Nowe media w kieszeni

39,648 views

Published on

Prezentacja z mojego wystąpienia podczas EDUCAMP w Krakowie 28.09.2011 - wykorzystajmy technologie mobilne, aby ożywić i zdynamizować edukację szkolną.

Published in: Education
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
39,648
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
37,927
Actions
Shares
0
Downloads
15
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Nowe media w kieszeni

 1. 1. NOWE MEDIA W KIESZENIJak wykorzysta! ich potencja" w edukacji?Marcin Polak, 28.09.2011 (EDUCAMP Kraków)
 2. 2. Cyfrowi tubylcy i zwierz!ta medialne"yjemy ju# w cyfrowym $wiecie od narodzin i jeszcze po $mierci?
 3. 3. Cyfrowe media w rozwoju i edukacjiSkoro technologie towarzysz% nam na ka#dymkroku w #yciu i potwierdzaj% swoj% przydatno$&i u#yteczno$&, nie mo#e ich zabrakn%& równie#w edukacji i rozwoju.Jak potencja nowych mediów wykorzysta&w szkole?
 4. 4. Odpowied( szkoy (póki co): Zabrania si! przynoszenia i u"ywania na terenie szko#y telefonów komórkowych oraz warto$ciowego sprz!tu elektronicznego (Szko#a Podstawowa nr 187 w Warszawie). Zakazuje si! u"ywania telefonów komórkowych w czasie zaj!% edukacyjnych w jakimkolwiek celu. Uczniowie, posiadaj&cy telefon, maj& obowi&zek wy#&czy% urz&dzenie na czas zaj!% i przechowywa% je w miejscu, wskazanym przez nauczyciela (Gimnazjum nr 8 w odzi). = dowody na bezradno$&, pój$cie po najmniejszej linii oporu Bez najmniejszego problemu i szybko znalezione w:
 5. 5. Technologie i nowe media wrogiem publicznym szkoy? Dlaczego nowe technologie, mniej znane dyrekcji i nauczycielom, z zao#enia traktowane s% przez nich jako co$ podejrzanego, którego celem jest odci%gn%& uczniów od tzw. nauki i przeszkadza& nauczycielowi w realizacji programu?
 6. 6. Gówna przyczyna? TESTY (egzaminy) = dzi$ gówny cel edukacji w Polsce Szkoa jest dla dyrektorów i urz!dników o$wiatowych. Chodzi o zdawalno$&, a nie kompetencje SPO)ECZNO*+ (ucz%cych si!) = po#%dany cel edukacji Szkoa powinna by& dla uczniów - rozwija& kompetencje potrzebne do samodzielnego funkcjonowania na dynamicznie zmieniaj%cym si! rynku pracy
 7. 7. Mo#e lepiej zmieni& szkoln% praktyk!? Tu si! chowaj% (albo w plecakach) najnowocze$niejsze technologie w polskiej szkole! Niewykorzystanie ich w procesie nauczania to czysta strata dla ucznia!
 8. 8. Co mo#e zrobi& nauczyciel (i powinien)?Nie ka#dy jest $wiadomy tego, co posiadaw kieszeni. To wa$nie powinno by& zadaniemnauczyciela: pokaza& uczniom, czym dysponuj%,co mog% zrobi& z wykorzystaniem nowoczesnychtechnologii.To nauczyciele s% kluczem do modernizacji ipodniesienia jako$ci w nauczaniu, wi!c powinniwykona& pierwszy krok.Eksperymentujmy!
 9. 9. Zmiana roli nauczyciela w klasiedzisiaj !"#$"%&()*$+,$"-./0(1*01*2$+/3-&1%$4).*2$4&.5&.6$780/*100$93-))%$
 10. 10. Zmiana roli nauczyciela w klasie wkrótce !"#$"%&()*$+,$"-./0(1*01*2$+/3-&1%$4).*2$4&.5&.6$780/*100$93-))%$
 11. 11. Polskie przykady do na$ladowania:*wietnie opisane w ksi%#ce AleksandryPezdy – nauczyciele z #ycia wzi!ci,którzy pokazuj%, #e mo#na i wartospróbowa& szkoy inaczej!Innowatorzy s% w$ród Was!(drodzy nauczyciele)
 12. 12. Zagraniczne przykady do na$ladowania: Czy mo#emy wyobrazi& sobie szko! obrócon% o 180 stopni? Tak%, w której jako prac! domow% uczniowie otrzymuj% do obejrzenia wykady na wideo i powi%zane z nimi &wiczenia online, a podczas pobytu w szkole rozmawiaj%, dyskutuj% ze sob%, pomagaj% sobie, tworz% zwi%zane z danym tematem symulacje, gry, zabawy itp.? Czy to w ogóle mo#liwe? Tak! Tak wa$nie dziaa Khan Academy
 13. 13. Zagraniczne przykady do na$ladowania: Eksperyment w szkoach Los Altos, USA (trwa): W czterech klasach (dwie pi%tego rocznika K5, dwie siódmego K7) odo#ono na bok podr!czniki i lekcje matematyki s% prowadzone wy%cznie w oparciu o metodologie i zasoby Khan Academy. :$;)<&($=&0>;$?%@>A$AB&C*/&BD33-$3&E$=&F.10$G.)<.&@)A2$=$F(>.3-$83=*/)A/1$$ F).=0(&BD$A$6)@&3-$!AFE&6$A$6)@8H#2$$ :$IA/3=1*/&$)*%/*1$0G.&A6=&BD312$3=$=.)=8@/1%/$@&(1./&E$!(1J$A$6)@8#2$$ :$=&C$A$0=F)%1$)@&A/&BD$/$AB&C*/&BD$0);/1$*&A=&B1@$*&G)(F&*1$G.);%1@2$.1&%/=8BD$$ G.)B1F(2$83=10(*/3=D$A$60F80B&3-2$IA/3=1*/&3-2$0@8%&3B&3-,$
 14. 14. Warto spróbowa& w swojej klasieSZKO)A obrócona o 180 stopni – prosta zmianametody pracy, a jej rezultaty s% obiecuj%ce:- wzrost motywacji uczniów- wzrost autentycznego zaanga#owania uczniów- rozwój kompetencji cyfrowych uczniów- wzrost odpowiedzialno$ci za wasne uczenie si!- wi!cej czasu dla nauczyciela na analizowanie post!pów- wi!cej czasu dla nauczyciela na praktyczne &wiczenia- wi!cej czasu dla nauczyciela na prac! ze sabszymi osobamiTo jest metoda, której mo#na spróbowa& tak#e w naszych szkoach!
 15. 15. Jak zacz%&? Tu jest miejsce dla nowych mediów i nowych technologii w szkole: Po pierwsze (przeam si! i) popro$ uczniów o pomoc, je$li nie dajesz sobie rady z technologi%. Po drugie, nie musisz od razu u#ywa& skomplikowanych narz!dzi – zacznij od tych prostych (potem doskonal swój warsztat). SPRÓBUJ !Nagraj swój wykad Mo#esz te# stworzy& krótki kamer% wideo kurs e-learning (Moodle) U#yj dyktafonu i przygotuj Stwórz bloga na lekcj!. lekcj! audio (.mp3) Opisuj i linkuj do zasobów
 16. 16. Lekcja o nowej jako$ci?Szkoy nie u#ywaj% nowych technologii w skali prowadz%cej do zmiany.Nauczyciele nie maj% dzi$ czasu na innowacje. Urz!dnicy wymagaj%,aby$my przygotowali uczniów do matury i mini-matury (gimnazjum),tak jakby to byy najwa#niejsze cele edukacji.Dzi!ki zmianie metod pracy, nauczyciele mog% zacz%& efektywniekorzysta& z nowych mediów w nauczaniu.Wa#ne: otwarto$& na technologi!, wspópraca z uczniami,zainwestowanie czasu w przygotowanie cyfrowych materiaów dla uczniów,stosowanie cyfrowych zasobów i wprowadzanie udoskonale,.Nowa jako$&!
 17. 17. Jakie nowe media? Jak z nich korzysta&? Je$li tylko chcemy... lista mo#liwych zastosowa, rozmaitych aplikacji dziaaj%cych na przykad w tabletach czy smartfonach ju# wynosi kilkaset pozycji. Opisali$my je w dwóch dost!pnych e-przewodnikach.
 18. 18. Tworzenie i obróbka filmów (edukacyjnych) TAK, to jest te# kamera: Filmy tworzone przez uczniów wcale nie musz% by& gupie – znów to zale#y od nauczyciela. Do$wiadczenia projektów trzech fundacji: Kronenberga (Tydzie, dla oszcz!dzania), Think! (Filmowa mapa przemian) i Centrum Edukacji Obywatelskiej (Filmoteka Szkolna, EduTuba) pokazuj%, #e w ramach programu nauczania uczniowie robi% $wietne filmy edukacyjne!
 19. 19. Zdj!cia cyfrowe (do celów edukacyjnych) "yjemy w kulturze audio-wizualnej. Wykorzystajmy wreszcie aparaty w telefonach komórkowych do celów edukacyjnych. Zamiast tekstu pisanego – praktykujmy fotostory i rozmaite prezentacje oparte na cyfrowych zdj!ciach. Uczniowie potrafi% robi& $wietne zdj!cia!
 20. 20. D(wi!ki dla edukacji A tu jest pewien paradoks! Nauczyciele pracuj% gosem. Ale ilu z nich zadbao o swój gos i nagrao swoje wykady dla uczniów dyktafonem? To jest niedoceniane (w Polsce) narz!dzie – ale w sieci mamy dziesi%tki tysi!cy edukacyjnych podkastów (zob. iTunesU). Nauczyciele s% mistrzami podkastów. Na razie angielscy – czekamy na polskich mistrzów.
 21. 21. Blogi edukacyjne (tematyczne, projektowe) Istot% bloga jest TEMAT i RELACJA ze spoeczno$ci%. A zatem blogi idealnie pasuj% do praktyki szkolnej. Skoro uczniowie kochaj% internet, zadaniem dla nauczyciela jest ich naucza& równie# w internecie. Blogi tematyczne, klasowe, projektowe – to doskonae media do przekazania wiedzy i ksztatowania kompetencji cyfrowych. I uczniowie i nauczyciele tworz% $wietne blogi!
 22. 22. Dokumentowanie i identyfikacja Doko,cz zdanie: Szkolna wycieczka to okazja, #eby si! ... No wa$nie nie tylko napi& (wody), ale tak#e stworzy& histori! wyprawy wykorzystuj%c wszystko co nagrywa. Potem mo#na to umie$ci& na mapach Google. Na wycieczkach warto da& upust kreatywno$ci!
 23. 23. Moje notatki (zarz%dzanie wiedz%, czasem itp) W notowaniu te# nast%pia rewolucja. Notuje si! wszystkim, co potrafi rejestrowa& rzeczywisto$&. Dugopis jest chyba ju# na ostatnim miejscu, bo przecie# telefon potrafi znacznie wi!cej. Notatki mo#na tworzy& w biegu, w drodze, wsz!dzie!
 24. 24. Pomiary (do$wiadczenia) Analiza aplikacji dost!pnych w systemach iOS i Android w ramach prac nad przewodnikiem "Mobilna edukacja" wykazaa, #e smartfony potrafi% ju#: mierzy& pole magnetyczne, ilo$& kroków, czas, t!tno, przyspieszenie, cz!stotliwo$& i nat!#enie d(wi!ku, wysoko$&, odlego$&, rozmiar k%ta, nat!#enie $wiata, przebyt% tras!, szybko$& sieci internetu itp. A ile b!d% potrafiy mierzy& za rok lub dwa? Nowe technologie mog% pomóc zrozumie& równie# obszar do$wiadcze, i eksperymentów!
 25. 25. Infrastruktura szkolna? Nie potrzebujemy wielkich inwestycji w szkoln% infrastruktur! IT (laptopy, tablety itp), aby$my mieli szko! nowoczesn%! Wykorzystajmy zasoby, które s% dost!pne (w kieszeniach i domach uczniów). Budujmy $rodowisko pracy, w którym uczniowie b!d% posugiwa& si! ró#norodnymi urz%dzeniami i aplikacjami – tak samo b!d% musieli sobie radzi& w #yciu! I jeszcze jedno: uwolnijmy technologie w szkole z pracowni informatycznej. Zamkni!te na klucz technologie nie daj% przeomu. Pomy$lmy natomiast o inwestycji w szybki internet w szkoach. Internet dla caej szkolnej spoeczno$ci!
 26. 26. Klasa w szkole jako edukacyjna spoeczno$& Nauczyciel + uczniowie = spoeczno$& ucz%cych si! i wspópracuj%cych POTRZEBUJEMY SYNERGII EDUKACYJNEJ NA POZIOMIE KLASY
 27. 27. THE END Po wi!cej innowacji dla szkoy, nauczyciela i ucznia zapraszam do portalu! Marcin Polak Redaktor Naczelny EDUNEWS.PL – portal o nowoczesnej edukacji kontakt@edunews.pl

×