monitoring               drives new insightsfor monitoring health            Het systematisch m...
netq healthcare = uniek                  VeranderingenNETQ ROM is ontworpen met de zorgprofessional   ...
werken met netq romHet monitoren van de cliënt is van toenemend belang in   In de praktijkde gezondheidszorg. Door resu...
Cliëntoverzicht en behandeltrajectenIn het cliëntoverzicht vindt de behandelaar per cliëntpersoonsgegevens en een overzich...
Rapport voor de cliëntDe behandelaar kan een rapport met relevante re-sultaten voor de cliënt laten opstellen zodat dezeme...
partners                             NETQ Healthcare is een enthousiast bedrijf dat goedNETQ ...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Brochure NETQ Healthcare

781 views

Published on

Routine Outcome Monitoring
EHealth
client volg systeem
behandel effect
instrumenten
vragenlijsten
Zorgtrajecten
Zorgpaden

Published in: Health & Medicine
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Brochure NETQ Healthcare

 1. 1. monitoring drives new insightsfor monitoring health Het systematisch meten en evalueren van de gezondheid met Routine Outcome Monitoring staat aan de basis van effectieve zorgverlening. NETQ Healthcare draagt bij aan de kwaliteit van het zorgproces door de zorgprofessional te ondersteunen met het cliëntvolgsysteem NETQ ROM. De cliënt en de behandelaar vullen gestandaardiseerde vragenlijsten in over de symptomen en klachten vóór, tijdens en na de behandeling. Dit levert gegevens op die inzicht geven in het verloop van de klachten. Het monitoren van de cliënt levert resultaten op die de voortgang van de behandeling in de dagelijkse praktijk tastbaar maken. NETQ Healthcare biedt een toegankelijk platform voor het verzamelen van meetbare, vergelijkbare en inzichtelijke gegevens.
 2. 2. netq healthcare = uniek VeranderingenNETQ ROM is ontworpen met de zorgprofessional De digitalisering in de gezondheidszorg biedtvoor ogen, zodat deze eenvoudig zelf met het kansen voor de kwaliteit van zorg en leven,gebruikersvriendelijke systeem kan werken. maar NETQ Healthcare heeft ook oog voor deDe behandelaar richt NETQ ROM naar eigen veranderingen die dit met zich meebrengt.voorkeur in; variërend van het invoeren van zelfontwikkelde vragenlijsten tot het flexibel NETQ Healthcare onderhoudt een voortdurendesamenstellen van rapporten. dialoog met spelers uit het veld om NETQ ROM optimaal af te stemmen op de gebruikers.Om alle gegevens inzichtelijk en eenduidig te houden, Dit garandeert een laagdrempelig product dat hetis het koppelen van NETQ ROM met EPD’s een vanzelf- werk van de zorgverlener verrijkt.sprekende mogelijkheid. Om de zorgprofessional te ondersteunen bij hetVoor NETQ Healthcare is een cliëntvolgsysteem meer gebruik van NETQ ROM is er een helpdesk,dan alleen software. Enkel met de juiste invulling, zijn er trainingen en maatwerkoplossingen.inhoud en kennis kan monitoring betekenisvollefeedback opleveren. De combinatie van toegankelijke software, inbedding in de stepped care, de inhoudelijke bijdrage van deOm NETQ ROM tot een compleet product te maken, NETQ ROM Testotheek en betrokkenheid bij de praktijkbetrekt NETQ Healthcare toonaangevende partners en maken het aanbod van NETQ Healthcare uniek.hun expertise bij de zorgondersteuning. Zo garandeertsamenwerking met testuitgevers een waardevolle enrijkelijk gevulde Testotheek. product portfolio • NETQ Healthcare ServicesHet aanbod van producten en diensten van NETQ Healthcare biedt betrouwbare hulp via NETQNETQ Healthcare omvat meer dan software alleen. Healthcare Support en trainingen. Om NETQ ROM aan te laten sluiten bij de wensen van de gebruiker • NETQ ROM Applicatie zijn er professionele maatwerkoplossingen en Stelselmatig online of op papier meten en koppelingen met EPD’s. evalueren van klachten vóór, tijdens en na de behandeling met de NETQ applicatie voor Routine Outcome Monitoring.• NETQ ROM Testotheek netq rom applicatie In de NETQ ROM Testotheek met kant-en-klare meetinstrumenten beschikken behandelaren netq healthcare services direct over de vragenlijsten van testuitgevers. netq rom testotheek
 3. 3. werken met netq romHet monitoren van de cliënt is van toenemend belang in In de praktijkde gezondheidszorg. Door resultaten consequent te In de NETQ ROM Testotheek vindt de behandelaarmeten, krijgen zowel de behandelaar als de cliënt meer gestandaardiseerde meetinstrumenten klaar voorinzicht in de ontwikkeling van de behandeling. gebruik. Ook biedt NETQ ROM de mogelijkheid om eigen vragenlijsten en bijbehorende normscoresNETQ Healthcare gelooft bovendien in de kracht van eenvoudig zelf in te voeren.e-health en biedt met NETQ ROM een toegankelijk onlinecliëntvolgsysteem. De cliënt ontvangt een meetinstrument via internet of vult deze op de zorglocatie in. Het afnemen vanNETQ ROM ondersteunt de zorgprofessional tijdens vragenlijsten kan online, met een touchscreen of opalle stappen van het zorgtraject: preventie, screening, papier.diagnosestelling, behandeling en nazorg. Zorgverleners, management en cliënten kunnen deDoor de cliënt met metingen in de tijd te volgen, weet de uitkomsten van metingen direct bekijken op zelf in tebehandelaar direct wanneer ingrijpen of bijsturen van de stellen rapportschermen met tabellen en grafieken. Bo-behandeling nodig is. vendien zijn de data geschikt om te exporteren naar MS Excel of SPSS voor analyse.Het management van een zorginstelling kan NETQ ROMinzetten voor het vergelijken van resultaten met andere Automatische herinneringen per e-mail stimuleren deafdelingen of instellingen. Voor wetenschappelijk cliënt om een vragenlijst in te vullen. Behandelarenonderzoek is analyse en export van grote hoeveelheden ontvangen automatisch bericht als een bepaalde actiebehandeldata mogelijk. gewenst is, bijvoorbeeld als de resultaten van een meting op een ernstige situatie duiden.netq rom testotheekNETQ ROM bevat een veelzijdige Testotheek met een Aan de hand van deze normscores kan de behandelaargrote hoeveelheid meetinstrumenten die klaar voor de scores van de cliënt interpreteren. Ook is hetgebruik zijn. Daarnaast is het eenvoudig om eigen mogelijk om normscores aan te passen, bijvoorbeeldvragenlijsten toe te voegen en te gebruiken voor als er andere normgroepen beschikbaar zijn.behandelingen. In een behandeltraject zijn diverse meetinstrumentenDe standaardinstrumenten in de NETQ ROM Testotheek eenvoudig te combineren. Zo is er in het kader vanzijn afkomstig van testuitgevers en zijn genormeerd en diagnostiek de optie om een reeks instrumenten klaargevalideerd. De instrumenten zijn inzetbaar gedurende te zetten.het hele zorgtraject, van preventie tot nazorg en bijdiverse soorten zorgverlening, zoals volwassenenzorg,jeugdzorg en forensische zorg.Daarnaast biedt de Testotheek vrij beschikbarevragenlijsten en tests die klanten van NETQ Healthcarezelf hebben ontwikkeld. Zorginstellingen hebbentoestemming verleend om deze lijsten te delen metandere gebruikers.De standaardinstrumenten beschikken over normscoresvan zowel de normaalpopulatie als de cliëntenpopulatie.
 4. 4. Cliëntoverzicht en behandeltrajectenIn het cliëntoverzicht vindt de behandelaar per cliëntpersoonsgegevens en een overzicht van de metingenvan lopende en al afgeronde behandeltrajecten.Van ieder traject is te zien of metingen al zijnuitgevoerd en het is mogelijk om een uitnodiging ofherinnering te versturen. De behandelaar kan eenstandaard behandeltraject toespitsen op een individuelecliënt of groep cliënten, bijvoorbeeld door extrameetinstrumenten in te zetten.Instrumentgegevens met voorvertoningDe behandelaar kan inzoomen op dedetailgegevens van een gekozen meetinstrument.Naast de kenmerken en een korte beschrijving vanhet instrument ziet de behandelaar ook hettoepassingsdoel - screening, diagnostiek ofvervolgmeting - en de uitgever of eigenaar.Ook kan de behandelaar een voorvertoningvan de vragenlijst opvragen.Instellingen instrumentNaast instellingen zoals kritieke items en tekstuelefeedback, kan de behandelaar bij elk instrumentnormscores instellen. Aan de hand van dezegenormeerde scores is het mogelijk om eenduidigvast te stellen in hoeverre de resultaten van de cliëntafwijken van de gemiddelde score van de cliëntnorm ofdie van de normaalpopulatie.StatistiekenVoor onderzoekers en managers van zorginstellingenbestaat de mogelijkheid om populatiedata anoniem enop geaggregeerd niveau te exporteren naar MS Excel enSPSS. Ook is het gemakkelijk om benchmarkrapportagesaan te maken voor het vergelijken van resultaten opgrote schaal. Daarnaast is het mogelijk om direct datate leveren aan Stichting Benchmark GGz.
 5. 5. Rapport voor de cliëntDe behandelaar kan een rapport met relevante re-sultaten voor de cliënt laten opstellen zodat dezemeer inzicht krijgt in de eigen situatie.De cliënt raakt op deze manier meer betrokkenbij de behandeling, wat de effectiviteit van hetzorgtraject ten goede kan komen.Het interactieve karakter van de behandelingbeperkt bovendien de uitval onder cliënten.De dialoog motiveert de cliënt en levert debehandelaar waardevolle feedback op om hetbehandelingstraject optimaal te laten verlopen.Het rapport hiernaast is een voorbeeld van eenterugkoppeling aan de cliënt. Rapport voor de behandelaar De behandelaar kan de meetresultaten van de cliënt overzichtelijk laten vastleggen in de vorm van een pdf-rapport. Hierbij is het mogelijk om te kiezen uit diverse rapport templates of om zelf een template te maken. De behandelaar bepaalt per instrument welke onderdelen er in het rapport komen te staan. Het eerste blok van het voorbeeldrapport toont algemene cliëntgegevens en geeft een toelichting op het navolgende rapport. Vervolgens is door de behandelaar een scoreblok opgevraagd waarin de scores van de cliënt zijn afgezet tegen de normscores. In de volgende blokken tonen grafieken de scores op de verschillende schalen, evenals het verloop van de scores over meerdere meetmomenten in de tijd. Dit brengt in beeld of de cliënt vooruitgang boekt gedurende de behandeling. Ook hierin speelt de normscore vaak een rol. Vragen die zijn aangemerkt als kritiek item komen terug in het rapport.
 6. 6. partners NETQ Healthcare is een enthousiast bedrijf dat goedNETQ Healthcare staat voor co-creatie. Voor deinhoudelijke invulling van producten en diensten aansluit bij de jeugd-GGZ en een prettig bedrijf om meevertrouwt NETQ Healthcare op gespecialiseerde partnersen klanten. Zo zijn gebruikers via de Gebruikersgroep samen te werken. Onze ervaring is dat de medewerkersNETQ ROM actief betrokken bij de ontwikkeling van het zeer klantgericht zijn, snel en adequaat reageren opproduct. Samenwerking met testuitgevers en leveranciersvan EPD-systemen en patiëntenportals vormt ook een vragen en suggesties, knelpunten snel oplossen, met onsbelangrijke schakel in de dienstverlening. meedenken en goed bereikbaar zijn.Het Trimbos-instituut is implementatiepartner van NETQ Sjouk de Boer en Albert Boon, De Jutters, centrum voorHealthcare en bovendien inhoudelijk deskundig op het Jeugd-GGZ Haaglandengebied van e-health.Het Centrum voor Zorgmonitoring (CvZM), opgerichtdoor Pro Persona, faciliteert ggz-instellingen bij Voor het monitoren van onze zorg zochten we eenimplementatie en advies op het gebied van ROM. systeem waarmee we onze behandelaren enDe dienstverlening voor klanten van het CvZM omvatde inrichting van NETQ ROM, advies over vragenlijsten secretariaten niet of nauwelijks belasten en daten tests, analyse van datasets (SPSS), het maken van vooral heel flexibel is. NETQ ROM is volgens dezemanagementrapportages en het trainen vanggz-professionals bij de inzet van NETQ ROM. principes ontworpen. Door het te koppelen aan ons elektronisch patiëntendossier kunnen we hetNETQ Healthcare heeft afspraken met vrijwel alle test-uitgevers van vragenlijsten die gebruikt worden in de monitorproces geheel automatiseren.GGZ. De meestgebruikte vragenlijsten zijn, na goed-keuring door de testuitgever, opgenomen in de Ook kunnen we elk gewenst instrument toevoegen entestotheek. voor elk instrument een feedbackrapportage maken. Bea Tiemens, Directeur Centrum voor Zorgmonitoring (CvZM) ontwerp concreet geeft vorm netq healthcare bv ondiep zuidzijde 6 postbus 10058 nl - 3505 ab utrecht t +31 (0)30 230 69 55 f +31 (0)30 261 07 50 feedback@netqhealthcare.nl www.netqhealthcare.nl

×