How to Prepare For 11th Std. Science ?

404 views

Published on

How to Prepare for 11th Science ? by Prof. Sanjay Ranade.

Published in: Education
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
404
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
64
Actions
Shares
0
Downloads
5
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

How to Prepare For 11th Std. Science ?

 1. 1. 2015 साली National level वर इंजिनीअररंग आजि आर्किटेक्चरच्या प्रवेशासाठी JEE (Main) ची एकच परीक्षा असिार आहे.
 2. 2. इंजिनीअररंग प्रवेशासाठी बारावीच्या माकाांना ५०% वेटेि आहे. म्हिून PCM ग्रुप वर िास्त लक्ष द्या ! PCM मध्ये कमीतकमी ९५% जमळाले पाजहिेत. म्हििे JEE ला ३५% जमळाले तरी सरासरी ६५ % होईल.
 3. 3. JEE (Main) पेपर 1 हा इंजिनीअररंगला प्रवेश जमळजवण्यासाठी आहे. तसेच पेपर 1 ही JEE Advanced साठीची eligibility test आहे.
 4. 4. JEE (Main) पेपर 1 ची परीक्षा दोन वेगवेगळ्या पद्धतीने घेतली िाते. एक म्हििे पेपर-पेजससल टेस्ट आजि दुसरी म्हििे ऑनलाईन (computer based) टेस्ट. JEE (Main) पेपर 1 मध्ये Physic, Chemistry, Mathematics हे तीन जवषय आहेत.
 5. 5. प्रत्येक जवषयावर सारख्याच वेटेिचे Multiple Choice Questions (MCQs) जवचारले िातील. JEE (Main) साठी अकरावी आजि बारावी असा दोसही वषाांचा अभ्यासक्रम आहे. आपल्याकडे दुदैवाने अकरावी हे rest year समिले िाते िे चुकीचे आहे.
 6. 6. पेपर 1 हा तीन तासांचा असेल. प्रश्नपजिकेचे तीन पाटिस् असतील. Physics, Chemistry आजि Mathematics. प्रत्येक प्रश्नाला ४ गुि असतील. िर उत्तर चुकले तर एक गुि कमी होईल (1/4th negative marking).
 7. 7. पि प्रश्न सोडजवला नसेल तर गुि कमी होिार नाहीत. चार पैकी फक्त एकच पयािय अचूक असेल. यावषी Physics चे ३०, Chemistry चे ३० आजि Maths चे ३० प्रश्न जवचारले होते. याचा अर्ि परीक्षा एकूि ३६० माकाांची होती.
 8. 8. On an average प्रत्येक प्रश्नाला २ जमजनटे एवढा वेळ होता. परीक्षेत Calculator, log table वापरता येिार नाहीत. रफ वकि साठी Exam Hall मध्येच पेिेस ददली िातील व ती परीक्षा संपल्यानंतर परत करावी लागतील.
 9. 9. दफजिक्सच्या syllabus चे दोन सेक्शसस केले आहेत. Section – A मध्ये एकूि २० युजनट्स असून त्याला ८०% वेटेि आहे. Section – B मध्ये प्रॅजक्टकल कॉम्पोनसट (experimental skills) जवचारात घेतले िातील. याला २०% वेटेि आहे. यातले बरेचसे experiments तुम्ही अकरावीत केलेले आहेत. Maths आजि Physics चा अभ्यासक्रम कमी व आटोक्यात येण्यासारखा आहे. Chemistry चा syllabus माि त्या मानाने बराच िास्त आहे. अर्ाित यातले बरेचसे युजनट्स तुम्ही अकरावीत केलेले आहेत.
 10. 10. Chemistry त एकूि तीन सेक्शसस आहेत. Section – A हा Physical Chemistry चा असून त्यात दहा युजनट्स आहेत. Section – B हा Inorganic Chemistry चा असून यात ८ युजनट्स आहेत. Section – C हा organic Chemistry चा असून यात १० युजनट्स आहेत. शेवटच्या युजनट मध्ये experimental skills व Activities ददलेल्या आहेत.
 11. 11. MH-CET साठी तीन तासांचा एकच पेपर असेल. यात Physics चे ४५, Chemistry चे ४५, आजि biology चे ९० प्रश्न असतील. प्रत्येक प्रश्नाला ४ गुि असतील (म्हििे एकूि गुि ७२०).
 12. 12. िर उत्तर चुकले तर एक गुि कमी होईल (1/4th negative marking). पि प्रश्न सोडजवला नसेल तर गुि कमी होिार नाहीत. चार पैकी फक्त एकच पयािय अचूक असेल. On an average प्रत्येक प्रश्नासाठी १ जमजनट एवढा वेळ असेल.
 13. 13. JEE / CET ची तयारी ११ वी पासूनच JEE / CET ला ११ वी, १२ वी दोसही वषाांच्या अभ्यासक्रमावर प्रश्न. M.C.Q.’s सोडजवण्याचा सराव ११ वी पासून आवश्यक.
 14. 14. M.C.Q.’s सोडजवण्यासाठी लागिाऱ्या क्षमतांचा जवकास. - Tables upto 30 - Square of numbers from 1 to 30. - Cubes of numbers from 1 to 10 - Reciprocals of 1st ten natural numbers. - Concepts of ratio, percentage. - Solving equations. - Reading ability.
 15. 15. वेळेचे गजित “The bad news is the time flies but good news is you are the pilot”.
 16. 16. क्षमतांचा जवकास कसा करायचा ? Text books आजि Reference books चे सखोल वाचन प्रत्येक संकल्पना नीट समिावून घेिे. Formulae पाठ करिे. Units जलजहण्याची सवय लाविे. Mathematical ability जवकजसत करिे.
 17. 17. Approximations ची सवय / सराव. (3.14)2 ≈ 10 g ≈ 10 Common sense वाढजविे.
 18. 18. Preliminaries • a0 = ? • What is ? → This is not defined! It is an indeterminate form. 0 0
 19. 19. Infinity Infinity is something which is greater than every real number. It is not a real number and can not be shown by a point on the number line.
 20. 20. Minus infinity (-∞) is something which is less than every real number. It is negative. Which of the following is false? (a) is not defined. (b) 2 is the only even prime number. (c) Square of every real number is positive. (d) A triangle can be both isosceles and right angled. 1 0
 21. 21. Constructivism (ज्ञानरचना वाद) पूवीची घोका आजि ओका पद्धत वापरता येिार नाही. मुलांना जवचार करायला प्रवृत्त करिारी व प्रश्न जवचारायची मुभा असिारी जशक्षिपद्धती .
 22. 22. He who asks is a fool for five minutes, but he who does not ask remains a fool forever. It’s not that I’m so smart, it’s just that I stay with problems longer. ...Albert Einstein Minds are like parachutes, they only function when open!!!
 23. 23. No spoon-feeding! Spoon-feeding means provide (a person) with ready-made opinions, judgments, etc., depriving him/her of original thought or action. Teachers open the door. You enter by yourself. If you can’t make a mistake, you can’t make anything.
 24. 24. Contribution of Parents (पालकांचा सहभाग) जवद्यार्ी, पालक आजि जशक्षक असा जिकोि तयार झाला पाजहिे .
 25. 25. दहावीचे माक्सि हे फसवे (deceptive) असतात. ९० – ९२% जमळालेले माक्सि हे बाळसं नसून सूि आहे.
 26. 26. Last year in Pune 24,000 students appeared for this exam and only 2% i.e. 480 were eligible for advanced. (For which criterion was around 31% i.e. 98% students could not get even 31%.)
 27. 27. This year in Pune 35,000 students appeared for this exam and only 1.43% i.e. 500 were eligible for advanced. (For which criterion was around 32% i.e. 98.5% students could not get even 32%.)
 28. 28. Last year in Mumbai 44,000 students appeared for this exam and only 4.5% i.e. 2000 were eligible for advanced. (For which criterion was around 31% i.e. 95.5% students could not get even 31%.)
 29. 29. Total intake of all IITs is 9885. In 2013, 1.26 lac appeared for advanced i.e. only 7.8 % could make it to IIT.
 30. 30. Name of the IIT State Intake IIT (BHU) Varanasi Uttar Pradesh 1090 IIT Bhubaneswar Odisha 160 IIT Bombay Maharashtra 880 IIT Delhi Delhi 851 IIT Gandhinagar Gujarat 140 IIT Guwahati Assam 660 IIT Hyderabad Andhra Pradesh 210 IIT Indore Madhya Pradesh 120
 31. 31. Name of the IIT State Intake IIT Jodhpur Rajasthan 200 IIT Kanpur Uttar Pradesh 827 IIT Kharagpur West Bengal 1341 IIT Madras Tamil Nadu 838 IIT Mandi Himachal Pradesh 120 IIT Patna Bihar 200 IIT Roorkee Uttarakhand 1105 IIT Ropar Punjab 120 ISM DHANBAD Jharkhand 1023 TOTAL INTAKE OF ALL IITs 9885 Only 4844 for open category
 32. 32. जवद्यार्थयाांकडून अपेक्षा (Students’ Role) Have a goal in life A goal is a dream with a deadline. It is better to be head of an ass than to be a tail of a lion. Hard work Genius is one per cent inspiration and ninety-nine percent perspiration!

×