Loe

1,619 views

Published on

Novetats LOE

Published in: Education
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
1,619
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
9
Actions
Shares
0
Downloads
24
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Loe

 1. 1. LOE <ul><li>Una oportunitat </li></ul><ul><li>per a la millora </li></ul><ul><li>Educativa </li></ul><ul><li>Francesc Segura </li></ul>
 2. 2. UNA OPORTUNITAT <ul><li>Per a prendre decisisons que afecten,de veritat, al currículum de la nostra escola </li></ul><ul><li>Per a compartir amb els nostres companys i companyes què fem dintre de les aules </li></ul><ul><li>Per a debatre què hem de canviar per a millorar la qualitat de l´ensenyament </li></ul>
 3. 3. LA PROGRAMACIÓ <ul><li>UP </li></ul><ul><li>Objectius i continguts de cicle </li></ul><ul><li>Criteris d´avaluació de cicle </li></ul><ul><li>Objectius i continguts d´etapa </li></ul><ul><li>Competències bàsiques </li></ul>
 4. 4. La LOE a Catalunya <ul><li>Llei Orgànica 2/2006, de 3 de maig </li></ul><ul><li>Decret 142/2007, de 26 de juny </li></ul><ul><li>Competències transferides, però el Ministeri d´Educació té competències plenes en l´ordenació general del sistema educatiu, la programació general de l´ensenyament i en l fixació d´ensenyaments mínims. </li></ul>
 5. 5. LLEI ORGÀNICA <ul><li>Lleis que han de ser aprovades per a la majoria absoluta del Congrés. Actualment 176 diputats. </li></ul><ul><li>Estan reservades a temes d´especial interés, entre d´altres els referents a l´educació. </li></ul>
 6. 6. LLEIS ANTERIORS <ul><li>LODE - Llei Orgànica del Dret a l´Educació. </li></ul><ul><li>Llei orgànica 8/1985, de 3 de juliol </li></ul><ul><li>LOGSE - Llei Orgànica Gral. del Sistema Educatiu . </li></ul><ul><li>Llei orgànica 1/1990, de 3 d´octubre </li></ul><ul><li>LOCE - Llei Orgànica “Calidad” de l´Educació </li></ul><ul><li>Llei orgànica 10/2003, de 23 de desembre </li></ul><ul><li>LOE – Llei Orgànica d´Educació </li></ul><ul><li>Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig </li></ul>
 7. 7. Principis pedagògics <ul><li>Principis de comprensivitat ( facultat de comprendre ), de diversitat i d´autonomia de centre </li></ul><ul><li>Valoració crítica de les desigualtats </li></ul><ul><li>Filosofia coeducadora que disminueixi el sexisme i l´androcentrisme </li></ul><ul><li>Reconeixement de la diversitat afectivosexual </li></ul><ul><li>Atenció a la diversitat, escola inclusiva (no segregadora) </li></ul><ul><li>Acollida alumnat nouvingut </li></ul>
 8. 8. Currículum <ul><li>Adquisició de les competències bàsiques. Totes les àrees han de contribuir a la seva adquisició </li></ul><ul><li>La lectura inclosa en el desenvolupament de totes les àrees. 30 minuts diaris. </li></ul><ul><li>Àrea comuna de coneixement del medi natural, social i cultural </li></ul><ul><li>Nova àrea d´educació artística que engloba música i plàstica </li></ul><ul><li>Nova àrea per a cicle superior d´educació per a la ciutadania i els drets humans </li></ul>
 9. 9. Currículum <ul><li>Programacions adaptades per als alumnes amb necessitats educatives especials </li></ul><ul><li>Desapareixen els objectius terminals </li></ul><ul><li>S´incorporen els criteris d´avaluació </li></ul><ul><li>Desaparèixen els tres tipus de continguts </li></ul>
 10. 10. CURRÍCULUM <ul><li>CB (Etapa, àrea) </li></ul><ul><li>Objectius (etapa, àrea) </li></ul><ul><li>Continguts (cicle) </li></ul><ul><li>Mètodes pedagògics </li></ul><ul><li>Criteris d´avaluació (cicle) </li></ul>
 11. 11. CORRESPON A L´ESCOLES <ul><li>Desenvolupar i completar el currículum d´educació primària. </li></ul><ul><ul><ul><li>CB per cicles </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Objectius per cicles </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Continguts nous </li></ul></ul></ul><ul><li>El currículum elaborat pel centre formarà part del seu Projecte Educatiu </li></ul>
 12. 12. Currículum <ul><li>Realització en cada cicle d´un treball o PROJECTE INTERDISCIPLINARI, com a mínim, de caire compentencial que requereixi l´aplicació dels conixements de diverses àrees (apartat de connesions amb d´altres àrees) </li></ul><ul><li>Sisena hora: en cap cas avançaran elements curriculars </li></ul><ul><li>Continguts prescriptius per cicles (segon nivell de concreció) </li></ul><ul><li>“ Eliminació del PCC i incorporació del currículum al PEC” </li></ul>
 13. 13. Llengua <ul><li>Dret a rebre l´ensenyament en català i dret i deure de conèixer el català i el castellà en acabar l´ESO </li></ul><ul><li>El català com a llengua vehicular de tota la comunitat educativa </li></ul><ul><li>Prioritat elaboració Projecte lingüístic (30 d´abril) </li></ul><ul><li>Llengües estrangeres al cicle inicial </li></ul><ul><li>Possibilitat d´oferir una segona llengua estrangera al cicle superior </li></ul>
 14. 14. Avaluació <ul><li>Promoció: Es posarà especial atenció en finalitzar el cicle inicial i superior. Els alumnes poden romandre un curs escolar més a primària. </li></ul><ul><li>S´accedirà a l´ESO si s´ha assolit el desenvolupament de les competències bàsiques i un grau de maduresa adequat </li></ul><ul><li>En acabar el CM es realitzarà una avaluació diagnòstica que servirà per a organitzar en el CS les mesures de reforç per a l´alumnat que les requereixi </li></ul><ul><li>Avaluació: adquisició d´aprenentatges de les àrees i de les competències bàsiques </li></ul>
 15. 15. Avaluació <ul><li>Desapareix el llibre d´escolaritat </li></ul><ul><li>El substitueix l´historial acadèmic </li></ul><ul><li>Correspon a cada centre decidir el format i contingut concret dels informes escrits d´avaluació dels alumnes adreçats a les famílies </li></ul><ul><li>L´avaluació final de cicle es farà amb les següents expressions: Insuficient, Suficient, Bé, Notable i Excal·lent </li></ul>
 16. 16. ÀREES INFORMES FAMÍLIES <ul><li>Llengua catalana i literatura </li></ul><ul><li>Llengua castellana i literatura </li></ul><ul><li>Llengua estrangera </li></ul><ul><li>Coneixement del medi natural, social i cultural </li></ul><ul><li>Educació artística </li></ul><ul><li>Educació Física </li></ul><ul><li>Matemàtiques </li></ul><ul><li>Religió </li></ul>
 17. 17. Organització escolar <ul><li>L´EP s´organitza en tres cicles de dos cursos: inicial, mitjà i superior. </li></ul><ul><li>Mateix tutor o tutora al llarg del cicle </li></ul><ul><li>Els equips de cicle col·laboraran per a prevenir els problemes d´aprenentatge </li></ul><ul><li>Els centres habilitaran horaris específics per a les reunions de coordinació dels equips dintre del període de permanència al centre. </li></ul>
 18. 18. Apartats normatius a totes les àrees <ul><li>Introducció </li></ul><ul><li>Competències pròpies de l´àrea </li></ul><ul><li>Aportacions de l´àrea a les CB </li></ul><ul><li>Estructura dels continguts </li></ul><ul><li>Consideracions sobre el desenvolupament del currículum </li></ul><ul><li>Objectius generals d´etapa </li></ul><ul><li>Continguts ( per cicles) </li></ul><ul><li>Connexions amb altres àrees </li></ul><ul><li>Criteris d´avaluació (per cicles) </li></ul>
 19. 19. PARTS DEL CURRÍCULUM <ul><li>LOE </li></ul><ul><li>Objectius generals d´etapa </li></ul><ul><li>CB de l´EP+ESO </li></ul><ul><li>Objectius generals àrea </li></ul><ul><li>CB àrea </li></ul><ul><li>Continguts per cicles </li></ul><ul><li>Criteris d´avaluació </li></ul><ul><li>NO </li></ul><ul><li>LOGSE </li></ul><ul><li>Objectius generals d´etapa </li></ul><ul><li>NO </li></ul><ul><li>Objectius generals àrea </li></ul><ul><li>NO </li></ul><ul><li>Continguts:3 tipus </li></ul><ul><li>Objectius terminals </li></ul><ul><li>Orientacions didàctiques </li></ul>
 20. 20. COMPETÈNCIA BÀSICA <ul><li>Competència és la capacitat d´ utilitzar els coneixements i habilitats , de manera transversals i interactiva , en contextos i situacions que requereixen la intervenció de coneixements vinculats a diferents sabers, cosa que implica la comprensió, la reflexió i el discerniment tenint en compte la dimensió social de cada situació </li></ul>
 21. 21. Competències bàsiques <ul><li>COMPETÈNCIES TRANSVERSALS </li></ul><ul><ul><li>Comunicatives </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>1. Competència comunicativa lingüística i audiovisual </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>2. Competència artística i cultural </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>Metodològiques </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>3. Tractament de la informació i competència digital </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>4. Competència matemàtica </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>5. Competència d´aprendre a aprendre </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>Personals </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>6. Competència d´autonomia i iniciativa personal </li></ul></ul></ul><ul><li>COMPETÈNCIES ESPECÍFIQUES CENTRADES EN CONVIURE I HABITAR EL MÓN </li></ul><ul><ul><li>7. Competència en el coneixement i la interacció amb el món físic </li></ul></ul><ul><ul><li>8. Competència social i ciutadana </li></ul></ul>
 22. 22. CB PER APRENDRE A <ul><ul><li>Ser i actuar de manera autònoma </li></ul></ul><ul><ul><li>Pensar i comunicar </li></ul></ul><ul><ul><li>Descobrir i tenir iniciativa </li></ul></ul><ul><ul><li>Conviure i habitar el món </li></ul></ul><ul><ul><li>FEM UNA PROVA </li></ul></ul>
 23. 23. CALENDARI D´APLICACIÓ <ul><li>Curs 2007-2008 CICLE INICIAL </li></ul><ul><li>Curs 2008-2009 CICLE MITJÀ </li></ul><ul><li>Curs 2009-2010 CICLE SUPERIOR </li></ul>
 24. 24. Horaris globals etapa 3 630 Coneixement del medi 25 5250 TOTAL 3 665 Atenció a la diversitat 1.5 315 Religió 2.5 525 Esbarjo 1 35 Educació per a la ciutadania 3 665 Matemàtiques 1.5 385 Educació Física 2.5 525 Educació artística 2 420 Anglès 2.5 542 Castellà 2.5 543 Català SETMANA SISÈ ETAPA ÀREA
 25. 25. Horaris mínims cicles 1.5 1* 3 1.5 2.5 3 2 1.2 2.3 2.3 ETAPA LOE LOGSE LOE LOGSE LOE LOGSE 14.5 20.5 15.5 20.5 15 19.5 TOTAL 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 RELIGIÓ 1* 0 0 0 0 0 CIUTADANIA 2.5 3 2.5 3 2.5 3 MATEMÀTIQUES 1 2.5 1 2.5 1.5 2.5 EDUCACIÓ FÍSICA 1 2 1.5 2 1 3 EDUC. ARTÍSTICA 2 4 2.5 4 2 4 CONEIXEMENT MEDI 1.5 2.5 1.5 2.5 1 0 ANGLÈS 1 1 1 1 1.5 1.5 ESTRUCT. COMUNES 2 2 2 2 2 2 CASTELLÀ 2 2 2 2 2 2 CATALÀ SUPERIOR MITJÀ INICIAL
 26. 26. RELIGIÓ <ul><li>Totes les famílies poden manifestar la seva voluntat per poder rebre ensenyament religiós </li></ul><ul><li>Els altres alumnes no poden rebre continguts curriculars associats al coneixement del fet religiós, ni a qualsevol àrea de l´etapa </li></ul><ul><li>El que es faci durant aquest horari serà conegut per les famílies i formarà part del PEC </li></ul><ul><li>Les avaluacions no seran computables en les convocatòries en què han d´entrar en concurrència els expedients acadèmics </li></ul>
 27. 27. LOE 2007-2008 <ul><li>Projecte Lingüístic (30 d´abril 2008) </li></ul><ul><li>Treball Interdisciplinari CI </li></ul><ul><li>(Apartat connexions amb d´altres àrees) </li></ul><ul><li>Informes d´avaluació </li></ul><ul><li>Llibres d´escolaritat </li></ul><ul><li>Revisió PCC (CI) </li></ul><ul><li>Elecció directors i directores </li></ul>
 28. 28. REVISIÓ PCC CI <ul><li>Incorporar Llengua estrangera </li></ul><ul><li>Unificar coneixements del medi </li></ul><ul><li>Unificar plàstica i música </li></ul><ul><li>Canviar nom dels blocs de continguts </li></ul><ul><li>Incorporar CB </li></ul><ul><li>Incorporar criteris d´avaluació </li></ul>
 29. 29. I per acabar <ul><li>Tres consells: </li></ul><ul><li>1.Que tot el què fem per la LOE impliquin millores per als nostres alumnes </li></ul><ul><li>2. Anem a poc a poc </li></ul><ul><li>3. Tal com diu un carrer de la nostra ciutat… que no falti el… </li></ul>
 30. 31. LOE <ul><li>Una oportunitat </li></ul><ul><li>per a la millora </li></ul><ul><li>educativa </li></ul>

×