Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Egely György - A Kulcs a Negyedik Dimenzióban

1,902 views

Published on

Egely György - A Kulcs a Negyedik Dimenzióban

Published in: Business
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Egely György - A Kulcs a Negyedik Dimenzióban

 1. 1. EGELYGYORGY AKUTGS ANEGYEDIK DT}IENZTOBANTavagyesettanulmenyok k1bnvelemeny 6s g1mbvil a titokzatos l6mr6l KONWKTADO KaTLTURA SZOLGALTATO Es s KFt BL]DAPEST,1988
 2. 2. SzakmailaSellen6rizte: DR. PRAICZKI INDRE Afot6k rz Allami Bi4osit6 ki.felmir6i k€szireGk, azillusztrtci6k RAVASZ ANDR,(S mu*iiA boritix tcryez(c,SZtTLYOVSZKYJOZSEF TeNezds, tipogrifia: LIPAK IMOLA. 195o-bensz letten. Ereftsgi fiAn a Budape$i Miiszaki Eg/e ten G4ptszmemoki Kardn tanub.tm touabb. Nem a gApek t*.lekeltek, bantem a.z draml technik.t, 6z energiaatu *isi probl4mtik, illten szakon is udgeztetn. KexAsse Smeretesaz embereh el6tt, de ezek a kerdesek bpten-nlomon felmertilnek az dlet nbben.Az dramkisl, ener giaAbdlbi proqAmak nemcsakaz er6mttuekbel1, rakotak a ban, a rqti.ll6gepekben uag) aut6kban fontosak, banem a tokaji bor nin6sAget befolyfuol6 pincebdmbsdklendl kezdw szdmosthdekes, fu.raa biol6giai alkalmaz.ii tenilet k is Lan. A Ko4onti Fizikai krtat6 Int6zetbensokAigfogkllkozmm .z O EgElycydrgt, j birtelen foff Asba 006fo btadekokkalkapcsoLtlos szAmituisok- kaL a bubordk* afoba/ftk kdzottl bolcsbnbahtokkal Egt id6 mtilua truir Almofiban ls tudtdm, lnennli energial adhal ualll kapbate&tgombalaki. gaz halnaz.illapotukdzcg.i konlc- zetetdl. Es amihor elduor l.iuam Ioton. bogan r si/kilt a gombuilhm eg,,tizeclm.isodpac alatt a s.irostalajbol uegsab- kot, tudtam, bogt e7 61t.n teiilet, amix lebet k, eftlemes is kutatni. Az esetlelr.isok,megligeltsek elemzdse olvn erdehes, ISSN02JlJ 5.157 izgahrws dolog, amit csakrt*dn A At az ember.Eg)re inkribb lsRN 96-1 7l0j 07 8 kir.tjzol6datt el6ttem a jeknsAgekkozotti d$zelilgge, bLszen az e&,111^t6lterben 6 idbben messzeil6 enberek azonai Itlel6s kiad6: ERDEIGRUNqALD MItl^lY felcl(is sz-c&.*2ti: NAGY ZOITAN n6don ,rftk Gs tdtlk) le ugEtnazohat a jelensageket.A NlUsTakr c/r6: I"{NTOS K{IMAN megfig)el4seh,,tulajdotlsagmozaikjanak" osszerakdsautdn K@drinvsTnn 19n8/3 mAr uildgos@llAKzoIt, bogt ,,baj uan" a jelet6egeL jelenlegi Itcsi STika NvomLh. 8n l4J7 Fuelis v../-er6, IARKASGAilolt igaznaro ismerereinkszerint sem bels6,sem kdl6 energi.lforrAsohhtll Te4cllelenl lJ(t5) ir nem mfikaxlbeL
 3. 3. AztAn mepint csak uletlenek sorozal4 Dezetett lxog) eg) ra Mi6rt?iiabb terJin;"nzioba ez,4cAd probalhozzam olvattfizikdiiodellcl, ami leqa a ieletLst 6rs2c tulaidon,.istlt k lono t3sebb erhetett fehetubk nlk l. Tenntszetesen tudom hog) .12ilren modell mindenki szdlruira idegen, de aielen^seg eg$zeiien nem enged,,olcs6bb"megouast, effe 4 knlszetpAharaheriil nk, ba a.feta.latotmaradAbalanul megakaliuh oldani - Kerdis, beaezet6 lrelyett - Ma a gdnbui Am mAgahgAlig Lrmert, sz6tuAnlosanelliforclulo ielinseBeaterme.z?tnehiHa2.inl?omollan nam[iH,rPlnekra. itsatosctn [u] crtl es itk.t ahlrcz. hog luJomantu: prog Most, amikor ezt a kon]ret itiira bocs:itjuk, n6heny fontosrim legycn.s i teteiebea i8 meEc^ak &ilclle []l s,m tkerufu k6rdestkell bevezet6ben dszteznom. Mindenekel6tr arr6l sze-mester.iipesen el&illitani! Ez 6 ieletxsAg mig sebogtctnsem hM retnem az olvas6t meggy6zni, hogy nirt fontos a gombvilldm iltesrbel bele ismeieteinkbe, miuel nem nag)on zauar6 de kundsa. Talin a26fi, merr meg titok ovezi. Sokan a letft isltallaatni is lebetr6kt. kelsegbe vonjek. Ma.sokmisztikus tulajdonsAgokkal ruhazzAk Abban bizos uaq)ok, bogt Lfeladat h.bom tdrdimenzi6ban fol. En rigyhiszem, hogytudomlnyosan megleher6s alapossdg- nem oklbat meg, de az Lsbiztos, bog,t a M8# bkalercs gal felt6rkepezett korunkban mdg mindig j6cskrn akadnak mepoldasi{ meRboss2u ut. az nyitott 6s tiszdzisra var6 probl€m,k, s ezek kozd tartozik a Ilesint isah uelett"nnt bPniltln a gdmhuillam kapc:dn az gombvillemis. A termeszedelettinek, netin valamelyFoldon LIFOProblema hozeldhe.A mcSlPpetis a2 uol rzdmom4 ill kiviili civilizeci6nak tulajdonitott jelensegek- legyiink szer€ bog) npnire k lezell. hetes ntiha rz"lnilleskeLloa.uit) nyek - legalibb egyreszeigenismegmagyatazh^t6 eraelmez- es l6sldre, 6ssok esetbenment!))ire szebds4qesen mereuek dz het6.Csak akulcsotkell megtalalni hozze. Ezek kutatdsok ez a s altaspontok.Ez mindig akkar kduetkezilz ba.!z iSazi arek be, a konf. is egl,{ajta,}ulc.skeres€s". biAnvomak a ui6b()L En semlegesneb .f6bg at:zelemmentes 6s El6szor az amerikai 6s a szovjet foly6iratokban megielent nebitzem nagam a keftl ben,defig Sondolom agombuilb gombvilhmiresokra, cikkeke 6stud6sit6sokra figyeltem fel. (A mok megismer1se seglt sokmegfiglel^ AfielmezAsaberl Ennek Szoqetuni6ban kiterjedt irodalma van ennek a jelens€gnek.) ellen.re-mai tuddsunk szintien mg tengetegfuid marad itt Erthetetlennektaftottam, hogy a kutat6k sem Ntugaton,sem nyitua - e* nem lenne szabad szg)ellni F4lig himo?tdolt Keleten - nemcsaka gombvilbmot nem tudlik laborat6riumi titt^ob sora, etftAleteh,horl^tok ielennek meg itt a biuatalos koriilm6nyek kozoft el6allitani, hanem meg a jelens6g altal tuclomdn! riszdr6l,tlmiuel szemel!szerint An nem Afieheg)et. okozott rombolisokat sem. Mi lan ift? Milyen jelens6g ez? 4 s114e1niirynak nem kirc)nulni, banem beLonulni kellene Honnan szerzi titokzatosenergiait a gombvilhm? Hogyan minlen uith teritleffe. keletkezik?Milyen kovetkezm€nyei,,,tiinetei" vannak?- tahn Ebben a tittfuban tebet, hogt szerepetjAtszik a ,.biudk" ezek voltakazels6 k6rd6sek,amiket feltettem magamnak- bemen! fanatiznltsa, az id6nkenti bamkitkok Asftuedisek, El6szor is a gombvillimmal foglalkoz6 irodalmat kellett ae minaaaaig amlg sok etubett 2rdekel az UFokerd& 6 megismernem. Nagy,adog6,komputeresirodalomkereses kez- egltdltaldn brit"nill,e1l kerdes,addig nem szabad gt tenn, d6dott els6sorbanaz amerikai 6s a szovietszakirodalomban. minlba sammi sefi l6rl<;nl olna t Aszazd 7
 4. 4. Csaknemezer hivatkozast(konl.et, cikket, unulmenlt, esetle- a k ntummechanika azebb6l kin6tt elekronika s a nukleAris sireststb.)olvastam el. rechnikr eredmenyei nelkiil kelleneelni. Ezek urin aza benyomrsom temadt,hogy a szakirodalomb6l Maradt az6rt egy olyan fehdr folr is, amir6l tobben rudrak,nagyon sok fontos adat hi,intzik, s ahhoz, hogy tov6bbl€phes- mint aze16?6 kett6r6l,de amitaz6rasemsikertiltmegismernisek. els6sorban szemtanikkal kell beszelnem, ezeft a hazai ez a gombvillim.Ez talrn azutols6termdszeri jelensegfoldiin-eseteketkell megvizsgilnom. Noha a gombvilllmkutat:is nem kon, amit nlapjaibannem 6ftiink, amivel eddig az osszestafiozik sztkebb dnelemben vett ,,hi!f,talimunkaim koze, pr6hdlkozJs kudarcotvallortmunkahelyemen, KozpontiFizikaiKutat6Int6zetben a megis Rendkiv0lbizarr rulajdonsrgaivanndk.Akik lifiak, meg 6veksok trmogalist kaptam. . milttrn is eml6keznekarra a ndh:iny misodpercre, amig hrr:ik. Satt6osztrl]unksegits6gevel nagyorsz:igosnapilapokban,a a A talilkozAsszintemindig bajnelkiil v6gz6dik,vagycsakegykisrddi6ban €s a televizi6ban kozz€tett felhivlisok nyoman sorra ijedseggel, bir szerencsdre ritkilr, el6fordulnak csak rombo-€rkezrek a levelek, a megfigyel6sek,1986-ban€s 1987-ben li.sok€ssdriil6sek is.mimegy ezer megfigyelesgyrilt ossze.Ebb6l tobb mint olszazaz ellen6rzott €s elfogadhat6esedeiris. Ez - oidomrsomszerint - a vilig eddigi legnagyobbpublikdlt esettanwlntrnygyfijremenye.(Meg akkor is, ha nem minden esetet hoztunk Az eligett ferfi esetenyilvanossrgra, hiszena jelens€g megnyilvenuhsi formei 6hatatlanul ismetl6dnek.)Megis,eppenez azazonoshdr hnAryekkdzotti azonosstigvolt az,ami todbbi Lrtatdsokra€s eltaleno- Peldakent alliona kovetkez6, kiilonleges,rirkaesetAngliib6l,sirhat6taDa.sztalatok levonts:im k6sztetett. egy olyan szemtani tolmdcsolisiban, aki kozverleniil a torten, tek utin €rkezett helyszinre. a Nlugtlfjas beuszinel6 nyomoz6 uag)oh,buszonot euig A ternxdszet titkq a gbmbuillAm dolgoztam a guenti rclxddrijrsijn. Az uofu.t munluim, bogt silya b ntiqtek 6 birtelen bahlesetekszinhe@n dssze€liijtsem bizonyftAkokat torumJ,szhiotlps szak- a aMinregyszez€wel ezel6n sok megillapodott tud6srigy tartotta, An6i uizWil atokhoz. Igt azt/mj (> lsme m a ballileseteket l rehogy a foldrajztudomenyhozhasonl6ana fizika feil6d6se leza- it, m.isr4zt szakert6szemtan, ulgtok.rult, mar csak apr6 feh& folt .,felterk€pezese" k6t maradthera. 1980. januar 6-an Guentben eg) ollan belyz/n e Meg kellen udni, mi6rt feketedik meg a f6nyk€plemez belleftkhnennem.ahol rillltdlag egt meglebet4sen szokatszurok6rckozel€ben, mi€n nem lehet kiszamitani testek 6s a lan hizbahl brt4nLh6sugArzdslr. a probl€mapersze Ez csakn€hany tucatembert A baz mdgAnjosan Afu eg) beg/tet6n. Aznap gppen€rdekeltazeg€sz vilrgon, a ,,marad6k"tobb szltzmilli6ember ctul.ar bideg ,olt az id6. Abogt a bdzba l6ptem, mdgLsnem is hallott ezekr6l az-.,apr6s1gokr61".De akiket erdekelt, kellemes nek?gcsapottmeg,noba semkozpontiflit&, senazok sem tudtik elk€pzelni, hogy mi lesz e k€rd€sekmegoldtr tuAfdb.fiit^ nem mtikodou. A,tomozht uezet tisztazls:inak kovetkezm€nye. viszont lenneelkdpzelhetetlen, Ma az ha mondn, bogt a hizeseta nappalibttn tunAnL Kilqiloflam az ajt6t ds mintba eg) kibtll6ben leL6 8 9
 5. 5. kemeltcebe leptemDotltabe.G6zdlg6,szaun^szer|ib6seguolt, 6 a szobaAks, ,tarancsszinfi ragtogtisban szott. A moruludn, bogt a tfr.zrcAesen mag)arAzbat6.,,Irdokl!i.-n4.rana:szlnfi f6ryt egt c$pasz uillanlkbrlAbd rir6t , suk" a h6retkez6 wlt: az elburlaltolJ)anszobAban 6gettmelye!ualami Iym ra4^dos,,MM nessLirea nyag bon tofl a bamuuA .thol sz4n igett a ttizben, az elnberi testpedigafuircsak az ablakat. A szoba homdreklele roui.ldel nem gtullad meg kik6 tlizfoff^ nilktil, rcbAt 6ak azezeln mdg rendklaiil magaslebetett A falakb6l 6rezbe 6gdsztn lebetettaz A96 oka. Elgondohsuk aldtLimas2tdt6en d6tt a b6sg. Az ablakon para folyt le. A b6#g ctz sdra uaLamilJ)enegeft rostszoDetet tnulattak, aameL! aegtik abl.lk L(gel negrepeszelle. handalb rAcsdnak fekd nidjdlx;z tapadt. Ebb6l arra Az izz6 azfu l6gott csup.Mon, mett a mN l!.tg koDetkeztettek, hogt az elbtaryttualahog)fejjel a rdcyak btpaernyd etalDadt. Afalakat, .t mennyezetet minden 6 esett,igt gLrjtotta meg nagit Biztosak uoltak benne, lel lptetrapa.sos,feketeborom bonlon. bog) aa an.th2is najd bimuta1a e2 a rosluoDctigcn" emh?ri Mr. Eniekes motlon a s2ahettohsehtmi.[urc:.il A2 egyii falon-ry,itott handallo uoh melybenmd! ott oolt & bamu. A kanda. 6 rendezett uolt, sentni iele sem nem takiltak abban, bogy egt emberfeijel a kaTtdctll wlt annak, bogt szAnesettoolrxahi a tftzbdl T6le nLtn rA.sarrak esik, megg)ulkid, mint eg1uiaszg)ert!4 aztA11 pg/ meteftealdldon egt rdszbenmegegen kaross2ekelSll ualahog) kLvedi magAla rAcsb6l,Esletil a harossz4kEbe, egy kupac bamu uoh A hamub6l cg) par zokniba bogl magdt 6s a szdknag) rAszdtbamuu.i eges-se. Amint bttjtatott ernberi lAbfei l6gott ki. A bbfejeb 6 tl zoknik nkir morulk4m, a kandall6n semni sartil4snyornc. nem s4fietlenekuohrlk.A bamu egl elSett enber maradatiflia kitszott. Senmi jel nem mutato ttrrq bo{y ualaki bele Dolt. eseft ,olna a t zbe.MAgka szakert6hebgedeuen tAuoztak A sz6n|eg a bamu alatt ekzenesedettugun, de a a maguh kis,,b61/nint6j a,.al". rongAlfu ,En E Tedt buAbb a bamu perenxe(l Tenmy Eg bet m lua a f6|bli.ig)el6 biuatott, 6 negmutatt.t tl cenfimatunAl. A keoesebb fiint eg) /naterre Modkanapi, rogszduetoruos szakAT6iui^;gtil4t.inak eredrneq)6t.Ki neb)et ga.lekony aruagb6l kesziilt lig/takar6 botibtt, den)lt, bog,t a szouetszat"utrwnrhdt6lszdrmazik. Ennek mdg aak megsemperzsel6ddx.Apadlt bor[tb ntuhx!48 e enAre nemfol.J)tuizsgAla, ttz okAnakhid.rit6dre. a ktpok sen sAriheh mega sz6rtJ)eg akAtt. A bgArenmal mlikod6 kremat6riumokban 9OO"Con A szobAbanrendkiuiil magas b6mzrsewetalak lt ki, Agel a test. Ahboz,bogl ug)anezt a hattkt lagdram nAkiil megsetn Agefiel semnl atni nen ker b k:zuetlenerintke erjttk el, 1600 "C-ra uan sz .bs6g. Hoglan lebet ekhora zesbeaz 4gAsben Ia6 testtel. eszen 4zt mo/tr7ta,bog/ Az h6tn&kletet ebA ybni egt berlakd&an, a n tryaliban, @n tAbk, tebetetlert. belyszinerx A tuindenki en a bitel anilk l bog) az ekarnuasztott testtdlkewsebbmint eg, lertke.6 AzAg tupasztaha:e1,6s iisztonz&l atq bogl ne m4teffeaz Ag)takar6 me€perzseladne? szoba mirulhit A bigg)enekaz etzAkeiknek. ajtujAn bgszigeteles igt a szobagtakorkttila.g benne uoh, Elnafirozmm, bogt nnaryszaki oruosszakanat biuok tiktLsanle uoh z4nta a belyzinre, bog tl blzon|itdkot ott belyben uizsgAuiT Sose Lfunm olyan teslet,mdg a leguadabb tfizben seln, ahol ebgettoolna a torzsis.Ebbencaz - esetben a tobbi dz neg. Gyorsanrtijotten azonban, bog)/senkisemtiuedbe tetlen. szeg)lijtottVontdn enbed 096 eserebez b,tsonl6an- afor- Arnikor a QotuAn egAsr emlltetternmint az elbamuadt^ ditoftja tii74fl. Atorzs Ageft 6 a uigtagobnaradtak meg. el, lebexges okd.t,a szakdrt6k eb6z6 mosollyal uetefiekeL A kttat6k az enberi AgAs tigln&)ezett,,g)erryaelfek- .zz " pr^bahAk m.1g/.tr^zni. Ez az elneuezds segfts4g4uel 10 11
 6. 6. egt - kaiitbeliit negtedszdzatla aEgzett klserletb6l A26ft, meft ehhez hasonl6, csak szerencs€sebb kimenetelj szarmazin.NebAnyaeaaemberizsirt rahtak kAncsdkore tahlkozrst mrr robb helyen is feliegyezrek. ahbbi eserera Az 6 beboritofiAk bbb reteg uAkorxlsz1uefiel.(A kmcs6 a szemtant igy ifta le: csontszerli szikir^Agot L,ohbiuatua biztosttani) A zsit bengertBunselr-Ag6xel csaknemeg/ perciS 68e eb, a/nig 197a. m.ijus 1O-An dAbbft tlzkor ziuatar bn ki. Abog) megqyullatlt. A pr6badarabot uentil.itor bgAranuiban uillamlo . megielcn! a t illaq.bapcsolon epv emberi 7ii egcnik el Fgt ora ald I Ageft teli6en. el nagtuigi. uiltigtto. hta gdmb. i kapcsolo"egltp laii Az ouan arry^g, amellnek megg)Liit.isAhoz tobb mint alatt kig)ulladt. Enlkszem, ana gondobam)-bogt ba a eBy pqciyuan sa ksigBuns"n dgdre aliShaielent l tue bngoh a.ncrjedn"h a tapetdra. akkor lelgbct ii egesz s:1;it. ui ttz ,nberi testleuegdtl"rls2obAbanual6 elbam Ja.l.iluif T"tje ernbdt a kapcaltoJetaciaptam. iie a uaA^al ,tz .emberizsir€Yaqr/" e/6s bgalamban bfien6 gombutttam roEton pg] halom k^ gomhre cse szA!, ARAsere bfuatkozAssal !at6 kxag)ardzzuk, akkor ez kortil mellek ajbldre ercszkecltek. Csakekhoruetteftjt rajtam .l belnl anryi, mintha .lzt uanlanh, hog) elbamoadjon az jdleletn. A kezem megAgeft, uiiaimon elszeneidetr a .12 okdr, h.t gtu.fAtbftunk a.farkdboz. oof. Az obalx enberi A86s, amineh szemtaniia ooltaln, az ^mert totl)inwken fuli magtarAzabt iSenyel Ebbdl a turrenetbcilrs kiriliglik en eL r furcsa fizikai ielensegnek.lza rulajdonsrga. hugy J lereker.melyek bele A nyomoz6 joggal melndankodott az igazsigiigyi szakert6k kenitnek. retiest(rfogrrukbanherrri fel, meghoz/drendkrvlillekezel5 viselked6semiatt, €s az €rvel€sei is helttrill6ak Egy gyorsan.es neha igen mJgr. h6mersekletre. nagy viztartalmi testet ne,n lehet ,€yerttak€nCel6getni igy, , Hangsrilyoznunkkell aznnban.hogl nemcsakmaga a jelen_ hogy kozben a csontok is hamuvi wiljanak A tettes megsem seg ntlia. hanem azorr beliil az ilyen szOmoru eselek ts. A isderetlen.Amennvire azesetleirdsdb6l ez kikovetkeztethet6, gombvill;m m inr ielensegioval k isebb kj rok rl okoT <mhereler gombvillrmokozta szokatlan a tfuhalllt. Agombvi em ugyanis ben es anFgial<ban is, minr a villimok, azok lrffanFhoz pedig inegjelenhetena zlrt helyen (de beiohet a k€menyenat is), igen hozziiszokunk. lrzrgyenergiastnis€gelehet, tehit x csontokatis hamuveviltoz- A gombvillimmrl folegn)afl .,iv.rtarok iditen ruljlkozhatunk. rarhatia. de nehr rdli h._rviharok ideien is megielenik. Erdeke5. hogl A fenti esetetnem ijesztesnek, hanempeldinak szantuk. Az Angii;ban lelen viszonylaggyakr.rbb:rn ior.lul elcj,leheL.hosv-l ilven6sehhez hasonl6 eseteknel ugyanis glekranmeriilnekfel gyakoribbfronrjNunuljsuknrinLr. rljbbr .,err,il eg) rnairr A/ t€ves valaymisdikus magyartrzatok, ha hallgatunk r6luk, de megfigyel6 sz:imoh be Londonb6l: azzal sem lehet megn]ugtatni senkit, hiszen akkor meg az id6ben mindiobbantorzulva leriedneka r6luk szdl6 hirek. 1977. decenber 29-An este hdt rakor lonclonban a viszont ha tudiuk, hogy az ilyen eseteketegy ritkan el6fordul6 Stra.nden nlAlkoztan eg) uoros tlizgombbel. Iebajbn rermeszeti ,elens€g okozza,s csakelv6tvevan ilyen hatSsa, Ielcl. a jdrrllit nee,e set)l[Ltm. amiEor hineh,n, iapy al<kornapirendre lehet t6rni a dolog felett. lnnen mar a kutat6k st beseggel. tgtala n u I a ldba m cle c&lpoclon ety lu tbaii hat dolga, hogy megoldjlk a ielens€ggel kapqsolatos probl6mekat. lahrla na&Jcigu. udrtsen iuo ttjzgomb. t g, iiot4 nint Mieft feltetelezhet6,hogy gombvillrm okozta ezt az esetet? a pardzsl6 szer.r. jtirda egik sz6r6t6l a mkikip ciirirou A nag g)ot6LuigRal. mindig bozuctlenijl eliflci. uepa . 12 13
 7. 7. lehet6segeilesznek.E!,koraid6el6ny pedig nemcsakelk€pzel- tam eg) PillanaJftl, es bebunJ)tam a szetnem, bopStnem hetd mliscivilizaci6k javera,hanemfel is kell r€telezntink, hogy kiDrizik-e. *nikor ijra kiru)itottam, a r6rbs ttizgdmb .t szlimunkra csak nagyon nehezen felfoghat6 m6don el6niink ldiairn et6n A t. Oszlondsen kikeruhem, de dlis tetlem tartanak technikai a fejl6ddsben. ehhez ishozzriszamitiuk. Ha azt (p ket lcDc.t,.tmikor iira n .g) .ebe:, xgel a hhaim (l6tl hogyazeleteselleg molekuUri5 mis alapokon. homerek- mi5 rincoh iliurl ilXtahadalJ)uzon aiir ban iihol n gill leti viszonyok mellen is kialali-ulhat,m6g tobb az es€ly arra, tam. Torten .alejem, bog) mit csindliak N4bAnypi anat ljrogarokerkezeevel hog) r ..(.illagko,,i knmoan fogirlkoz fifilua a {oros ttii.zgotub .tibol a lAbdim ebft Ah Affa zunk. ponclolldm, hopy "nwl, kellenc lepni .k JAh(m t6le Fkkor Elvi alapokon a vitetnem lgheteldonreni. ezt Fejlettmiiszaki pr,enurm iliirtlull elitlem a jdrddn cspillanatokon civiliz1ci6k16t€re eskiir renni sem ell m6dunkban. pedisHa bctiieltint a szrntem ctd!. rgl darabiElutottam utdna elvi dontrsnem Ieheleges. dkkorj/ egyes konkrermegtrgl elei hopt U.san, folemclhedk ( 4 let cS6hP de mat seb l sem sekgondos, rdszletekbe men6en alapos vizsgalatlvalIehetcsak ldflam. emmilyen banSot nem .tdotl hi el6bbrejurni. A fel-fellobban6virakbaninhon 6s kiilfoldon egyaranrelegg6 szenved€lyes sz6ls6seges 6s dlllspontok is kialakulnak.Ez per.zeegyikoldrlnlk jem ha.znjl. Haladasi csaka higgaJr. UFO ut gJlStjmbuilhm? drgyilagos 6s f6leg rergyszert virdr6l, vizsgil6drsr6l rem€he- tlink. Ehhez azonban mindk6tfdlnekalapos drgyi ismeretekkel kellene rendelkeznie- Kiilonosenlll ez a sombvillim viselked6- Vancqymasik olyankerLleskor dholagomhvillam lulaidon- sereesrulaidonqjgaira, kevesen amit ismernek. pedjga ielenseg alalo ismeretesagairr.-rli fontot lenn(: ezekr/ ugynetzett pontosan leirhar6,saietossiigai rendre ismed6dneka megfigyeUfO-meqftselesek. lonlo fordil.rshrn a kifeJezes alonosilhr l6seknel. tsal a Foldonkirtilir..rt"n reollti lelet ielent,de .rlt.rl;b-rn N6zzrikp€ldeul a kovetkez6eseret:drhaiokai ertik alatta. Az egyik eszlelesZigel professzordokumentrci6iszerint eh.r elrjfordul, hogy1 gomh tlldnrot furcsa rulaitlonsigai 1961.aprilis21-tn reggel,az Onyega-tavon toft6nr.Az eserer,6s hatasamiatt UFolnak vdlik. Ez eg,vlltal n nem meglep6 amely huszonot szemtanriel6tr zajlott le, egyiittes polgeri 6s(Lisd err6l a kerd€sr61 A rep 16 csAszealiakreiftUe cim]j katonaibizoftsagvizsgela.A jelenresekrariisegaszerint az6genka)N,ret.amelv Pet6 Gebor Prl tollrb6l a Magveto Kiad6 egy kekeszold,ovAlis obiekrum riinr fel, amely hangtalanul 6scvorsul6 id6 sorozattrban jelentmeg ) nagyon gyoBan repiilt kelet fele. A szemtanik szeint ^z Ismeretes,hogy reg6ta folyik a vita, vaion megliitogattik-e objekum olyanmelyenrepiilt, hogy er6senhorzsolta ieget,.. ailletve htoqatiAke foldtinket fejlett civitzaci6ju l6nyek vagy majd pillanarnyi lassir6sn6lkiil, irenyat vArozarlanulmegrart,?azok..roboi(rhai6i". Szak€rt6k laikusokiltelabanegyeterte- €s tovabbrepiift.Az objekum nyornak6nr j€ger minregyrizenher anek a6tran, hogy eleileg mls csillagok kortil is kialakulhattak m6ter hosszf6s harom mdterszdles :irok keled<ezett,aminekbolyg6k, sezelien€let isletreiohetett,akrr magas foki technikai ah6 resze halvenlzold volt. A j6gvizsgahfi pr6b:ik sodn azcivilizaci6val is. ohadlsi marad6kban mangan, kalcium 6sriranfdmekertalilrak, Mivel a technikaban €s tudomanyban neh6z hosszi tiivon tovebbaidegen eredet( f€mdarabor6s picike fekeregomboker el6re i6solni,nemigentudjukmegmondani hogytizhtiszezer kiilonboz6geometriaiformikkal - vas,,szilikon, nerium-, 6v mrilva hol tafi majd az frhai6zis, milyen eszkozei es 74
 8. 8. uilbmcwliskor fekzabadult a femoxi.lokb6l, s ig) alalitium , dten €s alumlniumtafialommal gombok saraes A h6re 6rz€kedeneknek bizonlarltak.A leleteket,tvizsgeka kulbatott ki a.f6nest megkdzelitdd apotli anlag.magasV1a!1imir Saronov ismen szoviet geofizikus akineknyila&o- is, Szoqetkutat1k truir r4gebbenheszdmoltak at6L bogl fekete magokez id6 szerintismereden szrrmaze- er6senredukd lt d IIapoti, tameszetes esan! agot IaIdl - famzat;szerint,,a biztosan me$ers€ges termekek, mindenval6szi- takJulguritban, de kozbseiketkAked^s fogadta. A ,nicbi-st. de eg6sz-en gani LnllAnkd nost meget6sltl: megfelel6kdn)lmenyekrrrisee.ierint egy repiil,;szerke/el Jarabiii olyenlechnikxi kcsiiiltrnlrgbol.amikibrrll e,l.rilyos oss/eLll- kozott.foldiinkon csakug)an keletkezbet beuissA oiddlt,.zrnu".rnrlo,t a dDot, fem.koz6stis . Az el6bbi megfigyel€$ mesmegvihgitasbahelyezi az a cikk, ami ^ ScienceNa.os cimii fohoimtbanjelent meg Ebbenleinik, hogv a winrns-Io mellen eg naglmeretd ot mdter hoszu heivenk6nrsziirke, mdshol TolJ szinLitjrg1at taljll ket fiLi FOldijelensag? Kid-eriilt,hogy ez azeddig follelt legnagyobbui Amk6, szaknai neven fulguiit, ami akkor kele&ezik, amikor a Fold felszinet Annyit meg bozz6 kell rerni mindehhez, hogy els6sorbanvilhmcsagis6ri. nem a magash6m6rsekletfi leveg6 olvaszijameg a k6zetet, mAr hAszAzeuetudidk, bog a uillllm hanema villim csatorneirban iraml6 elekuonsugdr. magas A A szaketnberek lcoe4die.mcl)nek bdme6iklele elethcli h6m6rsekletrileveg6 rendkiviil gyorsanlehril. H6etadisa rend Dla2tnadtlaDotu a roOOOK;luin-fohol tez neghbzeliti a Naplelsinenek kivtil rossz,ez6ft keptelenjelent€kenymennyisegi h6t kornye- bArmelv h4zetetnegolaaszt. Az zet6neketadni.A magash6m€rs6klett elekffonsuglr azonban bdfokdt), becsap6drtsbot igen rovid id6 alatt k6pesfolizzirani meg elekromosan szige oi;adekb1l negsziliirdutb u bmka tdbbn|ire cfi aktki tel6 drgyakatis. s a f6l.akdzeti)ueg. A vinans-tal,i uitldmkdben hdt ol),an Auanyt tal.ilrak Az el6bbiekb6l m:ir litszik, hogy igen 6varosan eli,imunk kell akkor, amikor az allir6lagos UFO k ,ltal hagyott nl,omokat anrlllotd nk k6zeleikdzl mee nelnIordult "16.fonb sabb-izonban. hogt a uillamkdba he.ig,trl2oduaapro vizsgiljuk. Azt is tudiuk, hogy a gomboi Am fijlcli el"edetfi jelenseg, & uilldmldskor alahul bi, annak eg) ktilnleges fewyombdcsk,:h edti ber lt?b napuihgra Ezekrdlelebtronsu mikroelemzes,clkidetl|cuek. bo&) uasa|is sziIiciu .formAja. Napvet6ena gombvilllm is roltott r6szecsk€ker tafial inot tanahnazo fEmrcg,letekb1l tillndk A meglepdaz, maz, melyek nagy energilval mozognak benne. Emiatt a k€r jelenseghatisa$akran hasonlit.Ez az el6bbi esetarra hivja fol hog) e.fdngdnboc.kkben toppant keu6 olt az oig6n. A tisztin femes anyagok gyakoriah a foldre lebu 6 a figyelmet, hogy milyen nagy kodiltekintest 6s 6varossegot m.eteoritokban, rttkAk a szokAnlos fokltanLfouana de igenyel az UFo-nyomok vizsgllata.Tevedesremifldig szemos lehet6s6g kinilkozik. Eddig m€g nem sikeftilt olyan tdrgyat bk sorAnkeletkezfiildi k6zetekben. 1f6mek nagtreszl ht allapothuttt annabielett uagnukelelnek talilni, amelyeg6szenbizonyosanFoldon kiviili eredetii. t at:yoxi.lliL kitatkotott, ol1:an uegt lereb.fomlaJdban. amelyket MindenUFo-megfigyeldsnekkell menniendh:lnvsziir6n. it 11tiszta iimhez Ezekkdzil azels6M, hogymagyar;izhat6-eielens6gtermesze, a el6bb meg kell obdsztani abboz, hogt tes,foldi eredeniokokkal. (Ilyetek lehernek meteor,elszaba, a bozzrijutb,tssultk.A kutat6k folteszik, hogt a uinansi uitldtlxk, ttrejottekor a k6zet ort80ni6nek egt r4sze a t6 77
 9. 9. duh l€ggomb, az els6 szlimligyanirsitott de iltaliban mindig a ndlktil is kialakulhat. A megfigyel6sekb6lkivilrglik, hogy lu agombvilhm.) kozvetlen korny€ken nincsis zivatar, harminc-nelllnren kilom€ A konvnek nem az a c6lja, hogy megfellebbezhetetlen, teres korzetben mindenk6pper ,ar valahol. igy teha! a k€rv6gs6 itdletet hozzon egy ma m6g eldonthetetlen vitaban, jelenseg ok-okozati osszefugg6se megvan.hanemaz,hogyminel jobbanmegvilagitva k€rd6st,a segitsen A kove&ez6csoportbaolFn megfigyel€sek keriihek, aholaz olvas6nak n€zetek, a vdlemdnyek kozotti eligazodesban. A felbds /116 az 6szlel6sidei6n, de a zrratar m1g nem tott hi, vokgombvillemuhjdonsagainakmegismer6se nelkiilozhetetlen ezefta megfigyel6k megintosszekotik UFOjelenl6rdvel. azazUFO megfigyel€sek ert€kel€sekor. Ziudt tr iriejen jelenik meg legtobbszor a gombvillem. Ilyen A konw els6 resz€ben a magyarorszigi megfigyel6sekegy kor az emberek ,ltalabanterm€szeresnek tafi,ik megielen6s6t,r6sz€tisme.tetjiik. kiilonboz6tipusokra ltt bontvamulatjukbe s ekkor tobbnyire nem tulajdoniqakUFO-nak megfigyelr aa megfigyel€seket, ez a besoroliisneha nehezs6€ekkel bdr itrfi, jelensegelhiszenegy-egy megfigyel€st tipusbais be lehetsorolni.Az robb A misodik nagy csoportba azok a megfigyelesekkertihek,esetleirilsoksegits€gevel olvas6nak az j6lltaltrnoskepe, benyo- ahol valamilyen elektromosbat^ figyelher6 meg ndpos vagymisa alakulki a gombvillimmalkapcsolatban, ezutrn mar es ziuatarosd6ben.A:zelektromoshatdsokazen 6rdekesek,mefimagais el tudja donteni, hogy egyillitdlagos UFo-megfigyel6s ezekb6la jelenseg neheny fizikaitulaidonsdgrra lehetkoverkez-beleillik-e err6l a termeszeti ielens6gr6l alkotonk€pbe,vagy tetni. Igen kiilono$, hogy egeszen mereriigombvilbmok kissem. jelent6s elektromos hartstokozhatnak. szdmitlsok mutat, A azt Ebben a kony/ben a gombvillrmmal kapcsolatos fizikai jek, hogyi6valtobb elekromostolt€slramlik ki egygombb6l,probl6mdkr6l, a ielenseg leirrslt megkis6rl6 elm6leti model- mint amennyit elvileg - egy ilyen kisebb nagyobb gomblekr6l nem leszsz6.(Akiketez is 6rdekel,azokelolvashatidk a tArolni tudhat. Uglanilyen probldmit jelenr a gombvillrmszerz6nek a Mfszaki Konwkiad6 Prizma sorozatAban kozel ^ energiataftalmais, ami gyakrannagyobb,mint amennyit Jelen-mfltban megjelent, titokzatosSmbui Am cimt konlvet.) A legi fizikai ismereteinkkel megtudnenk magyadzni. A harmadik nagycsopoftba tartoznak azokazeserek, amikor valamilyen biolgiai hat^t okozon a gombvillem. eltalrban ezek csakelekromos tit€sek, .,razasok", megint csakart? ami A szhzzrcrt g6mbaill.6m hivja fel a Iigyelmet, hogy a jelenseg alapver6enelekromos termeszeti. Olyanesetekr6l tudunk,amikora fell€p6 siilyo is sabb ,zgyenyh6bb tiinetek nem magyarezhat6k puszttrnelekr- A ielenseg ismerteteset azokkal esetekkel ez kezditik, amikor romos soklhatissal, ekepzelhet6,hogy ijeds6g, b:f pszicheskisebb-nagyobbrombolassal, anyagikirral jifi a gombvilem hatts is ki{lthat ilyen ttineteket.De azra lehet6s€get sem lehetmegielenese. a tipusonbeliil is azokazesetekszerepelnek Ezen elvetni, hogy eddig ismeretlenjelens6ggel :illunk szemben,el6szor, ^bol nctpfinyesid6be eszleek a ielenseget. az€rt Ez hiszena nov€nyekrevagyAlatokra tett hat,-s nem magyarizhat6erdekes mi szempontunkb6l, a mertgyakan el6fordul,hogyaz Dsziches eredettel.LFO-k napfdnyes id6ben ielennekmeg, 6s ilyenkor,ltaldban A legtobb megfigyelesrombolh nitle ti eseter le, ezerr ezr irnem kotik ossze megfigyelest a termeszetiielensegekkel,vihar a kateg6riattobb csoponraosztonuk.ral, gombvillimmal.Pediga gombvilem egyik,kdtsegteleniil Az els6 qsoportba azok a megfigyelesektartoznak, ahol akiilonos tulajdonsega, el6zetes, hogy kozvetlenvillamcsapiisok gtmbui rin krserDawit uqgl ualamit, esetleg itrrmfvet. (Ezek 18 19
 10. 10. az UFo-megfigyelesekgyakran visszater6 moti!umai, ezert megfigyel€sek tanris,lgaszerint,azonosm6donrvagydurranrs-kiildn figyelmetkell forditani rriuk.) sal,vagycsondesen. Ec ;jsik csoponbalafloznal< azok az esetek.amikor a A n1aglar6s ktilfoldi megfigyelesek alapjenis ellithat6, hogygdibuillan bemig"fizvelheto eg szob.iha. es ofl kozverlen kozelrdl nagyonfurcsa,a temeszetbensehol mdsholnem talelhat6 meg.ez eszieldsek jelentds r6szelanozik ebbe a fizibcti anotkiliAkat okoztratnak gombvillrmok ragy kis6r6ie- aciooonba.amib6ldz kovelkezik, hogyvalamillenfizikai hals lens6geik. ilyen megfigyelesekb6l a legkevesebb, Az van emiattere<tm6nyekeppen gombvi em ,,megtablja" a helyis€gek a ezek nem olyan megbizhat6ak, mint a tobbiek.nyilesait. Minden val6szin]tseg szeti^t ez azert lehetseges,mert Nehiny megfigyelesaztmutaga, ho€i agombvilhm haladAsa-a helyis6gekben elekromos az potenciala kornyezethez k6pest kor er6t tud kifeiteni a kdrnyezet€benlev6 tlrgyakra. Tobb alacsony. Eztonzz,a gombvillrmot, ami az elektomos toltest a megfigyel6is megegyezle,hogy odanyomta6ket a falhoz,vagyleadra megemelia helyisegpotencialiat,s ezefit|vozik. lenyomtaa fe,iikeL (Hasonl6 eszlel€seket UFo-megfigyel€sek- A uizzel kapcsolatos megfigel^ek azeft €rdekesek, mefi ben is talilhatunk.) Nemcsak nyeli zi tarok idejen eqlfel6l azLmuuriik, hogy a gombvilltrmnak nagyonnag) az ielenik meg g6mbvillrm. eiergiatanalma. energia-sLirusege. mlsfelol azt.hogynemcsalt 6rdekes m6don n6ha - ritkan - hidegben,tl len is megjfig)elbe- egyszertenlassan hril6, forr6 leveg6ez a ielen56g, hiszenakkor td. Ez,b,r kiilonosnek ttnik, minden bizonnfal visszavezethet6 vizzel &intkezte igen gyorsan meg kellene sz(nnie. De a a ritkibb teli zivatarokra. felsorolt drdekesp€ldikb6l is htszik, hogy a gombvilam bbb, Akad egy-k6t megfigyel€s, .ulI].lkora g6ftb itJa targyak mint forr6 plazma. kornyezetebennem egyenes, hanemsPririlrs. Eonek fizikai oka A szabadban mozg6 Sombu l^n?or sz-ok1k leggyakrabban van:atolteskiaramlrs egyenetlens6g€re lehet visszavezetni. UFo-nakv61ni, ez6rt e; a megftgyelescsoport kiilonos figyelmet Nehenyesetbenel6fordul, hogy a gombvillrm folrobbanisa- 6rdemel. .Altalebanilyen esetbena megfigyel6stivolslga nem kor m6g a t6le nagyobb tivolsdgm nn6zkod6 megfigyel6k is h^t Ltoz|Lat6 meg egy6nelmfen, s6t ha a megfigyeldseiszaka hitltelen bAinetr6l szrmolnakbe, pedig elalaban a jelenseget toftenik, akkor a f€nyjelens6gm6rete €s revokegaegydltahn meg kozvetlen kozeh6l sem kis€ri h6€rzet. Ez a megfigyelds nem it€1het6megbiztonsrgosan. Ezeft azilyen megfigyeleseket val6szinileg annak kovetkezm6nye, hogy a folrobban6 gomb- nagyon 6vatosankell kezelni. Mindenesetrea nagyobbgomb- vilemb6l nagymennyisegf elektromos toh€seramlik ki, es az villlmokat szabadban figyelik meg. folheviti a leveg6t. El€g gyakran fordul el6, hogy a jelensdg keletkez6s€t is Koniink nem konnyfi €s egyszeniohasmany,de ^z esetek eszreveszik. gombvillrm hirtelen, lltsz6lag minden el6zm€ny A elolvasjsa, elemzdse utln j6l kirajzol6dnak olvas6el6n a az nelkill lelenik meg a megfigyel6 el6tt Ez sok feheenesre, gombvillem tuhidonsegai,,,szokesai". van €rdeme ezeknek Ha misztikus magyarezatrais adhat okot, de a ielens€g fizikaia a kutadsoknaks annaka sz€les kor6 segils6gfiek,amit^z orszag szempontiibol fontos6: figyelemre melt6 t6ny ktilonboz6 reszeib6l €rkez6 megfigyel6kt6lkaptunk, akkor az Nehaeldfordul,hogy nem eg}. hanen tdbbIonyielenseget mindenk€ppen az, hogy segit egy ,.titokr6l" fellebbenteni a fiqyefnek meg,amelyekcsoporto:an mozognak.nem szorod fatyht, segit meg6ftetni az emberekkel, hogy m€g mindig nii< szet. Fontos, hogy ilyenkor alakiuk es rziniik dlraljban nagyon sok reit€ly van a termeszetben,amit meg kell ismer- megegyezik,6s amig haladnak,nagyi^b6l t^rtt l< az eg4,tst6l niink. val6 tlvolsdgot. Ilyenkor elt(n€siik is egyszerre tofi€nik a 20 27
 11. 11. Amikorfelb6tlen, napos idd aolt Rombolissalidr6 esetek Cs.Mikl6sn€,Szekszerd 1916ban Sz€kesfeh€neiron laktunk.Azona nyerontort€nt, egymelegnapon,hogyatiszta, deriilt €gb6lbejotta lakasbaegy gombvillem.A konyha melletti kamrtrnaknagy, nyitott k6menye volt. Ott jott be a nyitott ajdn at a konyh:iba.A n6v6rem 6ppen ott :illt, a kez6ben egy kisbalt:ival.A gombvillamb6l csak egyA megfigyel€sek rflnyom6 resz€bensemmilyenromboldst fenyes csikot lltott, de utlna nem tudta a baldt elengedni. ol}?n €rz6se volt, minthairam iitoftevolnameg.Agombvillamnem tapasztaltunk, az esetekmintegy feleben hiftelen, s6tnyomtalanultfint el a telenseg. Ezeft haztrnkegyesvid6kein igy a konyha falin felszaladt a plafonig, s mindeniitt porkolesitarttak,hogy a jelensdganalmadan. N6hanagyenergialeadtrssal nyomot hagyott maga utin. A mennyezetenlttorte a f ar ajar6 esetekis megfigyelhet6k,s ezek mir csakazdft is erdeke szobaba, maid lefel6, a padl6 ir;in)dban haladva eltrint. A szobeban kozvetleniil ir6asztal az mellenmehtel,de a raitalev6sek, men ezekb6l bizonyos m€n€kig kovetkezethetiink ajelenseg mogoft lev6 fizikai folyamatokra.L6nyeges szempont, sok papir,irat nem g1ulladt meg. Apamszerinta foldszintenhogy tobb esetnela gombvi emb6l leadott energiasokkaltobb, 1ev6telefon kebelen vagya nyitott ablakonkeresztiil tlivozha-mint amif barmilyen k€miai vagy elektromrgneses m6don tott. Az €piiletnek nagyon"stag falai voltak.A vilaszfal, melyenfirolni lehet. Ez mir onmag.ibanis ,elent6s probl6ma, de ezt a gombvillam 10 15 cm iitmer6jri lFrkat ritoft, szint€n el6g vastag volt.meg tovrbb neheziti, hogy olyan roncsolasnyomokkeletkeznek, amiket gyakranmeg me$tersdgesen sem lehet el6allitani.Ilyen esetek p6ldaul azok, amikor ablakiivegen perologtat kelte:19a5. mAjus.szdma: 82. A leL,6ll1ukat, ragy vrlyogfalat ftr ki a gombvilhm. S mindez igytortenik,hogyaki mellena gombvillam elmegy, nem6rez h6t. UFO megfigyel€sek reszdndl(az fgyneve A feltCtelez-ett egy J. PeLBudapestzefl ..mlsodrkripusLlrililkoz;okndl ) is v.llamilyen l?rpalu.tg/biologi.ai hatljsfrgyelhet6meg.Eppenezenx/ elsShjrom 1954 nyarin tortent. Lokatoroshirad6s katonakent szolgdlgombvilhmmegfigyel€s tam. Mez6csat mellett g)akorlatoztunk.Az egyikftilledt, meleg, csoponazokat eseteket az tartalmazza,melyek illen j.zemponrboldrdekeseklehetnek.lgy keper napsiit€ses napon d6lel6tt glutran kistiltek a kondenzatorok. Nem tudnm mi.e vdlni a sorozatos baiokat.Ddlutln a rend6rkaphatunkarr61,hogy milyen hat sokat,seriileseket,romboll-sokatokozhata jelens6g. els6csoportbankiilon szerepelnek Az sdg joff 6ftem, hogy a segits6gemet k€rje egy eset folderit6sd-azok az esetek, melyeket napfinyes, illeve felbds id6berx ben. Tudt:ik r61am,hogy mir lattam gombvilldmot, foglalkoz- frgyeltekmeg,uillaml jele ercnAk l. Ezekbenazesetekben tam vele,ezefijottekhozzrm. Mez6cset kozsegben naposid6ben gombvilem jelent megktilonosenfennall lehet6s6ge a annak, hogya megfigyel6k nem hiszik el, hogy term€szeti lelens6get l6tnak, s mesterseges egy ot kilovoltos lranszformtrtor terej€n. Nem okozqtt l{iin a eredett tdrgyragyanakodnak. transzformatorban, sem a vezetdketnem dgette el, sem a 22
 12. 12. biztosit6kokat nem vagtaki. Az esem6n]€kLllennem sokkal hanninchetm6rer magas, torzsenek keriilererobb mint n6gy -6rtem oda, a tortenteket a szemtandk elbesz€16se alapiAn meter. A hegyen ez a legmagasabb A jelzen id5pontban fa.ut6lagigy lehetett rekonsrualni: cl6ludn ot 6ra r1jban, hifleleniotr vihar elvonullsaui:ln taldn a A eombvilllm el6szora transzform:itor teteienielent meg, ne.gyed 6rrval, mir ismit napsiirdsben linam, hogyeszaknFrgatmaid leiit0ne ^ kozeli hitz k6m6nv6r6l a szelkakast, utenx az fel6l egykoriilbeliil riz centim6rer am6r6in gombvilhm iepiilistrll6 velyogfalli turt egy l1ukat. (Enneka llmknakh6t nyolc a magasban - hulldmszeri moz_gessal valehogy6gy, minrcentimeteritm6r6ie lehetett.)EzuLinmegolte az istell6ban amikor a labdaugril - a fa fel€.Nem a fa cstcsrnelkoroft ki,lev5 tehenet6s a melletteall6 borjtt igy, hogy mindkett6n hanem22-24 nirerrel lejjebb.Itr egy pillanaralatt leszelteal)ukar6getett.Mindk6t illatot leftam,szab;ilyos alak1,ot-hat .alair6l tizenket merermagassegban kihail6,emberderekvasrag-centim€ter 1tn6r6i( htlk volt raituk. Asz6r a sebszeifu:il kisse s:igli igar. (Ezr k6s6bb megm6niik, egy kobmerer fa v6h a;megpezsel6dott, n1lsroncsolrs de nemvolt lathat6.Agombvil- ..eredm€ny A levigoft ig kekes .) felh6benzuhanr a foldre.A leLim ft6gette a masikfalat is, €s azon keresztiil dvozott. Ezutan liibam alatt megremegetta ralaj. Minden tele lett faforgaccsal.egyotven m6terre ell6 htz fel6 vetteitjel Itt azajt6k6sablakok Ezl kovet6en a gombv lam megolvasztotta dr6tkerir6st, es anyitva voltak. A gombvilhm el6szor az asztalnrl iil6 hazigazdet hirom, fib6l kesziilt kerirdsoszlopor apr6 forgicsokra robbanefte, akit megolt.(A szerencsedeni jeft ferfit ugFncsak:itfifta, torr:zer.maidellinr a $ epes folLlhen.mint a teheneket, testenszabAlyos alaki, n68y-ot centimeteretmer6j( lFkat 6getett.A halo$ ing€n csakgyengeporkol6d6si A megngyel€s elemz6se k€t fontos eredm€nlr ad. Az egyik az, hogy an]om le6zott, egy6b elvaltozls rem.) A gombvilbm ezudn a nedves fa szinte szdtmbbdt. ezdrt kelei*ezetr a sok sziliir <. A rlxisik: h6vezer€s s.8its€g€vel. zaz a fa ,lnet€gir6sdvet" €zt a hatist semmik€pp€nnyitott hrts6 ajt6n keresztiil elhag]taa hezat,s a kertben egy sem lehetett volna el6iillitanimeggyfa rcvendl hangos robbanis utan megsemmisiilt (Ameggyfaszdtroncsol6dott.)A transzformeton6l meglehet6sen A IeLEI kelte: 1986.augtszhts. SzAma:2oj/b.cikcakkos iton k€f,szAz-k€tszdzhisz metert tehetett meg, val6sziniileg nagyongyorsan.A n€gy-otszemtanii, akikkel besz€l-tem, azt allitotta, hogy ftitball labdln:il kisebb volt, €s er5senfenylett.Altahbansarg:i.s, narancs k6kesfdnyeketl:ittak €s T. B€lin6, cydnk Ebb6l az es€tb6l a jelens6g rendKviil tagy energiatartalm,m kdvetkeztec 1953 tiyaran cyongyossolymos kozsegben egy d6lel6ft a felh6tlen 6gb6l,a rxgyog6napsiiresben er6s doiren6s hallat- szott.A faluhrzaib6l mindenkifurott a Szin,patakparti feld, r6tTelefonbeszlgerds,9a6.jilitls. Szdma:132/b. 1 mert oft ietszorraka gyerekek, 6s azt hiftUk, hogy h:ibonis l6szerttaliltak,6s az robbantfel. Csakegyoreg ndii mondta, hogy ,,M€nkt volt, meft biidos." En val6szinrilegijeclrembenK Liszl6,szombathely nem €reztem, akik a robbanis de helyszinEhez kozelebb lalaak, azok k6s6bb azt mondrek, hogy a kvarcoleskorrapaszralhar6 Gombvill?dmot K6szegen lilttam, egy gesztelydsben, 1984. szagot erezt6k.iflius 19 6n. Itt a fakkoziil kiemelkedeft hatalmas, ket oreg fa, A.hol a mdtrai kisvaslt Lajoshaza fele men6 sinei haladrakamelyek korit legallbb szdz6vesrebecsiiltiik. A na!ryobbik Szin-patak kozel€ben, f6utcai a l.Lizakkefiieinekaljibandh egv z4
 13. 13. furcr elijulr, de m{s baia nem ror6nr. A gombvillrm kilibegett azharalm.$, vasug torzsi iegenyenyerfa FTr i,l rohbanas g*it:h,iJ:,"#: 5:H*3*1g,"ff :: E:i:is"itr ablakon azudvarra. rt illewe nyitol korfollosore. a 16rrirol. en r kirolranram. e. r Leugiortrm L:ir|Jm. i gombrorahblehe- hogy.t 1i"r , t, n". .oli ..gp",,t"he d( a sokerei s/oroJan getr a folyos6vaskorlltja felert,annakvonalit kovefve,legfeljebbrri"i. -"ioru r.g""tartotiak knstllvvi:$;1ffirpa; egv hfsz centim€rerel folotte. Elment a felvon6 vasalalriig, lestillyedraz aknrba, ds a foldszinrendll6 felvon<iszef,r€nv ott::liiiJ#"i,)iflf#lii:I;:,iI;o ",n,,dokeniiikhbl m .rz jta mue*ilf::"ff:: tetetehe rjrLo,/veszerrobb.rnr.Kt:st megolvaj,,tot(da vJ lug geszt6szerkezetet.kozel ki.Mire dolt odaenem.6 tuwa Amikor kozel vdt hozz:ima gombvilltrm, dgy €rezrem,hogyj;;;;"; :13,i,3,i.ilii5ii;i;;;;; daraboka, kisebb3?":li;ilfr iozel a robbanr iirbre llarkhoz merl er6s elektromos t€rben vagyok.A hiziasszonyszerint a haiairr rz egnekdlh.es zikrjl panogrrk fejemkorltl.A gomb! iliam fenem enasvonrokan alluk kortilo(e igy ncm ludum megmonoanl megleher6sen vakiton, csakhunyoriwa leheten n6zni.A megle, ,, i;.";i,t*"6 {t*j : .n;1voi3:f;ifiJin;iffi"si;"*) olvadasnyomok talai per6senkiviil szerencs€renem toftdm semmi bajom. Az eg;szfotaonvoltak-e JA llffLni;f dolog. a gombvillam s,,e(rohhandlirig- legfeliehb ri?endtiri.zn"li*xl s:,i:?,:li u::; miLooperctg tanhrtorr. **"w korilyeken. A szerel6 haja re.mdszeres€n az elektrosztatikus hatis miatt dl. ^z 6sneL :lmia nrgy por(ncialkritonbs€g,rt.. Azeseti6tpCtdatzzl.,ogva jelensegfttrd alatt is megelenhet A lelel kehe: 1987.jrtnius. Sz.ima: 314 A leoelhelte:lga6 decemberszAma 313 A. Laios, Szamosangyalos nyrr;n bemenremSzamo..fgyrloson az dleszbolrijbd a -1c}65 v. J6zsef,BudaPest noveremne/. ott dolq^zon Szep.nanfen)es. aki nyjri delutrn volr.r s,/el alig lengedcze. ehanyper,e lehe em orl,rmikor l nyare, 1925 rekken6 i,iliusban, .1,:.1fl lrirrelen vihar kirelede(r A,, epr at deli oldalan allo nag) Hffi l?.,ii"tf lt"?.rl6t aKa.rdKat mrtdnem kicsavJ(a s/cl. es rz egvik nag) fa jgri a :**"Jrl,lfl "-r", ,3""T,0"",i11[*.u0-virrany.zerer,em recsegve,ropogva hullottak a foldre. Egyszer csak egy fdnyes, srrges, gombszerri trinem6ny rohanr be az iizlet nyiton ajtalin, inu rrrr.lnun*lu A Lkit kon) hdiabanzinorfiiggezlekel a Kapcso_ i.rvlLotmm. nyilort rblaknak hrflaldllvabekrfrsollatn A egyenesen apuh mogorti polcokhoz. Orr trroltik a poharakat. Az erez ioL. Letran dlliam Hinelen nagy fdnles"eget es hoh2trl eflyik rekeszben po.r, ajzorr mindent, ami csakott voft. K6zben (entimeter aLmerolu na5ryl6glramlis kefe*ezetr. A tiizes g 6mb iranyl valtozt^tva az rem. Megfordulam,i: eg) tlz-tizenkel ",rp$ ienu. n3.t0, u,,u. lebe[ni az ablakbrn Htrrarozoll ;,nlv,:il itlri;ir .:?i;l.*am*;ii-,r.Jileor konluria ugyrncsak nyitotr hlt5o rhlakon dt nagy cananeskrseretehen kirobhant.A bohban levd emberekneknem een haluk. i iilHt$1rilil;ffi A iel€ns€g j6 id5ben. de mar a kdzelit6 ziutd idei€n tdrtdnik. [".l|llt"H?|x:;ff A lercl kehe: jtinius. Szdma:315. 1987. zo Z7
 14. 14. HegyeshalomF. G€zan€, Amikor felb6s id6 uolt*.;{#:!;ffi:I#$r;,g,1v^1,p"#:$tr ilii#*ilTilly?*g;Hil,s,#Ll;:rH:ff S.Frank,Taksony(Budapest) 198-.iunius2-en delcl6ltzivarar messzire.Tevoli vithmltsokar €s dorg6seket vonulL rdtrjnk nem el lehetett Lirni, illetve_hallani. ap6somhiztrnakerk6iy€nilltam, €s figyeltem ^z az ucan a melleflijk Az 6prild h;zunkar. Hineleneszreverrem, eeu h6i, ifi"fffi;""reillrriJ*xTlr,H korii lbeltjl harminc cent im€reratmer6tLi. vorosenir rofOii +#r:ni":+#,H-ffil#efd*rmffi jrffiid4H.kfr k5zelit ^z itj h z tet6zete fele. Ledobflr hrrom darab o;kil6s hetoncqereperrerdrdl.maidaz igy keletkezerr kedve. terd a a ala(i 20X 25centimeteres e$ m;.f61 merer horszantelh.$ognna. re5enleeresz_ rrnogerend;t hosszjba Ezurdnfel mererrel ni-*ittt+r*l**flir rx*H"*"::] lejieblra.mjr osszerdkotr. meg he nemrakolrLeglafilbol kidobonker. rohnan^a- hJilarszorr. de reglal. eltd t a reglik kozriresenNe-msolar.r es maidkivdgodorr kilrncsre nem k.i{ele. nembefele. padU.rer a bean ajro,de [idqif*1;*;:*L,*t*rff hr a j fele A rohban j,pillan4d- ban eleg nagy lokeshulhmor €rezrrink. K€s6bbvettirk 6szre. Itogy a heronkererci i*?;iH r"ffi xlilriT#:#r#il*f, 3i,"i,",i1t;ii,ltf naka hrjrds,, elekrromos kjhele eq.rzegyikszomszed ekrenl catlakozodugd.szol6ia megporkolo- erci:en d0rt. zirlrro5 leLr. epiild Liz minz;rJirban k€sdbb.amikor Az szimba veuijkI k.rrok4.laluk. hog) I ielenseg legalabb harom *"*r,grr,fr*a**rH{ttria$#+:# lrel) ..folf ir a falon. felso en A helyen. .rhollegaubb huszonor , enrimerer astag azonrdnbeton-reteg. roh ezidklomnyi darr bokra tofte sz6r.A beront on rorre et, ilot kOrtilbeiiit egy nlillimeter a,tagaceldroror h2gFunk henne zsaluzdskor.l a ekon!_dror relie,en elpdrolgotr. a nlomdt beronmegdriz de J itinilts szdtut: 67 A te!61kehe: 1986. te: apr6 f6mgombocskeket lrrtunk a szefiehulft betonda"rabo_ kon. Egymrsik helyenker regla kozon,eg€szen kicsi,mlenriz millimFreres resenhujrjt I gombr illam-gv rerze. mellene A revo repedeqen kere5ztiilmegoi!?.,.torta tegla felrjletet.s a (zen iivegbuborFkok kelelkezrek. hrrmadili hely. ahol a A gdmbvilldm nyomdrlrrni lehereft, ablakfels6sarkindl volt. Iu az a t€ght a _sarokbanigy elstnezte, mintha llnghegeszt6vel melegrtetrek volna fel. Ar ajroes az abhk .arokpdnr aprobb rai lim alkatreszei robb hellen megolvadr:k. rErdeke..hog az ?c) 28
 15. 15. N. Gyitrgl,he, FebiAnsebesry€n3j:i1*:#r;r:J;1lj:[:i[x?:r$T,:]i.i#"$:"; :.3h:r*"4[!lir:{ff 1987.jinius 27-en kes6 ddludn ziratar vonuh el feleniink.ffstrff ;fi"illrriif,5i:f Estefelemar ldloli dorge$ sem leherenhallani. Meg eleq viligos volt. amikor az jllatok idegeskedni kezdrek. a iecski .J;ff "a#t?L,i# x[i"]""# heugrofl a kdzeli kis paralba.a kuryjk rdul ugarrak. lib;k is ;"",#f a:#ffiffkormoz6dzi e: egdsnyomoklalalnaloK erosen gagogl.rk.{ lihrneveld melleni szoba ahlakjn kinezve lrtt.lm. hogy a paral menren egy jzorkesfekete gomolvas kozeledil az epailerijnk fele. Szoham a feriemnek.frogy jOjjOnl aregkisebb nv eson tt tudbnini " ierens€s €s€n is l9zze meg: mi az, ami ion, de abban a pi|anatUan,imi(6. a tdrjefi az ^bllkJrcz en, ez az ,,alakzat,m6r fol6nk eft, es nagy;fl:li:TftT,r:i.::3 er5vel folrobbant. A robbanis utjn a harmincot m6ter hossii es rizenLer meterszeles libanevel6epijlet(eleie (AHelyszinibeszAryefts iltl ts Szttma:323 19t]7 rcto lagerendrk-a epilft, hulUmpaljval elrripijlt. roh borrrva, az es egeszetbeburkoltuk meg negy rereg mdan,i"qfoliaval is.) Ledol(dzepijlel hiro teglafala. a m i fejrlnl fdliil is elropult a s reto.A va5csdbdl kei,/iilt kemeny ud,?rra,, az uhant, teglardsze a A 35 m€t€r hosszf rer6 egyreszea szomszddos zabfdtdirn €safemtoldaleka tet6n A libanevel6€pnletel€je J6l hthat6 as€riilt k6m€nv 30 31
 16. 16. Dediqmeqrepcdl. leld nehdn)rdszeme-slire a szomszed AluUfSai"ie tt sriztil libdnk ton,:l doglott megaznn; napondenim ruii,r"t.h;gy.l-bdl mennyit kell rrnunka Iokehullm rgy"i.ii"e i"ai ha:ta-s szlmldjira. Szomszedunkakkor tizen6vesij,ru, i. uton a tuUfoldek felett egygyorsanmozg6,piros szintgombott1volodni fel6liink a robbanas rrtin az is hogyEs€tiinkben nemcsak a l€adott energia nagysriga a fontos banemszinte egeszben emelte le a tet6t a ielensegHelyszfniszenle, lgST.iinilLs Szdma:322R FereAc,Nagybak6nak 1987. m6ius 1"7-en^z esti 6r:ikban vdratlanul elsot€tedettllr*+rt on.,LfoloLt eg.Erdsszell:imadl Villimldsnem voll az..ff nr*on uivotrol hallorrunkvalami menndorg6s5zeru A hiz felert elhalad6 gitmbvillim elvirte a bal oldali feny6fa csncsit volgyet^oi"i.t]e ko^eg egy volgybenhelve/kedik el Akornloleld hegvena:zdldben figyellek fel el6szorket ralan gombot, melyek most mir el6g lassanmozogtak.A ket gombmisfel meteriJmerciiti gombvilllmra melyekeg)mist kovene kozeledeftegym:ishoz, maid amikor el6ft6k egymisr, podelh6ta szel irdnldhanmozoglal< Amintelerlek a koz5eg szeleolevo ka,?rvaszetdurantak."zdldketel pinceker, egyikpincetete;erdl ai lerePtek kir ren) a oaoirt. feldontonek budrl -mivei ds x Hdrman llnjk a ketgombnt i Az eset kapcsin nem vrlaszthat6 izir pontosan, hogy m€kkora kirokat lub.oaro.tuk a falufele ln azthallona megfigye- ro, egy okozott a vihar, €s mekkorrt a gdmbvillrmok. De z myagi kerok csak abban iJ.-flo* *f".i olvaner65en zdg.mint a replilo { gombvilu a nagyon keskeny snvban keletkeztek. ahol a k€t gombvillim elvonult_ mok italuhoz erve eldszbreg) esfir sarkirolszoflak le a var6szinii, hogy ezek csak megkezdtik a rombolisq €s az ,nFgi kirck nagy gyii- resze ezuhn mir a vihar kitverkezmdnye voh. c""r"p"keL, maid ndgy eglmis utin eg) sorhailllelen molcsiiL dontbnekki. Ezuldn hiz cserepeit egy szonakle malcl jlcuszhxi szelnle, 19[37. reszlrorlel{ mdius Sztina:326. egy magaifenydfa teteiebolminlegy negymeteres tei nifordirorut a helyebil e$ nagy 6s asug tuzlat ETutan erkeztek Ie a ol$ alidba.a lalu kozepebe€lropultek egy F. Ferenc, Budapest lovr*kocsifOlott,es ismet leverlek.l ciereftekelegy nazrol. R.iszdlkal.r faluba vezeld villanyrezet€kre mxid a szel i 1911. iinius els6 napiaiban rilflent Srrdm kozseg (akkorVas iranyira mer6legesenfolytatt,k ftjukat K€t szemunf latta a k€i vermegye, llurgenland, ma Ausztda) vasite omesanak €pilet€- ben, kortilbeliil tizenot perccel e{ry lleves zi tar el6 . Apem, aki akkora vasirallom:is f6nokevolt,azutols6vonatelhalad:isa 4) 33
 17. 17. szereltkis tibla biztosit6kair, lereprea b6dd ktlsri falln lev6 6sudn, 21 6ra koriil, lefekveslrczk6sztil5cldtt Az utcArt n6z(i 30x30 centim6reresaluminium cloboztet6t, pedig azt n6gyablak e16tt egv fdnves goml) megielen6sCrelett fig"elmes A f6nves, tiizes gomb kis ugris()k darab tizenk6t millimeteres csavar rdgzitette. A ribl:it a ketkicsi, tiz-tizenotcentim€teres, m6terre li,v6 falhoz vigra. A falor-rldv6 nyornokbrrl161l:itszott,kal mozgott a foldon, maicl othat ugris utAn a levegiibe hogy ez nenr mer6legesen, hanem mintegv 60o<ts szog alattemelkedett, ts a hiz- k6m6n1eikdzul azt, amelyet eg!meteres replilt a falhoz. Az. risz6mesterk6siibb nagyon alusz6kony lett,vastoldal6kkal toldottak meg, ledontotte, 6s szdtrobbant A beszdde is lelassult,s noha korhbban ilven fiidalmai nemkdmdnyen keresztul l:ing hatolt be a hil<jszobiba. A fakrn roltak.rovidesen ertjr izultli tditlalmakra panaszkodurt.vizsziniesen vezetett,legalhbll k6tm6teres oldaliranlu kAlyha-csovon et a kdl,vhin, annak aitajain lt htisz centimcteres Enn€l a jelensign€l tdbb figyelemre m€lr6 dolgot is tapa.sztalhartunk.l6ngnyelvek csaptakki. A jelens6ga k€m6nyb6l, a kdlyhacslib6l Mindenekel6tt azt, hogy az fsz6mester 6gy erezte,hogy 6t valamilyen er66s a kityhlb6l az osszesk()rmot kif[jta a szoblba. Ugyanakkora fol akaria emelni. Ilyen hatiisr6l egy€bkent a feltetelezett UFO-megfigyel€sekhttl6szobival szomsz6dos var6terem falen a deszkaburkolatban is beszimohak neha. Ugyancsak az isz6mesrer l tta, azt is, hogy a kis gomb,6k egy nagyobb gombbe olvadna_kdssze. Ezt a jelensdget, mermintvezetett thvir6-l6gtezet6k burkolatit a falr6l leszakitofta. A hogy egy nagyobb egys6gb5l kisebb egys6gek kivilnak vagy oda visszater-harmadik helyis6gben levii tdvir6k6szril€k 6rintkezdsi pontjait nek, az UFo-megfigyel6sckis emlitik.dsszeolvasztotta. Szem€lyi sdriil6st 6s t(zesetet nem okozott. A gdmbvillim nem bintotta a strand reglaepiil€reir.viszont ,.kikereste"a fiildelt vezet€ket,6s azt rongilta meg. Nem vel€tlen, hogy nemely videkenMint a f,ibirnsebesryeni esetben, itt is a kCm€ny vastoldalikit ,,kereste meg" ,,matat6 m€nkfi" a ielens€g ne./e.a i€lenseg. H elyszini szemle, 1987. augusztt ts. Szdma : 3 73.A lezdlkelte: 19s7. jtilius. Szdma: 363.F. G:ibor, Budapest Aruikor ziuatar idejenrombolt a gdmbuilldm 1987. jrilius 15-6n reggel h6tkor a balatonfoldvdri keletistrandt6l pir kilometerre gyors zivatartort ki. A strand6sz6mes- V. Jrinosnd, Pr{szt6 hallott atere, aki eppen a fitves teriiletet soporte, er6s csattanAstfeje folort. Fdln6zett, €s azt lltta, hogy n6h:iny meterre a fete 1940-beneW n gy nyAri zivatN idej€n szrileimmel h:izunkfeiett t6bb, kis, k6kesfehdr, zizeg5 giimb lebeg. Ezek hirtelen i.iveges verandaiLr6l n€ztik a vihart. A verandahirom, kenreegy tizendt-hfsz centim6teres g6mbb6 robbantak 6ssze 0gy n€26 oldalavolt iivegfal.A nagy dorgds €svilllmlds kozepene€iezte, hogy valamilyen er6 emeli felfel€, de a ldba a alait nem egyszer csakaz eryik ablakfelett egy rizenhar-hrisz cenrim6terhagytael. A gdmb fel6l h6suglrzlst nem 6rzett. Futrfunak eredt. itmgr6jt, feh€r f6nyri gdmbot veftrink eszre,ami mog6ttrink, aR idvolabb 6116ken€sz azt vefte 6szre, hogy a gombvill:im feiiink felett eltfinr. Keresriik, hogy hol joft be. A sarok fels6-odalebegett egy aluminiumburkolatt fagylaltosb6d€hoz es a ablakdn tallltunk is egy riz centimeteres szabalyos alalni , korfoldelt kapcsol6dobozndlfelrobbant.A k€s6bbi vizsgAlat megli- llukat, de az rivegensemmirepedesnem latszott. Semmilyen lapitotta, hogy a pavilonban ledobta a villanyboiler als6 lapjat, zaitnem hallottunk. h6t sem6reztiink. €s Mr, ami ^ villanryezereket fedi. Ezuten kidobta helydr6l a falra 34 35
 18. 18. Ilyen, iiv€gen pitologtatott lukat t6bb orszegban is megfigyell: !6nleges,trogy.ezt iletins6gei mesters6gesen sohasem sikeriilt eddig et6id6zni mertmelegitds kdzben a h6fesziiltsegmiatt az iiveg mindig ehepedtA leudl kelte: 1986. mlrjus. Szdma:3.H. S:indorn6,BudaPest Ez az. eset meg a g,vermekkoromban tdrt€nt 1923 nyarzinVihar k6zeledett,?s 6n rohantam hazaakispesti Sz6nyik6zbenAz €g hinelen borult be, ddrgott, villlmlott,. s egyszer csak hallottam, 6s mintha valakivillari:is n6lkiili irt6zatos csattanastfoll6kott volna, hanyatl estem A folddn fekve - talin harommeterre t6lem - on llttam a foldon a "Napot". Afutbail-labd:indlegy kicsit nagyobb,neha pirosas,ndha slrgls szinri volt .lassanfe?m kozelJdett, 6s a f6idon ^pt6 szlkril< panantak ki bel6leNdhdny pillanatig taft6 dermedt remiilet utin felugrottam ufutriiiai a ,,Nap" el6l, de ^z mind kozelebb iott. Elfutnimegsem menem. H:irom-n6gy l€p6s ut:in egy kapu betonoszlo-pai;os€ btiimm, de a ,,Napof nem vesztefiem szem el6l holltot-rosanvilllmlott, dorgott A ,,Nap"pattant egyet-afoldon, €s ivben leszillt. Milli6 gyonggy€ hullott sz6t. Ekkor nagy cseppekben esni kezdett. Rohantam haza. Amikor a vlhar elmrilt, risszamentemocla,ahol a ,,Napot" lAttam.Lz irok tele volt vizzel,es a kocsiirton is itllt aviz Meg akartam keresni a gyongyoket, de amikor odaertem, ahol lenniiik kellett volna, iiak egett,fekete fuvet taldltam.ott mintha nem is esettvolna az es6, silrazvohafold, taLin hawancentimeter atm6r6iii korben A szlr^z kor kozep6n littam egy sztirkes dr6tcsom6t Fol akartam venni, de ahogy hozzlertem, porr6 vdlt. Ez ismet a szetes6, a nagyobb alakzatb6l a kisebb daiabokra, giimbdkre huu6 v lamcsapas M. Antal, Ozd ielens€g Esetiinkben rij hatis, hogy a gombviltim hirtelen, n€lkiil ielent meg. 1951.jf lius v6g6n l6gv6delmi tilz6rk6nt szolg6ltam.Szigewd- 1986.mdjus. Szama:13. ron, a vlrban volt a parancsnoksigunk.Az er6d b:istyarendsze- A leudlleelte: rinek n6gy pontjdn l6gv6delmi neh6zgdppuskik biztositottzika 36
 19. 19. harc:illlspont<tt. kornl6ken nag,v A zivatartdrt ki esa deln)ugati sarkinll, ahol a villimhlritri foldel6se volt. Ezutenfelrobbant. sb:isq,asarkon ellrelyezett, vilszonnalhor(tott nehezgdppusklba icgalibb egl r6kahuk nag.vsdgi n).omot hag!otta tbldben.belecsapotta vill:lm. Phr pillanat lnrilva eS hawan-hewencentimeter nag,vsigr-i, rillgosslrga test jelent meg a g6pprtska , sz1t^z favllla, nem vonzza. hanem taszitia a jelenseg€t. Egy knlfiildi besz6mol6szerint sopriivcl ,.haitottiikki" egy helyis6gb6la gombvillimor.csov6n. Eze le-ftjl s6tilt ez a gi)mb, mxjd elt[int a cs6ben nEzutin eg1,pr:kkanlssal, clttrranlssal eltiint. Az egyik tisztleltzonnal oilamenttink az Allitshttz. Szerencs6rea l6szer biztosi- A lezElkelte: 19u6. ctupusztn: SzAma:205/a.t()tt, be1sott t/.rrokiban volt. A gdppuskit llorit6 viszouhuzatfels6 r6sze nyom nelktll elpdrolgott, de az als6 resTe,er;,i :tz V. Ilona, Budaors itllvinyzatot boritotm, teliesen 6p maradt A- geppuska csovcaz-onban megsdriilt. A belseie simdra olvadt, eltiil"rta huzagolis,s a zavlrz^;an az elsut6berendezesegybeolvadta zevertesttel Gyerekkoromban Erd€lyben laktunk a l3olonyi-uradalom-A fegyvert a feglwermester sem tudta renclbe hozni Ki kellett lran. Egy nylri nap a fillledt h6s6gben z.ivatarrorr ki nagy villfml:isokkal. AnyAma konyhaajt6mellen tilt, ol6ben hdrom-csereini sok ailatr6sz6t, merr ^z igya:zatis megrongal6dott "C feletti h6m6rs6kletnck kellen l6treionnie, eves htgommal, aki kdtsdgbeesett sirlssal konyorgotr, hogy neIcgal6bb 1200hogy a kr6mb<il k€sznlt cs6 6s 7lv rzat megolvadion. Az kelljen bemennie aludni a szobirl>a. Anyzimmegigdne neki, a hr-igom mdgis minden 6gzeng6skorfelsikoltott, 6s brijt anydm llliinyzat nem karosodott, €s a fegyverteT ."-1ry r6sze semval6sziniileg rendkivtil kis teriileten szabadultfel 6ri6si ener- karjai koz6. Egyszercsak hatalmasdorren6st, robajt l"rallonunk, gra. is a szomsz6dhAz.b6litkiabllt valaki, hogy a hdzunk melletti jegeny6kr6l egy tilzes labda repiilt be az ablakunkon. AnyamA tdrt6netb6l kitetszik, hogy a gtimbvilldm egy kis ny ason it is k€pes r6miilten ugrott fol, 6s elki:iltotta mag:it, hogy elfelejtenebebriini, s,,kiizlekedni" meghatirozott helyen. Irlecsukniaz ablakokat.A gyorsan 6sszegyril6korny6kbeliekkel egyiitt nyitott be a szob{ba. Az ablakt6l a szoba kiizep€ig a jfinius. Szdma:173/b.AIa61kelte: 1986. padl6n egy rendetlenr.il felszakitott, feltrirt vonal jelezte a ,.labda" ftiet. A nyomvonal egy fiagy kupacban feiez6dott be, benne 6gett fadarabokkal. Mivel a zivatar m€g tartott, anyim az K I;1szl6,SzombathelY ablakhoz ment, hogy becsukia. Az ablak alarri kis div:inyon szokott aludni a hirgom. Amikor anylm ^ divanyraterdek, hogy 1936 jtniusiban a mez6n doigoztunk, a gyerekek is ott lrecsukja az ablakot, a kisagy 6sszed6lt alatta.K6z6pen szinte volmk.Egynylri zivataridejenmindannyian apajtdba menekiil- poni,v1lt, mdga rdzsodronyai is el6gtek. dink az ;;6 el6l. Hirtelen hallottunk,maid egy er6s csattanest paita Az elektromos eramot kitiin6en vezet6 r€zsodrony mdr messzir6l vonzotta a narancsnagysagtttizes goly6 gurult be -valahonnan.a gombdt. Ez az eset egy6bk€nt ,,rendes" villammal is megtdrt€nhetett volna. rcslaoadoziiAral felncitiekk6vd meredten, A mozdulatlanul n6,eitef., hogy mi, gyerekek, favlll|val vetttik.iild6z6be a A leudl kelte: 1987. auqusztLts.Sz/tma: 231 . nliancsszinritiinemenlt. De nem tudtuk villaval megfogni a gurul6 ,,narancsot", az cikezva,,kimenekiilt"a paita d6li s 38 39
 20. 20. V. P€tern6, Budapest 1963 nyzr:in Badacsonltorclemicfaluban nag.v vihar ton kiMAsnap a-zegyik baretom hivott, hogy n€zzem meg, miiyenkiilonSs villlm csapott tre hozziiuk. D6lutdn elmentem hozzi-iuk 6s a kdvetkez6ket fittam: a k6t-hlrom centim6ter vastagbejdrati ajt6n 6s a szobaablakonegy-egy azonos.m6retii lyTrkvoit. Barauim sztilei elmeseltek, hogy egy ot-h6t centim€terdtm6r6j(, voros szinii gomb a ziv^tat al^tt ftlyukasztottaa f:ib6lk€sziilt bejdrati ait6t, maid az el6szobAb6l ,,bement" a nyitott^it6n Ar a. szobAba, ahol egyenesen ^z abl^k fel6 tartott Az a6lakon :ithalaclt,melyen egy szabelyos,ugyanolyan Atmtt6i6 l1ukat hagyott. Ken6s ablakuk k0ls6 szdrnya nyiffavolt, igy csak u betr6, bizdrt ablakot 6gefte et a gdmbvilllm. N6hlny mtrsod- Derc alatt toftent az egesz. Azt monddk, hogy a gomb voros -" izinri volt, 6s mintha gurult volna a leveg5ben.Magassig:itnem ^zonos m;gassagbanvolt a llTrk az ait6n is 6s az v1ltoz.tatr^, ablakon is.Az tivegen nem volt lathat6repeddsvagytoresnyom t --Figyelemre melt6, hogy M ait6 ategercse s az ezzel jir6 energiavesztes€gnim tudta csokkenteni a ielens6g €rei6t, sem megvaltoztatni hinyat .tr- vA letdl kelte: 1986.szeptmtber.SzAma:27o. R. Laios,BalatonfenYwes Az 1920-as 6vek kozep€n Taksony kdzs6gt6l nem messze, Terebezdpusztdn az egyik oregb6res szalmet vitt negyokros szekeren.Vihar k6zeledett. Er6sen dorgott, de m6g nem esett Eqyszercsrk az egbol nagy,tiizes gomb ereszkedett[e az okrok foie. e eombvilld,maz elso k6t okor jlromszogdbe vdgott NaEry durranlssal felrobbant, 6s mind a negy 6krot megdlte Mind- esvikiik bcjre teliesen elszenesedett Az e1s6kdt okor kifel€ az okrok far:iig.Arra j6l eml6kszem,hogy a rid tove 6s a szalma borult, r misik ken5 pedig befel6. A sz6narakis tetei6n ul6 lrreg sem porkol6don. A b6res r<)vidid6re elvesztetteeszm€le- dreeb€res, L becsi, hanyett vlg6don ^ k^z l tercien Sem neki t6t, de m:isbaja nem lett. ne; lett baia, sem a szalma nem 6gett meg. Mindk6t jdrom egeszbenmaradt, de megszenesedett. Ugyanrigya szek€rrid is A leudl kelte: 1986. szeDtember. SzAma: 278/b. 40 4r

×