T.C.   MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞIBĠLĠġĠM TEKNOLOJĠLERĠNĠN    TEMELLERĠ ĠÇ DONANIM BĠRĠMLERĠ     481BB0091     ...
  Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve  Öğretim Programlarında yer alan yeterlikleri...
ĠÇĠNDEKĠLERAÇIKLAMALAR ......................................................................................................
4.4. Dâhilî Kabloların Bağlantısı ....................................................................................... ...
AÇIKLAMALARAÇIKLAMALAR         AÇIKLAMALARKOD        481BB0091ALAN       BiliĢim TeknolojileriDAL/ME...
iv
GĠRĠġ                    GĠRĠġ   Sevgili Öğrenci,    Bu modül sonunda edineceğiniz bilgi ve bece...
2
ÖĞRENME FAALĠYETĠ–1          ÖĞRENME FAALĠYETĠ-1  AMAÇ    Gerekli laboratuvar ortamı ile gerekli materyaller...
Yolda yürürken üzerimizde ve giysilerimizde elektrostatik yüklenme oluĢur. Birbirine temaseden pek çok ortamda statik elek...
Bunun için yer döĢemeleri çalıĢma masası ya da alanı antistatik malzemeden seçilebilir.ÇalıĢma esnasında giyilen kıyafetle...
Anakart bütün donanımları veya bağlantı noktalarını üzerinde bulundurur. ÜzerindemikroiĢlemci soketi, RAM slotu, geniĢleme...
fonksiyonlarından dolayı iĢlemciye, bellek ve AGP slotlarına yakın olmalıdır (Sinyalingeçtiği fiziksel yollar ne kadar kıs...
1.2.2.2. Veri Yolları (BUS)    Anakart üzerindeki bileĢenlerin birbiriyle veri alıĢveriĢini sağlayan yollardır.DıĢarıda...
PCI-X    Server platformlarında uzun süredir kullanılan bir veriyoludur. PCI-X standardınınamacı PCI slotlarından daha ...
Normalde PCI-e 1.1 için aktarım hızı hat baĢına "2.5 Giga-Transfers/second" denir.Bu değer saniyede aktarılan bit sayısıdı...
her ikisi de takılabilir. Tek olmasının sebebi günümüzde USB klavye ve farelerin daha çokkullanılmasıdır.         ...
Resim 1.10: S/PDIF konnektörü    11-12. Fireware (IEEE1394 – 6 pin, 4 pin) port: Bilgisayara çevre ürünleribağlanmasınd...
Resim 1.12: eSATA konnektörü   15-16. LAN (RJ-45) portu: Yerel ağ ve internete bağlanmak için kullanılır.       ...
   XT anakartlar      AT anakartlar      ATX anakartlar1.2.3.1. XT Anakartlar   Ġlk kiĢisel bilgisaya...
1.2.5. Anakart Seçimi   Her Ģeyden önce, alacağınız anakart, alacağınız kasanın içine sığmalıdır, bu yüzdenkasayı ve an...
UYGULAMA FAALĠYETĠUYGULAMA FAALĠYETĠ      ĠĢlem Basamakları           Öneriler Anakartı kasa üzerine mont...
ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRMEÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME   AĢağıdaki soruları dikkatlice okuyunuz ve doğru seçeneği iĢaretleyiniz.1...
9.  Chipset hakkında söylenenlerden hangisi doğrudur?   A) Anakarta takılan mikroiĢlemcinin hızı çipsetten değiĢtiril...
DEĞERLENDĠRME   Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karĢılaĢtırınız. YanlıĢ cevap verdiğiniz ya da cevapverirken tereddüt e...
ÖĞRENME FAALĠYETĠ–2         ÖĞRENME FAALĠYETĠ -2  AMAÇ   Uygun ortam ve gerekli araç gereç sağlandığında; iĢl...
ĠĢlemciler hafızalarında bulunan komutlarla dıĢarıdan gelen uyarılar eĢliğindeiĢlemleri yapmaktadır. ĠĢlemcinin hafızasınd...
Bütün programlar RAM’da çalıĢtığına göre neden getir-götür iĢiyle uğraĢılıyor vebilgiler RAM’da tutulmuyor sorusu akla gel...
GiriĢ/çıkıĢ tamponları (buffers)    MikroiĢlemcinin dıĢ dünyaya adres, veri ve kontrol sinyallerini iletirken dıĢ dünya...
Bu noktada devreye soğutucular ve fanlar girer. Soğutucu ve fan mikroiĢlemciyi idealçalıĢma ısısı aralığında tutar.   S...
2.6. Soğutucu ve Fan Montajı           ĠġLEMCĠ ve SOĞUTUCU MONTAJ ADIMLARI     Core i7 serisinde 920 iĢlem...
MikroiĢlemci üzerindeki çentikler sokete yanlıĢ    Çentikler denk gelecek Ģekilde iĢlemci sokete     takılmayı ön...
Soğutucunun yandan görünüĢü            Üstte monte edeceğimiz soğutucu                    ...
UYGULAMA FAALĠYETĠUYGULAMA FAALĠYETĠ   AĢağıda verilen iĢlem basamaklarını takip ederek konuyu daha da pekiĢtirelim.  ...
ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRMEÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME    AĢağıdaki cümlelerin baĢında boĢ bırakılan parantezlere, cümlelerde ver...
10.  Grafikle uğraĢacak biri, performansı yüksek iĢlemci almak istiyorsa aĢağıdakilerden   hangisine dikkat etmez?  ...
ÖĞRENME FAALĠYETĠ–3          ÖĞRENME FAALĠYETĠ-3  AMAÇ   Bilgisayar anakartı ile uygun bellek modülünün çeĢi...
3.2.Bellek ÇeĢitleri                 Resim 3.2: Bellek çeĢitleri    Günlük kullanımda, RAM, hafıza ve b...
Resim 3.3: Ofis yazılımı- hesap çizelgesi   RAM’ler hesap çizelgesi gibi organize edilmiĢtir. RAM bölümü adreslenerek ad...
RAM yongaları:   Üretim teknolojisindeki geliĢmelere bağlı olarak RAM çipleri veya yongaları, zamanladeğiĢmiĢtir.   ...
Mikroskobik kapasitörler ve transistörler sayesinde 1 ve 0’ları saklayan özel bir türyarı iletkendir.   Teknik olarak ar...
Resim 3.5: RAM türleri ve modül yapıları3.2.2. ROM (read only memory-salt okunabilir bellek)    ROM, sadece okunabilir ...
EPROM (erasable programmable read only memory- silinebilir programlanabilir ROM)   Morötesi ıĢık ile silinebilen, içeris...
3.4. Bellek Montajı    Bilgisayarda bulunan chipler düĢük voltajla çalıĢtığı için insan vücudundaki statikelektrikten z...
UYGULAMA FAALĠYETĠUYGULAMA FAALĠYETĠ  AĢağıda verilen iĢlem basamaklarını takip ederek konuyu daha da pekiĢtirelim.  Ö...
ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRMEÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME    AĢağıdaki cümlelerin baĢında boĢ bırakılan parantezlere, cümlelerde ver...
10.  AĢağıdakilerden hangisi temel donanım birimlerindendir?   A) RAM   B) Webcam   C) Disket sürücü   D) Yaz...
ÖĞRENME FAALĠYETĠ–4          ÖĞRENME FAALĠYETĠ–4  AMAÇ   Gerekli atölye ortamı ile gerekli materyaller sağlan...
Resim 4.2: Kasanın iç yapısı4.1.1. Kasa ÇeĢitleri    Kasaların farklı çeĢitlerde olmasının birtakım sebepleri vardır. B...
4.1.2. Güç Kaynakları    Tüm donanım birimlerinin elektrik enerjisini sağlayan cihazdır. Üzerinde anakart,sürücülerin v...
Resim 4.6: Güç kaynağı iç yapısı4.2. Kasaya Anakart Montajı   Bilgisayarın en önemli parçası olan anakartlar, genelde k...
Resim 4.9:Vida yuvalarının yerleĢtirilmesi    Sonrasında kasamızda anakartın vidalarını oturtacağımız yuva vidaların ye...
4.3. Güç Kablolarının Montajı4.3.1. Anakart Beslemesi               Resim 4.12: Anakart güç bağlantısı   ...
1-) 1 adet 24 pinlik (20+4) anakart güç konnektörü bağlantısı   2-) 2 adet 6 pinlik haricî ekran kartı güç beslemesi  ...
diğer çıkıĢları ise gerek harddisk, gerek optik sürücü gerek disket sürücü, gerekse haricî fanaait güç giriĢleri kısımları...
UYGULAMA FAALĠYETĠUYGULAMA FAALĠYETĠ   AĢağıda verilen iĢlem basamaklarını takip ederek konuyu daha da pekiĢtirelim.  ...
ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRMEÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME   AĢağıda boĢ bırakılan parantezlere, cümlelerde verilen bilgiler doğru is...
DEĞERLENDĠRME   Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karĢılaĢtırınız. YanlıĢ cevap verdiğiniz ya da cevapverirken tereddüt e...
ÖĞRENME FAALĠYETĠ–5          ÖĞRENME FAALĠYETĠ–5  AMAÇ    Manyetik disk sürücülerinden disk sürücülerini tanı...
5.1.1. Sabit Disklerin Yapısı ve ÇalıĢması    Sabit disk mekanik bir donanım olması sebebiyle bilgisayar temel bileĢenl...
Manyetik plakalar   Esnek olmayan ve metal ya da plastikten imal edilen parçalardır ve üzeri demir-oksitveya diğer many...
Ġz (track) ve sindirler (cylinders)                  Resim 5.7: Ġz ve silindirler    Tüm plakaların üz...
Iç donanım birimleri
Iç donanım birimleri
Iç donanım birimleri
Iç donanım birimleri
Iç donanım birimleri
Iç donanım birimleri
Iç donanım birimleri
Iç donanım birimleri
Iç donanım birimleri
Iç donanım birimleri
Iç donanım birimleri
Iç donanım birimleri
Iç donanım birimleri
Iç donanım birimleri
Iç donanım birimleri
Iç donanım birimleri
Iç donanım birimleri
Iç donanım birimleri
Iç donanım birimleri
Iç donanım birimleri
Iç donanım birimleri
Iç donanım birimleri
Iç donanım birimleri
Iç donanım birimleri
Iç donanım birimleri
Iç donanım birimleri
Iç donanım birimleri
Iç donanım birimleri
Iç donanım birimleri
Iç donanım birimleri
Iç donanım birimleri
Iç donanım birimleri
Iç donanım birimleri
Iç donanım birimleri
Iç donanım birimleri
Iç donanım birimleri
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Iç donanım birimleri

11,463 views

Published on

Published in: Technology
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
11,463
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
3
Actions
Shares
0
Downloads
34
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Iç donanım birimleri

 1. 1. T.C. MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞIBĠLĠġĠM TEKNOLOJĠLERĠNĠN TEMELLERĠ ĠÇ DONANIM BĠRĠMLERĠ 481BB0091 Ankara, 2011
 2. 2.  Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan yeterlikleri kazandırmaya yönelik olarak öğrencilere rehberlik etmek amacıyla hazırlanmıĢ bireysel öğrenme materyalidir. Millî Eğitim Bakanlığınca ücretsiz olarak verilmiĢtir. PARA ĠLE SATILMAZ.
 3. 3. ĠÇĠNDEKĠLERAÇIKLAMALAR ................................................................................................................... iiiGĠRĠġ ....................................................................................................................................... 1ÖĞRENME FAALĠYETĠ-1 ..................................................................................................... 31. ANAKARTLAR .................................................................................................................. 3 1.1. Statik (Durgun) Elektrik................................................................................................ 3 1.1.1. Statik Elektrik ve OluĢumu .................................................................................... 3 1.1.2. Statik Elektriğin Zararları ...................................................................................... 4 1.1.3. Statik Elektriğin Zarar Verebileceği Ortamlarda Alınacak Önlemler ................... 4 1.2. Anakartlar ..................................................................................................................... 5 1.2.1. Anakartın Yapısı ve ÇalıĢması .............................................................................. 5 1.2.2. Anakartın BileĢenleri ............................................................................................. 6 1.2.3. Anakart ÇeĢitleri .................................................................................................. 13 1.2.4. Anakart Kullanım Kılavuzu ................................................................................. 14 1.2.5. Anakart Seçimi .................................................................................................... 15 UYGULAMA FAALĠYETĠ .............................................................................................. 16 ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME .................................................................................... 17ÖĞRENME FAALĠYETĠ -2 .................................................................................................. 202. ĠġLEMCĠLER .................................................................................................................... 20 2.1. ĠĢlemci Yapısı ve ÇalıĢması ........................................................................................ 20 2.2. ĠĢlemci ÇeĢitleri .......................................................................................................... 23 2.3. ĠĢlemci Seçimi ............................................................................................................. 23 2.4. ĠĢlemci Montajı ........................................................................................................... 23 2.5. ĠĢlemci Soğutması ....................................................................................................... 23 2.6. Soğutucu ve Fan Montajı ............................................................................................ 25 UYGULAMA FAALĠYETĠ .............................................................................................. 28 ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME .................................................................................... 29ÖĞRENME FAALĠYETĠ-3 ................................................................................................... 313. BELLEKLER ..................................................................................................................... 31 3.1. Belleğin Yapısı ve ÇalıĢması ...................................................................................... 31 3.2.Bellek ÇeĢitleri............................................................................................................. 32 3.2.1. RAM(Random Access Memory-Rasgele EriĢimli Bellek ) ................................. 32 3.2.2. ROM (read only memory-salt okunabilir bellek) ................................................ 36 3.3. Bellek Seçimi .............................................................................................................. 37 3.4. Bellek Montajı ............................................................................................................ 38 UYGULAMA FAALĠYETĠ .............................................................................................. 39 ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME .................................................................................... 40ÖĞRENME FAALĠYETĠ–4 .................................................................................................. 424. KASALAR ......................................................................................................................... 42 4.1. Bilgisayar Kasaları ...................................................................................................... 42 4.1.1. Kasa ÇeĢitleri ....................................................................................................... 43 4.1.2. Güç Kaynakları .................................................................................................... 44 4.2. Kasaya Anakart Montajı ............................................................................................. 45 4.3. Güç Kablolarının Montajı ........................................................................................... 47 4.3.1. Anakart Beslemesi ............................................................................................... 47 4.3.2.Güç Bağlantıları .................................................................................................... 47 i
 4. 4. 4.4. Dâhilî Kabloların Bağlantısı ....................................................................................... 49 UYGULAMA FAALĠYETĠ .............................................................................................. 50 ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME .................................................................................... 51ÖĞRENME FAALĠYETĠ–5 .................................................................................................. 535. DĠSK SÜRÜCÜLERĠ......................................................................................................... 53 5.1. Sabit Diskler................................................................................................................ 53 5.1.1. Sabit Disklerin Yapısı ve ÇalıĢması .................................................................... 54 5.1.2. Sabit Disk ÇeĢitleri .............................................................................................. 57 5.1.3. Veri Kabloları ...................................................................................................... 57 5.1.4. Sabit Disk Seçimi ................................................................................................ 59 5.1.5. Sabit Disk Montajı ............................................................................................... 59 5.2. Optik Disk Sürücüleri ................................................................................................. 61 5.2.1. CD-ROM ve CD-Writer sürücüleri ..................................................................... 61 5.2.2. DVD-ROM ve DVD-Writer Sürücüleri .............................................................. 62 5.2.3. Blu-Ray sürücüleri ............................................................................................... 62 5.2.4. Optik Okuyucu Montajı ....................................................................................... 63 5.3. Kart Okuyucular.......................................................................................................... 64 5.3.1. Hafıza Kartı ÇeĢitleri ........................................................................................... 64 5.3.2. Kart Okuyucu Montajı ......................................................................................... 66 UYGULAMA FAALĠYETĠ .............................................................................................. 67 ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME .................................................................................... 68ÖĞRENME FAALĠYETĠ–6 .................................................................................................. 716. DONANIM KARTLARI ................................................................................................... 71 6.1. Ekran Kartı .................................................................................................................. 71 6.1.1. Ekran Kartının Yapısı ve ÇalıĢması..................................................................... 72 6.1.2. Ekran Kartı ÇeĢitleri ............................................................................................ 73 6.1.3. Ekran Kartı Seçimi .............................................................................................. 74 6.1.4. Ekran Kartı Montajı ............................................................................................. 75 6.2. Ses Kartı ...................................................................................................................... 75 6.2.1. Ses Kartının Yapısı ve ÇalıĢması ........................................................................ 76 6.2.2. Ses Kartı ÇeĢitleri ................................................................................................ 77 6.2.3. Ses Kartı Montajı ................................................................................................. 78 6.3. Ethernet Kartı .............................................................................................................. 78 6.3.1. Ethernet Kartının Yapısı ve ÇalıĢması................................................................. 78 6.3.2. Ethernet Kartı ÇeĢitleri ........................................................................................ 79 6.3.3. Ethernet Kartı Montajı ......................................................................................... 80 6.4. Diğer Donanım Kartları .............................................................................................. 80 6.4.1. TV/Capture Kartı ................................................................................................. 80 6.4.2. SCSI Kart............................................................................................................. 82 6.4.3. Güvenlik Kartı ..................................................................................................... 82 UYGULAMA FAALĠYETĠ .............................................................................................. 84 ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME .................................................................................... 85MODÜL DEĞERLENDĠRME .............................................................................................. 88CEVAP ANAHTARLARI ..................................................................................................... 89KAYNAKÇA ......................................................................................................................... 92 ii
 5. 5. AÇIKLAMALARAÇIKLAMALAR AÇIKLAMALARKOD 481BB0091ALAN BiliĢim TeknolojileriDAL/MESLEK Alan OrtakMODÜLÜN ADI Ġç Donanım BirimleriMODÜLÜN TANIMI Ġç donanım birimlerinin montajını tanıtan öğrenme materyalidir.SÜRE 40/32ÖN KOġUL Bu modülün ön koĢulu yoktur.YETERLĠK Ġç donanım birimlerinin montajını yapmak Genel Amaç Bu modül ile gerekli ortam sağlandığında iĢlemci, bellek birimleri, disk sürücüleri ve donanım kartlarının montajını üretici firma kataloglarından yararlanarak anakarta zarar vermeden ve hatasız olarak yapabileceksiniz. AmaçlarMODÜLÜN AMACI 1. Anakartı montaja hazırlayabileceksiniz 2. Anakarta iĢlemciyi monte edebileceksiniz. 3. Bellek birimlerini anakart üzerine monte edebileceksiniz. 4. Anakartı kasa içine monte edebileceksiniz. 5. Disk sürücülerini monte edebileceksiniz. 6. GeniĢleme yuvası kartlarını anakart üzerine monte edebileceksiniz. Ortam: Bilgisayar laboratuvarıEĞĠTĠM ÖĞRETĠM Donanım: Antistatik poĢet, antistatik ambalaj köpükleri,ORTAMLARI VE antistatik bileklik, antistatik altlık, anakart, plastik ayak, elDONANIMLARI takımları, anakart, iĢlemci, iĢlemci soğutucusu ve fanı, termal macun, bilgisayar kasası, anakart, bellek birimi, vidalar, montajı yapılacak diskler ve okuyucular Modül içinde yer alan her öğrenme faaliyetinden sonra verilen ölçme araçları ile kendinizi değerlendireceksiniz.ÖLÇME VE Öğretmen modül sonunda ölçme aracı (çoktan seçmeli test,DEĞERLENDĠRME doğru-yanlıĢ testi, boĢluk doldurma, eĢleĢtirme vb.) kullanarak modül uygulamaları ile kazandığınız bilgi ve becerileri ölçerek sizi değerlendirecektir. iii
 6. 6. iv
 7. 7. GĠRĠġ GĠRĠġ Sevgili Öğrenci, Bu modül sonunda edineceğiniz bilgi ve beceriler ile uygun anakart, donanım kartları,bellek, disk sürücüleri seçerek bunların montajını rahatlıkla yapabileceksiniz. Bilgisayar teknolojisi dünyanın en hızlı geliĢen teknolojilerindendir. Bu modülde eldeettiğiniz bilgilerle bu ilerlemeyi yakalayarak tüm bilgisayar kasa içi donanımlarının temelstandartlarını kavrayacaksınız. 1
 8. 8. 2
 9. 9. ÖĞRENME FAALĠYETĠ–1 ÖĞRENME FAALĠYETĠ-1 AMAÇ Gerekli laboratuvar ortamı ile gerekli materyaller sağlandığında bilgisayar montajıiçin doğru anakartı tespit edebileceksiniz. ARAġTIRMA  Anakart hakkında araĢtırma yapınız.  Anakartı mutlaka yakından inceleyerek bilgi sahibi olunuz.  Anakart montajı sırasında izlenecek yolları ve dikkat edilmesi gereken hususları araĢtırınız.  Anakart üreticilerin sitelerini geziniz.  Evinizdeki veya okulunuzdaki bir bilgisayarın kasasını açarak anakartı inceleyiniz.  Baskı devre yapımı hakkında bilgi sahibi olunuz.  Slot, soket kelimelerinin anlamlarını araĢtırınız. 1. ANAKARTLAR Anakart, bilgisayar parçalarını ve bu parçalar arasında veri iletimini sağlayan yollarıüzerinde barındıran elektronik devrelere verilen isimdir. Anakartlar, çok hassas elektronik devreler olduğu için ani akım yükselmeleri vegerilim düĢmeleri cihaza zarar verebilir.1.1. Statik (Durgun) Elektrik Statik elektrik, elektronların atomlar arasındaki hareketi ile oluĢan elektrik olaraktanımlanabilir.1.1.1. Statik Elektrik ve OluĢumu Elektronlar atomlar arasında hareket ederken bir enerji üretir, bu enerji statik elektriğioluĢturur. Ġki farklı yükle yüklü malzeme birbirine değdiğinde bir elektron transferi oluĢur. Birtarafta negatif yükler birikirken diğer taraf pozitif yükle yüklenir. Birbirine değen ortamlarayrıldığında ise yüzeyler yüklü kalır. Buna elektrostatik yüklenme denir. Elektrostatikyüklenme her yerde görülebilir. Örneğin, bulutların birbirine değmesi ile yüklenme oluĢur. 3
 10. 10. Yolda yürürken üzerimizde ve giysilerimizde elektrostatik yüklenme oluĢur. Birbirine temaseden pek çok ortamda statik elektrik oluĢumu gözlenir.1.1.2. Statik Elektriğin Zararları Statik elektrik farklı yüklerle yüklü olan cisimlerin birbirine tekrar temas etmesisonucu ortaya çıkar. Yüklü iki bulutun birbirine teması yıldırımı meydana getirir. Diğeryüklü cisimlerin birbirine temasında da ark ve küçük çarpılmalar durumu bazen bir cismedokunduğunuzda ya da baĢka biri ile tokalaĢtığınızda yaĢayabilirsiniz. Bu çarpılmanınnedeni dokunulan cisim ya da kiĢinin sizden zıt yükle yüklü olması ve temas ile bu yüklerinboĢalmasıdır. Statik elektrik görünüĢte zarar vermeyecek bir elektrik türü olarak düĢünülse deaslında oldukça büyük zararlara neden olabilir. Yüklenme sonrasında temas ile yükboĢalmaları endüstri ve ticari alanlarda ciddi zararlara neden olabilmektedir. Yük boĢalmasısırasında oluĢan ark ve kıvılcımlar yangınlara sebep olabilir. Yine elektronik ve bilgisayaralanında bu yükler cihazların zarar görmesine ve bozulmasına sebep olabilir. Yük boĢalmasıile cihazları oluĢturan parçaların arızalanması ve çalıĢmaz hâle gelmesi mümkündür.1.1.3. Statik Elektriğin Zarar Verebileceği Ortamlarda Alınacak Önlemler Statik elektrik, çeĢitli bilgisayar malzemelerine zarar verebilir. Bu zararın önünegeçebilmek için çeĢitli yöntemler mevcuttur. Bunlar aĢağıda verilmiĢtir.1.1.3.1. Donanım Malzemeleri Ġçin Alınacak Önlemler Donanım birimlerinin statik elektriğe karĢı korunması için yüklü olma durumlarındayükü boĢaltmayı ortadan kaldıracak Ģekilde muhafaza edilmeleri ya da yüklenmeye nedenolmayacak Ģekilde montaj yapılması ve kullanılması gereklidir. Kasaya ve çalıĢma alanlarına montajda iletken olmayan montaj vidalarıkullanılmalıdır. Parçalar metal olmayan ya da yüklenmelerine engel olacak Ģekilde muhafazaedilmelidir. Bunun için antistatik koruma sağlayan ambalajlar ya da özel kaplamamalzemeleri satın alma esnasında donanım birimleri ile verilmektedir.1.1.3.2. Antistatik ÇalıĢma Ortamı Sağlamak Statik elektrikten korunmak için çalıĢma alanında topraklama sağlanmalıdır.Topraklama gerilim altında olmayan bütün tesisat kısımlarının, uygun iletkenlerle toprakiçerisine yerleĢtirilmiĢ bir iletken cisme (elektrot) bağlanmasıdır. Topraklama sayesindecihaz üzerindeki kaçak akımlar ve statik elektrik toprağa akacaktır ve böylece elektrikdalgalanmalarından ve statik elektriğin zararlarında korunma sağlanacaktır. ÇalıĢma ortamında çalıĢtığımız aletlerin ve kullandığımız malzemelerin yüklenmeyeneden olmayacak Ģekilde kullanılması ve muhafaza edilmesi gereklidir. Araç ve gereçler çokdefa bizi yüksek gerilimden koruyacak Ģekilde yalıtkan malzeme ile kaplıdır. ÇalıĢmaortamındaki yüklenebilecek cihaz ya da malzemelerin topraklama ile yüklenmesi önlenebilir. 4
 11. 11. Bunun için yer döĢemeleri çalıĢma masası ya da alanı antistatik malzemeden seçilebilir.ÇalıĢma esnasında giyilen kıyafetler antistatik ürünler olabilir.1.1.3.3. KiĢisel Antistatik Önlemler Statik elektrik sürekli hareket hâlinde olduğumuz için biz insanların da yüklenmesineneden olur ve gün boyu pek çok yerde bu yüklenme ve yük boĢalmaları ile karĢılaĢabiliriz.Donanım birimleri ile temas ya da kullanma öncesinde vücuttaki statik yükün boĢaltılmasıönemlidir. Aksi takdirde bu yük çalıĢtığımız parçalar üzerinden boĢalma yapabilir ve buparçalara zarar verebilir. Bu yükü boĢaltmak için çalıĢma öncesi toprağa temas edenzeminlere dokunarak yükü atabiliriz. Bunun için kalorifer petekleri, su boruları, çeĢme ya daduvar uygun bir alan teĢkil edebilir. Yine çalıĢma esnasında yüklenme durumuna karĢı statikelektrik oluĢumunu engelleyen antistatik eldiven kullanılabilir.1.1.3.4. Manyetik Ortama KarĢı Önlemler Günlük hayatımızda pek çok yerde (elektrik Ģebekeleri, aydınlatma, haberleĢme ağları,evimizdeki kablolar ve elektrikli aletler vb.) manyetik alanlar oluĢmakta ve bizietkilemektedir. Bu alanlar insan sağlığı ile ilgili olumsuz etkilere neden olmaktadır. Bualanların etkilerinden korunmak için manyetik alan oluĢan yerlerden mümkün oldukça uzakçalıĢmak ve durmak gerekir. Yakın olduğumuz zamanlarda ise süreyi mümkün olduğu kadarkısa tutmak iyi olabilir. Bilgisayar baĢında çok çalıĢmak, televizyon ve elektronik aletlereyakın durmak, ev içi ve Ģehir elektrik Ģebekelerine çok yakın durmak bizim manyetikalandan etkilenmemize neden olacaktır.1.2. Anakartlar Anakart, bir bilgisayarın tüm parçalarını üzerinde barındıran ve bu parçalarıniletiĢimini sağlayan elektronik devredir.1.2.1. Anakartın Yapısı ve ÇalıĢması Anakartlar özel alaĢımlı bir blok üzerine yerleĢtirilmiĢ ve üzerinde RAM yuvalarıgeniĢleme kartı slotları, devreler ve yongalar bulunan ve bütün bu donanım birimlerininmikroiĢlemci ile iletiĢimini sağlayan elektronik devredir. Anakart, üzerindeki yonga setlerisayesinde sistem çalıĢmasını organize eder. Bir nevi tüm birimlerin bir arada ve uyumluçalıĢmasını sağlayan bir köprü vazifesi görür. Resim 1.1: Anakartın üstten görünüĢü 5
 12. 12. Anakart bütün donanımları veya bağlantı noktalarını üzerinde bulundurur. ÜzerindemikroiĢlemci soketi, RAM slotu, geniĢleme yuvaları (ISA, PCI, AGP ve PCI-e), BIOS,donanım kartları (dâhilî), veri yolları ve bağlantı noktalarını bulundurur. Anakart, bilgisayara hangi sistem bileĢenlerinin eklenebileceğini ve hızlarının neolacağını belirleyen temel unsurdur. Anakartlarda dikkat edilmesi gereken hususların baĢında, kullanılmak istenen CPU(iĢlemci) ile uyumlu bir yonga seti kullanan bir anakart sahibi olmanız gerekliliği gelir. Enson iĢlemci, anakart ve diğer donanım bilgilerine çeĢitli bilgisayar dergilerindenfaydalanarak ve internette araĢtırma yaparak ulaĢılabilir.1.2.2. Anakartın BileĢenleri Anakartlar büyük elektronik devreler olduğu için tek tek elemanları ele almak yerinebölgesel olarak anlatmak yerinde olacaktır. AĢağıda i7 çekirdek yapısına sahip bir iĢlemci için üretilmiĢ bir anakart modeligörülmektedir. Resim 1.2: Anakart bileĢenleri1.2.2.1. Yonga Seti (Chipset) Anakart üzerinde yer alan bir dizi iĢlem denetçileridir. Bu denetçiler anakartınüzerindeki bilgi akıĢ trafiğini denetler. Bilgisayarın kalitesi, özellikleri ve hızı üzerinde enönemli etkiye sahip birkaç bileĢenden biridir. Bir yonga seti “North Bridge” (kuzey köprüsü)ve “South Bridge” (güney köprüsü) denen iki yongadan oluĢur. Esasen bir anakart üzerindebirden fazla yonga mevcuttur. Ancak kuzey ve güney köprüleri yönetici yongalardır. Tipik bir kuzey köprüsü yongası temel olarak iĢlemciden, bellekten, AGP veya PCIekspres veri yollarından sorumludur ve bunların kontrolüyle bunlar arasındaki veriaktarımını sağlar. Ancak kuzey köprüsü ve güney köprüsü özellikleri üreticiye ve yongasetine göre farklılık gösterebilir ve bu genellemenin dıĢına çıkabilir. Kuzey köprüsü yongası 6
 13. 13. fonksiyonlarından dolayı iĢlemciye, bellek ve AGP slotlarına yakın olmalıdır (Sinyalingeçtiği fiziksel yollar ne kadar kısa olursa sinyal o kadar temiz ve hatasız olur.) ve bu yüzdende anakartın üst kısmına yerleĢtirilir. Zaten adındaki “kuzey” kelimesi de buradangelmektedir. Hafıza Veriyolu CPU Kuzey FSP AGP Veriyolu Köprüsü PCI-ex Veriyolu Güney Köprüsü PCI Veriyolu SATA - ATA Veriyolu Resim 1.3: Kuzey ve güney köprüsü Güney köprüsü yongası ise giriĢ-çıkıĢ birimlerinden, güç yönetiminden, PCIveriyolundan ve USB ile anakarta entegre özelliklerden (ses ve ethernet gibi) sorumludur.Adındaki “south” kelimesinin de yine anakarttaki pozisyonundan geldiği kolayca tahminedilebilir. Üreticilerin yonga setlerini iki parça hâlinde tasarlamaları anakart tasarımındaesneklik sağlar. Örneğin USB 2.0 desteği olmayan bir yonga setine bu desteği eklemek içinbütün yonga setini baĢtan tasarlamak yerine sadece güney köprüsü yongasında değiĢiklikyapmak çok daha kolaydır. Ayrıca değiĢik özelliklerdeki güney köprüsü yongalarıkullanılarak değiĢik kullanıcı gruplarına hitap etmek mümkün olur ve böylecekullanmayacağınız özellikler için boĢuna para vermek zorunda kalmamıĢ olursunuz. Chipset çeĢitleri: Günümüzde birçok yonga seti üreten firma mevcuttur. ÇalıĢma ve kullanımamaçlarına göre birçok çeĢitlilikte yonga seti üretimi yapılmaktadır. Firmaların ürettikleri buyonga setleri anakartların performansını ve maliyetini etkileyen önemli unsurlardandır.Anakartların kullanım alanı ve kalitelerine göre kullanılacak olan yonga setlerinin uygunözelliklerde ve kalitede olması beklenir. 7
 14. 14. 1.2.2.2. Veri Yolları (BUS) Anakart üzerindeki bileĢenlerin birbiriyle veri alıĢveriĢini sağlayan yollardır.DıĢarıdan bağlanan donanımlarda ise veri yolları uçlarında bulunan slotlar sayesinde bilgialıĢveriĢi sağlamaktadır.Bant GeniĢliği: ĠletiĢim kanalının kapasitesini belirler. Birim zamanda aktarılabilecek verimiktarıdır. Bant geniĢliği ne kadar büyükse belli bir sürede aktarılabilecek veri miktarı da okadar büyük olur.ISA (Industry Standart Architecture) Eski bir slottur ve 8-16 bit veriyoluna sahiptir. Bant geniĢliği çok düĢük olduğundangünümüz anakartlarında kullanılmamaktadır. 1981’de üretilen kiĢisel bilgisayarlardakullanılmıĢtır, bir standardı tanımlar. Veriyolu önceleri 8 bit, daha sonra 16 bit’e çıkarıldı.Adres yolu 24 bittir. Hızı 8.33 Mhz (mega hertz)’dir. Tak ve çalıĢtır özelliği yoktur.Tak-çalıĢtır (Plug and play): Genellikle bilgisayarlarda, sisteme bağlı olan bir donanımınherhangi bir ayarlamaya ihtiyaç olmaksızın donanımın sürücüsünün otomatik olarak sistemeyüklenmesi anlamında kullanılan terimdir. Genellikle bilgisayarların USB portunu kullanancihazlar için kullanılır. Resim 1.4: ISA SlotuPCI (Peripheral Component Interconnect) Bu veriyolu 64 bitlik olup 1993 yılında geliĢtirilmiĢtir. Uyumluluk problemlerinedeniyle uygulamada 32 bit olarak kullanılmaktadır. 33 veya 66 MHz saat hızlarındaçalıĢır. 32 bit 33 MHz hızında çalıĢan PCI veriyolunun kapasitesi 133MB/sn. (mega bayt /saniye)dir. PCI veriyolu tak-çalıĢtır desteklidir. PCI slotları beyaz renkli olup modem, seskartı, ağ kartı, TV kartı gibi donanım kartlarının takılması sebebiyle diğer slotlara oranlasayısı fazladır. Onboard (tümleĢik) teknolojisinin geliĢtirilmesiyle PCI slotlarına bağlanacakdonanım kartları sayısı azalmıĢtır.AGP (Accelerated graphics port – HızlandırılmıĢ grafik portu) 533 MHz veriyolu hızına çıkabilen AGP veriyolu sadece ekran kartlarının takılacağıyuva olarak anakartlarda bulunur. AGP kanalı 32 bit geniĢliğindedir ve 66 MHz hızındaçalıĢır. Yani toplam bant geniĢliği 266 MB/sn.dir. Ayrıca özel bir sinyalleĢme metoduylaaynı saat hızında 2, 4 ve 8 katı daha hızlı veri akıĢının sağlanabildiği 2xAGP, 4xAGP ve8xAGP modları vardır. 2xAGPde veri akıĢ hızı 533 MB/sn. olmaktadır. Bilgisayarda çalıĢılan programlar veya oyunlar geliĢtikçe ihtiyaç duyulan bantgeniĢliği de artmaktadır. 8
 15. 15. PCI-X Server platformlarında uzun süredir kullanılan bir veriyoludur. PCI-X standardınınamacı PCI slotlarından daha fazla bant geniĢliği sağlayıp “Gigabit Ethernet” gibi serverplatformlarında, iletiĢim kartlarına gerekli bant geniĢliğini sağlamaktır. PCI Express ilekarıĢtırılmamalıdır. Bu iki teknoloji birbiriyle kesinlikle uyumlu değildir. Resim 1.5: A-Slotların görünümü B-Bağlantı noktalarıPCI express (PCI-e) PCI-e, güç tüketimini özellikle AGP limitlerini geniĢleten, sistem belleğini dahaefektif kullanarak ekran kartı ve diğer donanım maliyetlerini kısma imkânı veren birveriyoludur. PCI Express’in, PCI-e 1.1 ve PCI-e 2.0 olmak üzere 2 spesifikasyonu vardır. PCI-e1.1de hat baĢına hız 250 MB/s olarak verilirken, PCI-e 2.0 bunu 500 MB/s düzeyine çıkartır.Böylece ekran kartları için kullanılan PCI-e x16 bağlantılarında PCI-e 1.1’te toplam 4000MB/s, PCI-e 2.0 ise 8000 MB/s verir. Resim 1.6: Veriyolları hız grafiği 9
 16. 16. Normalde PCI-e 1.1 için aktarım hızı hat baĢına "2.5 Giga-Transfers/second" denir.Bu değer saniyede aktarılan bit sayısıdır. Normal koĢullar altında kaç MB aktarıldığınıgörmek için bit sayısını sekize bölmeliydik ancak PCI-e 8b/10b adı verilen bir kodlamayıkullanır. Yani PCI-enin fiziksel iletim katmanında her bayt, teknik nedenlerle 10 bitlikgruplar hâlinde iletilir. 8b/10b kodlamasından kaynaklanan % 20lik farkı hesabakattığımızda, iletilebilecek en yüksek ham veri miktarını hat baĢına 250 MB/s olarakbuluruz. PCI-e 2.0 için de hat baĢına 500 MB/s sayısını elde ederiz. PCI-enin diğer yenilikleri arasında dinamik bağlantı hızı yönetimi, bağlantı bantgeniĢliği notifikasyonu gibi özelliklerin yanında, güç sınırı tanımlama olanağı da bulunuyor.Bu sonuncusu ile daha yüksek güç ihtiyacı olan kartlar için kart yuvasının güç limitidüzenlenebiliyor. PCI-e 2.0, PCI-e 1.1 ile geriye doğru uyumlu olacak Ģekilde tasarlanıyor; yani PCI-e2.0 destekli bir yonga üzerine kurulu anakart satın aldığınızda, eski PCI-e 1.1 ekran kartınızyeni anakartınızda çalıĢmaya devam edecek. Geriye uyumluluğu biraz daha açalım.  PCI-e 1.1 ekran kartıyla PCI-e 2.0 yuvalı anakart: ÇalıĢacak, ancak bir tanesi PCI-e 1.1 olduğu için ara bağlantı PCI-e 1.1 hızında olacak.  PCI-e 2.0 ekran kartıyla PCI-e 1.1 yuvalı anakart: Yeni alacağınız PCI-e 2.0 ekran kartı, eski anakartınızla çalıĢacak ancak aynı Ģekilde bir tanesi PCI-e 1.1 olduğundan ara bağlantı yine PCI-e 1.1 hızında olacak.  PCI-e 2.0 ekran kartıyla PCI-e 2.0 yuvalı anakart: Ancak bu durumda PCI-e 2.0 hızlarında çalıĢmak mümkün olacak.1.2.2.3. Portlar ve Konnektörler Anakart ile dıĢ birimlerin iletiĢim kurmasına olanak sağlayan bağlantı noktalarıdır.Portların bir kısmı kasanın içindedir ve bu portlara hard disk gibi kasa içine monte edilenbirimler bağlanır. Bazı portlarda kasa yüzeyinde anakarta monteli Ģekilde bulunur. Buportlara kasa dıĢından ulaĢılır ve mikrofon gibi kasa dıĢında bulunması gereken cihazlarbağlanır. Resim 1.7: Anakart üzerindeki portlar 1. PS/2 portu: YeĢil ve mor renklerde ayrı iki PS/2 portu olan anakartlar da vardır.Bunlardan yeĢiline fare, mor olanına ise klavye takılır. Buradaki porta ise klavye ve fareden 10
 17. 17. her ikisi de takılabilir. Tek olmasının sebebi günümüzde USB klavye ve farelerin daha çokkullanılmasıdır. Resim 1.8: PS/2 fare, klavye ve konnektörleri 2-9. USB 3.0, USB 2.0 Port: Her anakart üreticisi farklı sayıda USB port kullanabilir.Bu anakarta 6 adet USB 3.0 portu ve 2 adet USB 2.0 portu koyulmuĢtur. USB cihazlarınbağlanmasını sağlar. Resim 1.9: USB 3.0 konnektörleri 10. S/PDIF: Sayısal (dijital) ses çıkıĢı sağlayan birimdir. Bu birimle ses analogdönüĢümü yapılmadan doğrudan sayısal olarak çıkıĢ birimine gönderilir. Böylece ses analogyerine sayısal gideceğinden seste kayıp olmaz. Dijital bilgi: Türkçe karĢılığı sayısaldır. Bilgisayar dilinde “0” ve “1”lerden oluĢanbilgilerdir. Analog bilgi: Belli sınırlar içinde sürekli olarak değiĢen elektrik sinyalidir. 11
 18. 18. Resim 1.10: S/PDIF konnektörü 11-12. Fireware (IEEE1394 – 6 pin, 4 pin) port: Bilgisayara çevre ürünleribağlanmasında kullanılan yüksek hızlı arayüz bağlantısıdır. IEEE 1394 standardına dayalıdır.Dijital kameralar ve video kaydedici cihazların bilgisayara bağlanıp hızlı veri aktarımıyapmak için geliĢtirilmiĢtir. Resim 1.11: Fireware konnektörleri 13-14. eSATA port: eSATA, haricî SATA anlamında, External SATA demektir. TekbaĢına yeni bir standarttan ziyade, SATA standardı için "dıĢarıya" bir uzatma olarakdüĢünebilirsiniz. eSATA arabiriminin çıkıĢ amacı, bilgisayar dıĢına koyduğumuz haricîdiskler için sağlıklı ve hızlı bir bağlantı kurmak. ġu anda haricî depolama için yaygın olarakkullanılan Hi-Speed USB ve Firewire 400 (IEEE 1394b) gibi arabirimlerin özellikleperformans tarafındaki kısıtlamalarından kurtulurken uygulamada da kolaylık sağlıyor.AĢağıdaki tabloda saf aktarım rakamlarını görüyorsunuz. Arabirim Max. aktarım hızı Kablo uzunluğu Firewire 400 50 MB/s 4.5 metre Hi-Speed USB 60 MB/s 5 metre SATA I/II/III 150/300/600 MB/s 1 metre eSATA 600 MB/s 2 metre Tablo 1.1: e-SATA karĢılaĢtırma tablosu 12
 19. 19. Resim 1.12: eSATA konnektörü 15-16. LAN (RJ-45) portu: Yerel ağ ve internete bağlanmak için kullanılır. Resim 1.13: RJ-45 konnektörü 17. Ses giriĢ ve çıkıĢı: Kulaklık ve 5+1, 7+1 gibi ses sistemleri takmak için kullanılır. 18. Floppy bağlantısı: Disket sürücüsünün anakarta bağlanması için kullanılır. Sonderece yavaĢ ve sınırlı kapasiteye sahip olması nedeniyle günümüz anakartlarında bu slotlarkullanılmamaktadır. 19. IDE (integrated drive elektronics) bağlantısı: Harddisk, CD-ROM, CD-Writter,DVD-ROM, DVD-Writter gibi sürücülerinin anakarta bağlanması için kullanılır. 20. SATA bağlantısı: Serial ATA (SATA) birimi ise günümüzde depolama birimleriiçin en çok kullanılan arayüzdür. SATA kabloları IDE kablolara göre çok daha incedir. 21. ATX güç konnektörleri: Anakartın tüm iĢlevleri yerine getirebilmesi için güçkaynağının anakarta bağlanmasını sağlayan konnektörlerdir. 22. Ön panel bağlantıları: Bilgisayar kasasındaki aç-kapa, reset, led, ve USBbağlantılarının aktif hâle gelmesi için takılması gereken konnektörlerdir.1.2.3. Anakart ÇeĢitleri Anakart üreticilerinin uyması gereken bazı standartlar vardır. Bu standartlara göreanakart boyutları, üzerindeki portların, soketlerin, slotların, panel bağlantı noktalarının vevidalarının yerleri belirlenmiĢtir. Bu sayede anakartın kasaya montajı ve donanım kartlarıeklenmesi sırasında sorun yaĢanmamaktadır. Anakartlar aĢağıdaki formlara göre üretilir. 13
 20. 20.  XT anakartlar  AT anakartlar  ATX anakartlar1.2.3.1. XT Anakartlar Ġlk kiĢisel bilgisayarlarda kullanılan anakartlardır. Bu anakartlar 8086 ve 8088mikroiĢlemciler için üretilmiĢ olup bu iĢlemciler üzerinde sabit olarak sunulmaktaydı. Budurumda iĢlemcinin değiĢtirilmesi için anakartın değiĢtirilmesi gerekiyordu. Bu anakartlardaek donanım birimlerinin 8 bit olması gerekiyordu.1.2.3.2. AT Anakartlar XT anakartlardan sonra 1982 yılından itibaren kullanılmaya baĢlamıĢ ve günümüzATX anakartlarına benzer anakartlardır. ISA, PCI ve AGP veriyollarını desteklemektedir.PS/2 desteği yoktur. 5V ve 12 V güç desteği sunar. ĠĢlemcinin değiĢtirilebilmesi için uygunolarak üretilmiĢtir.1.2.3.3. ATX Anakartlar AT anakartlardan sonra üretilmeye baĢlanan ve önceki anakartlara göre daha fazlagiriĢ çıkıĢ desteği sunan anakartlardır. Bu anakartlar ile birlikte diğer donanım birimleritümleĢik özelliklerde anakart üzerinde kullanılmaya baĢlanmıĢtır. Donanım birimlerininmontajı için daha esnek ve kullanıĢlı tasarımları ile dikkat çeken bu anakartlar günümüzde ençok kullanılan anakartlardır. BIOS güncellemeleri ve güç yönetimi konusunda diğeranakartlara göre çok daha geliĢmiĢ seçenekler sunmaktadır. ATX anakartların micro-ATXolarak küçük boyutlu kasalar için üretilen çeĢitleri de mevcuttur. Günümüzde en çok kullanılan anakart formları ATX ve micro ATX standartlarıdır.Ancak geliĢen teknoloji ve donanım birimlerindeki değiĢmeler neticesinde BTX adı verilenyeni nesil anakartların üretimine baĢlanmıĢtır. BTX anakartlar ile sistemin güç yönetimi vesoğutması ön plana çıkmıĢ donanım birimlerinin yerleĢiminde önemli değiĢiklikler meydanagelmiĢtir.1.2.4. Anakart Kullanım Kılavuzu Anakartların üzerindeki bileĢenleri, anakartta kullanılan biosun özelliklerini anlatan vebilgi veren kitapçıklara anakart kullanım kılavuzu denir. Kullanım kılavuzları anakart satınalındığında yanında verilmektedir. Kılavuzda anakart montajının nasıl yapılacağı, iĢlemcinin ve bellek birimlerinin nasılmonte edileceği, jumper ayarları, led ve kablo bağlantılarının nasıl yapılacağı belirtilir.Ayrıca anakart biosunda yapılabilecek iĢlemler ve bios temel ayarlarının anlatımı bukılavuzda bulunmaktadır. Çoğunlukla anakart kılavuzu ile anakartın sürücülerini veyazılımlarını içeren bir cd verilmektedir. Bu cd içerisinde sistem kurulumlarından sonraanakart bileĢenlerini tanıtan sürücü dosyaları, bios güncellemeleri ya da anakart için uygunprogramları içeren yazılımlar ve anakart ile ilgili resim ve video dosyaları bulunur. 14
 21. 21. 1.2.5. Anakart Seçimi Her Ģeyden önce, alacağınız anakart, alacağınız kasanın içine sığmalıdır, bu yüzdenkasayı ve anakartı, boyutları birbirine uyacak Ģekilde seçmelisiniz. Anakartınızın ne tür iĢlemcileri desteklediği de önemlidir. Farklı firmalara ait farklıiĢlemciler bulunmaktadır ve ürettikleri iĢlemciler fiziksel olarak farklı yapılara sahipolduklarından birini destekleyen bir anakartın, diğerini desteklemesi mümkün değildir. Bunaek olarak her anakart da bir iĢlemci üreticisinin ürettiği her iĢlemciyi destekleyemez, oyüzden gereksinim duyduğunuz iĢlemciyle çalıĢabilecek bir anakart seçmelisiniz. Anakart seçilirken dikkat etmeniz gereken diğer bir etken de ne kadar RAMkullanılacağıdır. Anakartı alırken, bugün ihtiyaç duyulan RAM miktarının iki katına kadardestekleyen bir anakart seçilmesi uygun olacaktır. Bu sayede gelecekte anakartıdeğiĢtirmeden bir RAM yükseltmesi yapılabilir. Ekran kartı da anakart seçimini etkileyen faktörlerden biridir. Yüksek grafik kalitesinesahip programlar ya da oyunlarla kullanılmayacaksa anakartla bütünleĢik bir ekran kartıyeterli olabilir. Ancak grafik kalitesi yüksek programlar için ayrı bir ekran kartı satınalınması daha uygun olacaktır. Bu durumda, seçilecek anakartın bu ekran kartını destekleyipdesteklemeyeceği kontrol edilmelidir. 15
 22. 22. UYGULAMA FAALĠYETĠUYGULAMA FAALĠYETĠ ĠĢlem Basamakları Öneriler Anakartı kasa üzerine monte ediniz. Farenizi kasanızdaki uygun porta takınız Klavyenizi anakart üzerindeki uygun porta takınız Hoparlörünüzü anakart üzerindeki uygun porta takınız 16
 23. 23. ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRMEÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME AĢağıdaki soruları dikkatlice okuyunuz ve doğru seçeneği iĢaretleyiniz.1. AĢağıda anakart hakkında verilen seçeneklerden hangisi doğrudur? A) MikroiĢlemci tümleĢik olarak gelir. B) Bütün donanımlar anakart portlarına, soketlerine, slotlarına, konnektörlerine göre tasarlanır. C) Sistemin veriyolu bant geniĢliğinin hepsini en yavaĢ birime tahsis eder. D) Her anakart üreticisinin kendi standartları vardır.2. AĢağıdakilerden hangisi günümüz anakartlarının en çok kullanılan veriyoludur? A) ISA B) AGP C) PCI D) PCI-e3. RAM slotlarının fazla oluĢu aĢağıdakilerden hangisini sağlar? A) Bilgisayarın daha hızlı çalıĢmasını sağlar. B) Anakart üzerinde daha fazla geniĢleme yuvası kullanılmasına olanak sağlar. C) TümleĢik ekran kartının daha performanslı çalıĢmasını sağlar. D) Daha fazla RAM eklenmesini sağlar.4. ĠĢlemci yuvası hakkında söylenenlerden hangisi doğrudur? A) ĠĢlemci yuvası etrafında çok fazla yer kaplayan elemanın olmaması gerekir. B) ĠĢlemci yuvaları her türlü iĢlemciyi destekler. C) ĠĢlemci yuvasına birden fazla iĢlemci takılabilir. D) Sadece soket tipi iĢlemci yuvası vardır.5. AĢağıdakilerden hangisi yavaĢ olması sebebiyle günümüz anakartlarında kullanılmayan veriyoludur? A) PCI B) PCI-e C) AGP D) ISA6. AĢağıdakilerden hangisi ISA veriyolunun özelliklerinden değildir? A) 8-16 bit veriyoluna sahiptir. B) Bant geniĢliği çok düĢüktür. C) Adres yolu 24 bittir. D) Tak-çalıĢtır özelliğine sahiptir.7. Veri yolları hakkında aĢağıda verilen seçeneklerden hangi yanlıĢtır? A) AGP ve PCI-e sadece ekran kartları için üretilmiĢ veriyollarıdır. B) PCI-e en hızlı veriyoludur. C) PCI ile PCI-X aynı veriyolunu ifade eder. D) Veriyollarında bant geniĢliğinin fazla oluĢu hızı artıran faktörlerdendir.8. AĢağıdakilerden hangisi anakart üzerinde yer almaz? A) Chipset B) Bellek C) ĠĢlemci D) Sabit disk 17
 24. 24. 9. Chipset hakkında söylenenlerden hangisi doğrudur? A) Anakarta takılan mikroiĢlemcinin hızı çipsetten değiĢtirilebilir. B) Anakarttaki bilgi akıĢ trafiğini denetler. C) Anakart üzerindeki tek yongadır. D) Chipset yongaları adlarını anakartta bulundukları yerlere göre almıĢtır.10. Portlar hakkında verilenlerden hangisi doğrudur? A) Bir anakart üzerinde biri klavye diğeri fare için iki PS/2 portu bulunmalıdır. B) Klavye ve fare USB porta takılmaz. C) USB portuna bağlanacak donanımlar veriyolu hızını ortak paylaĢır. D) TümleĢik donanım teknolojisi port sayısını azaltmıĢtır.11. eSATA hakkında söylenenlerden hangisi yanlıĢtır? A) DıĢarıdan bağlanacak SATA birimleri için bağlantı noktası oluĢturur. B) SATA ve eSATA konnektörleri aynıdır. C) Bağlanacak kablo uzunluğu 2 metre uzunluğunda olabilir. D) USB’den daha hızlıdır.12. AĢağıdakilerden hangisi anakart seçilirken dikkat edilecek hususlardan değildir? A) Alınacak anakart kasaya uygun olmalıdır. B) Veriyolu hızı yüksek anakart alınmalıdır. C) USB portu sayısı fazla olmalıdır. D) Grafik iĢlemleriyle uğraĢacaklar tümleĢik ekran kartlı anakart seçmelidir.13. AĢağıdakilerden hangisi anakart formlarından değildir? A) Tower B) ATX C) BTX D) mATX AĢağıdaki cümlelerin baĢında boĢ bırakılan parantezlere, cümlelerde verilenbilgiler doğru ise D, yanlıĢ ise Y yazınız.14. ( ) Bant geniĢliği, birim zaman aktarılabilecek veri miktarıdır.15. ( ) AGP veriyoluna ses kartı takılabilir.16. ( ) PCI-e 2.0 için de hat baĢına 500 MB/s bant geniĢliği vardır.17. ( ) BIOS’a girmek için bilgisayar açılıĢında ESC tuĢuna basılır.18. ( ) Chipset sistem veriyolu hızını belirler.19. ( ) PCI-e slotu, güç tüketimini açısından AGP slotundan daha verimlidir.20. ( ) RJ-45 portu, yerel ağ ve internete bağlanmak için kullanılır. 18
 25. 25. DEĞERLENDĠRME Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karĢılaĢtırınız. YanlıĢ cevap verdiğiniz ya da cevapverirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız.Cevaplarınızın tümü doğru ise bir sonraki öğrenme faaliyetine geçiniz. 19
 26. 26. ÖĞRENME FAALĠYETĠ–2 ÖĞRENME FAALĠYETĠ -2 AMAÇ Uygun ortam ve gerekli araç gereç sağlandığında; iĢlemcileri tanıyıp uygun iĢlemciyianakarta takabileceksiniz. ARAġTIRMA  ÇeĢitli bilgisayar satıĢ mağazalarını gezerek veya internet sitelerini inceleyerek iĢlemci çeĢitlerini araĢtırınız.  ĠĢlemci satın alırken hangi özelliklere dikkat edildiğini ve bunun nedenini araĢtırınız. AraĢtırma sonuçlarınızı öğretmene teslim edecek veya sınıfta sunacak Ģekilde hazırlayınız. 2. ĠġLEMCĠLER ĠĢlemciler, mikroiĢlemciler bilgisayara yüklenen iĢletim sistemini ve diğer tümprogramları çalıĢtırıp bu programların iĢlemlerini yerine getirir. Bu sebeple merkezî iĢlembirimi (MĠB) adını alırlar, Ġngilizcedeki karĢılığı ise “Central Processing Unit”dir (CPU). Genel bir bilgisayar dört ana birimden oluĢur. Bunlar sırasıyla aĢağıdaki gibidir:  Merkezî iĢlem birimi (MĠB, central processing unit-CPU)  Hafıza-bellek (memory)  GiriĢ/çikiĢ (Input/Output-I/O) ünitesi  GiriĢ çıkıĢ ünitesine bağlanan çevre birimleri (fare, klavye, yazıcı, tarayıcı, monitör vb.). Resim 2.1: Bilgisayardaki 4 ana birim2.1. ĠĢlemci Yapısı ve ÇalıĢması ĠĢlemler yapılırken sayısal (mantıksal 1 veya 0) mantık kullanılmaktadır. Yani ikisayıyı toplamak için ilk olarak sayıların ikilik değerleri (1001010 Ģeklinde) ele alınır vebunun üzerine iĢlemler yapılarak sonuç elde edilir. Bir film izlerken ya da bir program kullanırken ekrandaki görüntünün oluĢması,programın sonuç üretmesi için hafızada bulunan ikilik değerler birleĢtirilir ve böylece sonuçoluĢur. 20
 27. 27. ĠĢlemciler hafızalarında bulunan komutlarla dıĢarıdan gelen uyarılar eĢliğindeiĢlemleri yapmaktadır. ĠĢlemcinin hafızasında bulunan komutlara o iĢlemcinin komut setidenir ve hangi uygulamayı kullanırsak kullanalım bizim kullandığımız uygulama iĢlemcininanlayacağı bu komut setlerine dönüĢtürülerek sonuç elde edilir. ĠĢlemciler komut setlerine göre CISC ve RISC olmak üzere ikiye ayrılır. CISC: Kompleks komutlara, yani bir seferde birden fazla iĢlemi yerine getirebilenkomutlara sahip iĢlemci mimarisidir. RISC: Her seferinde tek bir iĢlem gerçekleĢtiren basit ve hızlı komutlara sahip iĢlemcimimarisidir. Normalde bilgisayarımızda veya baĢka kompleks ürünlerde sadece bir tane iĢlemcininolduğunu düĢünürüz oysaki detaylıca inceleyecek olursak diğer ünitelerin de (ekran kartı,TV kartı, ses kartı gibi) merkezî iĢlem birimine sahip olduğunu görürüz. Bilgisayarda tüm programlar sabit diskte (hard disk) tutulur. ĠĢlemci her saniyedemilyonlarca, hatta milyarlarca komutu iĢleyebilecek kapasiteye sahiptir. 1 hertz (Hz) = saniyede 1 çevrim 1 megahertz (MHz) = saniyede 1.000.000 çevrim 1 gigahertz (GHz) = saniyede 1.000.000.000 çevrim Resim 2.2: Sinyal Sabit disk, iĢlemcinin komut iĢleme hızına ulaĢamaz. Bu sorunu ortadan kaldırmakiçin programlar sabit diskten alınarak RAM’e (random access memory) rastgele eriĢimlibelleğe yüklenir. RAM’den de iĢlemciye aktarılır. Bir program RAM’e yüklendiğinde veiĢlemci kendisinden istenileni gerçekleĢtirdiğinde buna program (yazılım) çalıĢıyor deriz. RAM = Rasgele EriĢimli Bellek = Sistem Belleği = Ana Bellek Verinin sabit disk, RAM ve iĢlemci arasındaki akıĢı tek yönlü bir iĢlem değildir.ĠĢlemcinin yaptığı iĢlemler sonucunda ürettiği veriler de iĢlemciden, RAM’e ve oradan dasabit diske alınarak sabit diskte tutulur. ġekil 2.3: Sabit disk-ram, iĢlemci arası veri iletiĢimi 21
 28. 28. Bütün programlar RAM’da çalıĢtığına göre neden getir-götür iĢiyle uğraĢılıyor vebilgiler RAM’da tutulmuyor sorusu akla gelebilir. Bunun cevabı kısaca, RAM içindekibilgilerin elektrik kesildiğinde silinmesi ve maliyettir. ĠĢlemci kendi içinde bir mimariye sahip olup iĢlemlerin yapılabilmesi için birçokbirimi bulunmaktadır. Bu birimlerden en önemlileri sırasıyla;  Kontrol birimi,  Ġletim yolları,  Kaydedici,  Sayıcılar,  GiriĢ/çikiĢ tamponları,  Aritmetik mantık birimi,  Kayan nokta birimidir. Kontrol birimi: Bütün komutlar buradan iĢletilir. ĠĢlenen komuta göre mikroiĢlemciiçerisindeki bir veri değiĢtirilir veya bir verinin iĢlem içindeki baĢka bir bölüme aktarılmasısağlanır. Ġletim yolları (bus): Bu yollar iĢlemci ile bilgisayarın diğer birimleri arasındakibağlantıyı sağlayan iletkenlerdir. Üç tip iletim yolu vardır. Adres yolu (adress bus): ĠĢlemcinin bilgi yazacağı veya okuyacağı her hafızahücresinin ve çevre birimlerinin bir adresi vardır. ĠĢlemci, bu adresleri bu birimlere ulaĢmakiçin kullanır. Adresler, ikilik sayı gruplarından oluĢur. Bir iĢlemcinin ulaĢabileceğimaksimum adres sayısı, adres yolundaki hat sayısı ile iliĢkilidir. 2Adres hattı sayısı = Maksimum hafıza kapasitesi Bir mikroiĢlemci 16 adres hattına sahipse adresleyebileceği maksimum hafızakapasitesi, 216 = 65536 bayt = 64 KB olacaktır. Veriyolu (data buses): ĠĢlemci, hafıza elemanları ve çevresel birimleriyle çift yönlüveri akıĢını sağlar. Birbirine paralel iletken hat sayısı veriyolunun kaç bitlik olduğunugösterir. Örneğin, iletken hat sayısı 64 olan veriyolu 64 bitliktir. Yüksek bit sayısına sahipveriyolları olması sistemin daha hızlı çalıĢması anlamına gelir. Kontrol yolu (control buses): ĠĢlemcinin diğer birimleri yönetmek ve eĢzamanlamayı (senkronizasyon) sağlamak amacı ile kullandığı sinyallerin gönderildiğiyoldur. Kaydedici MikroiĢlemci ile hafıza ve giriĢ/çıkıĢ (I/O-Input/Output) kapıları arasındaki bilgialıĢveriĢinin çeĢitli aĢamalarında, bilginin geçici olarak depolanmasını sağlar. Sayıcılar (counter) ĠĢlemi yapılacak komut ve verilerin adreslerini taĢıyarak bilgisayarın çalıĢmasısırasında hangi verinin hangi sırada kullanılacağını belirler. 22
 29. 29. GiriĢ/çıkıĢ tamponları (buffers) MikroiĢlemcinin dıĢ dünyaya adres, veri ve kontrol sinyallerini iletirken dıĢ dünya ileiletiĢimin sağlandığı bir çeĢit kapı görevi görür. Aritmetik mantık birimi (ALU-aritmetic logic unit) MikroiĢlemcinin en önemli kısmıdır. Toplama çıkarma gibi iĢlemlerin yapıldığıbölümdür.2.2. ĠĢlemci ÇeĢitleri Nasıl ki dünyada birçok anakart üreticisi pek çok çeĢitte üretim yapıyorsa ve pek çokfirmadan oluĢuyorsa iĢlemcilerde de aynı Ģey geçerlidir. ĠĢlemci üreticileri de dünyaüzerindeki kullanıcılar için birçok çeĢit ve içeriğe sahip iĢlemciler üretmektedir. ĠĢlemciler anakart üzerine bağlantı Ģekillerine göre soket iĢlemciler ve slot iĢlemcilerolmak üzere ikiye ayrılır.2.3. ĠĢlemci Seçimi Yeni bir bilgisayar satın alırken iĢlemci ve anakart konularına ayrıca dikkatedilmelidir. Bu iki bileĢen performansları da diğer tüm bileĢenlerin performansına doğrudanetki eder. Her iĢlemcinin her anakarta takılamayacağını göz önünde bulundurarak çalıĢmakistediğiniz iĢlemciyi seçtiğinizde onu destekleyen anakartları gözden geçirmelisiniz. Performans istenilen durumlarda FSB ve ön belleği yüksek, HT (hyper threading) veçok çekirdekli iĢlemci tercih etmelidir. Toplumumuzda genel kabul gören almıĢken en iyisini alayım mantığı yanlıĢtır. Sadeceinternete giren ve ofis programlarıyla çalıĢan birinin hızlı bir iĢlemci almasına gerek yoktur.2.4. ĠĢlemci Montajı Anakartlarda anlatıldığı gibi insanlar üzerinde deĢarj yapılmadığı sürece var olan birelektrik yükü çok hassas elektriksel değerlerle çalıĢan bilgisayar donanımlarına zararverebilir. Bu nedenle bilgisayar parçalarına dokunmadan önce üzerinizdeki antistatik yükünboĢaltılması gerekir. Bunun için en basit yöntem olarak eller bulunduğunuz mekândakiduvara veya metal olan kalorifer peteği, çeĢme gibi yerlere dokundurulabilir. ĠĢlemci, anakart kasaya monte edilmeden önce takılırsa kolaylık sağlayacaktır.2.5. ĠĢlemci Soğutması Bilgisayar sisteminde en hızlı çalıĢan birim mikroiĢlemcilerdir. ĠĢlemci üreticileri buhızı sağlayabilmek için yukarıdaki tabloda gösterildiği gibi daha fazla transistörü bir gövdeiçerisine sığdırma yarıĢına girmiĢlerdir. Bu yarıĢ doğal olarak mikroiĢlemcilerde ısınmaproblemini yanında getirmiĢtir. Örnek olarak bir sınıf içerisinde 30 öğrencinin nefes alıpvermesiyle bile ortam ısısı artmaktadır. Aynen öyle milyonlarca iĢ yapan transistörün soğukkalması da düĢünülemez. Bu sıcaklık öyle noktalara ulaĢır ki mikroiĢlemci zarar görebilir. 23
 30. 30. Bu noktada devreye soğutucular ve fanlar girer. Soğutucu ve fan mikroiĢlemciyi idealçalıĢma ısısı aralığında tutar. Soğutma çeĢitleri Üç çeĢit soğutma sistemi kullanılır. Bu soğutma sistemlerinin birbirine göreavantajları ve dezavantajları vardır. Örneğin daha iyi soğutanın daha pahalı olması birdezavantajdır. Soğutma Ģekli ihtiyaca göre seçilmelidir.  Havayla soğutma ĠĢlemci üzerinde soğutucu, onun üzerinde de fanın bulunduğu soğutma düzeneğidir.ĠĢlemciden çekilen ısı ince petekler üzerinden fan yardımıyla havaya aktarılır. Isınan havanındoğal olarak kasadan da dıĢarı atılması gerekir. Kasa fan sistemi düzgün çalıĢmazsaistediğiniz kadar mikroiĢlemci soğutma sisteminiz iyi olsun, aynı hava devridaim edileceğiiçin ortam ısısı gittikçe yükselecek ve kasa içindeki yüksek ısı üreten birimler zarargörecektir.  Suyla soğutma ĠĢlemci üzerindeki ısının suya aktarıldığı, suyun ısısının da radyatör-fan düzeneğivasıtasıyla dağıtıldığı sistemdir. Su soğutma sistemi hava soğutmalı sistemden dahaverimlidir fakat su soğutma sistemleri iyi bir hava soğutmalı sistemden daha pahalıdır.  Isıl borulu soğutma ĠĢlemcinin ısısı soğutucu vasıtasıyla içinde özel bir sıvı olan ısı borularına (heat pipes)aktarılır. Özel sıvı çok çabuk buharlaĢabilen ve yoğunlaĢabilen bir sıvıdır. ĠĢlemciüzerindeki ısı, soğutucu blokun içinde bulunan boruların içindeki sıvıyı buharlaĢtırır.BuharlaĢarak yukarı doğru hareket eden sıvı, ısısını salarak boruların üst kısmında tekraryoğunlaĢır ve aĢağı iner. Sıvının bu hareketiyle iĢlemci ısısı iĢlemciden uzaklaĢtırılmıĢ olur.Termal macun: ĠĢlemci ve soğutucunun yüzeyleri dümdüz gibi gözükse de aslında gözlegörülemeyecek düzeyde pürüzlere sahiptir. Bu iki yüzey arasındaki ısı alıĢveriĢini artırmakiçin termal macun geliĢtirilmiĢtir. 24
 31. 31. 2.6. Soğutucu ve Fan Montajı ĠġLEMCĠ ve SOĞUTUCU MONTAJ ADIMLARI Core i7 serisinde 920 iĢlemcisinin tabanlı anakarta takılması anlatılmıĢtır. Statik elektrik vücuttan atıldıktan sonra iĢlemci Dikkat edilirse iĢlemci üzerinde pin yoktur. Bu kutusundan çıkarılır. serilerde pinler anakarttaki sokettedir.Anakartta iĢlemci için kızaklı soket 1366 vardır. Kızağın kilidine bastırılarak hafif yana çekilip kaldırılır. Soketteki koruyucu plastik çıkarılır. Yakından bakıldığında pinler görülmektedir. 25
 32. 32. MikroiĢlemci üzerindeki çentikler sokete yanlıĢ Çentikler denk gelecek Ģekilde iĢlemci sokete takılmayı önlemektedir. yerleĢtirilir. Soket kapağı kapatılır. ĠĢlemcinin sokete oturup oturmadığı kontrol edilir. Kızak kilidiyle mikroiĢlemci sabitlenir. MikroiĢlemci soğutucu takılmaya hazır hâle gelir. 26
 33. 33. Soğutucunun yandan görünüĢü Üstte monte edeceğimiz soğutucu görülmektedir. Yeni nesil iĢlemciler daha çok ısındıkları için ısıl borulu soğutma kullanılmıĢtır. Termal macun ince bir çizgi gibi sıkılmalıdır. Sıkılan macun tüm yüzeye eĢit ve ince bir tabaka olarak dağıtılır. ĠĢlemci etrafına bulunan 4 deliğe soğutucunun Soğutucu üzerindeki ısıyı dağıtacak olan fanın plastik pinleri denk gelecek Ģekilde anakart üzerindeki bağlantı noktasınakonumlandırılarak bağlantı noktalarına bastırılır. bağlanmasıyla iĢlem tamamlanır. 27
 34. 34. UYGULAMA FAALĠYETĠUYGULAMA FAALĠYETĠ AĢağıda verilen iĢlem basamaklarını takip ederek konuyu daha da pekiĢtirelim. Öneriler kısmı, uygulama faaliyeti için yönlendirici olacaktır ĠĢlem Basamakları Öneriler ĠĢlemciyi anakart üzerine monte ediniz. Soğutucuyu monte ediniz. 28
 35. 35. ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRMEÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME AĢağıdaki cümlelerin baĢında boĢ bırakılan parantezlere, cümlelerde verilenbilgiler doğru ise D, yanlıĢ ise Y yazınız.1. (...) ĠĢlemci, bilgisayarın birimlerinin çalıĢmasını ve bu birimler arasındaki veri akıĢını kontrol eden, veri iĢleme görevlerini yerine getiren elektronik aygıttır.2. (...) Kontrol birimi bütün komutların iĢletildiği birimdir.3. (...) Soğutma sistemlerinin iyi soğutanı daha pahalıdır. AĢağıdaki cümlelerde boĢ bırakılan yerlere doğru sözcükleri yazınız.4. ĠĢlemciler komut setlerine göre ........... ve ............ olmak üzere ikiye ayrılır.5. Elektrik kesildiğinde içeriği silinen bellek ................’tir AĢağıdaki soruları dikkatlice okuyunuz ve doğru seçeneği iĢaretleyiniz.6. MikroiĢlemciden sonraki en hızlı bellek hangisidir? A) RAM B) ROM C) Ön bellek D) Sabit disk7. AĢağıdakilerden hangisi mikroiĢlemciyi ifade etmez? A) DSP B) MĠB C) CPU D) µP8. Verilenlerden hangisi mikroiĢlemcinin yapısını oluĢturmaz? A) Sinyal üretici B) Ġletim yolları C) Kaydedici D) Sayıcı9. 32 adres hattına sahip bir iĢlemcinin adresleyebileceği bellek miktarı aĢağıdaki seçeneklerden hangisidir? A) 4 GB B) 8 GB C) 8 KB D) 4 MB 29
 36. 36. 10. Grafikle uğraĢacak biri, performansı yüksek iĢlemci almak istiyorsa aĢağıdakilerden hangisine dikkat etmez? A) FSB’sinin yüksek olmasına B) Ön belleğinin büyük olmasına C) Çok çekirdekli olmasına D) DüĢük güç tüketmesineDEĞERLENDĠRME Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karĢılaĢtırınız. YanlıĢ cevap verdiğiniz ya da cevapverirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız.Cevaplarınızın tümü doğru ise bir sonraki öğrenme faaliyetine geçiniz. 30
 37. 37. ÖĞRENME FAALĠYETĠ–3 ÖĞRENME FAALĠYETĠ-3 AMAÇ Bilgisayar anakartı ile uygun bellek modülünün çeĢidini tespit edebileceksiniz. ARAġTIRMA  Eski ve kullanılmayan bellek çeĢitlerini getirerek belleğin çeĢidi hakkında sınıf ortamında tartıĢınız.  Ġnternette bulmuĢ olduğunuz bellek çeĢitlerinin resimlerini sınıfta arkadaĢlarınızla paylaĢınız. 3. BELLEKLER Bellekler, bilgi depolama üniteleridir. Bilgisayarlar her türlü bilgiyi (resim, ses, yazıgibi) ikilik sayılar ile kullanır ve saklar. Bir bilgi mantıksal olarak “0” ve ”1”lerden oluĢur.Aynı Ģekilde bu ikilik bilgiler kısa veya uzun süreli depolanırken de kullanılır.3.1. Belleğin Yapısı ve ÇalıĢması Resim 3.1: ROM hafıza bölgesi Bilgisayardaki adresleme tekniği açısından ROM hafızalar, RAM alanının içerisindebulunmaktadır. RAM hafıza haritasının bazı bölgelerine bir veya birkaç tane ROM’a denkgelecek Ģekilde yerleĢtirilmiĢtir. ROM hafızadaki bilgiler sabit kaldığı için bilgisayara güçverildiğinde sistem direkt olarak ROM’daki belirli bir adrese konumlanır. Bilgisayar buadresten itibaren program ve veri kodlarını okumaya baĢlayarak çalıĢmasını yürütür. 31
 38. 38. 3.2.Bellek ÇeĢitleri Resim 3.2: Bellek çeĢitleri Günlük kullanımda, RAM, hafıza ve bellek kelimeleri çoğunlukla aynı kavramı ifadeetmekte kullanılır. Hangi kavramı kullandığınız çok önemli olmayabilir ancak doğrusınıflandırmayı bilmeniz önemlidir. Öncelikle temel kavramların aslında neyi ifade ettiği bilinmelidir. Hafıza veya bellekkelimeleri daha üst düzey ifadelerdir. Bilgisayarın ana hafızası olan RAM’in, sadece bir hafıza türü olduğu unutulmamalıdır.RAM’in yanı sıra bilgisayar bünyesinde daha birçok hafıza birimi vardır. CMOS, ROM,EPROM, flash gibi kavramların hepsi birer hafıza türüdür. Bellek ÇeĢitleri Veri Saklama Açılımı RAM Geçici Random Access Memory CMOS Geçici Complementary Metal Oxide Semiconductor ROM Kalıcı Read Only Memory PROM Kalıcı Programmable ROM EPROM Kalıcı Erasable Programmable ROM EEPROM Kalıcı Electronically Erasable Programmable ROM Flash Kalıcı Tablo 3.1: Bellek çeĢitleri3.2.1. RAM(Random Access Memory-Rasgele EriĢimli Bellek ) RAM, elektrik kesildiğinde içerisindeki veriler kaybolduğundan iĢlemcinin iĢleyeceğiverilerin tutulduğu geçici bir depolama alanıdır. Bilgisayar üzerinde iĢlem yaparken en önemli noktalardan biri yeterli ve kaliteliRAM’lere sahip olunmasıdır. Aksi hâlde yeterli RAM alanı mevcut değil ise düĢükperformansın yanında birçok yazılımı çalıĢtıramama gibi problemler de çıkabilir. 32
 39. 39. Resim 3.3: Ofis yazılımı- hesap çizelgesi RAM’ler hesap çizelgesi gibi organize edilmiĢtir. RAM bölümü adreslenerek adrestenokuma ya da adrese yazma iĢlemleri yapılabilir. Programlar ve veriler kullanımda olmadıkları zamanlarda yığın depolama alanındatutulur. Bu genellikler sabit disk olmakla beraber, USB bellek veya CD, DVD gibi optikortamlar da olabilir. Talep olduğunda programlar yığın depolama aygıtından RAMekopyalanır ve ardından çalıĢır. Programların çalıĢabilmesi için öncelikle RAM’e aktarılması gerekmektedir. BuiĢlemin temel amacı, CPU tarafından iĢlenecek veri ve komutlara çok daha hızlı bir ĢekildeeriĢilme ihtiyacıdır. CPU RAM’e sabit disklerden çok daha hızlı eriĢir. Eğer çağrılan program sahip olunan RAM’den daha büyük boyutta ise belirliaralıklarla sabit diskten transfer yapılması gerekmektedir. Bu özellikle büyük bilgisayaroyunları ve çok RAM kullanan tasarım programlarında ortaya çıkabilir. RAM’in bu tarz yetersiz kalması durumlarına karĢın iĢletim sistemi PageFile servisiile sabit diskin bir kısmını RAM gibi kullanmaya çalıĢır.RAM ölçüm birimleri  RAM modülleri Bayt cinsinden ifade edilir.  256 MB, 512 MB, 1 GB, 2GB modüller hâlinde satılır.  Hafıza büyüklük ölçülerini tekrar hatırlayınız:  1 Bayt (B) = 8 Bit  1 Kilobayt (KB) = 1024 Bayt  1 Megabayt (MB) = 1024 KB = 1,048,576 Bayt  1 Gigabayt (GB) = 1024 MB = 1,073,741,824 Bayt  1 Terabayt (TB) = 1024 GB = 1,099,511,627,776 Bayt 33
 40. 40. RAM yongaları: Üretim teknolojisindeki geliĢmelere bağlı olarak RAM çipleri veya yongaları, zamanladeğiĢmiĢtir. Günümüzde üretilen yongalar ise bacakları altta olacak Ģekilde CSP yapıdadır. Dikkatederseniz yonganın çevresinde bağlantı bacakları bulunmamaktadır. Görsel olarak bellek yongaları, genelde küçük yeĢil bir PCB yüzeyin dizilmiĢ ufaksiyah modüller hâlindedir. Resim 3.4: RAM modülünün yapısıSIMM RAM paketi SIMM (single inline memory modüle -tek sıralı hafıza modülü), artan RAM ihtiyacınakarĢın PCB üzerine RAM yongalarının yerleĢtirildiği ilk çözümdür. Statik RAM: Statik RAM’ler ise daha yüksek hıza karĢın daha yüksek maliyetlidir ve daha büyükmimari bir yapı kullanır. Bu sebeple genellikle küçük boyutlu olarak ön bellek amacıylakullanılır. Daha çok devreye entegre durumdadır ve yenisi ile değiĢtirilmesi zordur. DRAM (dynamic random access memory – dinamik RAM): ġu anda en popüler bellek türü olan dinamik RAM, düĢük maliyet, küçük mimari yapıve makul derecede hız sunması sayesinde genellikle sistem hafızası olarak kullanılır. Uygunmaliyetlerle yüksek kapasiteli ve esnek çözümler sunabilir. 34
 41. 41. Mikroskobik kapasitörler ve transistörler sayesinde 1 ve 0’ları saklayan özel bir türyarı iletkendir. Teknik olarak aralarındaki en önemli fark ise SRAM’in periyodik olarak yenilenmesigerekmezken DRAM için periyodik yenileme gerekiyor olmasıdır. DIMM RAM paketi (dual inline memory modüle - çift yönlü hafıza modülü) SDRAM’ler baĢlangıcını DIMM modülleri olarak yapmıĢtır. Günümüzde hâlenkullanılan en popüler RAM paketidir. DIMM modüllerinin buffering ve ECC gibi bazı ilavefonksiyonları gerçekleyebilmesi için ekstra pinleri vardır.Dizüstü bilgisayarlar için SO-DIMM olarak adlandırılan bir türevi bulunmaktadır. Single/double sided DIMM DIMM RAM yongaları PCB üzerindeki tek bir yüzeyde bulunur ise bu modül “singlesided” olarak adlandırılır. Modül PCB’sinin her iki yüzeyinde de RAM yongaları varsa buDIMM modülü “double sided” bir RAM olarak ifade edilir. Çift yüzeyli DIMM modülleridoğal olarak biraz daha kalındır ve bazı anakartlarda diğer slotların da dolmasına nedenolabilir. Anakartın desteklediği RAM türleri kapsamında, single veya double side DIMMmodüllerinden hangilerini desteklediği de genelde kitapçıklarda belirtilmiĢtir. DDR: Double data rate (iki kat veri transfer) DDR, double data rate, yani iki kat veri transfer oranı sağlar. Yani aynı saatsinyalinde iki kat veri gönderebilmektedir. DDR SDRAM’ler RDRAM’den daha yavaĢ olsa da ciddi fiyat avantajı ile endüstristandardı olmuĢtur. RAM Türü Açıklaması Modül / Stick Yapısı SRAM Statik RAM - DRAM Dinamik RAM SIMM SDRAM Senkron DRAM DIMM, SO-DIMM RDRAM Rambus DRAM RIMM, SO-RIMM DIMM, SO-DIMM, Micro- DDR SDRAM Çift Veri Transferli SDRAM DIMM DDR2 SDRAM DDR SDRAM Versiyon 2 DIMM, SO-DIMM DDR3 SDRAM DDR SDRAM Versiyon 3 DIMM, SO-DIMM Tablo 3.2: RAM türleri ve modül yapıları 35
 42. 42. Resim 3.5: RAM türleri ve modül yapıları3.2.2. ROM (read only memory-salt okunabilir bellek) ROM, sadece okunabilir bellekler için kullanılan genel bir ifadedir. Ġlk üretilen ROMsadece okunabilir özelliktedir. Daha sonra üretilen ROM çeĢitleri üzerinde elektrikselyöntemlerle değiĢiklik yapılabilmektedir. Bu tipteki hafıza birimleri elektrik kesildiğindedahi bilgilerin saklanması gerektiği durumlarda kullanılmaktadır. Genel olarak dört grubaayrılır. Resim 3.6: ROM yongaları MPROM (masceble programmable read only memory-maske programlı ROM) Özel bir program veya veriyi maskelemek amacıyla kullanılan üretici tarafındanprogramlanan ROM çeĢididir. PROM (programmable read only memory- programlanabilir ROM) Kullanıcı tarafından ROM programlayıcı adı verilen özel bir devre ile sadece bir defaprogramlanabilen ROM türüdür. 36
 43. 43. EPROM (erasable programmable read only memory- silinebilir programlanabilir ROM) Morötesi ıĢık ile silinebilen, içerisindeki bilgiyi yıllarca koruyabilen ROM çeĢididir.Morötesi ıĢık koruyucu gövde üzerindeki quartz ile kapatılmıĢ küçük bir pencereden verilir. Resim 3.7: EPROM yongası EEPROM/FLASH ROM (erasable programmable read only memory- silinebilirprogramlanabilir ROM )Devrede iken elektriksel yolla bir kısmı ya da tamamı değiĢtirilebilen, silinebilen veyeniden veri yüklenebilen bir ROM türüdür. Resim 3.8: EEPROM yongası3.3. Bellek Seçimi Genelde daha fazla performans için daha fazla RAM gerekmektedir. Özellikle birdenfazla program açıkken genel sistem yavaĢlığı ve aĢırı sabit disk kullanımı veya “diskthrashing”dir. Ram yetersiz olduğunda sabit diske daha çok baĢvurulduğundan sabit disk daha çokçalıĢıp ses üretir, buna disk trashing denir. “Anakartın RAM türü ve kapasitesine göre desteklediği RAM hızları neler, önerilenmarka ve modeller (QVL) listesi var mı, kaç adet RAM modülü takılabiliyor ve kaçı boĢdurumda; RAM boyutu önerilen düzeyde mi ve PageFile kullanımı uygulamalar açık vekapalı olması durumunda nasıl değiĢiyor?” gibi soruların cevapları bize uygun RAM seçimiiçin yol gösterecektir. 37
 44. 44. 3.4. Bellek Montajı Bilgisayarda bulunan chipler düĢük voltajla çalıĢtığı için insan vücudundaki statikelektrikten zarar görme ihtimali vardır. Bunun için elektrostatik deĢarj yapılmalıdır. RAM’lar yuvalarına yerleĢtirilip bastırılınca yandaki kilitler çentiklere denk gelerekçıkmasını engelleyecektir. Masaüstü bilgisayarda ram modülleri dik olarak yerleĢtirilirkendizüstü bilgisayarlarda yatay olarak yerleĢtirilir. Resim 3.9: a) RAM montajı b)Notebook RAM montajı 38
 45. 45. UYGULAMA FAALĠYETĠUYGULAMA FAALĠYETĠ AĢağıda verilen iĢlem basamaklarını takip ederek konuyu daha da pekiĢtirelim. Öneriler kısmı, uygulama faaliyeti için yönlendirici olacaktır ĠĢlem Basamakları Öneriler Anakart üzerine RAM belleği monte Hata! Düzenleme alan kodlarından nesneler ediniz. oluĢturulamaz. TakmıĢ olduğunuz RAM belleği yuvasından çıkartınız. 39
 46. 46. ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRMEÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME AĢağıdaki cümlelerin baĢında boĢ bırakılan parantezlere, cümlelerde verilenbilgiler doğru ise D, yanlıĢ ise Y yazınız.1. (...) Bilgi depolama ünitelerine bellek denir.2. (...) ROM bilgileri geçici olarak saklar.3. (...) Anakarta en hızlı RAM’i takmak her zaman performansı artırır.4. (...) Dizüstü bilgisayarlarda RAM’lar dik olarak yerleĢtirilir. AĢağıdaki soruları dikkatlice okuyunuz ve doğru seçeneği iĢaretleyiniz.5. RAM’i hız olarak diğer depolama birimlerinden üstün kılan sebep hangisidir? A) Sabit disklerden pahalı olması B) Ön bellekten yavaĢ olması C) Aktarım hızlarının yüksek olması D) Elektrik kesildiğinde bilgilerinin silinmesi6. Bütün programların, üzerinde çalıĢtığı bellek hangisidir? A) RAM B) Sabit disk C) ROM D) CD-ROM7. AĢağıdakilerden hangisi ROM bellek çeĢidi değildir? A) PROM B) MROM C) EPROM D) Flash ROM8. Ne tür belleğin kullanılacağını belirleyen unsur, aĢağıdakilerden hangisi olamaz? A) Anakartın destekleyeceği bellek tipi B) Saklanacak bilginin kalıcı veya geçici olması C) Saklanacak verinin boyutu D) Haricî kartların bozuk olması9. RAM monte edilirken aĢağıdakilerden hangisine dikkat etmek gerekmez? A) Vücutta statik elektriğe B) Kasa kablosunun takılı olmasına C) Slot rengine D) Slota oturup oturmamasına 40
 47. 47. 10. AĢağıdakilerden hangisi temel donanım birimlerindendir? A) RAM B) Webcam C) Disket sürücü D) YazıcıDEĞERLENDĠRME Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karĢılaĢtırınız. YanlıĢ cevap verdiğiniz ya da cevapverirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız.Cevaplarınızın tümü doğru ise bir sonraki öğrenme faaliyetine geçiniz. 41
 48. 48. ÖĞRENME FAALĠYETĠ–4 ÖĞRENME FAALĠYETĠ–4 AMAÇ Gerekli atölye ortamı ile gerekli materyaller sağlandığında, bilgisayar montajı içingerekli malzemeyi tespit edip kasa toplayabileceksiniz. ARAġTIRMA  Kasalar hakkında araĢtırma yapınız.  Kasa içine yerleĢtirilecek birimleri kontrol ediniz.  Evinizdeki veya okulunuzdaki bir bilgisayar kasasını açıp inceleyiniz. 4. KASALAR4.1. Bilgisayar Kasaları Resim 4.1: ÇeĢitli bilgisayar kasaları Kasanın içinde anakart takma tepsisi, güç kaynağı yuvası, birkaç tane 5.25" ve 3.5"lukyuvalar -ki buralara sabit disk ve CD-ROM sürücü gibi aygıtlar yerleĢtirilir-, arka tarafındasoket boĢlukları vardır. 1 tane yeniden baĢlatma, 1 tane açma düğmesi ve 1 tane de kilit düğmesine sahipolabilir. Yatay ve dikey yerleĢtirilebilenleri, alüminyum veya çelikten yapılanları ve boyutolarak değiĢik yapılarda bulunanları mevcuttur. 42
 49. 49. Resim 4.2: Kasanın iç yapısı4.1.1. Kasa ÇeĢitleri Kasaların farklı çeĢitlerde olmasının birtakım sebepleri vardır. Bunlar yerleĢim, boyut,takılabilecek donanım sayısı, sağladıkları güç gibi özelliklerden doğar. Masaüstü (desktop) kasa: Yatay olup üzerine ekran konulabildiği için yerdentasarruf edilir ve kasa göz önünde olur. Tower kasaya göre çokça yaygın değildir. GeniĢlemekartları dikey yerleĢtirildiğinden kasa içerisine standart donanım kart sayısı fazla değildir. Kule (tower) kasa: Tower kasalar büyüklük bakımından üçe ayrılır. Full-tower olarakisimlendirilen kasa en büyükleridir ve 60 ile 90 cm yüksekliğindedir. Üzerine birçok sürücütakılabilir. Bu yüzden de güçlü bir güç kaynağı bulunur. Bu boyuttaki kasalarda geniĢlemesorunu yaĢanmaz. Boyutu büyük olduğu için çok iyi derecede soğutma yapılabilir. Boyutbakımdan ikinci büyük kasa, mid-tower kasadır. Mid-tower birçok yönden full-towerabenzer. Ama daha kısadır. Mini-tower olarak isimlendirilen kasa ise en popüler olanıdır. 50ile 60 cm yüksekliğindedir ve desktop kasadan daha geniĢtir. Boyutundan dolayı da masaüzerinde daha az yer kaplar. Slim kasa: Bu tip kasalar hem yatay hem de dikey olarak kullanılabilir. Genelde midtower büyüklüğündedir. Resim 4.3: Kasa ÇeĢitleri 43
 50. 50. 4.1.2. Güç Kaynakları Tüm donanım birimlerinin elektrik enerjisini sağlayan cihazdır. Üzerinde anakart,sürücülerin ve kasa içi fanların elektrik enerjisini karĢılamak üzere kablo konnektörlerivardır. Diğer donanım birimleri enerjisini anakarttan alır. Sıradan bir bilgisayarın kullandığıgüç kaynağı yaklaĢık 450-600 watt güçtedir. Resim 4.4: Güç kaynağı ve bileĢenleri Güç kaynağı 220 volt Ģehir alternatif akım Ģebeke gerilimini -12, -5, +3.3, +5, +12volt gruplarına çeviren donanım birimidir. Her bir çeĢit volt değerini taĢıyan kablonun rengifarklıdır. Örneğin siyah = nötr, kırmızı = +5 V, sarı = +12 V değerlerini göstermektedir. Resim 4.5: Güç kaynağı konnektör çeĢitleri Güç kaynağı 220 V değerini düĢürerek doğru akıma çevirip akım ve gerilim yönündendüzenleyerek çıkıĢına verir. Gerilim düĢürücü (transformatör), doğrultucu (köprü diyot),akım (bobin) ve gerilim (kondansatör) düzenleyici görevlerini gören çeĢitli elektronik veelektrik bileĢenlerden oluĢur. Güç kaynağının kaliteli olması tüm donanım birimi için hayatibir seçimdir. Elektronik alt yapısı olmayan bir kullanıcı için güç kaynağı kalitesinin en basitgöstergesi, ağırlığıdır. Ağırlık arttıkça malzeme miktarı, kablo kesiti, kondansatörbüyüklükleri, soğutucuların büyüklüğü, konnektör sayısı ve transformatörün sargı miktarıhakkında hafif olana göre daha iyi fikirler vermektedir. AĢağıda güç kaynağının iç yapısıgösterilmektedir. 44
 51. 51. Resim 4.6: Güç kaynağı iç yapısı4.2. Kasaya Anakart Montajı Bilgisayarın en önemli parçası olan anakartlar, genelde kasa içerisine yatık Ģekildemonte edilir. Anakartların üzerinde kasa içerisine monte edilmek üzere anakartın marka,model ve yapısına göre 4 - 12 arası vida slotu bulunur. Resim 4.6’da anakart ve kasaüzerindeki vida bağlantı noktaları belirtilmiĢtir. Resim 4.7: Anakart ve kasa vida noktaları 45
 52. 52. Resim 4.9:Vida yuvalarının yerleĢtirilmesi Sonrasında kasamızda anakartın vidalarını oturtacağımız yuva vidaların yerlerini tespitedip kasa içerisindeki deliklere takıyoruz, bunu yaparken anakartın üzerindeki deliklere göregitmemiz gerek. Fazladan atılan bir vida anakartın altında kalırsa anakartın bozulmasınasebep olabilir. Yuva vidalarını taktıktan sonra anakartı bu vidaların üzerine oturtup vidalarısıkabiliriz, doğru vida kalınlığını seçmeye dikkat ediniz, ince veya kalın vida kullanırsanızhem kasanıza hem de vidayı sökmek için uğraĢacağınız için anakartınıza zarar verebilirsiniz.Resim 4.10: Vidaların yuvalara vidalanması Resim 4.11: Yan panelin ana kasaya vidalanması Vida yuvaları yerleĢtirildikten sonra anakart yan panelin üzerine yerleĢtirilipvidalanabilir. Anakartı kasaya monte etmeden önce üzerine iĢlemci ve RAM gibi donanımbirimlerini monte etmek uygun olacaktır. 46
 53. 53. 4.3. Güç Kablolarının Montajı4.3.1. Anakart Beslemesi Resim 4.12: Anakart güç bağlantısı Anakartlar çalıĢmak için güç bağlantılarına ihtiyaç duyar. Güç kaynağından çıkan enkalın kablo demeti anakarta güç sağlayan temel kanaldır. Bu kablo demetinde çeĢitli gerilimdüzeylerine sahip kablolar bulunur. Güncel anakartlarda 24 pinli bu güç bağlantısınabahsettiğimiz kablo demetinin sonundaki soket oturur. Eski anakartlarda bu bağlantı 20 pinliolduğu için bazı güç kaynaklarında 20 pinlik bir blok ve aynı demette yanında gelen 4 pinlikikinci bir blok görebilirsiniz.4.3.2.Güç Bağlantıları Resim 4.13: Güç kabloları 47
 54. 54. 1-) 1 adet 24 pinlik (20+4) anakart güç konnektörü bağlantısı 2-) 2 adet 6 pinlik haricî ekran kartı güç beslemesi 3-) 1 adet 4 / 8 pinlik iĢlemci güç bağlantısı (ATK) 4-) 2 adet 4 pinlik floppy (disket sürücü) güç bağlantısı 5-) 6 adet 4 pinlik molex güç kablosu 6-) 6 adet sata güç bağlantısı Resim 4.14: Güç kaynağı ek besleme kabloları Resim 4.15: Güç kaynağının yandan görünüĢü Yukarıdaki resimde 2 adet kırmızı renkteki güç kabloları, ekran kartına ait haricî güçbeslemesini temsil eder. Bu güç kablosunun 8’er pinlik kısımları güç kaynağının sarı renktebelirtilen kısımlarına takılmalıdır. Diğer 4 ve 6 pinlik çıkıĢları ise ekran kartının haricî güçkısımlarına takılmalıdır. Diğer 4 kablo ise optik sürücü, harddisk, disket sürücü, molex güç kablolarını temsileder. Her bir kablonun 6 pinlik giriĢini güç kaynağının mor renkte belirtilen kısımlarına takıp 48
 55. 55. diğer çıkıĢları ise gerek harddisk, gerek optik sürücü gerek disket sürücü, gerekse haricî fanaait güç giriĢleri kısımlarına takılmalıdır.4.4. Dâhilî Kabloların BağlantısıResim 4.16: Ön panel bağlantıları - HDD LED (sabit disk ıĢığı), güç (açma/kapama) düğmesi ve üst sırada RESET düğmesi, altta ise mini hoparlör bağlantısı Bütün anakartlarda ön panel fonksiyonları için gereken bağlantılar kartın alt sağbölümüne yerleĢtirilmiĢtir. Anakartınızın kullanım kılavuzundan hangi pine neyinbağlandığını öğrenebilirsiniz. Anakartın üzerinde yazan kısaltmalar deneyimsiz kullanıcılariçin bir anlam ifade etmez.  SP, SPK veya SPEAK: Dört iğneli hoparlör bağlantısı  RS, RE, RST veya RESET - iki iğneli RESET kablosu buraya bağlanır.  PWR, PW, PW SW, PS veya Power SW - bunların hepsi güç düğmesi anlamına gelir, bilgisayarın açma/kapama düğmesinden gelen iki iğneli kablo bağlanır.  PW LED, PWR LED: Güç LEDi - bilgisayarın açık olduğunu gösteren ön panel ıĢığının iki iğneli bağlantısı  HD, HDD LED - Bu iki iğneli bağlantıya sabit disk aktivitesini gösteren LED bağlanır. RESET ve AÇMA/KAPAMA düğmeleri her durumda ters takılsalar bile çalıĢır.Ancak LEDler ters takıldığında çalıĢmaz. Eğer bu tür bir sorun yaĢarsanız bağlantınınyönünü değiĢtirmeniz yeterlidir. 49
 56. 56. UYGULAMA FAALĠYETĠUYGULAMA FAALĠYETĠ AĢağıda verilen iĢlem basamaklarını takip ederek konuyu daha da pekiĢtirelim. Öneriler kısmı, uygulama faaliyeti için yönlendirici olacaktır ĠĢlem Basamakları Öneriler Kasanızda anakartın vidalarını oturtacağımız yuva vidaların yerlerini tespit ediniz. Anakart güç kabloları bağlantılarını yapınız. Ön panel bağlantılarını gerçekleĢtiriniz. 50
 57. 57. ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRMEÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME AĢağıda boĢ bırakılan parantezlere, cümlelerde verilen bilgiler doğru ise D, yanlıĢ iseY yazınız.1. (...) Bilgisayar güç kaynaklarında fan olmazsa bilgisayar çalıĢmaz.2. (...) Bilgisayar fanlarının büyük olması devridaim edilen hava miktarını azaltır.3. (...) Power supply bilgisayarın her türlü güç ihtiyacını karĢılayan birimdir.4. (...) Performans düĢkünleri daha sessiz kasa istiyorlarsa fan kullanmamalıdır.5. (...) Sessiz bir kasa isteniyorsa birimleri birbirine tutturmak için plastik parçalar kullanılmalıdır. AĢağıdaki soruları dikkatlice okuyunuz ve doğru seçeneği iĢaretleyiniz.6. AĢağıdakilerden hangisi kasa çeĢitlerinden değildir? A) Mid tower B) Mini tower C) AT tower D) Desktop7. AĢağıdakilerden hangisi kasa içiriĢinde yer almaz? A) External DVD-ROM B) Anakart C) RAM D) Ekran kartı8. AĢağıdakilerden hangisi olmadan bilgisayar sistemi çalıĢır? A) RAM B) MikroiĢlemci C) Kasa D) Disket sürücü9. Sürtünme ile oluĢan elektrik türü hangisidir? A) Dinamik B) AC C) Statik D) DC10. AĢağıdakilerden hangisi güç bağlantısı istemez? A) MikroiĢlemci B) Anakart C) Sabit disk D) DVD-ROM 51
 58. 58. DEĞERLENDĠRME Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karĢılaĢtırınız. YanlıĢ cevap verdiğiniz ya da cevapverirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız.Cevaplarınızın tümü doğru ise bir sonraki öğrenme faaliyetine geçiniz. 52
 59. 59. ÖĞRENME FAALĠYETĠ–5 ÖĞRENME FAALĠYETĠ–5 AMAÇ Manyetik disk sürücülerinden disk sürücülerini tanıyacaksınız ve montajınıyapabileceksiniz. ARAġTIRMA  Eski bir sabit disk sürücüsü temin etmeye çalıĢarak günümüzün modern bir sabit diskiyle kıyaslayınız. Malzeme teknolojisi ve veri iletiĢim teknolojisi bakımından aralarında ne gibi değiĢikliklerin yaĢandığını anlamaya çalıĢınız. 5. DĠSK SÜRÜCÜLERĠ Günümüzde yazılımların dağıtımı, bilgi arĢivleme ve sistem yedekleme de bilgilerinkalıcı olarak saklandığı ortamlardır.5.1. Sabit Diskler Bilgisayar temel bileĢenlerinden içerisinde sadece sabit disk yapısal olarakdiğerlerinden farklılık gösterir. Sabit diskler, günümüz teknolojisinde, büyük boyutlardakiverilerimizi uzun vadeli saklamak için kullandığımız bileĢenlerdir. Bu yüzden bilgisayarın enönemli parçalarındandır. Resim 5.1: Sabit diskin üstten görünüĢü Bilgisayar çalıĢırken iĢlenmekte olan veriler ve çalıĢmakta olan dosyalar RAM(random access memory-rasgele eriĢimli hafıza) saklanır ve burada iĢlem görür. RAMlersistemin çalıĢma hızına uyumlu olarak çalıĢır. RAMler üzerinde içeriği değiĢtirilebilen(yazılabilen) yongalar bulundurur ve bu sistem tamamen elektrik akımı ile çalıĢır. Bilgisayarıkapattığınızda ya da bir elektrik kesintisi olduğunda RAM yongasındaki bilgilerkaybolacaktır. Bu nedenle bilgilerin kalıcı olarak saklanabilmesi için "manyetik" bir ortamolan sabit diskler kullanılır. 53
 60. 60. 5.1.1. Sabit Disklerin Yapısı ve ÇalıĢması Sabit disk mekanik bir donanım olması sebebiyle bilgisayar temel bileĢenleriarasında, diğerlerinden daha yavaĢtır. Resim 5.2: Sabit disk bileĢenleri Sabit diskin yapısında;  Disk kasasını bilgisayar içerisine monte etmede kullanılan vida delikleri,  Sabit disk kapağının montaj delikleri,  Manyetik plakalar ve plakaların dönüĢünü sağlayan devir merkezi,  Kolların ve plakaların hareketini sağlayan hareket motoru,  Hakaret kolları ve bunların ucunda yer alan okuma yazma kafaları,  Verilerin aktarıldığı Ģerit kablo ve SATA arayüz bağlantısı,  Motora enerji sağlayan enerji bağlantısı ve en son disk içindeki hassas hava dengesini ayarlayan hava filtresi bulunmaktadır. Bütün sabit sürücüler özel bir motor tarafından kontrol edilen kolların üzerinde yeralan okuma/yazma baĢlıkları ve manyetik malzeme ile kaplı alüminyumdan yapılmıĢplaklardan oluĢur. Kolların ucundaki iki küçük okuma/yazma kafası, bu plakalar üzerindeokuma ve yazma iĢlemleri gerçekleĢtirir. Plakalar dakikada 3.500 ile 15.000 devirle dönerler ve devir hızı RPM olarak ifadeedilir. Plakalar ile kafalar arasındaki boĢluk uçuĢ yüksekliği olarak ifade edilir ve buyükseklik, bir parmak izinin kalınlığından bile daha azdır. Okuma/yazma baĢlıkları diske nekadar yaklaĢırsa bilgi sürücüye o kadar yoğun depolanır. 54
 61. 61. Manyetik plakalar Esnek olmayan ve metal ya da plastikten imal edilen parçalardır ve üzeri demir-oksitveya diğer manyetize edilebilir bir madde ile ince bir katman hâlinde kaplanmıĢtır. Buplakalar yuvarlaktır ve ortalarından elektrik motorunun miline bağlıdır. Bir hard diskiniçinde birden fazla disk plakası olabilir ve bu plakaların tümü aynı hızda döner. Hareket motoru Manyetik diskleri okuma/yazma kafalarının tüm yüzeyleri okuyabileceği Ģekilde çokyüksek hızlarda (dakikada 7200 tur gibi) döndürme görevini yerine getirir. Kümeler (Cluster) Disk üzerinde varsayılan, iĢletim sisteminin disk yönetimi ile alakalı bir büyüklükolup dosya ve dizinlerin yerleĢtirildiği en küçük disk alanına denir. Boyutu dosya sisteminegöre değiĢir. Okuma/yazma kafaları Her disk plakasının iki tarafındaki kollar üzerinde okuma yazma kafaları bulunur. Bukafalar tüm yüzeyleri okuyabileceği Ģekilde küçük bir elektromıknatıstan oluĢup diskinmerkezinden dıĢ yüzeyine kadar hareket edebilir ve diskin dönmesi ile okuma/yazmakafasının altında var olan veri okunur veya yenisi yazılır. Resimdeki kesitte okuma yazma kafalarının disk yüzeyine göre duruĢu ĢematizeedilmiĢtir. Resim 5.5: Okuma yazma kafaları Plaka baĢına, altta ve üstte olmak üzere iki kafa bulunur. Ancak “plaka sayısı çarpı 2”gibi formülü de yoktur. Kafaların plakalar üzerinde gezerken üstünden geçtiği veri miktarı nekadar çok ise kapasite o kadar yüksek olacaktır. Bu mantık ile yakın zamanda geliĢtirilendikey kayıt teknolojisi sayesinde aynı alana daha fazla veri saklanabilmektedir. 55
 62. 62. Ġz (track) ve sindirler (cylinders) Resim 5.7: Ġz ve silindirler Tüm plakaların üzerinde, verilerin kaydedilmesi amacıyla iç içe halkalar Ģeklinde tambir tur atan, yani daire Ģeklinde izler vardır. Bu izler, track olarak adlandırılır. Bir plakaüzerinde merkezden dıĢa doğru aynı uzaklıkta iç içe dairesel halkalardan binlerce trackçizebilirsiniz. ġekilde de gördüğünüz gibi bir sabit diskin içinde üst üste birkaç tane plakavardır. Her plakada aynı çapa sahip trackları bir bütün olarak düĢündüğünüzde bu trackbirleĢimi bir silindire benzetilebilir. Dolayısıyla her sabit disk, plakalar tek baĢlarınadüĢünüldüğünde binlerce track’a, plakalar üst üste değerlendirildiğinde ise bir plakadakitrack sayısı kadar silindire sahip olacaktır. Okuma yazma kafaları hep birlikte hareket eder. Bir okuma yazma kafası 4. izüzerinde ise diğerleri de aynı iz üzerindedir. Okuma yazma kafasının konumunudeğiĢtirmeden okuma yazma yapabildiği tüm izler silindir yapıyı oluĢturur. Eğer sabit disktek bir disk tabakasından oluĢsaydı silindir ve track aynı anlama gelecekti. Sektörler Resim 5.8: Sektör, iz ve silindirler 56

×