Successfully reported this slideshow.
Your SlideShare is downloading. ×

БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК ГУМАНІТАРНОЇ ДОПОМОГИ

Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК ГУМАНІТАРНОЇ ДОПОМОГИ
Правові засади регулювання, організації, ведення бухгалтерського обліку та скла...
ПРИМІТКА:
З 01.03.2022 року та в період воєнного стану в Україні Кабінет Міністрів Украї-
ни врегулював порядок оформлення...
10.08.2000 N 193 (п.1.6.Порядку №298 Порядок бухгалтерського обліку гуманітарної
допомоги затверджений наказом Міністерств...
Advertisement

Check these out next

1 of 6 Ad

БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК ГУМАНІТАРНОЇ ДОПОМОГИ

Download to read offline

Правові засади регулювання, організації, ведення бухгалтерського обліку та скла- дання фінансової звітності в Україні визначає Закон України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» , який поширюється на всіх юридичних осіб, створених відповідно до законодавства України, незалежно від їх організаційно-пра- вових форм і форм власності, на представництва іноземних суб’єктів господарської діяльності, які зобов’язані вести бухгалтерський облік та подавати фінансову звіт- ність, а також на операції з виконання державного та місцевих бюджетів, і складання фінансової звітності про виконання бюджетів з урахуванням бюджетного законодав- ства, — про це нагадало у своєму листі Міністерство фінансів України

Правові засади регулювання, організації, ведення бухгалтерського обліку та скла- дання фінансової звітності в Україні визначає Закон України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» , який поширюється на всіх юридичних осіб, створених відповідно до законодавства України, незалежно від їх організаційно-пра- вових форм і форм власності, на представництва іноземних суб’єктів господарської діяльності, які зобов’язані вести бухгалтерський облік та подавати фінансову звіт- ність, а також на операції з виконання державного та місцевих бюджетів, і складання фінансової звітності про виконання бюджетів з урахуванням бюджетного законодав- ства, — про це нагадало у своєму листі Міністерство фінансів України

Advertisement
Advertisement

More Related Content

Similar to БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК ГУМАНІТАРНОЇ ДОПОМОГИ (20)

More from ISAR Ednannia (20)

Advertisement

Recently uploaded (20)

БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК ГУМАНІТАРНОЇ ДОПОМОГИ

  1. 1. БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК ГУМАНІТАРНОЇ ДОПОМОГИ Правові засади регулювання, організації, ведення бухгалтерського обліку та скла- дання фінансової звітності в Україні визначає Закон України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» , який поширюється на всіх юридичних осіб, створених відповідно до законодавства України, незалежно від їх організаційно-пра- вових форм і форм власності, на представництва іноземних суб’єктів господарської діяльності, які зобов’язані вести бухгалтерський облік та подавати фінансову звіт- ність, а також на операції з виконання державного та місцевих бюджетів, і складання фінансової звітності про виконання бюджетів з урахуванням бюджетного законодав- ства, — про це нагадало у своєму листі Міністерство фінансів України (повний текст за посиланням). Усі неприбуткові організації також зобов’язані вести бухгалтерський облік та форму- вати фінансову звітність. Отже, в даній статті інформація буде представлена на основі чинних законів та нормативних актів, які регулюють правила ведення бухгалтерсько- го обліку в Україні. У процесі отримання та надання гуманітарної допомоги задіяні ще й інші організації та фізичні особи, крім самої неприбуткової організації. Коротко згадаємо основні визначення з ЗУ «Про гуманітарну допомогу»: ХТО МОЖЕ БУТИ ДОНОРОМ ГУМАНІТАРНОЇ ДОПОМОГИ? Донори (іноземні, національні) — юридичні та фізичні особи в Україні або за її межа- ми, які добровільно надають гуманітарну допомогу отримувачам гуманітарної допо- моги в Україні або за її межами. ХТО МОЖЕ БУТИ ОТРИМУВАЧЕМ ГУМАНІТАРНОЇ ДОПОМОГИ? Отримувачі гуманітарної допомоги — такі юридичні особи, яких зареєстровано в установленому Кабінетом Міністрів України порядку в Єдиному реєстрі отримувачів гуманітарної допомоги: а) підприємства громадських організацій осіб з інвалідністю, ветеранів війни та праці, а також підприємства, установи та організації, що утримуються за рахунок бюджетів, уповноважені ними державні установи та органи місцевого самовря- дування; б) благодійні організації, створені у порядку, визначеному Законом України «Про благодійну діяльність та благодійні організації»; в) громадські організації осіб з інвалідністю, ветеранів війни та праці, Товариство Червоного Хреста України та його обласні організації, творчі спілки, а також гро- мадські організації, створені для здійснення передбаченої їх статутними доку- ментами екологічної, оздоровчої, аматорської, спортивної, культурної, освітньої та наукової діяльності; г) релігійні організації, зареєстровані у порядку передбаченому Законом України «Про свободу совісті та релігійні організації»; ґ) реабілітаційні установи для осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю, які мають відповідну ліцензію на здійснення реабілітаційних послуг, незалежно від відом- чого підпорядкування, типу і форм власності.
  2. 2. ПРИМІТКА: З 01.03.2022 року та в період воєнного стану в Україні Кабінет Міністрів Украї- ни врегулював порядок оформлення гуманітарної допомоги окремою Поста- новою №174. У відповідності до внесених змін, визнання гуманітарної допомо- ги, яка ввезена з-за кордону, відбувається при подачі декларації на митному пункті пропуску. Допомога, яка придбана в Україні, яка не перетинає митний кордон, відповідно не подається декларація та не здійснюється її реєстрація, то така допомога може бути визнана гуманітарною допомогою, за загальни- ми правилами, які встановлює ЗУ «Про гуманітарну допомогу». При закупівлі на території України за кошти донорів дана допомога буде вважатись благо- дійною, а не гуманітарною. ХТО МОЖЕ БУТИ НАБУВАЧЕМ ГУМАНІТАРНОЇ ДОПОМОГИ? Набувачі гуманітарної допомоги — фізичні та юридичні особи, які її потребують і яким вона безпосередньо надається. Набувачі гуманітарної допомоги зі статусом юридичної особи визначаються відпо- відно до пунктів «а», «б», «в», «г», «ґ» абзацу п’ятого статті 1 ЗУ «Про гуманітарну допо- могу» (перелік вказано вище). Схематично процес отримання гуманітарної допомоги можна представити наступ- ним чином: Є декілька варіантів, коли неприбуткова організація може бути задіяна в процесі от- римання та надання гуманітарної допомоги. Варіант перший Неприбуткова організація є отримувачем гуманітарної допомоги для передачі кін- цевим набувачам гуманітарної допомоги. Даний варіант є класичним. Уся отримана гуманітарна допомога повинна бути оприбуткована та відображена в бухгалтерських регістрах неприбуткової організації. Підставою для бухгалтерського обліку господар- ських операцій є первинні документи. Митна вартість отриманих від іноземних донорів товарно-матеріальних цінностей відображаються у бухгалтерському облі- ку і звітності в грошовій одиниці України шляхом перерахунку суми в іноземній валюті відповідно до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 21 «Вплив змін валютних курсів», затвердженого наказом Міністерства фінансів України від
  3. 3. 10.08.2000 N 193 (п.1.6.Порядку №298 Порядок бухгалтерського обліку гуманітарної допомоги затверджений наказом Міністерства фінансів України від 14.12.99 р.). «Одним із принципів бухгалтерського обліку та фінансової звітності є принцип на- рахування, за яким доходи і витрати відображаються в бухобліку та фінзвітності в мо- мент їх виникнення, незалежно від дати надходження або сплати грошових коштів. Якщо правилами документообігу підприємства передбачена можливість відобра- ження господарської операції, щодо якої на момент закінчення складання облікових регістрів бухобліку за звітний період від контрагента у терміни, встановлені законо- давством, не отримано первинного документа, підставою для перенесення інфор- мації про таку господарську операцію до облікових регістрів бухобліку є належним чином оформлений внутрішній первинний документ (акт), складений посадовою особою, відповідальною за приймання-відпуск ТМЦ, робіт і послуг» (Лист Мінфіну від 26.12.2019 р. N 35210-06-62/35178). Опис проведень та первинних документів за даним варіантом нижче у таблиці: Дт Кт Опис бухгалтерської операції Первинні документи Оприбуткування гуманітарної допомоги 20 48 Відображення вартості отриманої гума- нітарної допомоги у вигляді запасів для передачі набувачам. Вартість перено- ситься з отриманих супровідних доку- ментів. Перераховується за курсом НБУ на дату отримання гуманітарної допомо- ги. Курс НБУ для зручності можна брати на дату, яка проставлена в Декларації, що сформована для проходження спро- щеного митного оформлення. Декларація та Один із документів: 1. Товарно-транспортна накладна міжнародна (CMR). 2. Перелік товарів гуманітарної до- помоги з їх вартістю та характе- ристиками (інвойс). 3. Будь-який документ, який вказує вартість гуманітарної допомоги. 4. Акт оцінки справедливої варто- сті у разі відсутності вартості. Юридична особа отримує для власного використання 37 або 68 92/94 20 37/68 Безкоштовна передача від отримувача кінцевому набувачу юридичній особі. При формуванні акту приймання пере- дачі одночасно сума переданої гумані- тарної допомоги списується на витрати діяльності неприбуткової організації Договір надання гуманітарної до- помоги. Акт приймання передачі. Юридична особа передає надалі кінцевим набувачам 37/68 20 Безкоштовна передача іншій неприбут- ковій організації для передачі кінцевим набувачам. Договір надання гуманітарної до- помоги. Акт приймання-передачі. 92/94 37/68 Списується на витрати діяльності датою подання Звіту про цільове використання гуманітарної допомоги. Звіт про цільове використання (вільна форма, не затверджена за- конодавством).
  4. 4. Кінцевий набувач — фізичні особи 92/94 20 Списується на витрати діяльності непри- буткової організації датою формування акту на списання запасів. 1. Наказ про роздачу гуманітарної допомоги (вказується місце, час, територія надання гумані- тарної допомоги, відповідальні особи). 2. Якщо гуманітарна допомога в обліку рахується за однією під- звітною особою, а передається для розповсюдження іншим підзвітним особам, то потріб- но скласти внутрішній акт при- ймання переміщення запасів. 3. Звіт відповідальної особи про передану гуманітарну допомо- гу та списки/відомість кінцевих набувачів гуманітарної допомо- ги у вільній формі і оформлені у відповідності до п.1.1.Порядку №298). 4. Акт на списання запасів у відпо- відності до переданої кількості. Варіант другий Неприбуткова організація є отримувачем і набувачем одночасно. Наприклад, не- прибуткова організація отримала автомобіль як гуманітарну допомогу для викори- стання у своїй статутній діяльності. Також це можуть бути одяг, товари харчування, інші товари, які неприбуткова організація використає для передачі роздачі тимчасо- во переселеним особам у місцях проживання, якими вона опікується та утримує в межах своєї статутної діяльності. Опис проведень та первинних документів нижче у таблиці: Дт Кт Опис бухгалтерської операції Первинні документи Оприбуткування гуманітарної допомоги, як основний засіб 15 48 Відображення вартості отриманої гума- нітарної допомоги у вигляді основних засобів, які будуть використовуватись в статутній діяльності неприбуткової орга- нізації. Вартість переноситься з отрима- них супровідних документів. Перерахо- вується за курсом НБУ на дату отримання гуманітарної допомоги. Курс НБУ для зручності можна брати на дату, яка про- ставлена в Декларації, що сформована для проходження спрощеного митного оформлення. Декларація та один із документів: 1. Товарно-транспортна накладна міжнародна (CMR). 2. Перелік товарів гуманітарної до- помоги з їх вартістю та характе- ристиками (інвойс). 3. Будь-який документ, який вказує вартість гуманітарної допомоги. 4. Акт оцінки справедливої варто- сті у разі відсутності вартості.
  5. 5. 10 15 Підставою для зарахування на баланс основних засобів є акт приймання-пере- дачі (введення в експлуатацію) основних засобів (п.10 Методичних рекомендацій від 30 вересня 2003 року N 561). Акт приймання-передачі (введення в експлуатацію) основних засобів, підписаний комісією, яка створена в неприбутковій організації 69 48 Відображення у складі доходів майбутніх періодів. Цільове фінансування капітальних ін- вестицій визнається доходом протягом періоду корисного використання від- повідних об'єктів інвестування (основних засобів, нематеріальних активів тощо) пропор- ційно сумі нарахованої амортизації цих об'єктів (п.18 П(С)БО 15 Дохід. Бухгалтерська довідка або основою для даного проведення можу бути Акт приймання-передачі (введення в експлуатацію) основних засобів. Отримання гуманітарної допомоги, як запаси 20 48 Відображення вартості отриманої гума- нітарної допомоги у вигляді запасів для передачі набувачам. Вартість перено- ситься з отриманих супровідних доку- ментів. Перераховується за курсом НБУ на дату отримання гуманітарної допомо- ги. Курс НБУ для зручності можна брати на дату, яка проставлена в Декларації, що сформована для проходження спро- щеного митного оформлення. Рекомен- довано отриману гуманітарну допомогу для власної статутної діяльності та гума- нітарну допомогу для передачі в подаль- шому юридичним та фізичним особам обліковувати на різних субрахунках. Декларація та один із документів: 1. Товарно-транспортна накладна міжнародна (CMR). 2. Перелік товарів гуманітарної до- помоги з їх вартістю та характерис- тиками (інвойс). 3. Будь-який документ, який вказує вартість гуманітарної допомоги. 4. Акт оцінки справедливої вартості у разі відсутності вартості. 92/94 20 Списується на витрати діяльності непри- буткової організації датою формування акту на списання запасів. 1. Списки отримувачів, наприклад, для одягу. 2. Норми на списання для продук- тів харчування та санітарно-гі- гієнічних засобів, або інший документ, який підтверджує ці- льове використання гуманітар- ної допомоги. 3. Акт на списання запасів. Варіант третій Неприбуткова організація задіяна в процесі отримання гуманітарної допомоги опо- середковано. Що значить опосередковано? Це означає, що неприбуткова органі- зація веде всі перемовини з донором про надання гуманітарної допомоги, але ні отримувачем, ні набувачем не буде. При перетині митного кордону набувачем вка- зується кінцевий отримувач і він же набувач гуманітарної допомоги. В даному варі- анті, неприбуткова організація не оприбутковує дану гуманітарну допомогу у своєму балансі. Оприбутковує отриману гуманітарну допомогу отримувач і він же кінцевий набувач. Доволі часто надходять запитання, як потрібно сформувати вартість гуманітарної допомоги для її оприбуткування, якщо відсутні супровідні документи. Перший варі-
  6. 6. ант — запитати їх у донора, і, як показує практика, донор практично завжди їх надає, особливо коли донор самостійно їх закуповував у виробника. У нього є всі докумен- ти і він з задоволенням надає отримувачу. Але бувають випадки, коли, наприклад, громада збирала в кого що є і передавала в Україну гуманітарну допомогу, то відпо- відно на дані товари супровідні документи з вартістю скоріше за все будуть відсутні. У даному випадку, тоді неприбуткова організація повинна користуватись правила- ми, які встановлені для даних випадків в бухгалтерських стандартах. Відповідно до п. 12 П(С)БУ 9 первісною вартістю запасів, одержаних неприбутковою організацією безоплатно, визнається їх справедлива вартість з урахуванням витрат, передбачених пунктом 9 П(С)БУ 9, а саме: • сум ввізного мита (відсутнє для гуманітарної допомоги); • транспортно-заготівельних витрат (затрати на заготівлю запасів, оплата тарифів (фрахту) за вантажно-розвантажувальні роботи і транспортування за- пасів усіма видами транспорту до місця їх використання, включаючи витрати зі страхування ризиків транспортування запасів); • інших витрат, які безпосередньо пов’язані з придбанням запасів і доведен- ням їх до стану, в якому вони придатні для використання у запланованих цілях. У разі, якщо на момент оприбуткування гуманітарної допомоги неможливо досто- вірно визначити їх первісну вартість, такі запаси можуть оцінюватися та відобра- жатися за справедливою вартістю з наступним коригуванням до первісної вартості (п.9 П(С)БУ 9). Також при визначенні справедливої вартості запасів неприбуткова організація може використовувати дані про: а) останню ринкову ціну операцій з відповідними запасами (за умови відсутності суттєвих негативних змін в технологічному, ринковому, економічному або пра- вовому середовищі, у якому діє підприємство); б) ринкові ціни на подібні активи, скориговані з урахуванням індивідуальних ха- рактеристик, особливостей або ступеня незавершеного виробництва, для якого визначається справедлива вартість; в) додаткові показники, які характеризують рівень цін на запаси. Рекомендації розроблено Ларисою Шкуркою, Директоркою Аудиторської компанії Compass Group, аудиторкою, консультантктою з фінансового менеджменту та органі- заційного розвитку. Більше про податкові та бухгалтерські виклики в умовах війни для неприбуткових організацій читайте тут https://podatok.ednannia.ua/ Рекомандації підготовлені у рамках проєкту «Термінова підтримка ЄС для громадянського суспільства», що впроваджується ІСАР Єднання за фінансової підтримки Європейського Союзу. Зміст тексту є виключною відповідальністю ІСАР Єднання і не обов’язково відображає позицію Європейського Союзу.

×