Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Lietuvos valstybinės šventės

3,333 views

Published on

apie lietuvos valstybines sventes

Published in: Science
 • Login to see the comments

Lietuvos valstybinės šventės

 1. 1. LIETUVOS VALSTYBINĖS ŠVENTĖS Parengė:Edvinas Biša VŠĮ Pranciškonų gimnazija 6b
 2. 2. TURINYS  Sausio 1d.  Vasario 16d.  Kovo 11d.  Velykos  Geguţes 1 d.  Motinos diena  Tėvo diena  Joninės  MINDAUGO KARŪNAVIMO DIENA  Ţolinė  Visų šventujų diena  Kūčios ir šventos kalšdos
 3. 3. SAUSIO 1D.
 4. 4.  Tai diena kai priėmė nepriklausomybės aktą.  Jį pasirašė 1918 m. Vasario 16d. Vilniuje.  Ją švenčia iškeldami į dangų vėliavą. VASARIO 16D.
 5. 5.  Tai Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo diena.  Per ją pasirašė nepriklausomybės akto atkūrimą. KOVO 11D.
 6. 6.  Velykos-Jėzaus prisikėlimo diena.  Taip pat mes per ją ridename ir valgome virtus ir nudaţytus kiaušinius. VELYKOS
 7. 7.  Tarptautinė darbo diena švenčiama geguţės 1 d.  Lietuvoje ši šventė pradėta švęsti sovietų okupacijos metais, todėl atgavus nepriklausomybę, šventės atsisakyta. GEGUŢES 1 D.
 8. 8.  Motinos diena Lietuvoje švenčiama pirmąjį geguţės sekmadienį (oficialiai nuo 1928 metų).  Ši šventė lietuviams ţinoma dar nuo senų senovės MOTINOS DIENA
 9. 9.  Tėvo diena – šventė, kurioje švenčiama tėvystė, panašiai kaip ir per motinos dieną – motinystė TĖVO DIENA
 10. 10.  šventė, švenčiama birţelio 24 d., taip pat naktį iš birţelio 23 į 24 d., maţdaug tuo metu, kai Šiaurės pusrutulyje būna ilgiausia diena ir trumpiausia naktis (vasaros saulėgrįţa). JONINĖS
 11. 11.  1253 m. liepos 6-ąją dieną buvo karūnuotas pirmasis ir vienintelis Lietuvos karalius Mindaugas. MINDAUGO KARŪNAVIMO DIENA
 12. 12.  Švenčiama rugpjūčio 15 d. Švenčiausios Mergelės Marijos Ėmimo į Dangų iškilmės. ŢOLINĖ
 13. 13.  diena, kai pagerbiami visi šventieji. Švenčiama lapkričio 1 dieną. VISŲ ŠVENTUJŲ DIENA
 14. 14.  senas šaknis turinti ţiemos saulėgrįţos, saulės sugrįţimo šventė. KŪČIOS IR ŠVENTOS KALŠDOS

×