Last minute Preparation of Physics for MH-CET 2014

203 views

Published on

Last minute Preparation of Physics for MH-CET 2014 by ednexa.com

Published in: Education
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
203
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
5
Actions
Shares
0
Downloads
2
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Last minute Preparation of Physics for MH-CET 2014

  1. 1. Last minute Preparation of Physics for MH-CET 2014 एभ्.एच ्.वी.ई.टी. प्रलेळ ऩयीषा अलघ्मा चाय ददलवाांलय मेऊन ठेऩरेरी अवताना बौततकळास्त्र वलऴमाची तमायी कळी कयाली अवा प्रश्न फशुतेक वलद्मार्थमाांवभोय अवाला त्मावाठी प्रत्मेक ऩयीषाथीने तमायी कयण्माची ऩद्धत जाणुन घेणे अततळम भशत्त्लाचे आशे. बौततकळास्त्र वलऴम वलद्मार्थमाांना कायण नवताना अलघड लाटतो (अभ्माव कभी झाल्माने अथला वांकल्ऩना न वभजल्माने) ल तोच वलऴम इतय वलऴमाांळी तुरना कयताना प्रलेळावाठी तनणाामक ठयण्माची ळक्मता जास्त्त अवते. प्रत्मेक वलद्मार्थमााने लऴाबयातीर वला ऩयीषाांवाठी तमायी के रेरी आशे ल लैद्मकीम प्रलेळ ऩयीषेवाठी तमायी ऩूणा झारेरी आशे तयीवुद्धा ळेलटच्मा चाय ददलवात काम तमायी कयाली शा प्रश्न फशुतेक वलद्मार्थमाांना
  2. 2. ऩडरेरा ददवतो. आता वला ऩाठ्मऩुस्त्तक लाचणे अथला प्रत्मेक धड्मालयीर बयऩूय लस्त्तुतनष्ठ प्रश्न वोडवलणे अळक्म आशे. प्रत्मेक वयाल प्रश्नऩत्ररके भध्मे काशी प्रश्न वोऩे, काशी भध्मभ स्त्लरूऩाचे तय काशी थोडेवे अलघड अवतात, ऩयांतु शे वला वलद्मार्थमाांच्मा तमायीलय अलरांफुन अवते. लऴाबय वोडवलरेल्मा वयाल प्रश्नाांलरून वलद्मार्थमाांना स्त्लत्चा अांदाज आरेरा अवतो. बौततकळास्त्र वलऴमाची ळेलटी तमायी कयताना प्रत्मेक धड्मातीर वूरे ल वांकल्ऩना डोळ्मावभोय आणाव्मात, लरदशण्मात लेऱ घारलु नमे. लऴाबय तमायी कयताना अलघड लाटणाये प्रश्न ल त्माचे वोडवलरेरे उत्तय खूण करून अथला लरशून ठेलरेरे अवल्माव त्माचा खूऩ पामदा शोतो. अनेक वूरे (लेगलेगळ्मा धड्मातीर) एकर कयण्माचा वयाल के रेरा अवेर तय ती वला वूरे ळाांतऩणे लाचालीत ल थोडालेऱ त्मालय उऩमोजनावांदबाात वलचाय कयाला, तवेच लेगलेगळ्मा वांकल्ऩना डोळ्मावभोय आणाव्मात. ऩाठ्मऩुस्त्तकात तवेच इतय ऩुस्त्तकात वोडलून दाखवलरेरी उदाशयणे वभजून घेऊन लाचावलत लऴाबय तमायी कयताना न वभजरेरी वूरे ल वांकल्ऩना ऐनलेऱी वभजून घेण्माचा प्रमत्न करू नमे. लेऱ लळल्रक अवल्माव काशी प्रभाणात ऩाठ्मऩुस्त्तकातीर काशी धड्माांभध्मे थोड्मा अलघड लाटणाऱ्मा वांकल्ऩना लाचण्माव शयकत नाशी. वयाल कयताना जेलढे अलघड प्रश्न वुटरेरे नवतीर त्माांचे वोडवलरेरे उत्तय ऩाशून त्मालय वलचाय कयाला. स्त्ऩधााऩयीषाांवाठी ऩाठाांतय उऩमोगी ऩडत नाशी. अलघड प्रश्न वोडवलण्माचा वयाल के रेरा अवल्माव वोऩे प्रळ ्न आऩोआऩच वुटतात, त्मावाठी लेगऱी तमायी कयण्माची आलश्मकता नवते.
  3. 3. एका ददलवात अभ्मावावाठी उऩरब्ध अवरेल्मा तालवकाांऩैकी प्रत्मेक वलऴमावाठी ककती तालवका देता मेतीर ते ऩशाले ल बौततकळास्त्र वलऴम अलघड लाटत अवल्माव थोड्मा जास्त्त तालवका देण्माव शयकत नाशी. त्मालेऱी प्रत्मेक धड्मात वांकल्ऩना वायख्मा प्रभाणात नवल्माने भोठ्मा धड्माांलय जास्त्त रष कें दित कयण्माव शयकत नाशी. अभ्मावक्रभाप्रभाणे वला मुतनटव्लय प्रश्न अवतात, त्माभुऱे अभ्मावक्रभातीर वला मुतनटव्लय तमायी (वला प्रश्नाांची उत्तये अचुक मेण्मावाठी) कयणे आलश्मक आशे. इांजजतनमरयांग प्रलेळ ऩयीषेऩेषा लैद्मकीम प्रलेळ ऩयीषेची कादठण्मऩातऱी कभी अवते कायण लैद्मककम प्रलेळ ऩयीषेत ४५ लभतनटाांत ४५ प्रश्नाांची उत्तये देणे अऩेक्षषत आशे. एखाद्मा प्रश्नाच्मा उत्तयाफद्दर खारी नवेर तय उत्तय न देणे मोग्म ठयेर कायण चुकरेल्मा उत्तयावाठी एक गुण लजा शोतो. बौततकळास्त्र वलऴमाची प्रश्नऩत्ररका प्रथभ वोडवलणाय अवल्माव काशी प्रश्नाांना जास्त्त लेऱ रागण्माची ळक्मता अवल्माने ४५ लभतनटात उत्तये ऩूणा कयण्माची दषता घ्माली. प्रश्नऩत्ररका अलघड लाटणे अथला वोऩी लाटणे शे प्रत्मेक वलद्मार्थमााच्मा अलघड प्रश्न वोडवलण्माच्मा तमायीलय अलरांफून अवते. तमायी नवताना ऩयीषेव फवल्माने प्रश्न अलघड लाटू ळकतात. ऩयीषेनांतय झारेल्मा गोष्टीांचा वलचाय करू नमे कायण वला वलद्मार्थमाांना प्रश्नऩत्ररका वायखीच अवते. प्रलेळ ऩयीषा देणाऱ्मा वला वलद्मार्थमाांना फेस्त्ट रक्
  4. 4. If you haven’t signed up for the free study material, you can do so here. - Team Ednexa

×