Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Euroopa ühtne pangandusjärelevalve -  loomisest ja ülesannetest

306 views

Published on

Eesti Panga finantsstabiilsuse osakonna peaspetsialist Indrek Saapar andis avalikul loengul ülevaate novembri algul rakendunud Euroopa ühtsest pangandusjärelevalvest (Single Supervisory Mechanism, SSM). Lisaks sellele räägiti muutustest pangandusjärelevalves ning äsja tehtud euroala suurimate pankade põhjalikust hindamisest.

Published in: Economy & Finance
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Euroopa ühtne pangandusjärelevalve -  loomisest ja ülesannetest

 1. 1. Euroopa ühtne pangandusjärelevalve - loomisest ja ülesannetest
 2. 2. Allikas: EKP 2 Finantskriisid alates 1987 CISS – Composite Indicator of Systemic Stress
 3. 3. Viimase finantskriisi „hind“ • Perioodil 2008 … oktoober 2011 võtsid Euroopa Liidu liikmesriikide valitsused pankade turgutamiseks finantskohustusi … – … koondsummas € 4’500’000’000’000 (€4,5 triljonit), … – … mis moodustas 36,7% ELi rahvuslikust kogutoodangust • Oht: euroala lagunemine • Lühiajaline meede: EKP jõuline sekkumine (vt. M.Draghi kõne Londoni investeerimiskonverentsil 26.07.2012) „Within our mandate, the ECB is ready to do whatever it takes to preserve the euro. And believe me, it will be enough.“ • Pikaajaline meede: pangandusliit 2.12.14 3
 4. 4. Pangandusliidu komponendid 2.12.14 4
 5. 5. Valik SSMi kronoloogiat • 30.05.12 – Euroopa Komisjoni ettepanek pangandusliidu loomiseks • 15.10.13 – SSMi määruse vastuvõtmine Euroopa Nõukogus • 23.10.13 – põhjaliku hindamise algus • 03.11.13 – SSMi määruse jõustumine • 16.12.13 – D.Nouy nimetamine järelevalvenõukogu juhatajaks • 30.01.14 – Euroopa Keskpanga järelevalvenõukogu 1.istung • 15.05.14 – SSMi raammääruse jõustumine • 04.09.14 – EKP avaldas oluliste pankade nimekirja • 26.10.14 – EKP avaldas keskpäeval oma kodulehel põhjaliku hindamise tulemused • 04.11.14 – SSMi käivitumine 2.12.14 5
 6. 6. Mis on SSM? • Single Supervisory Mechanism – ühtne järelevalvemehhanism – … on Euroopa Keskpangast (EKP) ja osalevate ELi liikmesriikide pädevatest asutustest koosnev pangandusjärelevalve süsteem, … – … mille põhiülesanne on tagada pangandussüsteemi turvalisus ja usaldusväärsus ning suurendada finantslõimumist ja -stabiilsust Euroopas 2.12.14 6
 7. 7. SSMi pädevuste ulatus • Geograafiline pädevus • Isikuline pädevus • Juhtorganid • Töökorraldus
 8. 8. SSMi geograafiline pädevus (I) • Euroala riigid  Mitte-euroala riigid võivad liituda nö tiheda koostöö (close cooperation) raames, sõlmides koostööleppe EKP-ga  Tiheda koostöö kolm tingimust:  Pangad siirduvad EKP otsejärelevalve alla  Täidetakse EKP järelevalvelisi korraldusi  Järelevalveinfot jagatakse EKP-ga
 9. 9. SSMi geograafiline pädevus (II) 2.12.14 Teema 9
 10. 10. SSMi isikuline pädevus (I): • EKP hakkab teostama otsest järelevalvet EL-is „oluliseks pangaks“ („OP“) kvalifitseeruva järelevalvatava isiku ja vastava grupi üle – 120 pangagruppi, 82% euroala varadest • Olulisuse kriteeriumid sätestatud SSMi määruses (artikkel 6 lõige 4) • OP-na kvalifitseerimiseks vajalik EKP vastavasisuline otsus, OP-ks olnud isiku väljalangemiseks mitteoluliseks või vähemoluliseks pangaks samuti vajalik EKP otsus • Kõik pangad, kes pole olulised, on „vähem olulised pangad“ • OP-ks olevad kantakse nimestikku, mis avaldatakse SSMi kodulehel
 11. 11. SSMi isikuline pädevus (II): olulise panga määratlus • Varade maht üle 30 miljardi euro (suuruse kriteerium) • Varad ületavad 20% liikmesriigi SKT-st, v.a. kui varad vähem kui 5 miljardit eurot (majandusliku olulisuse kriteerium) • EKP arvates juhtum, kus järelevalvatav isik on asutanud pankadest tütarettevõtjad rohkem kui ühes SSM-iga liitunud liikmesriigis ja piiriülesed varad või kohustused moodustavad olulise osa (s.o. üle 20%) tema koguvarast või –kohustustest (piiriülese tegevuse kriteerium) • Avaliku finantsabi saamine ESM-ilt või EFSF-lt (avaliku abi kriteerium) • SSM-ga ühinenud liikmesriigi kolm suurimat krediidiasutust, aluseks vara suurus (kolme suurima kriteerium) • Järelevalveasutuse teate alusel EKP leiab, et tegu on liikmesriigi majandusele olulise pangaga • EKP arvates peab tõstma järelevalve kvaliteeti
 12. 12. SSMi isikuline pädevus (III): Eesti pangad • Olulised pangad – Swedbank AS – AS SEB Pank • Vähem olulised pangad – Bigbank AS, AS DNB Pank , AS Eesti Krediidipank, AS LHV Pank, Tallinna Äripanga AS, Versobank AS – Danske Bank A/S Eesti filiaal, Nordea Bank AB Eesti filiaal, Scania Finans AB Eesti filiaal, Svenska Handelsbanken AB Eesti filiaal 2.12.14 12
 13. 13. SSMi juhtorganid (I) • EKP nõukogu (ECB Governing Council, EKPN) – 18 rahvuslike keskpankade presidenti – 6 juhatuse liiget • EKP järelevalvenõukogu (Supervisory Board of the ECB) – 1 hääleõiguslik esindaja iga osaleva liikmesriigi riiklikust pädevast asutusest (järelevalvest) • Kui pädevaks asutuseks ei ole keskpank, võib kaasata esindaja liikmesriigi keskpangast – 4 EKP poolt nimetatavat liiget (nimetatud 3) – Juhataja ja asejuhataja • Järelevalvenõukogu juhtkomitee (Steering Committee) – 5 järelevalvenõukogu liiget (roteeruvad) – 1 EKP esindaja – Juhataja ja asejuhataja 2.12.14 13
 14. 14. SSMi juhtorganid (II): otsustusprotsess – vastuväidete mitteesitamise menetlus • Vastuväidete mitteesitamise menetlus: • Kui EKPN ei esita kindla perioodi jooksul vastuväiteid, loetakse otsus vastuvõetuks • EKPN võib otsused vastu võtta või esitada nende kohta vastuväiteid, kuid ei saa otsuseid muuta • EKPNi otsusega mittenõusolekul võimalik suunamine lepituskomisjoni ja/või vaidlustusnõukogusse: • Lepituskomisjon lahendab liikmesriikide pädevate asutuste erimeelsusi seoses EKPNi vastuväidetega järelevalvenõukogu tehtud otsuse eelnõu kohta • Vaidlustusnõukogu vaatab halduskorras läbi EKP järelevalvevolituste täitmisel tehtud otsuseid
 15. 15. SSMi juhtorganid (III): Euroopa Keskpanga ülesannete organisatsiooniline lahusus EKP nõukogu Rahapoliitika Pangajärelevalve Tugifunktsioonid: organisatsioon, personal, haldus
 16. 16. SSMi töökorraldus (I): seosed osapoolte vahel
 17. 17. SSMi töökorraldus (II): ühtse pangandusjärelevalve töökorraldus ja Eesti osalemine Teema 17 Osalejad: Eesti Pank => Finantsinspektsioon / Eesti Pank => Finantsinspektsioon => •Ühine järelevalverühm (Joint Supervisory Team, JST) •Vastutab igapäevase järelevalvetegevuse korraldamise ning EKP nõukogu ja järelevalvenõukogu otsuste täideviimise eest •Koosseisus finantsinspektsiooni ja EKP spetsialistid •Suurus ja oskusteave sõltuvad pankade komplekssusest
 18. 18. SSMi töökorraldus (III): EKP ülesanded • Tegevuslubade väljastamine ja tühistamine (erisustega); • Piirülese passi kontroll (vastastikune tunnustamine); • Oluliste osaluste kontroll; • Usaldatavusnõuete, sh likviidsuse kontroll; • Pangajuhtide (“fit and proper”) ning juhtimiskorralduse (governance) kontroll; • Tugevusanalüüside (stress test) läbiviimine; • Konsolideeritud järelevalve teostamine, sh järelevalve konglomeraatide üle; • Maksevõimelisuse plaanide koostamine, varajane sekkumine; • Kolleegiumite juhtimine või nendes osalemine (kas ja mis tingimustel saab 18 liikmesriigi enda asemel määrata?)
 19. 19. SSMi töökorraldus (IV): rahvusliku järelevalveasutuse ülesanded • Järelevalve kolmanda riigi krediidiasutuste üle, kes asutavad EL-is filiaali või osutavad piiriüleseid teenuseid • Tarbijakaitse • Rahapesu tõkestamine • Investeerimisteenuste osutamise alane järelevalve 19
 20. 20. SSMi töökorraldus (V): ühised menetlused 1. Tegevusloa andmine 2. Tegevusloa kehtetuks tunnistamine 3. Olulise osaluse omandamine  „Sisenemispunkt“ läbi finantsinspektsiooni 2.12.14 Teema 20
 21. 21. SSMi info www.bankingsupervision.europa.eu www.eestipank.ee -> Finantsstabiilsus www.fi.ee -> Euroopaülene järelevalve 2.12.14 21
 22. 22. „Arvame, et SSMis on koos kahe maailma parim osa - kohaliku järelevalve asjatundlikkus ning teisalt teatud distants otsuste tegemisel, mis võimaldab vältida kallutatud otsuseid.“ D.Nouy, Äripäev, 03.09.2014
 23. 23. Tänan tähelepanu eest!
 24. 24. 2.12.14 Teema 24

×