Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Buku panduan pengurusan pentaksiran berasaskan sekolah (pbs) 2012

8,757 views

Published on

 • Be the first to comment

Buku panduan pengurusan pentaksiran berasaskan sekolah (pbs) 2012

 1. 1. PANDUAN PENGURUSANPENTAKSIRAN BERASASKAN SEKOLAH (PBS)LEMBAGA PEPERIKSAANKEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA
 2. 2. Cetakan 2012© Hak Cipta Lembaga PeperiksaanHak Cipta Terpelihara. Tidak dibenarkan mengeluar ulang mana-mana bahagian artikel,ilustrasi, isi kandungan buku ini dalam apa jua bentuk dan dengan apa cara pun samaada secara elektronik, fotokopi, mekanikal, rakaman atau lain-lain sebelum mendapatizin daripada Pengarah Peperiksaan, Lembaga Peperiksaan, Kementerian PelajaranMalaysia.Pengarah Peperiksaan berhak mengubah mana-mana maklumat yang terkandungdalam buku Panduan Pengurusan Pentaksiran Berasaskan Sekolah (PBS) dari semasake semasa mengikut keperluan.Segala pertanyaan berkaitan dalam buku Panduan Pengurusan PentaksiranBerasaskan Sekolah (PBS) ini hendaklah dirujuk kepada:PENGARAH PEPERIKSAANLEMBAGA PEPERIKSAANMELALUIPENGARAH PELAJARANJABATAN PELAJARAN NEGERI
 3. 3. iiKANDUNGANHALAMANAKRONIM viPRAKATA ixBAB 1 DASAR DAN PELAKSANAAN PENTAKSIRAN BERASASKANSEKOLAH1.0 Dasar Pelaksanaan Pentaksiran Berasaskan Sekolah 21.1 Punca Kuasa 21.2 Komponen Pentaksiran Berasaskan Sekolah 41.3 Peraturan-Peraturan Am Pentaksiran BerasaskanSekolah91.4 Dokumen Rujukan 13BAB 2 PENGOPERASIAN PENTAKSIRAN BERASASKAN SEKOLAH2.0 Pengoperasian Pentaksiran Berasaskan Sekolah 162.1 Jawatankuasa Pentaksiran BerasaskanSekolah- Peringkat Kementerian Pelajaran Malaysia- Peringkat Negeri- Peringkat Daerah- Peringkat Sekolah162.2 Jadual Pengoperasian Pentaksiran Berasaskan Sekolah 232.3 Penjaminan Kualiti- Pementoran- Penyelarasan- Pemantauan- Pengesanan242.4 Pengurusan Evidens PentaksiranBerasaskan Sekolah- Definisi Evidens- Evidens Pentaksiran Sekolah- Evidens Pentaksiran Pusat- Evidens Pentaksiran Aktiviti Jasmani, Sukan danKokurikulum- Evidens Pentaksiran Psikometrik39
 4. 4. iiiBAB 3 PENTAKSIRAN SEKOLAH3.0 Pentaksiran Sekolah 523.1 Mata Pelajaran Pentaksiran Sekolah Peringkat SekolahRendah dan Menengah Rendah533.2 Pentaksiran Rujukan Standard 553.3 Standard Prestasi 563.4 Kerangka Standard Prestasi 573.5 Penggunaan Standard Prestasi DalamPentaksiran Sekolah593.6 Instrumen Pentaksiran- Jenis-jenis Instrumen- Prosedur Pembinaan Instrumen Pentaksiran613.7 Kaedah Perekodan dan Pelaporan- Perekodan- Pelaporan62BAB 4 PENTAKSIRAN PUSAT4.0 Pentaksiran Pusat 644.1 Objektif Pentaksiran Pusat 644.2 Mata Pelajaran Pentaksiran Pusat Peringkat SekolahRendah dan Peringkat Menengah Rendah654.3 Prinsip Pentaksiran Pusat 674.4 Jenis Instrumen 684.5 Tugasan Pentaksiran Pusat 694.6 Pelaksanaan Pentaksiran Pusat 714.7 Peranan Pihak yang Terlibat 73
 5. 5. ivBAB 5 PENTAKSIRAN AKTIVITI JASMANI, SUKAN DANKOKURIKULUM5.0 Pentaksiran Aktiviti Jasmani, Sukan danKokurikulum765.1 Komponen Pentaksiran Aktiviti Jasmani, Sukandan Kokurikulum765.2 Pentaksiran SEGAK 775.3 Pentaksiran BMI 785.4 Pentaksiran Sukan Dan Kokurikulum 795.5 Pentaksiran Aktiviti Ekstrakurikulum 815.6 Borang - Borang PAJSK 82BAB 6 PENTAKSIRAN PSIKOMETRIK6.0 Pentaksiran Psikometrik 886.1 Komponen Pentaksiran Psikometrik 886.2 Ujian Aptitud Khusus 896.3 Ujian Personaliti 90BAB 7 SISTEM PENGURUSAN PENTAKSIRAN BERASASKANSEKOLAH (SPPBS)7.0 Sistem Pengurusan Pentaksiran Berasaskan Sekolah(SPPBS)
 6. 6. vLAMPIRANLAMPIRAN 1 - Pindaan Surat Pekeliling Lembaga Peperiksaan Bil. 1 Tahun2011 : Penambahbaikan Sistem Pentaksiran Kebangsaan BagiUjian Pencapaian Sekolah Rendah (UPSR) Mulai Tahun 2011KP.LP.003.07.14 (3) Bertarikh 22 Febuari 2011LAMPIRAN 2 - Pekeliling Lembaga Peperiksaan Bil. 2 Tahun 2011:Penambahbaikan Sistem Pentaksiran Kebangsaan BagiPenilaian Menengah Rendah (PMR) Mulai Tahun 2012KP.LP.003.07.14 (2) Bertarikh 14 Febuari 2011LAMPIRAN 3 - Surat Siaran Lembaga Peperiksaan Bil. 3 Tahun 2011:Pemakluman Pentaksiran Berasaskan Sekolah (PBS) Di SekolahRendah Dan Menengah RendahKP.LP.003.07.14.05 (1) Bertarikh 29 Julai 2011LAMPIRAN 4 - Surat Siaran Lembaga Peperiksaan Bil. 6 Tahun 2011:Penggunaan Buku Pengurusan Dan Pengendalian PentaksiranBerasaskan Sekolah (PBS) Sekolah RendahKP.LP.003.07.14.05 (3) Bertarikh 15 September 2011
 7. 7. AKRONIMADD : Attention Deficit DisorderADHA : Attention Deficit Hyperactivity DisorderBMI : Body Mass IndexBPK : Bahagian Pembangunan KurikulumBPKhas : Bahagian Pendidikan KhasBPSH : Bahagian Pengurusan Sekolah HarianBTP : Bahagian Teknologi PendidikanDSP : Dokumen Standard PrestasiFPK : Falsafah Pendidikan KebangsaanFPM : Fail Perkembangan MuridFS : Fail ShowcaseGKMP : Guru Kanan Mata PelajaranHEM : Hal Ehwal MuridICT : Informasi Komunikasi dan TeknologiIPGM : Institusi Pendidikan Guru MalaysiaJERI : Jasmani, Emosi, Rohani dan IntelekJK PBS : Jawatankuasa Pentaksiran Berasaskan SekolahJNJK : Jemaah Nazir dan Jaminan KualitiJPN : Jabatan Pelajaran NegeriKSSR : Kurikulum Standard Sekolah RendahKBSM : Kurikulum Bersepadu Sekolah Menengahvi
 8. 8. KSSM : Kurikulum Standard Sekolah MenengahKPM : Kementerian Pelajaran MalaysiaLD : Learning DisabilitiesLP : Lembaga PeperiksaanOKU : Orang Kurang UpayaP&P : Pengajaran dan PembelajaranPAJSK : Pentaksiran Aktiviti Jasmani, Sukan dan KokurkulumPBS : Pentaksiran Berasaskan SekolahPIBG : Persatuan Ibu Bapa dan GuruPK : Penjaminan KualitiPMR : Penilaian Menengah RendahPP : Pentaksiran PusatPPD : Pejabat Pelajaran DaerahPPsi : Pentaksiran PsikometrikPS : Pentaksiran SekolahSABK : Sekolah Agama Bantuan KerajaanSEGAK : Standard Kecergasan Fizikal KebangsaanSMAN : Sekolah Menengah Agama NegeriSMAR : Sekolah Menengah Agama RakyatSPP : Sektor Penilaian dan PeperiksaanSPPBS : Sistem Pengurusan Pentaksiran Berasaskan SekolahSPPK : Sistem Pentaksiran Pendidikan KebangsaanVii
 9. 9. TJPg : Tugasan Jangka PanjangTJPk : Tugasan Jangka PendekUPSR : Ujian Pencapaian Sekolah RendahYDP : Yang Dipertuaviii
 10. 10. viPRAKATASyukur dipanjatkan ke hadrat Allah SWT kerana dengan izin dan limpah kurnia-Nya,Lembaga Peperiksaan, Kementerian Pelajaran Malaysia dapat menerbitkanPanduan Pentaksiran Berasaskan Sekolah (PBS). Justeru, saya mengambilkesempatan ini untuk mengucapkan setinggi-tinggi tahniah dan terima kasih kepadasemua pihak yang terlibat secara langsung dalam melaksanakan penerbitanPanduan Pentaksiran Berasaskan Sekolah (PBS).Penghasilan Panduan Pentaksiran Berasaskan Sekolah (PBS) ini ialah usahaLembaga Peperiksaan untuk memastikan pelaksanaan Pentaksiran BerasaskanSekolah (PBS) yang terdiri daripada 4 Komponen PBS iaitu Pentaksiran Sekolah(PS), Pentaksiran Pusat (PP), Pentaksiran Aktiviti Jasmani, Sukan dan Kokurikulum(PAJSK) dan Pentaksiran Psikometrik (PPsi) seperti yang diperuntukkan dalam AktaPendidikan 1996 (Akta 550) Seksyen 67, Seksyen 68, Seksyen 69 dan Peraturan-Peraturan Pendidikan (Penilaian dan Peperiksaan) 1997 dapat dilaksanakanmengikut prinsip dan prosedur yang ditetapkan demi keadilan kepada calon sertamenjamin kesahan dan kebolehpercayaan skor pentaksiran.Dokumen ini juga dapat membantu semua pihak yang terlibat dengan PentaksiranBerasaskan Sekolah (PBS) iaitu pentadbir sekolah dan guru-guru sebagai pentaksir,pegawai-pegawai Bahagian di Kementerian Pelajaran Malaysia, Jabatan PelajaranNegeri (JPN) dan Pejabat Pelajaran Daerah (PPD) yang menjalankan tugaspenataran dan pemeriksaan. Manakala ibu bapa boleh menggunakan dokumen inisebagai rujukan.Kejayaan Pentaksiran Berasaskan Sekolah amat bergantung kepada kerjasama dankomitmen yang berterusan daripada semua pihak. Kerjasama dan komitmen iniamat diperlukan bagi mempertingkatkan tahap pelaksanaan PentaksiranBerasaskan Sekolah demi menjaga integriti negara di mata dunia. Saya berharapbudaya kerja ini berterusan demi merealisasikan moto Lembaga Peperiksaan iaituAdil, Sahih dan Amanah.Terima kasih.DR. NA’IMAH BINTI ISHAKPengarah PeperiksaanLembaga PeperiksaanKementerian Pelajaran Malaysiaix
 11. 11. BAB 1DASAR DAN PELAKSANAANPENTAKSIRAN BERASASKAN SEKOLAH (PBS)
 12. 12. Dasar dan Pelaksanaan Pentaksiran Berasaskan Sekolah (PBS) BAB 121.0 DASAR PELAKSANAAN PENTAKSIRAN BERASASKAN SEKOLAH (PBS)Empat perkara asas kepada dasar pelaksanaan PBS ialah:1.1 PUNCA KUASAPelaksanaan Pentaksiran Berasaskan Sekolah (PBS) sekolah rendah mulai tahun 2011 danperingkat menengah rendah mulai tahun 2012 berdasarkan:1.1.1 Akta PendidikanAkta Pendidikan 1996 (Akta 550) dan Peraturan-Peraturan Pendidikan (Penilaian danPeperiksaan) 1997, Bahagian II, Perkara 3 yang menggariskan fungsi Lembaga Peperiksaanadalah:a. Perkara 3 (a): untuk memberi nasihat, memantau dan membuat analisis tentangpenilaian berasaskan sekolah;b. Perkara 3 (b): untuk mengendalikan semua peperiksaan mengikut peraturan-peraturan, garis panduan dan arahan tentang peperiksaan; danc. Perkara 3 (c): untuk mengadakan peperiksaan, untuk mengendalikan pemantauanpeperiksaan dan menguatkuasakan peraturan-peraturan, garis panduan dan arahantentang peperiksaan.1.1 Punca Kuasa1.2 Komponen Pentaksiran Berasaskan Sekolah1.3 Peraturan-Peraturan Am Pentaksiran Berasaskan Sekolah1.4 Dokumen Rujukan
 13. 13. Dasar dan Pelaksanaan Pentaksiran Berasaskan Sekolah (PBS) BAB 131.1.2 Mesyuarat Jemaah MenteriMesyuarat Jemaah Menteri bertarikh 17 Disember 2010 telah bersetuju supayapenambahbaikan Sistem Pentaksiran Pendidikan Kebangsaan (SPPK) bagi UjianPencapaian Sekolah Rendah (UPSR) dan Penilaian Menengah Rendah (PMR) dilaksanakandengan memberikan penekanan kepada pentaksiran untuk pembelajaran (assessment forlearning) dan pentaksiran tentang pembelajaran (assessment of learning).Selaras dengan arahan itu, Lembaga Peperiksaan (LP), Kementerian Pelajaran Malaysia(KPM) telah mengeluarkan:a. Pindaan Surat Pekeliling Lembaga Peperiksaan Bil. 1 Tahun 2011: PenambahbaikanSistem Pentaksiran Kebangsaan Bagi Ujian Pencapaian Sekolah Rendah MulaiTahun 2011 - KP.LP.003.07.14 (3) bertarikh 22 Februari 2011.b. Pindaan Surat Pekeliling Lembaga Peperiksaan Bil. 2 Tahun 2011: PenambahbaikanSistem Pentaksiran Kebangsaan Bagi Penilaian Menengah Rendah (PMR) MulaiTahun 2012 - KP.LP.003.07.14 (2) bertarikh 14 Februari 2011.c. Surat Siaran Lembaga Peperiksaan Bil. 3 Tahun 2011: Pemakluman PentaksiranBerasaskan Sekolah (PBS) di Sekolah Rendah dan Menengah Rendah -KP.LP.003.07.14.05 (1) bertarikh 29 Julai 2011.d. Surat Siaran Lembaga Peperiksaan Bil. 6 Tahun 2011: Penggunaan BukuPengurusan dan Pengendalian Pentaksiran Berasaskan Sekolah (PBS) SekolahRendah -KP.LP.003.07.14.05 (3) Bertarikh 15 September 2011.
 14. 14. Dasar dan Pelaksanaan Pentaksiran Berasaskan Sekolah (PBS) BAB 141.2 KOMPONEN PENTAKSIRAN BERASASKAN SEKOLAHPBS merupakan satu pentaksiran yang bersifat holistik iaitu menilai aspek kognitif, afektifdan psikomotor selaras dengan Falsafah Pendidikan Kebangsaan dan kurikulumkebangsaan. Komponen PBS terdiri daripada dua kategori iaitu akademik dan bukanakademik seperti yang ditunjukkan dalam Rajah 1. Kategori akademik terdiri daripadaPentaksiran Sekolah (PS) dan Pentaksiran Pusat (PP), manakala kategori bukan akademikterdiri daripada Pentaksiran Psikometrik (PPsi) dan Pentaksiran Aktiviti Jasmani, Sukan danKokurikulum (PAJSK). Kedua-dua kategori ini memberi pengiktirafan dan autonomi kepadaguru untuk melaksanakan pentaksiran formatif dan sumatif yang berasaskan sekolah.PENTAKSIRAN BERASASKAN SEKOLAHAKADEMIK BUKAN AKADEMIKPentaksiranPusatPentaksiranSekolahPentaksiranAktivitiJasmani,Sukan danKokurikulumPentaksiranPsikometrikRajah 1: Komponen PBS
 15. 15. Dasar dan Pelaksanaan Pentaksiran Berasaskan Sekolah (PBS) BAB 151.2.1 Pentaksiran SekolahPentaksiran yang dirancang, dibina, ditadbir, diperiksa, direkod dan dilapor oleh gurusekolah yang berkenaan.PS berfungsi sebagai pentaksiran untuk pembelajaran (assessment for learning) danpentaksiran tentang pembelajaran (assessment of learning).1.2.2 Pentaksiran PusatPentaksiran yang ditadbir, diperiksa, direkod di peringkat sekolah oleh guru berdasarkanperaturan pentaksiran, instrumen pentaksiran, tugasan, garis panduan, peraturan penskorandan penggredan dikeluarkan oleh LP dalam tempoh yang ditetapkan mengikut matapelajaran. Pelaporan dikeluarkan LP.1.2.3 Pentaksiran Aktiviti Jasmani, Sukan dan KokurikulumPentaksiran yang ditadbir, direkod dan dilaporkan di peringkat sekolah oleh guruberdasarkan penyertaan, penglibatan dan pencapaian murid dalam aktiviti sukan,kokurikulum dan ekstrakurikulum. Standard Kecergasan Fizikal Kebangsaan (SEGAK) danBody Mass Index (BMI) dilaksanakan untuk menilai dan melaporkan aktiviti fizikal murid.1.2.4 Pentaksiran PsikometrikPentaksiran yang dilaksanakan di peringkat sekolah dan / atau pusat untuk mengukurkebolehan (innate ability dan acquired ability), kemahiran berfikir, kemahiran menyelesaikanmasalah, minat, kecenderungan, sikap dan personaliti murid. Pentaksiran ini tidakberasaskan kurikulum dan proses pengajaran dan pembelajaran.a. Pentaksiran formatif dijalankan seiring dengan proses pengajaran dan pembelajaran(P&P). Contoh instrumen yang boleh digunakan ialah lembaran kerja, pemerhatian,kuiz, senarai semak, laporan tugasan, tugasan rumah dan ujian.b. Pentaksiran sumatif dijalankan pada akhir setiap unit pembelajaran, penggal, bulandan tahun.
 16. 16. Dasar dan Pelaksanaan Pentaksiran Berasaskan Sekolah (PBS) BAB 161.2.5 Jadual Pelaksanaan Komponen PBSPBS dilaksanakan mengikut jadual yang ditetapkan oleh Lembaga Peperiksaan. Jadualdi bawah menunjukkan komponen PBS yang perlu dilaksanakan di peringkat rendah mulaitahun 2011 dan peringkat menengah rendah mulai tahun 2012.Jadual 1 menunjukkan pelaksanaan PBS pada Tahap 1 (Tahun 1, Tahun 2, Tahun 3).Jadual 1 : Pelaksanaan Tahap 1 (Tahun 1, Tahun 2, Tahun 3)BIL KOMPONEN PBS PERKARADilaksanakan bagi mata pelajaran berikut :a. Pentaksiran Sekolah  Bahasa Malaysia Bahasa Inggeris Bahasa Cina Bahasa Tamil Matematik Pendidikan Jasmani Pendidikan Kesihatan Pendidikan Islam Pendidikan Moral Pendidikan Seni Visual Pendidikan Muzik Dunia Sains dan Teknologi Bahasa Arab Bahasa Cina SK Bahasa Tamil SK Bahasa Kadazandusun Bahasa Iban Bahasa Melayu SJK Bahasa Inggeris SJKb. Pentaksiran Aktiviti Jasmani,Sukan dan KokurikulumTiadac. Pentaksiran Psikometrik Tiadad. Pentaksiran Pusat Tiada
 17. 17. Dasar dan Pelaksanaan Pentaksiran Berasaskan Sekolah (PBS) BAB 17Jadual 2 menunjukkan pelaksanaan PBS pada Tahap 2 (Tahun 4, Tahun 5, Tahun 6).Jadual 2 : Pelaksanaan pada Tahap 2 (Tahun 4, Tahun 5, Tahun 6)BIL KOMPONEN PBS PERKARADilaksanakan bagi mata pelajaran berikut :a. Pentaksiran Sekolah  Bahasa Malaysia Bahasa Inggeris Bahasa Cina Bahasa Tamil Matematik Sains Reka Bentuk danTeknologi Teknologi Maklumat danKomunikasi Pendidikan Jasmani Pendidikan Kesihatan Pendidikan Muzik Pendidikan Seni Visual Pendidikan Islam Pendidikan Moral Sejarah Bahasa Arab Bahasa Cina SK Bahasa Tamil SK Bahasa Kadazandusun Bahasa Iban Bahasa Semaib. Pentaksiran Aktiviti Jasmani,Sukan dan KokurikulumAktiviti Jasmani, Sukan, Kokurikulum dan Ekstrakurikulumc. Pentaksiran Psikometrik Ujian Aptitud Am dan Ujian Personalitid. Pentaksiran Pusat Dilaksanakan bagi mata pelajaran yang ditetapkan olehLembaga Peperiksaan.
 18. 18. Dasar dan Pelaksanaan Pentaksiran Berasaskan Sekolah (PBS) BAB 18Jadual 3 menunjukkan pelaksanaan PBS pada Tingkatan 1, 2 dan 3.Jadual 3 : Pelaksanaan PBS Tingkatan 1, 2 dan 3BIL KOMPONEN PBS PERKARADilaksanakan bagi mata pelajaran berikut :a. Pentaksiran Sekolah  Bahasa Melayu Bahasa Inggeris Bahasa Arab Bahasa Cina Bahasa Tamil Bahasa Iban Bahasa Kadazandusun Mathematics Science Pendidikan Islam Pendidikan Moral Sejarah Geografi Pendidikan Seni Visual Pendidikan Muzik Pendidikan Sivik danKewarganegaraan Pendidikan Jasmani danKesihatan Kemahiran HidupBersepadu KemahiranTeknikal Kemahiran HidupBersepadu EkonomiRumah Tangga Kemahiran HidupBersepadu Pertanian Kemahiran HidupBersepadu Perdagangandan Keusahawananb. Pentaksiran Aktiviti Jasmani,Sukan dan KokurikulumMulai tingkatan 1 tahun 2012c. Pentaksiran Psikometrik Ujian Aptitud Khusus dan Ujian Personalitid. Pentaksiran Pusat Dilaksanakan bagi mata pelajaran berikut pada tingkatan2 dan tingkatan 3 : Bahasa Melayu Bahasa Inggeris Bahasa Arab Bahasa Cina Bahasa Tamil Bahasa Iban Bahasa Kadazandusun Mathematics Science Pendidikan Islam Pendidikan Moral Sejarah Geografi Pendidikan Seni Visual Pendidikan Muzik Pendidikan Sivik danKewarganegaraan Pendidikan Jasmani danKesihatan Kemahiran HidupBersepadu KemahiranTeknikal Kemahiran HidupBersepadu EkonomiRumah Tangga Kemahiran HidupBersepadu Pertanian Kemahiran HidupBersepadu Perdagangandan Keusahawanan
 19. 19. Dasar dan Pelaksanaan Pentaksiran Berasaskan Sekolah (PBS) BAB 191.3 PERATURAN-PERATURAN AM PENTAKSIRAN BERASASKAN SEKOLAH1.3.1 Syarat Pelaksanaan1.3.2 Pengurusan Kes KhasPihak sekolah hendaklah membuka fail Kes Khas Sekolah. Fail ini hendaklah mengandungimaklumat berkaitan semua jenis kes khas.a. Semua murid di sekolah kebangsaan / sekolah jenis kebangsaan / sekolah swastahendaklah melaksanakan PBS di sekolah rendah.b. Semua murid sekolah kerajaan / sekolah bantuan kerajaan / Sekolah Agama BantuanKerajaan (SABK) / sekolah di bawah agensi kerajaan / Sekolah Menengah AgamaNegeri (SMAN) / Sekolah Menengah Agama Rakyat (SMAR) dan sekolah swastayang berdaftar dengan KPM hendaklah melaksanakan PBS di peringkat menengahrendah.c. Semua murid hendaklah didaftarkan dalam Sistem Pengurusan PBS (SPPBS).a. Kes Disiplin (ponteng dan buang sekolah).Pentadbir sekolah hendaklah mengambil tindakan seperti berikut:i. memfailkan senarai nama murid beserta dengan surat amaran dan laporantindakan dari unit disiplin sekolah dan keputusan JK PBS sekolah berkaitan kesdalam fail Kes Khas Sekolah.ii. melaksanakan PBS sepanjang murid hadir di sekolah. Sekiranya tempohpelaksanaan dan penilaian PBS telah tamat, murid tidak perlu melaksanakan PBStersebut.iii. melaksanakan PBS mengikut kaedah yang diputuskan oleh JK PBS sekolah.iv. memastikan skor bagi komponen PBS direkodkan berdasarkan hasil kerja semasayang dilakukan oleh murid berkenaan.
 20. 20. Dasar dan Pelaksanaan Pentaksiran Berasaskan Sekolah (PBS) BAB 110b. Murid tidak hadir ke sekolah dalam tempoh masa yang panjang atas sebab kesihatan.Pentadbir sekolah hendaklah mengambil tindakan seperti berikut:i. memfailkan semua kes, laporan perubatan dan keputusan JK PBS berkaitan kesdalam fail Kes Khas Sekolah.ii. memastikan semua kes disokong dengan laporan perubatan yang mengesahkanmurid berkenaan sakit.iii. melaksanakan PBS sepanjang murid hadir ke sekolah. Sekiranya tempohpelaksanaan dan penilaian PBS telah tamat, murid tidak perlu melaksanakan PBStersebut.iv. melaksanakan PBS mengikut kaedah yang diputuskan oleh JK PBS sekolah.v. memastikan skor bagi komponen PBS direkodkan berdasarkan hasil kerja semasayang dilakukan oleh murid berkenaan.c. Murid Orang Kurang Upaya (OKU).Pentadbir sekolah hendaklah mengambil tindakan seperti berikut:i. mengenal pasti kategori murid dari golongan OKU.Kategori murid OKU adalah seperti berikut: Terencat Akal / Sindrom Down Buta Pelbagai Kecacatan / Ketidakupayaan lain / Disleksia / Attention DeficitHyperactivity Disorder (ADHD) / Attention Deficit Disorder (ADD) / Autisme /Learning Disabilities (LD) Bisu Pekak Rabun Spastik/Cerebral Palsyii. mendapatkan dokumen rasmi sebelum mengkategorikan murid sebagai OKU.Murid perlu mengemukakan satu daripada dokumen berikut: Laporan Perubatan yang mengesahkan murid adalah OKU; atau Kad OKU bagi murid yang telah mendaftar dengan Jabatan KebajikanMasyarakat sebagai OKUiii. memfailkan semua kes, laporan perubatan/Kad OKU dan keputusan JK PBSberkaitan kes dalam fail Kes Khas Sekolah.
 21. 21. Dasar dan Pelaksanaan Pentaksiran Berasaskan Sekolah (PBS) BAB 111iv. mematuhi prosedur permohonan keperluan khas berikut: Memastikan murid yang tidak dapat melaksanakan PBS seperti murid biasamembuat permohonan kepada pihak sekolah. Murid yang tidak membuatpermohonan akan dianggap sebagai murid biasa. Mengemukakan salinan dengan menggunakan Borang Maklumat Murid DariGolongan Orang Kurang Upaya (OKU) yang disediakan oleh LP bersertadokumen sokongan seperti laporan perubatan atau kad OKU kepada PengarahPelajaran Negeri untuk kelulusan melaksanakan PBS menggunakanmekanisme yang ditetapkan untuk calon OKU.v. melaksanakan PBS kepada semua murid OKU kerana tiada sebarangpengecualian diberikan kepada murid berkenaan. Murid berkenaan akan ditaksirdan dinilai menggunakan mekanisme yang sesuai.vi. melaksanakan PBS mengikut kaedah yang diputuskan oleh JK PBS sekolah.vii menyediakan keperluan khas yang diperlukan oleh murid berkenaan sepertiperkhidmatan, peralatan atau perisian khas dalam pentaksiran PBS.d. Murid bertukar sekolah.Pentadbir sekolah asal hendaklah mengambil tindakan seperti berikut:i. mengemas kini skor PBS murid berkenaan dalam SPPBS sebelum prosesperpindahan tersebut.ii. memaklumkan pertukaran tersebut kepada Pegawai PBS PPD dan Pegawai PBSJPN.iii. memastikan evidens PBS murid berkenaan diserahkan kepada sekolah baharu.Pentadbir sekolah baharu hendaklah mengambil tindakan seperti berikut:i. memastikan evidens murid dari sekolah asal diterima.ii. mendapatkan surat rasmi dari sekolah asal murid sekiranya dia tidakmelaksanakan PBS sebelum berpindah ke sekolah baharu.iii. melaksanakan PBS untuk murid berkenaan bagi komponen PS, PP, PAJSK danPPsi sepanjang tempoh murid berada di sekolah baharu.Bagi komponen PP, sekiranya tempoh pelaksanaan dan penilaian telah tamat,murid tidak perlu melaksanakan PP.
 22. 22. Dasar dan Pelaksanaan Pentaksiran Berasaskan Sekolah (PBS) BAB 112e. Murid di bawah pengawasan Kementerian Dalam Negeri dan Jabatan KebajikanMasyarakat.Pentadbir sekolah berkenaan hendaklah mengambil tindakan seperti berikut:i. memastikan semua murid melaksanakan PBS kerana tiada sebarangpengecualian diberikan kepada murid berkenaan. Murid berkenaan akan ditaksirdan dinilai menggunakan mekanisme yang sesuai.ii. melaksanakan PBS mengikut kaedah yang diputuskan oleh JK PBS sekolah.iii. merujuk kepada Pengarah Peperiksaan untuk mendapatkan maklumat dantindakan selanjutnya bagi melaksanakan PP untuk murid berkenaan.f. Atlet yang terlibat dalam kejohanan peringkat negeri dan / atau kebangsaan /antarabangsa.Pentadbir sekolah hendaklah mengambil tindakan seperti berikut:i. memastikan PBS dilaksanakan sepanjang murid hadir di sekolah. Sekiranyatempoh pelaksanaan dan penilaian PBS telah tamat, murid tidak perlumelaksanakan PBS tersebut.ii. melaksanakan PBS mengikut kaedah yang diputuskan oleh JK PBS sekolah.iii. merujuk kepada Pengarah Peperiksaan untuk mendapatkan maklumat dantindakan selanjutnya bagi melaksanakan PP untuk murid berkenaan.g. Murid baru pulang dari bermastautin di luar negara.Pentadbir sekolah hendaklah mengambil tindakan seperti berikut:i. memastikan PBS hanya dilaksanakan semasa murid hadir di sekolah. PelaksanaanPBS hanya dilakukan semasa murid berada di sekolah.ii. melaksanakan PBS mengikut kaedah yang diputuskan oleh JK PBS sekolah.
 23. 23. Dasar dan Pelaksanaan Pentaksiran Berasaskan Sekolah (PBS) BAB 1131.4 DOKUMEN RUJUKANPelaksanaan PBS hendaklah berpandukan Panduan Pentaksiran Berasaskan Sekolah(PBS), Dokumen Standard Prestasi (DSP) dan Manual SPPBS yang disediakan oleh LP.a. Panduan Pentaksiran Berasaskan Sekolah (PBS)i. LP menghantar buku kepada JPN / PPD.ii. JPN / PPD mengedarkan buku ke sekolah.iii. Pihak sekolah memperbanyakkan dan mengedarkan buku kepada semuaguru yang terlibat dalam PBS.Sebuah naskhah hendaklah disimpan di Bilik Pengetua / Guru Besar.b. Dokumen Standard Prestasi (DSP)i. LP menghasilkan DSP.ii. Pihak sekolah memperbanyakkan dan mengedarkan DSP kepada guru matapelajaran yang terlibat dalam PBS.Guru mata pelajaran mesti memiliki dan menggunakan DSP yang disediakanoleh LP. Pelaksanaan pentaksiran hendaklah mematuhi sepenuhnyakandungan DSP.Sebuah naskhah hendaklah disimpan di bilik Pengetua / Guru Besar.iii. DSP boleh dimuat turun dari laman sesawang LP.c. Manual Sistem Pengurusan Pentaksiran Berasaskan Sekolah (SPPBS)i. LP menyediakan Manual SPPBS.ii. Pihak sekolah memuat turun Manual SPPBS dari laman sesawang LP danmengedarkan kepada guru-guru. Sebuah naskhah hendaklah disimpandi bilik Pengetua / Guru Besar.
 24. 24. BAB 2PENGOPERASIANPENTAKSIRAN BERASASKAN SEKOLAH
 25. 25. Pengoperasian Pentaksiran Berasaskan Sekolah (PBS) BAB 2162.0 PENGOPERASIAN PENTAKSIRAN BERASASKAN SEKOLAHEmpat perkara asas pengoperasian PBS ialah:2.1 JAWATANKUASA PENTAKSIRAN BERASASKAN SEKOLAH2.1.1 Peringkat Kementerian Pelajaran Malaysiaa. Senarai JawatankuasaPengerusi : Ketua Pengarah Pelajaran Malaysia (KPPM)Naib Pengerusi : Timbalan Ketua Pengarah Pelajaran Malaysia(Sektor Dasar dan Pembangunan Pendidikan)Setiausaha : Pengarah Lembaga PeperiksaanAhli : Pengarah Bahagian Buku TeksSetiausaha Bahagian Khidmat PengurusanPengarah Bahagian Kokurikulum dan KesenianPengarah Bahagian Pembangunan KurikulumPengarah Bahagian Pendidikan GuruPengarah Bahagian Pendidikan IslamPengarah Bahagian Pendidikan KhasPengarah Bahagian Pendidikan SwastaPengarah Bahagian Pendididkan Teknik dan VokasionalSetiausaha Bahagian Pengurusan MaklumatPengarah Bahagian Sekolah Berasrama Penuh dan SekolahKecemerlanganPengarah Bahagian Pengurusan Sumber ManusiaPengarah Bahagian Perancangan dan Penyelidikan DasarPendidikanPengarah Bahagian Psikologi dan KaunselingPengarah Bahagian SukanPengarah Bahagian Teknologi PendidikanPengarah Institut Aminuddin BakiPengarah Institut Pendidikan Guru MalaysiaKetua Nazir Jemaah Nazir dan Jaminan Kualiti2.1 Jawatankuasa PBS2.2 Jadual Pelaksanaan PBS2.3 Penjaminan Kualiti PBS2.4 Penyimpanan Evidens PBS
 26. 26. Pengoperasian Pentaksiran Berasaskan Sekolah (PBS) BAB 217b. Senarai Tugasi. Mengadakan mesyuarat jawatankuasa peringkat kementerian;ii. Mengadakan mesyuarat penataran peringkat kementerian;iii. Memastikan aktiviti penjaminan kualiti pengendalian PBS dilaksanakan; daniv. Menyediakan laporan pelaksanaan peringkat kementerian untuk dihantar kepadaMenteri Pelajaran.2.1.2 Peringkat Negeria. Senarai JawatankuasaPengerusi : Pengarah Pelajaran NegeriNaib Pengerusi : Timbalan Pengarah Pelajaran NegeriSetiausaha : Ketua Sektor, Sektor Penilaian dan Peperiksaan (SPP), JPNAhli : Semua Ketua Sektor JPNPengarah Institut Pendidikan Guru Malaysia (IPGM)Ketua Nazir, Jemaah Nazir dan Jaminan Kualiti Negeri (JNJK)Ketua Penolong Pengarah, Bahagian Teknologi Pendidikan Negeri(BTPN)Semua Ketua Penolong Pengarah, JPNSemua Pegawai Pelajaran DaerahYDP Majlis PengetuaYDP Majlis Guru BesarYDP Majlis Guru Cemerlangb. Senarai Tugasi. Memastikan pengoperasian PBS di negeri mengikut garis panduan yangditetapkan.ii. Mengadakan empat kali mesyuarat jawatankuasa peringkat negeri;iii. Mengadakan mesyuarat penataran peringkat negeri;iii. Memastikan aktiviti penjaminan kualiti pengendalian PBS dilaksanakan; daniv. Menyediakan laporan pelaksanaan peringkat negeri untuk dihantar kepada LPdan Ketua Pengarah Pelajaran Malaysia.
 27. 27. Pengoperasian Pentaksiran Berasaskan Sekolah (PBS) BAB 2182.1.3 Peringkat Daeraha. Senarai JawatankuasaPengerusi : Pegawai Pelajaran DaerahNaib Pengerusi : Timbalan Pegawai Pelajaran DaerahSetiausaha : Penolong PPD (Peperiksaan / PBS)Ahli : Semua PengetuaSemua Guru BesarSemua Penolong PPDSemua Penyelaras Pusat Kegiatan Gurub. Senarai Tugasi. Memastikan pengoperasian PBS di daerah mengikut garis panduan yangditetapkan.ii. Mengadakan empat kali mesyuarat jawatankuasa peringkat daerah;iii. Mengadakan mesyuarat penataran peringkat daerah;iv. Memastikan aktiviti penjaminan kualiti pengendalian PBS dilaksanakan; danv. Menyediakan laporan pelaksanaan peringkat daerah untuk dihantar ke JPN.
 28. 28. Pengoperasian Pentaksiran Berasaskan Sekolah (PBS) BAB 2192.1.4 Peringkat Sekolaha. Senarai Jawatankuasa Induk PBSi. Sekolah RendahPengerusi : Guru BesarNaib Pengerusi : Penolong Kanan Pentadbiran (PS dan PP)Penolong Kanan HEM (PPsi / Pembudayaan PBS)Penolong Kanan Ko-Kurikulum (PAJSK)Penyelia Petang (jika berkenaan)Penolong Kanan Pendidikan Khas (jika berkenaan)Setiausaha : Setiausaha Peperiksaan / Setiausaha PBSAhli : Ketua Panitia yang dilantik (Latihan / Penataran)Ketua Panitia yang dilantik (Penyelarasan)Ketua Panitia yang dilantik (Pementoran)Ketua Panitia yang dilantik (Pemantauan)Ketua Panitia yang dilantik (Pengesanan)Ketua Panitia yang dilantik (PS dan PP)Guru CemerlangGuru DisiplinGuru Bimbingan dan Kaunseling (PPsi)Guru Penolong yang dilantik (PAJSK)Jurulatih Utama (Setiap mata pelajaran)ii. Sekolah Menengah (Gred A)Pengerusi : PengetuaNaib Pengerusi : Penolong Kanan Pentadbiran (PS dan PP)Penolong Kanan HEM (PPsi / Pembudayaan PBS)Penolong Kanan Ko-Kurikulum (PAJSK)Penyelia Petang (jika berkenaan)Penolong Kanan Pendidikan Khas (jika berkenaan)Setiausaha : Setiausaha Peperiksaan / Setiausaha PBSAhli : Guru Kanan Mata Pelajaran (GKMP) yang dilantik(Latihan / Penataran)GKMP yang dilantik (Penyelarasan)GKMP yang dilantik (Pementoran)GKMP yang dilantik (Pemantauan)GKMP yang dilantik (Pengesanan)Semua Ketua Panitia (PS dan PP)Guru CemerlangGuru DisiplinGuru Bimbingan dan Kaunseling (PPsi)Guru Penolong yang dilantik (PAJSK)Jurulatih Utama (Setiap mata pelajaran)
 29. 29. Pengoperasian Pentaksiran Berasaskan Sekolah (PBS) BAB 220iii. Sekolah Menengah (Gred B)Pengerusi : PengetuaNaib Pengerusi : Penolong Kanan Pentadbiran (PS dan PP)Penolong Kanan HEM (PPsi / Pembudayaan PBS)Penolong Kanan Ko-Kurikulum (PAJSK)Penyelia Petang (jika berkenaan)Penolong Kanan Pendidikan Khas (jika berkenaan)Setiausaha : Setiausaha Peperiksaan / Setiausaha PBSAhli : GKMP / Ketua Panitia yang dilantik (Latihan / Penataran)GKMP / Ketua Panitia yang dilantik (Penyelarasan)GKMP / Ketua Panitia yang dilantik (Pementoran)GKMP / Ketua Panitia yang dilantik (Pemantauan)GKMP / Ketua Panitia yang dilantik (Pengesanan)Semua Ketua Panitia (PS dan PP)Guru CemerlangGuru DisiplinGuru Bimbingan dan Kaunseling (PPsi)Guru Penolong yang dilantik (PAJSK)Jurulatih Utama (Setiap mata pelajaran)Nota: Pelantikan JK PBS ini tertakluk kepada keperluan sekolah dan bergantung kepadakeperluan pihak lain. Seorang guru boleh memegang lebih daripada satu portfolio.b. Senarai Tugasi. Memastikan pengoperasian PBS di sekolah mengikut garis panduan yang ditetapkan.ii. Mengadakan mesyuarat sekurang- kurangnya empat kali setahun.Agenda mesyuarat adalah seperti berikut:• Agenda Mesyuarat Pertama (Awal Tahun):- Menjelaskan konsep, dasar pelaksanaan dan komponen PBS.- Menyediakan agihan tugas jawatankuasa dan carta organisasi JK PBS.- Melantik Pentaksir Sekolah.- Menetapkan sistem fail PBS.- Mengedarkan surat pekeliling / surat siaran pelaksanaan PBS.- Memaklumkan peraturan-peraturan am pelaksanaan PBS.
 30. 30. Pengoperasian Pentaksiran Berasaskan Sekolah (PBS) BAB 221- Menetapkan Jadual Kerja Pelaksanaan (Carta Gantt)PS / PP / PAJSK / PPsiProgram Pembudayaan PBS (Murid / Guru / Ibu bapa / Jalinan danJaringan)Latihan / PenataranPenyelarasanPementoranPemantauanPelaporan Prestasi Murid dalam SPPBS- Pengurusan evidens di tempat yang selamat dan bersistematik.- Pengurusan pelaksanaan PBS bagi kes-kes khas.- Hal-hal lain.• Agenda Mesyuarat Kedua (Suku Tahun Pertama):- Pengesahan Minit Mesyuarat Pertama.- Isu-Isu Pelaksanaan dan kes-kes khas PBS.- Laporan Jawatankuasa PBS:PS / PP / PAJSK / PPsiProgram Pembudayaan PBS (Murid / Guru / Ibu bapa / Jalinan danJaringan)Latihan / PenataranPenyelarasanPementoranPemantauanPelaporan Prestasi Murid dalam SPPBS- Hal-hal lain.• Agenda Mesyuarat Ketiga (Suku Tahun Kedua):- Pengesahan Minit Mesyuarat Kedua.- Isu-Isu Pelaksanaan dan Kes-kes Khas PBS.- Laporan Jawatankuasa PBS:PS / PP / PAJSK / PPsiProgram Pembudayaan PBS (Murid / Guru / Ibu bapa / Jalinan danJaringan)Latihan / PenataranPenyelarasanPementoranPemantauanPelaporan Prestasi Murid dalam SPPBS- Hal-hal lain.
 31. 31. Pengoperasian Pentaksiran Berasaskan Sekolah (PBS) BAB 222• Agenda Mesyuarat Keempat (Post Mortem)- Pengesahan Minit Mesyuarat Ketiga.- Post Mortem Pelaksanaan PBS.- Tindakan Susulan dan Penambahbaikan Pelaksanaan PBS.- Perancangan Pelaksanaan PBS Tahun Hadapan.- Hal-hal lain.iii. Semua keputusan mesyuarat hendaklah diminitkan dan menjadi dasar atau puncakuasa kepada pengoperasian / pelaksanaan PBS di sekolah.iv. Pentadbir sekolah bertanggungjawab mengeluarkan surat pelantikan pentaksir sekolah,login dan kata laluan SPPBS.
 32. 32. Pengoperasian Pentaksiran Berasaskan Sekolah (PBS) BAB 2232.2 JADUAL PENGOPERASIAN PENTAKSIRAN BERASASKAN SEKOLAHJadual 4 menunjukkan jadual pengoperasian PBS yang perlu dilaksanakan di sekolahrendah mulai tahun 2011 dan peringkat menengah rendah mulai tahun 2012.Jadual 4 : Jadual Pengoperasian PBSa. Pelaksanaan PBS hendaklah mematuhi Jadual Pengoperasian PBS yang disediakanoleh LP.b. Semua isu berkaitan pengoperasian PBS hendaklah dijadikan agenda MesyuaratJawatankuasa Kurikulum peringkat negeri, daerah dan sekolah.BIL PERKARA TEMPOH TINDAKANi. Mengedarkan Surat Pekelilingke JPN.Mengikut Keperluan LPii. Mengedarkan Surat Pekelilingke PPD dan Sekolah.Mengikut Keperluan JPNiii. Mengedarkan Surat ArahanPelaksanaan PBSke JPN.Disember LPiv. Mengedarkan Surat ArahanPelaksanaan PBSke PPD dan Sekolah.Disember JPNv. Mesyuarat Jawatankuasa PBS Januari - Mac,April - Jun,Julai - SeptemberOktober - DisemberJPN / PPD /Sekolahvi. Pendaftaran SPPBS. Januari - Februari Sekolahvii. Tempoh pelaksanaan PBS. Mengikut jadualyang ditetapkan olehLPSekolahviii. Penjaminan Kualiti:Pementoran, Pemantauan,Penyelarasan dan Pengesanan.Sepanjang tahunmengikut keperluanSekolah / PPD /JPN / LP /Bahagian KPMix. Pengumpulan penguasaan muriddalam SPPBS.Sehingga hariterakhir sesipersekolahan tahunsemasaSekolahx. Pelaporan murid. Mengikut keperluan Sekolah
 33. 33. Pengoperasian Pentaksiran Berasaskan Sekolah (PBS) BAB 2242.3 PENJAMINAN KUALITIPenjaminan kualiti merupakan piawaian untuk menentukan kualiti pelaksanaan PBSmengikut garis panduan yang ditetapkan. Kualiti hendaklah menjadi keutamaan dalamsemua aspek dan peringkat pentaksiran. Pentaksiran yang berkualiti akan menghasilkanmaklumat yang tepat dan menunjukkan keadaan sebenar tentang tahap pembelajaranmurid. Maklumat yang tepat boleh membantu pembuat dan penentu dasar melakukanperubahan bagi tujuan meningkatkan pengajaran dan pembelajaran. Indikator atau petunjukutama bagi penjaminan kualiti dalam pentaksiran ialah kesahan dan kebolehpercayaan skor,kebolehtadbiran instrumen dan keadilan kepada calon.Penjaminan kualiti dalam pelaksanaan PBS dilakukan melalui:2.3.1 Pementoran2.3.2 Penyelarasan2.3.3 Pemantauan2.3.4 Pengesanan2.3.1 PementoranPementoran adalah proses membantu, memudah cara dan membimbing guru. Pementorandalam konteks Pentaksiran Berasaskan Sekolah (PBS) adalah satu proses yang dijalankanuntuk penjaminan kualiti bagi membantu, memudah cara, membimbing, meningkatkanpengetahuan dan kefahaman guru untuk melaksanakan PBS mengikut prosedur dan garispanduan yang ditetapkan.a. Tempoh Pelaksanaan:Aktiviti pementoran dijalankan sebelum, semasa dan / atau selepas pelaksanaanpentaksiran berasaskan sekolah.b. Objektif Pementoran:i. Memberi bimbingan, khidmat bantu dan nasihat mengenai pelaksanaan danpengurusan PBS.ii. Meningkatkan kemahiran pelaksanaan pentaksiran dalam kalangan guru yangdibimbing.iii. Meningkatkan kompetensi dan keyakinan guru yang dibimbing.iv. Membantu guru menyelesaikan masalah pelaksanaan PBS.v. Membina rangkaian kerja dan hubungan profesional antara mentor dan guruyang dibimbing.
 34. 34. Pengoperasian Pentaksiran Berasaskan Sekolah (PBS) BAB 225c. Jenis Pementoran:i. FormalPementoran formal dijalankan oleh JK PBS secara berjadual dalam mesyuaratatau sesi peningkatan profesionalisme guru.ii. InformalPementoran informal dijalankan oleh JK PBS sebelum, semasa atau selepaspelaksanaan PBS tanpa jadual yang ditetapkan.d. Mentor:i. Mentor dalaman terdiri daripada:• GKMP / Ketua Bidang• Ketua Panitia• Guru Cemerlang• Jurulatih Utama• Mana-mana guru yang dilantik oleh Pengetua / Guru Besar / JK PBSii. Mentor luaran terdiri daripada:• Petugas yang dilantik oleh LP• Petugas yang dilantik oleh JPN• Petugas yang dilantik oleh PPDe. Peranan Mentor:i. Membimbing guru menggunakan standard prestasi dan aplikasi SPPBS.ii. Membantu guru menyediakan instrumen pentaksiran.iii. Memberi pendedahan pelbagai jenis instrumen pentaksiran.iv. Memastikan pelaksanaan pentaksiran seiring dengan P&P.v. Mendapatkan maklum balas untuk penambahbaikan pengajaran.vi. Membantu menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh guru yang dibimbing.
 35. 35. Pengoperasian Pentaksiran Berasaskan Sekolah (PBS) BAB 226Rajah 2 menunjukkan carta alir pementoran.MULAJK PBS merancang pelaksanaanpementoranMemberibimbinganMenjalankan pementoranGuru faham mengenai pelaksanaan PBSMenghantar laporan pementoran kepadaJK PBS PPD/JPN/LPTAMATRajah 2 : Carta Alir PementoranTidakYa
 36. 36. Pengoperasian Pentaksiran Berasaskan Sekolah (PBS) BAB 2272.3.2 PenyelarasanPenyelarasan adalah satu proses penjaminan kualiti untuk memastikan keseragamanpelaksanaan tugasan dan penskoran demi keadilan kepada calon serta kesahan dankebolehpercayaan skor pentaksiran.a. Tempoh Pelaksanaan:Kekerapan aktiviti penyelarasan adalah sepanjang tempoh pelaksanaan PBS danmengikut jadual yang ditentukan oleh JK PBS.b. Objektif Penyelarasan:i. Menyeragamkan kefahaman terhadap kehendak tugasan dan kriteriapenskoran.ii. Menyeragamkan skor pentaksiran sekolah yang diberikan oleh guruberdasarkan pernyataan standard, deskriptor dan evidens dalam dokumenstandard prestasi.iii. Menyeragamkan skor pentaksiran pusat yang diberikan oleh guruberdasarkan kriteria penskoran sesuatu tugasan yang ditetapkan.iv. Menyeragamkan alat, bahan dan situasi mengikut kriteria yang telahditetapkan untuk menghasilkan skor yang terlaras.v. Memastikan kesahan dan kebolehpercayaan skor dalam pelaksanaan PBSoleh guru di sekolah.vi. Memastikan skor yang diberikan menepati keupayaan dan prestasi murid.vii. Memastikan skor yang diberikan adalah adil bagi semua murid.c. Jenis Penyelarasan:i. Penyelarasan dalaman dijalankan bagi menyelaraskan kefahaman mengenaitugasan dan penskoran pentaksiran pusat antara guru-guru mata pelajarandalam sekolah yang sama.ii. Penyelarasan luaran dijalankan bagi menyelaraskan kefahaman mengenaitugasan dan penskoran pentaksiran pusat antara guru-guru mata pelajarandi seluruh negara.
 37. 37. Pengoperasian Pentaksiran Berasaskan Sekolah (PBS) BAB 228d. Personali. Penyelaras dalaman• GKMP• Guru Cemerlang• Ketua Panitia• Jurulatih Utama• Guru yang dilantik oleh Pengetua / Guru Besar / JK PBSii. Penyelaras luaran• Petugas yang dilantik oleh LP• Petugas yang dilantik oleh JPN• Petugas yang dilantik oleh PPDe. Pelaksanaan Penyelarasan:i. Sebelum Penyelarasan:• JK PBS peringkat JPN, PPD dan sekolah menentukan tarikh, tempat danmasa penyelarasan.• Mengadakan perbincangan mengenai- Kefahaman tentang standard prestasi atau tugasan.- Kesesuaian instrumen yang digunakan.- Kefahaman tentang penskoran.- Pemilihan evidens murid untuk penyelarasan skor.ii. Semasa Penyelarasan:• Memilih evidens murid mengikut aras pencapaian.• Membanding skor yang diberikan oleh guru.• Menyelaras pemberian skor.iii. Selepas Penyelarasan:• Menyediakan laporan penyelarasan.• Menyelaras skor murid, jika perlu.
 38. 38. Pengoperasian Pentaksiran Berasaskan Sekolah (PBS) BAB 229Rajah 3 menunjukkan carta alir penyelarasan dalaman.MULAPengetua / Guru Besar MelantikPenyelarasMengadakan Taklimat PenyelarasanGuru menilaisemula hasil kerjamuridMenjalankan penyelarasan bersama gurumata pelajaranMenyelaraskan skor guru dengan skoryang telah ditetapkan oleh LPSkor yang dberikan oleh guru selarasdengan skor LPJK PBS mengesahkan skorSetiausaha Peperiksaan menghantarskor ke LPJK PBS menyediakan laporanpenyelarasanTAMATRajah 3: Carta Alir Penyelarasan DalamanYaTidak
 39. 39. Pengoperasian Pentaksiran Berasaskan Sekolah (PBS) BAB 230Rajah 4 menunjukkan carta alir penyelarasan luaran.MULALP/JPN melantik PenyelarasMengadakan Taklimat PenyelarasanGuru menilaisemula hasil kerjamuridMenjalankan penyelarasan bersama gurumata pelajaranMenyelaraskan skor guru dengan skoryang telah ditetapkan oleh LPSkor yang dberikan oleh guru selarasdengan skor LPPenyelaras Luaran mengesahkan skorSetiausaha Peperiksaan menghantarskor ke LPPenyelaras Luaran menyediakanlaporan penyelarasan unuk dihantarkepada LPTAMATRajah 4 : Carta Alir Penyelarasan LuaranYaTidak
 40. 40. Pengoperasian Pentaksiran Berasaskan Sekolah (PBS) BAB 2312.3.3 PemantauanPemantauan adalah satu proses penjaminan kualiti bagi memastikan pelaksanaan PBSmengikut prosedur dan garis panduan yang ditetapkan oleh LP.Kekerapan aktiviti pemantauan adalah sepanjang tempoh pelaksanaan PBS dan mengikutjadual yang ditentukan oleh JK PBS.a. Objektif Pemantauan :i. Memastikan arahan pelaksanaan PBS dipatuhiii. Mengenal pasti masalah pelaksanaan PBS oleh guru di sekolah.iiii. Membantu menyelesaikan masalah pelaksanaan PBS oleh guru.iv. Mengelakkan berlakunya penyelewengan dan ketidakakuran.v. Menyediakan laporan pelaksanaan PBS untuk tujuan penambahbaikan.b. Pemantau:i. Pemantau dalaman:Pemantauan dalaman dilaksanakan oleh pihak sekolah. Pemantau dalamanialah :• Pengetua / Guru Besar• Guru Penolong Kanan• GKMP• Guru Cemerlang• Ketua Panitia• Jurulatih Utama• Guru yang dilantik oleh Pengetua / Guru Besarii. Pemantau luaran :Pemantauan luaran dilaksanakan oleh pegawai yang dilantik oleh PPD, JPN,LP dan pegawai dari bahagian-bahagian lain dalam KPM. Pemantau luaranialah:• Pegawai LP• Pegawai JPN• Pegawai PPD• Pegawai dari Bahagian-bahagian lain Kementerian Pelajaran Malaysia(KPM)• Pegawai yang dilantik oleh PPD, JPN dan LP
 41. 41. Pengoperasian Pentaksiran Berasaskan Sekolah (PBS) BAB 232c. Pelaksanaan Pemantauan:i. Sebelum Pemantauan:• JK PBS peringkat JPN, PPD dan sekolah merancang pemantauan PBS.• Menyediakan instrumen pemantauan.ii. Semasa pemantauan:• Menyemak bahan dan maklumat yang dipantau.• Membuat pemerhatian pelaksanaan PBS.• Menggunakan instrumen pemantauan yang telah dilengkapkan untukmemberi khidmat nasihat.iii. Selepas pemantauan:• Melaporkan dapatan pemantauan.• Menyenaraikan kekuatan dan kelemahan pelaksanaan PBS.• Memberi cadangan tindakan susulan mengenai pelaksanaan PBS.
 42. 42. Pengoperasian Pentaksiran Berasaskan Sekolah (PBS) BAB 233Rajah 5 menunjukkan carta alir pemantauan dalaman.MULAPengetua / Guru Besar melantikPemantauMengadakan Taklimat PemantauanMemberi bimbingan Menjalankan Pemantauan PBSMenyediakan laporan PemantauanPBS dilaksanakan mengikut prosedur LPPengetua / Guru Besar menghantarlaporan pemantauan sekolah ke PPDPPD menghantar laporan pemantauandaerah ke JPNJPN menghantar laporanpemantauan negeri ke LPTAMATRajah 5: Carta Alir Pemantauan DalamanYaTidak
 43. 43. Pengoperasian Pentaksiran Berasaskan Sekolah (PBS) BAB 234Rajah 6 menunjukkan carta alir pemantauan luaran.MULALP/JPN/PPD menyediakan jadualpemantauanMemberi bimbingan Menjalankan pemantauan di sekolahMenyemak dokumen pelaksanaan PBSMenyediakan laporan pemantauanMembincangkan hasil dapatan denganPengetua/Guru BesarPBS dilaksanakan mengikut prosedur LPMembuat analisis dan laporan dapatanpemantauanMenghantar laporan pemantauan ke LPTAMATRajah 6: Carta Alir Pemantauan LuaranYaTidak
 44. 44. Pengoperasian Pentaksiran Berasaskan Sekolah (PBS) BAB 2352.3.4 PengesananPengesanan ialah satu proses penjaminan kualiti bagi memastikan instrumen pentaksiranyang digunakan mampu menghasilkan skor yang sah dan boleh dipercayai.Oleh kerana PBS ialah satu proses pentaksiran yang dilakukan secara berterusan makakekerapan aktiviti pengesanan adalah sepanjang tempoh pelaksanaan PBS.a. Objektif Pengesanan :i. Mengenal pasti kekuatan, kelemahan dan kebolehlaksanaan instrumenpentaksiran.ii. Memastikan skor yang diperoleh mempunyai kesahan dan kebolehpercayaanyang tinggi.iii. Mencadangkan penambahbaikan instrumen pentaksiran.iv. Mencadangkan kepelbagaian instrumen pentaksiranb. Pengesanan:i. Pengesanan DalamanPengesanan dalaman dijalankan bagi menilai kesesuaian, kekuatan dankelemahan instrumen pentaksiran yang digunakan dalam pelaksanaan PSuntuk mendapatkan evidens tentang penguasaan murid. Instrumenpentaksiran ini adalah tugasan dan penskoran yang diberikan oleh guru untukmentaksir murid. Pegawai pengesanan dalaman:• GKMP• Guru Cemerlang• Ketua Panitia• Jurulatih Utama• Guru yang dilantik oleh Pengetua / Guru besar / JK PBSii. Pengesanan LuarPengesanan luar dijalankan bagi menilai kesesuaian, kekuatan dan kelemahaninstrumen pentaksiran yang digunakan dalam pelaksanaan PP. Instrumenpentaksiran ini adalah tugasan dan penskoran yang dibina oleh LembagaPeperiksaan. Pegawai pengesanan luaran:• Petugas yang dilantik oleh LP
 45. 45. Pengoperasian Pentaksiran Berasaskan Sekolah (PBS) BAB 236c. Pelaksanaan Pengesanan:i. Sebelum pengesanan:• Pegawai LP menentukan tarikh, tempat, masa pengesanan.• Menyemak Dokumen Standard Prestasi dan instrumen pentaksiran pusatyang berkenaan.ii. Semasa pengesanan:• Menyenaraikan isu kebolehtadbiran dan kesesuaian instrumenpentaksiran.• Mencadangkan penyelesaian.iii. Selepas pengesanan:• Memastikan cadangan penyelesaian dilaksanakan.• Membuat penambaikan instrumen pentaksiran.• Melaksanakan program pengesanan semula.
 46. 46. Pengoperasian Pentaksiran Berasaskan Sekolah (PBS) BAB 237Rajah 7 menunjukkan carta alir pengesanan.MULALP Melantik Pegawai PengesananMengadakan Taklimat PengesananMenjalankan pengesanan instrumenInstrumen disediakan mengikut prinsippembinaan instrumen LPMenyediakan laporanMenghantar laporan :- Pengesanan dalamanPegawai Pengesanan kepadaPengetua / Guru Besar- Pengesanan LuaranPegawai Pengesanan kepadaPengarah Peperiksaan LPTAMATRajah 7 : Carta Alir PengesananTidakPenambahbaikaninstrumenYa
 47. 47. Pengoperasian Pentaksiran Berasaskan Sekolah (PBS) BAB 238Jadual 5 dibawah menunjukkan jadual kerja Penjaminan Kualiti dalam pelaksanaan PBS.Aspek PenjaminanKualitiTempoh TindakanPementoranMengikut keperluanJPN / PPD /SekolahPenyelarasanPentaksiran Sekolah:Sepanjang tempoh pelaksanaan PBSmengikut jadual yang ditentukan oleh JKPBSPentaksiran Pusat:Setelah murid selesai melaksanakantugasan.LP/JPN / PPD /SekolahPemantauanSepanjang tempoh pelaksanaan PBSmengikut jadual yang ditentukan olehJK PBS.JPN / PPD /SekolahPengesananSemasa dan / atau selepas satu kitaranpelaksanaan PBS.JPN / PPDJadual 5 : Jadual Kerja Penjaminan Kualiti Pelaksanaan PBS
 48. 48. Pengoperasian Pentaksiran Berasaskan Sekolah (PBS) BAB 2392.4 PENGURUSAN EVIDENS PENTAKSIRAN BERASASKAN SEKOLAH2.4.1 Definisi EvidensEvidens ialah bahan bukti yang perlu diuruskan secara sistematik mengikut keputusanJK PBS. Evidens terbahagi kepada dua iaitu evidens murid dan evidens bahan.Evidens murid merujuk kepada keupayaan sebenar murid tentang apa yang dia tahu danboleh buat secara lisan atau perlakuan.Evidens bahan merujuk kepada apa-apa bukti produk atau proses seperti foto, grafik, artifak,laporan dan lain-lain yang dihasilkan oleh murid dalam melaksanakan sesuatu tugasan.Evidens bahan boleh disediakan secara individu atau berkumpulan.Ciri-ciri evidens adalah:a. Sah - evidens yang dikemukakan hendaklah relevan dan menggambarkanpenguasaan / pencapaian standard yang telah ditetapkan.b. Autentik - murid dapat membuktikan evidens yang dikutip adalah hasilkerjanya sendiri.c. Kecukupan - evidens yang dikumpul mencukupi untuk menunjukkan kemampuanmurid.d. Semasa - evidens dapat membuktikan murid dapat membuat tugasanmengikut piawaian semasa.e. Tekal - evidens yang dikumpul dapat membuktikan ketekalan perlakuan danmembuktikan keputusan yang sama diberi oleh pentaksir yangberlainan.
 49. 49. Pengoperasian Pentaksiran Berasaskan Sekolah (PBS) BAB 240a. Jenis-jenis Evidens PSi. Penulisan- Menulis aksara pada perantara dengan tujuan untuk membentuk perkataandan gagasan lain yang mewakili bahasa atau maklumat.- Penciptaan bahan-bahan yang disampaikan melalui tulisan.ii. Bahan cetakanHasil kerja murid yang menggunakan pelbagai medium cetakan.iii. PersembahanPembentangan atau penglibatan murid dalam mempamerkan bakat melaluipelbagai aktiviti.Catatan :Gerak kerja / aktiviti semasa melakukan tugasan juga adalah satu evidensmurid.iv. FotoGambar yang mempunyai persamaan dengan suatu subjek.v. Grafik- Merupakan persembahan visual yang ditunjukkan pada permukaan sepertidinding, kanvas, skrin komputer, kertas, papan untuk tujuan jenama,pemberitahuan, ilustrasi atau hiburan. Contoh grafik ialah gambar, foto,lukisan, seni tanpa ton, graf, tipografi, nombor, simbol, reka bentukgeometri, peta, lukisan kejuruteraan atau imej lain. Grafik selalunyamenggabungkan teks, ilustrasi dan warna.- Grafik boleh wujud sebagai grafik berfungsi atau berseni. Grafik juga bolehmerupakan bayangan atau menggambarkan perkara yang wujud dalamdunia sebenar.vi. Artifak- Bahan yang dihasilkan dan salinan yang dicatatkan sebagai satu tinggalansejarah atau telah dibuat sekian lama.- Bahan yang dihasilkan seperti arca.vii. LaporanPenulisan berformat untuk melaporkan sesuatu tugasan.viii. ModelBentuk fizikal objek yang tidak berdasarkan skala sebenar.2.4.2 Evidens Pentaksiran Sekolah
 50. 50. Pengoperasian Pentaksiran Berasaskan Sekolah (PBS) BAB 241xi. ProdukBarang atau perkhidmatan yang dihasilkan.x. RakamanPerekodan / pelaporan dalam bentuk audio visual.xi. Bahan Informasi Komunikasi dan Teknologi (ICT)Sebarang bentuk penyimpanan evidens yang menggunakan ICT.xii. ProsesGerak kerja / aktiviti semasa melakukan tugasan.
 51. 51. Pengoperasian Pentaksiran Berasaskan Sekolah (PBS) BAB 242b Penyimpanan dan pelupusan evidensi. PenyimpananEvidens murid disimpan dalam dua jenis fail seperti berikut:. Fail Perkembangan Murid• Fail Perkembangan Murid (FPM) ialah fail yang menyimpan evidensperkembangan pembelajaran murid.• Seorang murid mempunyai satu FPM yang mengandungi evidenssemua mata pelajaran.• Setiap evidens hendaklah direkodkan dalam Rekod PerkembanganMurid (RPM). RPM diletakkan dihadapan evidens setiap matapelajaran.• Fail ini menyimpan evidens terkini bagi setiap deskriptor dan evidensterdahulu dikembalikan kepada murid.. Fail Showcase Fail Showcase (FS) ialah fail yang menyimpan setiap evidens terbaikbagi semua deskriptor untuk semua mata pelajaran. FS hendaklah dijadikan rujukan piawaian evidens. FS hendaklah disediakan mengikut tahun/tingkatan atau kelas.Nota:Pihak sekolah dikehendaki menyediakan FPM dan FS seperti di atas.Kaedah penyediaan tertakluk kepada keputusan JK PBS sekolah.ii. Pelupusan• Evidens hendaklah diserah semula kepada murid setelah direkoddalam aplikasi SPPBS.• Evidens yang tidak dituntut oleh murid boleh dilupuskan selepas duaminggu daripada tempoh direkod dalam aplikasi SPPBS.
 52. 52. Pengoperasian Pentaksiran Berasaskan Sekolah (PBS) BAB 243Rajah 8 menunjukkan carta alir FPM.MULAGuru menyediakan intrumen pentaksiranMuridmengulangisemulaGuru mentaksir muridGuru memeriksa evidens muridTidak Evidens murid mencapai tahappenguasaanYaGuru merekodkan penguasaan muriddalam SPPBS / Rekod PerkembanganMuridGuru menyimpan evidens terkini bagisetiap deskriptor dan evidens terdahuludikembalikan kepada murid.TAMATRajah 8 : Carta Alir Fail Perkembangan Murid
 53. 53. Pengoperasian Pentaksiran Berasaskan Sekolah (PBS) BAB 244Rajah 9 menunjukkan carta alir FS.MULAJK PBS sekolah membuat penetapankaedah pengurusan FSPanitia membuat pemilihan evidens yangterbaik bagi setiap deskriptor dalamsemua bandPanitia menyimpan setiap evidens terbaikbagi semua deskriptor untuk semua matapelajaranTAMATRajah 9 : Carta Alir Fail Showcase
 54. 54. Pengoperasian Pentaksiran Berasaskan Sekolah (PBS) BAB 245PENTAKSIRAN SEKOLAHREKOD PERKEMBANGAN MURIDTAHUN/TINGKATANMATA PELAJARANBAND DESKRIPTOREVIDENS1 2 3 4 5 6 7 8 91 1 √ BukuLatihan √ Lisan √
 55. 55. Pengoperasian Pentaksiran Berasaskan Sekolah (PBS) BAB 246CONTOH MATRIK DESKRIPTOR DAN EVIDENS TAHUN 1BIL MATA PELAJARAN TAWAR DESKRIPTOR EVIDENSBACA/LISANTULIS1. Bahasa Malaysia √ 21 32 15 172. Bahasa Inggeris √ 29 30 21 233. Bahasa Cina4. Bahasa Tamil5. Matematik √ 19 28 1 296. Pendidikan Jasmani √ 12 24 22 57. Pendidikan Kesihatan √ 25 37 12 298. Pendidikan Islam √ 48 52 41 119. Pendidikan Moral √ 84 93 0 9310. Dunia Seni Visual √ 28 81 20 811. Dunia Muzik √ 16 66 55 012. Dunia Sains & Teknologi √ 28 28 0 2813. Bahasa Arab √ 25 38 26 1214. Bahasa Cina SK15. Bahasa Tamil SK16. Bahasa Kadazandusun17. Bahasa Iban18. Bahasa Malaysia SJK19. Bahasa Malaysia SJKJUMLAH 335 509 213 255
 56. 56. Pengoperasian Pentaksiran Berasaskan Sekolah (PBS) BAB 2472.4.3 Evidens Pentaksiran Pusata. Jenis-jenis Evidens PP:i. Penulisan- Menulis aksara pada perantara dengan tujuan untuk membentukperkataan dan gagasan lain yang mewakili bahasa atau maklumat.- Penciptaan bahan-bahan yang disampaikan melalui tulisan.ii. Bahan cetakanHasil kerja murid yang menggunakan pelbagai medium cetakan.iii. PersembahanPembentangan atau penglibatan murid dalam mempamerkan bakat melaluipelbagai aktiviti.iv. FotoGambar yang mempunyai persamaan dengan suatu subjek.v. Grafik- Merupakan persembahan visual yang ditunjukkan pada permukaanseperti dinding, kanvas, skrin komputer, kertas, papan untuk tujuanjenama, pemberitahuan, ilustrasi atau hiburan. Contoh grafik ialahgambar, foto, lukisan, seni tanpa ton, graf, tipografi, nombor, simbol, rekabentuk geometri, peta, lukisan kejuruteraan atau imej lain. Grafikselalunya menggabungkan teks, ilustrasi dan warna.- Grafik boleh wujud sebagai grafik berfungsi atau berseni. Grafik jugaboleh merupakan bayangan atau menggambarkan perkara yang wujuddalam dunia sebenar.vi. Artifak- Bahan yang dihasilkan dan salinan yang dicatatkan sebagai satutinggalan sejarah atau telah dibuat sekian lama.- Bahan yang dihasilkan seperti arca.vii. LaporanPenulisan berformat untuk melaporkan sesuatu tugasan.viii. ProdukBarang atau perkhidmatan yang dihasilkan.ix. RakamanPerekodan / pelaporan dalam bentuk audio visual.
 57. 57. Pengoperasian Pentaksiran Berasaskan Sekolah (PBS) BAB 248x. Bahan Informasi Komunikasi danTeknologi (ICT)Sebarang bentuk penyimpanan evidens yang menggunakan ICT.xii. ProsesGerak kerja / aktiviti semasa melakukan tugasan.b. Penyimpanan dan Pelupusan Evidensi. Penyimpanan.- Evidens disimpan dalam bentuk hardcopy, softcopy atau dalam bentuk apasekalipun sebagai bahan bukti.- Evidens disimpan di tempat yang selamat, bersistematik dan mematuhiprosedur keselamatan sebagai bahan bukti bagi tujuan penjaminan kualiti.ii. Pelupusan- Evidens diserahkan kepada murid selepas enam minggu dari tarikh tamatpelaksanaan tugasan.- Evidens yang tidak dituntut oleh calon boleh dilupuskan selepas duaminggu daripada tempoh penyimpanan tamat.2.4.4 Evidens Pentaksiran Aktiviti Jasmani, Sukan dan Kokurikuluma. Evidens PAJSK adalah seperti berikut:i. Borang Rekod SEGAK dan BMIii. Borang Rekod Kehadiraniii. Borang Rumusan Aktiviti Sukan / Kokurikulumiv. Borang Rumusan Aktiviti Ekstrakurikulumb. Penyimpanan dan pelupusan evidens :i. Penyimpanan- Evidens murid disimpan dalam Fail Perkembangan Murid sebelum direkoddalam aplikasi SPPBS.ii. Pelupusan- Evidens hendaklah diserah semula kepada murid setelah direkod dalamaplikasi SPPBS.- Evidens yang tidak dituntut oleh murid boleh dilupuskan selepas duaminggu daripada tempoh direkod dalam aplikasi SPPBS
 58. 58. Pengoperasian Pentaksiran Berasaskan Sekolah (PBS) BAB 2492.4.5 Evidens Pentaksiran Psikometrika. Evidens PPsi adalah Borang Profil Psikometrik (BPP) murid.b. Penyimpanan dan pelupusan evidens :i. Penyimpanan- BPP adalah TERHAD. Evidens murid disimpan dalam Fail PentaksiranPsikometrik oleh guru bimbingan dan kaunseling.- Fail disimpan di tempat yang selamat secara sistematik mengikut proseduryang telah ditetapkan oleh LP.ii. Pelupusan- Evidens murid yang telah direkodkan boleh dilupuskan selepas dua minggu.
 59. 59. BAB 3PENTAKSIRAN SEKOLAH
 60. 60. Pentaksiran Sekolah BAB 352PS ialah komponen utama dalam proses P&P kerana pentaksiran ini berperananmengukuhkan pembelajaran murid, meningkatkan keberkesanan pengajaran guru sertamampu memberi maklumat yang sah tentang apa yang telah dilaksanakan atau dicapaidalam satu-satu proses P&P.PS dilaksanakan oleh guru dan pihak sekolah sepenuhnya bermula dari aspek perancangan,pembinaan item dan instrumen pentaksiran, pentadbiran, pemeriksaan atau penskoran,perekodan dan pelaporannya.PS amat penting untuk menentukan keberkesanan guru dan pihak sekolah dalam usahamenghasilkan insan yang harmoni dan seimbang. PS merupakan aktiviti yang berterusanyang menuntut komitmen yang tinggi serta hala tuju yang jelas daripada guru dan pihaksekolah untuk memperkembangkan potensi setiap murid ke tahap maksimum.PS berfungsi sebagai pentaksiran untuk pembelajaran (assessment for learning) danpentaksiran tentang pembelajaran (assessment of learning).PS mempunyai ciri-ciri berikut:PS dilaksanakan secara:3.0 PENTAKSIRAN SEKOLAHa. Holistik iaitu mampu memberikan maklumat keseluruhan tentang pengetahuan dankemahiran yang dicapai oleh murid.b. Berterusan iaitu aktiviti pentaksiran berjalan seiring dengan P&P.c. Fleksibel iaitu kaedah pentaksiran yang pelbagai mengikut kesesuaian dan kesediaanmurid.d. Merujuk standard prestasi yang dibina berdasarkan standard kurikulum.a. Pentaksiran formatif yang dijalankan seiring dengan proses P&P.b. Pentaksiran sumatif yang dijalankan pada akhir unit pembelajaran, penggal, bulan atautahun.
 61. 61. Pentaksiran Sekolah BAB 3533.1 Mata Pelajaran Pentaksiran Sekolah Peringkat Sekolah Rendah dan MenengahRendahJadual 6 menunjukkan mata pelajaran Kurikulum Standard Sekolah Rendah (KSSR).BIL MATA PELAJARAN1 Bahasa Malaysia SK2 Bahasa Malaysia SJK3 Bahasa Inggeris SK4 Bahasa Inggeris SJK5 Bahasa Arab6 Bahasa Cina SK7 Bahasa Cina SJK8 Bahasa Tamil SK9 Bahasa Tamil SJK10 Bahasa Iban11 Bahasa Kadazandusun12 Matematik13 Dunia Sains Dan Teknologi14 Pendidikan Islam15 Pendidikan Moral16 Dunia Seni Visual17 Dunia Muzik18 Pendidikan Jasmani19 Pendidikan KesihatanJadual 6 : Mata Pelajaran KSSR
 62. 62. Pentaksiran Sekolah BAB 354Jadual 7 menunjukkan mata pelajaran Kurikulum Bersepadu Sekolah Menengah (KBSM) .BIL MATA PELAJARAN1 Bahasa Melayu2 Bahasa Inggeris3 Bahasa Arab4 Bahasa Cina5 Bahasa Tamil6 Bahasa Iban7 Bahasa Kadazandusun8 Mathematics9 Science10 Pendidikan Islam11 Pendidikan Moral12 Sejarah13 Geografi14 Pendidikan Seni Visual15 Pendidikan Muzik16 Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan17 Pendidikan Jasmani dan Kesihatan18 Kemahiran Hidup Bersepadu Kemahiran Teknikal19 Kemahiran Hidup Bersepadu Ekonomi Rumah Tangga20 Kemahiran Hidup Bersepadu Pertanian21 Kemahiran Hidup Bersepadu Perdagangan dan KeusahawananJadual 7 : Mata Pelajaran KBSM
 63. 63. Pentaksiran Sekolah BAB 3553.2 Pentaksiran Rujukan StandardDalam usaha penambahbaikan kepada pentaksiran sekolah sedia ada, Pentaksiran RujukanStandard diperkenalkan. Pentaksiran Rujukan Standard tidak membandingkan pencapaianseseorang murid dengan murid lain tetapi melaporkan prestasi atau tahap penguasaanmurid dalam pembelajaran.Dalam pentaksiran ini, standard prestasi digunakan untuk melihat kemajuan danpertumbuhan (growth) pembelajaran serta pencapaian prestasi seseorang murid. Dalam halini, pentaksiran berperanan sebagai proses untuk mendapatkan maklumat tentang sejauhmana murid tahu, faham dan boleh buat atau telah menguasai apa yang dipelajariberdasarkan pernyataan standard prestasi. Pernyataan standard prestasi ini ditetapkanmengikut tahap-tahap penguasaan seperti yang dihasratkan dalam dokumen kurikulum.Murid dinilai secara adil dan saksama sebagai individu berdasarkan keupayaan, kebolehan,bakat, kemahiran dan potensi diri tanpa dibandingkan dengan orang lain. Pihak sekolahmampu mendapatkan maklum balas yang lengkap dalam bentuk data kualitatif dankuantitatif yang merangkumi segala aspek tentang diri seseorang murid itu. Ini bertujuanuntuk membolehkan semua pihak yang berkepentingan mengenali, memahami, menghargai,mengiktiraf dan memuliakan anak didik mereka sebagai insan yang berguna, penting danmempunyai potensi untuk menyumbang kepada pembinaan negara bangsa mengikutkeupayaan dan kebolehan masing-masing.Rajah 10 menunjukkan hubung kait antara dokumen kurikulum dengan dokumen standardprestasi.FALSAFAH PENDIDIKANKEBANGSAANDOKUMENKURIKULUMDOKUMENSTANDARD PRESTASIMatlamatObjektifStandard KandunganStandard PembelajaranPENTAKSIRANPernyataan StandardDeskriptorEvidensHasil Pembelajaran Laporan Penguasaan MuridRajah 10 : Hubung Kait antara Dokumen Kurikulum dengan Dokumen StandardPrestasi
 64. 64. Pentaksiran Sekolah BAB 356Dokumen kurikulum dibangunkan oleh Bahagian Pembangunan Kurikulum (BPK), KPM.Dokumen ini mengandungi perkara-perkara yang patut dipelajari dan perlu disampaikandalam proses P&P.Dokumen Standard Prestasi (DSP) dibangunkan oleh LP. Dokumen ini mengandungipanduan untuk mentaksir dan melapor penguasaan murid mengikut tahap-tahap pencapaianseperti yang dihasratkan dalam dokumen kurikulum.3.3 Standard PrestasiStandard prestasi merupakan satu pernyataan yang menerangkan tentang tahap-tahappenguasaan seseorang murid dalam sesuatu bidang atau mata pelajaran yang dipelajari.Dalam satu tempoh pembelajaran, murid ditaksir berdasarkan penanda aras (benchmark)yang terdapat dalam standard prestasi. Guru menggunakan standard prestasi sebagairujukan untuk menentukan aktiviti pentaksiran dilaksanakan secara adil dan berfokus.Standard Prestasi juga menjadi sumber rujukan oleh semua pihak yang terlibat dalampendidikan secara langsung dan tidak langsung seperti murid, guru, ibu bapa serta pihakyang berkepentingan untuk menunjukkan dengan jelas matlamat yang ingin dicapai dalamsistem pendidikan.Dengan menggunakan Standard Prestasi:Selain itu, standard prestasi juga boleh dijadikan kayu ukur untuk menentukan tahap danstandard pendidikan negara berbanding negara lain.a. Murid tahu dengan jelas apa yang perlu dikuasai atau dicapai, apa yang ditaksir dankualiti yang diharapkan dalam sesuatu pentaksiran.b. Guru tahu matlamat yang akan dicapai dalam pendidikan murid di sekolah, apa yangditaksir dan kualiti yang harus ada pada setiap murid.c. Ibu bapa tahu apa yang telah dikuasai atau dicapai oleh anak-anak mereka selepasmelalui proses pendidikan untuk satu tempoh tertentu.d. Pihak yang berkepentingan tahu matlamat kurikulum dan kualiti murid yang melaluisistem pendidikan negara.
 65. 65. Pentaksiran Sekolah BAB 3573.4 Kerangka Standard PrestasiPernyataan Standard ialah pernyataan tentang sesuatu domain merujuk kepada tanda arastertentu dan bersifat generik atau umum tentang tahap pertumbuhan dan penguasaan muriddalam pembelajaran.Pernyataan Standard diletakkan dalam kategori mengikut band iaitu Band 1, Band 2,Band 3, Band 4, Band 5 dan Band 6 yang disusun mengikut hierarki. Pernyataan Standardini diperjelaskan lagi dengan deskriptor yang menyatakan tentang tingkah laku terperinciyang boleh diperhati dan diukur dalam menentukan prestasi atau tahap penguasaan muriddalam pembelajaranJadual 8 menunjukkan kerangka utama Pernyataan Standard.BAND STANDARD6 Tahu, Faham dan Boleh Buat dengan Beradab Mithali5 Tahu, Faham dan Boleh Buat dengan Beradab Terpuji4 Tahu, Faham dan Boleh Buat dengan Beradab3 Tahu, Faham dan Boleh Buat2 Tahu dan Faham1 TahuJadual 8 : Kerangka Utama Pernyataan StandardJadual 9 menunjukkan penerangan terperinci tentang kerangka Pernyataan Standard.BAND STANDARD6 Murid berupaya menggunakan pengetahuan dan kemahiran sedia ada untukdigunakan pada situasi baru secara sistematik, bersikap positif, kreatif daninovatif serta boleh dicontohi.5 Murid melaksanakan sesuatu kemahiran pada situasi baru, dengan mengikutprosedur atau secara sistematik, serta tekal dan bersikap positif.4 Murid melaksanakan sesuatu kemahiran dengan beradab, iaitu mengikutprosedur atau secara sistematik.3 Murid boleh menggunakan pengetahuan untuk melaksanakan sesuatukemahiran pada suatu situasi.2 Murid menunjukkan kefahaman untuk menukar bentuk komunikasi ataumenterjemah serta menjelaskan apa yang telah dipelajari.1 Murid tahu perkara asas, atau boleh melakukan kemahiran asas atau memberirespons terhadap perkara yang asas.Jadual 9 : Penerangan Terperinci tentang Kerangka Pernyataan Standard
 66. 66. Pentaksiran Sekolah BAB 358Jadual 10 menunjukkan pernyataan dalam Standard Prestasi dan tafsirannya.PERNYATAAN TAFSIRANBand Satu label yang digunakan untuk menunjukkan tanda aras tertentuyang disusun secara hierarki digunakan bagi tujuan pelaporan tahappenguasaan murid.Standard Satu penyataan tentang suatu domain merujuk kepada tanda arastertentu dan bersifat generik bagi memberi gambaran secara holistiktentang tahap penguasaan murid.PernyataanStandardPernyataan Standard bagi sesuatu mata pelajaran diguna pakaisepanjang tempoh peringkat pembelajaran (Sekolah rendah : Tahun 1hingga Tahun 6 dan Sekolah menengah rendah : Tingkatan 1 hinggaTingkatan 3) dan digubal berdasarkan Objektif Mata Pelajaranberkenaan.Deskriptor Deskriptor merujuk kepada perkara yang murid seharusnya tahu danboleh buat berdasarkan standard pembelajaran yang diterakan dalamStandard Kurikulum bagi mata pelajaran berkenaan. Deskriptor setiappernyataan standard adalah berbeza bagi setiap tahun pembelajaran.Evidens (murid) Pernyataan yang menerangkan bagaimana murid menunjukkanperkara yang diketahui dan dikuasai berdasarkan sesuatu deskriptor.Evidens (bahan) Bahan atau apa-apa bentuk bukti yang dapat ditunjukkan oleh muridyang melaksanakan sesuatu tugasan dalam bentuk produk atauproses.Jadual 10 : Pernyataan dalam Standard Prestasi dan TafsirannyaJadual 11 menunjukkan hubung kait antara Pernyataan Standard, Deskriptor dan Evidens.Jadual 11 : Hubung Kait antara Pernyataan Standard, Deskriptor dan EvidensBAND PERNYATAAN STANDARD DESKRIPTOR EVIDENS654321Penerangan generik / umumtentang tahap kemajuanpembelajaranAPA yang murid tahudan boleh buatBAGAIMANA muridmenunjukkan apayang mereka tahudan boleh buat
 67. 67. Pentaksiran Sekolah BAB 3593.5 Penggunaan Standard Prestasi Dalam Pentaksiran Sekolaha. Guru memilih tajuk dan merancang perkara yang akan diajar dengan memilihkandungan mata pelajaran yang terdapat dalam dokumen kurikulum.b. Guru akan menentukan kaedah pengajaran serta mengenalpasti kaedah pentaksiran.Guru menyediakan bahan-bahan pengajaran dan seterusnya menyampaikan kandunganmata pelajaran tersebut kepada murid dengan menggunakan pelbagai strategi mengikutkreativiti guru.c. Guru seterusnya akan mentaksir tahap penguasaan murid tentang perkara yang diajar.Pentaksiran boleh dilaksanakan menggunakan pelbagai strategi dan instrumenpentaksiran yang bersesuaian bagi perkara yang ditaksir berdasarkan DSP. Guru jugaboleh melakukan pentaksiran secara formal atau tidak formal.d. Guru menilai prestasi murid. Guru akan merujuk DSP untuk melaporkan tahap prestasimurid berdasarkan evidens yang dikemukakan oleh murid, sama ada dalam bentukproses, produk atau diri murid itu sendiri.e. Murid yang tidak menguasai standard yang ditetapkan, guru akan menjalankan sesipemulihan untuk membimbing dan membantu murid tersebut dengan menentukanstrategi pengajaran yang sesuaif. Murid yang telah menguasai standard kurikulum yang ditetapkan, guru akan merekoddan melaporkan tahap penguasaan murid serta meneruskan P&P yang berikutnyaberdasarkan pemeringkatan dalam dokumen kurikulum.g. Guru memilih tajuk untuk pengajaran dan pembelajaran yang seterusnya.
 68. 68. Pentaksiran Sekolah BAB 360Rajah 11 menunjukkan penggunaan Standard Prestasi dalam PS.Guru memilih tajuk yang perlu diajarGuru merancang pengajaran,pembelajaran dan menyediakan kaedahpentaksiranGuru melaksanakan pengajaran danpentaksiranGuru menilai prestasi muridGuru merekod dan melapor tahappenguasaan murid berdasarkan evidensGuru memilih tajuk untuk pengajaranyang seterusnyaTAMATRajah 11 : Penggunaan Standard Prestasi dalam PS.MULAPemulihanMurid belummenguasai tahappenguasaanMurid menguasaitahap penguasaan
 69. 69. Pentaksiran Sekolah BAB 3613.6 Instrumen Pentaksiran3.6.1 Jenis-Jenis InstrumenPelbagai instrumen pentaksiran yang sesuai dengan konstruk yang ditaksir dalam sesuatumata pelajaran yang digunakan. Antara instrumen pentaksiran yang digunakan ialah :a. PemerhatianInstrumen yang memerlukan murid melakukan tugasan dengan cara melihat ataumengawasi sesuatu perkara secara berterusan, berkala atau berjadual tentang apayang dihasratkan.b. Soal Jawabc. Pensil dan kertas / Ujian BertulisInstrumen yang menggunakan item objektif atau subjektifd. PersembahanInstrumen yang bersifat lebih fleksibel melibatkan tugasan menyeluruh yangmerangkumi aspek pengetahuan, kemahiran dan sikap dalam pelbagai situasi dankonteks. Persembahan meliputi komponen praktikal sesuatu mata pelajaran denganmenentukan bagaimana murid menggabungkan teori dan amali.e. ProjekProjek ialah satu bentuk tugasan yang dilaksanakan dalam aktiviti pembelajaran yangdijalankan dalam satu tempoh masa yang ditentukan melibatkan aktiviti pengumpulanmaklumat dan penyediaan laporan. Instrumen ini boleh dijalankan secara individu atausecara kumpulan. Pelaksanaan instrumen ini membolehkan murid mengintegrasikanpengetahuan serta kemahiran interpersonal dalam melaksanakan tugasan.f. ProdukTugasan yang memerlukan murid melaksanakan atau membuat atau menghasilkansatu produk berdasarkan tugasan yang diberikan.g. AmaliTugasan yang memerlukan murid mempraktikkan atau melakukan apa yang telahdipelajari dalam bentuk teori.h. Lembaran Kerjai. Tugasan bertulis / Karya PenulisanInstrumen yang memerlukan murid menghasilkan laporan /dokumen /karya kreativitidalam bentuk penulisan mengikut spesifikasi atau format yang ditetapkan berpandukankepada tugasan yang diberi.j. Kuizk. Senarai semakl. Tugasan rumah
 70. 70. Pentaksiran Sekolah BAB 3623.6.2 Prosedur Pembinaan Instrumen Pentaksiran3.7 Kaedah Perekodan dan Pelaporan3.7.1 PerekodanGuru mata pelajaran perlu merekodkan setiap evidens yang dikuasai oleh murid dalamsistem aplikasi SPPBS pada bila-bila masa mengikut kesesuaian.3.7.2 PelaporanPelaporan ialah proses guru menentukan tahap penguasaan murid dalam mata pelajaranyang diajar berdasarkan deskriptor dan evidens yang terdapat dalam DSP. Pelaporan bolehdilakukan secara formatif dan kumulatif.a. Pelaporan FormatifEvidens murid atau evidens bahan yang digunakan sebagai bukti pentaksiran tentangpenguasaan murid.b. Pelaporan KumulatifPernyataan deskriptor yang digunakan sebagai pelaporan yang menunjukkan prestasimurid.a. Guru merujuk kandungan fakta dalam dokumen kurikulum.b. Guru merujuk evidens dalam DSP.c. Guru bina instrumen pentaksiran mengikut evidens.d. Guru menilai instrumen dari aspek sistem 9-poin.
 71. 71. BAB 4PENTAKSIRAN PUSAT
 72. 72. Pentaksiran Pusat BAB 4644.0 PENTAKSIRAN PUSATPentaksiran Pusat (PP) adalah satu daripada komponen yang terdapat dalam PentaksiranBerasaskan Sekolah (PBS) dan ianya penting bagi menilai pengetahuan dan kemahiranmurid secara menyeluruh dalam satu-satu peringkat pembelajaran. PP merupakan suatupentaksiran yang dilaksanakan oleh sekolah di mana instrumen pentaksiran, tugasan,peraturan pentaksiran, garis panduan, peraturan penskoran, penggredan dan pelaporandikeluarkan oleh Lembaga Peperiksaan (LP).Dalam pelaksanaan PP, ianya dijalankan secara one-off sahaja, di mana pentaksiran semulatidak dibenarkan. Pelaksanaannya berdasarkan Jadual Pentaksiran Pusat yang dikeluarkanoleh LP. PP bagi peringkat sekolah rendah dilaksanakan pada Tahap 2 manakala PP bagiperingkat menengah rendah dilaksanakan di Tingkatan 2 dan Tingkatan 3.Dalam melaksanakan PP di sekolah, ianya bermula selepas guru memuat turun arahantugasan dan pelaksanaan yang dikeluarkan oleh LP. Seterusnya pihak sekolah dikehendakimenjalankan aktiviti merancang, melaksana dan menskor mengikut jadual yang ditetapkan.4.1 OBJEKTIF PENTAKSIRAN PUSATa. PP menentusahkan pencapaian akademik murid dalam PS.b. PP mengukur penguasaan pengetahuan dan kemahiran murid secara autentik.c. PP mengukur kemahiran berfikir aras tinggi dan sahsiah dengan kepelbagaianinstrumen.
 73. 73. Pentaksiran Pusat BAB 4654.2 MATA PELAJARAN PENTAKSIRAN PUSAT PERINGKAT SEKOLAH RENDAHDAN PERINGKAT MENENGAH RENDAHJadual 12 menunjukkan mata pelajaran KSSR yang melaksanakan PP pada Tahap 2.BIL MATA PELAJARAN1 Bahasa Malaysia SK2 Bahasa Malaysia SJK3 Bahasa Inggeris SK4 Bahasa Inggeris SJK5 Bahasa Cina6 Bahasa Cina SK7 Bahasa Tamil8 Bahasa Tamil SK9 Matematik10 Sains11 Reka Bentuk Dan Teknologi12 Teknologi Maklumat Dan Komunikasi13 Pendidikan Jasmani14 Pendidikan Kesihatan15 Pendidikan Muzik16 Pendidikan Seni Visual17 Pendidikan Islam18 Pendidikan Moral19 Bahasa Arab20 Bahasa Iban21 Bahasa KadazandusunJadual 12 : Mata Pelajaran KSSR
 74. 74. Pentaksiran Pusat BAB 466Jadual 13 menunjukkan mata pelajaran KBSM yang melaksanakan PP di Tingkatan 2 danTingkatan 3.BIL MATA PELAJARAN1 Bahasa Melayu2 Bahasa Inggeris3 Bahasa Arab4 Bahasa Cina5 Bahasa Tamil6 Bahasa Iban7 Bahasa Kadazandusun8 Mathematics9 Science10 Pendidikan Islam11 Pendidikan Moral12 Sejarah13 Geografi14 Pendidikan Seni Visual15 Pendidikan Muzik16 Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan17 Pendidikan Jasmani dan Kesihatan18 Kemahiran Hidup Bersepadu Kemahiran Teknikal19 Kemahiran Hidup Bersepadu Ekonomi Rumah Tangga20 Kemahiran Hidup Bersepadu Pertanian21 Kemahiran Hidup Bersepadu Perdagangan dan KeusahawananJadual 13 : Mata Pelajaran KBSM
 75. 75. Pentaksiran Pusat BAB 4674.3 PRINSIP PENTAKSIRAN PUSATPP bagi peringkat sekolah rendah dan peringkat menengah rendah adalah berdasarkankepada prinsip yang dibangunkan oleh LP. Prinsip PP dibangunkan adalah untukmemastikan pelaksanaan PP mengikut garis panduan dan peraturan yang dikeluarkan olehLP.Rajah 12 menunjukkan prinsip PP.PRINSIP PENTAKSIRAN PUSATFormat dantugasandisediakanoleh LPDilaksanakandi sekolahPelaporanditentukanoleh LPTugasanberbezasetiaptahunDitaksir olehpihak sekolahPenjaminan Kualitidan Standarddilaksanakan dipelbagai peringkatTempohpelaksanaanditentukanoleh LPPenskoranberdasarkantugasan yangdiberiRajah 12: Prinsip Pentaksiran Pusat
 76. 76. Pentaksiran Pusat BAB 4684.4 JENIS INSTRUMENPelbagai instrumen pentaksiran boleh digunakan dalam mentaksir PP bagi sesuatu matapelajaran mengikut kesesuaian dan kebolehlaksanaan. Antara instrumen pentaksiran yangdigunakan ialah ;a. Tugasan bertulisTugasan yang memerlukan murid membuat laporan atau dokumen mengikut spesifikasiatau format yang ditetapkan, menghasilkan karya kreatif, ciptaan, gubahan dalam bentuktulisan.b. Kerja amaliTugasan yang memerlukan murid melakukan suatu proses kerja dan / ataumenghasilkan sesuatu produk.c. ProjekTugasan yang memerlukan murid menghasilkan produk dan membuat pelaporantentang produk yang dihasilkan.d. PemerhatianTugasan yang memerlukan murid memerhati atau mengawasi sesuatu perkara secaraberterusan, berkala atau berjadual tentang apa yang dihasratkan.e. PersembahanTugasan yang memerlukan murid menunjukkan / melakukan / beraksi / mempraktikkansesuatu aktiviti yang mempamerkan aspek pengetahuan, kemahiran dan sikap secaralisan dan bukan lisan.f. DemonstrasiTugasan yang memerlukan murid menunjuk cara dengan melakukan sesuatu aktivitiyang memberi kefahaman tentang sesuatu perkara secara lisan.g. Kajian lapanganTugasan yang memerlukan murid membuat kajian di luar bilik darjah atau di makmaluntuk mendapatkan data dan maklumat.h. Kajian kesTugasan yang memerlukan murid membuat kajian berdasarkan data dan / ataumaklumat yang diperoleh.i. Ujian bertulisTugasan yang memerlukan murid memberikan respons secara bertulis kepadainstrumen ujian objektif atau subjektif.j. Ujian lisanTugasan yang memerlukan murid memberi respons secara lisan.k. KuizTugasan yang menguji pengetahuan murid dengan mengemukakan soalan-soalan untuk dijawab secara lisan atau bertulis dalam satu sesi khusus yang dirancang.
 77. 77. Pentaksiran Pusat BAB 4694.5 TUGASAN PENTAKSIRAN PUSATRajah 13 : Jenis Tugasan Pentaksiran Pusata. Skop TugasanSkop tugasan PP merujuk kepada Dokumen Standard Kurikulum (DSK) KurikulumStandard Sekolah Rendah (KSSR) untuk peringkat sekolah rendah dan SukatanPelajaran (SP) dan Huraian Sukatan Pelajaran (HSP) Kurikulum Bersepadu SekolahMenengah (KBSM) untuk peringkat menengah rendah.b. Jenis TugasanJenis tugasan PP terdiri daripada Tugasan Jangka Pendek (TJPk) dan Tugasan JangkaPanjang (TJPg)JENIS TUGASANTugasan Jangka Pendek(Tidak melebihi satuminggu)Tugasan Jangka Panjang(Tidak melebihi tigaminggu)i. TJPkTJPk ialah tugasan yang dibangunkan oleh LP berdasarkan DSK / HSP mengikuttahun / tingkatan dan dilaksanakan di sekolah dalam tempoh masa yang ditetapkaniaitu tidak melebihi satu minggu. Konstruk yang ditaksir ialah pengetahuan,kemahiran dan nilai. TJPk disediakan lengkap dengan peraturan penskoran bagimembolehkan guru melaksanakan penskoran. Kaedah penskoran bergantungkepada tugasan yang diberi dan prestasi murid boleh dilaporkan dalam bentukmarkah atau gred. Penskoran juga boleh dilaksanakan merujuk rubrik yangdibekalkan.Tugasan mengambil kira kebolehlaksanaan dan kebolehtadbiran di sekolah. Pihaksekolah dikehendaki menyediakan peralatan dan bahan yang diperlukan untukmelaksanakan tugasan. Tugasan ini dilaksanakan secara individu.ii. TJPgTJPg ialah tugasan yang dibangunkan oleh LP berdasarkan DSK / HSP mengikuttahun / tingkatan dan dilaksanakan di sekolah dalam tempoh masa yang ditetapkaniaitu tidak melebihi tiga minggu. Konstruk yang ditaksir ialah pengetahuan,kemahiran dan nilai. TJPg juga mengandungi peraturan penskoran bagimembolehkan guru membuat penskoran. Kaedah penskoran bergantung kepadatugasan yang diberi dan prestasi murid boleh dilaporkan dalam bentuk markah ataugred. Penskoran juga boleh dilaksanakan merujuk rubrik yang akan dikeluarkanoleh LP.Tugasan mengambil kira kebolehlaksanaan dan kebolehtadbiran di sekolah. Pihaksekolah dikehendaki menyediakan peralatan dan bahan yang diperlukan untukmelaksanakan tugasan. Tugasan ini boleh dilaksanakan secara individu atauberkumpulan. Jika secara berkumpulan penskoran akan diberi secara individu.
 78. 78. Pentaksiran Pusat BAB 470Jadual 14 menunjukkan istilah dan tafsiran yang digunakan dalam PP.ISTILAH TAFSIRANPenskoran Pemberian markah atau gred kepada perkara yang ditaksirberdasarkan prestasi individu merujuk kepada skema atauperaturan tertentu.Pelaporan Rumusan prestasi individu dalam bentuk gred atau deskriptif.Pentaksiran semula Proses melaksanakan pentaksiran kali kedua dan seterusnya.Autentik Bukti atau evidens yang tulen yang dihasilkan dalam situasisebenar.Menentusahkan Mengesahkan / pembuktian kebenaran dan ketepatan sesuatupencapaian atau penguasaan.Rubrik Rubrik ialah alat penskoran yang secara terang menunjukkanprestasi yang diharapkan untuk sesuatu tugasan atau sesuatukerja. Ia mengandungi set kriteria dan skor yang perlu dicapai.Jadual 14 : Istilah dan Tafsiran yang digunakan dalam PPc. SkorSkor yang diberi bergantung kepada tugasan dan berbeza bagi setiap tahun. Skoryang diperoleh murid bagi sesuatu tugasan menunjukkan prestasi murid untuk samaada TJPk atau TJPg.Pemberian skor adalah berdasarkan kepada pencapaian individu walaupun tugasanyang dilaksanakan adalah secara berkumpulan.Penskoran Prestasii. MarkahAngka yang diberi untuk menunjukkan prestasi murid dalam sesuatu mata pelajaranselepas sesuatu ujian atau pentaksiran dilaksanakan.ii. GredHuruf atau angka atau kombinasi huruf dan angka bagi menunjukkan ukuranprestasi murid yang telah dirumuskan berdasarkan markah yang diperoleh.
 79. 79. Pentaksiran Pusat BAB 4714.6 PELAKSANAAN PENTAKSIRAN PUSATPelaksanaan PP melibatkan aktiviti merancang, melaksana dan menskor di peringkatsekolah manakala penggredan dan pelaporan di LP.Rajah 14 menunjukkan aktiviti pelaksanaan PP.Rajah 14 : Aktiviti Pelaksanaan PPa.b.c.MerancangMerupakan aktiviti utama dalam pelaksanaan PP. Ia bermula selepas LP mengeluarkansurat siaran tentang tarikh muat turun tugasan dan jadual pelaksanaan PP bagi tahun ituuntuk setiap mata pelajaran. Pihak sekolah dikehendaki memuat turun tugasan danmenyediakan jadual pelaksanaan PP. Pihak sekolah juga dikehendaki menyediakanperalatan, bahan dan tempat bagi tujuan pentaksiran serta memperbanyakkan salinantugasan untuk diedarkan kepada setiap murid.Pihak sekolah bertanggungjawab menyediakan tempat penyimpanan evidens yangdihasilkan oleh murid.MelaksanaGuru memberi taklimat atau penerangan kepada murid tentang tarikh, tempohpelaksanaan, perkara yang ditaksir, peralatan yang digunakan, persediaan bahan danaspek keselamatan sebelum murid melaksanakan tugasan yang diberi.Guru memastikan pelaksanaan PP merujuk kepada jadual pelaksanaan yang ditetapkandan aktiviti pentaksiran.MenskorGuru melaksanakan penskoran berdasarkan skema atau peraturan tertentu yangdikeluarkan oleh LP dalam tempoh yang ditetapkan. Guru dikehendaki menggunakanborang yang standard (jika ada) supaya keselarasan dapat diwujudkan antara pentaksir.Guru menerimaarahan tugasandaripada LP,menyediakan jadualpelaksanaan danbahanMERANCANGMurid melakukantugasanberdasarkan jadualyang ditetapkanMELAKSANAGuru mentaksirpencapaian muridberdasarkanperaturanpenskoran yangdibekalkan oleh LPMENSKOR
 80. 80. Pentaksiran Pusat BAB 472Rajah 15 menunjukkan carta alir pelaksanaan PP di sekolah.Guru menerima arahan tugasandari LPPenyelarasan tugasanGuru menyediakan jadualpelaksanaan dan bahanMurid melaksanakan tugasanGuru memberi skor hasil kerja muridGuru merekod prestasi muridberdasarkan skorTAMATRajah 15 : Carta Alir Pelaksanaan PP di sekolahPenskoran tidakmenepati peraturanpenskoranPenskoran menepatiperaturan penskoranMULAPenyelarasan Skor
 81. 81. Pentaksiran Pusat BAB 4734.7 PERANAN PIHAK YANG TERLIBATPP memberi penekanan terhadap peranan pentadbir sekolah, guru, murid, ibu bapa danpihak yang berkepentingan.a. Pentadbir Sekolahi. Mengadakan program pembangunan staf secara berterusan yang merangkumiaspek pengetahuan dan kaedah pelaksanaan PP.ii. Merancang pelaksanaan PP.iii. Menyediakan peralatan, bahan dan jadual pelaksanaan PP.iv. Menyediakan kemudahan untuk melaksanakan PP.v. Menyediakan ruang dan kaedah penyimpanan evidens.b. Gurui. Melaksanakan pentaksiran.ii. Memberi skor.iii. Mengumpul rekod dan data pencapaian murid.c. Muridi. Mengetahui dan memahami tugasan.ii. Melaksanakan tugasan dalam tempoh yang ditetapkan / dijadualkan.iii. Menghasilkan evidens.d. Ibu Bapai. Mengetahui dan memahami sistem pentaksiran.ii. Menggalakkan anak mencapai tahap penguasaan mengikut keupayaan.e. Pihak yang berkepentingan contoh PIBGi. Memberi pelbagai bentuk sokongan dalam aktiviti pentaksiran.ii. Memberi komitmen terhadap usaha bagi menjayakan PP.
 82. 82. BAB 5PENTAKSIRAN AKTIVITI JASMANI, SUKANDAN KOKURIKULUM
 83. 83. Pentaksiran Aktiviti Jasmani, Sukan dan Kokurikulum BAB 5765.0 PENTAKSIRAN AKTIVITI JASMANI, SUKAN DAN KOKURIKULUMPAJSK adalah sebagai panduan untuk menilai aktiviti fizikal dan kesihatan serta mengukurpenyertaan, penglibatan dan pencapaian murid dalam pelbagai aktiviti sukan, kokurikulumdan ekstrakurikulum.PAJSK memerlukan murid melibatkan diri dalam aktiviti bukan akademik sama ada di dalamatau di luar bilik darjah mengikut keupayaan murid. PAJSK dibangunkan untuk melengkapisistem pentaksiran pendidikan di Malaysia supaya lebih holistik dan bersepadu. Ia jugasejajar dengan konsep Satu Murid Satu Sukan (1M1S), pembangunan modal insan danperkembangan potensi murid dari segi jasmani, emosi, rohani dan intelek (JERI) sepertiyang dihasratkan dalam Falsafah Pendidikan Kebangsaan.5.1 KOMPONEN PENTAKSIRAN AKTIVITI JASMANI, SUKAN DAN KOKURIKULUMPAJSK merangkumi lima komponen; SEGAK, BMI, sukan, kokurikulum dan ekstrakurikulumseperti dalam Rajah 16.Pentaksiran Aktiviti Jasmani, Sukan &KokurikulumSEGAK KokurikulumStandardKecergasan FizikalKebangsaan(SEGAK)Mengukur tahapkecergasanSukan /PermainanKelab /PersatuanUnitUniformEktrakurikulumPenyertaan,PenglibatandanPencapaiandalam sukandan permainan:-Sekolah-Daerah / Zon-Negeri-Negara-AntarabangsaPenyertaan,Penglibatan danPencapaian dalamkelab danpersatuan:-Sekolah-Daerah / Zon-Negeri-Negara-AntarabangsaPenyertaan,PenglibatandanPencapaiandalam unituniform:-Sekolah-Daerah / Zon-Negeri-Negara-AntarabangsaPenyertaan danpenglibatan secarasukarela di sekolah / diluar sekolah / luarnegara / dalam negaraBMIBody Mass Index(BMI)Merekodkantentang ketinggiandan berat badanbagi menentukantahap jisim badanRajah 16 : Komponen PAJSK
 84. 84. Pentaksiran Aktiviti Jasmani, Sukan dan Kokurikulum BAB 5775.2 PENTAKSIRAN SEGAKSEGAK dalam PAJSK merupakan aktiviti fizikal yang dilakukan oleh murid sekolah untukmengukur kecergasan berdasarkan kepada Standard Kecergasan Fizikal Kebangsaan(SEGAK) yang ditetapkan. Skor mengikut tahap umur ini ditetapkan dengan menggunakanindeks skor standard yang telah diperakui di peringkat kebangsaan. SEGAK terdiri daripadaempat aktiviti iaitu "Naik turun bangku", "Tekan tubi", "Ringkuk Tubi Separa" dan "JangkauanMelunjur".a. Objektif SEGAK ialah menilai dan mengukur tahap kecergasan fizikal murid.b. Konstruk yang diukur:i. Perkembangan fizikal muridii. Kecergasaniii. Senamanc. Pelaksanaan Pentaksiran SEGAK:i. SEGAK dilaksanakan dua kali setahun iaitu pada pertengahan dan akhirtahun persekolahan tahun semasa.ii. Kemasukan skor SEGAK boleh dilakukan bermula dari awal Januarisehingga 31 Mac untuk penggal pertama dan dari awal April sehingga 31Ogos bagi penggal kedua.iii. Semua murid sekolah rendah Tahap 2 dan peringkat menengah rendahdiwajibkan terlibat dalam pentaksiran ini.iv. Guru Pendidikan Jasmani akan merekod skor murid semasa melaksanakanaktiviti SEGAK dan guru kelas akan memasukkan skor dalam aplikasiPAJSK SPPBS yang disediakan oleh LP.v. Guru kelas mencetak pelaporan yang dijana oleh aplikasi PAJSK SPPBS.
 85. 85. Pentaksiran Aktiviti Jasmani, Sukan dan Kokurikulum BAB 5785.3 PENTAKSIRAN BMIBMI dalam PAJSK tertumpu kepada mengukur berat badan dan ketinggian seseorang muridmenggunakan piawaian ukuran BMI.a. Objektif Pentaksiran BMI:i. Mengukur BMI murid.ii. Menentukan tahap keseimbangan lemak badan dengan ukuran ketinggian danberat badan seseorang murid.b. Konstruk yang diukur:i. Tinggiii. Beratiii. Tafsiran BMIc. Pelaksanaan Pentaksiran BMI:i. Pentaksiran BMI dilaksanakan dua kali setahun iaitu pada pertengahan danakhir tahun persekolahan tahun semasa.ii. Kemasukan skor BMI boleh dilakukan bermula dari awal Januari sehingga 31Mac untuk penggal pertama dan dari awal April sehingga 31 Ogos bagi penggalkedua.iii. Semua murid sekolah rendah Tahap 2 dan peringkat menengah rendahdiwajibkan terlibativ. Guru Pendidikan Jasmani merekod berat badan dan ketinggian murid serta gurukelas merekod skor BMI dalam aplikasi PAJSK SPPBS yang disediakan olehLP.v. Guru kelas mencetak pelaporan tafsiran BMI yang dijana oleh aplikasi PAJSKSPPBS.
 86. 86. Pentaksiran Aktiviti Jasmani, Sukan dan Kokurikulum BAB 5795.4 PENTAKSIRAN SUKAN DAN KOKURIKULUMPentaksiran Sukan dan Kokurikulum dalam PAJSK adalah untuk mengukur aktiviti sukandan kokurikulum yang ditetapkan oleh KPM yang bertujuan untuk membangunkan modalinsan dalam usaha memupuk nilai, sahsiah serta pembangunan diri seseorang murid.Konstruk dan pelaksanaan pentaksiran sukan dan pentaksiran kokurikulum dalam PAJSKadalah serupa.Aktiviti sukan merangkumi aktiviti permainan dan pertandingan di peringkat sekolah, daerah /zon, negeri, kebangsaan atau antarabangsa.Aktiviti kokurikulum merangkumi aktiviti murid dalam persatuan, kelab dan pasukanberuniform di peringkat sekolah, daerah / zon, negeri, kebangsaan atau antarabangsa.(Rajah 16 menunjukkan komponen PAJSK)a. Objektif Pentaksiran Sukan dan Kokurikulum ialah memberi skor kepada aktiviti sukandan kokurikulum murid.Konstruk yang diukur:i. Penyertaan murid dalam aktiviti sukan dan kokurikulum.ii. Penglibatan murid dalam aktiviti sukan dan kokurikulum.iii. Pencapaian atau prestasi murid dalam aktiviti sukan dan kokurikulum.b. Pelaksanaan Pentaksiran Sukan dan Kokurikulum:iv. Pentaksiran Sukan dan Kokurikulum dilaksanakan secara berterusan bagisetiap aktiviti mengikut perancangan dan pelaksanaan yang ditetapkan olehsekolah, PPD atau JPN.v. Semua murid sekolah rendah Tahap 2 dan peringkat menengah rendahdiwajibkan terlibat.vi. Guru penasihat aktiviti sukan dan guru penasihat kokurikulum merekod setiapaktiviti sukan dan kokurikulum menggunakan Borang Rumusan Aktiviti Sukan /Kokurikulum dan guru kelas akan memasukkan skor dalam aplikasi PAJSKSPPBS yang disediakan oleh LP.vii. Guru kelas mencetak pelaporan yang dijana oleh aplikasi PAJSK SPPBSapabila diperlukan.viii. Pemberatan wajaran aktiviti sukan dan kokurikulum adalah berdasarkan tigaaspek seperti dalam Jadual 15.
 87. 87. Pentaksiran Aktiviti Jasmani, Sukan dan Kokurikulum BAB 580Aspek Pentaksiran Sukan dan Kokurikulum seperti dalam Jadual 15.Aspek(110 Markah)Penglibatan(50 Markah)Penyertaan(40 Markah)Prestasi(20 Markah)Elemen Elemen ElemenJawatan Peringkat KomitmenKhidmatSumbangan Kehadiran PencapaianNilai Skor Nilai Skor Nilai Skor10 20 10 10 40 20Jadual 15 : Aspek Pentaksiran Sukan dan Kokurikulum
 88. 88. Pentaksiran Aktiviti Jasmani, Sukan dan Kokurikulum BAB 5815.5 PENTAKSIRAN AKTIVITI EKSTRAKURIKULUMPentaksiran Aktiviti Ekstrakurikulum merupakan satu usaha untuk mendapatkan maklumat,membuat penilaian dan memberi skor untuk aktiviti bermanfaat yang dijalankan sama ada disekolah atau di luar waktu persekolahan dan mendapat kebenaran ibu bapa/penjagadan pengesahan pihak sekolah. Aktiviti ekstrakurikulum merupakan aktiviti yang bolehmembentuk keperibadian yang terpuji, membina sahsiah yang baik, mendorong melakukankerja amal untuk kepentingan masyarakat setempat dan umum.a. Objektif Pentaksiran Aktiviti Ekstrakurikulum adalah untuk mengumpul maklumat danmemberi skor kepada aktiviti ekstrakurikulum murid.b. Konstruk yang diukur:i. Perkhidmatanii. Anugerah daripada badan-badan lainiii. Khidmat masyarakativ. Program NILAMc. Pelaksanaan Pentaksiran Aktiviti Ekstrakurikulum:i. Pentaksiran Aktiviti Ekstrakurikulum dilaksanakan secara berterusan sepanjangtahun semasa dan pada bila-bila masa di luar waktu persekolahan.ii. Penglibatan murid adalah secara sukarela. Penyertaan dan keselamatanmurid dalam aktiviti ekstrakurikulum adalah menjadi tanggungjawab ibu bapa,waris atau penjaga.iii. Pengesahan aktiviti ekstrakurikulum murid hendaklah dibuat melaluitandatangan dan cap penganjur.iv. Guru kelas merekod aktiviti ekstrakurikulum menggunakan Borang RumusanAktiviti Ekstrakurikulum dan memasukkan skor dalam aplikasi PAJSK SPPBSyang disediakan oleh LP di hujung persekolahan.v. Guru kelas mencetak pelaporan yang dijana oleh aplikasi PAJSK SPPBSapabila diperlukan.vi. Pemberatan wajaran aktiviti ekstrakurikulum adalah berdasarkan empat aspekiaitu perkhidmatan, anugerah daripada badan-badan lain, khidmat masyarakatdan program NILAM.
 89. 89. Pentaksiran Aktiviti Jasmani, Sukan dan Kokurikulum BAB 582Aspek penglibatan murid merangkumi empat elemen seperti dalam Jadual 16.Aspek Elemen SkorPerkhidmatan Jawatan 10Anugerah Rujuk Dokumen Anugerah 10Khidmat Masyarakat Komitmen 10NILAM Rujuk Dokumen NILAM 10Jadual 16 : Jadual Elemen Berdasarkan Aspek Ekstrakurikulum5.6 BORANG-BORANG PAJSK5.6.1 Borang Rekod SEGAK dan BMI5.6.2 Borang Rekod Kehadiran5.6.3 Borang Rumusan Aktiviti Sukan / Kokurikulum5.6.4 Borang Rumusan Aktiviti Ekstrakurikulum
 90. 90. Pentaksiran Aktiviti Jasmani, Sukan dan Kokurikulum BAB 583BORANG REKOD SEGAK DAN BMI(BORANG HENDAKLAH DIISI OLEH GURU MATA PELAJARAN PENDIDIKANJASMANI)NAMA MURID KELASPERKARAPENGGAL 1 PENGGAL 2BODY MASS INDEX(BMI)Tarikh: Tarikh:SEGAKUJIAN NAIK TURUNBANGKUTarikh:UJIAN NAIK TURUNBANGKUTarikh:UJIAN TEKAN TUBITarikh:UJIAN TEKAN TUBITarikh:UJIAN RINGKUK TUBISEPARATarikh:UJIAN RINGKUK TUBISEPARATarikh:UJIAN JANGKAUANMELUNJURTarikh:UJIAN JANGKAUANMELUNJURTarikh:.................................................. ...............................................................Tanda tangan murid Pengesahan Guru Mata Pelajaran PendidikanJasmani( ) ( )Nama Murid Nama dan Cap GuruCatatan:*Murid berkeperluan khas dikecualikan* sila tanda jika berkenaanBERATBADAN (kg)BERATBADAN (kg)Pentaksiran Aktiviti Jasmani, Sukan dan Kokurikulum BAB 583BORANG REKOD SEGAK DAN BMI(BORANG HENDAKLAH DIISI OLEH GURU MATA PELAJARAN PENDIDIKANJASMANI)NAMA MURID KELASPERKARAPENGGAL 1 PENGGAL 2BODY MASS INDEX(BMI)Tarikh: Tarikh:SEGAKUJIAN NAIK TURUNBANGKUTarikh:UJIAN NAIK TURUNBANGKUTarikh:UJIAN TEKAN TUBITarikh:UJIAN TEKAN TUBITarikh:UJIAN RINGKUK TUBISEPARATarikh:UJIAN RINGKUK TUBISEPARATarikh:UJIAN JANGKAUANMELUNJURTarikh:UJIAN JANGKAUANMELUNJURTarikh:.................................................. ...............................................................Tanda tangan murid Pengesahan Guru Mata Pelajaran PendidikanJasmani( ) ( )Nama Murid Nama dan Cap GuruCatatan:*Murid berkeperluan khas dikecualikan* sila tanda jika berkenaanBERATBADAN (kg)BERATBADAN (kg)
 91. 91. Pentaksiran Aktiviti Jasmani, Sukan dan Kokurikulum BAB 584BORANG REKOD KEHADIRAN / PENYERTAAN UNTUK SUKAN / KOKURIKULUM / EKSTRAKURIKULUMTAHUN…………….NAMA SEKOLAHKATEGORIKEGIATANJAWATANNAMA MURID TINGKATAN/KELASBil Aktiviti TarikhT.T.GuruPenasihat /Penganjur12345678910111213141516171819NAMA GURU PENASIHAT12345Pentaksiran Aktiviti Jasmani, Sukan dan Kokurikulum BAB 584BORANG REKOD KEHADIRAN / PENYERTAAN UNTUK SUKAN / KOKURIKULUM / EKSTRAKURIKULUMTAHUN…………….NAMA SEKOLAHKATEGORIKEGIATANJAWATANNAMA MURID TINGKATAN/KELASBil Aktiviti TarikhT.T.GuruPenasihat /Penganjur12345678910111213141516171819NAMA GURU PENASIHAT1234584
 92. 92. Pentaksiran Aktiviti Jasmani, Sukan dan Kokurikulum BAB 585
 93. 93. Pentaksiran Aktiviti Jasmani, Sukan dan Kokurikulum BAB 586
 94. 94. BAB 6PENTAKSIRAN PSIKOMETRIK
 95. 95. Pentaksiran Psikometrik BAB 6886.0 PENTAKSIRAN PSIKOMETRIKPPsi ialah suatu kaedah yang digunakan secara sistematik untuk mengumpul maklumatyang menggambarkan tret psikologi. Tret psikologi yang diukur merangkumi aptitud danpersonaliti murid. Hasil dapatan PPsi dapat digunakan untuk membantu mempertingkatkanpembelajaran murid.PPsi menggunakan instrumen pentaksiran yang tidak berasaskan kurikulum dan prosespengajaran dan pembelajaran. PPsi mengukur kebolehan semula jadi (innate ability) dankebolehan yang diperoleh (acquired ability) daripada pengalaman dan persekitaran.Manual Pentaksiran Psikometrik diedarkan kepada sekolah sebagai panduan melaksanakanPPsi.6.1 KOMPONEN PENTAKSIRAN PSIKOMETRIKKomponen PPsi yang diuji di peringkat menengah rendah terdiri daripada Ujian Aptitud danUjian Personaliti seperti yang ditunjukkan dalam Rajah 17.PentaksiranPsikometrikAptitud PersonalitiAptitudAmAptitudKhususTretMinatKerjayaRajah 17: Komponen dalam Pentaksiran Psikometrik

×