Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Informatie Architectuur Fundamentals II

2,207 views

Published on

Elearning module 3 bij video 3

Informatie Architectuur Fundamentals II

 1. 1. Informatie Architectuur Fundamentals voor GemeentenDrs. Ing. PPM Huijbers1
 2. 2. Module - Architectuurraamwerken Welke architectuurdomeinen onderkennen we? Hoe zijn deze aan elkaar gerelateerd? Wat zijn de belangrijkste architectuurframeworks? Wat is kenmerkend aan: TOGAF, DYA®, ZACHMAN? Welk Framework kiest u? Wat zijn metaframeworks? Wat heeft u aan IEEE std 1471? Wat is de toegevoegde waarde van Archimate?2
 3. 3. ArchitectuurraamwerkenEen overzicht Raamwerk Bron Raamwer Bron k 2+2 Model Lassing, Rijsenbrij 2001 4+1 Model Kruchten, 1995 NORA Overheid ARIS Scheer, 1992 Dragon1 Pauwe Boar Boar, 1998 Gartner Rosser, 2002 DYA Wagter & al, 2001 GEM De Baat, 1999 IAF Goedvolk & Rijsenbrij, 1999 TOGAF The Open Group 2002 Zachman Zachman, 1987 Tapscott Tapscott & Caston, 1993 IFW Evernden, 1996 RM-ODP Iso/IEC CD MAD Meinema, 1999 March Youngs & al, 1999 IEEE std ISO/IEC, 2007 BIP Novius 1471 XAF TU Delft3
 4. 4. TOGAF® Introductie TOGAF TOGAF is een architectuurraamwerk Instrument voor Architecten Beschrijft de verschillende processen van architectuur Geeft hulpmiddelen/instrumenten voor het inrichten van architectuur Kent een raamwerk voor Technische Architectuur Beschrijft de viewpoints en modelleer technieken OpenGroup StandaardNote: TOGAF is geen inhoudelijke architectuur (zoals de NORA)(www.opengroup.com)4
 5. 5. TOGAF® TOGAF Processen5
 6. 6. Zachman EA FrameworkBasismodel Grondlegger Architectuur Uitgebreid zwaar model Wordt ‘deels’ ingevuld en is veelal opgenomen in andere raamwerken Meer denkraam dan praktisch bruikbaar(www.zifa.com)Page  6
 7. 7. Zachman EA Framework Basismodel7
 8. 8. Zachman EA FrameworkBasismodel (toegelicht)8
 9. 9. DYA®Introductie Ontwikkeld door Sogeti (beschreven in diverse boeken) Best Practices Model Zowel Product als Procesmodel Focus m.n op Proces van Architectuur en fasering van inrichting9
 10. 10. DYA®Procesmodel10
 11. 11. DYA® Raamwerk Businessdoelen Business- Abstract Informatie- Technische architectuur architectuur architectuur Domains Middle- Net- Prod/ProcesOrga- Gege- Appli- Plat- dienst nisatie vens catie wareform werk Algemene principes Migration Beleidslijnen Concrete Modellen As-is / To-be11
 12. 12. IEEE 1471Introductie IEEE Standaard en Metamodel voor Architectuur IEEE 1471 voorheen bekend als ANSI/IEEE 1471-2000, Recommended Practice for Architecture Description of Software-Intensive Systems. Referentie voor definities en als basis voor andere modellen It has long been recognized that “architecture” has a strong influence over the life cycle of a system. However, until relatively recently, hardware issues have tended to dominate architectural thinking, and software aspect, when considered at all, were often the first to be compromised under the pressures of development12
 13. 13. Architectuur Raamwerken MetaModel IEEE – std 147113
 14. 14. NORAIntroductie Nederlands Overheids Referentie Architectuur Richtinggevend voor overheidssamenwerking Basis voor organisatie , sector en domeinarchitecturen Beschrijft de inhoudelijke richting d.m.v. Principes, modellen en uitwerking. Recent versie 3.0 – Katern Strategie14
 15. 15. NORA Raamwerk15
 16. 16. Archimate Introductie  Communicatie met alle Betrokkenen  Analyse van Verandering  Geïntegreerde modellering  Onderdeel van OpenGroup16
 17. 17. Archimate Relaties Informatiearchitectuur Productarchitectuur ? Procesarchitectuur ? ? ? Applicatiearchitectuur Technische architectuur ?17
 18. 18. Archimate De archimate Taal Hoog-niveau ArchiMate-taal modellering binnen een domein Basis voor visualisaties Modelleren van relaties tussen domeinen Basis voor analyses18
 19. 19. Archimate Actoren, Rollen, Proces KLANTEN Klant Verzekerde ArchiSurance Verzekeraar Claim- Claim Klant- Claim- BUSINESS registration registratie- informatie- uitbetaling- SERVICES service service service Claimafhandeling PROCES Registratie Acceptatie Beoordeling Uitbetaling19
 20. 20. Archimate Applicaties Verwerken Claim PROCES Registratie Acceptatie Beoordeling Uitbetaling Klant- Claim- APPLICATIE administratie- administratie- Betalings- service service SERVICES service CRM- Polis- Financiële INFORMATIE systeem administratie applicatie SYSTEMEN20
 21. 21. INFORMATIE CRM- Polis- systeem administratie SYSTEMEN Database MQ INFRASTRUCTUUR access messaging SERVICES service service zSeries Mainframe Sun Blade INFRASTRUCTUUR DB2 LAN iPlanet Database App. server21
 22. 22. R o lle n e n a c to re n K la n t V e rz e k e rd e V e rz e k e ra a r A rc h iS u ra n c e E x te rn e b u s in e s s s e rv ic e s C la im - C la im K la n t- C la im - R e g is tra tie - re g is tra tio n In fo rm a tie - U itb e ta lin g - s e rv ic e S e rv ic e S e rv ic e Businesslaag C la im a fh a n d e lin g R e g is tra tie A c c e p ta tie B e o o d e lin g U itb e ta lin g E x te rn e a p p lic a tie s e rv ic e K la n t C la im - B e ta lin g s - a d m in is tra tie a d m in is tra tie - s e rv ic e s e rv ic e s e rv ic e A p p lic a tio n c o m p o n e n ts a n d s e rv ic e s K la n t- C la im - gegevens- gegevens- s e rv ic e s e rv ic e Applicatielaag CRM P o lis F in a n c ie le s y s te e m a d m in is tra tie a p p lic a tie E x te rn e in fra s tru c tu u r s e rv ic e C la im K la n te n file s file s s e rv ic e s e rv ic e In fra s tru c tu u r z S e rie s m a in fra m e Technologielaag DB2 S u n B la d e iP la n e t F in a p p lic a tie d a ta b a s e a p p s e rv e r E JB s22
 23. 23. Archimate Service-oriëntatie klant Externe business service Bedrijfsprocessen Interne business service Externe applicatie service Applicaties Interne applicatie service Externe infra. service Infrastructuur Interne infra. service23

×