Sb af l kuiz feb 2011

541 views

Published on

presented by Kay 2011

Published in: Education, Business
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
541
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
5
Actions
Shares
0
Downloads
2
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide
 • Dapatmenjelaskansesuatutugasandenganbetuldanbantuan guru
 • Sb af l kuiz feb 2011

  1. 1. KUIZ SBAfLIngatingatlupa…..
  2. 2. Pilihsoalan yang manasuka….1 6 11 162 7 12 173 8 13 184 9 14 195 10 15 20
  3. 3. TerjemahanbahasaMelayubagi School Based Assessment ialah:A PengukuranPembelajaranB PenilaianFormatifC MaklumbalasD PenilaianKendalianSekolahE SkimTahunanSekolah
  4. 4. DimanakahpenilaianKendalianSekolahdilakuka n: A Di kantinsekolah B Di bilikpengetua C Di bilikdarjah D Di bilikrehat guru-guru E Diperpustakaan
  5. 5. PenilaianUntukPembelajaranialah:A Dibentuksecarakhususuntukmelaksanakankebertangg ungjawaban, penentuan, kedudukan, pengesahanuntukmeningkatkanpembelajaran.B Penilaian yang dirancangsecara formal diakhirpenggal / tahun.C Penilaianinidigunakanuntukmemberigreddankeduduka npelajarD Memerlukanhimpunan data danmaklumatpelajartentangmatlamat P & P yang akandicapainya.E Sebarangpenilaian yang tujuanutamanyaialahuntukmemperbaikip&pbagimemp ertingkatkanpencapaianpelajar.
  6. 6. PenilaianFormatifialah:A PenilaiandilaksanakandibilikdarjahB Membolehkan guru memberimaklumbalasdanresponsegeradankonstr uktifkepadapelajar yang dinilai.C Pemantauandanpenilaianterhadapdirisendriolehpe lajarberkenaanD Penilaian yang dirancangsecara formal diakhirpenggal / tahun.E Penilaian yang bersifattidak formal dalamprosespembelajaran
  7. 7. Perkataanapakah yangsesuaibagimenunjukkankriteriaPraktikal A Menyebutkan B Menerangkan C Menceritakan D Menunjukcara E Menghuraikan
  8. 8. Perkataanmanakah yangsesuaidigunakanbagimenunjukkantahap yang tinggi A Bantuan guru B Betul C Teragak-agak D tepat E Sempurna
  9. 9. Apakahkriteria yang sesuaibagirubrikdibawahini:TAHAP KRITERIA _____________________ 5 Menunjukkanperubahantingkahlaku yang berterusandanmenunjukkanperasaanempatikepadas ekeliling 4 Menunjukkansedikitperubahantingkahlakukhususnya ketikaberadadidalambilikdarjah 3 Dapatmemberikancontohnilai-nilai yang baik/burukdalamkehidupanseharian 2 Dapatmenilaipengajaran yang baikuntukditeladanidan yang burukuntukdijauhi 1 Mengenalmananilai/ pengajaran yang baikdan yang buruk
  10. 10. Penyatamanakah yang sesuaibagitahap 5TAHAP KRITERIA PEMIKIRAN KREATIF A Dapatmemberikansedikit idea dariisipelajaran yang dipelajariakantetapikurangmahirdalammengaitkannyadalamkehi dupanseharian B Dapatmembuatsintesisisipelajarandenganmemberikancontohdar irutinkehidupansekelilingmengunakan idea-idea sendiri. C Memberikan idea melaluidiskusidengankawan-kawan. D Dapatmenjelaskanmaksudisipelajaranmenggunakansedikit idea tetapItidakdapatmengaitkandengankehidupanseharian E Dapatmemberisedikit idea mengikutkefahamansendiri
  11. 11. Isitempatkosongdibawahini: Penilaian Pengetahuan
  12. 12. Susunkatakerjadibawahinimengikuttahapdariarasb awah Aras KATA KERJA A Menjelaskan B Mebincangkan C Menyebut D Menunjukkan E Menceritakan
  13. 13. Penyatamanakah yang sesuaibagitahap 3TAHAP KRITERIA (PENGETAHUAN) A a) Dapatmenjelaskansesuatutugasandengantepatdanse mpurna b) B Sekurang- c) kurangnyadapatmenyebutkatakuncibagitugasanterseb ut d) C Dapatmenjelaskansesuatutugasandenganbetuldanba e) ntuan guru D Dapatmenjelaskansesuatutugasandenganbetuldanter agak-agak E Dapatmenjelaskansesuatutugasandenganbetultetapik urangsempurna
  14. 14. Tentukankriteriabagirubrikdibawahini:TAHAP KRITERIA ______________ 5 Dapatmenyebutkembaliayat- ayatdalamsurahtersebutdenganbetuldanlancar 4 Dapatmenyebutkembaliayat- ayatdalamsurahtersebutdenganbetultetapikurangl ancar 3 Dapatmenyebutkembaliayat- ayatdalamsurahtersebuttetapikurangbetuldankura nglancar 2 Dapatmenyebutkembaliayat- ayatdalamsurahtersebuttetapidenganbantuan guru 1 Sekurang- kurangnyadapatmenyebutsatuayatdalamsurahters
  15. 15. PenilaianSumatifialah:A PenilaiandilaksanakandibilikdarjahB Membolehkan guru memberimaklumbalasdanresponsegeradankonstr uktifkepadapelajar yang dinilai.C Pemantauandanpenilaianterhadapdirisendriolehpe lajarberkenaanD Penilaian yang dirancangsecara formal diakhirpenggal / tahun.E Penilaian yang bersifattidak formal diakhirsesipengajaran.
  16. 16. Penilaiankendiriialah:A PengukuranPembelajaranB PenilaianFormatifC Pemantauandanpenilaianterhadapdiripelajartent anghasilpembelajarannyadinilaiolehrakansebay aD Pemantauandanpenilaianterhadapdirisendiriole hpelajarberkenaan.E Penilaiankendaliansekolah
  17. 17. Susunpenyatadibawahinidengantahap yang betulTAHAP KRITERIA (KREATIVITI) A Berusahauntukmengkonkritkanisipelajarankepadab entukprojek B Mencubamenghasilkanprojek yang kreatifdenganbimbingan guru C Menghasilkanprojek yang unikhasildarikefahamandan idea merekasendiri D Menampakkanunsur- unsurkreativititetapimasihmempunyaipersamaande ngankumpulan yang lain E Menghasilkanprojek yang cantiktetapimasihdiperbaikidarisegikefahamanisipel
  18. 18. Pilihsalahsatutujuanrubrik yang betuldibawahini:A MenjadikanpelajarbiasaberfikirsecarareflektifB Menghasilkan/ melatih/ pelajarmemberikan idea- idea yang konstruktifC Menjadipenilaianlebihsistematikdantersusunmen gikuttahapkebolehanpelajar.D Menjadikanpenilaiansenangdiukurdengansenarai semak.E Menjadikanpenilaianlebihformatif
  19. 19. Sebelummembuatrubrik, tentukandulu…. A Tajukpelajaran B Objektifpelajaran C Kaedahpengajaran D Kriteria yang dinilai E Isipelajaran
  20. 20. Penilaianrakansebayaialah:A Penentuan,penilaian, pengukurandansukat- sukatsesuatuhasilpembelajaran.B PenilaianFormatifC Pemantauandanpenilaianterhadapdiripelajartent anghasilpembelajarannyadinilaiolehrakansebay aD Susunansukatanpelajaran yang akandipelajaridalamsetahunE Penilaiankendaliansekolah
  21. 21. MaklumBalas:A Dibentuksecarakhususuntukmelaksanakankebertangg ungjawaban, penentuan, kedudukan, pengesahanuntukmeningkatkanpembelajaran.B Penilaian yang dirancangsecara formal diakhirpenggal / tahun.C Penilaianinidigunakanuntukmemberigreddankeduduka npelajarD Memerlukanhimpunan data danmaklumatpelajartentangmatlamat P & P yang akandicapainya.E Prosesmendapatkanmaklumatataumenyampaianmakl umatkepadapelajartentangbagaimanamerekamenyele saikantugasandanaktiviti yang diberi.
  22. 22. SYABAS!!!!!JAWAPAN ABIS KITA BETUL…..
  23. 23. OPS!!!JAWAPAN ABIS KITA SALAH…. CUBA LAGI….
  24. 24. Penilaian sintesis Analisis aplikasikefahamanPengetahuan
  25. 25. Susunkatakerjadibawahinimengikutdariarasbawah: Aras KATA KERJA A Membincangkan B Menceritakan C Menunjukkan D menjelaskan E Menyebut
  26. 26. Jawapan yang betulC E D B A

  ×