SlideShare a Scribd company logo
1 of 11
ΠΟΛΤ΢ΗΜΙΑ: ΟΡΙ΢ΜΟ΢
 Σν θαηλφκελν θαηά ην νπνίν ε ίδηα ιέμε έρεη
δχν ή πεξηζζφηεξεο ζεκαζίεο, πνπ φκσο έρνπλ
 θάπνηα ζρέζε κεηαμχ ηνπο, έηζη ψζηε ην έλα
 λφεκα λα κπνξεί λα ζεσξεζεί επέθηαζε ηνπ
 άιινπ, ιέγεηαη πνιπζεκία. Η πνιπζεκία ησλ
 ιέμεσλ κπνξεί λα νδεγήζεη ζε παξεμεγήζεηο
   θαη γη' απηφ αμηνπνηείηαη πνιχ απφ ηνπο
  επζπκνγξάθνπο (ζέαηξν, θηλεκαηνγξάθνο,
   γεινηνγξαθία), πνπ δεκηνπξγνχλ έηζη
ρηνπκνξηζηηθέο θαηαζηάζεηο. O επηζηεκνληθόο
 ιόγνο αληιεί ιέμεηο απφ ηελ θνηλή ρξήζε θαη
 ηνπο πξνζδίδεη ηδηαίηεξν λφεκα. Λέμεηο απφ
  δηάθνξεο επηζηήκεο δηαρένληαη ζηελ θνηλή
   ρξήζε κε ηελ ίδηα ή κε παξαιιαγκέλε
           ζεκαζία.
ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΕΙΣ
 Μηα γιώζζα δελ μερωξίδεη κόλν θαηά ηνπο ηόπνπο πνπ
  ηε κηινύλ, κε ηηο ηδηωκαηηθέο ηεο παξαιιαγέο θαη
 πνηθηιίεο, κε ηα ηδηώκαηά ηεο θαη ηηο δηαιέθηνπο ηεο.
   Καη κέζα ζηνλ ίδην ηόπν παξνπζηάδεη θαλνληθά
   κηθξνδηαθνξέο ιεμηινγηθέο, πξνπάληωλ θαηά ηα
θνηλωληθά ζηξώκαηα θαη ηνπο επαγγεικαηηθνύο θύθινπο
 πνπ ηε κεηαρεηξίδνληαη. Σπλαλήθνπλ απηέο ζηελ θνηλή
    γιώζζα θαη αληηζηνηρνύλ ζηελ θνηλωληθή θαη
επαγγεικαηηθή θαηαλνκή θαη εηδίθεπζε ηεο θνηλωλίαο.Η
 πνηθηιία απηή ηεο ζεκαζίαο δε καο εκπνδίδεη βέβαηα λα
θαηαιαβαηλόκαζηε ζηελ θαζεκεξηλή δωή, επεηδή από ην
   είδνο θαη ην ζέκα ηεο νκηιίαο ή θαη από ηα γύξω
  πεξηζηαηηθά πάεη ν λνπο ηνπ αθξναηή ζ' εθείλν πνπ
         ελλνεί ν ζπλνκηιεηήο ηνπ.
΢ηα Μαζεκαηηθά άγλσζηνο είλαη ην κέγεζνο πνπ
΢ηα Αξραία άγλσζην είλαη ην
                    εκθαλίδεηαη ζε πξφβιεκα θαη ηνπ νπνίνπ δεηείηαη ν
 αδίδαθην (π.ρ. Άγλσζην        πξνζδηνξηζκφο (π.ρ. Εμίζσζε κε δχν αγλψζηνπο. Ο
     θείκελν).           άγλσζηνο ρ).                             ΢ηελ Έθθξαζε-Έθζεζε
                              ρξεζηκνπνηείηαη ζαλ
                             έθθξαζε θαη εθθξάδεη
                            ηφπν, ρξφλν ή θαηάζηαζε
    ΢ηε Λνγνηερλία άγλσζηνο είλαη ην         πνπ δε γλσξίδνπκε, απηφ
  πξφζσπν ή θάηη πνπ δελ είλαη γλσζηφ ή         πνπ βξίζθεηαη πέξα απφ
  γλψξηκν, πνπ ε ηαπηφηεηά ηνπ δελ έρεη
    εμαθξηβσζεί πνπ δελ ηνλ μέξνπκε          ηα φξηα ηεο αλζξψπηλεο
      (π.ρ. Άγλσζηνη δηέξξεμαλ            γλψζεο. (π.ρ. Mπήθε
 θνζκεκαηνπσιείν. Mελ αλνίγεηο ηελ πφξηα        θξπθά ζ΄ έλα θαξάβη θαη
 ζε αγλψζηνπο. Σν γξάκκα κηαο άγλσζηεο.        ζάιπαξε γηα ην άγλσζην.
  Mήλπζε θαη΄ αγλψζησλ. Ο άγλσζηνο            Σαμίδη ζην άγλσζην.
 θφζκνο ηνπ βπζνχ. Σν φλνκα / ην πξφζσπν         Πάκε ζην άγλσζην κε
 δε κνπ είλαη άγλσζην. Φάρλσ ζην ιεμηθφ ηηο         βάξθα ηελ ειπίδα).
 άγλσζηεο ιέμεηο. Άγλσζηεο ζειίδεο / πηπρέο
 ηεο ηζηνξίαο. Άγλσζηεο ρψξεο / ζάιαζζεο.
  Άγλσζηα κέξε / λεζηά. Mεηαθφκηζε ζε
   άγλσζηε δηεχζπλζε. Οη δξάζηεο ηεο
    ιεζηείαο παξέκεηλαλ άγλσζηνη).
ΑΔΥΝΑΤΗ
  ΢ηα Μαζεκαηηθά αδχλαηε νλνκάδεηαη κία εμίζσζε φηαλ θαλέλαο αξηζκφο
        δελ ηελ επαιεζεχεη (π.ρ. ρ+2 = ρ+6 , 0.ρ = 5).
             ΢ηε Γιψζζα αδχλαηνο ζεκαίλεη:
•Απηφο πνπ δελ έρεη πιηθή δχλακε, αληίζεηνο ηνπ δπλαηφο ( Αδχλαην αεξάθη.
   εμαζζεληζκέλνο: Αδχλαηε θσλή, αδχλαηε φξαζε / αθνή, αδχλαηνο
                 νξγαληζκφο).
        •Απηφο πνπ δελ έρεη αληνρή ( Αδχλαην μχιν).
 •Απηφο πνπ δελ έρεη δχλακε εζηθή ( Αδχλαηα επηρεηξήκαηα, ηζρλά, θησρά,
πνπ εχθνια θαηαξξίπηνληαη, αδχλαηνο ραξαθηήξαο, πνπ δελ πξνβάιιεη ηθαλή
       αληίζηαζε, πνπ εχθνια παξαζχξεηαη, ππνηάζζεηαη).
    •Απηφο πνπ είλαη ηζρλφο, ιεπηφο ( Αδχλαην, θνθαιηάξηθν ζψκα).
   •Απηφ πνπ δελ κπνξεί λα γίλεη, λα πξαγκαηνπνηεζεί, αθαηφξζσηνο,
      αλέθηθηνο. ( Σίπνηα δελ είλαη αδχλαην· φια γίλνληαη).
  •Απηφο πνπ πζηεξεί ζε θάπνην ηνκέα γλψζεο, θπξίσο γηα εθπαηδεπφκελν
           ( Είλαη αδχλαηνο ζηα καζεκαηηθά).
 •Απηφ πνπ είλαη εληειψο αθαηφξζσην, δελ είλαη εθηθηφ (είλαη ησλ αδπλάησλ
αδχλαην, είλαη αλζξσπίλσο αδχλαην, είλαη θχζεη αδχλαην, θάλσ ηα αδχλαηα
 δπλαηά γηα λα θάλσ ηα πάληα, είλαη αδχλαην λα αξλεζεί, κνπ είλαη αδχλαην
             λα δερηψ ηελ πξφηαζή ζαο).
•΢ηε γξακκαηηθή είλαη ηχπνο κηαο πξνζσπηθήο αλησλπκίαο, ε κνξθή ηεο έρεη
   ιηγφηεξεο ζπιιαβέο θαη πξνθέξεηαη ρσξίο ηφλν ( π.ρ. κνπ, καο, ζε
           αληηδηαζηνιή πξνο ην δπλαηφ ηχπν).
ΕΚΘΕΤΗΣ
   ΢ηα Μαζεκαηηθά εθζέηεο είλαη ν αξηζκφο πνπ
ζεκεηψλεηαη δεμηά θαη πξνο ηα επάλσ ελφο ζπκβφινπ
 θαη δείρλεη ηε δχλακε ζηελ νπνία απηφ πςψλεηαη
         (π.ρ. α4=α.α.α.α).
   ΢ηε Νενειιεληθή Γιψζζα εθζέηεο είλαη θάζε
 ζχκβνιν πνπ ζην γξαπηφ ιφγν, ζεκεηψλεηαη ζηελ
  ίδηα ζέζε. Οη εθζέηεο ζπλήζσο γξάθνληαη κε
 κηθξφηεξα ηππνγξαθηθά ζηνηρεία (π.ρ. Ο Αρηιιέαο1
     πνιέκεζε ζηνλ Σξσηθφ2 πφιεκν).
  ΢ηε Λνγνηερλία εθζέηεο (εθζέηξηα) είλαη απηφο
  πνπ ζπκκεηέρεη ζε θαιιηηερληθή, εκπνξηθή θηι.
 έθζεζε, εθζέηνληαο δηθά ηνπ έξγα, πξντφληα (π.ρ.
    έλαο δσγξάθνο, έλαο παξαγσγφο θηι.).
ΜΗΔΕΝ
΢ηα Μαζεκαηηθά κεδέλ νλνκάδνπκε ηνλ αξηζκφ θαη ην ζχκβνιφ ηνπ:
0 (π.ρ. Μέγεζνο / πνζφηεηα πνπ ηείλεη πξνο ην κεδέλ. Μεδέλ εηο ην
πειίθνλ).
΢ηε Φπζηθή ν αξηζκφο κεδέλ ρξεζηκνπνηείηαη σο βάζε ή αξρή ζε
κεηξηθέο θιίκαθεο (π.ρ. Θεξκνθξαζία δέθα βαζκψλ θειζίνπ πάλσ
απφ / θάησ απφ / ππφ ην κεδέλ. Απφιπην κεδέλ, γηα ζεξκνθξαζία
-273 βαζκψλ).
΢ηε Γεσγξαθία ρξεζηκνπνηνχκε ηηο εθθξάζεηο:
• Γεσγξαθηθφ πιάηνο κεδέλ, απηφ πνπ ζπκπίπηεη κε ηνλ ηζεκεξηλφ.
•Γεσγξαθηθφ κήθνο κεδέλ, απηφ πνπ ζπκπίπηεη κε ηνλ πξψην
κεζεκβξηλφ.
΢ηε Νενειιεληθή Γιψζζα κεδέλ είλαη:
•Η έθθξαζε πνπ δειψλεη έλα ζχλνιν απφ κεδέλ (0) κνλάδεο, θαη
δειψλεη ηελ πιήξε έιιεηςε πνζφηεηαο .
•κεδακηλφο, φρη αμηφινγνο.
•ην θαηψηαην φξην ζε βαζκνινγηθέο θιίκαθεο.
΢ηελ Έθθξαζε-Έθζεζε ρξεζηκνπνηνχκε ηελ έθθξαζε γηα ηελ πην
ζεκαληηθή ή θξίζηκε ζηηγκή: ψξα κεδέλ.
΢ηε Φηινζνθία κεδέλ είλαη:
•ε έιιεηςε ηνπ δπλαηνχ θαη ηνπ πξαγκαηηθνχ (π.ρ. Απφιπην κεδέλ).
•ε έιιεηςε κφλν ηνπ πξαγκαηηθνχ (π.ρ. ΢ρεηηθφ κεδέλ).
΢ηα Θξεζθεπηηθά κεδέλ είλαη ε πιήξεο έιιεηςε ή αλππαξμία.
΢ηα Μαζεκαηηθά θιίκαθα νλνκάδνπκε ην
   ιφγν ηεο απφζηαζεο δχν ζεκείσλ κηαο εηθφλαο    ΢ηε Μνπζηθή θιίκαθα είλαη ε ζεηξά
    ελφο αληηθεηκέλνπ πξνο ηελ πξαγκαηηθή      θζφγγσλ πνπ πξνρσξεί ζχκθσλα κε
   απφζηαζε ησλ δχν αληίζηνηρσλ ζεκείσλ ηνπ    νξηζκέλε δηαδνρή ζε αληνχζα ή θαηηνχζα
     αληηθεηκέλνπ (ηελ βξίζθνπκε ζπλήζσο      ζεηξά ( Ειάζζσλ / κείδσλ θιίκαθα.
     γξακκέλε ζε ράξηεο ή ζρεδηαγξάκκαηα       Παίδσ θιίκαθεο ζην πηάλν). ΢ηελ
   πρ. ράξηεο κηαο πεξηνρήο ζε θιίκαθα 1:5000 ή   εθθιεζηαζηηθή κνπζηθή είλαη νξηζκέλε
   ζρέδην ελφο θηηξίνπ ζε θιίκαθα 1 πξνο 5000).   ζεηξά χκλσλ.      ζεηξά χκλσλ.


                           ΢ηελ έθθξαζε-έθζεζε είλαη ε αλαθνξά
΢ηε Φπζηθή νλνκάδνπκε ηε                 ζε βαζκηαία επέθηαζε σο πξνο ηελ
 ζεηξά ππνδηαηξέζεσλ ελφο               έθηαζε, ην κέγεζνο θηι. ή αληίζεηα ε
 νξγάλνπ πνπ κεηξά θπζηθά                αλαθνξά ζε βαζκηαία ζπξξίθλσζε
   κεγέζε (παξάδεηγκα                ( Έξγα κεγάιεο / κηθξήο θιίκαθαο. H
  Θεξκνκεηξηθή θιίκαθα ,              είδεζε έγηλε ηαρχηαηα γλσζηή ζε επξεία /
  ζεηζκηθή δφλεζε πέληε                 ζε παγθφζκηα / ζε παλειιήληα / ζε
  βαζκψλ ζηελ θιίκαθαο                  παλειιαδηθή / ζε παλεπξσπατθή
     Ρίρηεξ).                          θιίκαθα.)
  ΢ηε Υεκεία νλνκάδνπκε                 ΢ηε Λνγνηερλία θιίκαθα ζεκαίλεη:
θιίκαθα ηελ θιίκαθα pH πνπ                      •ε ζθάια.
θπκαίλεηαη απφ 0 έσο 14 θαη               •ε αμηνινγηθή θαηάηαμε πξαγκάησλ,
 ρξεζηκνπνηείηαη επξέσο γηα              ελλνηψλ, αμηψλ θηι. ζε ζπλερή ζεηξά:
  ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηεο                  Bαζκνινγηθή / κηζζνινγηθή /
 νμχηεηαο ελφο δηαιχκαηνο.              αζθαιηζηηθή / ηεξαξρηθή θιίκαθα. ΢΄ φιε
                             ηε δεκνζηνυπαιιειηθή θιίκαθα.…
                            Έθηαζε ζηελ θνξπθή ηεο θνηλσληθήο
                                   θιίκαθαο.
Η πολυσημία των μαθηματικών όρων

More Related Content

What's hot

God's pharmacy final_greek
God's pharmacy final_greekGod's pharmacy final_greek
God's pharmacy final_greekFotini Razakou
 
2. Η έννοια του εαυτού
2. Η έννοια του εαυτού2. Η έννοια του εαυτού
2. Η έννοια του εαυτούlykkarea
 
5. Ψυχαναλυτική θεωρία
5. Ψυχαναλυτική θεωρία5. Ψυχαναλυτική θεωρία
5. Ψυχαναλυτική θεωρίαlykkarea
 
4. Νευρώσεις
4. Νευρώσεις4. Νευρώσεις
4. Νευρώσειςlykkarea
 
τα δομικά μέρη της κωμωδίας
τα δομικά μέρη της κωμωδίαςτα δομικά μέρη της κωμωδίας
τα δομικά μέρη της κωμωδίαςFlora Kyprianou
 
οδηγίες συγγραφής εργασι-Libre
οδηγίες συγγραφής εργασι-Libreοδηγίες συγγραφής εργασι-Libre
οδηγίες συγγραφής εργασι-LibreEleni Papadopoulou
 
Ας θυμηθούμε μερικές απαραίτητες γνώσεις για την εργασία μας
Ας θυμηθούμε μερικές απαραίτητες γνώσεις για την εργασία μαςΑς θυμηθούμε μερικές απαραίτητες γνώσεις για την εργασία μας
Ας θυμηθούμε μερικές απαραίτητες γνώσεις για την εργασία μαςStathis Mitropoulos
 
παράδοση και μοντερνισμός ενδεικτικές σημειώσεις
παράδοση και μοντερνισμός ενδεικτικές σημειώσειςπαράδοση και μοντερνισμός ενδεικτικές σημειώσεις
παράδοση και μοντερνισμός ενδεικτικές σημειώσειςstatsakiri
 
ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ
ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ
ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥAlexandra Gerakini
 
Η ΕΝΔΟΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗ ΣΤΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ ΤΟΥ "ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗ"
Η ΕΝΔΟΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗ ΣΤΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ ΤΟΥ "ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗ"Η ΕΝΔΟΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗ ΣΤΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ ΤΟΥ "ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗ"
Η ΕΝΔΟΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗ ΣΤΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ ΤΟΥ "ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗ"dimitriskatsoulis
 
στου κεμαλ το σπιτι
στου κεμαλ το σπιτιστου κεμαλ το σπιτι
στου κεμαλ το σπιτιAntonis Stergiou
 
γυάλινα γιάννενα
γυάλινα γιάννεναγυάλινα γιάννενα
γυάλινα γιάννεναzazagina
 
οι εξετάσεις πλησιάζουν με αποτέλεσμα το άγχος των μαθητών να κορυφώνεται
οι εξετάσεις πλησιάζουν με αποτέλεσμα το άγχος των μαθητών να κορυφώνεταιοι εξετάσεις πλησιάζουν με αποτέλεσμα το άγχος των μαθητών να κορυφώνεται
οι εξετάσεις πλησιάζουν με αποτέλεσμα το άγχος των μαθητών να κορυφώνεταιaggpet
 
Diatrofi diaitologia
Diatrofi diaitologiaDiatrofi diaitologia
Diatrofi diaitologia4Gym Glyfadas
 
νικαια λαρισας χαδουλη ελενη
νικαια λαρισας χαδουλη ελενηνικαια λαρισας χαδουλη ελενη
νικαια λαρισας χαδουλη ελενηlyknikai
 
ειδικη θεματικη ΣΧ έτος 2012-2013 Η γεωργίαχτες και σήμερα
ειδικη θεματικη ΣΧ έτος 2012-2013 Η γεωργίαχτες και σήμερα ειδικη θεματικη ΣΧ έτος 2012-2013 Η γεωργίαχτες και σήμερα
ειδικη θεματικη ΣΧ έτος 2012-2013 Η γεωργίαχτες και σήμερα sintos65
 
Bιολογία A’Γυμνασίου(α)
Bιολογία A’Γυμνασίου(α)Bιολογία A’Γυμνασίου(α)
Bιολογία A’Γυμνασίου(α)Markos Kalafatsis
 

What's hot (20)

Σύνταξη βιογραφικού σημειώματος και συνοδευτικής επιστολής 2013
Σύνταξη βιογραφικού σημειώματος και συνοδευτικής επιστολής 2013Σύνταξη βιογραφικού σημειώματος και συνοδευτικής επιστολής 2013
Σύνταξη βιογραφικού σημειώματος και συνοδευτικής επιστολής 2013
 
God's pharmacy final_greek
God's pharmacy final_greekGod's pharmacy final_greek
God's pharmacy final_greek
 
2. Η έννοια του εαυτού
2. Η έννοια του εαυτού2. Η έννοια του εαυτού
2. Η έννοια του εαυτού
 
5. Ψυχαναλυτική θεωρία
5. Ψυχαναλυτική θεωρία5. Ψυχαναλυτική θεωρία
5. Ψυχαναλυτική θεωρία
 
4. Νευρώσεις
4. Νευρώσεις4. Νευρώσεις
4. Νευρώσεις
 
τα δομικά μέρη της κωμωδίας
τα δομικά μέρη της κωμωδίαςτα δομικά μέρη της κωμωδίας
τα δομικά μέρη της κωμωδίας
 
οδηγίες συγγραφής εργασι-Libre
οδηγίες συγγραφής εργασι-Libreοδηγίες συγγραφής εργασι-Libre
οδηγίες συγγραφής εργασι-Libre
 
Ek8.b.lyk.ellinismos
Ek8.b.lyk.ellinismosEk8.b.lyk.ellinismos
Ek8.b.lyk.ellinismos
 
Ας θυμηθούμε μερικές απαραίτητες γνώσεις για την εργασία μας
Ας θυμηθούμε μερικές απαραίτητες γνώσεις για την εργασία μαςΑς θυμηθούμε μερικές απαραίτητες γνώσεις για την εργασία μας
Ας θυμηθούμε μερικές απαραίτητες γνώσεις για την εργασία μας
 
παράδοση και μοντερνισμός ενδεικτικές σημειώσεις
παράδοση και μοντερνισμός ενδεικτικές σημειώσειςπαράδοση και μοντερνισμός ενδεικτικές σημειώσεις
παράδοση και μοντερνισμός ενδεικτικές σημειώσεις
 
ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ
ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ
ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ
 
Η ΕΝΔΟΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗ ΣΤΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ ΤΟΥ "ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗ"
Η ΕΝΔΟΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗ ΣΤΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ ΤΟΥ "ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗ"Η ΕΝΔΟΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗ ΣΤΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ ΤΟΥ "ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗ"
Η ΕΝΔΟΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗ ΣΤΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ ΤΟΥ "ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗ"
 
Ρατσισμός Εργασία Τέχνη
Ρατσισμός Εργασία ΤέχνηΡατσισμός Εργασία Τέχνη
Ρατσισμός Εργασία Τέχνη
 
στου κεμαλ το σπιτι
στου κεμαλ το σπιτιστου κεμαλ το σπιτι
στου κεμαλ το σπιτι
 
γυάλινα γιάννενα
γυάλινα γιάννεναγυάλινα γιάννενα
γυάλινα γιάννενα
 
οι εξετάσεις πλησιάζουν με αποτέλεσμα το άγχος των μαθητών να κορυφώνεται
οι εξετάσεις πλησιάζουν με αποτέλεσμα το άγχος των μαθητών να κορυφώνεταιοι εξετάσεις πλησιάζουν με αποτέλεσμα το άγχος των μαθητών να κορυφώνεται
οι εξετάσεις πλησιάζουν με αποτέλεσμα το άγχος των μαθητών να κορυφώνεται
 
Diatrofi diaitologia
Diatrofi diaitologiaDiatrofi diaitologia
Diatrofi diaitologia
 
νικαια λαρισας χαδουλη ελενη
νικαια λαρισας χαδουλη ελενηνικαια λαρισας χαδουλη ελενη
νικαια λαρισας χαδουλη ελενη
 
ειδικη θεματικη ΣΧ έτος 2012-2013 Η γεωργίαχτες και σήμερα
ειδικη θεματικη ΣΧ έτος 2012-2013 Η γεωργίαχτες και σήμερα ειδικη θεματικη ΣΧ έτος 2012-2013 Η γεωργίαχτες και σήμερα
ειδικη θεματικη ΣΧ έτος 2012-2013 Η γεωργίαχτες και σήμερα
 
Bιολογία A’Γυμνασίου(α)
Bιολογία A’Γυμνασίου(α)Bιολογία A’Γυμνασίου(α)
Bιολογία A’Γυμνασίου(α)
 

Similar to Η πολυσημία των μαθηματικών όρων

Θεωρία Νεοελληνικής Γλώσσας Γ Λυκείου
Θεωρία Νεοελληνικής Γλώσσας Γ ΛυκείουΘεωρία Νεοελληνικής Γλώσσας Γ Λυκείου
Θεωρία Νεοελληνικής Γλώσσας Γ ΛυκείουEvangelia Patera
 
σχεδιαγραμματα γραπτου λογου
σχεδιαγραμματα γραπτου λογουσχεδιαγραμματα γραπτου λογου
σχεδιαγραμματα γραπτου λογουjohn fox
 
ΑΣΚΗΣΙΟΛΟΓΙΟ Β΄ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ
ΑΣΚΗΣΙΟΛΟΓΙΟ Β΄ΓΥΜΝΑΣΙΟΥΑΣΚΗΣΙΟΛΟΓΙΟ Β΄ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ
ΑΣΚΗΣΙΟΛΟΓΙΟ Β΄ΓΥΜΝΑΣΙΟΥanny1976
 
Εργασία για τη διατροφή από την Ανδρεάδου Σοφία
Εργασία για τη διατροφή από την Ανδρεάδου ΣοφίαΕργασία για τη διατροφή από την Ανδρεάδου Σοφία
Εργασία για τη διατροφή από την Ανδρεάδου Σοφίαvmantza
 
θεατρικές τεχνικές
θεατρικές τεχνικέςθεατρικές τεχνικές
θεατρικές τεχνικέςdora19660
 
περιληψη κειμενου
περιληψη κειμενουπεριληψη κειμενου
περιληψη κειμενουChrispapatheodorou
 
παραδοσιακεσ φορEσιεσ ηπειρου
παραδοσιακεσ φορEσιεσ ηπειρουπαραδοσιακεσ φορEσιεσ ηπειρου
παραδοσιακεσ φορEσιεσ ηπειρουfrosini
 
ΑΣΚΗΣΙΟΛΟΓΙΟ Α ΛΥΚΕΙΟΥ
ΑΣΚΗΣΙΟΛΟΓΙΟ Α ΛΥΚΕΙΟΥΑΣΚΗΣΙΟΛΟΓΙΟ Α ΛΥΚΕΙΟΥ
ΑΣΚΗΣΙΟΛΟΓΙΟ Α ΛΥΚΕΙΟΥanny1976
 
γλώσσα γ' λυκείου- θεωρία: πειθώ - δοκίμιο
γλώσσα γ' λυκείου- θεωρία: πειθώ - δοκίμιογλώσσα γ' λυκείου- θεωρία: πειθώ - δοκίμιο
γλώσσα γ' λυκείου- θεωρία: πειθώ - δοκίμιοmarimiva
 
Kostas spanos life_forest biodiversity
Kostas spanos life_forest biodiversityKostas spanos life_forest biodiversity
Kostas spanos life_forest biodiversityfkiourts
 
Diatrofi inasidou anna_maria
Diatrofi inasidou anna_mariaDiatrofi inasidou anna_maria
Diatrofi inasidou anna_mariavmantza
 
κανονισμοςλειτουργιας2013 14
κανονισμοςλειτουργιας2013 14κανονισμοςλειτουργιας2013 14
κανονισμοςλειτουργιας2013 14cristosx2012abc
 
Τα όπλα των βυζαντινών
Τα όπλα των βυζαντινώνΤα όπλα των βυζαντινών
Τα όπλα των βυζαντινώνSakis Koultzis
 

Similar to Η πολυσημία των μαθηματικών όρων (20)

Θεωρία Νεοελληνικής Γλώσσας Γ Λυκείου
Θεωρία Νεοελληνικής Γλώσσας Γ ΛυκείουΘεωρία Νεοελληνικής Γλώσσας Γ Λυκείου
Θεωρία Νεοελληνικής Γλώσσας Γ Λυκείου
 
σχεδιαγραμματα γραπτου λογου
σχεδιαγραμματα γραπτου λογουσχεδιαγραμματα γραπτου λογου
σχεδιαγραμματα γραπτου λογου
 
ΑΣΚΗΣΙΟΛΟΓΙΟ Β΄ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ
ΑΣΚΗΣΙΟΛΟΓΙΟ Β΄ΓΥΜΝΑΣΙΟΥΑΣΚΗΣΙΟΛΟΓΙΟ Β΄ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ
ΑΣΚΗΣΙΟΛΟΓΙΟ Β΄ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ
 
2
22
2
 
2
22
2
 
Εργασία για τη διατροφή από την Ανδρεάδου Σοφία
Εργασία για τη διατροφή από την Ανδρεάδου ΣοφίαΕργασία για τη διατροφή από την Ανδρεάδου Σοφία
Εργασία για τη διατροφή από την Ανδρεάδου Σοφία
 
θεατρικές τεχνικές
θεατρικές τεχνικέςθεατρικές τεχνικές
θεατρικές τεχνικές
 
περιληψη κειμενου
περιληψη κειμενουπεριληψη κειμενου
περιληψη κειμενου
 
C2.6.1 lesson plan_variables
C2.6.1 lesson plan_variablesC2.6.1 lesson plan_variables
C2.6.1 lesson plan_variables
 
παραδοσιακεσ φορEσιεσ ηπειρου
παραδοσιακεσ φορEσιεσ ηπειρουπαραδοσιακεσ φορEσιεσ ηπειρου
παραδοσιακεσ φορEσιεσ ηπειρου
 
ΑΣΚΗΣΙΟΛΟΓΙΟ Α ΛΥΚΕΙΟΥ
ΑΣΚΗΣΙΟΛΟΓΙΟ Α ΛΥΚΕΙΟΥΑΣΚΗΣΙΟΛΟΓΙΟ Α ΛΥΚΕΙΟΥ
ΑΣΚΗΣΙΟΛΟΓΙΟ Α ΛΥΚΕΙΟΥ
 
Diet exams
Diet examsDiet exams
Diet exams
 
γλώσσα γ' λυκείου- θεωρία: πειθώ - δοκίμιο
γλώσσα γ' λυκείου- θεωρία: πειθώ - δοκίμιογλώσσα γ' λυκείου- θεωρία: πειθώ - δοκίμιο
γλώσσα γ' λυκείου- θεωρία: πειθώ - δοκίμιο
 
Kostas spanos life_forest biodiversity
Kostas spanos life_forest biodiversityKostas spanos life_forest biodiversity
Kostas spanos life_forest biodiversity
 
Philosophical Counceling
Philosophical CouncelingPhilosophical Counceling
Philosophical Counceling
 
Diatrofi inasidou anna_maria
Diatrofi inasidou anna_mariaDiatrofi inasidou anna_maria
Diatrofi inasidou anna_maria
 
κανονισμοςλειτουργιας2013 14
κανονισμοςλειτουργιας2013 14κανονισμοςλειτουργιας2013 14
κανονισμοςλειτουργιας2013 14
 
H EΞΕΛΙΞΗ ΤΟΥ ANΘΡΩΠΙΝΟΥ ΕΙΔΟΥΣ.pdf
H EΞΕΛΙΞΗ ΤΟΥ ANΘΡΩΠΙΝΟΥ ΕΙΔΟΥΣ.pdfH EΞΕΛΙΞΗ ΤΟΥ ANΘΡΩΠΙΝΟΥ ΕΙΔΟΥΣ.pdf
H EΞΕΛΙΞΗ ΤΟΥ ANΘΡΩΠΙΝΟΥ ΕΙΔΟΥΣ.pdf
 
Afhghsh
AfhghshAfhghsh
Afhghsh
 
Τα όπλα των βυζαντινών
Τα όπλα των βυζαντινώνΤα όπλα των βυζαντινών
Τα όπλα των βυζαντινών
 

More from Efthimiou Nikos

H Πολυσημία των Μαθηματικών Όρων
H Πολυσημία των Μαθηματικών ΌρωνH Πολυσημία των Μαθηματικών Όρων
H Πολυσημία των Μαθηματικών ΌρωνEfthimiou Nikos
 
28η Οκτωβρίου 1940 - 2009
28η Οκτωβρίου 1940 - 200928η Οκτωβρίου 1940 - 2009
28η Οκτωβρίου 1940 - 2009Efthimiou Nikos
 
Τιμώντας την επέτειο του "Όχι" - 2012
Τιμώντας την επέτειο του "Όχι" - 2012Τιμώντας την επέτειο του "Όχι" - 2012
Τιμώντας την επέτειο του "Όχι" - 2012Efthimiou Nikos
 
Ανθρωπογενείς επιδράσεις στο Περιβάλλον
Ανθρωπογενείς επιδράσεις στο ΠεριβάλλονΑνθρωπογενείς επιδράσεις στο Περιβάλλον
Ανθρωπογενείς επιδράσεις στο ΠεριβάλλονEfthimiou Nikos
 
Η μελωδία των δρυμών
Η μελωδία των δρυμώνΗ μελωδία των δρυμών
Η μελωδία των δρυμώνEfthimiou Nikos
 
Πρόγραμμα E-Twinning: "Ακούω, Δημιουργώ, Επικοινωνώ"
Πρόγραμμα E-Twinning: "Ακούω, Δημιουργώ, Επικοινωνώ"Πρόγραμμα E-Twinning: "Ακούω, Δημιουργώ, Επικοινωνώ"
Πρόγραμμα E-Twinning: "Ακούω, Δημιουργώ, Επικοινωνώ"Efthimiou Nikos
 
Τα αγριολούλουδα της ελληνικής υπαίθρου
Τα αγριολούλουδα της ελληνικής υπαίθρουΤα αγριολούλουδα της ελληνικής υπαίθρου
Τα αγριολούλουδα της ελληνικής υπαίθρουEfthimiou Nikos
 
Γυμνάσιο Λεπενούς - Αειφόρο Σχολείο
Γυμνάσιο Λεπενούς - Αειφόρο ΣχολείοΓυμνάσιο Λεπενούς - Αειφόρο Σχολείο
Γυμνάσιο Λεπενούς - Αειφόρο ΣχολείοEfthimiou Nikos
 
Τραγουδώντας το Έπος του '40 - 2011
Τραγουδώντας το Έπος του '40 - 2011Τραγουδώντας το Έπος του '40 - 2011
Τραγουδώντας το Έπος του '40 - 2011Efthimiou Nikos
 
Τα γράμματα στην Ελλάδα τον 20ο αιώνα
Τα γράμματα στην Ελλάδα τον 20ο αιώναΤα γράμματα στην Ελλάδα τον 20ο αιώνα
Τα γράμματα στην Ελλάδα τον 20ο αιώναEfthimiou Nikos
 
Η ζωγραφική στην Ελλάδα τον 20ο αιώνα
Η ζωγραφική στην Ελλάδα τον 20ο αιώναΗ ζωγραφική στην Ελλάδα τον 20ο αιώνα
Η ζωγραφική στην Ελλάδα τον 20ο αιώναEfthimiou Nikos
 
Στερεότυπα με βάση το φύλο στην Κοινωνία της Πληροφορίας
Στερεότυπα με βάση το φύλο στην Κοινωνία της ΠληροφορίαςΣτερεότυπα με βάση το φύλο στην Κοινωνία της Πληροφορίας
Στερεότυπα με βάση το φύλο στην Κοινωνία της ΠληροφορίαςEfthimiou Nikos
 

More from Efthimiou Nikos (13)

H Πολυσημία των Μαθηματικών Όρων
H Πολυσημία των Μαθηματικών ΌρωνH Πολυσημία των Μαθηματικών Όρων
H Πολυσημία των Μαθηματικών Όρων
 
28η Οκτωβρίου 1940 - 2009
28η Οκτωβρίου 1940 - 200928η Οκτωβρίου 1940 - 2009
28η Οκτωβρίου 1940 - 2009
 
Τιμώντας την επέτειο του "Όχι" - 2012
Τιμώντας την επέτειο του "Όχι" - 2012Τιμώντας την επέτειο του "Όχι" - 2012
Τιμώντας την επέτειο του "Όχι" - 2012
 
Ανθρωπογενείς επιδράσεις στο Περιβάλλον
Ανθρωπογενείς επιδράσεις στο ΠεριβάλλονΑνθρωπογενείς επιδράσεις στο Περιβάλλον
Ανθρωπογενείς επιδράσεις στο Περιβάλλον
 
Η μελωδία των δρυμών
Η μελωδία των δρυμώνΗ μελωδία των δρυμών
Η μελωδία των δρυμών
 
Πρόγραμμα E-Twinning: "Ακούω, Δημιουργώ, Επικοινωνώ"
Πρόγραμμα E-Twinning: "Ακούω, Δημιουργώ, Επικοινωνώ"Πρόγραμμα E-Twinning: "Ακούω, Δημιουργώ, Επικοινωνώ"
Πρόγραμμα E-Twinning: "Ακούω, Δημιουργώ, Επικοινωνώ"
 
Τα αγριολούλουδα της ελληνικής υπαίθρου
Τα αγριολούλουδα της ελληνικής υπαίθρουΤα αγριολούλουδα της ελληνικής υπαίθρου
Τα αγριολούλουδα της ελληνικής υπαίθρου
 
Γυμνάσιο Λεπενούς - Αειφόρο Σχολείο
Γυμνάσιο Λεπενούς - Αειφόρο ΣχολείοΓυμνάσιο Λεπενούς - Αειφόρο Σχολείο
Γυμνάσιο Λεπενούς - Αειφόρο Σχολείο
 
17 Νοέμβρη 2008
17 Νοέμβρη 200817 Νοέμβρη 2008
17 Νοέμβρη 2008
 
Τραγουδώντας το Έπος του '40 - 2011
Τραγουδώντας το Έπος του '40 - 2011Τραγουδώντας το Έπος του '40 - 2011
Τραγουδώντας το Έπος του '40 - 2011
 
Τα γράμματα στην Ελλάδα τον 20ο αιώνα
Τα γράμματα στην Ελλάδα τον 20ο αιώναΤα γράμματα στην Ελλάδα τον 20ο αιώνα
Τα γράμματα στην Ελλάδα τον 20ο αιώνα
 
Η ζωγραφική στην Ελλάδα τον 20ο αιώνα
Η ζωγραφική στην Ελλάδα τον 20ο αιώναΗ ζωγραφική στην Ελλάδα τον 20ο αιώνα
Η ζωγραφική στην Ελλάδα τον 20ο αιώνα
 
Στερεότυπα με βάση το φύλο στην Κοινωνία της Πληροφορίας
Στερεότυπα με βάση το φύλο στην Κοινωνία της ΠληροφορίαςΣτερεότυπα με βάση το φύλο στην Κοινωνία της Πληροφορίας
Στερεότυπα με βάση το φύλο στην Κοινωνία της Πληροφορίας
 

Recently uploaded

Δημιουργία εφημερίδας .pdf
Δημιουργία εφημερίδας            .pdfΔημιουργία εφημερίδας            .pdf
Δημιουργία εφημερίδας .pdfDimitra Mylonaki
 
Οι στόχοι των παιδιών
Οι στόχοι των            παιδιώνΟι στόχοι των            παιδιών
Οι στόχοι των παιδιώνDimitra Mylonaki
 
Η κυρία Αλφαβήτα και τα παιδιά της. Της Σάσας Καραγιαννίδου - Πέννα
Η κυρία Αλφαβήτα και τα παιδιά της. Της Σάσας Καραγιαννίδου - ΠένναΗ κυρία Αλφαβήτα και τα παιδιά της. Της Σάσας Καραγιαννίδου - Πέννα
Η κυρία Αλφαβήτα και τα παιδιά της. Της Σάσας Καραγιαννίδου - ΠένναΣάσα Καραγιαννίδου - Πέννα
 
Επίσκεψη μαθητών στην Έκθεση Η Μαγεία των Μοτίβων.pptx
Επίσκεψη μαθητών στην Έκθεση Η Μαγεία των Μοτίβων.pptxΕπίσκεψη μαθητών στην Έκθεση Η Μαγεία των Μοτίβων.pptx
Επίσκεψη μαθητών στην Έκθεση Η Μαγεία των Μοτίβων.pptx7gymnasiokavalas
 
ΤΑ ΚΕΙΜΕΝΑ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ECOMOBILITY
ΤΑ ΚΕΙΜΕΝΑ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ECOMOBILITYΤΑ ΚΕΙΜΕΝΑ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ECOMOBILITY
ΤΑ ΚΕΙΜΕΝΑ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ECOMOBILITYΜαρία Διακογιώργη
 
ΑΛΜΠΟΥΜ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΩΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΑΛΜΠΟΥΜ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΩΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥΑΛΜΠΟΥΜ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΩΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΑΛΜΠΟΥΜ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΩΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥΜαρία Διακογιώργη
 
Μοσχομύρισε το σχολείο. Πασχαλινά κουλουράκια από τους μαθητές της Γ΄ τάξης.pptx
Μοσχομύρισε το σχολείο. Πασχαλινά κουλουράκια από τους μαθητές της Γ΄ τάξης.pptxΜοσχομύρισε το σχολείο. Πασχαλινά κουλουράκια από τους μαθητές της Γ΄ τάξης.pptx
Μοσχομύρισε το σχολείο. Πασχαλινά κουλουράκια από τους μαθητές της Γ΄ τάξης.pptx36dimperist
 
Εκπαιδευτική Επίσκεψη στην Πάρνηθα ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2024.pptx
Εκπαιδευτική Επίσκεψη στην Πάρνηθα ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2024.pptxΕκπαιδευτική Επίσκεψη στην Πάρνηθα ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2024.pptx
Εκπαιδευτική Επίσκεψη στην Πάρνηθα ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2024.pptx36dimperist
 
ΒΑΣΙΚΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΙI (Σημειώσεις 3ης Εβδομάδας).pdf
ΒΑΣΙΚΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΙI (Σημειώσεις 3ης Εβδομάδας).pdfΒΑΣΙΚΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΙI (Σημειώσεις 3ης Εβδομάδας).pdf
ΒΑΣΙΚΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΙI (Σημειώσεις 3ης Εβδομάδας).pdfssuser2f8893
 
Σχέδιο Μικρο-διδασκαλίας στη Γεωγραφία.
Σχέδιο Μικρο-διδασκαλίας στη Γεωγραφία.Σχέδιο Μικρο-διδασκαλίας στη Γεωγραφία.
Σχέδιο Μικρο-διδασκαλίας στη Γεωγραφία.Michail Desperes
 
ETIMOLOGÍA : EL NOMBRES DE LOS COLORES/ ΤΑ ΧΡΩΜΑΤΑ.pptx
ETIMOLOGÍA : EL NOMBRES DE LOS COLORES/ ΤΑ ΧΡΩΜΑΤΑ.pptxETIMOLOGÍA : EL NOMBRES DE LOS COLORES/ ΤΑ ΧΡΩΜΑΤΑ.pptx
ETIMOLOGÍA : EL NOMBRES DE LOS COLORES/ ΤΑ ΧΡΩΜΑΤΑ.pptxMertxu Ovejas
 
Παρουσίαση καλλιτεχνικού θεάματος
Παρουσίαση     καλλιτεχνικού θεάματοςΠαρουσίαση     καλλιτεχνικού θεάματος
Παρουσίαση καλλιτεχνικού θεάματοςDimitra Mylonaki
 
Οδηγίες για τη δημιουργία Flashcard με το Quizlet.pdf
Οδηγίες για τη δημιουργία Flashcard με το Quizlet.pdfΟδηγίες για τη δημιουργία Flashcard με το Quizlet.pdf
Οδηγίες για τη δημιουργία Flashcard με το Quizlet.pdfIrini Panagiotaki
 
Επιστολή στο Δήμαρχο και αρμόδιες υπηρεσίες
Επιστολή στο Δήμαρχο και αρμόδιες υπηρεσίεςΕπιστολή στο Δήμαρχο και αρμόδιες υπηρεσίες
Επιστολή στο Δήμαρχο και αρμόδιες υπηρεσίεςΜαρία Διακογιώργη
 
Ξενάγηση στο ιστορικό κέντρο των Ιωαννίνων.pptx
Ξενάγηση στο ιστορικό κέντρο των Ιωαννίνων.pptxΞενάγηση στο ιστορικό κέντρο των Ιωαννίνων.pptx
Ξενάγηση στο ιστορικό κέντρο των Ιωαννίνων.pptxDimitraKarabali
 
B2 TΑΞΗ -ΜΗΝΥΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΑ ΑΔΕΣΠΟΤΑ.pdf-ΜΑΡΚΕΛΛΑ ΤΣΑΤΣΑΡΩΝΗ
B2 TΑΞΗ -ΜΗΝΥΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΑ ΑΔΕΣΠΟΤΑ.pdf-ΜΑΡΚΕΛΛΑ ΤΣΑΤΣΑΡΩΝΗB2 TΑΞΗ -ΜΗΝΥΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΑ ΑΔΕΣΠΟΤΑ.pdf-ΜΑΡΚΕΛΛΑ ΤΣΑΤΣΑΡΩΝΗ
B2 TΑΞΗ -ΜΗΝΥΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΑ ΑΔΕΣΠΟΤΑ.pdf-ΜΑΡΚΕΛΛΑ ΤΣΑΤΣΑΡΩΝΗChrisa Kokorikou
 
Παρατήρηση Κυττάρων στο Μικροσκόπιο _ παρουσίαση /Observation of cells under ...
Παρατήρηση Κυττάρων στο Μικροσκόπιο _ παρουσίαση /Observation of cells under ...Παρατήρηση Κυττάρων στο Μικροσκόπιο _ παρουσίαση /Observation of cells under ...
Παρατήρηση Κυττάρων στο Μικροσκόπιο _ παρουσίαση /Observation of cells under ...Areti Arvithi
 
ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ ΚΥΤΤΑΡΩΝ ΣΤΟ ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΙΟ.docx
ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ ΚΥΤΤΑΡΩΝ ΣΤΟ ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΙΟ.docxΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ ΚΥΤΤΑΡΩΝ ΣΤΟ ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΙΟ.docx
ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ ΚΥΤΤΑΡΩΝ ΣΤΟ ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΙΟ.docxAreti Arvithi
 
ΣΔΕ Ιεράπετρας ερωτηματολόγιο - ecomobility .docx
ΣΔΕ Ιεράπετρας ερωτηματολόγιο - ecomobility .docxΣΔΕ Ιεράπετρας ερωτηματολόγιο - ecomobility .docx
ΣΔΕ Ιεράπετρας ερωτηματολόγιο - ecomobility .docxtheologisgr
 

Recently uploaded (20)

Δημιουργία εφημερίδας .pdf
Δημιουργία εφημερίδας            .pdfΔημιουργία εφημερίδας            .pdf
Δημιουργία εφημερίδας .pdf
 
Οι στόχοι των παιδιών
Οι στόχοι των            παιδιώνΟι στόχοι των            παιδιών
Οι στόχοι των παιδιών
 
Η κυρία Αλφαβήτα και τα παιδιά της. Της Σάσας Καραγιαννίδου - Πέννα
Η κυρία Αλφαβήτα και τα παιδιά της. Της Σάσας Καραγιαννίδου - ΠένναΗ κυρία Αλφαβήτα και τα παιδιά της. Της Σάσας Καραγιαννίδου - Πέννα
Η κυρία Αλφαβήτα και τα παιδιά της. Της Σάσας Καραγιαννίδου - Πέννα
 
Επίσκεψη μαθητών στην Έκθεση Η Μαγεία των Μοτίβων.pptx
Επίσκεψη μαθητών στην Έκθεση Η Μαγεία των Μοτίβων.pptxΕπίσκεψη μαθητών στην Έκθεση Η Μαγεία των Μοτίβων.pptx
Επίσκεψη μαθητών στην Έκθεση Η Μαγεία των Μοτίβων.pptx
 
ΤΑ ΚΕΙΜΕΝΑ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ECOMOBILITY
ΤΑ ΚΕΙΜΕΝΑ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ECOMOBILITYΤΑ ΚΕΙΜΕΝΑ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ECOMOBILITY
ΤΑ ΚΕΙΜΕΝΑ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ECOMOBILITY
 
ΑΛΜΠΟΥΜ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΩΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΑΛΜΠΟΥΜ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΩΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥΑΛΜΠΟΥΜ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΩΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΑΛΜΠΟΥΜ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΩΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
 
Μοσχομύρισε το σχολείο. Πασχαλινά κουλουράκια από τους μαθητές της Γ΄ τάξης.pptx
Μοσχομύρισε το σχολείο. Πασχαλινά κουλουράκια από τους μαθητές της Γ΄ τάξης.pptxΜοσχομύρισε το σχολείο. Πασχαλινά κουλουράκια από τους μαθητές της Γ΄ τάξης.pptx
Μοσχομύρισε το σχολείο. Πασχαλινά κουλουράκια από τους μαθητές της Γ΄ τάξης.pptx
 
Εκπαιδευτική Επίσκεψη στην Πάρνηθα ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2024.pptx
Εκπαιδευτική Επίσκεψη στην Πάρνηθα ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2024.pptxΕκπαιδευτική Επίσκεψη στην Πάρνηθα ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2024.pptx
Εκπαιδευτική Επίσκεψη στην Πάρνηθα ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2024.pptx
 
ΒΑΣΙΚΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΙI (Σημειώσεις 3ης Εβδομάδας).pdf
ΒΑΣΙΚΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΙI (Σημειώσεις 3ης Εβδομάδας).pdfΒΑΣΙΚΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΙI (Σημειώσεις 3ης Εβδομάδας).pdf
ΒΑΣΙΚΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΙI (Σημειώσεις 3ης Εβδομάδας).pdf
 
Σχέδιο Μικρο-διδασκαλίας στη Γεωγραφία.
Σχέδιο Μικρο-διδασκαλίας στη Γεωγραφία.Σχέδιο Μικρο-διδασκαλίας στη Γεωγραφία.
Σχέδιο Μικρο-διδασκαλίας στη Γεωγραφία.
 
Στο μουσείο
Στο                    μουσείοΣτο                    μουσείο
Στο μουσείο
 
ETIMOLOGÍA : EL NOMBRES DE LOS COLORES/ ΤΑ ΧΡΩΜΑΤΑ.pptx
ETIMOLOGÍA : EL NOMBRES DE LOS COLORES/ ΤΑ ΧΡΩΜΑΤΑ.pptxETIMOLOGÍA : EL NOMBRES DE LOS COLORES/ ΤΑ ΧΡΩΜΑΤΑ.pptx
ETIMOLOGÍA : EL NOMBRES DE LOS COLORES/ ΤΑ ΧΡΩΜΑΤΑ.pptx
 
Παρουσίαση καλλιτεχνικού θεάματος
Παρουσίαση     καλλιτεχνικού θεάματοςΠαρουσίαση     καλλιτεχνικού θεάματος
Παρουσίαση καλλιτεχνικού θεάματος
 
Οδηγίες για τη δημιουργία Flashcard με το Quizlet.pdf
Οδηγίες για τη δημιουργία Flashcard με το Quizlet.pdfΟδηγίες για τη δημιουργία Flashcard με το Quizlet.pdf
Οδηγίες για τη δημιουργία Flashcard με το Quizlet.pdf
 
Επιστολή στο Δήμαρχο και αρμόδιες υπηρεσίες
Επιστολή στο Δήμαρχο και αρμόδιες υπηρεσίεςΕπιστολή στο Δήμαρχο και αρμόδιες υπηρεσίες
Επιστολή στο Δήμαρχο και αρμόδιες υπηρεσίες
 
Ξενάγηση στο ιστορικό κέντρο των Ιωαννίνων.pptx
Ξενάγηση στο ιστορικό κέντρο των Ιωαννίνων.pptxΞενάγηση στο ιστορικό κέντρο των Ιωαννίνων.pptx
Ξενάγηση στο ιστορικό κέντρο των Ιωαννίνων.pptx
 
B2 TΑΞΗ -ΜΗΝΥΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΑ ΑΔΕΣΠΟΤΑ.pdf-ΜΑΡΚΕΛΛΑ ΤΣΑΤΣΑΡΩΝΗ
B2 TΑΞΗ -ΜΗΝΥΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΑ ΑΔΕΣΠΟΤΑ.pdf-ΜΑΡΚΕΛΛΑ ΤΣΑΤΣΑΡΩΝΗB2 TΑΞΗ -ΜΗΝΥΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΑ ΑΔΕΣΠΟΤΑ.pdf-ΜΑΡΚΕΛΛΑ ΤΣΑΤΣΑΡΩΝΗ
B2 TΑΞΗ -ΜΗΝΥΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΑ ΑΔΕΣΠΟΤΑ.pdf-ΜΑΡΚΕΛΛΑ ΤΣΑΤΣΑΡΩΝΗ
 
Παρατήρηση Κυττάρων στο Μικροσκόπιο _ παρουσίαση /Observation of cells under ...
Παρατήρηση Κυττάρων στο Μικροσκόπιο _ παρουσίαση /Observation of cells under ...Παρατήρηση Κυττάρων στο Μικροσκόπιο _ παρουσίαση /Observation of cells under ...
Παρατήρηση Κυττάρων στο Μικροσκόπιο _ παρουσίαση /Observation of cells under ...
 
ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ ΚΥΤΤΑΡΩΝ ΣΤΟ ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΙΟ.docx
ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ ΚΥΤΤΑΡΩΝ ΣΤΟ ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΙΟ.docxΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ ΚΥΤΤΑΡΩΝ ΣΤΟ ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΙΟ.docx
ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ ΚΥΤΤΑΡΩΝ ΣΤΟ ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΙΟ.docx
 
ΣΔΕ Ιεράπετρας ερωτηματολόγιο - ecomobility .docx
ΣΔΕ Ιεράπετρας ερωτηματολόγιο - ecomobility .docxΣΔΕ Ιεράπετρας ερωτηματολόγιο - ecomobility .docx
ΣΔΕ Ιεράπετρας ερωτηματολόγιο - ecomobility .docx
 

Η πολυσημία των μαθηματικών όρων

 • 1.
 • 2. ΠΟΛΤ΢ΗΜΙΑ: ΟΡΙ΢ΜΟ΢ Σν θαηλφκελν θαηά ην νπνίν ε ίδηα ιέμε έρεη δχν ή πεξηζζφηεξεο ζεκαζίεο, πνπ φκσο έρνπλ θάπνηα ζρέζε κεηαμχ ηνπο, έηζη ψζηε ην έλα λφεκα λα κπνξεί λα ζεσξεζεί επέθηαζε ηνπ άιινπ, ιέγεηαη πνιπζεκία. Η πνιπζεκία ησλ ιέμεσλ κπνξεί λα νδεγήζεη ζε παξεμεγήζεηο θαη γη' απηφ αμηνπνηείηαη πνιχ απφ ηνπο επζπκνγξάθνπο (ζέαηξν, θηλεκαηνγξάθνο, γεινηνγξαθία), πνπ δεκηνπξγνχλ έηζη ρηνπκνξηζηηθέο θαηαζηάζεηο. O επηζηεκνληθόο ιόγνο αληιεί ιέμεηο απφ ηελ θνηλή ρξήζε θαη ηνπο πξνζδίδεη ηδηαίηεξν λφεκα. Λέμεηο απφ δηάθνξεο επηζηήκεο δηαρένληαη ζηελ θνηλή ρξήζε κε ηελ ίδηα ή κε παξαιιαγκέλε ζεκαζία.
 • 3. ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΕΙΣ Μηα γιώζζα δελ μερωξίδεη κόλν θαηά ηνπο ηόπνπο πνπ ηε κηινύλ, κε ηηο ηδηωκαηηθέο ηεο παξαιιαγέο θαη πνηθηιίεο, κε ηα ηδηώκαηά ηεο θαη ηηο δηαιέθηνπο ηεο. Καη κέζα ζηνλ ίδην ηόπν παξνπζηάδεη θαλνληθά κηθξνδηαθνξέο ιεμηινγηθέο, πξνπάληωλ θαηά ηα θνηλωληθά ζηξώκαηα θαη ηνπο επαγγεικαηηθνύο θύθινπο πνπ ηε κεηαρεηξίδνληαη. Σπλαλήθνπλ απηέο ζηελ θνηλή γιώζζα θαη αληηζηνηρνύλ ζηελ θνηλωληθή θαη επαγγεικαηηθή θαηαλνκή θαη εηδίθεπζε ηεο θνηλωλίαο.Η πνηθηιία απηή ηεο ζεκαζίαο δε καο εκπνδίδεη βέβαηα λα θαηαιαβαηλόκαζηε ζηελ θαζεκεξηλή δωή, επεηδή από ην είδνο θαη ην ζέκα ηεο νκηιίαο ή θαη από ηα γύξω πεξηζηαηηθά πάεη ν λνπο ηνπ αθξναηή ζ' εθείλν πνπ ελλνεί ν ζπλνκηιεηήο ηνπ.
 • 4.
 • 5.
 • 6. ΢ηα Μαζεκαηηθά άγλσζηνο είλαη ην κέγεζνο πνπ ΢ηα Αξραία άγλσζην είλαη ην εκθαλίδεηαη ζε πξφβιεκα θαη ηνπ νπνίνπ δεηείηαη ν αδίδαθην (π.ρ. Άγλσζην πξνζδηνξηζκφο (π.ρ. Εμίζσζε κε δχν αγλψζηνπο. Ο θείκελν). άγλσζηνο ρ). ΢ηελ Έθθξαζε-Έθζεζε ρξεζηκνπνηείηαη ζαλ έθθξαζε θαη εθθξάδεη ηφπν, ρξφλν ή θαηάζηαζε ΢ηε Λνγνηερλία άγλσζηνο είλαη ην πνπ δε γλσξίδνπκε, απηφ πξφζσπν ή θάηη πνπ δελ είλαη γλσζηφ ή πνπ βξίζθεηαη πέξα απφ γλψξηκν, πνπ ε ηαπηφηεηά ηνπ δελ έρεη εμαθξηβσζεί πνπ δελ ηνλ μέξνπκε ηα φξηα ηεο αλζξψπηλεο (π.ρ. Άγλσζηνη δηέξξεμαλ γλψζεο. (π.ρ. Mπήθε θνζκεκαηνπσιείν. Mελ αλνίγεηο ηελ πφξηα θξπθά ζ΄ έλα θαξάβη θαη ζε αγλψζηνπο. Σν γξάκκα κηαο άγλσζηεο. ζάιπαξε γηα ην άγλσζην. Mήλπζε θαη΄ αγλψζησλ. Ο άγλσζηνο Σαμίδη ζην άγλσζην. θφζκνο ηνπ βπζνχ. Σν φλνκα / ην πξφζσπν Πάκε ζην άγλσζην κε δε κνπ είλαη άγλσζην. Φάρλσ ζην ιεμηθφ ηηο βάξθα ηελ ειπίδα). άγλσζηεο ιέμεηο. Άγλσζηεο ζειίδεο / πηπρέο ηεο ηζηνξίαο. Άγλσζηεο ρψξεο / ζάιαζζεο. Άγλσζηα κέξε / λεζηά. Mεηαθφκηζε ζε άγλσζηε δηεχζπλζε. Οη δξάζηεο ηεο ιεζηείαο παξέκεηλαλ άγλσζηνη).
 • 7. ΑΔΥΝΑΤΗ ΢ηα Μαζεκαηηθά αδχλαηε νλνκάδεηαη κία εμίζσζε φηαλ θαλέλαο αξηζκφο δελ ηελ επαιεζεχεη (π.ρ. ρ+2 = ρ+6 , 0.ρ = 5). ΢ηε Γιψζζα αδχλαηνο ζεκαίλεη: •Απηφο πνπ δελ έρεη πιηθή δχλακε, αληίζεηνο ηνπ δπλαηφο ( Αδχλαην αεξάθη. εμαζζεληζκέλνο: Αδχλαηε θσλή, αδχλαηε φξαζε / αθνή, αδχλαηνο νξγαληζκφο). •Απηφο πνπ δελ έρεη αληνρή ( Αδχλαην μχιν). •Απηφο πνπ δελ έρεη δχλακε εζηθή ( Αδχλαηα επηρεηξήκαηα, ηζρλά, θησρά, πνπ εχθνια θαηαξξίπηνληαη, αδχλαηνο ραξαθηήξαο, πνπ δελ πξνβάιιεη ηθαλή αληίζηαζε, πνπ εχθνια παξαζχξεηαη, ππνηάζζεηαη). •Απηφο πνπ είλαη ηζρλφο, ιεπηφο ( Αδχλαην, θνθαιηάξηθν ζψκα). •Απηφ πνπ δελ κπνξεί λα γίλεη, λα πξαγκαηνπνηεζεί, αθαηφξζσηνο, αλέθηθηνο. ( Σίπνηα δελ είλαη αδχλαην· φια γίλνληαη). •Απηφο πνπ πζηεξεί ζε θάπνην ηνκέα γλψζεο, θπξίσο γηα εθπαηδεπφκελν ( Είλαη αδχλαηνο ζηα καζεκαηηθά). •Απηφ πνπ είλαη εληειψο αθαηφξζσην, δελ είλαη εθηθηφ (είλαη ησλ αδπλάησλ αδχλαην, είλαη αλζξσπίλσο αδχλαην, είλαη θχζεη αδχλαην, θάλσ ηα αδχλαηα δπλαηά γηα λα θάλσ ηα πάληα, είλαη αδχλαην λα αξλεζεί, κνπ είλαη αδχλαην λα δερηψ ηελ πξφηαζή ζαο). •΢ηε γξακκαηηθή είλαη ηχπνο κηαο πξνζσπηθήο αλησλπκίαο, ε κνξθή ηεο έρεη ιηγφηεξεο ζπιιαβέο θαη πξνθέξεηαη ρσξίο ηφλν ( π.ρ. κνπ, καο, ζε αληηδηαζηνιή πξνο ην δπλαηφ ηχπν).
 • 8. ΕΚΘΕΤΗΣ ΢ηα Μαζεκαηηθά εθζέηεο είλαη ν αξηζκφο πνπ ζεκεηψλεηαη δεμηά θαη πξνο ηα επάλσ ελφο ζπκβφινπ θαη δείρλεη ηε δχλακε ζηελ νπνία απηφ πςψλεηαη (π.ρ. α4=α.α.α.α). ΢ηε Νενειιεληθή Γιψζζα εθζέηεο είλαη θάζε ζχκβνιν πνπ ζην γξαπηφ ιφγν, ζεκεηψλεηαη ζηελ ίδηα ζέζε. Οη εθζέηεο ζπλήζσο γξάθνληαη κε κηθξφηεξα ηππνγξαθηθά ζηνηρεία (π.ρ. Ο Αρηιιέαο1 πνιέκεζε ζηνλ Σξσηθφ2 πφιεκν). ΢ηε Λνγνηερλία εθζέηεο (εθζέηξηα) είλαη απηφο πνπ ζπκκεηέρεη ζε θαιιηηερληθή, εκπνξηθή θηι. έθζεζε, εθζέηνληαο δηθά ηνπ έξγα, πξντφληα (π.ρ. έλαο δσγξάθνο, έλαο παξαγσγφο θηι.).
 • 9. ΜΗΔΕΝ ΢ηα Μαζεκαηηθά κεδέλ νλνκάδνπκε ηνλ αξηζκφ θαη ην ζχκβνιφ ηνπ: 0 (π.ρ. Μέγεζνο / πνζφηεηα πνπ ηείλεη πξνο ην κεδέλ. Μεδέλ εηο ην πειίθνλ). ΢ηε Φπζηθή ν αξηζκφο κεδέλ ρξεζηκνπνηείηαη σο βάζε ή αξρή ζε κεηξηθέο θιίκαθεο (π.ρ. Θεξκνθξαζία δέθα βαζκψλ θειζίνπ πάλσ απφ / θάησ απφ / ππφ ην κεδέλ. Απφιπην κεδέλ, γηα ζεξκνθξαζία -273 βαζκψλ). ΢ηε Γεσγξαθία ρξεζηκνπνηνχκε ηηο εθθξάζεηο: • Γεσγξαθηθφ πιάηνο κεδέλ, απηφ πνπ ζπκπίπηεη κε ηνλ ηζεκεξηλφ. •Γεσγξαθηθφ κήθνο κεδέλ, απηφ πνπ ζπκπίπηεη κε ηνλ πξψην κεζεκβξηλφ. ΢ηε Νενειιεληθή Γιψζζα κεδέλ είλαη: •Η έθθξαζε πνπ δειψλεη έλα ζχλνιν απφ κεδέλ (0) κνλάδεο, θαη δειψλεη ηελ πιήξε έιιεηςε πνζφηεηαο . •κεδακηλφο, φρη αμηφινγνο. •ην θαηψηαην φξην ζε βαζκνινγηθέο θιίκαθεο. ΢ηελ Έθθξαζε-Έθζεζε ρξεζηκνπνηνχκε ηελ έθθξαζε γηα ηελ πην ζεκαληηθή ή θξίζηκε ζηηγκή: ψξα κεδέλ. ΢ηε Φηινζνθία κεδέλ είλαη: •ε έιιεηςε ηνπ δπλαηνχ θαη ηνπ πξαγκαηηθνχ (π.ρ. Απφιπην κεδέλ). •ε έιιεηςε κφλν ηνπ πξαγκαηηθνχ (π.ρ. ΢ρεηηθφ κεδέλ). ΢ηα Θξεζθεπηηθά κεδέλ είλαη ε πιήξεο έιιεηςε ή αλππαξμία.
 • 10. ΢ηα Μαζεκαηηθά θιίκαθα νλνκάδνπκε ην ιφγν ηεο απφζηαζεο δχν ζεκείσλ κηαο εηθφλαο ΢ηε Μνπζηθή θιίκαθα είλαη ε ζεηξά ελφο αληηθεηκέλνπ πξνο ηελ πξαγκαηηθή θζφγγσλ πνπ πξνρσξεί ζχκθσλα κε απφζηαζε ησλ δχν αληίζηνηρσλ ζεκείσλ ηνπ νξηζκέλε δηαδνρή ζε αληνχζα ή θαηηνχζα αληηθεηκέλνπ (ηελ βξίζθνπκε ζπλήζσο ζεηξά ( Ειάζζσλ / κείδσλ θιίκαθα. γξακκέλε ζε ράξηεο ή ζρεδηαγξάκκαηα Παίδσ θιίκαθεο ζην πηάλν). ΢ηελ πρ. ράξηεο κηαο πεξηνρήο ζε θιίκαθα 1:5000 ή εθθιεζηαζηηθή κνπζηθή είλαη νξηζκέλε ζρέδην ελφο θηηξίνπ ζε θιίκαθα 1 πξνο 5000). ζεηξά χκλσλ. ζεηξά χκλσλ. ΢ηελ έθθξαζε-έθζεζε είλαη ε αλαθνξά ΢ηε Φπζηθή νλνκάδνπκε ηε ζε βαζκηαία επέθηαζε σο πξνο ηελ ζεηξά ππνδηαηξέζεσλ ελφο έθηαζε, ην κέγεζνο θηι. ή αληίζεηα ε νξγάλνπ πνπ κεηξά θπζηθά αλαθνξά ζε βαζκηαία ζπξξίθλσζε κεγέζε (παξάδεηγκα ( Έξγα κεγάιεο / κηθξήο θιίκαθαο. H Θεξκνκεηξηθή θιίκαθα , είδεζε έγηλε ηαρχηαηα γλσζηή ζε επξεία / ζεηζκηθή δφλεζε πέληε ζε παγθφζκηα / ζε παλειιήληα / ζε βαζκψλ ζηελ θιίκαθαο παλειιαδηθή / ζε παλεπξσπατθή Ρίρηεξ). θιίκαθα.) ΢ηε Υεκεία νλνκάδνπκε ΢ηε Λνγνηερλία θιίκαθα ζεκαίλεη: θιίκαθα ηελ θιίκαθα pH πνπ •ε ζθάια. θπκαίλεηαη απφ 0 έσο 14 θαη •ε αμηνινγηθή θαηάηαμε πξαγκάησλ, ρξεζηκνπνηείηαη επξέσο γηα ελλνηψλ, αμηψλ θηι. ζε ζπλερή ζεηξά: ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηεο Bαζκνινγηθή / κηζζνινγηθή / νμχηεηαο ελφο δηαιχκαηνο. αζθαιηζηηθή / ηεξαξρηθή θιίκαθα. ΢΄ φιε ηε δεκνζηνυπαιιειηθή θιίκαθα.… Έθηαζε ζηελ θνξπθή ηεο θνηλσληθήο θιίκαθαο.