Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
dr Anna Murkowskadr Przemysław Wolski
1. kształcenie dwuprzedmiotowych nauczycieli językówobcych2. doskonalenie zawodowe nauczycieli języków obcych3. udział w k...
1.” kształcenie dwuprzedmiotowych nauczycielijęzyków obcych” kultura jakości, rozpoznawalna przez studentów UW,szkoły, in...
2. „doskonalenie zawodowe nauczycielijęzyków obcych” analiza rynku edukacyjnego pod kątem potrzeb nakonkretne kierunki st...
3 „udział w kształceniu językowym studentówUniwersytetu Warszawskiego” prowadzenia lektoratów w ramach UniwersyteckiegoSy...
4. „udział w przygotowywaniu kadry dydaktycznejUniwersytetu Warszawskiego do wymagańwspółczesnej dydaktyki szkoły wyższej”...
5 „upowszechnianie społeczne wiedzy o nauczaniui uczeniu się języków obcych” współpraca z ośrodkami realizującymi podobne...
6 „rozwijanie stałych i silnych związków z regionem wdziedzinie nauczania języków obcych” szkoły Biuro Edukacji Miasta S...
7 „kształtowanie postaw interkulturowych, opartychna wzajemnym poznaniu i poszanowaniuróżnorodności językowej i kulturowej...
1 Zespół ds. zapewniania doskonalenia jakościprocesu dydaktycznego w CKNJOiEE UW raport samooceny CKNJOiEE UW (zgodnośćpr...
2 PROCES PROJEKTOWANIA DYDAKTYKI wCKNJOiEE UW weryfikacja programów (wiedza, umiejętności,postawy) metody i materiały dy...
• Organizacja monitoringu– Analiza dokumentacji (dla potrzeb raportu samooceny) -zespół– Zebrania dyrekcji, pełnomocnika d...
Współpraca: dyrekcja – kierownicy kolegiów–pracownicy – samorząd Zebrania pracowników kolegiów z kierownikami Zebrania k...
Ocena i samoocena pracowników ankiety studenckie arkusze samooceny pracowników wyjaśnienia pisemne w przypadkupowtarzaj...
Centrum Kształcenia Nauczycieli Języków Obcych i EdukacjiEuropejskiej UW
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Centre for Foreign Language Teacher Training and European Education University of Warsaw

248 views

Published on

The main purpose of the Centre is to educate and train English, French and German teachers for primary schools, gymnasiums and lycees. The Centre carries out first cycle studies in the field of philology in English language teaching, French language teaching and German language teaching. [Full time studies in all three colleges and non-full time studies (Evening and Extramural) in the University College of English Language Teacher Education and in the University College of German Language Teacher Education]

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Centre for Foreign Language Teacher Training and European Education University of Warsaw

 1. 1. dr Anna Murkowskadr Przemysław Wolski
 2. 2. 1. kształcenie dwuprzedmiotowych nauczycieli językówobcych2. doskonalenie zawodowe nauczycieli języków obcych3. udział w kształceniu językowym studentówUniwersytetu Warszawskiego4. udział w przygotowywaniu kadry dydaktycznejUniwersytetu Warszawskiego do wymagańwspółczesnej dydaktyki szkoły wyższej5. upowszechnianie społecznie wiedzy o nauczaniu iuczeniu się języków obcych6. rozwijanie stałych i silnych związków z regionem wdziedzinie nauczania języków obcych7. kształtowania postaw interkulturowych, opartych nawzajemnym poznaniu i poszanowaniu różnorodnościjęzykowej i kulturowejCentrum Kształcenia Nauczycieli Języków Obcych i EdukacjiEuropejskiej UW
 3. 3. 1.” kształcenie dwuprzedmiotowych nauczycielijęzyków obcych” kultura jakości, rozpoznawalna przez studentów UW,szkoły, instytucje oraz rynek pracy stałe doskonalenie i rozwijanie programów studiów wdrażanie najnowszych badań naukowych i ekspertyz wdziedzinie nauczania języków obcych pozytywna ocena przez kandydatów na studia I stopnia pozytywna ocena przez szkoły i inne instytucjezatrudniające absolwentówCentrum Kształcenia Nauczycieli Języków Obcych i EdukacjiEuropejskiej UW
 4. 4. 2. „doskonalenie zawodowe nauczycielijęzyków obcych” analiza rynku edukacyjnego pod kątem potrzeb nakonkretne kierunki studiów prowadzenie studiów niestacjonarnych poszerzenie oferty studiów podyplomowych (m.in.opracowanie studiów  CLIL w języku  niemieckim ifrancuskim) uatrakcyjnienie i zmniejszenie kosztów m.in. przezzwiększenie udziału e-learninguCentrum Kształcenia Nauczycieli Języków Obcych i EdukacjiEuropejskiej UW
 5. 5. 3 „udział w kształceniu językowym studentówUniwersytetu Warszawskiego” prowadzenia lektoratów w ramach UniwersyteckiegoSystemu Nauczania Języków Obcych E-lektoraty wspólnie z COME lektoraty dedykowane dla zajęć dodatkowejspecjalności nauczycielskiej prowadzenie całości zajęć w języku obcymCentrum Kształcenia Nauczycieli Języków Obcych i EdukacjiEuropejskiej UW
 6. 6. 4. „udział w przygotowywaniu kadry dydaktycznejUniwersytetu Warszawskiego do wymagańwspółczesnej dydaktyki szkoły wyższej” prowadzenie „Studiów podyplomowych dla nauczycieli inauczycieli akademickich w zakresie nauczania poangielsku przedmiotów humanistycznych, społecznych,przyrodniczych, ścisłych i artystycznych” uruchomienie studiów podyplomowych w zakresiekształcenia językowo-przedmiotowego w językuangielskim, francuskim i niemieckim tworzenie publikacji naukowych w językach obcych,propagowanie wykorzystania technologii informacyjno-komunikacyjnych w nauczaniu na poziomie akademickim,rozwijanie metodyki nauczania na odległość orazmetodologii badań nad e-learningiemCentrum Kształcenia Nauczycieli Języków Obcych i EdukacjiEuropejskiej UW
 7. 7. 5 „upowszechnianie społeczne wiedzy o nauczaniui uczeniu się języków obcych” współpraca z ośrodkami realizującymi podobnezadania w kraju i za granicą publikacje naukowe, eksperckie i popularyzatorskie udział w krajowych i międzynarodowych projektachzwiązanych z nauczaniem języków obcych szkolenia doskonalenia umiejętności dydaktycznychdla nauczycieli i opiekunów praktyk w szkołach prowadzenie praktyk opiekuńczo-wychowawczych ipedagogicznych w szkołach tworzenie materiałów egzaminacyjnychCentrum Kształcenia Nauczycieli Języków Obcych i EdukacjiEuropejskiej UW
 8. 8. 6 „rozwijanie stałych i silnych związków z regionem wdziedzinie nauczania języków obcych” szkoły Biuro Edukacji Miasta Stołecznego Warszawy stowarzyszenia/towarzystwa naukowe i zawodowe instytucje edukacyjne przedsiębiorstwaCentrum Kształcenia Nauczycieli Języków Obcych i EdukacjiEuropejskiej UW
 9. 9. 7 „kształtowanie postaw interkulturowych, opartychna wzajemnym poznaniu i poszanowaniuróżnorodności językowej i kulturowej” koncepcja kształcenia: kształcenie nauczycielidwuprzedmiotowych (dwujęzyczność lub „Historia ispołeczeństwo”) Moduł europejski (m.in. Edukacja różnojęzyczna iwielokulturowa)  współpraca z partnerami zagranicznymi (wyjazdypracowników i studentów) Współpraca z Wydziałem Dziennikarstwa i NaukPolitycznych UW i Centrum Europejskim UWCentrum Kształcenia Nauczycieli Języków Obcych i EdukacjiEuropejskiej UW
 10. 10. 1 Zespół ds. zapewniania doskonalenia jakościprocesu dydaktycznego w CKNJOiEE UW raport samooceny CKNJOiEE UW (zgodnośćprocesu dydaktycznego z efektami kształcenia istandardami kształcenia nauczycieli) raport nt. zgodności programów z modułowymiefektami kształcenia rekomendacje zmian organizacyjnych iprogramówCentrum Kształcenia Nauczycieli Języków Obcych i EdukacjiEuropejskiej UW
 11. 11. 2 PROCES PROJEKTOWANIA DYDAKTYKI wCKNJOiEE UW weryfikacja programów (wiedza, umiejętności,postawy) metody i materiały dydaktyczne zgodność ze standardami (wymiar, kolejność,formy zajęć) kwalifikacje naukowe nauczycieli akademickich organizacja zajęć i praktyk (wymiar zajęć iprzestrzeganie regulaminów)Centrum Kształcenia Nauczycieli Języków Obcych i EdukacjiEuropejskiej UW
 12. 12. • Organizacja monitoringu– Analiza dokumentacji (dla potrzeb raportu samooceny) -zespół– Zebrania dyrekcji, pełnomocnika ds. programowych ikierowników kolegiów (programy studiów, potrzebykadrowe, zasoby postulaty i potrzeby studentów)– Semestralne monitorowanie procedur związanych ztokiem studiów (zastępcy ds. studenckich)– Monitorowanie danych w USOS (pełnomocnicy ds. USOS)– Zasoby biblioteczne i sprzęt (kierownicy kolegiów)– Informacje na stronach internetowych (wyznaczenikoordynatorzy)– Treści kształcenia nauczycieli (zespół międzykolegialny)– Zgłaszanie zmian programowych (dyrekcja, kierownicykolegiów, członkowie Rady Centrum, nauczycieleakademiccy, studenci interesariusze zewnętrzni)– ankietyCentrum Kształcenia Nauczycieli Języków Obcych i EdukacjiEuropejskiej UW
 13. 13. Współpraca: dyrekcja – kierownicy kolegiów–pracownicy – samorząd Zebrania pracowników kolegiów z kierownikami Zebrania kierowników kolegiów z samorządamiCentrum Kształcenia Nauczycieli Języków Obcych i EdukacjiEuropejskiej UW
 14. 14. Ocena i samoocena pracowników ankiety studenckie arkusze samooceny pracowników wyjaśnienia pisemne w przypadkupowtarzających się negatywnych wyników ankiet hospitacje zajęćCentrum Kształcenia Nauczycieli Języków Obcych i EdukacjiEuropejskiej UW
 15. 15. Centrum Kształcenia Nauczycieli Języków Obcych i EdukacjiEuropejskiej UW

×