Οδηγός Γονέα

383 views

Published on

Published in: Education
0 Comments
1 Like
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
383
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
3
Actions
Shares
0
Downloads
9
Comments
0
Likes
1
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Οδηγός Γονέα

 1. 1. O‰ËÁfi˜ °ÔÓ¤·
 2. 2. À¶OÀƒ°∂πO ∂£¡π∫∏™ ¶∞π¢∂π∞™ ∫∞𠣃∏™∫∂Àª∞∆ø¡ ∂π¢π∫∏ À¶∏ƒ∂™π∞ ∂º∞ƒªO°∏™ ¶ƒO°ƒ∞ªª∞∆ø¡ ∫¶™ ™Y°°PAºEI™ K·ÏÏÈfiË ¶. BÚ˘ÓÈÒÙË, NËÈ·ÁˆÁfi˜, EȉÈ΋ EÈÛÙ‹ÌÔÓ·˜ ¶TN ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ ¢˘ÙÈ΋˜ M·Î‰ÔÓ›·˜ AÚÁ‡Ú˘ °. K˘Ú›‰Ë˜, K·ıËÁËÙ‹˜ ¶TN ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ ¢˘ÙÈ΋˜ M·Î‰ÔÓ›·˜ EÈÚ‹ÓË ™È‚ÚÔÔ‡ÏÔ˘-£ÂÔ‰ÔÛÈ¿‰Ô˘, E›ÎÔ˘ÚË K·ıËÁ‹ÙÚÈ· ¶TN ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ ¢˘ÙÈ΋˜ M·Î‰ÔÓ›·˜ KÒÛÙ·˜ XÚ˘Û·Ê›‰Ë˜, K·ıËÁËÙ‹˜ TEA¶H ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ AıËÓÒÓ ™ÙË Û˘ÁÁÚ·Ê‹ ÙÔ˘ ‰Â›ÁÌ·ÙÔ˜ ÁÚ·Ê‹˜, Ô˘ ·ÔÙÂÏ› ̤ÚÔ˜ ÙÔ˘ ·ÚfiÓÙÔ˜ ‚È‚Ï›Ô˘, Û˘ÌÌÂÙ›¯Â Î·È Ô ∏Ï›·˜ °. ª·ÙÛ·ÁÁÔ‡Ú·˜, K·ıËÁËÙ‹˜ ¶∆¢∂ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ ∞ıËÓÒÓ E¶ITPO¶H ¶APAKO§OY£H™H™ & ¶APA§ABH™ E¶I™THMONIKH E¶ITPO¶H Y¶O™THPI•H™ ™˘Ú›‰ˆÓ ¶·ÓÙ·˙‹˜, K·ıËÁËÙ‹˜ ¶TN ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ πˆ·ÓÓ›ÓˆÓ ¡ÈÎÔϤÙÙ· °ÎÏÈ¿Ô˘-ÃÚÈÛÙÔ‰Ô‡ÏÔ˘, MfiÓÈÌË ¶¿Ú‰ÚÔ˜ ¶ÚÔÛ¯ÔÏÈ΋˜ ∞ÁˆÁ‹˜ ¶·È‰·ÁˆÁÈÎÔ‡ πÓÛÙÈÙÔ‡ÙÔ˘ ∞ϤͷӉÚÔ˜ ∫fiÙÛ˘, ¶ÚÔ˚ÛÙ¿ÌÂÓÔ˜ ¢È‡ı˘ÓÛ˘ ™Ô˘‰ÒÓ ¶ÚˆÙÔ‚¿ıÌÈ·˜ ∂Î·›‰Â˘Û˘ ÙÔ˘ À¶∂¶£ ∂˘ı˘Ì›· °Ô˘ÚÁÈÒÙÔ˘, ¶¿Ú‰ÚÔ˜ ∂£ ÙÔ˘ ¶·È‰·ÁˆÁÈÎÔ‡ πÓÛÙÈÙÔ‡ÙÔ˘ ∞Ó‰ÚÔÓ›ÎË ∂Í¿Ú¯Ô˘, ™‡Ì‚Ô˘ÏÔ˜ ¶ÚÔÛ¯ÔÏÈ΋˜ ∞ÁˆÁ‹˜ AÓ·ÛÙ¿ÛÈÔ˜ KÔÓÙ¿ÎÔ˜, K·ıËÁËÙ‹˜ TE¶AE™ ÙÔ˘ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ AÈÁ·›Ô˘ ¶¤ÙÚÔ˜ MÂÚÂÚ‹˜, ™‡Ì‚Ô˘ÏÔ˜ ¶·È‰·ÁˆÁÈÎÔ‡ IÓÛÙÈÙÔ‡ÙÔ˘ XÚ‹ÛÙÔ˜ °Îfi‚·Ú˘, AÓ·ÏËÚˆÙ‹˜ K·ıËÁËÙ‹˜ ¶T¢E ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜ AϤͷӉÚÔ˜ KfiÙÛ˘, ¶ÚÔ˚ÛÙ¿ÌÂÓÔ˜ ¢È‡ı˘ÓÛ˘ ™Ô˘‰ÒÓ ¶ÚˆÙÔ‚¿ıÌÈ·˜ EÎ·›‰Â˘Û˘ ÙÔ˘ Y.E.¶.£. ∂˘ı˘Ì›· °Ô˘ÚÁÈÒÙÔ˘, ¶¿Ú‰ÚÔ˜ ∂£ ÙÔ˘ ¶·È‰·ÁˆÁÈÎÔ‡ πÓÛÙÈÙÔ‡ÙÔ˘ Aı·Ó¿ÛÈÔ˜ M‹Ó·˜, ™¯ÔÏÈÎfi˜ ™‡Ì‚Ô˘ÏÔ˜, ¶ÚÔ˚ÛÙ¿ÌÂÓÔ˜ EÈÛÙËÌÔÓÈ΋˜ Î·È ¶·È‰·ÁˆÁÈ΋˜ K·ıÔ‰‹ÁËÛ˘ ¶.E. ¶ÂÚÈʤÚÂÈ·˜ ™ÙÂÚ¿˜ EÏÏ¿‰·˜ AÓ‰ÚÔÓ›ÎË EÍ¿Ú¯Ô˘, ™¯ÔÏÈ΋ ™‡Ì‚Ô˘ÏÔ˜ ¶ÚÔÛ¯ÔÏÈ΋˜ AÁˆÁ‹˜ ANA¢OXO™ ºOPEA™ ™Y°°PAºH™ EK¢O™EI™ ¶ATAKH ANA¢OXO™ ºOPEA™ ANA¶APA°ø°H™ E¶TA§OºO™ A.B.E.E. °ã K.¶.™. / E¶EAEK II / ª¤ÙÚÔ 1.2 / ∂Ó¤ÚÁÂÈ· 1.2.3 / ∫·ÙËÁÔÚ›· ¶Ú¿ÍÂˆÓ 1.2.3.‚. «OÏÔ‹ÌÂÚ· ¡ËÈ·ÁˆÁ›·» À‡ı˘ÓË ŒÚÁÔ˘ ¶·Ó·ÁÈÒÙ· ™·Ì¿ÓË, ¶ÚÔ˚Ûٷ̤ÓË ªÔÓ¿‰·˜ ∞1· ∂À∂ ¶ÚÔÁÚ·ÌÌ¿ÙˆÓ K.¶.™. ™ÙÂϤ¯Ë YÔÛÙ‹ÚÈ͢ Ù˘ YÏÔÔ›ËÛ˘ ÙÔ˘ ŒÚÁÔ˘ M·Ú›· HÏÈ¿ÎË, EÎ·È‰Â˘ÙÈÎfi˜ ¶E 18.12 Iˆ¿ÓÓ˘ M·ıÈ·Ó¿Î˘, EÎ·È‰Â˘ÙÈÎfi˜ ¶E 19 ŒÚÁÔ Û˘Á¯ÚËÌ·ÙÔ‰ÔÙÔ‡ÌÂÓÔ 80% ·fi ÙÔ E˘Úˆ·˚Îfi KÔÈÓˆÓÈÎfi T·ÌÂ›Ô Î·È 20% ·fi EıÓÈÎÔ‡˜ ¶fiÚÔ˘˜.
 3. 3. Y¶OYP°EIO E£NIKH™ ¶AI¢EIA™ KAI £PH™KEYMATøN EI¢IKH Y¶HPE™IA EºAPMO°H™ ¶PO°PAMMATøN K¶™ K·ÏÏÈfiË ¶. BÚ˘ÓÈÒÙË AÚÁ‡Ú˘ °. K˘Ú›‰Ë˜ EÈÚ‹ÓË ™È‚ÚÔÔ‡ÏÔ˘-£ÂÔ‰ÔÛÈ¿‰Ô˘ KÒÛÙ·˜ XÚ˘Û·Ê›‰Ë˜ O‰ËÁfi˜ °ÔÓ¤·
 4. 4. ¶ÂÚȯfiÌÂÓ· EÈÛ·ÁˆÁÈÎfi ÛËÌ›ˆÌ· .................................................................................................................... 7 KÂÊ¿Ï·ÈÔ 1Ô: OÈ ÚÒÙ˜ ÛΤ„ÂȘ Á‡Úˆ ·fi ÙÔ ÓËÈ·ÁˆÁÂ›Ô – T· ÂÚˆÙ‹Ì·Ù· ÙˆÓ ÁÔÓ¤ˆÓ ∂ÈÛ·ÁˆÁÈο..................................................................................................................................................... 9 1. ∏ ÂÏÏËÓÈ΋ ÚÔÛ¯ÔÏÈ΋ ÂÎ·›‰Â˘ÛË ................................................................................................... 10 2. O ıÂÛÌfi˜ ÙÔ˘ ÔÏÔ‹ÌÂÚÔ˘ ÓËÈ·ÁˆÁ›Ԣ ÛÙËÓ EÏÏ¿‰· ...................................................................... 12 3. ∆· ÂÚˆÙ‹Ì·Ù· ÙˆÓ ÁÔÓ¤ˆÓ..................................................................................................................... 14 KÂÊ¿Ï·ÈÔ 2Ô: ¶ÚÔÙÂÚ·ÈfiÙËÙ· ÛÙËÓ ˘Á›· Î·È ÛÙËÓ ·ÛÊ¿ÏÂÈ· ∂ÈÛ·ÁˆÁÈο .................................................................................................................................................... 25 1. ∆È ÚfiÎÂÈÙ·È Ó· ‰Ô‡Ì fiÙ·Ó ı· ÂÈÛÎÂÊıԇ̠ÙÔ ÓËÈ·ÁˆÁ›Ô; ..................................................... 26 2. ∞ÛÊ¿ÏÂÈ· ̤۷ Î·È ¤Íˆ ·fi ÙÔ ÓËÈ·ÁˆÁÂ›Ô ..................................................................................... 28 3. ∏ ÛËÌ·Û›· Ù˘ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹˜ ÙˆÓ ÁÔÓ¤ˆÓ ÛÙËÓ ·ÛÊ¿ÏÂÈ· Î·È ÛÙËÓ ˘ÁÈÂÈÓ‹ ÙÔ˘ ÓËÈ·ÁˆÁ›Ԣ .................................................................................................................................... 32 KÂÊ¿Ï·ÈÔ 3Ô: TÔ ·È¯Ó›‰È Â›Ó·È Ë ‚·ÛÈ΋ ÂÚÁ·Û›· ÙˆÓ ·È‰ÈÒÓ ∂ÈÛ·ÁˆÁÈο .................................................................................................................................................... 37 1. ÷ڷÎÙËÚÈÛÙÈο ÙÔ˘ ·È¯ÓȉÈÔ‡ ........................................................................................................... 38 2. ∂›‰Ë ·È¯ÓȉÈÒÓ....................................................................................................................................... 40 3. ∆Ô ·È‰›, ÙÔ ·È¯Ó›‰È Î·È Ë Ì¿ıËÛË ..................................................................................................... 42 4. O ÚfiÏÔ˜ ÙÔ˘ ·È¯ÓȉÈÔ‡ ÛÙË ˙ˆ‹ ÙÔ˘ ÓËÈ·ÁˆÁ›Ԣ.......................................................................... 45 5. OÈ ÁÔÓ›˜, ÙÔ ·È‰› Î·È ÙÔ ·È¯Ó›‰È....................................................................................................... 48 KÂÊ¿Ï·ÈÔ 4Ô: TÈ Ì·ı·›ÓÔ˘Ó Ù· ÌÈÎÚ¿ ·È‰È¿ ÛÙÔ ÓËÈ·ÁˆÁÂ›Ô ∂ÈÛ·ÁˆÁÈο..................................................................................................................................................... 55 1. OÈ ·Ó¿ÁΘ ÙˆÓ ÌÈÎÚÒÓ ·È‰ÈÒÓ ........................................................................................................... 56 2. ¶Ò˜ ÛΤÊÙÔÓÙ·È Ù· ÌÈÎÚ¿ ·È‰È¿ Î·È Ò˜ ÂÓÈÛ¯‡Ô˘Ì ÙË Ì¿ıËÛ‹ ÙÔ˘˜;....................................... 58 3. ∆Ô ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎfi ÚfiÁÚ·ÌÌ· ÙÔ˘ ÓËÈ·ÁˆÁ›Ԣ................................................................................. 60 4. ∆È Ì·ı·›ÓÔ˘Ó Ù· ÌÈÎÚ¿ ·È‰È¿ ÛÙÔ ÓËÈ·ÁˆÁ›Ô, Ù· ÔÔ›· ÔÈ ÁÔÓ›˜ ‰ÂÓ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· Ù· ·Ó·ÁÓˆÚ›ÛÔ˘Ó Â‡ÎÔÏ· ................................................................................................. 61 5
 5. 5. KÂÊ¿Ï·ÈÔ 5Ô: ¶Ò˜ ÌÔÚԇ̠ӷ ‚ÔËı‹ÛÔ˘Ì ٷ ·È‰È¿; ∂ÈÛ·ÁˆÁÈο..................................................................................................................................................... 67 1. ¶Ò˜ Ì·ı·›ÓÔ˘Ó Ù· ·È‰È¿; ..................................................................................................................... 68 2. ¶Ò˜ ÌÔÚԇ̠ӷ ‚ÔËı‹ÛÔ˘Ì ٷ ·È‰È¿ ÛÙË Ì¿ıËÛË;.................................................................... 70 3. °È·Ù› Ù· ·È‰È¿ ÚˆÙÔ‡Ó «ÁÈ·Ù›» ÙfiÛÔ Û˘¯Ó¿; ...................................................................................... 73 4. ∫ÔÈÓˆÓÈ΋ Î·È Û˘Ó·ÈÛıËÌ·ÙÈ΋ ÚÔÂÙÔÈÌ·Û›· ÁÈ· ÙÔ ÓËÈ·ÁˆÁ›Ô................................................ 74 5. ¶Ò˜ ÌÔÚԇ̠ӷ ‚ÔËı‹ÛÔ˘Ì ٷ ·È‰È¿ ÛÙÔ Û›ÙÈ; ........................................................................ 76 KÂÊ¿Ï·ÈÔ 6Ô: H Û˘ÓÂÚÁ·Û›· ÙˆÓ ÁÔÓ¤ˆÓ Ì ÙÔ˘˜ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÔ‡˜ ∂ÈÛ·ÁˆÁÈο..................................................................................................................................................... 89 1. ∏ Û˘ÓÂÚÁ·Û›· ÓËÈ·ÁˆÁ›Ԣ - ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ·˜.......................................................................................... 91 2. ∏ ·Ó·ÁηÈfiÙËÙ· Û˘ÓÂÚÁ·Û›·˜ ÌÂٷ͇ ÓËÈ·ÁˆÁ›Ԣ Î·È ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ·˜ ............................................ 93 3. ∆ÚfiÔÈ ÚÔÛ¤ÁÁÈÛ˘ ÌÂٷ͇ ÓËÈ·ÁˆÁ›Ԣ Î·È ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ·˜ ............................................................ 96 KÂÊ¿Ï·ÈÔ 7Ô: H ÌÂÙ¿‚·ÛË ÙÔ˘ ·È‰ÈÔ‡ ÛÙÔ ‰ËÌÔÙÈÎfi Û¯ÔÏÂ›Ô 6 ∂ÈÛ·ÁˆÁÈο..................................................................................................................................................... 105 1. ∆È ÛËÌ·›ÓÂÈ Ë ÌÂÙ¿‚·ÛË ÙÔ˘ ·È‰ÈÔ‡ ÛÙÔ ‰ËÌÔÙÈÎfi Û¯ÔÏ›Ô: ·) °È· ÙÔ ›‰ÈÔ ÙÔ ·È‰› — ‚) °È· ÙÔ˘˜ ÁÔÓ›˜ ÙÔ˘............................................................................... 106 2. °È·Ù› Ë ÌÂÙ¿‚·ÛË ÂÈʤÚÂÈ ÛËÌ·ÓÙÈΤ˜ ·ÏÏ·Á¤˜ ÛÙÔ ·È‰›; ............................................................ 107 3. ¶ÔȘ Â›Ó·È ÔÈ ·ÏÏ·Á¤˜ Ô˘ ÂÈʤÚÂÈ Ë ÌÂÙ¿‚·ÛË ÛÙÔ ·È‰› Î·È ÛÙÔ˘˜ ÁÔÓ›˜ ÙÔ˘;.................................. 111 4. °È·Ù› Ë ÌÂÙ¿‚·ÛË, ·Ú¿ÏÏËÏ· Ì ÙȘ ‰˘ÛÎÔϛ˜ Ô˘ ÚÔηÏ›, ÚÔÛʤÚÂÈ Â›Û˘ Î·È Â˘Î·Èڛ˜/ÚÔÎÏ‹ÛÂȘ ÁÈ· ÂÚ·ÈÙ¤Úˆ ÚÔÛˆÈ΋ ·Ó¿Ù˘ÍË Î·È ÚfiÔ‰Ô; ....................................... 113 5. ¶fiÙ ÙÔ ·È‰› Â›Ó·È ÛˆÛÙ¿ ÚÔÂÙÔÈÌ·Ṳ̂ÓÔ ÁÈ· Ó· ·Ú¯›ÛÂÈ ÙË ÊÔ›ÙËÛ‹ ÙÔ˘ ÛÙÔ ‰ËÌÔÙÈÎfi Û¯ÔÏÂ›Ô Î·È ÙÈ Ú¤ÂÈ Ó· οÓÔ˘Ó ÔÈ ÁÔÓ›˜, ÒÛÙ ÙÔ ·È‰› Ó· ·ÓÙÈÌÂÙˆ›ÛÂÈ Ì ÂÈÙ˘¯›· ÙȘ ÚÔÎÏ‹ÛÂȘ/‰˘ÛÎÔϛ˜ Ù˘ ÌÂÙ¿‚·Û˘;.................................... 114 6. ∆È ‰ÂÓ Ú¤ÂÈ Ó· ͯӿÓ ÔÈ ÁÔÓ›˜....................................................................................................... 116 7. ∆· ÂÚˆÙ‹Ì·Ù· ÙˆÓ ÁÔÓ¤ˆÓ..................................................................................................................... 117 ¶·Ú¿ÚÙËÌ· ............................................................................................................................................... 119 ¶ËÁ¤˜ ........................................................................................................................................................... 125
 6. 6. EÈÛ·ÁˆÁÈÎfi ÛËÌ›ˆÌ· ∞Á·ËÙÔ› ÁÔÓ›˜, ΔÔ ·È‰›, fiÙ·Ó ËÁ·›ÓÂÈ ÛÙÔ ÓËÈ·ÁˆÁ›Ô, οÓÂÈ ¤Ó· Ôχ ÛËÌ·ÓÙÈÎfi ‚‹Ì· ÛÙË Ì¿ıËÛË Î·È ÛÙË ˙ˆ‹ ÙÔ˘. ∏ ηٷÓfiËÛË Î·È Ë ˘ÔÛÙ‹ÚÈÍ‹ Û·˜ ηٿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· Ù˘ ÌÂÙ¿‚·Û˘ ·fi ÙÔ Û›ÙÈ Û ¤Ó· ÈÔ ÔÚÁ·ÓˆÌ¤ÓÔ Û¯ÔÏÈÎfi ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ ı· ÂËÚ¿ÛÂÈ ÛËÌ·ÓÙÈο ÙË ÛÙ¿ÛË ÙÔ˘ ·È‰ÈÔ‡ ·¤Ó·ÓÙÈ ÛÙÔ Û¯ÔÏ›Ô. ¶ÚÈÓ ¿ÂÈ ÛÙÔ ÓËÈ·ÁˆÁ›Ô, ÔÈ ÁÔÓ›˜ ‹Ù·Ó ÔÈ ÚÒÙÔÈ ‰¿ÛηÏÔ› ÙÔ˘ Î·È ÙÔ ·È‰› ¤¯ÂÈ Ì¿ıÂÈ ‹‰Ë ÔÏÏ¿ ¯Ú‹ÛÈÌ· Ú¿ÁÌ·Ù·. ∞ÏÏ¿ Î·È Î·Ù¿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· ÙˆÓ Û¯ÔÏÈÎÒÓ ¯ÚfiÓˆÓ fï˜ ÔÈ ÁÔÓ›˜ Û˘Ó¯›˙Ô˘Ó Ó· ·›˙Ô˘Ó ¤Ó·Ó Ôχ ÛËÌ·ÓÙÈÎfi ÚfiÏÔ ÛÙËÓ ÂÎ·›‰Â˘ÛË ÙÔ˘ ·È‰ÈÔ‡. ∂ÈÛÙËÌÔÓÈΤ˜ ¤Ú¢Ó˜ ¤¯Ô˘Ó ‰Â›ÍÂÈ fiÙÈ ÙÔ ·È‰› ÂÙ˘¯·›ÓÂÈ ÛÙË Û¯ÔÏÈ΋ ÔÚ›· ÙÔ˘ fiÙ·Ó ÔÈ ÁÔÓ›˜ ÂΉËÏÒÓÔ˘Ó ¤ÌÚ·ÎÙ· ÙÔ ÂӉȷʤÚÔÓ ÙÔ˘˜ ÁÈ· ÙË Û¯ÔÏÈ΋ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ¿ ÙÔ˘. ŸÙ·Ó ¤Ó· ·È‰› ·Ú¯›˙ÂÈ ÙÔ ÓËÈ·ÁˆÁ›Ô, ÙÔ˘ Û˘Ì‚·›ÓÔ˘Ó ÔÏϤ˜ ·ÏÏ·Á¤˜. ∞fi ̤ÏÔ˜ ÌÈ·˜ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ·˜ ÙÔ ·È‰› Á›ÓÂÙ·È ϤÔÓ Ì¤ÏÔ˜ ÌÈ·˜ ÔÌ¿‰·˜ ·È‰ÈÒÓ Ù˘ ›‰È·˜ ËÏÈΛ·˜. Δ· ˘ÏÈο, Ù· ·È¯Ó›‰È· Î·È Ë ÚÔÛÔ¯‹ ÙˆÓ ÂÓËÏ›ÎˆÓ Ú¤ÂÈ ÙÒÚ· Ó· ÌÔÈÚ¿˙ÔÓÙ·È Û ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ· ·È‰È¿. ∏ Û¯ÔÏÈ΋ ÂÌÂÈÚ›· ÙÔ˘ ·È‰ÈÔ‡ ı· ÂËÚ·ÛÙ› Î·È ·fi ÙÔÓ ÙÚfiÔ Ô˘ ı· ·ԉ¯Ù› ÙÔ Ó¤Ô ÚfiÏÔ ÙÔ˘. ™ÙÔ ÓËÈ·ÁˆÁÂ›Ô ÙÔ ·È‰› Û˘Ó·ÓÙ¿ ¿ÏÏ· ·È‰È¿ Ù˘ ËÏÈΛ·˜ ÙÔ˘, Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ‰È·ÊÔÚÂÙÈÎÔ‡˜ Ú˘ıÌÔ‡˜ ·Ó¿Ù˘Í˘, ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È Û ‰È·ÊÔÚÂÙÈο ÛÙ¿‰È· ·Ó¿Ù˘Í˘, ÌÈÏÔ‡Ó ‰È·ÊÔÚÂÙÈΤ˜ ÁÏÒÛÛ˜ Î·È ˙Ô˘Ó Û ‰È·ÊÔÚÂÙÈο ÔÈÎÔÁÂÓÂȷο ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙ·. ΔÔ ÓËÈ·ÁˆÁÂ›Ô Â›Ó·È ¤Ó·˜ ¯ÒÚÔ˜ fiÔ˘ Ù· ·È‰È¿ Û˘Ó·ÓÙÔ‡Ó ÔÈÎÈÏ›· ÈηÓÔًوÓ, ÁψÛÛÒÓ Î·È ÔÏÈÙÈÛÌÒÓ. ∞˘Ù¤˜ ÔÈ ‰È·ÊÔÚ¤˜ ·ÔÙÂÏÔ‡Ó Â˘Î·Èڛ˜, ̤۷ ·fi ÙȘ Ôԛ˜ Ù· ·È‰È¿ Ì·ı·›ÓÔ˘Ó ÙÔ ¤Ó· ·fi ÙÔ ¿ÏÏÔ. ŸÏ· Ì·˙› ı· ·ÔÙÂϤÛÔ˘Ó Ì¤ÏË ÌÈ·˜ ÌÈÎÚ‹˜ ÎÔÈÓfiÙËÙ·˜, fiÔ˘ ı· ·›˙Ô˘Ó Î·È ı· Ì·ı·›ÓÔ˘Ó Ù·˘Ùfi¯ÚÔÓ·. £· ÙÔ˘˜ ·Ú·Û¯ÂıÔ‡Ó ÔÈ ¯ÒÚÔÈ Î·È Ù· ˘ÏÈο, ÒÛÙ ӷ Ù· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ‹ÛÔ˘Ó ÁÈ· ·È¯Ó›‰È Î·È Ì¿ıËÛË. £· ÂÓı·ÚÚ˘ÓıÔ‡Ó Ó· ‰ÚÔ˘Ó, Ó· ÂÈÚ·Ì·Ù›˙ÔÓÙ·È Î·È Ó· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÔ‡Ó, ˘fi ÙËÓ Â›‚ÏÂ„Ë Î·È ÙȘ Ô‰ËÁ›Â˜, fiÔÙ ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È, ÙÔ˘/Ù˘ ÓËÈ·ÁˆÁÔ‡. O/Ë ÓËÈ·ÁˆÁfi˜ Â›Ó·È ÂÈÎÂÊ·Ï‹˜ Ù˘ ÔÌ¿‰·˜. ∞˘Ùfi˜/-‹ Â›Ó·È Ô˘ ÂÎÙÈÌ¿ ÙȘ ÈηÓfiÙËÙ˜ Î·È Ù· ÂӉȷʤÚÔÓÙ· οı ·È‰ÈÔ‡. ¢È·ı¤ÙÂÈ ÙȘ ÁÓÒÛÂȘ Î·È ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ› ˘ÏÈο Î·È Ù¯ÓÈΤ˜ Ô˘ ı· ‚ÔËı‹ÛÔ˘Ó ÙÔ Î¿ı ·È‰› Ó· ·ÔÎÙ‹ÛÂÈ Ó¤Â˜ ÂÌÂÈڛ˜ Î·È Ó· ·Ó·Ù˘¯ı› Û‡Ìʈӷ Ì ÙÔ˘˜ ÛÙfi¯Ô˘˜ ÙÔ˘ ·Ó·Ï˘ÙÈÎÔ‡ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜. Δ· ·È‰È¿ ʤÚÓÔ˘Ó Ì·˙› ÙÔ˘˜ ÛÙÔ ÓËÈ·ÁˆÁÂ›Ô ÌÈ· ÔÈÎÈÏ›· ÈηÓÔÙ‹ÙˆÓ Î·È ÂÌÂÈÚÈÒÓ. O/Ë ÓËÈ·ÁˆÁfi˜ ÂÎÙÈÌ¿ ÙÔ Â›Â‰Ô ·Ó¿Ù˘Í˘ οı ·È‰ÈÔ‡ ·Ú·ÙËÚÒÓÙ·˜ Ù· Î·È Û˘˙ËÙÒÓÙ·˜ Ì ÙÔ˘˜ ÁÔÓ›˜. ∞Ó·ÁÓˆÚ›˙ÂÈ ÙȘ ÈηÓfiÙËÙ˜ Î·È ÙȘ ÎÏ›ÛÂȘ ÙˆÓ ·È‰ÈÒÓ, ÙȘ ·‰˘Ó·Ì›Â˜ ÙÔ˘˜ Î·È Ù· ÂÏÏ›ÌÌ·Ù¿ ÙÔ˘˜, Ù· ÂӉȷʤÚÔÓÙ· Î·È ÙȘ ·Ó¿ÁΘ ÙÔ˘˜ Î·È Î·Ù·Ï·‚·›ÓÂÈ Î·Ï‡ÙÂÚ· ÙË Û˘ÌÂÚÈÊÔÚ¿ ÙÔ˘˜. ™ÙË ‚¿ÛË ·˘Ù‹ ÔÈ ÓËÈ·ÁˆÁÔ› ۯ‰ȿ˙Ô˘Ó Î·È ÔÚÁ·ÓÒÓÔ˘Ó ÙÔ˘˜ ÙÚfiÔ˘˜ Ì ÙÔ˘˜ ÔÔ›Ô˘˜ ı· ÂÚÁ·ÛÙÔ‡Ó Ì ٷ ·È‰È¿. OÈ 7
 7. 7. ·Ó·Ù˘ÍȷΤ˜ ȉȷÈÙÂÚfiÙËÙ˜ οı ·È‰ÈÔ‡ Á›ÓÔÓÙ·È Ôχ ÁÚ‹ÁÔÚ· ·ÓÙÈÏËÙ¤˜. §·Ì‚¿ÓÔÓÙ·È ÂȉÈο ̤ÙÚ·, ÒÛÙ ӷ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁËıÔ‡Ó ·Ó·Ù˘Íȷο ΛÓËÙÚ· Î·È Ó· ÙÂı› Û ΛÓËÛË Ë Ì·ıËÛȷ΋ ‰È·‰Èηۛ·. ∏ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈ΋ ‰È·‰Èηۛ· ÛÙÔ ÓËÈ·ÁˆÁÂ›Ô Á›ÓÂÙ·È Û‡Ìʈӷ Ì ÙÔ ·Ó·Ï˘ÙÈÎfi ÚfiÁÚ·ÌÌ·, ÙÔ ÔÔ›Ô ÂÚÈÁÚ¿ÊÂÈ ÔȘ ÈηÓfiÙËÙ˜ Î·È ‰ÂÍÈfiÙËÙ˜ ÙˆÓ ·È‰ÈÒÓ Ú¤ÂÈ Ó· ·Ó·Ù˘¯ıÔ‡Ó. ΔÔ ÓËÈ·ÁˆÁÂ›Ô ˘ÔÛÙËÚ›˙ÂÈ ÙËÓ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ· ÛÙËÓ ·Ó·ÙÚÔÊ‹ ÙÔ˘ ·È‰ÈÔ‡. ªÂ Ù·ÎÙÈ΋ Î·È ·ÌÔÈ‚·›· ·ÓÙ·ÏÏ·Á‹ ÏËÚÔÊÔÚÈÒÓ Î·È ÌÂ Û˘˙ËÙ‹ÛÂȘ ÔÈ ÚÔÛ‰Ô˘ Î·È ÔÈ ÛÙfi¯ÔÈ ·Ó·Ï‡ÔÓÙ·È Î·È ÍÂηı·Ú›˙ÔÓÙ·È. ¢ÈfiÙÈ Û˘¯Ó¿ Ù· ·È‰È¿ Û˘ÌÂÚÈʤÚÔÓÙ·È ‰È·ÊÔÚÂÙÈο ÛÙÔ Û›ÙÈ Î·È ‰È·ÊÔÚÂÙÈο ÛÙÔ ÓËÈ·ÁˆÁ›Ô. ∂Ô̤ӈ˜ Ë Û˘˙‹ÙËÛË ‚ÔËı¿ÂÈ ÁÔÓ›˜ Î·È ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÔ‡˜ Ó· ·ÔÎÙ‹ÛÔ˘Ó ÌÈ· ÈÔ ÔÏÔÎÏËڈ̤ÓË ÂÈÎfiÓ· ÙÔ˘ Ú˘ıÌÔ‡ ·Ó¿Ù˘Í˘ Î·È Ù˘ ÚÔÛˆÈÎfiÙËÙ·˜ ÙÔ˘ ·È‰ÈÔ‡. ªÂ ÙËÓ ¤Î‰ÔÛË ÙÔ˘ ‚È‚Ï›Ô˘ Ô˘ Îڷٿ٠ÛÙ· ¯¤ÚÈ· Û·˜ ÊÈÏÔ‰ÔÍԇ̠ӷ Û·˜ ÏËÚÔÊÔÚ‹ÛÔ˘Ì ÁÈ· ˙ËÙ‹Ì·Ù· Ô˘ ·ÊÔÚÔ‡Ó ÙË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙÔ˘ ÔÏÔ‹ÌÂÚÔ˘ ÓËÈ·ÁˆÁ›Ԣ, Ó· Û·˜ ‚ÔËı‹ÛÔ˘Ì ӷ ·ÓÙÈÌÂÙˆ›ÛÂÙ οÔÈ· ˙ËÙ‹Ì·Ù· Ô˘ ÂӉ¯Ô̤ӈ˜ Ó· ¯ÚÂÈ·ÛÙÔ‡Ó ÂȉÈ΋ ̤ÚÈÌÓ· ÂΠ̤ÚÔ˘˜ Û·˜ Î·È Ó· Û·˜ ‰ÒÛÔ˘Ì οÔȘ ·Ϥ˜ Î·È Ú·ÎÙÈΤ˜ Û˘Ì‚Ô˘Ï¤˜, Ô˘ Û¯ÂÙ›˙ÔÓÙ·È Ì ÙËÓ ÔÚ›· ÙÔ˘ ·È‰ÈÔ‡ ÛÙÔ ÓËÈ·ÁˆÁ›Ô. ∫·Ï‹ Û¯ÔÏÈ΋ ¯ÚÔÓÈ¿! 8 ∏ Û˘ÁÁÚ·ÊÈ΋ ÔÌ¿‰·
 8. 8. ∫ÂÊ¿Ï·ÈÔ 1Ô: OÈ ÚÒÙ˜ ÛΤ„ÂȘ Á‡Úˆ ·fi ÙÔ ÓËÈ·ÁˆÁÂ›Ô – T· ÂÚˆÙ‹Ì·Ù· ÙˆÓ ÁÔÓ¤ˆÓ ∂ÈÛ·ÁˆÁÈο 1. ∏ ÂÏÏËÓÈ΋ ÚÔÛ¯ÔÏÈ΋ ÂÎ·›‰Â˘ÛË 2. O ıÂÛÌfi˜ ÙÔ˘ ÔÏÔ‹ÌÂÚÔ˘ ÓËÈ·ÁˆÁ›Ԣ ÛÙËÓ EÏÏ¿‰· 3. Δ· ÂÚˆÙ‹Ì·Ù· ÙˆÓ ÁÔÓ¤ˆÓ ∂ÈÛ·ÁˆÁÈο ∞ÔÙÂÏ› ˘Ô¯Ú¤ˆÛË Î¿ı ÎÔÈÓˆÓ›·˜ Î·È Ôχ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ Î¿ı ·ÓÂÙ˘Á̤Ó˘ ÎÔÈÓˆÓ›·˜ Ó· ÂÍ·ÛÊ·Ï›˙ÂÈ Û fiϘ ÙȘ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂȘ Ô˘ ÙËÓ ··ÚÙ›˙Ô˘Ó, ·ÓÂÍ¿ÚÙËÙ· ·fi ¯ÚÒÌ·, Ê˘Ï‹ ‹ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ηٿÛÙ·ÛË, ÚfiÛ‚·ÛË Û ÂΛӷ Ù· ÔÏÈÙÈÛÌÈο ·Á·ı¿ Ô˘ Û˘Ì‚¿ÏÏÔ˘Ó Û ÌÈ· ÂÈÙ˘¯Ë̤ÓË ¤ÓÙ·ÍË ÛÙË Û¯ÔÏÈ΋ ˙ˆ‹. ∏ ÔÏÈÙ›· Â›Ó·È ˘Ô¯Úˆ̤ÓË Ó· ·Ú¤¯ÂÈ ÚÔ˜ fiϘ ÙȘ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂȘ ˘ËÚÂۛ˜ ÂÎ·›‰Â˘Û˘, ˘Á›·˜, ÎÔÈÓˆÓÈ΋˜ ·ÛÊ¿ÏÈÛ˘ Î·È ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋˜ ÂÓ›Û¯˘Û˘, ΢ڛˆ˜ ‰Â ÛÙȘ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂȘ ÂΛӘ Ô˘ ‰ÂÓ Â›Ó·È Û ı¤ÛË Ó· ηχ„Ô˘Ó ÙȘ ‚·ÛÈΤ˜ ‚ÈÔÙÈΤ˜ ÙÔ˘˜ ·Ó¿ÁΘ. ∫‡ÚÈÔ ÛÙfi¯Ô ·˘Ù‹˜ Ù˘ ÎÔÈÓˆÓÈ΋˜ ̤ÚÈÌÓ·˜ Ú¤ÂÈ Ó· ·ÔÙÂÏ› ÙÔ ·È‰› Î·È Ô ÛÙfi¯Ô˜ ·˘Ùfi˜ ÂÈÙ˘Á¯¿ÓÂÙ·È Û ÌÂÁ¿ÏÔ ‚·ıÌfi fiÙ·Ó fiÏ· Ù· ·È‰È¿, ¯ˆÚ›˜ ·ÔÎÏÂÈÛÌÔ‡˜, ¤¯Ô˘Ó ÙËÓ Â˘Î·ÈÚ›· Ó· ÊÔÈÙÔ‡Ó Û ÓËÈ·ÁˆÁ›· Ô˘ ·Ú¤¯Ô˘Ó ˘„ËÏ‹˜ ÔÈfiÙËÙ·˜ ·ÁˆÁ‹ Î·È Ì¿ıËÛË. ŸÏ· Ù· ·È‰È¿, fiÙ·Ó ÂÈÛΤÙÔÓÙ·È ÁÈ· ÚÒÙË ÊÔÚ¿ ÙÔ ÓËÈ·ÁˆÁ›Ô, ‰ÂÓ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ÛÙÔ ›‰ÈÔ Â›Â‰Ô ÈηÓfiÙËÙ·˜, ÒÛÙ ӷ ·ÓÙ·ÔÎÚÈıÔ‡Ó ¯ˆÚ›˜ ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ÛÙȘ ··ÈÙ‹ÛÂȘ ÙÔ˘. ∞ÎfiÌ· Î·È ·Ó ÂÍ·ÈÚ¤ÛÔ˘Ì ٷ ·È‰È¿ ÂΛӷ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ÏfiÁÔ˘˜ „˘¯ÔÏÔÁÈÎÔ‡˜ ‹ ÏfiÁÔ˘˜ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó Û¯¤ÛË ÌÂ Û˘ÌÙÒÌ·Ù· ۈ̷ÙÈ΋˜ ·Ó·ËÚ›·˜ ‹ ÓÔËÙÈ΋˜ ˘ÛÙ¤ÚËÛ˘, Î·È ¿ÏÈ ÔÈ ‰È·ÊÔÚ¤˜ ÌÂٷ͇ ÙˆÓ ÓË›ˆÓ ı· Â›Ó·È Ù¤ÙÔȘ, Ô˘ ‰ÂÓ ı· ÂÈÙÚ¤Ô˘Ó ÌÈ· ¿ÌÂÛË Î·È ÈÛfiÙÈÌË ¤ÓÙ·Í‹ ÙÔ˘˜ ÛÙȘ ·Î·‰ËÌ·˚Τ˜ Î·È ÛÙȘ ÎÔÈÓˆÓÈΤ˜ ··ÈÙ‹ÛÂȘ ÙÔ˘ Û¯ÔÏ›Ԣ. ∫¿Ùˆ ·fi ·˘Ù¤˜ ÙȘ Û˘Óı‹Î˜ Ô ÚfiÏÔ˜ ÙÔ˘ ÓËÈ·ÁˆÁ›Ԣ Â›Ó·È ·ÓÙÈÛÙ·ıÌÈÛÙÈÎfi˜, ÚÔÛ·ı› ‰ËÏ·‰‹ Ó· ÌÂÈÒÛÂÈ ÙȘ ‰È·ÊÔÚ¤˜ Ô˘ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ÌÂٷ͇ ÙˆÓ 9
 9. 9. ·È‰ÈÒÓ. OÈ ‰È·ÊÔÚ¤˜ ·˘Ù¤˜ ÔÊ›ÏÔÓÙ·È Û ÎÔÈÓˆÓÈΤ˜ Î·È ÔÏÈÙÈÛÌÈΤ˜ ·Èٛ˜. ŒÙÛÈ ÙÔ ÓËÈ·ÁˆÁÂ›Ô Ì ÙËÓ ·Ú¤Ì‚·Û‹ ÙÔ˘ ‚ÔËı¿ÂÈ Ù· ·È‰È¿ ÒÛÙ ·ÚÁfiÙÂÚ·, ηٿ ÙËÓ ¤ÓÙ·Í‹ ÙÔ˘˜ ÛÙÔ ‰ËÌÔÙÈÎfi Û¯ÔÏ›Ô, Ó· ÂÌÊ·Ó›˙Ô˘Ó ÂÚ›Ô˘ ›‰ÈÔ Â›Â‰Ô ÈηÓÔÙ‹ÙˆÓ Î·È ‰ÂÍÈÔًوÓ. ∏ ÊÔ›ÙËÛË ÙˆÓ ÌÈÎÚÒÓ ·È‰ÈÒÓ ÛÙÔ ÓËÈ·ÁˆÁÂ›Ô ·ÔÙÂÏ› ·fi ÌfiÓË Ù˘ ÌÈ· ȉȷ›ÙÂÚ· ÎÚ›ÛÈÌË ÂÎ·È‰Â˘ÙÈ΋ ÂÚ›Ô‰Ô. ∂›Ó·È Ë ÂÚ›Ô‰Ô˜ Ù˘ ·ÔÌ¿ÎÚ˘ÓÛ‹˜ ÙÔ˘˜ ·fi ÙËÓ ·ÛÊ¿ÏÂÈ· Ù˘ ÔÈÎÔÁÂÓÂȷ΋˜ ı·ÏˆÚ‹˜ Î·È ·ÔÙÂÏ› Ù·˘Ùfi¯ÚÔÓ· ÙËÓ ÚÒÙË ·fiÂÈÚ· Â͈ÔÈÎÔÁÂÓÂȷ΋˜ ÎÔÈÓˆÓÈÎÔÔ›ËÛ˘, Ì ٷ˘Ùfi¯ÚÔÓË ÂÈÛ·ÁˆÁ‹ ÛÙ· ÚÒÙ· ÂÎ·È‰Â˘ÙÈο ‚‹Ì·Ù·. ŸÏ· Ù· Ó‹È· ‰ÂÓ ÂÌÊ·Ó›˙Ô˘Ó ÙÔÓ ›‰ÈÔ Ú˘ıÌfi ·Ó¿Ù˘Í˘ Û fiϘ ÙȘ Ù˘¯¤˜ Ù˘ ÚÔÛˆÈÎfiÙËÙ¿˜ ÙÔ˘˜, ÙËÓ ›‰È· ÛÙÈÁÌ‹. ∏ ÔÚ›· Ô˘ ı· ·ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÂÈ ÙÔ Î¿ı ӋÈÔ Î·È Ë Ù·¯‡ÙËÙ· ÂͤÏÈÍ‹˜ ÙÔ˘ Û οı ÙÔ̤· Â›Ó·È ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Ù˘ ÚÔÛˆÈ΋˜ ÙÔ˘ ȉÈÔÛ˘ÁÎÚ·Û›·˜, ÙËÓ ÔÔ›· ‰ÂÓ ÌÔÚԇ̠ӷ ÚԂϤ„Ô˘Ì Ì ·ÎÚ›‚ÂÈ·. ∂ΛÓÔ Ô˘ ÂȉÈÒÎÂÈ ÙÔ ÓËÈ·ÁˆÁÂ›Ô Â›Ó·È Ó· ÂÓÙÔ›˙ÂÈ Ù· ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο Ù˘ ÚÔÛˆÈÎfiÙËÙ·˜ ÙÔ˘ οı ÓË›Ô˘ Î·È Ó· ÚÔÛʤÚÂÈ ÛÙÔ Î·ı¤Ó· ¢ηÈڛ˜ Ô˘ Û˘Ì‚¿ÏÏÔ˘Ó ÛÙËÓ ÔÏfiÏ¢ÚË ·Ó¿Ù˘ÍË Ù˘ ÚÔÛˆÈÎfiÙËÙ¿˜ ÙÔ˘. ΔÔ ÓËÈ·ÁˆÁÂ›Ô ·›˙ÂÈ ÛËÌ·ÓÙÈÎfi ÚfiÏÔ ÛÙËÓ ÚÔÂÙÔÈÌ·Û›· ÙˆÓ ÓË›ˆÓ ÁÈ· ÙË Û¯ÔÏÈ΋ ˙ˆ‹, οÙÈ Ô˘ ı· Ú¤ÂÈ Ó· Ï¿‚Ô˘Ó Ôχ ÛÔ‚·Ú¿ ˘fi„Ë ÙÔ˘˜ ÔÈ ÁÔÓ›˜ Î·È Ó· ÂӉȷÊÂÚıÔ‡Ó Ó· ‚ÚÔ˘Ó ı¤ÛË ÁÈ· ÙÔ ·È‰› ÙÔ˘˜ Û οÔÈÔ ÎÔÓÙÈÓfi ÓËÈ·ÁˆÁ›Ô. 10 Δ· ÚÒÙ· ÓËÈ·ÁˆÁ›· ÏÂÈÙÔ‡ÚÁËÛ·Ó ÙÔ 1840 ÛÙË °ÂÚÌ·Ó›·, ·fi ÙÔÓ F. Froebel, Î·È ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· ‰¤¯ÙËÎ·Ó ÂÈÚÚÔ¤˜ ·fi ·È‰·ÁˆÁÔ‡˜ fiˆ˜ Ë M. Montessori, Ô C. Freinet Î.¿. ∞fi ÙÔ ÚÒÙÔ ÂÁ¯Â›ÚËÌ· ÙÔ˘ Froebel ̤¯ÚÈ ÙȘ ̤Ú˜ Ì·˜ ¤¯Ô˘Ó ·ÏÏ¿ÍÂÈ ÔÏÏ¿ Ú¿ÁÌ·Ù·, Ô˘ ÂËÚ¤·Û·Ó ·ÛÊ·ÏÒ˜ Î·È ÙË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙÔ˘ ÓËÈ·ÁˆÁ›Ԣ ÛÙÔ Û‡ÓÔÏfi Ù˘. ΔÔ ÓËÈ·ÁˆÁÂ›Ô Û˘Ó¯›˙ÂÈ Ì¤¯ÚÈ ÙȘ ̤Ú˜ Ì·˜ Ó· ·ÔÙÂÏ› ÛËÌ·ÓÙÈÎfi Î·È ·Ó·fiÛ·ÛÙÔ Ì¤ÚÔ˜ ÙˆÓ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÒÓ Û˘ÛÙËÌ¿ÙˆÓ Û¯Â‰fiÓ Û fiϘ ÙȘ ¯ÒÚ˜ ÙÔ˘ ÎfiÛÌÔ˘. 1. ∏ ÂÏÏËÓÈ΋ ÚÔÛ¯ÔÏÈ΋ ÂÎ·›‰Â˘ÛË ∏ ÚˆÙÔ‚¿ıÌÈ· ÂÎ·›‰Â˘ÛË ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· Â›Ó·È ˘Ô¯ÚˆÙÈ΋ Î·È ··ÚÙ›˙ÂÙ·È ·fi ÙÔ ÓËÈ·ÁˆÁ›Ô, Ô˘ Û˘ÓÈÛÙ¿ ÙËÓ ÚÔÛ¯ÔÏÈ΋ ÂÎ·›‰Â˘ÛË, Î·È ÙÔ ‰ËÌÔÙÈÎfi Û¯ÔÏ›Ô, Ô˘ ηχÙÂÈ ÙÔÓ ÚÒÙÔ Î‡ÎÏÔ Ù˘ ÁÂÓÈ΋˜ ÂÎ·›‰Â˘Û˘. ∏ ϤÍË ÓËÈ·ÁˆÁÂ›Ô ÛËÌ·›ÓÂÈ Î˘ÚÈÔÏÂÎÙÈο ÙÔÓ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎfi ıÂÛÌfi fiÔ˘ ·Ú¤¯ÂÙ·È ·ÁˆÁ‹ ÛÙ· Ó‹È·. £ÂˆÚËÙÈο ÛÙË ÓËȷ΋ ËÏÈΛ· ˘¿ÁÔÓÙ·È ·È‰È¿ ËÏÈΛ·˜ 4 ¤ˆ˜ 6 ÂÙÒÓ. O ÏfiÁÔ˜ ‡·Ú͢ ÙÔ˘ ÓËÈ·ÁˆÁ›Ԣ Û˘Ó‰¤ÂÙ·È ¿ÌÂÛ· Ì ÙȘ ÎÔÈÓˆÓÈΤ˜, ÙȘ Û˘Ó·ÈÛıËÌ·ÙÈΤ˜ Î·È ÙȘ Ú·ÎÙÈΤ˜ ·Ó¿ÁΘ ÙˆÓ ·È‰ÈÒÓ Î·È ÙˆÓ ÔÈÎÔÁÂÓÂÈÒÓ ÙÔ˘˜ Î·È ¤¯ÂÈ ˆ˜ ·ÔÛÙÔÏ‹ ÙÔ˘ Ó· ·Ú¤¯ÂÈ ¤Ó· ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ ÛÙÔ ÔÔ›Ô Ù· Ó‹È· ı· ·Ú¯›ÛÔ˘Ó Ó· ·ÓÂÍ·ÚÙËÙÔÔÈÔ‡ÓÙ·È ·fi ÙËÓ Î·ıËÌÂ-
 10. 10. ÚÈÓ‹ Î·È ÂӉ¯Ô̤ӈ˜ ·ÔÎÏÂÈÛÙÈ΋ Â›‚ÏÂ„Ë ÙˆÓ ÁÔÓ¤ˆÓ ÙÔ˘˜, Ì·ı·›ÓÔÓÙ·˜ Ó· ·ÏÏËÏÂȉÚÔ‡Ó Ì ÙÔ˘˜ Û˘ÓÔÌ‹ÏÈÎÔ‡˜ ÙÔ˘˜. ™ÙÔ Ï·›ÛÈÔ ·˘Ùfi ÎÚ›ÓÂÙ·È ··Ú·›ÙËÙË Ë ÈÛfiÙÈÌË ÂÓۈ̿وÛË Ù˘ ÚÔÛ¯ÔÏÈ΋˜ ·ÁˆÁ‹˜ ÛÙÔÓ ÂÓÈ·›Ô ۯ‰ȷÛÌfi Ù˘ ÂÎ·›‰Â˘Û˘, ‰Â‰Ô̤ÓÔ˘ fiÙÈ Ë ÚÔÛ¯ÔÏÈ΋ ·ÁˆÁ‹ ·ÔÙÂÏ› ·ÁÎÔÛÌ›ˆ˜ ·Ó·ÁÓˆÚÈṲ̂ÓÔ ıÂÛÌfi Î·È ·Ó·fiÛ·ÛÙÔ ÛÙÔÈ¯Â›Ô ÙÔ˘ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÔ‡ Û˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜ οı ÚÔËÁ̤Ó˘ ÎÔÈÓˆÓ›·˜. ∏ ÊÔ›ÙËÛË ÛÙÔ ÓËÈ·ÁˆÁÂ›Ô ‰È·ÚΛ ‰‡Ô ¯ÚfiÓÈ·, ·fi ÙËÓ ËÏÈΛ· ÙˆÓ ÙÂÛÛ¿ÚˆÓ Ì¤¯ÚÈ ÙˆÓ ¤ÍÈ ÂÙÒÓ, Î·È ·ÔÙÂÏ› ÛÙ¿‰ÈÔ ÚÔÂÙÔÈÌ·Û›·˜ Ô˘ Û˘Ì‚¿ÏÏÂÈ ÛÙËÓ ¤ÓÙ·ÍË ÙˆÓ ·È‰ÈÒÓ ÛÙÔ ‰ËÌÔÙÈÎfi Û¯ÔÏ›Ô. ™‹ÌÂÚ· Ì ÙÔ ÓfiÌÔ 3518/2006 Ë ÚÔÛ¯ÔÏÈ΋ ÂÎ·›‰Â˘ÛË ¤ÁÈÓ ˘Ô¯ÚˆÙÈ΋ ÁÈ· fiÏ· Ù· ∂ÏÏËÓfiÔ˘Ï· ËÏÈΛ·˜ 5-6 ÂÙÒÓ. ΔÔ ÂÏÏËÓÈÎfi ÓËÈ·ÁˆÁÂ›Ô ÂÌÊ·Ó›˙ÂÙ·È ‹‰Ë ·fi Ù· Ù¤ÏË ÙÔ˘ 19Ô˘ ·ÈÒÓ·. ™Â fiÏË ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· Ù˘ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ ÙÔ˘ ÙÔ ÂÏÏËÓÈÎfi ÓËÈ·ÁˆÁÂ›Ô ·Ú·ÎÔÏÔ‡ıËÛ ·fi ÎÔÓÙ¿ fiÏ· Ù· Û‡Á¯ÚÔÓ· ·È‰·ÁˆÁÈο Ú‡̷ٷ Î·È ÌÔÚԇ̠ӷ ԇ̠fiÙÈ ·ÎÔÏÔ˘ı› ÙËÓ ÔÚ›· ÙˆÓ ·ÓÂÙ˘ÁÌ¤ÓˆÓ ¯ˆÚÒÓ Û ı¤Ì·Ù· ·Ó·Ï˘ÙÈÎÒÓ ÚÔÁÚ·ÌÌ¿ÙˆÓ Î·È ÌÂıÔ‰ÔÏÔÁ›·˜ Ì¿ıËÛ˘. ™‹ÌÂÚ· ÛÎÔfi˜ ÙÔ˘ ÓËÈ·ÁˆÁ›Ԣ, Û‡Ìʈӷ Ì ÙËÓ Î›ÌÂÓË ÓÔÌÔıÂÛ›·, Â›Ó·È Ó· ‚ÔËı‹ÛÂÈ Ù· ·È‰È¿ Ó· ·Ó·Ù˘¯ıÔ‡Ó ÛˆÌ·ÙÈο, Û˘Ó·ÈÛıËÌ·ÙÈο, ÓÔËÙÈο Î·È ÎÔÈÓˆÓÈο ̤۷ ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ ÙˆÓ Â˘Ú‡ÙÂÚˆÓ ÛÙfi¯ˆÓ Ù˘ ÚˆÙÔ‚¿ıÌÈ·˜ Î·È Ù˘ ‰Â˘ÙÂÚÔ‚¿ıÌÈ·˜ ÂÎ·›‰Â˘Û˘. ΔÔ ÓËÈ·ÁˆÁ›Ô, ˆ˜ ÊÔÚ¤·˜ ÎÔÈÓˆÓÈÎÔÔ›ËÛ˘ ÙÔ˘ ·È‰ÈÔ‡ (ÌÂÙ¿ ÙËÓ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ·), ı· Ú¤ÂÈ Ó· ÂÍ·ÛÊ·Ï›˙ÂÈ fiϘ ÙȘ ÚÔ¸Ôı¤ÛÂȘ ÒÛÙ ٷ ·È‰È¿ Ó· ·Ó·Ù‡ÛÛÔÓÙ·È Î·È Ó· ÎÔÈÓˆÓÈÎÔÔÈÔ‡ÓÙ·È ÔÌ·Ï¿ Î·È ÔÏfiÏ¢ڷ (¢∂¶¶™, 2002). ™Â Â›Â‰Ô Û¯ÔÏÈÎÒÓ ¯ÒÚˆÓ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ·ÎfiÌ· ·ÚÎÂÙ¿ ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù·, Ù· ÔÔ›· Ì ÙÔÓ Î·ÈÚfi ÂÈχÔÓÙ·È, ¯ˆÚ›˜ fï˜ Ó· ¤¯Ô˘Ì ÊÙ¿ÛÂÈ ·ÎfiÌ· ÛÙÔ ÂÈı˘ÌËÙfi Â›‰Ô. ŸÛÔÓ ·ÊÔÚ¿ ÙÔ ‰È‰·ÎÙÈÎfi ÚÔÛˆÈÎfi, ı· Ú¤ÂÈ Ó· ÙÔÓ›ÛÔ˘Ì fiÙÈ ÔÈ ÓËÈ·ÁˆÁÔ› ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· Û Ôχ ÌÂÁ¿ÏÔ ÔÛÔÛÙfi (ÂÚ›Ô˘ 90%) ‰È·ı¤ÙÔ˘Ó Î·Ù¿ÚÙÈÛË ·ÓÂÈÛÙËÌÈ·ÎÔ‡ ÂÈ¤‰Ô˘, ÁÂÁÔÓfi˜ Ô˘ ‰ÂÓ Û˘Ì‚·›ÓÂÈ Û ·ÚÎÂÙ¤˜ ·fi ÙȘ ȉȷ›ÙÂÚ· ·ÓÂÙ˘Á̤Ó˜ ¯ÒÚ˜ Ù˘ ∂˘ÚÒ˘. ∞˘Ùfi ·ÔÙÂÏ› ÌÈ· ÂÁÁ‡ËÛË ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÁÔÓ›˜ fiÙÈ Ô/Ë ÓËÈ·ÁˆÁfi˜ ÙȘ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ÊÔÚ¤˜ Â›Ó·È Û ı¤ÛË Ó· ÂÓÙÔ›ÛÂÈ ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· Ô˘ ·ÊÔÚÔ‡Ó Ù· ·È‰È¿ Î·È ÛÂ Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Ì·˙› ÙÔ˘˜ Ó· Ù· ·ÓÙÈÌÂÙˆ›ÛÔ˘Ó. ™ÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· ·Ó·Ê¤ÚÔÓÙ·È ÔÈ ıÂÙÈΤ˜ ÂÈÙÒÛÂȘ Ù˘ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ ÙÔ˘ ÂÏÏËÓÈÎÔ‡ ÓËÈ·ÁˆÁ›Ԣ Û‡Ìʈӷ Ì ÙȘ ÈÛ¯‡Ô˘Û˜ ÚԉȷÁڷʤ˜ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ ÙÔ˘: ñ ∂ÓÔÔÈ› ÙË Ó¤· Ì¿ıËÛË Ì ÙȘ ·Ï·ÈfiÙÂÚ˜ ÂÌÂÈڛ˜ ÙˆÓ ·È‰ÈÒÓ Ì ÙË ‚Ô‹ıÂÈ· ÙˆÓ Û¯Â‰›ˆÓ ÂÚÁ·Û›·˜ (projects) Î·È ÙËÓ ·ÏÏËÏÂ›‰Ú·ÛË ÓË›ˆÓ ‰È·ÊÔÚÂÙÈ΋˜ ËÏÈ- 11
 11. 11. Λ·˜ (ÚÔÓ‹È· Î·È Ó‹È·), ¯ˆÚ›˜ Ó· ‚È¿˙ÔÓÙ·È Î·È Ó· ·Á¯ÒÓÔÓÙ·È Ô ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎfi˜ Î·È Ù· ·È‰È¿. ñ μÔËı¿ Ù· ·È‰È¿ Ó· Û˘ÌÌÂÙ¤¯Ô˘Ó Û ÚˆÙfiÙ˘˜ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ˜ Î·È ·ÏÏËÏÂȉڿÛÂȘ Ì ·ÓÙÈΛÌÂÓ·, ¿ÏÏ· ·È‰È¿ Î·È ÂÓ‹ÏÈÎÔ˘˜. ñ ¢›ÓÂÈ ¤ÌÊ·ÛË ÛÙËÓ ·Ó¿Ù˘ÍË ÙˆÓ ÁψÛÛÈÎÒÓ Î·È ÙˆÓ ÂÈÎÔÈÓˆÓÈ·ÎÒÓ ‰ÂÍÈÔÙ‹ÙˆÓ ÙˆÓ ·È‰ÈÒÓ. ñ ¶ÚÔÛʤÚÂÈ ÙËÓ ··Ú·›ÙËÙË ÈÛÔÚÚÔ›· ÌÂٷ͇ ·ÙÔÌÈÎÒÓ Î·È ÔÌ·‰ÈÎÒÓ ‰Ú·ÛÙËÚÈÔÙ‹ÙˆÓ Û ÔÏÈÁÔÌÂÏ›˜ Î·È Û ÔÏ˘ÌÂÏ›˜ ÔÌ¿‰Â˜. ñ ™˘ÓÂÚÁ¿˙ÂÙ·È Ì ÙÔ˘˜ ÁÔÓ›˜, ÒÛÙ ӷ ÂÍ·ÛÊ·Ï›˙ÂÙ·È Ë ÈÛÔÚÚÔË̤ÓË ·Ó¿Ù˘ÍË ÙˆÓ ·È‰ÈÒÓ Ì ÙÔ˘˜ ηٿÏÏËÏÔ˘˜ ÙÚfiÔ˘˜ ÛÙÔ ÓËÈ·ÁˆÁÂ›Ô Î·È ÛÙÔ Û›ÙÈ. ñ ∞Ó·Ù‡ÛÛÂÈ ÙȘ ÎÔÈÓˆÓÈΤ˜ ‰ÂÍÈfiÙËÙ˜ ÙˆÓ ·È‰ÈÒÓ. ñ OÈ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÔ› ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ÂÎÙÈÌÔ‡Ó Û˘Ó¯Ҙ ÙËÓ ÚfiÔ‰Ô ÙˆÓ ·È‰ÈÒÓ, Ó· ·ÚÂÌ‚·›ÓÔ˘Ó Î·È Ó· ÂÓËÌÂÚÒÓÔ˘Ó Î·È Ó· Û˘ÓÂÚÁ¿˙ÔÓÙ·È Ì ÙÔ˘˜ ÁÔÓ›˜. 2. O ıÂÛÌfi˜ ÙÔ˘ ÔÏÔ‹ÌÂÚÔ˘ ÓËÈ·ÁˆÁ›Ԣ ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· 12 ΔÔ ÂÏÏËÓÈÎfi ÓËÈ·ÁˆÁÂ›Ô ·Ú·‰ÔÛȷο ·ÎÔÏÔ˘ı› ¤Ó· ˆÚ¿ÚÈÔ ·fi ÙȘ 8.00ã ̤¯ÚÈ ÙȘ 12.30ã. ∞fi ÙÔ 1997 ÂÈÛ¿ÁÂÙ·È Ô ıÂÛÌfi˜ ÙÔ˘ ÔÏÔ‹ÌÂÚÔ˘ ÓËÈ·ÁˆÁ›Ԣ, Ì ‰ÈÂ˘Ú˘Ì¤ÓÔ ˆÚ¿ÚÈÔ, ·fi ÙȘ 8.00ã ̤¯ÚÈ ÙȘ 16.00ã. ™‹ÌÂÚ· ÔÏÔ‹ÌÂÚ· ÓËÈ·ÁˆÁ›· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÔ‡Ó Û fiÏË ÙË ¯ÒÚ·. O ıÂÛÌfi˜ ÙÔ˘ ÔÏÔ‹ÌÂÚÔ˘ ÓËÈ·ÁˆÁ›Ԣ ·Ó·Ù‡¯ıËΠٷ¯‡Ù·Ù·. O ·ÎfiÏÔ˘ıÔ˜ ›Ó·Î·˜ ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÈ ÙËÓ ·ÚÈıÌËÙÈ΋ ÂͤÏÈÍË ÙÔ˘ ıÂÛÌÔ‡ Û‡Ìʈӷ Ì ÛÙÔȯ›· ÙÔ˘ À¶∂¶£. OÏÔ‹ÌÂÚ· ÓËÈ·ÁˆÁ›· ™¯ÔÏÈÎfi ¤ÙÔ˜ ¡¤· ÔÏÔ‹ÌÂÚ· ÓËÈ·ÁˆÁ›· ™˘ÓÔÏÈÎfi˜ ·ÚÈıÌfi˜ ÔÏÔ‹ÌÂÚˆÓ ÓËÈ·ÁˆÁ›ˆÓ ∞ÚÈıÌfi˜ ÓË›ˆÓ 2002-2003 2003-2004 2004-2005 2005-2006 2006-2007 2007-2008 310 305 249 176 146 255 1.635 1.940 2.189 2.365 2.511 2.766 32.640 33.760 34.954 37.463 38.134 42.916 EȉÈο ÔÏÔ‹ÌÂÚ· ÓËÈ·ÁˆÁ›· 2006-2007 2007-2008 15 2 15 17 15 17 ∞fi ÙÔ 2006 ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÔ‡Ó Â›Û˘ ÂȉÈο ÔÏÔ‹ÌÂÚ· ÓËÈ·ÁˆÁ›· ÁÈ· ·È‰È¿ Ì ÂȉÈΤ˜ ·Ó¿ÁΘ.
 12. 12. O ÛÎÔfi˜ ÙÔ˘ ÔÏÔ‹ÌÂÚÔ˘ ÓËÈ·ÁˆÁ›Ԣ ™ÎÔfi˜ ÙÔ˘ ÔÏÔ‹ÌÂÚÔ˘ ÓËÈ·ÁˆÁ›Ԣ Â›Ó·È (Ó. 2525/1997): ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ∏ ·Ó·‚¿ıÌÈÛË Ù˘ ÚÔÛ¯ÔÏÈ΋˜ ÂÎ·›‰Â˘Û˘. ∏ ÔχÏ¢ÚË ÚÔÂÙÔÈÌ·Û›· ÙˆÓ ÓË›ˆÓ ÁÈ· ÙÔ ‰ËÌÔÙÈÎfi Û¯ÔÏ›Ô. ∏ ÔÏfiÏ¢ÚË, ·ÚÌÔÓÈ΋ Î·È ÈÛfiÚÚÔË ·Ó¿Ù˘ÍË ÙˆÓ ÓË›ˆÓ. ∏ ÂÓ›Û¯˘ÛË Ù˘ ÎÚ·ÙÈ΋˜ ̤ÚÈÌÓ·˜, Ì ÛÙfi¯Ô ÙË Ì›ˆÛË ÙˆÓ ÌÔÚʈÙÈÎÒÓ ‰È·ÎÚ›ÛˆÓ. ∏ ‰È¢ÎfiÏ˘ÓÛË ÙˆÓ ÁÔÓ¤ˆÓ, ΢ڛˆ˜ ÙˆÓ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓˆÓ. O ÎÔÈÓˆÓÈÎfi˜ ÚfiÏÔ˜ ÙÔ˘ ÔÏÔ‹ÌÂÚÔ˘ ÓËÈ·ÁˆÁ›Ԣ Î·È Ù· ÏÂÔÓÂÎÙ‹Ì·Ù¿ ÙÔ˘ ™ÙȘ ̤Ú˜ Ì·˜ ÛËÌ·ÓÙÈΤ˜ ÌÂÙ·‚ÔϤ˜ ÛÙË ‰È¿ÚıÚˆÛË ÙÔ˘ ÎÔÈÓˆÓÈÎÔ‡ ÈÛÙÔ‡, fiˆ˜ Ë ÔÏ˘ÔÏÈÙÈÛÌÈÎfiÙËÙ·, Ë ·‡ÍËÛË ÙÔ˘ ÌÔÓÔÁÔÓÂ˚ÎÒÓ ÔÈÎÔÁÂÓÂÈÒÓ, Ë ·‡ÍËÛË ÙˆÓ ·Ó·ÁÎÒÓ Î¿ı ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ·˜ ÁÈ· ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ ÂÈÛfi‰ËÌ· Î·È Ë ¯ÂÈڷʤÙËÛË Ù˘ ∂ÏÏËÓ›‰·˜, Ô˘ Ô‰‹ÁËÛ ÛÙËÓ ·ÁÔÚ¿ ÂÚÁ·Û›·˜ Î·È ÙÔ˘˜ ‰‡Ô ÁÔÓ›˜, ÛÂ Û˘Ó‰˘·ÛÌfi Ì ÙȘ ·˘Í·ÓfiÌÂÓ˜ ·Ó·Ù˘ÍȷΤ˜ ·Ó¿ÁΘ ÙˆÓ ÌÈÎÚÒÓ ·È‰ÈÒÓ, ‰ËÌÈÔ‡ÚÁËÛ·Ó ÙËÓ ·Ó¿ÁÎË ‡·Ú͢ ÔÏÔ‹ÌÂÚˆÓ Û¯ÔÏ›ˆÓ Î·È ÔÏÔ‹ÌÂÚˆÓ ÓËÈ·ÁˆÁ›ˆÓ. OÈ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂȘ Ô˘ Û˘Ó·ÓÙÔ‡Ó ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· Û˘ÓÙÔÓÈÛÌÔ‡ Ù˘ ÂÚÁ·Û›·˜ ÙˆÓ ÁÔÓ¤ˆÓ Ì ÙËÓ ÂÎ·›‰Â˘ÛË Î·È ÙÔ ÌÂÁ¿ÏˆÌ· ÙˆÓ ·È‰ÈÒÓ ‚Ú›ÛÎÔ˘Ó ÙÔ ÔÏÔ‹ÌÂÚÔ ÓËÈ·ÁˆÁÂ›Ô ˆ˜ ÌÈ· Ôχ ηϋ χÛË. OÈ ÂÈÛÙ‹ÌÔÓ˜ ¤¯Ô˘Ó ·Ó·Ù‡ÍÂÈ ‰È·ÊÔÚÂÙÈΤ˜ ·fi„ÂȘ Î·È ıˆڛ˜ ÁÈ· ÙË ÛËÌ·Û›·, Ù· ÏÂÔÓÂÎÙ‹Ì·Ù· Î·È Ù· ÌÂÈÔÓÂÎÙ‹Ì·Ù· ÙÔ˘ ÔÏÔ‹ÌÂÚÔ˘ ÓËÈ·ÁˆÁ›Ԣ. °È· ·Ú¿‰ÂÈÁÌ· ÔÏÏÔ› ÂÈÛÙ‹ÌÔÓ˜ ÛÙ¤ÎÔÓÙ·È ÎÚÈÙÈο ·¤Ó·ÓÙÈ ÛÙ· ÔÏÔ‹ÌÂÚ· ÓËÈ·ÁˆÁ›·, ˘ÔÛÙËÚ›˙ÔÓÙ·˜ fiÙÈ Ù· ÎÏ·ÛÈο ÓËÈ·ÁˆÁ›·, ‰ËÏ·‰‹ ·˘Ù¿ Ô˘ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÔ‡Ó Ì¤¯ÚÈ ÙȘ 12.30ã, ÚÔÛʤÚÔ˘Ó Û˘Ó¯fiÌÂÓ˜ Û˘ÛÙËÌ·ÙÈΤ˜ ÂÌÂÈڛ˜ Î·È ÁÓÒÛÂȘ ÛÙ· Ó‹È·, ÌÂÈÒÓÔÓÙ·˜ ηْ ·˘ÙfiÓ ÙÔÓ ÙÚfiÔ ÙȘ Èı·ÓfiÙËÙ˜ Ó· ÙÔ˘˜ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁËı› ¿Á¯Ô˜. O ¯ÚfiÓÔ˜ ÙˆÓ ÙÂÛÛ¿ÚˆÓ ˆÚÒÓ Ô˘ ÂÚÓÔ‡Ó Ù· ·È‰È¿ ÛÙÔ ÓËÈ·ÁˆÁÂ›Ô ıˆÚÂ›Ù·È Â·Ú΋˜ Î·È Ù·˘Ùfi¯ÚÔÓ· ‰È·Ù›ıÂÙ·È Â›Û˘ Â·Ú΋˜ ¯ÚfiÓÔ˜ ÒÛÙ ٷ ·È‰È¿ Ó· ·›˙Ô˘Ó Î·È Ó· ·ÏÏËÏÂȉÚÔ‡Ó Ì ¿ÏÏ· ·È‰È¿ ‹ ÂÓ‹ÏÈÎÔ˘˜ Û ¿ÏÏÔ˘˜ ¯ÒÚÔ˘˜, fiˆ˜ ÙÔ Û›ÙÈ, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ‰ÂÓ ·ÔÙÂÏÔ‡Ó ÔÚÁ·ÓˆÌ¤ÓÔ˘˜ ¯ˆÚÔ¯ÚfiÓÔ˘˜ Ì¿ıËÛ˘ Î·È ÎÔÈÓˆÓÈ΋˜ Û˘Ó‡ÚÂÛ˘. ∏ ÊÔ›ÙËÛË ÛÙÔ ÎÏ·ÛÈÎfi ÓËÈ·ÁˆÁÂ›Ô ·Ê‹ÓÂÈ ·ÚÎÂÙ¤˜ ÒÚ˜ ÁÈ· ÂχıÂÚ˜ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ˜ Û ¿ÏÏÔ˘˜ ¯ÒÚÔ˘˜ ‹ ÛÙÔ Û›ÙÈ. ∂ÈÙÚ¤ÂÈ ÂÍ¿ÏÏÔ˘ ÙË ÛÙ·‰È·Î‹ ¤ÓÙ·ÍË ÙˆÓ ·È‰ÈÒÓ ÛÙÔ Û¯ÔÏÈÎfi ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ. OÈ ˘ÔÛÙËÚÈÎÙ¤˜ ÙÔ˘ ÔÏÔ‹ÌÂÚÔ˘ ÓËÈ·ÁˆÁ›Ԣ ‰¤¯ÔÓÙ·È fiÙÈ Ô ¯ÚfiÓÔ˜ Ô˘ ‰È·Ù›ıÂÙ·È ÛÙÔ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎfi ÚfiÁÚ·ÌÌ· ÂÈÙÚ¤ÂÈ ÛÙÔ˘˜ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÔ‡˜ Î·È ÛÙ· Ó‹È· Ó· ‰ÈÂÚ¢ÓÔ‡Ó Ù· ‰È¿ÊÔÚ· ı¤Ì·Ù· ‰ÈÂÍÔ‰Èο, ¯ˆÚ›˜ Ó· ÙÔ˘˜ ΢ÓËÁ¿ÂÈ Ô ¯ÚfiÓÔ˜, Î·È ÂÈÙÚ¤ÂÈ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË Û˘Ó¤¯ÂÈ· ÛÙȘ ηıËÌÂÚÈÓ¤˜ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ˜. Δ·˘Ùfi¯ÚÔÓ· ÛËÌ·ÓÙÈ΋ Â›Ó·È Î·È Ë ÎÔÈÓˆÓÈ΋ ÙÔ˘ Û˘Ì‚ÔÏ‹, ÁÈ·Ù› ıÂÚ·‡ÂÈ ·ÚÎÂÙ¿ ÛËÌ·ÓÙÈο Î·È Î¿ÔȘ ÊÔÚ¤˜ ‰ÈÛÂ›Ï˘Ù· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÈο ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù·, Ô˘ Ù·Ï·Ó›˙Ô˘Ó ·ÚÎÂÙ¤˜ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂȘ. ŒÙÛÈ ÙÔ ÔÏÔ‹ÌÂÚÔ ÓËÈ·ÁˆÁÂ›Ô ÚÔÛʤÚÂÈ ÛËÌ·ÓÙÈΤ˜ χÛÂȘ ÙfiÛÔ ÛÙÔ Â›Â‰Ô ÙˆÓ ÎÔÈÓˆÓÈÎÒÓ Î·È ÙˆÓ ÂÚÁ·ÛÈ·ÎÒÓ ÚÔ‚ÏËÌ¿ÙˆÓ ÙˆÓ ÔÈÎÔÁÂÓÂÈÒÓ fiÛÔ Î·È ÛÙÔ Â›Â‰Ô Ù˘ Ô˘ÛÈ·ÛÙÈ΋˜ ÚÔÛ¯ÔÏÈ΋˜ ÂÎ·›‰Â˘Û˘ ÙˆÓ ÌÈÎÚÒÓ ·È‰ÈÒÓ. 13
 13. 13. ∂ÈÛÙËÌÔÓÈΤ˜ ¤Ú¢Ó˜ ‰Â›¯ÓÔ˘Ó fiÙÈ Ë ÊÔ›ÙËÛË Û ÔÏÔ‹ÌÂÚÔ ÓËÈ·ÁˆÁÂ›Ô Âȉڿ ıÂÙÈο ÛÙËÓ ÎÔÈÓˆÓÈ΋ Î·È ÛÙËÓ ·Î·‰ËÌ·˚΋ ·Ó¿Ù˘ÍË ÙˆÓ ·È‰ÈÒÓ, ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ Î·Ù¿ ÙȘ ÚÒÙ˜ Ù¿ÍÂȘ ÙÔ˘ ‰ËÌÔÙÈÎÔ‡ Û¯ÔÏ›Ԣ. £ÂÙÈΤ˜ ÂȉڿÛÂȘ ηٷÁÚ¿ÊËÎ·Ó Â›Û˘ ÛÙËÓ ·Ó¿Ù˘ÍË Ù˘ Û˘ÓÂÚÁ·ÙÈÎfiÙËÙ·˜ ÙˆÓ ·È‰ÈÒÓ, ÛÙËÓ ·Ú·ÁˆÁÈÎfiÙËÙ¿ ÙÔ˘˜, ÛÙË Û˘ÓÂÚÁ·Û›· ÙÔ˘˜ Ì ÙÔÓ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎfi, ÛÙË Ì›ˆÛË ÂΉ‹ÏˆÛ˘ ÂÈıÂÙÈÎÒÓ ‰È·ı¤ÛˆÓ, ÛÙ¿ÛÂˆÓ Î·È Û˘Ó·ÈÛıËÌ¿ÙˆÓ Î·È ÛÙËÓ ·Ó¿Ù˘ÍË ıÂÙÈÎÒÓ ÛÙ¿ÛÂˆÓ ·¤Ó·ÓÙÈ ÛÙÔ Û¯ÔÏ›Ô. Δ· ·Î·‰ËÌ·˚ο ÏÂÔÓÂÎÙ‹Ì·Ù· ÙÔ˘ ÔÏÔ‹ÌÂÚÔ˘ ÓËÈ·ÁˆÁ›Ԣ Û ۯ¤ÛË Ì ÙÔ ÎÏ·ÛÈÎfi, Û‡Ìʈӷ Ì ‰ÈÂıÓ‹ ÂÚ¢ÓËÙÈο Â˘Ú‹Ì·Ù·, Â›Ó·È Ù· ·ÎfiÏÔ˘ı·: ñ ªÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ÚfiÔ‰Ô˜ ÛÙËÓ ·Ó¿ÁÓˆÛË, ÛÙ· Ì·ıËÌ·ÙÈο Î·È ÛÙȘ ÁÂÓÈΤ˜ Ì·ıËÛȷΤ˜ ‰ÂÍÈfiÙËÙ˜, Û‡Ìʈӷ Ì ÙȘ ·fi„ÂȘ ÙˆÓ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÒÓ. ñ ™ËÌ·ÓÙÈΤ˜ ˆÊ¤ÏÂȘ ÛÙËÓ ÎÔÈÓˆÓÈ΋ Î·È ÛÙË Û˘Ó·ÈÛıËÌ·ÙÈ΋ ·Ó¿Ù˘ÍË ÙˆÓ ÓË›ˆÓ ÏfiÁˆ Ù˘ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚ˘ ¯ÚÔÓÈ΋˜ ¢¯¤ÚÂÈ·˜ Ô˘ ·Ú¤¯ÂÈ ÙÔ ÔÏÔ‹ÌÂÚÔ ÓËÈ·ÁˆÁ›Ô. 14 ñ §ÈÁfiÙÂÚ˜ ·ÔÙ˘¯›Â˜ ÚÔÛ·ÚÌÔÁ‹˜ ÛÙ· ÂfiÌÂÓ· ÂÎ·È‰Â˘ÙÈο ÛÙ¿‰È·. ñ À„ËÏfiÙÂÚ˜ ÂȉfiÛÂȘ Û ۯÔÏÈΤ˜ ÂÍÂÙ¿ÛÂȘ. ñ §ÈÁfiÙÂÚ· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· Û˘ÌÂÚÈÊÔÚ¿˜. ñ £ÂÙÈΤ˜ ÂȉڿÛÂȘ ˆ˜ ÚÔ˜ ÙȘ ÌÂÛÔÚfiıÂÛ̘ Î·È ÙȘ Ì·ÎÚÔÚfiıÂÛ̘ ·Î·‰ËÌ·˚Τ˜ ÂÈÙ˘¯›Â˜ ÙˆÓ ·È‰ÈÒÓ. ñ ∫·Ï‡ÙÂÚ˜ ÂȉfiÛÂȘ ÛÙȘ ηْ Ô›ÎÔÓ ÂÚÁ·Û›Â˜ Ô˘ ·Ó·Ï·Ì‚¿ÓÔ˘Ó Ù· ·È‰È¿ ÛÙÔ Û¯ÔÏ›Ô. 3. Δ· ÂÚˆÙ‹Ì·Ù· ÙˆÓ ÁÔÓ¤ˆÓ ñ ΔÔ ÓËÈ·ÁˆÁÂ›Ô Â›Ó·È ¤ÙÔÈÌÔ Ó· ‰Â¯Ù› fiÏ· Ù· ·È‰È¿; OÈ fiÚÔÈ Î·È Ù· fiÚÈ· Ù˘ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ ÙÔ˘ ÓËÈ·ÁˆÁ›Ԣ ‚·Û›˙ÔÓÙ·È ÛÙË Ê‡ÛË Ù˘ ·Ó¿Ù˘Í˘ ÙÔ˘ ·È‰ÈÔ‡ Î·È ÛÙËÓ ÈηÓfiÙËÙ¿ ÙÔ˘ ÁÈ· Ì¿ıËÛË. ªÂ ·˘ÙfiÓ ÙÔÓ ÙÚfiÔ ÙÔ ÓËÈ·ÁˆÁÂ›Ô ·Ó·Ï·Ì‚¿ÓÂÈ ÙËÓ Â˘ı‡ÓË Ó· ·ÓÙ·ÔÎÚÈı› Ì ¢ÂÏÈÍ›· Û ¤Ó· ¢ڇ Ê¿ÛÌ· ÈηÓÔÙ‹ÙˆÓ Î·È ‰ÂÍÈÔÙ‹ÙˆÓ ÙÔ˘ ·È‰ÈÔ‡, Ô˘ ı· ÙÔ ‚ÔËı‹ÛÔ˘Ó ÛÙË Û˘ÁÎÚfiÙËÛË Ù˘ ÚÔÛˆÈÎfiÙËÙ¿˜ ÙÔ˘. ∏ ÊÈÏÔÛÔÊ›· ÙÔ˘ Î·È Ô ÙÚfiÔ˜ ·Ú¤Ì‚·Û‹˜ ÙÔ˘ ¤¯Ô˘Ó ¿ÌÂÛË Û¯¤ÛË Ì ÙȘ ·Ó¿ÁΘ Î·È Ù· ÂӉȷʤÚÔÓÙ· ÙˆÓ ·È‰ÈÒÓ. ∂Í·ÈÙ›·˜ ÙˆÓ ·ÙÔÌÈÎÒÓ ‰È·ÊÔÚÒÓ ÙˆÓ ·È‰ÈÒÓ —‰È·ÊÔÚ¤˜ Ô˘ ÚÔ¤Ú¯ÔÓÙ·È Î·Ù¿ ·ÚÈÔ ÏfiÁÔ ·fi ÙÔ˘˜ ‰È·ÊÔ-
 14. 14. ÚÂÙÈÎÔ‡˜ Ú˘ıÌÔ‡˜ ·Ó¿Ù˘Í‹˜ ÙÔ˘˜— Â›Ó·È Ê˘ÛÈÎfi Û οı ÚÔÛ¯ÔÏÈ΋ Ù¿ÍË Ó· ˘¿Ú¯Ô˘Ó Î·È ‰È·ÊÔÚ¤˜ ÌÂٷ͇ ÙˆÓ ÓË›ˆÓ ·ÏÏ¿ Î·È ÌÂٷ͇ ÙˆÓ ‰È·ÊÔÚÂÙÈÎÒÓ ÙÌËÌ¿ÙˆÓ. ∫·È ÔÈ ‰È·ÊÔÚ¤˜ ·˘Ù¤˜ ‰ÂÓ Û¯ÂÙ›˙ÔÓÙ·È ÌfiÓÔ Ì ÙÔ˘˜ Ú˘ıÌÔ‡˜ ·Ó¿Ù˘Í˘ ÙˆÓ ·È‰ÈÒÓ, ·ÏÏ¿ Î·È Ì ٷ ‰È·ÊÔÚÂÙÈο ÔÏÈÙÈÛÌÈο ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙ· ̤۷ ÛÙ· ÔÔ›· ÁÂÓÓ‹ıËÎ·Ó Î·È ÌÂÁ¿ÏˆÛ·Ó. ∏ «Î·ı·ÚfiÙËÙ·» ÙˆÓ ÎÔÈÓˆÓÈÒÓ Â›Ó·È ϤÔÓ ¤Ó·˜ ÎÔÈÓˆÓÈÎfi˜ ̇ıÔ˜ Î·È fiÏÔÈ ı· Ú¤ÂÈ Ó· Ì¿ıÔ˘Ì ӷ ˙ԇ̠̠·ÓıÚÒÔ˘˜ Ô˘ Â›Ó·È ÊÔÚ›˜ ¿ÏÏˆÓ ÔÏÈÙÈÛÌÒÓ Î·È ‰È·ı¤ÙÔ˘Ó ‰È·ÊÔÚÂÙÈο ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο ·fi ÂÌ¿˜. ΔÔ ÓËÈ·ÁˆÁÂ›Ô ·Ó·Ï·Ì‚¿ÓÂÈ ÛËÌ·ÓÙÈΤ˜ ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›Â˜ ÚÔ˜ ÙËÓ Î·Ù‡ı˘ÓÛË Ù˘ ·Ô‰Ô¯‹˜ ÙÔ˘ «¿ÏÏÔ˘» ‹ ·ÏÏÈÒ˜ ÙÔ˘ «‰È·ÊÔÚÂÙÈÎÔ‡». ∏ ÚÔÛ¯ÔÏÈ΋ ÂÎ·›‰Â˘ÛË ˆ˜ ÙÌ‹Ì· ÙÔ˘ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÔ‡ ‰ÈÎÙ‡Ô˘ ÂȉÈÒÎÂÈ Ó· ‚ÔËı‹ÛÂÈ ÙÔ˘˜ «¿ÏÏÔ˘˜» Ó· ÂÓÙ·¯ıÔ‡Ó ÔÌ·Ï¿ ÛÙÔ Û¯ÔÏÈÎfi ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ Î·È ÛÙÔ ÎÔÈÓˆÓÈÎfi Û‡ÛÙËÌ· ÁÂÓÈÎfiÙÂÚ·. ∂›Ó·È ÙÔ ÎÚ›ÛÈÌÔ ÛËÌ›Ô, fiÔ˘ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ·Ó·‰˘ı› Ô ·ÓÙÈÛÙ·ıÌÈÛÙÈÎfi˜ ¯·Ú·ÎÙ‹Ú·˜ ÙÔ˘ ÓËÈ·ÁˆÁ›Ԣ Î·È Ó· ·Ó·Ï¿‚ÂÈ ÙËÓ ·ÚÔ¯‹ ÙˆÓ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÒÓ Â˘Î·ÈÚÈÒÓ Ô˘ ‰ÈηÈÔ‡ÓÙ·È fiÏÔÈ ÔÈ ¿ÓıÚˆÔÈ, ·ÓÂÍ¿ÚÙËÙ· ·fi ÙËÓ Ù¿ÍË, ÙË Ê˘Ï‹, ÙÔ Ê‡ÏÔ ‹ ÙËÓ ÂıÓfiÙËÙ·. OÈ ÓËÈ·ÁˆÁÔ› Â›Ó·È Û ı¤ÛË Ó· ·ÓÙ·ÔÎÚ›ÓÔÓÙ·È Û’ ·˘Ù¤˜ ÙȘ ‰È·ÊÔÚ¤˜ ÚÔÛ·ÚÌfi˙ÔÓÙ·˜ ·Ó·ÏfiÁˆ˜ ÙÔ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎfi ÚfiÁÚ·ÌÌ· Î·È ÙȘ Ì·ıËÛȷΤ˜ - ‰È‰·ÎÙÈΤ˜ Ù¯ÓÈΤ˜. ™Ù· Û‡Á¯ÚÔÓ· ÂÏÏËÓÈο ÓËÈ·ÁˆÁ›· —ÎÏ·ÛÈο Î·È ÔÏÔ‹ÌÂÚ·— ÔÈ ÓËÈ·ÁˆÁÔ› Â›Ó·È Û ı¤ÛË Ó· ηٷÓÔÔ‡Ó ÙÔ˘˜ ÙÚfiÔ˘˜ Î·È ÙÔ˘˜ Ú˘ıÌÔ‡˜ ·Ó¿Ù˘Í˘ ÙˆÓ ÓË›ˆÓ. ∂ÈϤÔÓ ¤¯Ô˘Ó ·ÔÎÙ‹ÛÂÈ ÙËÓ Î·Ù¿ÏÏËÏË ÂÎ·›‰Â˘ÛË, Ô˘ ÙÔ˘˜ ÂÈÙÚ¤ÂÈ Ó· ÂÚÁ¿˙ÔÓÙ·È Ì ٷ ·È‰È¿, ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÒÓÙ·˜ ÙȘ ÈηӤ˜ Î·È ·Ó·Áη›Â˜ Û˘Óı‹Î˜ fiÔ˘ ‰›ÓÂÙ·È ¤ÌÊ·ÛË Û ̷ıËÙÔÎÂÓÙÚÈΤ˜ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ˜ Î·È fiÔ˘ Ô/Ë ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎfi˜ ·Ó·Ï·Ì‚¿ÓÂÈ ÙÔ ÚfiÏÔ ÙÔ˘ Û˘ÓÙÔÓÈÛÙ‹ ·Ú¿ ÙÔ ÚfiÏÔ ÙÔ˘ ÌÂÙ·‰fiÙË ÁÓÒÛˆÓ. ∏ ‰È·‰Èηۛ· Ì¿ıËÛ˘ ÂÎÚ¤ÂÈ ·fi Ù· ÂӉȷʤÚÔÓÙ· ÙˆÓ ·È‰ÈÒÓ Î·È ÙȘ Ì·ıËÛȷΤ˜ ÙÔ˘˜ ·Ó¿ÁΘ, ÙȘ Ôԛ˜ Ô/Ë ÓËÈ·ÁˆÁfi˜ ·Ó·Ï·Ì‚¿ÓÂÈ Ó· ˘ÔÛÙËÚ›ÍÂÈ. ñ ¶ÔÈ· Â›Ó·È Ù· ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο ÙÔ˘ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÔ‡ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ ÙÔ˘ ÓËÈ·ÁˆÁ›Ԣ; ΔÔ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎfi ÚfiÁÚ·ÌÌ· ÙÔ˘ ÓËÈ·ÁˆÁ›Ԣ ÛÙԯ‡ÂÈ Î˘Ú›ˆ˜ ÛÙËÓ ‡·ÚÍË ‰Ú·ÛÙËÚÈÔÙ‹ÙˆÓ Ô˘ ı· ÂÌÓ¤ÔÓÙ·È ·fi ÙȘ ·Ó¿ÁΘ Î·È ÙÔ Â›Â‰Ô ·Ó¿Ù˘Í˘ ÙˆÓ ·È‰ÈÒÓ. ¢ÂÓ ÛÙԯ‡ÂÈ ÛÙËÓ ÂÎÌ¿ıËÛË Û˘ÁÎÂÎÚÈÌ¤ÓˆÓ Î·È ·˘ÛÙËÚ¿ ÔÚÈÔıÂÙËÌ¤ÓˆÓ ÁÓÒÛˆÓ. ΔÔ ÓËÈ·ÁˆÁÂ›Ô ‰ÂÓ ÚÔÛʤÚÂÈ ÛÙ· ·È‰È¿ ÁÓÒÛÂȘ Ô˘ Û˘ÛÛˆÚ‡ÔÓÙ·È Î·È Ô˘ ı· ·ÔÙÂϤÛÔ˘Ó ÙÂÏÈο ÙÔ ÁÓˆÛÙÈÎfi ÙÔ˘˜ ÎÂÊ¿Ï·ÈÔ, fiˆ˜ Û˘Ì‚·›ÓÂÈ Ì ÙȘ ÂfiÌÂÓ˜ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈΤ˜ ‚·ıÌ›‰Â˜. ™Ùfi¯Ô˜ ÙÔ˘ ÓËÈ·ÁˆÁ›Ԣ Â›Ó·È Ó· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ÛÂÈ Û fiÏ· ·ÓÂÍ·ÈÚ¤Ùˆ˜ Ù· Ó‹È· ÙȘ ‚¿ÛÂȘ ¿Óˆ ÛÙȘ Ôԛ˜ ı· ¯Ù›ÛÔ˘Ó ÙË ÌÂÏÏÔÓÙÈ΋ ÙÔ˘˜ Ì¿ıËÛË. ∂ȉÈÒÎÂÈ ÙËÓ Î·ÏÏȤÚÁÂÈ· Î·È ÙËÓ ·Ó¿Ù˘ÍË ÌÈ·˜ ÛÂÈÚ¿˜ ‰ÂÍÈÔًوÓ. Δ· ·È‰È¿ ¤¯Ô˘Ó ‰È·ÊÔÚÂÙÈΤ˜ ÂÌÂÈڛ˜, Ô˘ ·ÔÙÂÏÔ‡Ó ÙË ‚¿ÛË ¿Óˆ ÛÙËÓ ÔÔ›· ı· ¯ÙÈÛÙ› Ë Ì·ıËÛȷ΋ ÙÔ˘˜ ÚfiÔ‰Ô˜. OÈ ÂÌÂÈڛ˜ ·˘Ù¤˜ ÂÍ·ÚÙÒÓÙ·È ·fi ÙȘ ¢ηÈڛ˜ Ô˘ ÙÔ˘˜ ‰fiıËÎ·Ó ·fi ÙÔ ÔÈÎÔÁÂÓÂÈ·Îfi ÙÔ˘˜ ΢ڛˆ˜ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ. °È· ÙÔ ÏfiÁÔ ·˘Ùfi ÔÈ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈΤ˜ ·ÚÂÌ‚¿ÛÂȘ ÛÙÔ ÓËÈ·ÁˆÁÂ›Ô ı· Ú¤ÂÈ Ó· ÛÙÔ¯Â‡Ô˘Ó ÛÙ· ÂÍ‹˜ ÛËÌ›·: 15
 15. 15. ➦ ™ÙËÓ Î¿Ï˘„Ë fiÛÔ ÙÔ ‰˘Ó·ÙfiÓ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ˘ Ê¿ÛÌ·ÙÔ˜ ·Ó·Ù˘ÍÈ·ÎÒÓ Î·È Ì·ıËÛÈ·ÎÒÓ ·Ó·ÁÎÒÓ ÙˆÓ ·È‰ÈÒÓ. ➦ ™ÙËÓ ÂÓ‰˘Ó¿ÌˆÛË ÙÔ˘ ÚfiÏÔ˘ ÙˆÓ ÁÔÓ¤ˆÓ ÚÔ˜ ÙËÓ Î·Ù‡ı˘ÓÛË Ù˘ ˘ÔÛÙ‹ÚÈ͢ Ù˘ ·Ó¿Ù˘Í˘ Î·È Ù˘ Ì¿ıËÛ˘ ÙˆÓ ·È‰ÈÒÓ ÙÔ˘˜. OÈ ÁÔÓ›˜ ı· Ú¤ÂÈ Ó· Û˘ÌÌÂÙ¤¯Ô˘Ó Î·È ÔÈ ›‰ÈÔÈ ÛÙËÓ ·ÁˆÁ‹ ÙˆÓ ·È‰ÈÒÓ ÙÔ˘˜, Û˘ÌÏËÚÒÓÔÓÙ·˜, ÂÓÈÛ¯‡ÔÓÙ·˜ ‹ ·ÎfiÌ· Î·È ÂÂÎÙ›ÓÔÓÙ·˜ ÙȘ ÂȉÈÒÍÂȘ ÙÔ˘ ÓËÈ·ÁˆÁ›Ԣ Û‡Ìʈӷ Ì ÙȘ Û˘Ì‚Ô˘Ï¤˜ Î·È ÙȘ ηÙ¢ı‡ÓÛÂȘ Ô˘ ı· ¿ÚÔ˘Ó ·fi ÙÔ˘˜/ ÙȘ ÓËÈ·ÁˆÁÔ‡˜. ñ ¶ÔÈÔ˜ Â›Ó·È Ô ÛÎÔfi˜ ÙÔ˘ ÓËÈ·ÁˆÁ›Ԣ; 16 ™ÎÔfi˜ ÙÔ˘ ÓËÈ·ÁˆÁ›Ԣ Â›Ó·È Ó· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ÛÂÈ Û fiÏ· ·ÓÂÍ·ÈÚ¤Ùˆ˜ Ù· Ó‹È· ÙȘ ‚¿ÛÂȘ ¿Óˆ ÛÙȘ Ôԛ˜ ı· ¯Ù›ÛÔ˘Ó ÙË ÌÂÏÏÔÓÙÈ΋ ÙÔ˘˜ Ì¿ıËÛË. ΔÔ Û‡Á¯ÚÔÓÔ ÂÏÏËÓÈÎfi ÓËÈ·ÁˆÁÂ›Ô ÚÔÛʤÚÂÈ Î˘Ú›ˆ˜ Ì·ıËÛȷΤ˜ ÂÌÂÈڛ˜, Ô˘ ı· ÂÈÙÚ¤„Ô˘Ó ÛÙ· ·È‰È¿, Û fiÔÈÔ ·Ó·Ù˘ÍÈ·Îfi Î·È Ì·ıËÛÈ·Îfi ÛÙ¿‰ÈÔ ÎÈ ·Ó ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È, Ó· ·Ó·Ù˘¯ıÔ‡Ó ÔÌ·Ï¿, ÔÏfiÏ¢ڷ Î·È Ó· ıÂÌÂÏÈÒÛÔ˘Ó ÙȘ ‚¿ÛÂȘ ¿Óˆ ÛÙȘ Ôԛ˜ ı· ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÔ˘Ó ÙËÓ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈ΋ ÙÔ˘˜ ÔÚ›·. ΔÔ ÓËÈ·ÁˆÁÂ›Ô ÚÔÛʤÚÂÈ ÔÏ˘Û‹Ì·ÓÙ˜ ˘ËÚÂۛ˜ ÛÙ· ·È‰È¿ Î·È ÛÙȘ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂȤ˜ ÙÔ˘˜. ñ ¶ÔÈÔ˜ Â›Ó·È Ô ÚfiÏÔ˜ ÙÔ˘ ÓËÈ·ÁˆÁ›Ԣ ÛÙËÓ ·Ó¿Ù˘ÍË ÙˆÓ ·È‰ÈÒÓ; ™‡Ìʈӷ Ì ÙÔ˘˜ ÛÙfi¯Ô˘˜ ÙÔ˘ ÓËÈ·ÁˆÁ›Ԣ, Ù· Ó‹È· Ú¤ÂÈ Ó· Û˘ÓËı›ÛÔ˘Ó Ó· ÂÈÎÔÈÓˆÓÔ‡Ó ·ÔÙÂÏÂÛÌ·ÙÈο, Ó· ·›˙Ô˘Ó Î·È Ó· ·ÏÏËÏÂȉÚÔ‡Ó Ì ηٿÏÏËÏÔ˘˜ ÙÚfiÔ˘˜ Ì ÙÔ˘˜ ¿ÏÏÔ˘˜ Û˘ÓÔÌ‹ÏÈÎÔ˘˜ Î·È ÂÓ‹ÏÈÎÔ˘˜. ΔÔ ÓËÈ·ÁˆÁÂ›Ô ‚ÔËı¿ÂÈ Ù· ÌÈÎÚ¿ ·È‰È¿ Ó· ·Ú¯›ÛÔ˘Ó ÛÙ·‰È·Î¿ Ó· ·Ú·Ì¤ÓÔ˘Ó Ì·ÎÚÈ¿ ·fi ÙÔ ÔÈÎÔÁÂÓÂÈ·Îfi ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ, ¯ˆÚ›˜ Ó· ÊÔ‚Ô‡ÓÙ·È Î·È Ó· ·Á¯ÒÓÔÓÙ·ÈØ ·ÔÙÂÏ› ÂӉ¯Ô̤ӈ˜ ÌÈ· ÚÒÙË Â˘Î·ÈÚ›· Ó· ·Ú¯›ÛÔ˘Ó Ù· ·È‰È¿ Ó· ·Ó·Ù‡ÛÛÔ˘Ó ÊÈÏÈΤ˜ Û¯¤ÛÂȘ Î·È ÙÚfiÔ˘˜ Û˘ÓÂÚÁ·Û›·˜ Ì ¿ÏÏ· ·È‰È¿. E›Û˘ ÛÙԯ‡ÂÈ ÛÙËÓ ÂÓ›Û¯˘ÛË ¤ÍÈ ‰È·ÊÔÚÂÙÈÎÒÓ ÙÔ̤ˆÓ ·Ó¿Ù˘Í˘ Ù˘ ÚÔÛˆÈÎfiÙËÙ·˜ ÙÔ˘ ·È‰ÈÔ‡, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ Û¯ÂÙ›˙ÔÓÙ·È ¿ÌÂÛ· ÌÂٷ͇ ÙÔ˘˜ Î·È ·ÏÏËÏÔÛ˘ÌÏËÚÒÓÔÓÙ·È. OÈ ÙÔÌ›˜ ·˘ÙÔ› ›ӷÈ: Ë ÛˆÌ·ÙÈ΋ ·Ó¿Ù˘ÍË, Ë ·ÓÙÈÏËÙÈ΋ Î·È Ë ·ÈÛıËÙËÚȷ΋ ·Ó¿Ù˘ÍË, Ë ÂÈÎÔÈÓˆÓȷ΋ Î·È Ë ÁψÛÛÈ΋ ·Ó¿Ù˘ÍË, Ë ÁÓˆÛÙÈ΋ ·Ó¿Ù˘ÍË, Ë Û˘Ó·ÈÛıËÌ·ÙÈ΋ ·Ó¿Ù˘ÍË Î·È Ë ÎÔÈÓˆÓÈ΋ ·Ó¿Ù˘ÍË.
 16. 16. OÈ ÙÔÌ›˜ ·Ó¿Ù˘Í˘ ÙˆÓ ÓË›ˆÓ ñ ™ˆÌ·ÙÈ΋ ·Ó¿Ù˘ÍË: ™¯ÂÙ›˙ÂÙ·È Ì fiϘ ÂΛӘ ÙȘ ÈηÓfiÙËÙ˜ ÙÔ˘ ·È‰ÈÔ‡ Ô˘ ÙÔ˘ ÂÈÙÚ¤Ô˘Ó Ó· ÁÓˆÚ›˙ÂÈ ÙÔ ÛÒÌ· ÙÔ˘ Î·È Ó· ÂϤÁ¯ÂÈ ÙȘ ÎÈÓ‹ÛÂȘ ÙÔ˘ Û ÔÈΛϘ ۈ̷ÙÈΤ˜ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ˜ (.¯. Ë ÈηÓfiÙËÙ· ¯Ú‹Û˘ ·ÓÙÈÎÂÈ̤ӈÓ). ñ ∞ÓÙÈÏËÙÈ΋ Î·È ·ÈÛıËÙËÚȷ΋ ·Ó¿Ù˘ÍË: ™¯ÂÙ›˙ÂÙ·È Ì ÙÔÓ ÙÚfiÔ Ô˘ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ› ¤Ó· ·È‰› ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÒÓÙ·˜ ÙȘ ·ÈÛı‹ÛÂȘ ÙÔ˘ Î·È Ì ÙËÓ ÈηÓfiÙËÙ¿ ÙÔ˘ Ó· ÂÂÍÂÚÁ¿˙ÂÙ·È ÙȘ ÏËÚÔÊÔڛ˜ Ô˘ Û˘ÏϤÁÂÈ (.¯. Ë ·Ú·Ù‹ÚËÛË Î·È Ë ÚÔÛ¿ıÂÈ· ÂÍ‹ÁËÛ˘ ÂÓfi˜ Ê˘ÛÈÎÔ‡ Ê·ÈÓÔ̤ÓÔ˘). ñ ∂ÈÎÔÈÓˆÓȷ΋ Î·È ÁψÛÛÈ΋ ·Ó¿Ù˘ÍË: ™¯ÂÙ›˙ÂÙ·È Ì ‰ÂÍÈfiÙËÙ˜ ÂÂÍÂÚÁ·Û›·˜ ÔÈÎ›ÏˆÓ ÂÚÂıÈÛÌ¿ÙˆÓ ÂΠ̤ÚÔ˘˜ ÙÔ˘ ·È‰ÈÔ‡, ÒÛÙ ӷ Â›Ó·È Û ı¤ÛË Ó· ·Ó·Ù‡ÛÛÂÈ ÈηÓfiÙËÙ˜ Î·È ‰ÂÍÈfiÙËÙ˜ ¤ÎÊÚ·Û˘ Î·È ·ÓÙ·ÏÏ·Á‹˜ ÛΤ„ÂˆÓ Î·È Û˘Ó·ÈÛıËÌ¿ÙˆÓ Ì ÙÔ˘˜ ¿ÏÏÔ˘˜ (.¯. Ë ÈηÓfiÙËÙ· ÂÚÈÁÚ·Ê‹˜ ÌÈ·˜ ηٿÛÙ·Û˘). ñ °ÓˆÛÙÈ΋ ·Ó¿Ù˘ÍË: ™¯ÂÙ›˙ÂÙ·È Ì ÙȘ ‰ÂÍÈfiÙËÙ˜ Ô˘ ‚ÔËıÔ‡Ó ÙÔ ·È‰› Ó· ÛΤÊÙÂÙ·È Î·È Ó· ÂÂÍÂÚÁ¿˙ÂÙ·È ÙË ÛΤ„Ë ÙÔ˘ (.¯. Ë ÈηÓfiÙËÙ· Â›Ï˘Û˘ ·ÏÒÓ ÚÔ‚ÏËÌ¿ÙˆÓ). ñ ™˘Ó·ÈÛıËÌ·ÙÈ΋ ·Ó¿Ù˘ÍË: ™¯ÂÙ›˙ÂÙ·È Ì ÙËÓ ÈηÓfiÙËÙ· ÙÔ˘ ·È‰ÈÔ‡ Ó· ¯ÂÈÚ›˙ÂÙ·È Ù· Û˘Ó·ÈÛı‹Ì·Ù¿ ÙÔ˘ Î·È Ó· ·ÓÙȉڿ ·Ó¿ÏÔÁ· Û ‰Â‰Ô̤Ó˜ ηٷÛÙ¿ÛÂȘ (.¯. Ë ÈηÓfiÙËÙ· ¤ÓÙ·Í˘ Û ÌÈ· ÎÔÈÓˆÓÈ΋ ÔÌ¿‰·). ñ ∫ÔÈÓˆÓÈ΋ ·Ó¿Ù˘ÍË: ™¯ÂÙ›˙ÂÙ·È Ì ÙË ‰È·ÌfiÚʈÛË Ù˘ Ù·˘ÙfiÙËÙ·˜ ÙÔ˘ ·È‰ÈÔ‡, ÙȘ Û¯¤ÛÂȘ ÙÔ˘ Ì ÙÔ˘˜ ¿ÏÏÔ˘˜ Î·È ÙÔÓ ÙÚfiÔ Ô˘ ·ÓÙÈÏ·Ì‚¿ÓÂÙ·È ÙË ı¤ÛË ÙÔ˘ Î·È ÙÔ˘˜ ÚfiÏÔ˘˜ ÙÔ˘ ÛÙÔ ÎÔÈÓˆÓÈÎfi ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ. ñ ¶Ò˜ ÚÔÂÙÔÈÌ¿˙ÂÈ ÙÔ ÓËÈ·ÁˆÁÂ›Ô Ù· ·È‰È¿ ÁÈ· ÙËÓ Â›ÛÔ‰fi ÙÔ˘˜ ÛÙÔ ‰ËÌÔÙÈÎfi Û¯ÔÏ›Ô; ∏ ÌÂÙ¿‚·ÛË ÛÙÔ ‰ËÌÔÙÈÎfi Û¯ÔÏÂ›Ô ·ÔÙÂÏ› ÎÚ›ÛÈÌÔ ÛËÌÂ›Ô ÁÈ· Ù· ·È‰È¿ fiÏÔ˘ ÙÔ˘ ÎfiÛÌÔ˘. ΔÔ ÓËÈ·ÁˆÁÂ›Ô ‚ÔËı¿ Ù· ·È‰È¿ Ó· ÂÓÙ·¯ıÔ‡Ó ÛÙÔ ‰ËÌÔÙÈÎfi Û¯ÔÏÂ›Ô Ì ÙÔ˘˜ ÂÍ‹˜ ÙÚfiÔ˘˜: ✓ ¶ÚÒÙÔÓ: K·Ù¿ ÙËÓ ÂÚ›Ô‰Ô Ô˘ Ù· ·È‰È¿ ÊÔÈÙÔ‡Ó ÛÙÔ ÓËÈ·ÁˆÁÂ›Ô ·Ó·Ù‡ÛÛÔ˘Ó ‰ÂÍÈfiÙËÙ˜ Ô˘ ıˆÚÔ‡ÓÙ·È È‰È·›ÙÂÚ· ÛËÌ·ÓÙÈΤ˜ ÁÈ· ÙËÓ ÂÈÙ˘¯›· ÙÔ˘˜ ÛÙÔ Û¯ÔÏÂ›Ô Î·È ÛÙË ˙ˆ‹. ✓ ¢Â‡ÙÂÚÔÓ: TÔ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ Ì¿ıËÛ˘ ÛÙÔ ÓËÈ·ÁˆÁ›Ô, ·ÚfiÏÔ Ô˘ Ê·›ÓÂÙ·È Ó· Â›Ó·È ‰È·ÊÔÚÂÙÈÎfi ·fi ·˘Ùfi ÙÔ˘ ‰ËÌÔÙÈÎÔ‡ Û¯ÔÏ›Ԣ, ÁÈ· ÙÔ ÏfiÁÔ fiÙÈ Ï·Ì‚¿ÓÔÓÙ·È ÛÔ‚·Ú¿ ˘fi„Ë ÔÈ ÂȉÈΤ˜ ·Ó·Ù˘ÍȷΤ˜ Î·È Ì·ıËÛȷΤ˜ ·Ó¿ÁΘ ÙˆÓ ·È‰ÈÒÓ ·˘Ù‹˜ Ù˘ ËÏÈΛ·˜, ÛÙËÓ Ô˘Û›· ‰È¢ÎÔχÓÂÈ ÙËÓ ÔÌ·Ï‹ ÌÂÙ¿‚·ÛË ÙÔ˘ ·È‰ÈÔ‡ ÛÙÔ ‰ËÌÔÙÈÎfi Û¯ÔÏ›Ô. 17
 17. 17. ✓ ΔÚ›ÙÔÓ: O ÎÔÈÓˆÓÈÎfi˜ Î·È Ô ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎfi˜ ÚfiÏÔ˜ ÙÔ˘ ÓËÈ·ÁˆÁ›Ԣ ¤¯ÂÈ ϤÔÓ ·Ó·ÁÓˆÚÈÛÙ› Î·È ·˘Ùfi ·ÔÙ˘ÒÓÂÙ·È ÙfiÛÔ ÛÙËÓ ÂÎ·›‰Â˘ÛË ÙˆÓ ÓËÈ·ÁˆÁÒÓ, Ô˘ Â›Ó·È ϤÔÓ ·ÓÂÈÛÙËÌȷ΋, fiÛÔ Î·È ÛÙÔÓ ÂÈÛÙËÌÔÓÈÎfi ÙÚfiÔ Ô˘ ·Ó·Ù‡ÛÛÂÙ·È Ë ÚÔÛ¯ÔÏÈ΋ ÂÎ·›‰Â˘ÛË. ∏ ‰Ô˘ÏÂÈ¿ Ô˘ Á›ÓÂÙ·È ϤÔÓ ÛÙÔ ÓËÈ·ÁˆÁÂ›Ô ¤¯ÂÈ ÂÈÛÙËÌÔÓÈ΋ Î·È ÔÚÁ·ÓˆÌ¤ÓË ‚¿ÛË Î·È Û¯Â‰È¿˙ÂÙ·È Ì ÙÚfiÔ ÚÔÛÂÎÙÈÎfi Î·È Î·Ù¿ÏÏËÏÔ ÁÈ· ÙȘ ·Ó·Ù˘ÍȷΤ˜ Î·È Ì·ıËÛȷΤ˜ ·Ó¿ÁΘ ÙÔ˘ ·È‰ÈÔ‡, ·ÏÏ¿ Î·È ÁÈ· ÙȘ ··ÈÙ‹ÛÂȘ Ô˘ ı· Û˘Ó·ÓÙ‹ÛÂÈ fiÙ·Ó ÌÂÙ·‚› ÛÙÔ ‰ËÌÔÙÈÎfi Û¯ÔÏ›Ô. ✓ Δ¤Ù·ÚÙÔÓ: O ÙÚfiÔ˜ ÂÚÁ·Û›·˜ ÙÔ˘ ÓËÈ·ÁˆÁ›Ԣ Û˘Ì‚¿ÏÏÂÈ ·fi ÌfiÓÔ˜ ÙÔ˘ ÛÙË ‰È¢ÎfiÏ˘ÓÛË ÙÔ˘ ¤ÚÁÔ˘ ÙÔ˘ ‰ËÌÔÙÈÎÔ‡ Û¯ÔÏ›Ԣ. Δ· Ó‹È· ÂÓı·ÚÚ‡ÓÔÓÙ·È Ó· ÂÍÂÚ¢ÓÔ‡Ó Î·È Ó· ·Ó·Ï·Ì‚¿ÓÔ˘Ó Â˘ı‡Ó˜, ÁÂÁÔÓfi˜ Ô˘ Ù· ‚ÔËı¿ Ó· Ì·ı·›ÓÔ˘Ó Â˘ÎÔÏfiÙÂÚ· Î·È ·ÔÙÂÏÂÛÌ·ÙÈο ηٿ Ù· Û¯ÔÏÈο ¯ÚfiÓÈ·. ¶ÚfiÛÊ·Ù˜ ÌÂϤÙ˜ Û¯ÂÙÈΤ˜ Ì ÙËÓ ·Ó¿Ù˘ÍË ÙÔ˘ ÂÁÎÂÊ¿ÏÔ˘ ÙˆÓ ·È‰ÈÒÓ ¤‰ÂÈÍ·Ó fiÙÈ Ù· ·ÙÙ·Ú· ÙÔ˘ ÂÁÎÂÊ¿ÏÔ˘ ‰È·ÌÔÚÊÒÓÔÓÙ·È ÛÙËÓ ËÏÈΛ· ÙˆÓ 0-8 ÂÙÒÓ – ÙÔ 80% Ù˘ ·Ó¿Ù˘Í˘ Á›ÓÂÙ·È Ì¤¯ÚÈ ÙËÓ ËÏÈΛ· ÙˆÓ 5 ÂÙÒÓ. ∂¿Ó ¤Ó· ·È‰› ‰ÂÓ Ï¿‚ÂÈ ÙËÓ Î·Ù¿ÏÏËÏË ·Ó·ÙÚÔÊ‹, ‰È·ÙÚÔÊ‹, ·ÏÏËÏÂ›‰Ú·ÛË Ì ÚfiÛˆ· Ô˘ ÙÔ ÊÚÔÓÙ›˙Ô˘Ó Î·È Ù· ηٿÏÏËÏ· ÂÚÂı›ÛÌ·Ù· ηٿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· ·˘Ù‹˜ Ù˘ ÎÚ›ÛÈÌ˘ ÂÚÈfi‰Ô˘, ˘¿Ú¯ÂÈ Ô Î›Ó‰˘ÓÔ˜ ÙÔ ·È‰› Ó· ÌËÓ ·Ó·Ù˘¯ı› ÛˆÛÙ¿ ‹ Ï‹Úˆ˜, ÁÂÁÔÓfi˜ Ô˘ ÌÔÚ› Ó· ÂËÚ¿ÛÂÈ ÙËÓ ÎÔÈÓˆÓÈ΋ ‹ Î·È ÙËÓ ·Î·‰ËÌ·˚΋ ÙÔ˘ ·Ó¿Ù˘ÍË. 18 O ÙÚfiÔ˜ ÂÚÁ·Û›·˜ ÛÙÔ ÓËÈ·ÁˆÁÂ›Ô ‚ÔËı¿ÂÈ Ù· ·È‰È¿: ñ ¡· Â›Ó·È Úfiı˘Ì· Ó· ‰ÔÎÈÌ¿˙Ô˘Ó Ó¤· Ú¿ÁÌ·Ù·, fiˆ˜ Ó· ÂÚÁ¿˙ÔÓÙ·È Û ÔÌ¿‰Â˜ Ì ·È‰È¿ Ô˘ ‰ÂÓ ÁÓÒÚÈ˙·Ó ÚÈÓ, Ó· ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ·˘ÙÔÛ˘ÛÙ‹ÓÔÓÙ·È, Ó· ·Ó·Ù‡ÛÛÔ˘Ó ÁψÛÛÈΤ˜ ‰ÂÍÈfiÙËÙ˜ ÎÙÏ. ñ ¡· ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙Ô˘Ó ·ÏÏ·Á¤˜ Î·È ‰È·ÊÔÚÂÙÈΤ˜ Û˘Óı‹Î˜ Ì ÏÈÁfiÙÂÚÔ ¿Á¯Ô˜. ñ ¡· ÓÈÒıÔ˘Ó ¿ÓÂÙ· Î·È fiÙ·Ó ÂÚÁ¿˙ÔÓÙ·È ÌfiÓ· ÙÔ˘˜. ñ ¡· ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ‰È·¯ÂÈÚÈÛÙÔ‡Ó Ì ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË Â˘¯¤ÚÂÈ· ÙȘ ‰È·ÊÔÚ¤˜ ÙÔ˘˜ Ì ¿ÏÏ· ·È‰È¿. ñ ¶Ò˜ Âȉڿ ÙÔ ÓËÈ·ÁˆÁÂ›Ô ÛÙÔ Ì¤ÏÏÔÓ ÙˆÓ ·È‰ÈÒÓ; ŒÚ¢Ó˜ ¤¯Ô˘Ó ‰Â›ÍÂÈ fiÙÈ ÔÈ ÂȉڿÛÂȘ ÙÔ˘ ÓËÈ·ÁˆÁ›Ԣ ÛÙÔ Ì¤ÏÏÔÓ ÙˆÓ ·È‰ÈÒÓ ÌÔÚ› Ó· Â›Ó·È ÔÈ ·ÎfiÏÔ˘ı˜: ❖ ∫ÔÈÓˆÓÈΤ˜ ÂȉڿÛÂȘ ◆ ªÂ›ˆÛË Ù˘ ÂÁÎÏËÌ·ÙÈÎfiÙËÙ·˜. ◆ ªÂ›ˆÛË Ù˘ ·Ó¿Á΢ ÁÈ· ÚÔÛÊ˘Á‹ ÛÙËÓ ÎÔÈÓˆÓÈ΋ ÊÚÔÓÙ›‰· οÔÈˆÓ ·È‰ÈÒÓ. ◆ ªÂ›ˆÛË Ù˘ ηÎÔÌÂÙ·¯Â›ÚÈÛ˘ Î·È Ù˘ ·Ú·Ì¤ÏËÛ˘ ÙˆÓ ·È‰ÈÒÓ.
 18. 18. ❖ ∂Î·È‰Â˘ÙÈΤ˜ ÂȉڿÛÂȘ ◆ ∞‡ÍËÛË ÙÔ˘ ÂÈ¤‰Ô˘ Ù˘ Â›Ù¢Í˘ ÙˆÓ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÒÓ ÛÙfi¯ˆÓ. ◆ μÂÏÙ›ˆÛË Ù˘ ·Ó·ÌÂÓfiÌÂÓ˘ ·Î·‰ËÌ·˚΋˜ Â›‰ÔÛ˘. ◆ ªÂ›ˆÛË ÙˆÓ ÔÛÔÛÙÒÓ ÂÁηٿÏÂȄ˘ ÙÔ˘ Û¯ÔÏ›Ԣ. Δ· ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù· ·˘Ù¿, ÛÙÔ ‚·ıÌfi Ô˘ ·Ô‰ÂÈÎÓ‡ÔÓÙ·È, ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ›ÛÔ˘Ó ÙÔ˘˜ ÁÔÓ›˜ fiÙÈ Ë ÊÔ›ÙËÛË ÙˆÓ ·È‰ÈÒÓ Û ÓËÈ·ÁˆÁÂ›Ô Â›Ó·È È‰È·›ÙÂÚ· ÛËÌ·ÓÙÈ΋ ÁÈ· ÙË ‰È·ÌfiÚʈÛË Ù˘ ÌÂÏÏÔÓÙÈ΋˜ ÙÔ˘˜ ˙ˆ‹˜. ñ ¶Ò˜ ÂÚÓ¿ÂÈ Ë Ì¤Ú· ÛÙÔ ÔÏÔ‹ÌÂÚÔ ÓËÈ·ÁˆÁ›Ô; ∏ ‰ÔÌ‹ ÙÔ˘ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ ÙÔ˘ ÓËÈ·ÁˆÁ›Ԣ ÔÚ›˙ÂÙ·È ÎÂÓÙÚÈο ·fi ÙÔ À¶∂¶£ Î·È Û‡Ìʈӷ Ì ٷ fiÛ· ÈÛ¯‡Ô˘Ó (º. 32/190/81670/°1/20-7-2007 ÀÔ˘ÚÁÈ΋ ∞fiÊ·ÛË, º∂∫ 1420/8.8.2007 Ù. μã) ÙÔ ËÌÂÚ‹ÛÈÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· ÙÔ˘ ÔÏÔ‹ÌÂÚÔ˘ ÓËÈ·ÁˆÁ›Ԣ ‰È·ÌÔÚÊÒÓÂÙ·È ˆ˜ ÂÍ‹˜: XÚÔÓԉȿÁÚ·ÌÌ· §ÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÔÏÔ‹ÌÂÚÔ˘ ÓËÈ·ÁˆÁ›Ԣ 7.00ã-8.00ã §ÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÔÏÔ‹ÌÂÚÔ˘ ÓËÈ·ÁˆÁ›Ԣ Ì ÚˆÈÓ‹ ÚÔ·ÈÚÂÙÈ΋ ˙ÒÓË ¶ÚˆÈÓ‹ ÚÔ·ÈÚÂÙÈ΋ ˙ÒÓË. 8.00ã-8.15ã 8.00ã-9.00ã ¶ÚÔۤϢÛË ÓË›ˆÓ. ∞˘ıfiÚÌËÙ˜ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ˜ ÛÙȘ ÁˆÓȤ˜ ‰Ú·ÛÙËÚÈÔًوÓ. ¶ÚÔÛ¢¯‹. ¶ÚÔۤϢÛË ÓË›ˆÓ. ∞˘ıfiÚÌËÙ˜ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ˜ ÛÙȘ ÁˆÓȤ˜ ‰Ú·ÛÙËÚÈÔًوÓ. ¶ÚÔÛ¢¯‹. 9.00ã-9.30ã ™˘˙‹ÙËÛË – ∏ÌÂÚ‹ÛÈÔ˜ ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈÛÌfi˜ ‰Ú·ÛÙËÚÈÔًوÓ. ™˘˙‹ÙËÛË – ∏ÌÂÚ‹ÛÈÔ˜ ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈÛÌfi˜ ‰Ú·ÛÙËÚÈÔًوÓ. 9.30ã-10.30ã ∞Ó¿Ù˘ÍË ‰È·ıÂÌ·ÙÈÎÒÓ ‰Ú·ÛÙËÚÈÔًوÓ. ∞Ó¿Ù˘ÍË ‰È·ıÂÌ·ÙÈÎÒÓ ‰Ú·ÛÙËÚÈÔًوÓ. 10.30ã-11.15ã ¶ÚfiÁÂ˘Ì· – ¢È¿ÏÂÈÌÌ·. ¶ÚfiÁÂ˘Ì· – ¢È¿ÏÂÈÌÌ·. 11.15ã-12.00ã ∞˘ıfiÚÌËÙ˜ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ˜ ÛÙȘ ÁˆÓȤ˜ ‰Ú·ÛÙËÚÈÔًوÓ. ¶·È‰·ÁˆÁÈο ·È¯Ó›‰È·. ∞˘ıfiÚÌËÙ˜ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ˜ ÛÙȘ ÁˆÓȤ˜ ‰Ú·ÛÙËÚÈÔًوÓ. ¶·È‰·ÁˆÁÈο ·È¯Ó›‰È·. 12.00ã-12.30ã ∞Ó¿Ù˘ÍË ‰È·ıÂÌ·ÙÈÎÒÓ ‰Ú·ÛÙËÚÈÔًوÓ. ∞Ó¿Ù˘ÍË ‰È·ıÂÌ·ÙÈÎÒÓ ‰Ú·ÛÙËÚÈÔًوÓ. 19
 19. 19. XÚÔÓԉȿÁÚ·ÌÌ· §ÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÔÏÔ‹ÌÂÚÔ˘ ÓËÈ·ÁˆÁ›Ԣ 12.30ã-13.00㠢ȿÏÂÈÌÌ·. 13.00ã-13.45ã §ÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÔÏÔ‹ÌÂÚÔ˘ ÓËÈ·ÁˆÁ›Ԣ Ì ÚˆÈÓ‹ ÚÔ·ÈÚÂÙÈ΋ ˙ÒÓË ¢È¿ÏÂÈÌÌ·. ¶ÚÔÂÙÔÈÌ·Û›· Á‡̷ÙÔ˜ – °Â‡Ì·. ¶ÚÔÂÙÔÈÌ·Û›· Á‡̷ÙÔ˜ – °Â‡Ì·. 13.45ã-14.30ã ÷ϿڈÛË – ⁄ÓÔ˜. 14.30ã-15.15ã ∞Ó¿Ù˘ÍË ‰È·ıÂÌ·ÙÈÎÒÓ ‰Ú·ÛÙËÚÈÔًوÓ. ∞Ó¿Ù˘ÍË ‰È·ıÂÌ·ÙÈÎÒÓ ‰Ú·ÛÙËÚÈÔًوÓ. 15.15ã-15.45ã ™˘˙‹ÙËÛË – ∞ÍÈÔÏfiÁËÛË ÙˆÓ ËÌÂÚ‹ÛÈˆÓ ‰Ú·ÛÙËÚÈÔًوÓ. ¶ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈÛÌfi˜ Ù˘ ÂfiÌÂÓ˘ ̤ڷ˜. ¶ÚÔÂÙÔÈÌ·Û›· ÁÈ· ·Ô¯ÒÚËÛË. ™˘˙‹ÙËÛË – ∞ÍÈÔÏfiÁËÛË ÙˆÓ ËÌÂÚ‹ÛÈˆÓ ‰Ú·ÛÙËÚÈÔًوÓ. ¶ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈÛÌfi˜ Ù˘ ÂfiÌÂÓ˘ ̤ڷ˜. ¶ÚÔÂÙÔÈÌ·Û›· ÁÈ· ·Ô¯ÒÚËÛË. 15.45ã-16.00ã 20 ÷ϿڈÛË – ⁄ÓÔ˜. ∞Ô¯ÒÚËÛË ÙˆÓ ÓË›ˆÓ. ∞Ô¯ÒÚËÛË ÙˆÓ ÓË›ˆÓ. ➦ øÚ¿ÚÈÔ: ΔÔ ÔÏÔ‹ÌÂÚÔ ÓËÈ·ÁˆÁÂ›Ô ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ› ·fi ÙȘ 8.00ã ̤¯ÚÈ ÙȘ 16.00ã, Ì ‰‡Ô ÓËÈ·ÁˆÁÔ‡˜, ÂÓÒ ÛÙÔ ÎÏ·ÛÈÎfi ÙÌ‹Ì· ˘¿Ú¯ÂÈ ¤Ó·˜/Ì›· ÓËÈ·ÁˆÁfi˜. ™ÙÔ ÔÏÔ‹ÌÂÚÔ ÓËÈ·ÁˆÁÂ›Ô ÔÈ ‰‡Ô ÓËÈ·ÁˆÁÔ› ‰Ô˘ÏÂ‡Ô˘Ó Ì ‚¿Ú‰È˜. ∏ ÚÒÙË Â›Ó·È ·fi ÙȘ 8.00ã ̤¯ÚÈ ÙȘ 12.00ã Î·È Ë ‰Â‡ÙÂÚË ·fi ÙȘ 11.45ã ̤¯ÚÈ ÙȘ 16.00ã. ™ÙÔ ¯ÚÔÓÈÎfi ‰È¿ÛÙËÌ· ·fi ÙȘ 11.45ã ̤¯ÚÈ ÙȘ 12.00ã ÔÈ ‰‡Ô ÓËÈ·ÁˆÁÔ› Û˘ÓÂÚÁ¿˙ÔÓÙ·È, ÒÛÙ ӷ ˘¿Ú¯ÂÈ ÌÈ· Û˘Ó¤¯ÂÈ· ÛÙÔ ËÌÂÚ‹ÛÈÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ·. ∏ ÂÓ·ÏÏ·Á‹ Ù˘ ‚¿Ú‰È·˜ Á›ÓÂÙ·È Û˘Ó‹ıˆ˜ ‚‰ÔÌ·‰È·›·, ·ÏÏ¿ Û οÔȘ ÂÚÈÙÒÛÂȘ ÌÔÚ› Ó· Â›Ó·È Î·È ÌËÓÈ·›·. ➦ ¢È·Ï›ÌÌ·Ù·: ™ÙÔ ÔÏÔ‹ÌÂÚÔ ÓËÈ·ÁˆÁÂ›Ô Á›ÓÔÓÙ·È ‰‡Ô ‰È·Ï›ÌÌ·Ù·. ŒÓ· ÛÙȘ 10.45ã-11.15ã Î·È ¤Ó· ÛÙȘ 12.30ã-13.00ã, ÂÓÒ ÛÙÔ ÎÏ·ÛÈÎfi ÙÌ‹Ì· Á›ÓÂÙ·È ÌfiÓÔ ÙÔ ÚÒÙÔ ‰È¿ÏÂÈÌÌ·. ∫·Ù¿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· ÙÔ˘ ‰È·Ï›ÌÌ·ÙÔ˜ ˘‡ı˘ÓÔ˜/-Ë ÁÈ· ÙËÓ ·ÛÊ¿ÏÂÈ· ÙˆÓ ·È‰ÈÒÓ Â›Ó·È Ô/Ë ÓËÈ·ÁˆÁfi˜, Ô ÔÔ›Ô˜/Ë ÔÔ›· Ú¤ÂÈ Ó· Ù· ÂÈÙËÚ›. ➦ º·ÁËÙfi: Δ· ·È‰È¿ ÙÚÒÓ ‰ÂηÙÈ·Ófi ÛÙȘ 10.30ã-10.45ã Î·È ÌÂÛËÌÂÚÈ·Ófi ÛÙȘ 13.00ã-13.45ã. ™ÙÔ ÔÏÔ‹ÌÂÚÔ ÓËÈ·ÁˆÁÂ›Ô ÚԂϤÂÙ·È ¯ÚfiÓÔ˜ ÁÈ· ÙÔ Á‡̷ ÙˆÓ ·È‰ÈÒÓ, ÙÔ ÔÔ›Ô ÂÙÔÈÌ¿˙Ô˘Ó ÔÈ ÁÔÓ›˜ ·fi ÙÔ Û›ÙÈ. £ÂˆÚÂ›Ù·È ··Ú·›ÙËÙÔ Ó· ¤¯Ô˘Ó Ù· ·È‰È¿ ÚfiÁÂ˘Ì· Î·È Î·ÓÔÓÈÎfi Á‡̷, Ô˘ ı· ÂÙÔÈÌ¿˙ÂÙ·È ·fi ÙÔ Û›ÙÈ. OÈ ÁÔÓ›˜, Û‡Ìʈӷ Ì ÙȘ ˘ԉ›ÍÂȘ ÙˆÓ ÓËÈ·ÁˆÁÒÓ, ÊÚÔÓÙ›˙Ô˘Ó ÒÛÙ ÙÔ Ê·ÁËÙfi ÙˆÓ ·È‰ÈÒÓ Ó· ·ÎÔÏÔ˘ı› ÙÔ˘˜ ηÓfiÓ˜ Ù˘ ˘ÁÈÂÈÓ‹˜ ‰È·ÙÚÔÊ‹˜. ΔÔ ‰ÂηÙÈ·Ófi, ÁÈ· ·Ú¿‰ÂÈÁÌ·, ÌÔÚ› Ó· ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ ÊÚÔ‡ÙÔ, ÁÈ·Ô‡ÚÙÈ ‹ ¤Ó· Û¿ÓÙÔ˘ÈÙ˜ Ô˘ ¤¯ÂÈ ÚÔÂÙÔÈÌ·ÛÙ› ÛÙÔ Û›ÙÈ. ΔÔ ÌÂÛËÌÂÚÈ·Ófi Ú¤ÂÈ Ó· ÙÔÔıÂÙÂ›Ù·È Û Û·Ԙ ηٿÏÏËÏÔ ÁÈ· ÙÔÓ ÂÍÔÏÈÛÌfi ÙÔ˘ ÓËÈ·ÁˆÁ›Ԣ. ∂¿Ó ‰ËÏ·‰‹ ÙÔ ÓËÈ·ÁˆÁÂ›Ô ‰È·ı¤ÙÂÈ ËÏÂÎÙÚÈ΋ ÎÔ˘˙›Ó·, ÙÔ Ê·ÁËÙfi Ú¤ÂÈ Ó· ÙÔÔıÂÙÂ›Ù·È Û ÌÂÙ·ÏÏÈÎfi Û·Ԙ, ÂÓÒ ·Ó ˘¿Ú¯ÂÈ ÊÔ‡ÚÓÔ˜ ÌÈÎÚÔÎ˘Ì¿ÙˆÓ, ÙÔ ‰Ô¯Â›Ô Ú¤ÂÈ Ó· Â›Ó·È Ï·ÛÙÈÎfi Î·È Î·Ù¿ÏÏËÏÔ ÁÈ· ¯Ú‹ÛË Û ٤ÙÔÈÔ˘ ›‰Ô˘˜ Û˘Û΢‹. ∏ ÒÚ· ÙÔ˘ Á‡̷-
 20. 20. ÙÔ˜ ‰ÂÓ Î·Ï‡ÙÂÈ ÌfiÓÔ ‚ÈÔÏÔÁÈΤ˜ ·Ó¿ÁΘ, ·ÏÏ¿ ¤¯ÂÈ Î·È ·È‰·ÁˆÁÈ΋ ·Í›·, ÂÂȉ‹ ‰È¢ڇÓÂÈ ÙÔ ‰›Ô ÂÌÂÈÚÈÒÓ Î·È ÁÓÒÛÂˆÓ ÙˆÓ ·È‰ÈÒÓ, ‰›ÓÔÓÙ¿˜ ÙÔ˘˜ ÙËÓ Â˘Î·ÈÚ›· Ó· ηٷÎÙ‹ÛÔ˘Ó ‰ÂÍÈfiÙËÙ˜, Ó· ·Ó·Ù‡ÍÔ˘Ó ÙËÓ ·˘ÙÔÓÔÌ›· ÙÔ˘˜, Ó· ÂÈÎÔÈÓˆÓ‹ÛÔ˘Ó, Ó· Û˘ÓÂÚÁ·ÛÙÔ‡Ó Î·È Ó· Ì¿ıÔ˘Ó Ó· ·˘ÙÔÂ͢ËÚÂÙÔ‡ÓÙ·È. Δ· ·È‰È¿ Ú¤ÂÈ Ó· Ì¿ıÔ˘Ó Ó· ÙÚÒÓ ÌfiÓ· ÙÔ˘˜ –Û‡Ìʈӷ Ì ÙȘ ·È‰·ÁˆÁÈΤ˜ ÂȉÈÒÍÂȘ ÙÔ˘ ÓËÈ·ÁˆÁ›Ԣ–, ¯ˆÚ›˜ ÙË ‚Ô‹ıÂÈ· ÙÔ˘/Ù˘ ÓËÈ·ÁˆÁÔ‡, Î·È ÁÈ’ ·˘ÙfiÓ ÙÔ ÏfiÁÔ ÙÔ Ê·ÁËÙfi Ú¤ÂÈ Ó· Â›Ó·È Î·Ù¿ÏÏËÏ· ÚÔÂÙÔÈÌ·Ṳ̂ÓÔ (.¯. ÎÔÌ̤ÓÔ Û ÎÔÌÌ¿ÙÈ·). O/Ë ÓËÈ·ÁˆÁfi˜ ηٿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· ÙÔ˘ Á‡̷ÙÔ˜ ·ÍÈÔÔÈ› ÙȘ ηıËÌÂÚÈÓ¤˜ ÂÌÂÈڛ˜ Î·È Ù· ‰È·ÊÔÚÂÙÈο ‚ÈÒÌ·Ù· ÙˆÓ ÓË›ˆÓ Î·È ÙȘ ÌÂÙ·ÙÚ¤ÂÈ Û ıÂÙÈΤ˜ ËÁ¤˜ Ì¿ıËÛ˘. ¶ÚˆÙ·Ú¯ÈÎfi˜ ÛÙfi¯Ô˜ Â›Ó·È Ù· Ó‹È·, ÛÂ Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Ì ÙÔÓ/ÙË ÓËÈ·ÁˆÁfi, Ó· Ù·ÎÙÔÔÈÔ‡Ó Î·È Ó· ‰È·ÙËÚÔ‡Ó Î·ı·Úfi ÙÔ ¯ÒÚÔ ÙÔ˘ Á‡̷ÙÔ˜, ÙËÚÒÓÙ·˜ fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ‚·ÛÈÎÔ‡˜ ηÓfiÓ˜ ˘ÁÈÂÈÓ‹˜ (.¯. ¯ÚËÛÈÌÔÔ›ËÛË ÙÚ·Â˙ÔÌ¿ÓÙÈÏˆÓ Î·È ·ÙÔÌÈ΋˜ ÂÙÛ¤Ù·˜, Û¯ÔÏ·ÛÙÈ΋ ηı·ÚÈfiÙËÙ·), ÒÛÙÂ Ë ·›ıÔ˘Û· Ó· Â›Ó·È ¤ÙÔÈÌË ÚÔ Î·È ÌÂÙ¿ ÙÔ˘ Á‡̷ÙÔ˜ Û ÂÚ›ÙˆÛË Ô˘ ‰ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ ¿ÏÏÔ˜ ¯ÒÚÔ˜ Û›ÙÈÛ˘. ªÂ ·˘ÙfiÓ ÙÔÓ ÙÚfiÔ Ù· ·È‰È¿ Û˘ÌÌÂÙ¤¯Ô˘Ó ÂÓÂÚÁ¿ ÛÙÔÓ ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈÛÌfi Î·È ÛÙËÓ ÔÚÁ¿ÓˆÛË Ù˘ ‰È·‰Èηۛ·˜ ÙÔ˘ Á‡̷ÙÔ˜. ➦ •ÂÎÔ‡Ú·ÛË – ÷ϿڈÛË: ™ÙÔ ÔÏÔ‹ÌÂÚÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· ÚԂϤÂÙ·È Â›Û˘ ¯ÚfiÓÔ˜ ÁÈ· ÙËÓ ÍÂÎÔ‡Ú·ÛË ÙˆÓ ÓË›ˆÓ ÌÂÙ¿ ÙÔ Á‡̷ Û ÂȉÈο ‰È·ÌÔÚʈ̤ÓÔ˘˜ ¯ÒÚÔ˘˜. OÈ ÓËÈ·ÁˆÁÔ› ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÔ‡Ó Â˘ÓÔ˚Τ˜ Û˘Óı‹Î˜ ÍÂÎÔ‡Ú·Û˘ Î·È ¯·Ï¿ÚˆÛ˘, Û ÂȉÈο ‰È·ÌÔÚʈ̤ÓÔ ¯ÒÚÔ, ÙË «ÁˆÓÈ¿ ÍÂÎÔ‡Ú·Û˘». ∏ ÁˆÓÈ¿ ÍÂÎÔ‡Ú·Û˘ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÂ›Ù·È Û ηٿÏÏËÏÔ ÛËÌÂ›Ô Ù˘ ·›ıÔ˘Û·˜ Î·È ·ÔÙÂÏ› ¤Ó· ¯ÒÚÔ Â˘¯¿ÚÈÛÙÔ Î·È ÔÈΛÔ, ÛÙÔÓ ÔÔ›Ô Ù· ·È‰È¿ ÓÈÒıÔ˘Ó ·ÛÊ¿ÏÂÈ· Î·È ˙ÂÛÙ·ÛÈ¿. ∏ ÒÚ· Ù˘ ¯·Ï¿ÚˆÛ˘ Î·È Ù˘ ÍÂÎÔ‡Ú·Û˘ ¤¯ÂÈ Î·È ·È‰·ÁˆÁÈ΋ ·Í›·, ηıÒ˜ Ù· ·È‰È¿ ÂÛˆÙÂÚÈÎÂ‡Ô˘Ó Î·ÓfiÓ˜ Ù˘ ÎÔÈÓˆÓÈ΋˜ ˙ˆ‹˜, Ì·ı·›ÓÔ˘Ó Ó· ·Ó·ÁÓˆÚ›˙Ô˘Ó Î·È Ó· ·Ô‰¤¯ÔÓÙ·È ÙȘ ·Ó¿ÁΘ ÙˆÓ ¿ÏψÓ, Ì·ı·›ÓÔ˘Ó Ó· ·˘ÙÔÂÈı·Ú¯Ô‡Ó Î·È Ó· ·Ó·Ù‡ÛÛÔ˘Ó ·ÈÛı‹Ì·Ù· ÚÔÛÊÔÚ¿˜ Î·È ·ÏÏËÏÂÁÁ‡Ë˜. ñ ¶Ò˜ ÂÓËÌÂÚÒÓÔÓÙ·È ÔÈ ÁÔÓ›˜; ∏ ÂÓË̤ڈÛË ÙˆÓ ÁÔÓ¤ˆÓ ÚÔÁÚ·ÌÌ·Ù›˙ÂÙ·È ·fi ÙÔÓ/ÙË ÓËÈ·ÁˆÁfi Î·È ·ÊÔÚ¿ ÙÔ Û‡ÓÔÏÔ ÙˆÓ ÁÔÓ¤ˆÓ Ù˘ Ù¿Í˘. ∏ Û˘ÓÂÚÁ·Û›· fï˜ Ì ÙÔ˘˜ ÁÔÓ›˜ ÌÔÚ› Ó· ÂÈÙ¢¯ı› Î·È Ì ¿ÏÏÔ˘˜ ÙÚfiÔ˘˜, fiˆ˜ Ì ÔÏÈÁfiÏÂÙË ÂÈÎÔÈÓˆÓ›· fiÙ·Ó ÔÈ ÁÔÓ›˜ ¤Ú¯ÔÓÙ·È Ó· ¿ÚÔ˘Ó Ù· ·È‰È¿ ÙÔ˘˜ ·fi ÙÔ 21
 21. 21. ÓËÈ·ÁˆÁ›Ô, Ì ÙËÏÂʈÓÈ΋ ÂÈÎÔÈÓˆÓ›· ‹ Ì ÚÔÛˆÈΤ˜ Û˘Ó·ÓÙ‹ÛÂȘ ÁÈ· ÙËÓ Â›Ï˘ÛË ÌÂÌÔÓˆÌ¤ÓˆÓ ÚÔ‚ÏËÌ¿ÙˆÓ. ∏ ÂÓË̤ڈÛË Â›Ó·È ‰Èη›ˆÌ· ÙˆÓ ÁÔÓ¤ˆÓ, ·ÏÏ¿ Î·È ˘Ô¯Ú¤ˆÛË Î·È Î·ı‹ÎÔÓ ÙˆÓ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÒÓ. °›ÓÂÙ·È ÂÎÙfi˜ ‰È‰·ÎÙÈÎÔ‡ ˆÚ·Ú›Ô˘, ÌÂÙ¿ ·fi ÚfiÛÎÏËÛË ÂΠ̤ÚÔ˘˜ ÙÔ˘/Ù˘ ÓËÈ·ÁˆÁÔ‡, Û ¯ÚfiÓÔ Ô˘ ÂÈÙÚ¤ÂÈ ÙË ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÙˆÓ ÁÔÓ¤ˆÓ Î·È ÙˆÓ ÎˉÂÌfiÓˆÓ. ∏ ÂÓË̤ڈÛË Á›ÓÂÙ·È Û˘ÏÏÔÁÈο fiÙ·Ó ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ÁÂÓÈο ı¤Ì·Ù· Î·È ÁÈ· ı¤Ì·Ù· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ ÙÔ˘ ÓËÈ·ÁˆÁ›Ԣ Î·È ÚÔÛˆÈο fiÙ·Ó ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ı¤Ì·Ù· Ô˘ ·ÊÔÚÔ‡Ó Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ Ó‹ÈÔ. O/Ë ÓËÈ·ÁˆÁfi˜ ÔÚ›˙ÂÈ Ì›· ÊÔÚ¿ ÙÔ Ì‹Ó· ‹ Î·È Û˘¯ÓfiÙÂÚ·, ·Ó ÙÔ ÎÚ›ÓÂÈ ··Ú·›ÙËÙÔ, Ë̤ڷ Û˘ÓÂÚÁ·Û›·˜ Ì ÙÔ˘˜ ÁÔÓ›˜, Ë ÔÔ›· Á›ÓÂÙ·È Û ÒÚ˜ ÂÎÙfi˜ ‰È‰·ÎÙÈÎÔ‡ ˆÚ·Ú›Ô˘ Î·È ·ÔÊ·Û›˙ÂÙ·È ·fi ÙÔ ‰È‰·ÎÙÈÎfi ÚÔÛˆÈÎfi, ·Ó·ÁÚ¿ÊÂÙ·È ÛÙÔ ‚È‚Ï›Ô Ú·ÎÙÈÎÒÓ Î·È ·Ó·ÎÔÈÓÒÓÂÙ·È ÛÙÔ˘˜ ÁÔÓ›˜. ∞˘ÙÔÓfiËÙÔ Â›Ó·È fiÙÈ Ô/Ë ÓËÈ·ÁˆÁfi˜ ‰¤¯ÂÙ·È Î·È ÂÎÙ¿ÎÙˆ˜ ÛÂ Û˘ÓÂÚÁ·Û›· ÁÔÓ›˜ Ô˘ ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙Ô˘Ó ÛÔ‚·Ú¿ ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù·. °È· ÙËÓ ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛË ÂÚÈÙÒÛÂˆÓ ÓË›ˆÓ Ô˘ ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙Ô˘Ó È‰È·›ÙÂÚ˜ ‰˘ÛÎÔϛ˜, Ô/Ë ÓËÈ·ÁˆÁfi˜ ÌÔÚ› Ó· Û˘ÓÂÚÁ¿˙ÂÙ·È ·ÎfiÌ· Î·È ÂÓÙfi˜ Ù˘ ·›ıÔ˘Û·˜ ‰È‰·Ûηϛ·˜ Ì ÙÔ˘˜ ÁÔÓ›˜ ·˘ÙÒÓ ÙˆÓ ÓË›ˆÓ ‹ Ì ¿ÙÔÌ· Ô˘ ÎÚ›ÓÔÓÙ·È ÂȉÈο ÁÈ· ÙËÓ ÂÚ›ÙˆÛË ‹ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ÚÔÛʤÚÔ˘Ó ÂȉÈ΋ ‚Ô‹ıÂÈ·, fiÙ·Ó Ô ›‰ÈÔ˜ / Ë ›‰È· ‹ Ô/Ë Û¯ÔÏÈÎfi˜ Û‡Ì‚Ô˘ÏÔ˜ ÚÔÛ¯ÔÏÈ΋˜ ·ÁˆÁ‹˜ ÙÔ ÎÚ›ÓÔ˘Ó ··Ú·›ÙËÙÔ. ñ ¶Ò˜ ÚÔÛٷهÂÙ·È Ë ˘Á›· ÙˆÓ ·È‰ÈÒÓ; 22 ∫·Ù¿ ÙËÓ ÂÁÁÚ·Ê‹ Ô ÁÔÓ¤·˜ Â›Ó·È ˘Ô¯Úˆ̤ÓÔ˜ Ó· ÚÔÛÎÔÌ›ÛÂÈ ‚È‚ÏÈ¿ÚÈÔ ˘Á›·˜, ÛÙÔ ÔÔ›Ô Ó· Ê·›ÓÂÙ·È fiÙÈ ¤ÁÈÓ·Ó Ù· ÚÔ‚ÏÂfiÌÂÓ· ÂÌ‚fiÏÈ· Î·È Ë Ô‰ÔÓÙÈ΋ ÂͤٷÛË. OÈ ÓËÈ·ÁˆÁÔ› ÊÚÔÓÙ›˙Ô˘Ó Î·ı’ fiÏË ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· Ù˘ Ë̤ڷ˜ ÁÈ· ÙËÓ ˘Á›· Î·È ÙËÓ ·ÛÊ¿ÏÂÈ· ÙˆÓ ·È‰ÈÒÓ. ™Â ÂÚ›ÙˆÛË ÛÔ‚·ÚÔ‡ ·Ù˘¯‹Ì·ÙÔ˜ ‹ ·Ûı¤ÓÂÈ·˜ ÂȉÔÔÈÂ›Ù·È Ô ÁÔÓ¤·˜ ‹ Ô ÎˉÂÌfiÓ·˜ Î·È ·Ú·Ï·Ì‚¿ÓÂÈ ÙÔ Ó‹ÈÔ. OÈ ÓËÈ·ÁˆÁÔ› ÛÂ Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Ì ÙÔ˘˜ ÁÔÓ›˜ ‹/Î·È ÙÔÓ/ÙË Û¯ÔÏÈÎfi/-‹ Û‡Ì‚Ô˘ÏÔ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ÔÚÁ·ÓÒÛÔ˘Ó ÂÈÛΤ„ÂȘ ÁÈ·ÙÚÒÓ ÛÙÔ ÓËÈ·ÁˆÁÂ›Ô (Ô‰ÔÓÙ›·ÙÚÔ˜, ‰È·ÙÚÔÊÔÏfiÁÔ˜), ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ÂÍÂÙ¿˙Ô˘Ó Ù· ·È‰È¿ Î·È ‰›ÓÔ˘Ó Ô‰ËÁ›Â˜ ÛÙ· ›‰È· Î·È ÛÙÔ˘˜ ÁÔÓ›˜ ÙÔ˘˜. ñ ¶Ò˜ ı· ÚÔÂÙÔÈÌ¿ÛÔ˘Ó ÔÈ ÁÔÓ›˜ ÙÔ ·È‰› ÙÔ˘˜ ÁÈ· ÌÈ· ÔÌ·Ï‹ ÌÂÙ¿‚·ÛË ÛÙÔ ÓËÈ·ÁˆÁ›Ô; ™˘Ó‹ıˆ˜ Ù· ·È‰È¿ Ù˘ ÓËȷ΋˜ ËÏÈΛ·˜ ‰ÂÓ ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙Ô˘Ó ·Ó˘¤Ú‚ÏËÙ· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ÌÂÙ¿‚·Û˘ Î·È ÚÔÛ·ÚÌÔÁ‹˜ ÛÙÔ ÓËÈ·ÁˆÁ›Ô. øÛÙfiÛÔ ı· ‹Ù·Ó ηÏfi ηٿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· ÙÔ˘ ηÏÔηÈÚÈÔ‡ ÔÈ ÁÔÓ›˜ Ó· ÚÔÂÙÔÈÌ¿ÛÔ˘Ó „˘¯ÔÏÔÁÈο ÙÔ ·È‰›. ΔÔ ÈÔ ·Ïfi Ú¿ÁÌ· Ô˘ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· οÓÔ˘Ó Â›Ó·È Ó· ÙÔ˘ ÌÈÏ‹ÛÔ˘Ó Ì ıÂÙÈο ÏfiÁÈ· ÁÈ· ÙÔ ÓËÈ·ÁˆÁ›Ô. £· Ú¤ÂÈ Ó· ··ÓÙÔ‡Ó Ì ·fiÏ˘ÙË ÂÈÏÈÎÚ›ÓÂÈ· Û ÂÚˆÙ‹ÛÂȘ Ô˘ ı·
 22. 22. ı¤ÛÂÈ ÙÔ ·È‰›, ÚÔÛ·ıÒÓÙ·˜ Ó· ÙÔ˘ χÛÔ˘Ó fiϘ ÙȘ ·Ôڛ˜ ÙÔ˘, ÒÛÙ ӷ ÌËÓ ¤¯ÂÈ ·ÌÊÈ‚Ôϛ˜ ÁÈ· ÙÔ ÙÈ ı· Û˘Ó·ÓÙ‹ÛÂÈ. OÈ Û˘ÓËıÈṲ̂Ó˜ ÂÚˆÙ‹ÛÂȘ Ô˘ ı¤ÙÔ˘Ó Ù· ·È‰È¿ Ô˘ ÌÂÙ¿ ÙÔÓ ·È‰ÈÎfi ÛÙ·ıÌfi ËÁ·›ÓÔ˘Ó ÛÙÔ ÓËÈ·ÁˆÁÂ›Ô Â›Ó·È: «°È·Ù› Ó· ¿ˆ Û ¿ÏÏÔ Û¯ÔÏ›Ô; ª’ ·Ú¤ÛÂÈ ·˘Ùfi Ô˘ ›̷Ȼ. «ΔÈ ·È¯Ó›‰È· ı· ˘¿Ú¯Ô˘Ó ÛÙÔ Î·ÈÓÔ‡ÚÁÈÔ ÌÔ˘ Û¯ÔÏ›Ô;» «£· ¤¯ˆ Ù· ›‰È· ·È‰È¿ ÛÙËÓ Ù¿ÍË ÌÔ˘;» «¶Ô‡ ı· Â›Ó·È ÔÈ Û˘ÌÌ·ıËÙ¤˜ ÌÔ˘; ª‹ˆ˜ ¯¿Ûˆ ÙÔ˘˜ Ê›ÏÔ˘˜ ÌÔ˘;» ∞fi ÙËÓ ¿ÏÏË Ù· ·È‰È¿ Ô˘ ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó ¿ÂÈ Û ·È‰ÈÎfi ÛÙ·ıÌfi Û˘¯Ó¿ ÚˆÙÔ‡Ó: «°È·Ù› Ó· ¿ˆ Û ۯÔÏ›Ô; ª’ ·Ú¤ÛÂÈ Â‰Ò Ô˘ ›̷Ȼ. «ΔÈ ·È¯Ó›‰È· ı· ˘¿Ú¯Ô˘Ó ÛÙÔ Û¯ÔÏ›Ô;» «£· οӈ Ê›ÏÔ˘˜ ÛÙÔ Û¯ÔÏ›Ô;» ªÈ· ηϋ ÚfiÙ·ÛË Â›Ó·È Ó· ÂÈÛÎÂÊıÔ‡Ó ÔÈ ÁÔÓ›˜ Ì·˙› Ì ٷ ·È‰È¿ ÙÔ ÓËÈ·ÁˆÁÂ›Ô Î·Ù¿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· ÙÔ˘ ηÏÔηÈÚÈÔ‡ ‹ ÂÓ ¿ÛË ÂÚÈÙÒÛÂÈ ÚÈÓ ·fi ÙËÓ ¤Ó·ÚÍË Ù˘ Û¯ÔÏÈ΋˜ ¯ÚÔÓÈ¿˜ (ÂÚ›Ô‰Ô˜ 1/9 - 10/9), ÒÛÙ ÙÔ ·È‰› Ó· ÂÍÔÈÎÂȈı› Ì ÙÔ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ. ¶ÔÏϤ˜ ÊÔÚ¤˜ Ù· ·È‰È¿ ÌÂٷʤÚÔ˘Ó Î·È ‚ÈÒÓÔ˘Ó Ù· ¿Á¯Ë ÙˆÓ ÁÔÓ¤ˆÓ ÙÔ˘˜ ·Ú¿ Ù· ‰Èο ÙÔ˘˜. £· Ú¤ÂÈ ÏÔÈfiÓ ÔÈ ÁÔÓ›˜ Ó· ÊÚÔÓÙ›ÛÔ˘Ó Ó· ÌË ÌÂٷʤÚÔ˘Ó ÛÙ· ·È‰È¿ ‰Èο ÙÔ˘˜ ¿Á¯Ë Î·È ·ÓËÛ˘¯›Â˜ Î·È Ô Î·Ï‡ÙÂÚÔ˜ ÙÚfiÔ˜ Â›Ó·È Ó· Ù· ·Ô‚¿ÏÔ˘Ó ÔÈ ›‰ÈÔÈ. ñ ∏ ÚÔÂÙÔÈÌ·Û›· ÙÔ˘ ·È‰ÈÔ‡ ÁÈ· ÙÔ ÓËÈ·ÁˆÁÂ›Ô Û¯ÂÙ›˙ÂÙ·È Î·È Ì ÙËÓ ÚÔÂÙÔÈÌ·Û›· ÙˆÓ ÁÔÓ¤ˆÓ; ¢ÂÓ Â›Ó·È ÌfiÓÔ Ù· ·È‰È¿ Ô˘ ÂӉ¯Ô̤ӈ˜ ÛÙÂÓÔ¯ˆÚÈÔ‡ÓÙ·È fiÙ·Ó ·Ê‹ÓÔ˘Ó ÁÈ· ÚÒÙË ÊÔÚ¿ ÙÔ Û›ÙÈ ÁÈ· Ó· ¿Ó ÛÙÔ ÓËÈ·ÁˆÁ›Ô. ∫·È ÔÈ ÁÔÓ›˜ ÔÏϤ˜ ÊÔÚ¤˜ ÛÙÂÓÔ¯ˆÚÈÔ‡ÓÙ·È ÙÔ ›‰ÈÔ ‹ ‰ÂÓ Â›Ó·È Ï›Á˜ ÔÈ ÊÔÚ¤˜ Ô˘ ·ÁˆÓÈÔ‡Ó ÁÈ· Ù· ·È‰È¿ ÙÔ˘˜ Î·È ÛΤÊÙÔÓÙ·È ˘·ÚÎÙ¿ ‹ ·Ó‡·ÚÎÙ· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· Ô˘ ÌÔÚ› Ó· Û˘Ó·ÓÙ‹ÛÔ˘Ó ÛÙÔ ÓËÈ·ÁˆÁ›Ô. ∏ Û˘˙‹ÙËÛË Ì ÙÔ ·È‰› ÌÔÚ› Ó· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ‹ÛÂÈ ˆ˜ ·Á¯ÔÏ˘ÙÈÎfi ÙfiÛÔ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÁÔÓ›˜ fiÛÔ Î·È ÁÈ· ÙÔ ·È‰›. ¶·Ú¤¯ÂÈ ÌÈ· ÂÍ·ÈÚÂÙÈ΋ ¢ηÈÚ›· ÒÛÙ ӷ Â͈ÙÂÚÈ΢ıÔ‡Ó ÔÈ Êfi‚ÔÈ Î·È ÔÈ ·ÁˆÓ›Â˜ ÙfiÛÔ ÙˆÓ ·È‰ÈÒÓ fiÛÔ Î·È ÙˆÓ ›‰ÈˆÓ ÙˆÓ ÁÔÓ¤ˆÓ. ΔÔ ÚÒÙÔ Î·È ÙÔ ÛËÌ·ÓÙÈÎfiÙÂÚÔ Ú¿ÁÌ· Ô˘ ı· Ú¤ÂÈ Ó· οÓÔ˘Ó ÔÈ ÁÔÓ›˜ Â›Ó·È Ó· ÚÔÛ·ı‹ÛÔ˘Ó Ó· ‰ÈÒÍÔ˘Ó ÙȘ ‰ÈΤ˜ ÙÔ˘˜ ·ÁˆÓ›Â˜ Î·È ÙÔ˘˜ Êfi‚Ô˘˜. ΔÔ ·È‰› ÔÏϤ˜ ÊÔÚ¤˜ ηٷϷ‚·›ÓÂÈ Ôχ ηϿ ÙÈ ÓÈÒıÔ˘Ó ‹ ÙÈ ÌÔÚ› Ó· ÛΤÊÙÔÓÙ·È ÔÈ ÁÔÓ›˜ ÙÔ˘. ñ ¶Ò˜ ÌÔÚÔ‡Ó ÔÈ ÁÔÓ›˜ Ó· ‚ÔËı‹ÛÔ˘Ó ÙÔ ·È‰› ÙÔ˘˜ Ó· ÎÂÚ‰›ÛÂÈ ÙËÓ ·˘ÙÔÓÔÌ›· ÙÔ˘; ∂›Ó·È ÛËÌ·ÓÙÈÎfi ÁÈ· ÙÔ ·È‰› Ó· ÌÔÚ› ÛÈÁ¿ ÛÈÁ¿ Ó· ·ÓÂÍ·ÚÙËÙÔÔÈÂ›Ù·È Û fi,ÙÈ ·ÊÔÚ¿ ·Ϥ˜ ηıËÌÂÚÈÓ¤˜ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ˜, ÁÈ· ÙȘ Ôԛ˜ ‚·ÛÈ˙fiÙ·Ó ÛÙË ‚Ô‹ıÂÈ· ÙˆÓ ÁÔÓ¤ˆÓ. °È· ·Ú¿‰ÂÈÁÌ·, Ó· ÌÔÚ› Ó· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ› ÌfiÓÔ ÙÔ˘ ÙËÓ ÙÔ˘·Ï¤Ù·, Ó· ÊÔÚ¿ÂÈ ÛˆÛÙ¿ Ù· ·Ô‡ÙÛÈ· ÙÔ˘, Ó· ·Ó‚¿˙ÂÈ ÙÔ ÊÂÚÌÔ˘¿Ú ‹ Ó· ÎÔ˘ÌÒÓÂÈ ÙËÓ ÌÏÔ‡˙· ÙÔ˘. ∞ÓÙÈΛÌÂÓ· Ô˘ ÌÔÚ› Ó· Â›Ó·È Ôχ fiÌÔÚÊ·, ·ÏÏ¿ Ô˘ ÌÔÚ› Ó· ‰˘ÛÎÔÏÂ‡Ô˘Ó Ú·ÎÙÈο ÙÔ ·È‰›, ηÏfi ı· Â›Ó·È Ó· ·ÔʇÁÔÓÙ·È. °È· ·Ú¿‰ÂÈÁÌ· 23
 23. 23. ÙÛ·ÓÙ¿ÎÈ· Ì ÔχÏÔÎÔ ¿ÓÔÈÁÌ· ‹ ÚÔ‡¯· Ô˘ ‰˘ÛÎÔÏÂ‡Ô˘Ó ÙȘ ÎÈÓ‹ÛÂȘ ÙÔ˘ ·È‰ÈÔ‡ ηÏfi ı· Â›Ó·È Ó· ·ÔʇÁÔÓÙ·È, ÁÈ·Ù› ÂÓ‰¤¯ÂÙ·È Ó· ÙÔ ·Á¯ÒÓÔ˘Ó. ñ ¶Ò˜ ÌÔÚÔ‡Ó ÔÈ ÁÔÓ›˜ Ó· ÚÔÂÙÔÈÌ¿ÛÔ˘Ó ÙË ÌÂÙ¿‚·ÛË ÙÔ˘ ·È‰ÈÔ‡ ÙÔ˘˜ ÛÙÔ ÓËÈ·ÁˆÁ›Ô; ªÈ· ηϋ ÚfiÙ·ÛË ÁÈ· ÙËÓ ÚÔÂÙÔÈÌ·Û›· ÙÔ˘ ·È‰ÈÔ‡ Â›Ó·È Ó· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ÛÔ˘Ó ÔÈ ÁÔÓ›˜ ¤Ó· ÚfiÁÚ·ÌÌ· ÚÔÂÙÔÈÌ·Û›·˜ ÁÈ· ÙË ÌÂÙ¿‚·Û‹ ÙÔ˘ ÛÙÔ ÓËÈ·ÁˆÁ›Ô. °È· ·Ú¿‰ÂÈÁÌ·, ı· Ú¤ÂÈ Ó· ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈÛÙ› ·ÚÎÂÙfi ηÈÚfi ÚÈÓ (3-4 ‚‰ÔÌ¿‰Â˜) Ë ÒÚ· Ô˘ ı· ÎÔÈÌ¿Ù·È Î·È Ô˘ ı· ͢Ó¿ÂÈ, ÒÛÙ ӷ ÌÔÚ› Ó· ÎÔÈÌ¿Ù·È ·ÚÎÂÙ¿ Î·È Ó· ÂÍÔÈÎÂȈı› Ì ÙÔ ¯ÂÈÌÂÚÈÓfi ÙÔ˘ ÚfiÁÚ·ÌÌ·. ñ ÃÚÂÈ¿˙ÂÙ·È ÙÔ ·È‰› οÔȘ ÂȉÈΤ˜ ÁÓÒÛÂȘ ÁÈ· Ó· ¿ÂÈ ÛÙÔ ÓËÈ·ÁˆÁ›Ô; ¢ÂÓ Ú¤ÂÈ Ó· ·ÓËÛ˘¯Ô‡Ó ÔÈ ÁÔÓ›˜ ÁÈ· ÙȘ ‰ÂÍÈfiÙËÙ˜ Ô˘ ıˆÚÔ‡Ó fiÙÈ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ·Ó·Ù‡ÍÂÈ ÙÔ ·È‰› ÚÈÓ ¿ÂÈ ÛÙÔ ÓËÈ·ÁˆÁ›Ô. ∫·Ù·Ú¯‹Ó ‰ÂÓ Â›Ó·È Â˘‰È¿ÎÚÈÙ˜, Ô‡Ù ˘¿Ú¯Ô˘Ó οÔȘ Ô˘ ıˆÚÔ‡ÓÙ·È ··Ú·›ÙËÙ˜, ·ÏÏ¿ Ô‡Ù ÔÈ ÁÔÓ›˜ ¤¯Ô˘Ó ÙȘ ÂÈÛÙËÌÔÓÈΤ˜ ÁÓÒÛÂȘ, ÒÛÙ ӷ ‰È·ÁÓÒÛÔ˘Ó ÙËÓ Â¿ÚÎÂÈ¿ ÙÔ˘˜. ∂Í¿ÏÏÔ˘ ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó fiÏ· Ù· ·È‰È¿ ÙÔÓ ›‰ÈÔ Ú˘ıÌfi ·Ó¿Ù˘Í˘. ΔÔ Ì·ıËÛÈ·Îfi ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ ÙÔ˘ ÓËÈ·ÁˆÁ›Ԣ ‰ÂÓ Â›Ó·È Î·ıfiÏÔ˘ ·ÓÙ·ÁˆÓÈÛÙÈÎfi. ∞ÓÙÈı¤Ùˆ˜ Â›Ó·È Û˘ÓÂÚÁ·ÙÈÎfi Î·È ÚÔÛ·ÚÌÔṲ̂ÓÔ ÛÙÔ˘˜ ‰È·ÊÔÚÂÙÈÎÔ‡˜ Ú˘ıÌÔ‡˜ ·Ó¿Ù˘Í˘ ÙˆÓ ·È‰ÈÒÓ. 24 ñ £· Ú¤ÂÈ Ô ÁÔÓ¤·˜ Ó· Ì›ÓÂÈ Ì ÙÔ ·È‰› ÙÔ˘ ÙȘ ÚÒÙ˜ ̤Ú˜ ÛÙÔ ÓËÈ·ÁˆÁ›Ô; ΔÔ Î¿ı ·È‰› Â›Ó·È ‰È·ÊÔÚÂÙÈÎfi ·fi Ù· ¿ÏÏ·. °È· οÔÈ· ·fi ·˘Ù¿ Ë ·ÚÔ˘Û›· ÙÔ˘ ÁÔÓ¤· ÌÔÚ› Ó· Â›Ó·È ÛËÌ·ÓÙÈ΋, ÁÈ· ¿ÏÏ· fi¯È. ∂¿Ó ÙÔ ·È‰› ÙÔ ˙ËÙ¿ÂÈ Â›ÌÔÓ·, ηÏfi ı· Â›Ó·È Ô ÁÔÓ¤·˜ Ó· ÙÔ Û˘Óԉ‡ÛÂÈ ÛÙÔ ÓËÈ·ÁˆÁÂ›Ô Î·È Ó· ·Ú·Ì›ÓÂÈ Ì·˙› ÙÔ˘ ÛÙËÓ Ù¿ÍË, ·ÏÏ¿ ·˘Ùfi ‰ÂÓ Â›Ó·È Î·Ïfi Ó· Û˘Ó¯ÈÛÙ› ÁÈ· ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ·fi 2-3 Ë̤Ú˜. ñ ŸÙ·Ó Ù· ·È‰È¿ ·Ú¯›˙Ô˘Ó Ó· Ì·ı·›ÓÔ˘Ó ÔÏÏ¿ Ú¿ÁÌ·Ù· ÛÙÔ ÓËÈ·ÁˆÁ›Ô, ˘¿Ú¯ÂÈ ÂÚ›ÙˆÛË Ó· ·Ú¯›ÛÔ˘Ó Ó· ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙Ô˘Ó ·ÏÈÓ‰ÚÔÌ‹ÛÂȘ Û ¿ÏÏÔ˘˜ ÙÔÌ›˜ ·Ó¿Ù˘Í˘; ∂›Ó·È ÁÂÓÈο ÁÓˆÛÙfi Î·È ÔÏϤ˜ ÊÔÚ¤˜ ·Ó·ÌÂÓfiÌÂÓÔ, fiÙ·Ó ¤Ó· ·È‰› ·Ú¯›˙ÂÈ Ó· ·Ó·Ù‡ÛÛÂÈ Ì ÈÔ ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈṲ̂ÓÔ ÙÚfiÔ Î¿ÔȘ ‰ÂÍÈfiÙËÙ˜, Ó· ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÈ ·ÏÈÓ‰ÚÔÌ‹ÛÂȘ ÛÙËÓ ·Ó¿Ù˘ÍË Î¿ÔÈˆÓ ¿ÏÏˆÓ ‰ÂÍÈÔًوÓ. °È· ·Ú¿‰ÂÈÁÌ·, ÌÔÚ› ηٿ ÙËÓ ÚÒÙË ÂÚ›Ô‰Ô Ô˘ ı· ·Ú¯›ÛÂÈ Ó· ËÁ·›ÓÂÈ ÛÙÔ ÓËÈ·ÁˆÁÂ›Ô Ó· Á›ÓÂÈ ÈÔ Ó¢ÚÈÎfi, Ó· ÎÏ·›ÂÈ Û˘¯ÓfiÙÂÚ·, Ó· Á›ÓÂÙ·È ÈÔ ··ÈÙËÙÈÎfi ÎÙÏ. ∞˘Ù‹ Ë Û˘ÌÂÚÈÊÔÚ¿ ‰ÂÓ ı· Ú¤ÂÈ Î·Ù·Ú¯‹Ó Ó· ·ÓËÛ˘¯‹ÛÂÈ ÙÔ˘˜ ÁÔÓ›˜ Î·È ÙÔ˘˜ ÓËÈ·ÁˆÁÔ‡˜. ŸÛÔ ÂÚÓ¿ÂÈ Ô Î·ÈÚfi˜, ÙÔ ·È‰› ı· Â·Ó¤Ú¯ÂÙ·È. øÛÙfiÛÔ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ‰ÒÛÔ˘Ó ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ÚÔÛÔ¯‹ ÛÙÔ ·È‰› ηٿ ÙË Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓË ÂÚ›Ô‰Ô, ¯ˆÚ›˜ Ó· Á›ÓÔÓÙ·È ˘ÂÚ‚ÔÏÈÎÔ› ÙfiÛÔ ˆ˜ ÚÔ˜ ÙË Û˘ÌÂÚÈÊÔÚ¿ ÙÔ˘˜ fiÛÔ Î·È ˆ˜ ÚÔ˜ ÙȘ ·ÓÙȉڿÛÂȘ ÙÔ˘˜.
 24. 24. ∫ÂÊ¿Ï·ÈÔ 2Ô: ¶ÚÔÙÂÚ·ÈfiÙËÙ· ÛÙËÓ ˘Á›· Î·È ÛÙËÓ ·ÛÊ¿ÏÂÈ· ∂ÈÛ·ÁˆÁÈο 1. ΔÈ ÚfiÎÂÈÙ·È Ó· ‰Ô‡Ì fiÙ·Ó ı· ÂÈÛÎÂÊıԇ̠ÙÔ ÓËÈ·ÁˆÁ›Ô; 2. ∞ÛÊ¿ÏÂÈ· ̤۷ Î·È ¤Íˆ ·fi ÙÔ ÓËÈ·ÁˆÁÂ›Ô 3. ∏ ÛËÌ·Û›· Ù˘ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹˜ ÙˆÓ ÁÔÓ¤ˆÓ ÛÙËÓ ·ÛÊ¿ÏÂÈ· Î·È ÛÙËÓ ˘ÁÈÂÈÓ‹ ÙÔ˘ ÓËÈ·ÁˆÁ›Ԣ ∂ÈÛ·ÁˆÁÈο ∏ ‰ËÌfiÛÈ· ‰ˆÚÂ¿Ó ÂÎ·›‰Â˘ÛË ·ÔÙÂÏ› ˘Ô¯Ú¤ˆÛË Ù˘ ÔÏÈÙ›·˜ Û‡Ìʈӷ Ì ÙÔ Û‡ÓÙ·ÁÌ·. OÈ ˘Ô¯ÚÂÒÛÂȘ Ù˘ ÔÏÈÙ›·˜ Î·È ÙÔ˘ ÎÔÈÓˆÓÈÎÔ‡ ÎÚ¿ÙÔ˘˜ Ô˘ ·ÔÚÚ¤Ô˘Ó ·fi ÙȘ ‰È·Ù¿ÍÂȘ ÙÔ˘ Û˘ÓÙ¿ÁÌ·ÙÔ˜ ÂÂÎÙ›ÓÔÓÙ·È Î·È ÛÙËÓ ÚÔÛÙ·Û›· Ù˘ ˘Á›·˜ ÙˆÓ ÔÏÈÙÒÓ, ηıÒ˜ Î·È ÛÙËÓ ·ÚÔ¯‹ ·ÛÊ¿ÏÂÈ·˜. ∂ȉÈÎfiÙÂÚ· ÔÈ ·ÚÔ¯¤˜ ÛÙËÓ ˘Á›· Î·È ÛÙËÓ ·ÛÊ¿ÏÂÈ· ı· Ú¤ÂÈ Ó· ·ÊÔÚÔ‡Ó Î·È Î¿ı ˘ËÚÂÛ›· —‰ËÌfiÛÈ·˜ ‹ ȉȈÙÈ΋˜ ʇÛˆ˜— Ô˘ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Î¿Ùˆ ·fi ÙÔÓ ¤ÏÂÁ¯Ô Î·È ÙËÓ ÂÁÁ‡ËÛË ÙÔ˘ ÎÚ¿ÙÔ˘˜, ÙÔ ÔÔ›Ô ÌÂÚÈÌÓ¿ ÒÛÙÂ Ë ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙˆÓ ‰ËÌfiÛÈˆÓ Î·È ÙˆÓ È‰ÈˆÙÈÎÒÓ Û¯ÔÏ›ˆÓ Ó· ÂÍ·ÛÊ·Ï›˙ÂÈ fiϘ ÙȘ ÚÔ¸Ôı¤ÛÂȘ Î·È ÙÔ˘˜ fiÚÔ˘˜ ÂΛÓÔ˘˜ Ô˘ ÚÔÛÙ·ÙÂ‡Ô˘Ó Î·È ÚÔ¿ÁÔ˘Ó ÙËÓ ˘Á›· ÙˆÓ Ì·ıËÙÒÓ Î·È ÙÔ˘ ÎÔÈÓˆÓÈÎÔ‡ Û˘ÓfiÏÔ˘. ∏ ËÏÈΛ· Î·È Ë Â˘·›ÛıËÙË ÛˆÌ·ÙÈ΋ Î·È „˘¯È΋ ˘Á›· ÙˆÓ ·È‰ÈÒÓ ·ÔÙÂÏÔ‡Ó ÛËÌ·ÓÙÈÎÔ‡˜ ÏfiÁÔ˘˜ ÁÈ· Ó· ÂÈÎÂÓÙÚÒÛÔ˘Ó ÙËÓ ÚÔÛÔ¯‹ ÙÔ˘˜ Ù· Û¯ÔÏ›· οı ‚·ıÌ›‰·˜ Î·È Ù· ÓËÈ·ÁˆÁ›· ÂȉÈÎfiÙÂÚ·, ÒÛÙ ӷ ÂÁÁ˘ËıÔ‡Ó ÙËÓ ·ÛÊ¿ÏÂÈ· Î·È ÙËÓ ˘Á›· ÙÔ˘˜. μ·ÛÈ΋ ÚÔ¸fiıÂÛË Û˘ÓÂÒ˜ ÁÈ· ÙËÓ Â‡Ú˘ıÌË Î·È ·Ô‰ÔÙÈ΋ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· οı ۯÔÏÈ΋˜ ÌÔÓ¿‰·˜, Ôχ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ‰Â ÙˆÓ ÓËÈ·ÁˆÁ›ˆÓ, fiÔ˘ ÊÔÈÙÔ‡Ó ·È‰È¿ ÌÈÎÚ‹˜ ËÏÈΛ·˜, Â›Ó·È Ë ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· ÂÓfi˜ ·ÛÊ·ÏÔ‡˜ Î·È ˘ÁÈÔ‡˜ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜. ∏ ·ÛÊ¿ÏÂÈ· Î·È Ë ˘ÁÈÂÈÓ‹ ÙˆÓ ¯ÒÚˆÓ ÙÔ˘ ÓËÈ·ÁˆÁ›Ԣ ‰ÂÓ ·ÔÙÂÏÔ‡Ó ·ÏÒ˜ ÚÔ¸fiıÂÛË ÁÈ· ÙËÓ Â‡Ú˘ıÌË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙÔ˘, ·ÏÏ¿ Î·È ˘Ô¯Ú¤ˆÛ‹ ÙÔ˘ ·¤Ó·ÓÙÈ ÛÙ· ·È‰È¿ Î·È ÛÙȘ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂȤ˜ ÙÔ˘˜. ∞ÎfiÌ· ÔÈ ¤ÓÓÔȘ Ù˘ ÚÔÛÙ·Û›·˜ Ù˘ ˘Á›·˜ Î·È Ù˘ ·ÚÔ¯‹˜ ·ÛÊ¿ÏÂÈ·˜ ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÔ˘Ó fi¯È ÌfiÓÔ ÙË ıÂÚ·›·, ·ÏÏ¿ Î·È ÙËÓ ÚfiÏË„Ë, Ë ÔÔ›· Û˘Ó›ÛÙ·Ù·È ÛÙË Ï‹„Ë Â·ÚÎÒÓ Ì¤ÙÚˆÓ, Ô˘ ı· Ù›ÓÔ˘Ó Ó· ÌˉÂÓ›ÛÔ˘Ó ÙÔ˘˜ Èı·ÓÔ‡˜ ÎÈÓ‰‡ÓÔ˘˜. ™ÙÔ ÛËÌÂ›Ô ·˘Ùfi ·Í›˙ÂÈ Ó· ·Ó·ÊÂÚı› fiÙÈ Ë ·ÛÊ¿ÏÂÈ· Î·È Ë ˘Á›· ÙˆÓ ·È‰ÈÒÓ ‰ÂÓ ÂÍ·ÚÙÒ- 25
 25. 25. ÓÙ·È ÌfiÓÔ ·fi ÙË ‰È·ÌfiÚʈÛË ÙÔ˘ ¯ÒÚÔ˘ Î·È ÙˆÓ ˘ÏÈÎÒÓ, ·ÏÏ¿ Î·È ·fi ÙÔ Û¯Â‰È·ÛÌfi Û¯ÂÙÈÎÒÓ Ì·ıËÛÈ·ÎÒÓ ‰È·‰ÈηÛÈÒÓ, Ô˘ ÛÙÔ¯Â‡Ô˘Ó ÚÔ˜ ·˘Ù‹ ÙËÓ Î·Ù‡ı˘ÓÛË. OÈ Ì·ıËÛȷΤ˜ ·˘Ù¤˜ ‰È·‰Èηۛ˜ ¤¯Ô˘Ó ÛÙfi¯Ô Ó· ·Ó·Ù‡ÍÔ˘Ó Ù· ·È‰È¿ ÙȘ ÂÍ‹˜ ÈηÓfiÙËÙ˜: ñ ¡· ·Ó·ÁÓˆÚ›˙Ô˘Ó ÙÔ˘˜ Èı·ÓÔ‡˜ ÎÈÓ‰‡ÓÔ˘˜ ÁÈ· ÙËÓ ˘Á›· ÙÔ˘˜ Î·È ÙËÓ ·ÛÊ¿ÏÂÈ¿ ÙÔ˘˜. ñ ¡· Â›Ó·È Û ı¤ÛË Ó· οÓÔ˘Ó ÂÈÏÔÁ¤˜ Ô˘ ı· ÚÔÛÙ·ÙÂ‡Ô˘Ó ÙËÓ ˘Á›· ÙÔ˘˜. ñ ¡· ÚÔÏ·Ì‚¿ÓÔ˘Ó Èı·ÓÔ‡˜ ÎÈÓ‰‡ÓÔ˘˜ ÁÈ· ÙËÓ ˘Á›· Î·È ÙËÓ ·ÛÊ¿ÏÂÈ¿ ÙÔ˘˜. ΔÔ ÓËÈ·ÁˆÁ›Ô, ˆ˜ ÙÔ ÚÒÙÔ ÛηÏÔ¿ÙÈ Ù˘ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈ΋˜ ˘Ú·Ì›‰·˜, ·Ó·Ï·Ì‚¿ÓÂÈ Ì¤Û· ·fi ÙËÓ ˘ÏÈÎÔÙ¯ÓÈ΋ ÙÔ˘ ˘Ô‰ÔÌ‹, ÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· ÛÔ˘‰ÒÓ ÙÔ˘, ÙËÓ ÂÎ·›‰Â˘ÛË Î·È ÙËÓ ÂÌÂÈÚ›· ÙÔ˘ ÚÔÛˆÈÎÔ‡ ÙÔ˘ Ó· ÚÔÛٷهÛÂÈ Î·È Ó· ÚÔ·Á¿ÁÂÈ ÙËÓ ·ÛÊ¿ÏÂÈ· Î·È ÙËÓ ˘Á›·. OÈ ¯ÒÚÔÈ ÙÔ˘ ÓËÈ·ÁˆÁ›Ԣ, ÙÔ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎfi Î·È ÙÔ ËÌÂÚ‹ÛÈÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· ÛÙÔ Û‡ÓÔÏfi ÙÔ˘ Î·È Ë ÂÎ·›‰Â˘ÛË ÙˆÓ ÓËÈ·ÁˆÁÒÓ ·ÎÔÏÔ˘ıÔ‡Ó ÌÈ· ÛÂÈÚ¿ ·fi ÚԉȷÁڷʤ˜, ÔÈ Ôԛ˜ ‚ÔËıÔ‡Ó ÛÙËÓ ·ÔÙÂÏÂÛÌ·ÙÈ΋ ÙÔ˘ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·, Ì ÎÂÓÙÚÈÎfi ÁÓÒÌÔÓ· ÙËÓ ·Ó·Ù˘Íȷ΋ Î·È ÙË Ì·ıËÛȷ΋ ÚfiÔ‰Ô ÙˆÓ ·È‰ÈÒÓ Ì¤Û· Û ¤Ó· ·ÛʷϤ˜ Î·È ˘ÁȤ˜ ·fi οı ¿Ô„Ë ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ. 26 1. ΔÈ ÚfiÎÂÈÙ·È Ó· ‰Ô‡Ì fiÙ·Ó ı· ÂÈÛÎÂÊıԇ̠ÙÔ ÓËÈ·ÁˆÁ›Ô; ™Â οı ÂÏÏËÓÈÎfi ÓËÈ·ÁˆÁÂ›Ô ˘¿Ú¯Ô˘Ó ÂÛˆÙÂÚÈÎÔ› Î·È Â͈ÙÂÚÈÎÔ› ¯ÒÚÔÈ. ŸÏÔÈ ÔÈ ¯ÒÚÔÈ ÔÚÁ·ÓÒÓÔÓÙ·È Ì ÙÚfiÔ˘˜ ‚ÔÏÈÎÔ‡˜ Î·È ÊÈÏÈÎÔ‡˜ ÁÈ· ÙËÓ ËÏÈΛ· Î·È ÙÔ Â›Â‰Ô ·Ó¿Ù˘Í˘ ÙˆÓ ·È‰ÈÒÓ. OÈ ¯ÒÚÔÈ ÙÔ˘ ÓËÈ·ÁˆÁ›Ԣ ÚÔÛʤÚÔ˘Ó Î¤ÓÙÚ· ÂӉȷʤÚÔÓÙÔ˜ ÁÈ· Ù· ·È‰È¿, fiÔ˘ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ·›ÍÔ˘Ó, Ó· ÂÍÂÚ¢ӋÛÔ˘Ó Î·È Ó· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ÛÔ˘Ó. OÈ ÂÛˆÙÂÚÈÎÔ› ¯ÒÚÔÈ Ú¤ÂÈ Ó· ÚÔÛʤÚÔ˘Ó ¤Ó· ·ÛʷϤ˜ Î·È ˘ÁÈÂÈÓfi ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ, fiÔ˘ Ù· ·È‰È¿ ı· ·Ó·Ù‡ÛÛÔ˘Ó ÙȘ ‰ÂÍÈfiÙËÙ˜ Î·È ÙË ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÈÎfiÙËÙ¿ ÙÔ˘˜ Ì·ı·›ÓÔÓÙ·˜. OÈ ¯ÒÚÔÈ Î·È Ù· ˘ÏÈο ÙËÚÔ‡Ó Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤Ó˜ ÚԉȷÁڷʤ˜, Ô˘ ÚÔÛÙ·ÙÂ‡Ô˘Ó Ù· ·È‰È¿ Î·È ÂÍ·Ï›ÊÔ˘Ó ÙȘ Èı·ÓfiÙËÙ˜ ·Ù˘¯ËÌ¿ÙˆÓ. ∂›Ó·È ηÏfi fï˜ ÔÈ ÁÔÓ›˜ Ó· ÁÓˆÚ›˙Ô˘Ó Î¿ÔÈ· ‚·ÛÈο Ú¿ÁÌ·Ù· Ô˘ ¤¯Ô˘Ó Û¯¤ÛË Ì ÙË ‰È·ÚÚ‡ıÌÈÛË ÙˆÓ ¯ÒÚˆÓ ÙÔ˘ ÓËÈ·ÁˆÁ›Ԣ Î·È Ì ٷ ˘ÏÈο Ô˘ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡ÓÙ·È. °È· ·Ú¿‰ÂÈÁÌ· ηÏfi Â›Ó·È Ó· ¤¯Ô˘Ó ˘fi„Ë ÙÔ˘˜ fiÙÈ ÔÈ ¯ÒÚÔÈ Ú¤ÂÈ Ó· ·ÂÚ›˙ÔÓÙ·È, fiÙÈ ‰ÂÓ Ú¤ÂÈ Ó· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡ÓÙ·È ·È¯ÌËÚ¿ ‹ ¿ÏÏ· ÂÈΛӉ˘Ó· ·ÓÙÈΛÌÂÓ·, fiÙÈ ‰ÂÓ Ú¤ÂÈ Ó· ˘¿Ú¯Ô˘Ó ÛοϘ, ‹, ·Ó ˘¿Ú¯Ô˘Ó, ÙfiÙ ٷ ÛηÏÔ¿ÙÈ· Ó· Â›Ó·È ·ÚÎÂÙ¿ Ï·ÙÈ¿, Ó· ÌËÓ Â›Ó·È Ê·ÁˆÌ¤Ó· Î·È ÁÏÈÛÙÚÔ‡Ó Î·È Ó· ˘¿Ú¯ÂÈ ÎÔ˘·ÛÙ‹, ·fi ÙËÓ ÔÔ›· Ó· ÌÔÚÔ‡Ó Ó· È¿ÓÔÓÙ·È Ù· Ó‹È·. ∂›Û˘ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ¤¯Ô˘Ó ˘fi„Ë ÙÔ˘˜ fiÙÈ ÔÈ ¯ÒÚÔÈ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ¤¯Ô˘Ó ·ÚÎÂÙ¿ ·Ú¿ı˘Ú·, ÒÛÙ ӷ ·ÂÚ›˙ÔÓÙ·È Û˘¯Ó¿ Î·È Ó· ʈٛ˙ÔÓÙ·È Â·ÚÎÒ˜. OÈ ÌÔΤÙ˜, fiÔ˘ ˘¿Ú¯Ô˘Ó, ı· Ú¤ÂÈ Ó· Â›Ó·È Î·ı·Ú¤˜ Î·È Ó· ÌËÓ ¤¯Ô˘Ó ‚Ú·¯Â›. Δ· ÙÚ·Â˙¿ÎÈ· Î·È ÔÈ Î·-
 26. 26. Ú¤ÎϘ Ú¤ÂÈ Ó· Â›Ó·È ÂÚÁÔÓÔÌÈο ۯ‰ȷṲ̂ӷ, ηٿÏÏËÏ· ÁÈ· ÙË ÛˆÌ·ÙÈ΋ ‰È¿Ï·ÛË ÙˆÓ ÓË›ˆÓ Î·È ¯ˆÚ›˜ ÁˆÓ›Â˜ ‹ ·È¯ÌËÚ¿ ÂÍ·ÚÙ‹Ì·Ù·. ΔÔ ›‰ÈÔ ÈÛ¯‡ÂÈ ÁÈ· ÙȘ ÙÔ˘·Ï¤Ù˜ ÙÔ˘ ÓËÈ·ÁˆÁ›Ԣ, ÔÈ Ôԛ˜ ı· Ú¤ÂÈ Ó· Â›Ó·È ÚÔÛ·ÚÌÔṲ̂Ó˜ ÛÙȘ ·Ó¿ÁΘ ÙˆÓ ÓË›ˆÓ, Ì ÏÂοÓ˜ Î·È ÓÈÙ‹Ú˜ ÛÙÔ Î·Ù¿ÏÏËÏÔ Ì¤ÁÂıÔ˜ Î·È ‡„Ô˜, ¯ˆÚ›˜ ηÓÔÓÈΤ˜ fiÚÙ˜, ÒÛÙ ӷ ·ÔʇÁÔÓÙ·È Ù· ·Ù˘¯‹Ì·Ù·. ™ÙËÓ ÎÔ˘˙›Ó· ÙËÚÔ‡ÓÙ·È fiÏÔÈ ÔÈ Î·ÓfiÓ˜ fiÛÔÓ ·ÊÔÚ¿ ÙËÓ ·ÛÊ¿ÏÂÈ· ÙˆÓ Ì·ıËÙÒÓ, ‰ËÏ·‰‹ ˘¿Ú¯ÂÈ ·ÚÎÂÙfi˜ ¯ÒÚÔ˜ ÁÈ· ÙËÓ ÂÛÙ›·ÛË ÙˆÓ ÓË›ˆÓ, ÂÓÒ ÔÈ ÂÛٛ˜ Ù˘ ÎÔ˘˙›Ó·˜ ¤¯Ô˘Ó ÂȉÈο ÚÔÛٷ٢ÙÈο, ÁÈ· Ó· ÂÌÔ‰›˙Ô˘Ó Ù· ·È‰È¿ Ó· ·ÎÔ˘Ì‹ÛÔ˘Ó Ù· ¯¤ÚÈ· ÙÔ˘˜ Û’ ·˘Ù¤˜ ‹ Ó· Á˘Ú›ÛÔ˘Ó ÙÔ˘˜ ‰È·ÎfiÙ˜. ª·¯·›ÚÈ· Î·È ¿ÏÏ· ÂÚÁ·Ï›· Â›Ó·È Û ·ÛʷϤ˜ Û˘ÚÙ¿ÚÈ, fiˆ˜ Î·È Ù· ·ÔÚÚ˘·ÓÙÈο Î·È Ù· ¿ÏÏ· ηı·ÚÈÛÙÈο ˘ÏÈο. °È· ÙËÓ ÒÚ· Ù˘ ¯·Ï¿ÚˆÛ˘, ηٿ ÙËÓ ÔÔ›· Ù· ·È‰È¿ Í·ÏÒÓÔ˘Ó Î·È ÎÔÈÌÔ‡ÓÙ·È, ·Ó ˘¿Ú¯ÂÈ ÂȉÈÎfi˜ ¯ÒÚÔ˜ ÁÈ’ ·˘ÙfiÓ ÙÔ ÛÎÔfi, Â›Ó·È ¿ÓÙ· ηı·Úfi˜, fiˆ˜ Î·È Ù· ÎÚ‚¿ÙÈ· Î·È Ù· ÛÂÓÙfiÓÈ·, ÂÓÒ ·Ó ‰ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ ÂȉÈÎfi˜ ¯ÒÚÔ˜ ·˘Ùfi Á›ÓÂÙ·È Ì¤Û· ÛÙËÓ Ù¿ÍË, Û ÂȉÈο ÛÙÚÒÌ·Ù·, Ô˘ Ú¤ÂÈ Ó· Â›Ó·È Î·ı·Ú¿ Î·È Î·Ù¿ÏÏËÏ· ÁÈ· ÙËÓ ·Ó¿·˘ÛË ÙˆÓ ·È‰ÈÒÓ. O Â͈ÙÂÚÈÎfi˜ ¯ÒÚÔ˜, Ô˘ Â›Ó·È ÂÍ›ÛÔ˘ ÛËÌ·ÓÙÈÎfi˜ fiÛÔ Î·È Ô ÂÛˆÙÂÚÈÎfi˜, ¤¯ÂÈ Î·È ·˘Ùfi˜ ÙÔ ÚfiÏÔ ÙÔ˘, ·ÊÔ‡ Û˘Ì‚¿ÏÏÂÈ ÛÙËÓ ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ ÙÔ˘ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ Î·È ÛÙËÓ ÔÏfiÏ¢ÚË ·Ó¿Ù˘ÍË ÙˆÓ ·È‰ÈÒÓ. ŸÙ·Ó Ù· ·È‰È¿ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ¤Íˆ ·fi ÙËÓ ·›ıÔ˘Û·, ¯ÚÂÈ¿˙ÔÓÙ·È Ó· ÎÈÓÔ‡ÓÙ·È ÂχıÂÚ· Î·È Ó· ·ÛÎÔ‡ÓÙ·È, ȉȷ›ÙÂÚ· Ì ·ıÏÔ·È‰È¤˜ ‹ ¿ÏϘ ·ÈÁÓÈÒ‰ÂȘ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ˜. °È· ÙÔ ÏfiÁÔ ·˘Ùfi Ô Â͈ÙÂÚÈÎfi˜ ¯ÒÚÔ˜ Ú¤ÂÈ Ó· Â›Ó·È Â˘Ú‡¯ˆÚÔ˜, ·ÛÊ·Ï‹˜ Î·È ÂÍÔÏÈṲ̂ÓÔ˜ Ì ٷ ·Ó¿ÏÔÁ· ·È¯Ó›‰È·. ∂¿Ó ˘¿Ú¯ÂÈ ·ÌÌÔ‰fi¯Ô˜, 27

×