Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Alt solunum yolu enfeksi̇yonlarinda opti̇mal örnek alim yerleri̇

ASYE, optimal örnek alımı, mikrobiyolojik örnekler, balgam, torasentez, transtorasik iğne aspirasyonu, kan kültürü, idrar antijen testi, legionella, pnömokok

 • Login to see the comments

 • Be the first to like this

Alt solunum yolu enfeksi̇yonlarinda opti̇mal örnek alim yerleri̇

 1. 1. Dr.Abdurrahman SARMIŞ Ocak,2011 1
 2. 2. Akut Solunum Yolu Enfeksiyonları  Hem ÜSYE hem ASYE, klinisyenlerin karşılaştıkları EN SIK hastalık  SYE nedeniyle AB ülkelerinde 180 milyon antibiyotik reçetesi rapor edilmiş(2008)  ABD’de bronşit nedeniyle 16-64 yaş arası erişkinlerde 6.4 milyon antibiyotik reçete edilmekte*  *Mainous, A. G., III, S. Saxena, W. J. Hueston, C. J. Everett, and A. Majeed.2006. J. R. Soc. Med. 99:358– 362. 2
 3. 3. Etken tespiti  Ciddi bir problem  Vakaların yaklaşık yarısında yapılmakta  Hastane enfeksiyonlarının sadece %25 - 50’sinde etken tanımlanmakta 3
 4. 4. Rinofarenks  Havadaki bakterilerle temasa açık bir bölge  Aynı zamanda bu bakterilere karşı güçlü bir bariyer 4
 5. 5. Bariyer fonksiyonu  Lokal lenfoid dokudan üretilen FAGOSİTİK hücreler  Sekretuar Ig  Kommensal flora(2.6 x10⁴-4 x 10⁸ CFU aerob ve anaerob bakteriler) * * Stenfors, L. E., and S. Raisanen 1989 Acta Otolaryngol. 108:122–125. 5
 6. 6. ÜSY florasında yaş arttıkça  Aeroblar AZALMA- Anaeroblar ARTMA eğiliminde  Genel anestezi altında opere edilen, otolaringeal enfeksiyonu olmayan 37 hastada  Nasal kavite, larinks, arka farenks duvarı ve palatin tonsillerden örnek alımı  Farenkste daha fazla suş saptanmış  Bu durum, farenksten alınan kültürlerin daha başarılı olacağını göstermekte  Fibronektin etkisi sayesinde 50 yaş ve üzerinde beta laktamaz üreten suşlarda daha az üreme olduğu düşünülmekte* * Tanaka, I., K. Suzuki, E. Tanaka, and S. Baba. 1996 Acta Otolaryngol. Suppl. 525:44–50. 6
 7. 7. Kolonizasyon  Yaşamın ilk yılında başlar  Komensal organizmalar + muhtemel patojenler:  Grup A -hemolitik streptokoklar,  Streptococcus pneumoniae,  Haemophilus influenzae,  Moraxella catarrhalis. 7
 8. 8. Muhtemel patojenler  Bu bakteriler ya sürekli var ya da geçici  Yaş ( erişkinlerde daha az)  Diğer çocuklarla temas  Coğrafik lokalizasyon  Sosyoekonomik durum  Aşılanma durumuna bağlı* * Garcia-Rodriguez, J. A., and M. J. Fresnadillo Martinez. 2002. J. Antimicrob. Chemother. 50(Suppl. 2):59– 73. 8
 9. 9.  Bu organizmalar kolonize kişilerden çok az bir kısmında hastalık etkeni  Virüsler normalde rinofarinkste BULUNMAZ.  Ancak,çoğu bakteriyel enfeksiyon virüslerin rinofarinkste çoğalmasıyla oluşur.  Virüsler seröz bir salgı oluşmasına neden olur.  Bakteriyel enfeksiyon da geliştiğinde pürülan akıntı oluşur. 9
 10. 10.  ASYE tanısında kullanılan steril olmayan örnekler, ASYE etkenleri ile rinofarenkste kolonize olmuş mikroorganizma ayrımını iyi yapmalıdır. 10
 11. 11. SOLUNUM YOLU PATOJENLERİNİN TESPİTİNDE OPTİMAL ÖRNEKLER 11 Örnekler İnvaziv İnvaziv olmayan Steril *Kan *Torasentez *TİA Steril olmayan *Bronkoskopik PSB (Korunmuş Fırça) *BAL *Balgam *NFA,NFS,OFS
 12. 12. SOLUNUM YOLU PATOJENLERİNİN TESPİTİNDE OPTİMAL ÖRNEKLER 1)İnvaziv teknikler: a)Steril örnekler Kan :  Pnömoni tanısı için yüksek özgüllüğe sahip  Tedavi edilmemiş vakaların sadece %4 - 18’ inde üreme var 1  Kan kültürü pozitiflik oranlarıyla toplumdan kazanılmış pnömoni ciddiyeti arasında bir ilişki saptanmış.(Pnömoni ciddiyeti indeksi temelli)  Hastalığın mümkün olan en erken döneminde , antibiyotik tedavisi başlamadan önce 2 kan kültürü alınmalı 2 • 1 Bishara, J., L. Leibovici, S. Ashkenazi, Z. Samra, and S. Pitlik. 2000. Eur.J. Clin. Microbiol. Infect. Dis. 19:926–931. • 2 Waterer, G. W., and R. G. Wunderink. 2001. The influence of the severity of community-acquired pneumonia on the usefulness of blood cultures. Respir. Med. 95:78–82. 12
 13. 13. Pnömoni ciddiyeti indeksi  Klinisyenlerin toplumdan kazanılmış pnömoni hastalarının morbidite ve mortalite ihtimallerini hesaplamalarını sağlayan bir indeks  Hastaları risk gruplarına ayırmayı sağlıyor.* *http://pda.ahrq.gov/clinic/psi/psicalc.asp 13
 14. 14. Soru Cevap 50 yaş üstü Evet/Hayır Değişken mental durum Evet/Hayır Nabız ≥125/dk Evet/Hayır SS > 30 /dk Evet/Hayır Sistolik kan basıncı < 90 mmhg Evet/Hayır Ateş<35 veya ≥ 40°C Evet/Hayır Anamnez Neoplastik hastalık Evet/Hayır Konjestif kalp yetmezliği Evet/Hayır Serebrovasküler hastalık Evet/Hayır Renal hastalık Evet/Hayır Karaciğer hastalığı Evet/Hayır 14 Hepsi hayırsa Risk Sınıf 1, ancak bir tane evet varsa 2.evreye geç.
 15. 15. Erken kan kültürü almanın önemi  İlk semptomdan sonraki 4 gün içinde alınan kan kültürlerinde pozitiflik % 34 , daha sonra alınanlarda % 12  Pozitif kültürlerin % 60’ı S.pneumoniae, % 2- 13’ü H.influenzae* * Kalin, M., and A. A. Lindberg. 1983. Diagnosis of pneumococcal pneumonia: Scand. J. Infect. Dis. 15:247–255. 15
 16. 16. Torasentez  Pnömoni ile birlikte plevral effüzyon %40 birlikte görülmekte  Plevral eksüda kültürü özgüllüğü yüksek, duyarlılığı düşük(plevraya invazyon insidansı düşük olduğu için)* Yoğun plevral efüzyon varlığında tercih edilebilmekte * Skerrett, S. J. 1999. Diagnostic testing for community-acquired pneumonia. Clin. Chest Med. 20:531–548. 16
 17. 17. 17
 18. 18. 18
 19. 19. TİA ( Transtorasik iğne aspirasyonu )  Sık tercih edilmemektedir.  Ancak, ağır pnömonili hastalarda tercih edilmekte  Ciltten kontaminasyon riski mevcut (dezavantaj)  Rinofarenks gibi diğer kommensal florayla kontaminasyon riski olmadan, enfeksiyon bölgesine odaklı örnek (avantaj)  TİA, pnömonili hastaların %33-80’inde pozitif kültür sağlama 1  Etyolojisi bilinmeyen 55 hastanın 36’sına (%65) TİA ile mikrobiyolojik tanı 2 1 Skerrett, S. J. 1999. Clin. Chest Med. 20:531–548. 2 * Ruiz-Gonzalez, A., M. Falguera, A. Nogues, and M. Rubio-Caballero. 1999. Am. J. Med. 106:385–390. 19
 20. 20. TİA  Ciddi komplikasyon riski olduğu için  Fokal infiltrasyon alanları olan  Daha az invaziv yöntemlerle tanı konulamayan hastalarda tercih edilebilir. 20
 21. 21. 21
 22. 22. 22
 23. 23. B) Steril olmayan örnekler  Bronkoskopik PSB (korunmuş fırça) ve BAL:  Bronkoskopinin ASYE tanısında özgüllüğü , üst solunum yolu florasından kontaminasyon riski nedeniyle yüksek değil.  Korunmuş fırçada bu risk daha az olduğu için özgüllük daha yüksek 23
 24. 24.  Önce bronkoskopiyle ve daha sonra bronkoskopisiz alınan (NB-BAL),  Korunmuş fırça(PSB) ve BAL ile tanısal etkinlikte artış  Daha düşük risk  Hasta açısından transtrakeal aspirasyon ve direk TİA ’dan daha az invaziv olduğu için daha kabul edilebilir bir yöntem 24
 25. 25. PSB ile  Distal bronşiyal sekresyonun düşük bir miktarı alınmakta  Bu tekniklerde kantitatif bakteri kültürü (koloni sayısı) önemli  Pnömoni tanısı için sınır değer:  10³ kob/ml  BAL kültürlerinde ise 10⁴ kob/ml*  * Rasmussen, T. R., J. Korsgaard, J. K. Moller, T. Sommer, and M. Kilian. 2001. Respir. Med. 95:885–890. 25
 26. 26.  PSB için, 10³ CFU/ml ve üzeri pozitif olarak kabul edildiğinde ASYE etken tespiti için;  %90 duyarlılık  %97 özgüllük saptanmıştır.  BAL kültürlerinde 10⁴ CFU/ml pozitif kabul edildiğinde , ASYE etkenlerini saptama özgüllüğü % 100 olmuştur* * Cantral, D. E., T. G. Tape, E. C. Reed, J. R. Spurzem, S. I. Rennard, and A. B. Thompson. 1993. Am. J. Med. 95:601– 607 26
 27. 27. İnvaziv olmayan teknikler Balgam  En sık kabul edilen örnek  Değerli olması için alt solunum yolları sekresyonlarını içermeli  Değerlendirme sitolojik kriterlere göre yapılmakta  Red kriteri: Mikroskobik incelemede 10’luk büyütmede, her alanda ≥10 yassı epitel hücresi ve ≤25 PNL hücre sayısının bulunmasıdır.  İyi kaliteli balgam elde etmek zor  Çoğu pnömoni hastası balgam üretemez (Özellikle yaşlılar) 27
 28. 28. Erişkinlerde yapılan çalışmalarda  Gleckman %32  Roson %39  Ewig %55  Kalin % 76 tatmin edici örnek elde ederken;  Geckler ,genç askerlerde %90’lık oran yakalamıştır.(Gram boyama ve Nomarski mikroskobi kriterlerine uygun olan balgamları kabul ederek)* *Geckler, R. W., D. H. Gremillion, C. K. McAllister, and C. Ellenbogen. 1977.. J. Clin. Microbiol. 6:396–399. (YIL ???) 28
 29. 29. Nomarski mikroskobi kriterleri  Gram boyama alternatif olarak yıllar önce önerilmiş  Faz yoğunluğuna göre çalışmakta  Işık prizmalarla dağıtılmakta, mercekten geçmekte ve mercekteki lens tarafından yeniden şekillendirilerek üç boyutlu bir görüntü elde edilmekte  Avantajları:  Hazırlaması daha kolay ve daha hızlı  Isı fiksasyonu olmadığı için hücre tahribatı yok  Kapsül şişme testi direk yapılabilmekte  Dezavantajları:  Görülen mikroorganizmalar sınıflandırılamamakta* *LARRY G. REIMER* AND ATHENA KEPAS,JOURNAL OF CLINICAL MICROBIOLOGY, Feb. 1986, p. 377-378 29
 30. 30. Balgamda gram boyama  12 çalışmanın meta analizinde  Duyarlılıkta %15 - 100  Özgüllükte %11 – 100 arası değişkenlik saptanmış  Plevral sıvı, T İA ve kan kültürü gibi kommensal flora ile kontaminasyon riski olmayan kültür sonuçlarıyla kıyaslanmalı ve uyumlu olduğu takdirde anlamlı kabul edilmeli* *Reed, W. W., G. S. Byrd, R. H. Gates, Jr., R. S. Howard, and M. J. Weaver. 1996. West. J. Med. 165:197–204. 30
 31. 31. Balgamda gram boyama  Bir diğer çalışmada;  Kabul edilebilir örneklerin %79'unda predominant bir morfotip  Bu hastaların kan kültürlerinden %85'inde bu morfotiple uyumlu bir organizma üretilmiştir.* * Gleckman, R., J. DeVita, D. Hibert, C. Pelletier, and R. Martin. 1988. J. Clin. Microbiol. 26:846–849. 31
 32. 32. Balgamda gram boyama  Başka bir çalışmada  İyi kaliteli balgamda  Tek veya predominant morfotip saptanmasının(±%90)  Duyarlılık ve Özgüllük  S.pneumonia :35.4 96.7  H.influenza :42.8 99.4 * Roson, B., J. Carratala, R. Verdaguer, J. Dorca, F. Manresa, and F. Gudiol. 2000. Clin. Infect. Dis. 31:869–874. 32
 33. 33. Yıkanmış balgam örnekleri  Üniversitemizde yapılan bir araştırmada,  ASYE’li çocuklarda yıkanmış balgam örneklerinin tanısal değeri araştırılmıştır.  Önceki bazı araştırmalarda balgamlarda bakteriyel kontaminasyonu azaltmak için balgam örneklerinin yıkanması ve belirli miktarlarda ekilmesi önerilmiş,  Bu çalışmada ASYE şüpheli çocuklardan alınan balgam örnekleri bu yöntemle incelenmiş  Her alanda >10 yassı epitel hücresi içeren örnekler işleme alınmamış, >25 PNL içeren örnekler işleme alınmış,  KK,McKonkey,çikolata agara ekildikten sonra fizyolojik salinle karıştırılmış(1/10), vortexlenmiş, santrifüj edilmiş, homojenizasyon için eşit hacimde N-asetil sistein ilave edildikten sonra 37°C’de 15 dakika inkübe edilmiş  Daha sonra yıkanmış örnekler 1/10 salinle dilüe edilmiş ve 10 µl’lik sıvı aynı şekilde ekilmiş  Petriler 37°C’de 48 saat inkübe edilmiş ve koloni sayısı ≥ 10⁶ kob/ml olan mikroorganizmalar patojen olarak kabul edilmiş  Yıkanmış örneklerde, H.influenza,S.pneumonia ve Moraxella catarrhalis izole edilmiş.  Sonuç olarak, yıkanmış balgam örneği kullanmanın kontaminasyonu 100-1000 kat azalttığı ve balgam örneklerinin tanısal değerini arttırdığı gösterilmiş.*  Nihan Ziyade, Burak Aksu and Aysegul Yagci, Pediatrics International (2009) 33
 34. 34. Pürülan bir örnek olduğu takdirde;  Gram boyama %80 vakada olası tanı sağlamaktadır.  Bu sonuçlar başka çalışmalarla da doğrulanmıştır. (1,2)  Sonuç olarak,  İyi kaliteli bir balgam örneğiyle,  S.pneumonia ve H.influenza etkenleri,  30 - 40 dakika içinde yapılan bir gram boyamayla ve  Doğrulanan kültürle saptanabilir. 1 Miyashita, N., H. Shimizu, K. Ouchi, K. Kawasaki, Y. Kawai, Y. Obase, Y. Kobashi, and M. Oka. 2008. Med. Sci. Monit. 14:CR171–CR176. 2 Butler, J. C., S. C. Bosshardt, M. Phelan, S. M. Moroney, M. L. Tondella, M. M. Farley, A. Schuchat, and B. S. Fields. 2003. J. Infect. Dis. 187:1416–1423. 34
 35. 35. NFA (Nazofaringeal aspirat) NFS (Nazofaringeal sürüntü) OFS (Orofaringeal sürüntü) NFA  Daha çok viral kaynaklı enfeksiyonların tanısında  Ancak tüm virüsler için geçerli olmayabilir  Daha çok çocuklarda popüler  Erişkinlerde pek tercih edilmiyor 35
 36. 36. NFA  NFA örneklerinin hızlı influenza virüsü testi için santrifüj edilmesi ve sulandırılması önerilmektedir.  Hızlı antijen testi için  Yüksek kaliteli bir örnek olabilir. 36
 37. 37. Hastaneye yatırılan 455 çocuktan alınan NFS örneklerinde  Abu-Diab, A., M. Azzeh, R. Ghneim, R. Ghneim, M. Zoughbi, S. Turkuman, N. Rishmawi, A.-E.-R. Issa, I. Siriani, R. Dauodi, R. Kattan, and M. Y. Hindiyeh. 2008. J. Clin. Microbiol. 46:2414–2417. Virüs Duyarlılık RSV % 98.4 İnfluenza A % 100 Parainfluenza % 100 Adenovirus % 88.9 37
 38. 38. NFA-NFS kıyaslaması NFA NFS Tanımlama RSV için Daha iyi RT-PCR, DIF 1 İnfluenza için Daha iyi DIF 1 ASYE etkeni virüsler için Optimal örnek RT-PCR,DIF Örnek alımı Daha kolay Çocuklar için SYE virüslerde Daha iyi PCR 2 38 1Chan, K. H., J. S. Peiris, W. Lim, J. M. Nicholls, and S. S. Chiu. 2008.J. Clin. Virol. 42:65–69. 2Walsh, P., C. L. Overmyer, K. Pham, S. Michaelson, L. Gofman, L. De- Salvia, T. Tran, D. Gonzalez, J. Pusavat, M. Feola, K. T. Iacono, E. Mordechai, and M. E. Adelson. 2008. J. Clin. Microbiol. 46:2374–2376.
 39. 39. ASYE etkenlerinin izolasyonunda optimal örnekler  Streptococcus pneumoniae  Balgam kültürü duyarlılık ve özgüllüğü, flora kontaminasyonu ve kolonizasyonu nedeniyle düşük  Yatan hastalar da pozitiflik <%20 - >%90  Kan kültürleri pozitif olan hastalardan alınan balgam örneklerinde %94’e kadar pozitiflik saptanmış 1  Pulmoner patolojisi olmayanlardan da pürülan balgam elde edilebilir 2  Bir çalışmada, balgam ve kan kültürleri pozitifliği %47  Başka bir çalışmada %49 uyumlu bulunmuş.3 1-Drew, W. L. 1977 J. Clin. Microbiol. 2-Lentino, J. R., and D. A. Lucks. 1987. J. Clin. Microbiol. 25: 758–762. 3 Barrett-Connor, E. 1971 Am. Rev. Respir. Dis. 103:845–848. 39
 40. 40. Streptococcus pneumoniae Gram boyamada görülen organizmaların %90‘ından fazlası izole edilen mikroorganizma ile uyumlu olduğunda balgam kültürü anlamlıdır. 40
 41. 41. Haemophilus influenzae  BALGAM KÜLTÜRÜ  Duyarlılığı: %76 - 82  Özgüllüğü : %99 - 100 41
 42. 42. Moraxella catarrhalis  ASYE’lerde rolü hala sorgulanmakta  ASYE etkeni olarak saptanmasında en iyi nonsteril örnek: BALGAM 42
 43. 43. Mycoplasma pneumoniae  Zor üreyen bir bakteri olduğu için rutin olarak solunum yolları örneklerinde kültürü yapılmamakta  Çoğu çalışma PCR’a dayalı  PCR’la M.pneumoniae tanısında OFS ve NFS ile alınan örneklerden toplam 7 hasta pozitif ( % 10 )  Bunlardan 6 tanesi OFS  2 tanesi NFS ile pozitif  Örnek sayısı az, bu yüzden istatiksel olarak anlamlı değil * * Gnarpe, J., A. Lundback, H. Gnarpe, and B. Sundelof. 1997 J. Infect. Dis. 43
 44. 44.  Başka bir çalışmada  PCR ‘la M.pneumonia tanısı için NFS ve OFS eşit derecede etkili bulundu.  Ancak her iki yöntem birlikte kullanıldığında en yüksek duyarlılık elde edildi. 1  Diğer bir çalışmada NFS ve NFA arasında PCR yöntemiyle M.pneumonia saptanmasında bir fark bulunamadı .2 Sonuç olarak M.pneumonia için en iyi örnek balgam  NFA,NFS ve OFS ikinci seçenek 1 Michelow, I. C., K. Olsen, J. Lozano, L. B. Duffy, G. H. McCracken, and R. D. Hardy. 2004. J. Clin. Microbiol. 2 Reznikov, M., T. K. Blackmore, J. J. Finlay-Jones, and D. L. Gordon. 1995 J. Clin. Microbiol. Infect. Dis. 44
 45. 45. Chlamydophila pneumoniae  3-12 yaş arası çocuklar  NFA ile OFS kıyaslaması  NFA, C. pneumoniae izole edilen tüm hasta çocuklarda pozitif  OFS aynı çocukların %50’sinde pozitif * * Block, S., J. Hedrick, M. R. Hammerschlag, G. H. Cassell, and J. C. Craft. 1995. Pediatr. Infect. Dis. J. 45
 46. 46.  C. pneumoniae salgını sırasında;  SYE olan 116 hasta  Balgam, OFS, NFS örnekleri  Tüm örneklerin alındığı 61 hastadan PCR, kültür ve antijen tanımlama performans kıyaslamasında,  20 hasta C. pneumoniae ile enfekte düşünüldü  7 NFS  10 OFS  20 balgam örneği pozitif * *Boman, J., A. Allard, K. Persson, M. Lundborg, P. Juto, and G. Wadell. 1997. EIA. J. Infect. Dis. 46
 47. 47. EİA ile örneklerin duyarlılık oranları  Örnek PCR Kültür Antijen Tespiti NFS % 35 % 30 % 30 OFS % 50 % 40 % 25 Balgam % 95 % 100 % 80 47
 48. 48.  Sonuç olarak  C. pneumoniae için  BALGAM veya NFS 48
 49. 49. Legionella pneumophila  Genel olarak BALGAM en iyi örnek  İlk PCR çalışmalarında OFS uygun örnek olarak bulunurken; 1  Daha büyük,  242 toplumdan kazanılmış pnömonili hastayla yapılan çalışmada  OFS için 2 farklı PCR yapılmış  Sadece 3/11 onaylanmış legionella vakası 2 1 Ramirez, J. A., S. Ahkee, A. Tolentino, R. D. Miller, and J. T. Summersgill. 1996. Diagn. Microbiol. Infect. Dis. 2 Diederen, B. M., and M. F. Peeters. 2007 J. Clin. Microbiol. 49
 50. 50. Respiratuar virüsler  İnfluenza  RSV  Adenovirüs  Parainfluenza virüs antijenleri DIF veya ticari olarak EIA ile saptanabilmekte  Bu testlerin duyarlılığı % 50 - > % 90 arası değişebilmekte 50
 51. 51.  Antijenik tespiti değerlendirmede iki ana problem Çalışılan örnek ve Hasta yaşı  İnfluenza A ve İnfluenza B tespitinde  Çalışılan örnek tipine göre  Duyarlılıkta önemli değişiklikler saptanmakta. 51
 52. 52. Diğer Örnekler  İdrarda antijen testi  S. pneumoniae urinary immünokromatografik membran test (ICT)  15 dakika yoğunlaştırılmamış idrar kullanılarak  Erişkin bakteremik pnömonide  Duyarlılık: % 70- 80  Özgüllük > % 95 52
 53. 53.  Diğer çalışmaların sonuçlarına göre;  İdrarda pnömokokal antijen testi, ciddi derecede hasta ve düzgün gram boyanabilen balgam örneği veremeyen hastalara yapılmalı 1  Pnömokokal pnömonili 149 erişkin hastada yapılan araştırmada idrarda antijen testi için duyarlılık % 77- 78 özgüllük % 67 - 71 olarak saptanmış. 2  Başka bir çalışmada,  Pnömokok pnömonisi olan 68 hastada idrar antijen testi % 100 pozitif saptanırken,  Muhtemel pnömokok pnömonili 52 hastanın 36'sında ( % 69.2) pozitif saptanırken,  Pnömokokal pnömonisi olmayan 277 hastanın 50'sinde (% 18) pozitiflik saptanmıştır.3 1 Roson et al. (86), Van der Eerdenet al. (101), and Ortega et al. (73) 2 Jay C. Butler Journal of Infectious Disease, May 1,2003 3M.A. Marcos, M.T. Jimenez European Respiratory Journal,Feb 1, 2003 53
 54. 54. İdrar Antijen Testi  Legionella enfeksiyonlarında en hızlı yardımcı test  Tanı konamayan pnömonili  Yoğun bakımda yatan, hospitalize  B laktam antibiyotiklere yanıt vermeyen durumlarda tavsiye edilmekte. 54
 55. 55.  Dezavantajı  Sadece Legionella pneumophila serogrup 1 antijenini tespit edebilmekte  Bu serogrup legionella pnömonisinin en sık sebebi  Avantajı  Legionella spp. Kültürleri 3-4 gün gibi uzun sürebildiği için legionella enfeksiyonlarında kullanışlı ve hızlı bir test 55
 56. 56. Duyarlılıkları  Konsantre idrarda;  % 86.6 ile % 91.6 arası  Konsantre olmamış idrarda;  % 55.5 ile % 66.6 arası (1 , 2) 1 Dominguez, J., N. Gali, L. Matas, P. Pedroso, A. Hernandez, E. Padilla, and V. Ausina. 1999. Eur. J. Clin. Microbiol. Infect. Dis. 18:896–898. 2 Dominguez, J. A., N. Gali, P. Pedroso, A. Fargas, E. Padilla, J. M. Manterola, and L. Matas. 1998. J. Clin. Microbiol. 56
 57. 57.  Test ilk 5 gün bazı hastalarda negatif olabilir  6 - 14. günler arası pozitif kalabilir .* * Bernander, S., B. Gastrin, S. Lofgren, and A. M. Olinder-Nielsen. 1994. Scand. J. Infect. Dis. 57
 58. 58.  Sonuç olarak,  Toplum kaynaklı pnömonilerde legionella idrar antijen testi;  Mortaliteyi,  Yoğun bakım ihtiyacını azaltmakta,  Gereksiz ve uygunsuz antibiyotik kullanımına engel olmaktadır. 58
 59. 59. Solunum enfeksiyonlarında seroloji  Zor veya yavaş üreyen mikroorganizmalar için yapılmakta  Özellikle;  Mycoplasma pneumoniae,  Chlamydia pneumoniae,  ve Legionella enfeksiyonları ve  virüsler 59
 60. 60. Mevcut enfeksiyon için en güvenilir serolojik kanıt  7 - 10 gün aralıkla  veya Ig M antikor varlığında alınan iki serum örneğinde ;  Enfeksiyonun yayılması sırasında  Ig G antikor titresindeki (veya Ig G + Ig M) dört katlık bir artış olması 60
 61. 61.  Tek başına Ig G yüksekliğinin tanısal bir anlamı yoktur. M. pneumonia’ e karşı Ig M antikorlarının tanısal değere ulaşması için 1 hafta veya bazen çok daha fazla süre gerekmekte  Chlamydia ve Legionella türlerine karşı daha fazla süre gerekmekte 61
 62. 62.  PCR ‘ın serolojiye üstünlüğü kanıtlanmış durumda *  M. pneumoniae, C. pneumoniae, ve Legionella türlerine karşı seroloji rutinden ziyade salgın sırasında faydalı olabilir. * Nilsson, A. C., P. Bjorkman, and K. Persson. 2008. BMC Microbiol. 8:93. 62
 63. 63. Soğuk aglütinasyon testi  Soğuk aglütininlerin bulunduğu hastalıkların tanısında kullanılır.  Bu hastalarda çoğunlukla IgM yapısındaki antikorlar eritrositlere bağlanarak kronik anemi ve lokal staza neden olur.  Atipik pnömoniler (mycoplasma pneumonia, influenza A, influenza B, parainfluenza, adenovirüs vb. kaynaklı) ve bazı hemolitik anemilerde aglütinasyon gözlenir.  37°C inkübasyonda aglütinasyonda düzelme olmuyorsa reaksiyon soğuk aglütinasyon değildir.  Mycoplasma pneumonia enfeksiyonunda çocuklarda %50, erişkinlerde %70 oranında aglütinasyon gözlenir. 63
 64. 64. GRACE ARAŞTIRMASI  GRACE: Avrupa’da Toplum Kaynaklı ASYE (TK-ASYE)’ lerde Antibiyotiklere Dirence Karşı Savaşan Genomlar  Hedefi 3000 ASYE ‘li hastanın araştırılması  Eşleştirilmeli kontrollerle ASYE etkenlerinin, NAAT ve geleneksel yöntemlerle saptanması  En büyük TK-ASYE araştırması  Bu yüzden, TK-ASYE’ lerin optimal mikrobiyolojik tanı metoduna yardımcı olması beklenmekte 64
 65. 65. 65
 66. 66. Amaçları:  Antibiyotik kullanımına neden olan TK-ASYE etken araştırması  TK-ASYE’ de atipik bakteri ve virüslerin rollerinin araştırılması  TK-ASYE’lilerde dirençli S. pneumoniae ve H. İnfluenzae enfeksiyonu için risk faktörlerinin saptanması  Antibiyotik kullanımıyla direnç seviyesi ilişkisinin araştırılması  Daha hızlı gen tabanlı tanı koydurucu testler geliştirme* *https://www.grace-lrti.org/portal/en-gb/about/objectives/index 66
 67. 67. 67 TEŞEKKÜRLER

×