Successfully reported this slideshow.

Risicomanagement pensioenfondsen met de Audit Navigator

2,222 views

Published on

Risicomanagement voor pensioenfondsen praktisch ingevuld met de Audit Navigator

Published in: Economy & Finance, Business
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Risicomanagement pensioenfondsen met de Audit Navigator

 1. 1. PENSIOENMANAGEMENT • ADVIES OPLEIDINGEN • VISITATIECOMMISSIES Risicomanagement pensioenfondsen Genoeg gepraat, tijd voor een praktische invulling
 2. 2. Programma  Welkom en opening – Bert Smith  Risicomanagement – Jaap Koelewijn  Audit Navigator – Jeroen Tuijp  Afsluiting en lunch
 3. 3. Over ons Edmond Halley Financieel juridisch Actuarieel Pensioenfonds / werkgever Communicatie Beleggingen Governance Administratie
 4. 4. Over ons  Pensioenmanagement & professionele bestuurders  Visitatiecommissies  Training en Opleiding  Advies en Beheer  Interimoplossingen  Benchmarking & Onderzoek
 5. 5. PENSIOENMANAGEMENT • ADVIES OPLEIDINGEN • VISITATIECOMMISSIES Audit Navigator Jeroen Tuijp
 6. 6. Risicomanagement  Risicomanagement is het identificeren en kwantificeren van risico's en het vaststellen van beheersmaatregelen. Met beheersmaatregelen worden activiteiten bedoeld waarmee de kans van optreden of de gevolgen van risico's worden beïnvloed.  FIRM is gericht op het beoordelen van risico‟s en de beheersing daarvan.  FIRM: van micro-prudentieel naar macro- prudentieel toezicht (Beleidsvisie DNB)
 7. 7. Wetgeving en achtergrond Artikel 143 Pensioenwet Bij of krachtens algemene maatregel van bestuur worden regels gesteld met betrekking tot de soliditeit van het pensioenfonds, waaronder wordt verstaan: het beheersen van financiële risico‟s; en het beheersen van andere risico‟s die de soliditeit van het pensioenfonds kunnen aantasten; Brief DNB 15 maart 2010 – onderzoek pensioenfondsen “De risicorapportages zijn niet inzichtelijk, soms foutief en bevatten te weinig informatie. Rapportages zijn veelal gericht op behaalde rendementen” Pensioenkoepels 24 juni 2010: “Aanbevelingen Beleggingsbeleid” “Belangrijk is dat het een continu proces is. Een bestuur kan niet volstaan met een studie eens in de zoveel tijd, om vervolgens niet bij te sturen”
 8. 8. Misverstanden  Risicomanagement is niet het periodiek benoemen en aflopen van alle risico’s en de beheersmaatregelen.  “Met een jaarlijkse stoplichtenrapportage voldoe ik aan risicomanagement en FIRM.”  “Al onze rapportages en beleidsdocumenten vormen tezamen ons risicomanagement”
 9. 9. Cyclus Beleid & Strategie Analyseren & inschatten Uitvoering Beheersing Beleid Controle & Rapportage
 10. 10. FIRM in vogelvlucht Solvabiliteit Organisatie/Beheersing Liquiditeit Integere bedrijfsvoering Risicocategorieën Beheersingscategorieën Financieel Niet-financieel Matching/rente Omgevingsrisico Risicospecifiek Marktrisico Operationeel risico Organisatie Kredietrisico Uitbestedingsrisico Management VT-risico IT-risico Solvabiliteitsbeheer Integriteitsrisico Liquiditeitsbeheer Juridisch risico
 11. 11. FIRM: risico vs. beheersing Hoofdstuk B1 Beoordelingscriteria ‘Laag Risico’ Bijlage D1 Sterke interne beheersing  Het verschil in gemiddelde looptijd tussen activa en passiva 1. Frequent en gedetailleerd in kaart brengen van alle dan wel de modified duration gap van het eigen relevante facetten van matching-/renterisico. vermogen/optionality extensie risk is gering. 2. Instelling heeft goed inzicht in de verdeling van activa  Ongedekte valutapositie ten opzichte van balanstotaal is en passiva over looptijden. laag. 3. Nieuwe producten, initiatieven, projecten worden  Beperkt aantal gerichte open vragen Pensioenregeling bevat geen indexatietoezegging. voorafgegaan door een gedegen analyse van  Geen gebruik van derivatenproducten of andere off-balance gerelateerd matching-/renterisico. sheetproducten. die matchen met de FIRM-criteria 4. Op productniveau is een analyse gemaakt van de aard  Geringe mate van gevoeligheid voor veranderingen in en omvang van het matching-/renterisico. absolute hoogte en vorm van yieldcurven. 5. In risicoanalyse wordt ook expliciet aandacht besteed  Beantwoording geeft inzicht Ruim voldoende en zeer liquide werkkapitaal beschikbaar. aan matching risico's uit hoofde van embedded options, herbelegging, garantieproducten en vreemde valuta.  Zeer regelmatige en voorspelbare kasstromen.  in hoogte van het risico 6. Zeer beperkte verschillen in timing van ingaande en Het risicomodel is volgens best-practicemethoden uitgaande kasstromen. ontwikkeld en wordt frequent onderhouden en geëvalueerd en onafhankelijk gevalideerd.  Rentegevoeligheid van activa en passiva is zeer 7. De voor de risicomodellering gehanteerde aannames voorspelbaar. Toelichting en voorbeelden van en data zijn actueel, volledig, juist, betrouwbaar en  Vermogensratio's uitgedrukt in de basisvaluta zijn stabiel.  Inflatie is laag. maatregelen per vraag beslaan een lange horizon en zijn verkregen uit onafhankelijke bronnen.  Producten bevatten geen rendementgaranties. 8. Management en betrokkenen van alle relevante  Producten bevatten geen embedded options. niveaus en competenties betrokken bij risico-  Geen gebruik van opties in offertes. Afweging van „voldoende„ identificatie. Volledig begrip van alle aspecten van  Exposures in andere valuta dan de basisvaluta zijn gering. matching-/renterisico door verantwoordelijke staf.  interne beheersing zuiver te 9. Geen exposures, netto kasstromen in volatiele vreemde Risico-identificatie transparant gedocumenteerd. valuta. maken 10. Risico-identificatie gebaseerd op systematische aanpak.  Verzekeraar heeft een volwassen, stabiele portefeuille waarbij inkomende en uitgaande kasstromen binnen een 11. Risico-identificatie vertaald in adequate jaar in balans zijn. Er is derhalve geen sprake van een prioriteitenstelling. uitloopmaatschappij.
 12. 12. Zuivere balans tussen risico en beheersing 18 Beantwoording open vragen in Audit Navigator 3 / 11
 13. 13. Audit Navigator aanpak ELC’s Beleid Risicoanalyse Beheersing Significantie
 14. 14. Audit Navigator  Doel: risk management transparanter en effectiever te maken  Gebruik van kritische open vragenset conform FIRM  Toelichtingen uit wet en regelgeving  Koppeling vragen, risico‟s en werkzaamheden  Risico-inschatting verplicht voor controle  Helder inzicht in voortgang en opvolging  Blijvend en actueel inzicht
 15. 15. Audit Navigator - 1
 16. 16. Audit Navigator - 2
 17. 17. Audit Navigator - 3
 18. 18. Audit Navigator - 4
 19. 19. Audit Navigator - 5
 20. 20. Audit Navigator - 6
 21. 21. Audit Navigator - 7
 22. 22. Audit Navigator - 8  Documenten toevoegen ter ondersteuning en bewijs  Opsomming significante risico’s  Tevens voor accountantscontrole  Mogelijkheid opnemen kengetallen  Duidelijke toelichting per vraag  Toelichting FIRM  Geen last van versiebeheer  Actielijst met namen en deadlines  Internetapplicatie, backup gewaarborgd  Eigen look-and-feel mogelijk
 23. 23. Inzicht voor het bestuur 3 mogelijkheden: Allen toegang tot AN • Volledige betrokkenheid • Intensief en discipline vereist Online Survey n.a.v. AN • Vragenlijst: 4 vragen per risico • Inschatting risico’s en impact Presentatie / Workshop • Inzicht in conclusies AN & risicobeheer • Geen extra tijdsinvestering
 24. 24. Voorbeeld output Survey Impact 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 Oneens Neutraal Eens Kans • Risico van langdurig meer uitkeren dan de buffervrijval Naast de ABTN een middellang plan opstellen conform voorstel risk management • Sterke stijging van de inflatie vormt een risico
 25. 25. Voorbeeld presentatie Definitie Het risico als gevolg van het niet gematcht zijn van activa en passiva in termen van rentevoet, rentetypische looptijden en gevoeligheden voor ontwikkeling in prijspeil. Achtergrondinformatie De geschatte kasstromen komen vanuit een download vanuit pensioenadministratie in datawarehouse tot stand en geïmporteerd in PROPHET.
 26. 26. Audit Navigator & Survey Audit Navigator Survey • Onderbouwt • Laat bestuurders keuzes anoniem • Toont werking antwoorden interne • Toont beheersing aan betrokkenheid • Bewaakt aan opvolging • Toont deskundigheid aan CONTINU MOMENTOPNAME / PERIODIEK
 27. 27. Het proces AN vullen Update AN Terugkoppeling & bestuur monitoring Afstemming Online & Survey consensus
 28. 28. Einde Wij komen graag langs om de Audit Navigator op detailniveau aan u te laten zien Drs. Jeroen H.H. Tuijp AAG tuijp@edmondhalley.nl 06-2797 9555 www.edmondhalley.nl

×