Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

La Imatge

2,603 views

Published on

Aspectes Tècnics referits a la imatge digital.
Informació extreta del curs Dinamitzador de les TIC.

Published in: Art & Photos, Technology
 • Be the first to comment

La Imatge

 1. 1. Multimèdia UNITAT 1 - La Imatge R. Catrisse, B. de Vicente
 2. 2. La Imatge Digital <ul><li>El concepte </li></ul><ul><ul><li>Son preses d’una escena o escanejades de documents. </li></ul></ul><ul><ul><li>Es realitza una mostra digital i es confecciona un mapa d'ella en forma de quadricula de punts que s'anomenen pixels (mapa de bits). </li></ul></ul>
 3. 3. La Imatge Digital <ul><li>El concepte </li></ul><ul><ul><li>A cada pixel se li assigna un valor tonal representat en binari. (negre, blanc, matisos de gris o color) </li></ul></ul><ul><ul><li>Els bits per cada pixel son enregistrats per l'ordinador i generalment comprimits. </li></ul></ul><ul><ul><li>Per mostrar-nos les imatges, efectua el procés contrari per produir-ne una versió analògica. </li></ul></ul>
 4. 4. La Imatge Digital <ul><li>Que cal tenir en compte? 6 propietats </li></ul><ul><ul><li>La resolució </li></ul></ul><ul><ul><li>La dimensió o mida </li></ul></ul><ul><ul><li>La profunditat de bits o colors </li></ul></ul><ul><ul><li>El tamany de l’arxiu o pes </li></ul></ul><ul><ul><li>La compressió </li></ul></ul><ul><ul><li>El format de l'arxiu </li></ul></ul>
 5. 5. La Imatge Digital <ul><li>La resolució </li></ul><ul><ul><li>És la capacitat de distingir els detalls fins. </li></ul></ul><ul><ul><li>La freqüència de mostratge de la imatge digital acostuma a ser un bon indicador de la resolució. </li></ul></ul>
 6. 6. La Imatge Digital <ul><li>La resolució </li></ul><ul><li>s'expressa en </li></ul><ul><ul><li>DPI : dots-per-inch o punts per polzada </li></ul></ul><ul><ul><li>PPI : pixels-per-inch o pixels per polzada </li></ul></ul>
 7. 7. La Imatge Digital <ul><li>La resolució </li></ul><ul><ul><li>Es considera que 72 ppp és la resolució ideal per que una imatge es mostri correctament en pantalla o internet. </li></ul></ul><ul><ul><li>Aquesta resolució en permet veure pràcticament la mida real de la imatge en pantalla, sempre i quant el monitor de l’ordinador estigui configurat amb els paràmetres més estàndards ( 15&quot; a 800x600, 17&quot; a 1024x768,.. ). </li></ul></ul>
 8. 8. La Imatge Digital <ul><li>La resolució </li></ul><ul><ul><li>Resolucions generalment acceptades com a més adequades per obtenir una qualitat òptima </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>72 ppp - Pantalla d’ ordinador o internet </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>150 ppp - Còpia de laboratori fotogràfic </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>300 ppp - Impremtes i gràfiques </li></ul></ul></ul>
 9. 9. La Imatge Digital <ul><li>La resolució </li></ul><ul><ul><li>En el monitor de l’ ordinador, el pixels sempre son iguals, per tant la mateixa imatge, en pantalla, ocuparà mes espai que una imatge de menor resolució. </li></ul></ul>
 10. 10. La Imatge Digital <ul><li>La resolució </li></ul><ul><ul><li>També una imatge amb la mateixa resolució, ocuparà més o menys espai segons la configuració de pantalla. </li></ul></ul>
 11. 11. La Imatge Digital <ul><li>La resolució </li></ul><ul><ul><li>Exemples </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Càlcul del mida resultant d’ una imatge de 2,2 megapixels (1800x1200), positivada a paper fotogràfic amb una qualitat òptima de 150 ppp : 1200 pixels / 150 ppp = 8&quot; x 2,5 (polsades x cm) = 20 cm 1800 pixels / 150 ppp = 12&quot; x 2,5 (polsades x cm) = 30 cm </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Si volguéssim obtenir una foto típica de 10x15, ni hauria prou amb un document de 0,6 megapixels (900x660) 600 pixels / 150 ppp = 4&quot; x 2,5 (polsades x cm) = 10 cm 900 pixels / 150 ppp = 6&quot; x 2,5 (polsades x cm) = 15 cm </li></ul></ul></ul>
 12. 12. La Imatge Digital <ul><li>La dimensió </li></ul><ul><ul><li>És la mida horitzontal i vertical de la imatge, normalment expressada en pixels </li></ul></ul><ul><ul><li>Si la imatge no és digital, la dimensió en pixels s'obtindrà multiplicant tant l'alçada com l’amplada de la imatge per el PPI </li></ul></ul>
 13. 13. La Imatge Digital <ul><li>La dimensió </li></ul><ul><ul><li>Exemples </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Quina serà la dimensió de un document de 8 x 10 polzades escanejat a 300 ppi? 8*300 = 2.400 pixels x 10*300 = 3.000 pixels </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>A quina resolució s’ha escanejat una pàgina de 8.5 x 11 polzades si la seva dimensió en pixels es de 2.550 x 3.300? 2.550/8.5 = 300 ppi x 3.300/11 = 300 ppi </li></ul></ul></ul>
 14. 14. La Imatge Digital <ul><li>La profunditat de bits </li></ul><ul><ul><li>És determinada per la quantitat de bits emprats per a definir cada pixel. </li></ul></ul><ul><ul><li>Com més gran sigui la profunditat de bits, major serà la quantitat de tons representables. </li></ul></ul><ul><ul><li>Les imatges poden ser en B/N, escala de grisos o en Color </li></ul></ul><ul><ul><li>És comú treballar amb 24 bits (8 per canal R-G-B) </li></ul></ul>
 15. 15. La Imatge Digital <ul><li>La profunditat de bits </li></ul><ul><ul><li>Tons representables segons la profunditat de bits més comunes </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>1 bit (2 1 ) = 2 tons </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>2 bits (2 2 ) = 4 tons </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>3 bits (2 3 ) = 8 tons </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>4 bits (2 4 ) = 16 tons </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>8 bits (2 8 ) = 256 tons </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>16 bits (2 16 ) = 65.536 tons </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>24 bits (2 24 )= 16,7 milions de tons </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>32 bits (2 32 )= 4.295 milions de tons </li></ul></ul></ul>
 16. 16. La Imatge Digital <ul><li>Tamany de l’arxiu </li></ul><ul><ul><li>D’un document a escanejar es calcula com segueix: Tamany = (alt x ample x profunditat de bits x dpi) / 8 </li></ul></ul><ul><ul><li>D’una imatge digital es calcula com segueix: Tamany = (profunditat de bits x dimensions de pixel) / 8 (1 polzada = 2,5 cms :: Resultat expresat en Bytes) </li></ul></ul>
 17. 17. La Imatge Digital <ul><li>Tamany de l’arxiu </li></ul><ul><ul><li>Exemples </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Si capturem una imatge de 24 bits amb una càmara digital de 2.048 x 3.072, el seu tamany serà de: (2048*3072*24)/8 = 50.331.648 Bytes </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Quin serà el tamany d’una foto de carnet de 2,5 x 3,5 cms escanejada a 150 dpi i 24 bits? ((2.5/2.5)*(3.5/2.5)*24*150)/8 = 630 Bytes </li></ul></ul></ul>
 18. 18. La Imatge Digital <ul><li>Compressió </li></ul><ul><ul><li>És clar que necessitem comprimir les imatges per fer-les més portables </li></ul></ul><ul><ul><li>La compressió l’efectua el programa de tractament de la imatge que utilitzem, segons el format escollit </li></ul></ul><ul><ul><li>Existeixen dos tipus principals de compressió </li></ul></ul>
 19. 19. <ul><li>Compressió sense pèrdua (reversible) </li></ul><ul><ul><li>La informació resultant de la descompressió ha de ser idèntica a la original. </li></ul></ul><ul><li>Compressió amb pèrdua (irreversible) </li></ul><ul><ul><li>La informació resultant de la descompressió no és idèntica a la original. </li></ul></ul><ul><ul><li>Amb medias continuats com sons, imatges o vídeos, no és necessari presentar més informació de la que l’ull o l’oïda humana siguin capaços de percebre. Per tant, aquesta informació pot ser descartada sense que la persona ho apreciï. </li></ul></ul>La Imatge Digital
 20. 20. La Imatge Digital <ul><li>Format d’arxius </li></ul><ul><ul><li>Existeixen molt sistemes o tipus de documents per emmagatzemar una imatge. </li></ul></ul><ul><ul><li>Es per la extensió: bmp, gif, fpx, pcd, pcx, pdf, psd, ... . </li></ul></ul><ul><ul><li>Els més utilitats, però, son : jpg, gif, tif, png o bmp </li></ul></ul>
 21. 21. La Imatge Digital <ul><li>Format d’arxius més usats a Internet </li></ul><ul><ul><li>Format GIF </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Utilitza un algorisme de compressió sense cap mena de pèrdua. </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Els gràfics estan limitats a 256 colors. </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Admeten transparència. Això vol dir que tenen la possibilitat de convertir en transparent o invisible un sol color, de manera que el fons que tingui aquest color sigui invisible. </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Permeten fer animació amb una tècnica de posar moltes imatges en el mateix arxiu GIF. emmagatzemar una imatge. </li></ul></ul></ul>
 22. 22. La Imatge Digital <ul><li>Format d’arxius </li></ul><ul><ul><li>Format JPG </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>L'algorisme que utilitza descarta alguns blocs de les dades de les imatges quan les comprimeix. Per aquesta raó és millor només desar una vegada una imatge amb compressió JPEG. Cada vegada que s'utilitzi aquest algorisme, s'eliminen més dades. </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Està optimitzat per a fotografies i imatges escanejades amb 16 milions de colors o, el que és el mateix, de 24 bits de profunditat de color. </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Permet escollir el grau de compressió, com més compressió més pèrdua i la mida del fitxer és menor. </li></ul></ul></ul>
 23. 23. La Imatge Digital <ul><li>Format d’arxius </li></ul><ul><ul><li>Format JPG </li></ul></ul>
 24. 24. La Imatge Digital <ul><li>Format d’arxius </li></ul>
 25. 25. Torn de preguntes <ul><li>Si no hi ha més preguntes </li></ul><ul><ul><li>Passem a la part pràctica </li></ul></ul>

×