Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Tsahim1

4,390 views

Published on

Published in: Education, Spiritual, Technology
 • Be the first to comment

Tsahim1

 1. 1. “ Цэгийн проекц ” бүлэг сэдвийн бататгал хичээл
 2. 2. Хичээлийн зорилго: <ul><li>Цэгийг тэгш өнцөгтийн проекц -ä буюу эпюрт байгуулах </li></ul><ul><li>Цэгийн аксинометр проекцийг изометр тэнхлэг дээр дүрслэх </li></ul><ul><li>Цэгийн проекцийг байгуулах зарчмыг амьдрах ухаан, урлан бүтээх ажилд ашиглах </li></ul><ul><li>Öýãèéí ïðîåêö á¿ëýã ñýäâýýð ¿çñýí ñóðàã÷äûí ìýäëýãèéã áàòàòãàõ </li></ul><ul><li>Бүтээлч сэтгэлгээг хөгжүүлэх </li></ul><ul><li>Огторгуйн төсөөлөлийн мэдлэг чадварыг бататгах </li></ul>Хичээлийн зорил ò :
 3. 3. Цэгийг тэгш өнцөгтийн проекц буюу эпюрт байгуулах дараалал Æèøýý1: А цэгийг { 20: 10: 30 } гэсэн утгаар байгуул úÿ .
 4. 4. 1. А (2 0: 10: 30 ) => А цэгийн Х координатын утгыг (x=20) проекцийн тэнхлэг дээр таслаж Ах гэж тэмдэглэнэ.
 5. 6. 2. А (2 0: 10: 30 ) => А х цэгээс У тэнхлэг дагуух хэмжээг ( У= 10 ) таслаж А 1 гэж тэмдэглэнэ.
 6. 7. Ay
 7. 8. <ul><li>А (2 0: 10: 30 ) => А х цэгээс Z тэнхлэг дагуу (Z=30) утгыг таслаж А 2 гэж тэмдэглэнэ. </li></ul>Үүний үр дүнд А цэгийн П 1 , П 2 хавтгай дээрх проекц эпюрт дүрслэгдэнэ.
 8. 10. 4. А цэгийн П 3 хавтгай дээрх проекцийг байгуулахын тулд А 2 проекцийн Z тэнхлэгт, А 1 проекцийн У тэнхлэгт перпендукляр проекцийн холбооны шулуун татаж огтлолцуулж проекцийг байгуулна.
 9. 12. Цэгийн аксинометр проекцийг изометр тэнхлэг дээр дүрслэх дараалал <ul><li>А цэгийн октантыг тодорхойлоно. А (20: 10: 30 ) – I октант 2. Изометр тэнхлэгийг зурж, масштаб авах, хавтгайг хязгааргүй байдлаар дүрслэх </li></ul>
 10. 13. 0 x y z П 3 П 2 П 1 1 1 1 2 2 2 3 Зураг 2
 11. 14. 3. А цэгийн Х утга Х=20 А цэгийн У утга У= 10 А цэгийн Z утга Z= 3 0 – ыг координатын тэнхлэг дээр тэмдэглэнэ.
 12. 15. 0 x y z П 3 П 2 П 1 1 1 1 2 2 2 3 Ax Ay Az Зураг 2 a
 13. 16. 4. Тэмдэглэсэн утгыг паралелиар шилжүүлж х î лбож А цэгийг А 1 А 2 А 3 ут ã ыг хавтгай дээр т ý мдэглэнэ.
 14. 17. 0 x y z П 3 П 2 П 1 1 1 1 2 2 3 Ax A1 Az Зураг 2 b Ay 2 A2 A3
 15. 18. <ul><li>А цэгийн А 1 , А 2 , А 3 -д татсан шулууныг юу гэж нэрлэдэг вэ? /15îíîî/ А. Проекцийн шулуун Б. Холбооны шулуун В. Тогтмол шулуун 2. Ï 3 проекцийн хавтгайг юу гэж нэрлэдэг вэ? /20îíîî/ А. Хэвтээ Б. Хажуугийн В. Нүүрний </li></ul>Á ататгах дасгал ажил
 16. 19. <ul><li>3 . Энэ шулууныг ямар шулуун гэдэг вэ? /15îíîî/ </li></ul><ul><li>А. Налуу хэрчим </li></ul><ul><li>Б. Тогтмол шулуун </li></ul><ul><li>В. Холбооны шулуун </li></ul><ul><li>4 . Х, У, Z тэнхлэгийг юу гэж нэрлэдэг вэ? /30îíîî/ А. урт, өргөн, өндөр </li></ul><ul><li>Б. Аппликат, ординат, абцисс В. Абцисс, ординат, аппликат </li></ul><ul><li>5 . Аль нь аксинометрийн изометр тэнхлэг вэ? /20îíîî/ А. 90* 135*135 </li></ul><ul><li>Б. 120* 120* 120 </li></ul><ul><li>В. 90* 90* 180 </li></ul>
 17. 20. Òåñòèéí ò¿ëõ¿¿ð 1 2 3 4 5 A 15îíîî Á 20îíîî Â 15îíîî Â 30îíîî Á 20îíîî
 18. 21. АНХААРАЛ ТАВЬСАНД БАЯРЛАЛАА.

×