Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Peamised muudatused maksebilansistatistika koostamises

364 views

Published on

Published in: Economy & Finance
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Peamised muudatused maksebilansistatistika koostamises

 1. 1. Peamised muudatused maksebilansistatistika koostamises 8. september 2014
 2. 2. Muudatused andmete esituses (1)  Muudatused märkide kasutamises:  “Vana” maksebilanss : jooksev- ja kapitalikonto kreeditkirjed „+“ märgiga ja deebetkirjed „-“ märgiga. Neto = kreedit + deebet. Kreedit Deebet Neto Kaubad 2 000 -2 500 -500  “Uus” maksebilanss: kõik jooksev- ja kapitalikonto kreedit- ja deebetkirjed „+“ märgiga (v.a mõned erandid). Neto = kreedit – deebet. Kaubad 2 000 2 500 -500 Erandid: Kreedit Deebet Neto ostetud vahenduskaubad on negatiivne kreeditkirje; otseinvesteeringutulu kreedit või deebet võib olla negatiivse märgiga juhul, kui kasumid osutuvad väiksemateks kui kahjumid (nii oli ka “vanas” maksebilansis). 2
 3. 3. Muudatused andmete esituses (2)  Muudatused märkide kasutamises:  “Vana” maksebilanss: finantskonto nõuete netosuurenemine „-“ märgiga ja netovähenemine „+“ märgiga; kohustuste netosuurenemine „+“ märgiga ja netovähenemine „-“ märgiga. Neto Nõuded -300 Kohustused 200  “Uus” maksebilanss: nõuete ja kohustuste netosuurenemine „+“ märgiga, netovähenemine „-“ märgiga. Neto Nõuded 300 Kohustused 200 3
 4. 4. Muudatused andmete esituses (3)  Muud olulisemad muudatused andmete esituses:  Jooksevkonto “vanade” alamkontode – tulude ja jooksevülekannete kirjed jagatakse ümber uue nimetustega alamkontode – esmase ja teisese tulu kirjete vahel.  “Uues” maksebilansis on jooksev- ja kapitalikonto netosumma (netolaenuandmine/ -võtmine) ja finantskonto neto samamärgilised (“vanas” maksebilansis vastandmärgilised). Nende vahe näitab statistilise vea suurust. Statistiline viga = finantskonto neto – (jooksev- ja kapitalikonto neto)  Otseinvesteeringute nõuded ja kohustused:  “vana” maksebilansi järgi suuna- ehk valdussuhtepõhised – otseinvesteeringud Eestis ja otseinvesteeringud välismaal;  “uue” MB järgi brutopõhised ehk nõuete ja kohustuste järgi (nagu kõik ülejäänud finantskonto kirjed) – otseinvesteeringute nõuded ja otseinvesteeringute kohustused (vt täpsemalt BPM6 kasutuselevõtt ). 4
 5. 5. Olulisemad metoodikamuudatused – kaubad ja teenused (1)  Kaupade ja teenuste kontode vahelised liikumised:  Kaupade kontol ei kajastata enam töötluskaupade sisse- ja väljavedu; muudatuse mõju kaupade kontole on oluline, kuna väheneb nii ekspordi kui ka impordi tase; töötlemisteenuse maksumus kajastub teenuste kontol.  Kaupade kontol ei kajastata enam kapitalikaupade remonti, see läheb teenuste kontole.  Teenuste kontol jäetakse muude äriteenuste seast välja kolmandates riikides kaupade ostu-müüki kajastanud kaubandusteenus; need kaubavood lisatakse kaupade konto uutele kirjetele (vahenduskaupade ost, müük ja netoeksport).  Eelpool nimetatud muudatused on kontodevahelised liikumised ja jooksevkontole olulist mõju ei avalda. Vana ja uue metoodika järgsete andmete erinevus on tingitud uute täiendavate andmeallikate kasutuselevõtust seoses metoodika muutumisega. 5
 6. 6. 6 Olulisemad metoodikamuudatused – kaubad ja teenused (2)
 7. 7. Olulisemad metoodikamuudatused – tulu ja jooksevülekanded vs esmane ja teisene tulu 7
 8. 8. Olulisemad metoodikamuudatused – otse- ja muud investeeringud (1)  Otseinvesteeringute ja muude investeeringute kontode kajastamine:  otseinvesteeringute standardesituse muudatus: seni kasutusel olnud valdussuhte põhimõte (otseinvesteeringud Eestis ja otseinvesteeringud välismaal) asendus esitusega nõuete-kohustuste järgi (vt slaid 4);  uue metoodika järgi kajastatakse otseinvesteeringute statistika all seni valdavalt muude investeeringutena toimunud tehinguid sõsarettevõtete vahel; muudatuse mõju otseinvesteeringute ja muude investeeringute netosummadele on oluline, finantskontole tervikuna aga olematu;  sõsarettevõtted on samasse otseinvesteeringute gruppi kuuluvad ettevõtted, mis ei ole otseinvesteerijad ega otseinvesteeringuettevõtted. Nad ei kontrolli üksteist ja neil pole üksteise üle mõju, st nad ei ole omavahel otseinvesteeringusuhetes (osalus väiksem kui 10%). 8
 9. 9. Olulisemad metoodikamuudatused – otse- ja muud investeeringud (2)  “Vana” maksebilanss ja investeerimispositsioon: suuna- (valdussuhte-) põhimõttel – otseinvesteeringud (OI) Eestis ja välismaal:  OI Eestis = kohustused otseinvestorite vastu miinus nõuded otseinvestoritele (pöördinvesteering, vähendasid OI netosummat Eestis)  OI välismaal = nõuded otseinvesteeringuettevõtetele miinus kohustused otseinvesteeringuettevõtete vastu (pöördinvesteering, vähendasid OI netosummat välismaal)  “Uus” maksebilanss ja investeerimispositsioon brutopõhiselt, st eraldi otseinvesteeringunõuded ja -kohustused:  OI nõuded = nõuded otseinvesteeringuettevõtetele (varem OI välismaal) + nõuded otseinvestoritele (pöördinvesteering, varem OI Eestis) + nõuded sõsarettevõtetele (varem portfelli- või muude investeeringute all)  OI kohustused = kohustused otseinvestorite vastu (varem OI Eestis) + kohustused otseinvesteeringuettevõtete vastu (pöördinvesteering, varem OI välismaal) + kohustused sõsarettevõtete vastu (varem portfelli- või muude investeeringute all) 9
 10. 10. Olulisemad metoodikamuudatused – otse- ja muud investeeringud (2)  “Vana” maksebilanss ja investeerimispositsioon: suuna- (valdussuhte-) põhimõttel – otseinvesteeringud (OI) Eestis ja välismaal:  OI Eestis = kohustused otseinvestorite vastu miinus nõuded otseinvestoritele (pöördinvesteering, vähendasid OI netosummat Eestis)  OI välismaal = nõuded otseinvesteeringuettevõtetele miinus kohustused otseinvesteeringuettevõtete vastu (pöördinvesteering, vähendasid OI netosummat välismaal)  “Uus” maksebilanss ja investeerimispositsioon brutopõhiselt, st eraldi otseinvesteeringunõuded ja -kohustused:  OI nõuded = nõuded otseinvesteeringuettevõtetele (varem OI välismaal) + nõuded otseinvestoritele (pöördinvesteering, varem OI Eestis) + nõuded sõsarettevõtetele (varem portfelli- või muude investeeringute all)  OI kohustused = kohustused otseinvestorite vastu (varem OI Eestis) + kohustused otseinvesteeringuettevõtete vastu (pöördinvesteering, varem OI välismaal) + kohustused sõsarettevõtete vastu (varem portfelli- või muude investeeringute all) 9

×