Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Rubrica aprendre a aprendre

4,129 views

Published on

  • Be the first to comment

Rubrica aprendre a aprendre

  1. 1. ANNEX 1: EXEMPLES DE RÚBRIQUES PER AVALUAR DIMENSIONS DE LES COMPETÈNCIES1 Rúbrica 2: COMPETÈNCIA D’APRENDRE A APRENDRE (ESO) Dimensió estratègies d’aprenentatgeCriteris d’avaluació Criteris d’avaluació de resultats de realització Nivell 3 - EXPERT Nivell 2 - AVANÇAT Nivell 1 - APRENENT Nivell 0 - NOVELL Conèixer els És capaç de buscar estratègies És conscient dels propis punts febles i És conscient d’alguns punts febles No és capaç de verbalitzar propis punts forts creatives per resoldre els punts febles en general sap buscar estratègies per que ha de millorar, però poques adequadament el que està1 i febles per i d’activar coneixements apresos per millorar, però no sempre rendibilitza vegades sap com fer-ho de manera aprenent ni és massa conscient millorar els aplicar-los en nous contextos. els coneixements que ja té. autònoma. dels seus punts forts i febles. aprenentatges Realitzar de Realitza plans de treball (personals i Realitza plans de treball (personals i Amb ajut, és capaç de realitzar plans Li costa planificar-se i focalitzar manera eficaç i de grup) de forma autònoma i és de grup) de forma autònoma, però no de treball (personals i de grup), tot i en els punts essencials. Quan ho2 realista plans de capaç d’avaluar-los. S’organitza i sempre és capaç d’avaluar-los de que no sempre els objectius i els fa amb ajut, es posa fites i treball personals distribueix els temps de manera forma pertinent. terminis són realistes. terminis poc realistes. i de grup realista. Planifica els Usa eines de planificació (esquema, Usa eines de planificació (esquema, Usa de forma poc sistemàtica eines Rarament es planifica abans passos a seguir base d’orientació...) de l’acció, les base d’orientació...) de l’acció i les de planificació, i no sempre és3 d’una tasca o la revisa un cop per la realització aplica de forma creativa i flexible a aplica, a vegades amb poca flexibilitat conscient de l’eina més adequada en feta si no és amb ajut. d’una activitat situacions diferents i revisa la feina. i no sempre revisant la feina. cada cas. En general, és capaç de seleccionar Li costa separar allò rellevant d’allò Adopta un estil És crític amb les fonts d’informació, Li costa separar allò rellevant les informacions rellevants i busca la secundari però es formula algunes d’aprenentatge sap seleccionar allò rellevant, es d’allò secundari; és passiu; no es4 lògica dels elements, tot i que no preguntes i intenta buscar la lògica eficaç que li formula preguntes pertinents i fa formula preguntes i tendeix a sempre els interpreta de forma dels elements, encara que té un estil permet millorar interpretacions des de la reflexió. reproduir informacions. pertinent. d’aprenentatge reproductiu. Apren dels altres Pot rebatre argumentadament les Dóna arguments sobre les seves Dóna arguments febles sobre les No argumenta les pròpies tot adoptant una opinions dels altres, però és obert als opinions i és obert als arguments dels5 seves opinions i no sempre és obert a opinions ni és massa obert a actitud empàtica i seus arguments i a arribar a un altres, però a vegades li costa arribar acceptar els arguments dels altres. acceptar les opinions dels altres. constructiva consens. a un consens. Aporta idees creatives i participa Aporta poques idees i en general Participar de Aporta algunes idees i intervé quan el activament en la posada en comú de Aporta poques idees però en general és passiu o poc receptiu a manera activa en grup les posa en comú. Mostra certa6 les idees dels altres. Demostra s’adapta a les idees consensuades acceptar suggeriments dels els grups de autonomia personal per organitzar-se autonomia organitzativa, lideratge i pel grup. Té poca iniciativa personal. altres. Té poca iniciativa treball cooperatiu i adaptar-se al grup. adaptació al grup. personal. 1 Annex document de treball per al desplegament de les competències bàsiques

×