Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Punoi: Klajdi Haka
Klasa:IX
Ne dhe mjedisi
Çështjet:
 Mjedisi dhe njeriu
 Mjedisi dhe rendesia e tij
 Ndotja eMjedisit
 Ndotja e Ajrit
 Ndotja e Ujit
 Shpyllëz...
Mjedisi Dhe Njeriu
 Mjedisi eshte bashkesia e nderveprimeve te
perberesve biotike dhe jobiotike qe nxisin dhe
zhvillojne ...
Mjedisi dhe Rëndesia e tij
Mjedisi ne nje fare menyre
perfaqeson vete njeriun. Ai
pasqyron jeten e njeriut si
nje liber i ...
Ndotja e
Mjedisit
 Mjedisi është çdo gjë rreth nesh,
toka ku qëndrojmë, pemët nën të
cilat ulemi për të pushuar, uji në t...
Ndotja e Ajrit
 Ndotja e ajrit është ndotja e
atmosferës, domethënë shtimi i
substancave (ndotës) në atmosferë
që në kush...
M b i d y t ë t r e t a t e s i p ë r f a q e s s ë t o k ë s ë s h t ë e m b u l u a r n g a
u j i , n d ë r s a m ë p a ...
Shpyllëzimi
 Shpyllëzimi është prerja e të gjitha
pemëve në një pyll dhe më pas
përdorimi i kësaj toke për gjëra të tjera...
S h i u a c i d ë s h t ë n j ë l l o j s h i u o s e ç d o f o r m ë
t j e t ë r r e s h j e j e q ë k a n i v e l t ë p ...
Si dhe Pse duhet ta mbrojme Mjedisin.
 Mbrojtja e mjedisit është praktikë e mbrojtjes së mjedisit, në nivel
individual, t...
S h ë n d e t i i g j i t h ë s h q i p t a r ë v e r r e z i k o h e t n g a m a t e r i a l e t
p l a s t i k e . S h q ...
Pesticidet,ndikimi mjedisor i tyre
 Shumica prej nesh e njohin se
pesticidet ndihmojnë prodhuesit
bujqësorë për të përmir...
Ndotja Akustike
 Ndryshe nga sa ndodh ne bote, ndotja akustike është një nga
problemet e mëdha në Shqiperi. Mirepo, ndërs...
M b e t j e t s p i t a l o r e k o n s i d e r o h e n t ë
r r e z i k s h m e p ë r s h ë n d e t i n e p o p u l l a t ...
Vrima e Ozonit
 Në vitin 2065 pothuajse dy të tretat e sasisë së përgjithshme të Ozonit do të
zhduken, jo vetëm në pole p...
Projekt kurrikular kimi punoi klajdi haka
Projekt kurrikular kimi punoi klajdi haka
Projekt kurrikular kimi punoi klajdi haka
Projekt kurrikular kimi punoi klajdi haka
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Projekt kurrikular kimi punoi klajdi haka

5,406 views

Published on

projekt

Published in: Art & Photos
 • Login to see the comments

Projekt kurrikular kimi punoi klajdi haka

 1. 1. Punoi: Klajdi Haka Klasa:IX Ne dhe mjedisi
 2. 2. Çështjet:  Mjedisi dhe njeriu  Mjedisi dhe rendesia e tij  Ndotja eMjedisit  Ndotja e Ajrit  Ndotja e Ujit  Shpyllëzimi  Shiu Acid  Si dhe pse duhet ta mbrojme mjedisin  Mbetjet Urbane  Pesticidet,ndikimi Mjedisor i Tyre  Ndotja akustike  Mbetjet spitalore
 3. 3. Mjedisi Dhe Njeriu  Mjedisi eshte bashkesia e nderveprimeve te perberesve biotike dhe jobiotike qe nxisin dhe zhvillojne jeten e gjalle ne toke,duke perfshire mjedisin fizik,natyror te ajrit,tokes,ujerave etj.Faktoret natyrore dhe shoqerore te mjedisit ndikojne drejtperdrejt ne jeten e njeriut.Ata jane nje kusht thelbesor per te percaktuar zhvillimin e tyre fizik,mendor,intelektual,psikologjik dhe vete menyres se jeteses se tyre. Mjedisi eshte shume I rendesishem prandaj cdo veprim I demshem mbi te do te mund ta demtonte ate dhe shendetin e vete njeriut.Per te pasur nje shendet te mire nuk mjafton vetem kujdesi per veten dhe nje diete e balancuar por gjithashtu edhe te pasurit nje mjedis te paster dhe te gjelberuar. Shume semundje perhapen nepermjet ujit,ajrit,tokes etj.
 4. 4. Mjedisi dhe Rëndesia e tij Mjedisi ne nje fare menyre perfaqeson vete njeriun. Ai pasqyron jeten e njeriut si nje liber i hapur. Qe ne momentin qe lind e deri kur vdes njerezit jane kontakt te panderprere me mjedisin. Ne nga ai marrim te gjitha elementet e nevojshme per jeten. Me pak fjale ne ekzistojme sepse mjedisi ekziston. Natyra na ka falur nje te mire te jashtezakonshme.. Toka, uji, ajri, bimët, kafshët, hedhurinat e ngurta dhe gjëra të tjera që janë përreth nesh përbëjnë mjedisin tonë. Njeriu dhe mjedisi janë të ndërthurura ngushtë me njëra-tjetrën, për të ruajtur një ekuilibër ose ekuilibrin në natyrë.
 5. 5. Ndotja e Mjedisit  Mjedisi është çdo gjë rreth nesh, toka ku qëndrojmë, pemët nën të cilat ulemi për të pushuar, uji në të cilin notojmë dhe me të cilin pastrojmë dhe ajri të cilin e thithim. Ne kemi nevojë për ujë të pastër për të pirë dhe për të rritur ushqimin që hamë. Ne kemi nevojë për ajër të pastër për të marrë frymë. Ne kemi nevojë që mjedisi ynë të jetë i pastër për aktivitetet tona gjatë kohës së lirë – notuar, vrapuar ose për të luajtur në park.
 6. 6. Ndotja e Ajrit  Ndotja e ajrit është ndotja e atmosferës, domethënë shtimi i substancave (ndotës) në atmosferë që në kushte normale nuk do të ekzistonin. Në kohët moderne, ndotja është shpesh një rezultat i aktivitetit njerëzor. Ndotja e ajrit nga njeriu është shkaktuar kryesisht nga tre aktiviteteve të tij, industrisë, transportit dhe urbanizimit. Në një qytet tipik, industria është përgjegjëse për 50% të ndotjes së ajrit, transporti 35%, ndërsa urbanizimi 15%.
 7. 7. M b i d y t ë t r e t a t e s i p ë r f a q e s s ë t o k ë s ë s h t ë e m b u l u a r n g a u j i , n d ë r s a m ë p a k s e n j ë e t r e t a ë s h t ë m a r r ë n g a t o k a . S i p o p u l l s i a e t o k ë s v a z h d o n t ë r r i t e t , v a z h d o n t ë r r i t e t e d h e p r e s i o n i m b i b u r i m e t u j o r e t ë p l a n e t i t . N ë n j ë k u p t i m , l u m e n j t ë d h e u j ë r a t t o n ë j a n ë d u k e u n d o t u r n g a a k t i v i t e t e t e n j e r i u t , k ë s h t u q ë c i l ë s i a e t y r e ë s h t ë d u k e u z v o g ë l u a r . N j ë n d ë r r e s u r s e t m ë t ë r ë n d ë s i s h m e d h e m ë t ë n d o t u r a ë s h t ë u j i p a t ë c i l i n n u k d o t ë i s h t e e m u n d u r j e t a e n j e r i u t . U j i ë s h t ë v e t ë j e t a , j o v e t ë m p ë r n j e r i u n , p o r p ë r g j i t h ë k r i j e s a t t j e r a , s e p s e a s g j ë m b i t o k ë n u k m u n d t ë j e t o j ë p a u j ë . E g j i t h ë j e t a v j e n n g a u j i . K o n s i d e r o h e t s e s h e k u l l i q ë s a p o k e m i h y r ë n u k d o t ë j e t ë s h e k u l l i k r i z ë s s ë n a f t ë s , p o r i k r i z ë s p ë r u j ë . Ndotja e Ujit
 8. 8. Shpyllëzimi  Shpyllëzimi është prerja e të gjitha pemëve në një pyll dhe më pas përdorimi i kësaj toke për gjëra të tjera. Shembuj shpyllëzimi janë prerja e pyjeve per hapje tokash buke, fermash, ndërtim, etj.  Shkaqet e shpyllëzimit janë të shumta. Në Shqipëri, prerja e pyjeve ndodh më tepër për qëllime përfitimi, dhe më pas vijnë prerjet për dru zjarri e hapje tokash buke. Në vitet e fundit, shumë pyje e zabele të Ultësirës Perëndimore të Shqipërisë janë djegur për të ndërtuar mbi atë tokë.
 9. 9. S h i u a c i d ë s h t ë n j ë l l o j s h i u o s e ç d o f o r m ë t j e t ë r r e s h j e j e q ë k a n i v e l t ë p a z a k o n t ë a c i d i t e t i , ç k a d o t ë t h o t ë s e k a n i v e l t ë l a r t ë t ë j o n e v e t ë h i d r o g j e n i t ( p h i u l ë t ) . M u n d t ë s h k a k t o j ë e f e k t e t ë d ë m s h m e m b i b i m ë t , k a f s h ë t u j o r e d h e i n f r a s t r u k t u r ë . S h i u a c i d s h k a k t o h e t n g a e m e t i m i i d i o k s i d i t t ë s q u f u r i t d h e o k s i d i i a z o t i t , t ë c i l ë t b a s h k ë v e p r o j n ë m e m o l e k u l a t e u j i t n ë a t m o s f e r ë d h e k r i j u a r a c i d e . Q ë n ë v i t e t 1 9 7 0 , q e v e r i t ë k a n ë b ë r ë p ë r p j e k j e p ë r t ë u l u r n i v e l i n e d i o k s i d i t t ë s q u f u r i t t ë ç l i r u a r n ë a t m o s f e r ë , d u k e a r r i t u r r e z u l t a t e p o z i t i v e . O k s i d e t e a z o t i t m u n d t ë p r o d h o h e n n a t y r s h ë m n g a g o d i t j e t e v e t ë t i m a v e n d ë r s a d i o k s i d i i s q u f u r i t n g a s h p ë r t h i m e t v u l l k a n i k e . K i m i k a t e t n ë s h i u n a c i d m u n d t ë s h k a k t o j n ë h e q j e n e b o j ë s , g ë r r y e r j e n e s t r u k t u r a v e t ë ç e l i k u t t e k u r a t d h e e r o z i o n t ë s t a t u j a v e p r e j g u r i . Shiu Acid
 10. 10. Si dhe Pse duhet ta mbrojme Mjedisin.  Mbrojtja e mjedisit është praktikë e mbrojtjes së mjedisit, në nivel individual, të organizatave ose të qeverisë, në dobi të mjedisit natyror dhe (ose) të qenieve njerëzore.Mjedisi ne te cilin jetojme eshte shume I rendesishem per ne.Ai eshte burim I jetes se njeriut . Mbrojtja e natyrës dhe e mjedisit konsiderohen si pjesa më e rendesishme e jetës në planetin tonë.Te gjitha proceset qe çojne në një sistem ekologjik te suksesshëm janë tëlidhura me programin për përcaktimin e strategjise dhe zhvillimin e mëtejshëm të objektivave në ruajtjen e natyrës e të mjedisit.Koncepti themelor i ekologjisë duhet të njihet fort mirë jo vetëm nga shkollat e mesme,shkollat e larta, universitetet, organetshtetrore, institutet shkencore por edhe nga Akademia e Shkencave e cila duhet të udhëheq në mënyrë shkencore zgjidhjen e problemeve në fushen e ruajtjes se natyrës dhe mjedisit si dhe ato të ngrohjes globale . Por po të njiheshin mirë të gjitha këto probleme sot nuk do te kishim shqetsimet e ndotjes së ajrit,ujit, të tokës apo efektet e ngrohjes globale.Ekologjia është themeli i ruajtjes se natyrës dhe të mjedisit dhe si shkencë e biologjisë shfrytzon të dhënat shkencore të kimisë, të fizikës të matematikës dhe të shumë shkencave tjera.
 11. 11. S h ë n d e t i i g j i t h ë s h q i p t a r ë v e r r e z i k o h e t n g a m a t e r i a l e t p l a s t i k e . S h q i p t a r ë t j a n ë n d ë r s h t e t a s i t m ë p a k t ë i n f o r m u a r ( k r a h a s u a r m e s u d a n i n , n ë a f r i k ë ) p ë r s a i p ë r k e t r r e z i k u t n g a p l a s t i k a d h e r i c i k l i m i t t ë m b e t j e v e . S h i f r a d h e f a k t e m b i v e n d i n t o n ë p o r e d h e p ë r s h t e t e t ë t j e r a , p o r s a i p ë r k e t r r e z i k u t n g a r i c i k l i m i i m b e t u r i n a v e , b ë h e n p u b l i k e n g a r e c ( q e n d r a r a j o n a l e e m j e d i s i t p ë r e v r o p ë n q ë n d r o r e d h e l i n d o r e ) . S i p a s t ë d h ë n a v e t ë m a r r a n g a R E C , r r e t h e t m e p r o b l e m a t i k e p ë r s a i p ë r k e t s a s i s ë s ë m b e t j e v e ( p l e h r a v e ) j a n ë t i r a n a , d u r r ë s i , f i e r i , v l o r a , d h e e l b a s a n i . S i p a s s t u d i m i t n ë t i r a n ë , n ë v i t s h t o h e n 2 2 . 7 0 0 t o n m b e t j e , k u r s e n ë g j i t h ë v e n d i n ( s h q i p ë r i ) s h t o h e n a f r o 4 0 . 0 0 0 t o n m b e t j e , p r a m ë s h u m ë s e g j y s m a e s a s i s ë s ë m b e t j e v e n ë v i t s h t o h e t n ë k r y e q y t e t . N i s u r n g a r e z u l t a t e t e k ë t y r e s t u d i m e v e m b i s a s i n ë e m b e t j e v e u r b a n e v e n d i y n ë k r a h a s o h e t m ë S u d a n i n n ë A f r i k ë Mbetjet Urbane
 12. 12. Pesticidet,ndikimi mjedisor i tyre  Shumica prej nesh e njohin se pesticidet ndihmojnë prodhuesit bujqësorë për të përmirësuar sasinë, cilësinë dhe shumëllojshmërinë e furnizimit tonë me ushqim, por shumë pak nga ne e di bashkëveprimin e pesticideve me mjedisin.  Pesticidet janë të dizajnuara për të ndaluar ose kufizuar shfaqjen e agjentëve të dëmshëm biologjikë apo ADB-ve. Ato luftojnë insektet, kërpudhat dhe barërat e këqija.  Të gjitha këto produkte dhe shumë të tjera me një emër quhen pesticide. Është shumë e rëndësishme për të kuptuar faktin se çfarë ndodhë me këto preparate pas përdorimit të tyre në kulturat e ndryshme bujqësore.
 13. 13. Ndotja Akustike  Ndryshe nga sa ndodh ne bote, ndotja akustike është një nga problemet e mëdha në Shqiperi. Mirepo, ndërsa para viteve ’90 njiheshin zhurmat e prodhimit në industrinë tekstile, minerale, mekanike, etj, aktualisht ankesat dhe shqetësimet e qytetarëve tregojnë që ato janë të pranishme gjatë ditës dhe natës, krijohen dhe nga aktivitete private, qofshin këto lokale nate, apo sallone bastesh. Një banor i kryeqytetit tregon se shqetësimi i tij i përhershëm është një sallon bastesh, poshtë pallatit ku ai banon. Por, shqetësimet e banorëve lidhen me furrat e bukës, klinikat dentare në godina banimi, apo boritë e makinave e trafikut të rënduar. Inspektorët e mjedisit ndërmarrin herë pas here aksione për zbatimin e ligjit të zhurmave, ndërsa kanë marrë masat përkatëse në çdo rast konstatimi të shkeljes së ligjit. Megjithatë, zhurma me burim të ndryshëm është prezente.
 14. 14. M b e t j e t s p i t a l o r e k o n s i d e r o h e n t ë r r e z i k s h m e p ë r s h ë n d e t i n e p o p u l l a t ë s , n d a j t r a j t i m i t y r e t a s h m ë d o t ë b ë h e t m ë n j ë l i g j t ë v e ç a n t ë . T a s h m ë , m e v e n d i m t ë k ë s h i l l i t t ë m i n i s t r a v e p ë r c a k t o h e n p r o c e d u r a t , r r e g u l l a t d h e s t a n d a r d e t t e k n i k e p ë r a d m i n i s t r i m i n e m b e t j e v e s p i t a l o r e , m e q ë l l i m m b r o j t j e n e s h ë n d e t i t p u b l i k d h e t ë m j e d i s i t . K j o r r e g u l l o r e ë s h t ë h a r t u a r n g a m i n i s t r i a e m j e d i s i t n ë b a s h k ë p u n i m m e m i n i s t r i n ë e s h ë n d e t ë s i s ë d h e d o t ë z b a t o h e t n g a t ë g j i t h ë p e r s o n a t f i z i k ë e j u r i d i k ë , p u b l i k ë e p r i v a t ë , v e n d a s d h e t ë h u a j v e p r i m t a r i t ë , e t ë c i l ë v e k r i j o j n ë m b e t j e s p i t a l o r e . S a n k s i o n e t n d a j s u b j e k t e v e , t ë c i l ë t n u k z b a t o j n ë l i g j i n , d o t ë j e n ë d e r i n ë m b y l l j e t ë a k t i v i t e t i t . Mbetjet Spitalore
 15. 15. Vrima e Ozonit  Në vitin 2065 pothuajse dy të tretat e sasisë së përgjithshme të Ozonit do të zhduken, jo vetëm në pole por kudo. Rrezet ultravioletë apo radioaktive do të bien në gjerësi të mesme gjeografike dhe do shkaktojnë pasoja në qytete si Washington. Këto rreze do jenë mjaft të forta për të shkaktuar djegie nga Dielli për vetëm 5 minuta. Ozoni është mbrojtësi natyral i Tokës nga rrezet, absorbon dhe bllokon pjesën më të madhe të rrezatimeve të dëmshme që vinë nga Dielli. Ky gaz eshte krijuar në mënyrë natyrale, ku në atmosferë një molekulë e Oksigjenit O2 bashkohet me një atom të tij O, duke formuar Ozonin O3.Vrima më e madhe e Ozonit është regjistruar në Antartik në vitin 2006. Freonet dhe Halonet janë subsancat të cilat ndikojnë në zvogëlimin e sasisë së Oksigjenit në Atmosferë, prandaj njerëzimi duhet të bëjë diçka që ta ndalojë këtë fenomen. ky fenomen sic u tha dhe me lart eshte nje ndodhi qe mund te japi fundin e botes ..... kujdes!! vitet e fundit vrima e ozonit eshte zmadhuar nje nga shkaqet e kesaj eshte edhe pirja e duhanit nga 7 miljon njerez 2.5 miljon e tyre e konsumojne duke e shumezuar kete 20-40 cigare ne dite japin nje ndotje te paimagjinueshme.Edhe kjo eshte shume e keqe.

×