Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Empresa xarxa a_girona_jtorrent

743 views

Published on

Jornada TIC Girona 21/04/2010 -

 • Be the first to comment

Empresa xarxa a_girona_jtorrent

 1. 1. Les TIC a l’empresa gironina. Cap a nous models de negoci en xarxa Joan Torrent-Sellens jtorrent@uoc.edu Estudis d’Economia i Empresa, i Institut Interdisciplinari d’Internet (IN3) Girona, 21 d’abril de 2010
 2. 2. Motivacions Tres crisis en una: infraestructures (finançament), estructura (model de creixement) i superestructura (globalització i societat del coneixement). Perquè productivitat i competitivitat? La capacitat de créixer sosteniblement en el llarg termini. Les noves fonts co-innovadores com a cara oculta de la productivitat i la competitivitat. Instrument específic d’anàlisi per al conjunt del teixit productiu de les comarques de Girona. De Girona 2010 a Girona 2020: lideratge, xarxa de tots els agents implicats i capacitat efectiva de resposta a la crisi.
 3. 3. Sumari 1. L’economia i la societat del coneixement: cap a la tercera revolució industrial 2. De l’empresa industrial a l’empresa xarxa 3. L’empresa gironina eI 2009: males i bones notícies 4. El problema de la productivitat 5. El problema de la competitivitat 6. El nou diamant competitiu de l’economia de Girona: lideratge, xarxes, tecnologia, ocupabilitat i co-innovació
 4. 4. 1. L’economia i la societat del coneixement: cap a la tercera revolució industrial
 5. 5. 1. Economia i societat del coneixement Ampli consens multidisciplinari: les TIC són la base material de l’economia i la societat del coneixement i tenen quatre implicacions bàsiques: 1. Són el nucli del procés de transformació econòmica, però reforcen el seu impacte si es combinen amb canvis a les competències de les persones i de les organitzacions. Efecte complementarietat. 2. Impregnen, o exerceixen un ampli entramat, d’implicacions sobre el conjunt d’activitats econòmiques (producció, distribució, intercanvi i consum). Efecte sinèrgic 3. Es fonamenten en la informació i el coneixement per a generar informació i coneixement. Efecte substitució: del treball manual al treball mental 4. Ràpida extensió i abast territorial i socio-demogràfic distintiu. Efecte expansió o externalitats de xarxa
 6. 6. 1. Economia i societat del coneixement Un esquema de l’economia i la societat del coneixement Telecomunicacions Informàtica i equips TIC Continguts Indústria de la informació Efectes sobre Efectes sobre la l’oferta demanda Economia del coneixement Efectes Socials Efectes Polítics Efectes Efectes Institucionals Ideològics/culturals Societat del coneixement
 7. 7. 1. Economia i societat del coneixement L’economia el coneixement a Catalunya (i): model intensiu de creixement econòmic Alguns trets diferencials de l’econom ia del coneixement (TIC, formació i R+D) a Catalunya. 2001 Percentatges sobre el valor de la producció i sobre la remuneració d’assalariats, i milers d’euros per lloc de treball equivalent 120,0% 106,5% 99,5% 100,0% 85,5% 80,0% 74,3 65,2% 60,0% 40,4 40,0% 27,1% 20,0% 10,4% 0,0% Eco no mia coneixement Resta de l'economia Demanda externa/producció Model de creixement: (FBCF+Exportacions)/producció Retribució factors (EBE/Remuneració assalariats) Productivitat (VAB/llocs de treball equivalents) Fo nt: To rre nt et al. ( 20 07). “A nàlisi del teixit i nd ustri al de Cata lunya a partir de la taula Input/Output”, Papers d’Eco nomia Industrial, 25.
 8. 8. 1. Economia i societat del coneixement L’economia el coneixement a Catalunya (ii): baixos efectes arrossegament (spillovers) Els sectors del coneixem ent (productors i usuaris intensius) de l’econom ia catalana, per alguns components de l’oferta, la dem anda i la renda. 2001 Percentatges sobre el total de l’economia catalana de cada indicador 100,0% 33,3% 80,0% 39,5% 62,2% 61,6% 68,6% 69,7% 60,0% 79,6% 76,5% 79,1% 40,0% 66,7% 60, 5% 20,0% 37,8% 38,4% 31,4% 30,3% 20,4% 23,5% 20,9% 0,0% Producció VAB Llocs de Consum Consum FBCF EXP IMP Balança treball privat públic comercial exterior Product ors i usaris intensius en coneixement Sectors menys intensius en coneixement Fo nt: To rre nt et al. (2007). “Anàlisi del teixit i ndustri al de Cata lunya a pa rtir de la taula Input/O utp ut”, Papers d’Economia Industrial, 25.
 9. 9. 1. Economia i societat del coneixement L’economia el coneixement a Catalunya (iii): Productivitat: més males que bones notícies (el desastre de la competitivitat¡) Una descom posició del creixement de la productivitat aparent del treball de l’economia catalana, en funció de la intensificación del capital/treball, el capital humà i la PTF. 1987 i 2001 Taxes mitjanes anuals de variación dels logaritmos de la productivitat aparent del treball i els seus components entre 1987 i 2001 39,8% 40% 30% 20% 10,0% 10% 5,8% 4,3% 3,2%3,1% 2,8% 0,4%0,0%1,8% 0% -1,5% -1,4% -4,3% -5,7% -10% -6,8% -20% -30% -30,1% -40% Economia del coneixement Sectors intensius en Sectors no intensius en Catalunya coneixement coneixement PTL Intensificació del capital/treball Capital humà PTF Fo nt: Elaboraci ó pròpia.
 10. 10. 2. De l’empresa industrial a l’empresa xarxa
 11. 11. 2. De l’empresa industrial a l’empresa xarxa EMPRESA INDUSTRIAL EMPRESA XARXA Estratègia 1.- Mercats nacionals i internacionals 1. Mercats globals: món les 24 hores 2.- Avantatges: economies d’escala i costos 2. Diferenciació/adaptació/qualitat 3.- Relació stakeholders: aïllada 3. Aliances i col·laboracions Organització 4.- Divisió treball: atomització i execució 4. Equips variables per competències 5.- Coordinació treball: centralització i jerarquia 5. Descentralització i autonomia 6.- Estructura: organització científica i toyotisme 6. Organització horitzontal en xarxa Producció 7.- Tecnologia: manufactures (skills manuals) 7. TIC. Ampliació/substitució skills mentals 8.- Inputs bàsics: capital físic i treball manual 8. Fluxos intangibles: informació i coneixement 9.- Esquema producció flexible (xarxa d’empreses) 9. Negocis en xarxa: cadena desintegrada de valor Valors i cultura 10.- Treball: seguretat via especialització 10. Flexiseguretat via creativitat i polivalència 11.- Empresa: creixement via acumulació 11. Creixement via co-innovació 12.- Contracte social: productivitat per salaris fixos 12. Competitivitat per gestió col·laborativa
 12. 12. 2. De l’empresa industrial a l’empresa xarxa De la xarxa d’empreses ... M PROVEÏDORS EMPRESA CLIENTS E R COMPETIDORS ACTUALS C PRODUCTES SUBSTITUTIUS A T cials INFRASTRUCTURES oten ors p petid Com RECURSOS HUMANS INNOVACIÓ OPERACIONS MARQUETING I SERVEIS POST-VENDA INFRASTRUCTURES RECURSOS HUMANS MARGE INNOVACIÓ OPERACIONS MARQUETING I SERVEIS POST-VENDA
 13. 13. 2. De l’empresa industrial a l’empresa xarxa ... als negocis xarxa M PROVEÏDORS EMPRESA CLIENTS E R COMPETIDORS ACTUALS C PRODUCTES SUBSTITUTIUS A T s ncial ors pote petid Com INFRASTRUCTURES RECURSOS HUMANS N I N N O V2 C I Ó A MARGE INFRASTRUCTURES INFRASTRUCTURES OPERACIONS MARQUETING RECURSOS HUMANS RECURSOS HUMANS N1 N3 INNOVACIÓ MARGE INNOVACIÓ MARGE OPERACIONS MARQUETING OPERACIONS MARQUETING XARXA N INFRASTRUCTURES INFRASTRUCTURES RECURSOS HUMANS RECURSOS HUMANS N6 N4 INNOVACIÓ MARGE MARGE INNOVACIÓ INFRASTRUCTURES OPERACIONS MARQUETING OPERACIONS MARQUETING R E C U R NO S H U M A N S S 5 INNOVACIÓ MARGE OPERACIONS MARQUETING
 14. 14. 3. L’empresa gironina el 2009: males i bones notícies
 15. 15. 3. L’empresa gironina al 2010 L’instrument d’anàlisi (i): l’enquesta ADIGIR FITXA TÈCNICA (provisional) Empres es que desenvolupen la sev a activitat de la demarcació de Girona Univers (66.682) Dimensió mostra 464 entrevistes telefòniques a empresaris i directius Del +4,64% per a dades globals en el cas de màxima indeterminació Marge d’error (p=q=50), per a un niv ell de confianç a del 95,5% Per grandària en termes de nombre de treballadors, sector d’activitat Quotes empresarial i comarca Ponderació En funció de les quotes. A definir al tancament del procés de camp Data treball de camp Del juny a octubre de 2009 La selecció d’empreses ha estat feta mitjançant l’ús d’un procediment Selecció de la mostra totalment aleatori.
 16. 16. 3. L’empresa gironina al 2010 L’instrument d’anàlisi (ii): sectors, dimensions i comarques Nombre Sectors (%) Empreses d’empreses Entrevistes Marge d’error Indústria i construcció 17.495 26,2 177 + 7,48 Comerç 13.580 20,4 90 + 10,51 Hoteleria, restaurac ió i turisme 14.380 21,6 98 + 10,07 Altres serveis 21.227 31,8 99 + 10,01 Total 66.682 100,0 464 + 4,64 Nombre Grandària (%) Empreses d’empreses Entrevistes Marge d’error Menys de 10 treballadors 63.615 95,4 193 +7,20 De 10 a 49 treballadors 2.692 4,0 218 +6,63 50 o més treballadors 375 0,6 53 + 12,75 Total 66.682 100,0 464 + 4,64 Nombre Entrevistes Marge d’error Univers comarques (%) Empreses d’empreses Alt Empordà 13.810 20,7 70 +11,92 Baix Empordà 12.683 19,0 72 +11,75 Cerdanya 2.318 3,5 33 +17,29 Garrotxa 5.111 7,7 57 +13,17 Gironès 15.407 23,1 74 +11,60 Pla de l’Estany 2.602 3,9 46 +14,62 Ripollès 2.588 3,9 37 +16,33 La Selva 12.163 18,2 75 +11,51 Total 66.682 100,0 464 +4,64
 17. 17. 3. L’empresa gironina al 2010 Al 2009 l’empresa gironina es petita... La dimensió (nombre de treballadors) de l’empresa a Girona i Catalunya, i l’aportació de les dimensions a la generació del valor afegit brut (VAB). 2008 Percentatge sobre el total d’empreses i percentatges de VAB Dimensió (nombre de treballadors) Aportació al VAB 100,0 0,6 4,0 1,5 5,2 90,0 50 o més 20% 80,0 D'11 a 49 95,4 14% 70,0 91,3 Menys de 10 66% 60,0 50,0 Girona Catalunya Menys de 10 D'11 a 49 50 o més
 18. 18. 3. L’empresa gironina al 2010 ... madura, familiar, ... Any de creació i estructura de la propietat de l’empresa de Girona. 2009 Percentatge sobre el total d’empreses Any de creació Estructura propietat 100,0 100,0 11,4 20,3 80,0 80,0 17,7 19,5 60,0 60,0 40,0 79,7 40,0 51,3 20,0 20,0 0,0 0,0 Estructura propietat Any creació empresa Familiar Grup empresarial Abans 1986 1987 a 1994 1995 a 2000 2001 a 2009
 19. 19. 3. L’empresa gironina al 2010 ... amb problemes de capacitació del treball ... La capacitació del treball a l’empresa de Girona. 2009 Percentatge de treballadors amb nivell mitjà d’estudis acabats Nivell d’estudis acabats Estudis per sectors 60 23,7 51,1 Universitaris 5,7 50 47,2 14,0 11,6 40,1 40 37,7 44,2 Secundaris 51,7 30 51,0 44,6 20 15,1 32,1 8,8 Primaris 42,5 10 35,0 43,8 0 Primaris Secundaris Universitaris 0,0 10,0 20,0 30,0 40,0 50,0 60,0 Directiu No directiu Indústria i construcció Comerç Turisme Altres serveis
 20. 20. 3. L’empresa gironina al 2010 ... on es formen els ja formats ... La capacitació del treball a l’empresa de Girona. 2009 Percentatge de treballadors amb formació pagada per l’empresa Ampliació de formació Ampliació de formació per sectors 25 24,7 19,3 24 7,5 No directius 22,4 23 18,8 22 25,5 21,1 14,4 21 Directius 30,7 20 26,1 19 0,0 5,0 10,0 15,0 20,0 25,0 30,0 35,0 Directiu No directiu Indústria i construcció Comerç Turisme Altres serveis
 21. 21. 3. L’empresa gironina al 2010 ... amb importància del treball femení i immigrant ... Treball femení i immigrant a l’empresa de Girona. 2009 Percentatge de treballadors sobre el total Treball femení Treball immigrant 30,0 31,8 30,0 24,3 25,0 No directives 46,5 38,1 18,4 20,0 15,3 15,0 13,9 12,7 12,8 23,7 19,4 10,0 Directives 41,3 23,1 17,0 5,0 0,0 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 No directius Indústria i construcció Comerç Turisme Altres serveis Total Indústria i construcció Comerç Turisme Altres serveis Total
 22. 22. 3. L’empresa gironina al 2010 ... amb una estructura i relacions laborals duals ... L’estructura i les relacions laborals a l’empresa de Girona. 2009 Percentatge de treballadors sobre el total Treball directiu Treball no directiu Retribució variable 9,7 Retribució variable 5,7 Retribució fixa 90,7 Retribució fixa 94,8 Contracte temporal 5,6 Contracte temporal 15,1 Contracte indefinit 89,4 Contracte indefinit 83,6 Jornada parcial 6,6 Jornada parcial 9,1 Jornada completa 92,1 Jornada completa 89,6 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
 23. 23. 3. L’empresa gironina al 2010 ... amb una organització del treball flexible i salaris baixos ... L’organització del treball i els salaris a l’empresa de Girona. 2009 Mitjana d’opinió 1 (gens d’acord) 10 (totalment d’acord); i euros bruts anuals Estructura organitzativa Nivell salarial Rotació tasques 3,7 Total 13169 Compartir informació 6,0 Altres serveis 13982 Treball en equip 7,1 Hoteleria i turisme 11371 Proposta objectius 5,6 Comerç 12342 Gestió propi temps 5,2 Supervisió per Indústria i 5,9 construcció 13827 objectius 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0 2000 4000 6000 8000 10000 12000 14000 16000
 24. 24. 3. L’empresa gironina al 2010 ... amb manca d’estructura formal i actitud co-innovadora ... La innovació formal a l’empresa de Girona. 2009 Percentatges d’empreses sobre el total Departament R+D+i Introducció innovacions (2 últims anys) 20,0 18,2 17,0 17,3 Total 35,6 16,0 15,3 Altres serveis 35,9 12,0 Hoteleria i turisme 26,4 8,0 5,7 Comerç 39,0 4,0 Indústria i construcció 38,8 0,0 0 10 20 30 40 Indústria i construcció Comerç Turisme Altres serveis Total
 25. 25. 3. L’empresa gironina al 2010 ... amb rellevància de la innovació informal o subcontractada ... Tipus i origen de la innovació a l’empresa de Girona. 2009 Percentatges d’empreses sobre el total Tipus d’innovació Origen de la innovació 26,7 14,5 30,4 12,5 Organització 43,5 Compres 21,7 15,4 17,9 23,4 10,6 31,5 52,7 35,7 50,0 Procés 17,4 Personal propi 73,9 46,2 48,7 21,3 48,9 41,8 32,7 33,9 37,5 Producte 39,1 R+D+i 4,3 38,5 33,3 55,3 40,4 0,0 10,0 20,0 30,0 40,0 50,0 60,0 0,0 10,0 20,0 30,0 40,0 50,0 60,0 70,0 80,0 Indústria i construcció Comerç Turisme Altres serveis Total Indústria i construcció Comerç Turisme Altres serveis Total
 26. 26. 3. L’empresa gironina al 2010 ... amb molt poca cooperació i molts bons resultats ... Cooperació i resultats de la innovació a l’empresa de Girona. 2009 Mitjana d’opinió 1 (gens d’acord) 10 (totalment d’acord) Cooperació en innovació Resultats de la innovació Clients 5,1 Paper TIC 6,0 Proveïdors/Distribuidors 4,4 Novetat mercat 6,1 Competidors 3,4 Rendiment ràpid 7,0 Universitats (CI) 3,3 Grau d'èxit 7,3 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
 27. 27. 3. L’empresa gironina al 2010 ... amb uns usos de les TIC molt millorables (i) ... Usos de les TIC a l’empresa de Girona (i). 2009 Percentatges de treballadors a l’empresa amb ús (1 vegada setmana); i percentatges d’empreses Usos TIC treballadors Web i comerç electrònic Connexió, pàgina Aplicacions w eb 2.0 11,6 w eb i comerç 22,8 electrònic Web empresa 22,2 Connexió amb pàgina w eb 43,1 Xarxa local 25,4 Connexió sense pàgina w eb 27,8 Correu electrònic 30,1 Ordinadors amb Sense connexió a 33,2 internet 6,3 internet 0 10 20 30 40 0 10 20 30 40 50
 28. 28. 3. L’empresa gironina al 2010 ... amb uns usos de les TIC molt millorables (ii) ... Usos de la Web corporativa i d’Internet de l’empresa de Girona. 2009 Percentatges d’empreses i valoració mitjana d’opinió: 1 (gens d’acord) 10 (molt d’acord) Usos Web empresa Usos d’Internet Informació servei Rebre compres 4,9 post-venda 48,6 Investigació de Informació mercats 5,5 personalitzable 58,4 clients habituals Formació i aprenentatge 4,3 Catàleg i preus 80,4 Serveis bancaris 6,1 Presentació empresa 94,1 Cerca informació i portafoli 6,7 0 20 40 60 80 100 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
 29. 29. 3. L’empresa gironina al 2010 ... amb uns usos de les TIC molt millorables (iii) ... El comerç electrònic a l’empresa de Girona. 2009 Percentatges de compres sobre el total de compres (B2B) i de vendes sobre el total de vendes (B2C) Comerç electrònic sectors Comerç electrònic dimensió 7,8 7,8 5,7 7,8 B2C 13,1 B2C 10,2 8,0 6,4 5,1 6,1 6,1 5,5 8,5 B2B 5,8 B2B 6,4 5,1 8,1 5,2 0,0 2,0 4,0 6,0 8,0 10,0 12,0 14,0 0,0 2,0 4,0 6,0 8,0 10,0 12,0 Indústria i construcció Comerç Turisme Altres serveis Total Menys de 10 De 10 a 49 50 o més Total
 30. 30. 4. El problema de la productivitat
 31. 31. 4. Productivitat Efectes negatius de la crisi econòmica (i)... Percepcions de la crisi a l’empresa de Girona. 2009 Percentatge d’empreses sobre el total Impacte percebut crisi sobre l’empresa Caiguda esperada vendes 2009 60 0,0 50 48,1 -5,0 40 33,0 -10,0 30 20 16,4 -15,0 -14,5 10 -17,5 -17,5 2,2 -20,0 0,4 -19,3 0 -20,7 -25,0 Molt favorable Força favorable No té efecte Força desfavorable Molt desfavorable Indústria i construcció Comerç Turisme Altres serveis Total
 32. 32. 4. Productivitat Efectes negatius de la crisi econòmica (ii)... Percepcions de la crisi a l’empresa de Girona. 2009 Percentatge d’empreses sobre el total Caiguda esperada vendes 2009 Evolució esperada ocupació 2009 0,0 80,0 70,7 -5,0 60,0 -10,0 40,0 -11,8 26,0 -15,0 20,0 3,3 -17,6 -17,5 -20,0 -19,0 0,0 Menys de 10 De 10 a 49 50 o més Total Caiguda Igualtat Creixement
 33. 33. 4. Productivitat Efectes negatius de la crisi econòmica (iii)... Percepcions de la crisi a l’empresa de Girona. 2009 Percentatge d’empreses sobre el total Reptes empresa sortida crisi Reptes entorn sortida crisi Recolzament AAPP 1,3 Manca de formació 3,9 Reduir costos 1,3 R+D+i 4,7 Articulació societat 5,4 Canvi d'activitat 5,0 Xarxa infrastructures 32,3 Sobreviure 11,2 Nous mercats 24,8 Tràmits AAPP 51,3 Finançament 44,4 0,0 10,0 20,0 30,0 40,0 50,0 0,0 10,0 20,0 30,0 40,0 50,0 60,0
 34. 34. 4. Productivitat Important caiguda estimada de la productivitat ... La productivitat del treball (vendes per treballador) a l’empresa de Girona. 2008-2009 Milers d’euros, taxes de variació i percentatges d’empreses Productivitat 2008 i 2009 Estructura nivell i evolució productivitat 200,0 183,5 100,0 165,0 78,0 150,0 80,0 69,3 100,0 60,0 40,0 50,0 30,7 22,0 20,0 0,0 -10,1 0,0 -50,0 Estructura 2008 Estructura canvi 09/08 2008 2009 Caiguda Inferior mitjana/caiguda Superior mitjana/creixement
 35. 35. 4. Productivitat La co-innovació com a font d’eficiència Una caracterització de l’eficiència a l’empresa de Girona. 2008 Percentatges d’empreses Empreses eficients (30,7%) Empreses menys eficients (69,3%) (productivitat superior mitjana) (productivitat inferior a la mitjana) 60 40 48,9 50 30,2 29,4 40,2 30 40 30 25,8 20 17,8 23,2 15,4 18,4 18,4 20 10,2 10,3 10 10 0 0 Formació Ampliació Equips de R+D+i Innovació Web i Formació Ampliació Equips de R+D+i Innovació Web i universitaria formació treball comerç universitaria formació treball comerç treball electrònic treball electrònic
 36. 36. 5. El problema de la competitivitat
 37. 37. 5. Competitivitat Molt feble presència internacional de l’empresa gironina La internacionalització de la producció i les vendes a l’empresa de Girona. 2009 Percentatges d’empreses Establiments Vendes (facturació) 0% 20% 40% 60% 80% 100% 100% 60 Món 1,1 51,6 UE 1,1 50 80% Espanya 3,9 40 60% 30 Girona 87,1 20,3 40% 20 14,1 9,6 20% 10 4,4 Catalunya 6,9 0 0% Girona Resta Resta Unió Europea Resat del món Catalunya d'Espanya
 38. 38. 5. Competitivitat La co-innovació com a font de competitivitat Una caracterització de la competitivitat a l’empresa de Girona. 2008 Percentatges d’empreses Empreses competitives (14%) Empreses menys competitives (86,0%) (exportacions) (no exportacions) 60 30 28,2 27,8 50,1 50 46,7 40 20 17,4 32,1 15,8 30 24,3 22,5 11,3 10,8 19,5 20 10 10 0 0 Formació Ampliació Equips de R+D+i Innovació Web i Formació Ampliació Equips de R+D+i Innovació Web i universitaria formació treball comerç universitaria formació treball comerç treball electrònic treball electrònic
 39. 39. 6. El nou diamant competitiu de l’economia de Girona: lideratge, xarxes, tecnologia, ocupabilitat i co-innovació
 40. 40. 6. Nou diamant competitiu 10. Teletreball: diamant competitiu Girona 2020: del Girona rai al Giron@ al món , ació cit ió c o Ap pa c ns ren ca itza ta nt enta at n iet rga tre a l tge ba es ar nt a i o e i ll ( pe i ca oc rso pa p lemolog up ne cit om tecn ió Oc ab s aci C v ac up ilit i ll ó at oc o ab ) -i nn i l it de Co at a xe X t va ots ective se acti Giron@ tge e ls pol yals f ítica al món era X ag de n arx ultu ta i se ent treba Lid s es s im ra, r Nov d’ofe plic entre c Tecnologia ats ll a Millora de la cultura, e-skills i els usos TIC
 41. 41. Les TIC a l’empresa gironina. Cap a nous models de negoci en xarxa Joan Torrent-Sellens jtorrent@uoc.edu Estudis d’Economia i Empresa, i Institut Interdisciplinari d’Internet (IN3) Girona, 21 d’abril de 2010

×