Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

0

Share

Download to read offline

Lp ko ngayong june 22 26,2015

Download to read offline

Lp ko ngayong june 22 26,2015

 • Be the first to like this

Lp ko ngayong june 22 26,2015

 1. 1. 1 Monday June21,2015 Aralin 4 Magiging Mapanuri Ako! I.Layunin: Nakapagninilay-nilay ng katotohanan mula sa mga balitang napakingganat palatastas na nabasa o narinig. II.Paksa/Pagpapahalaga: Mapanuring Pag-iisip(Critical Thinking) Mga Kagamitan: sagutang papel/malinis na papel, kuwaderno,larawan ng dart board, ginupit na hugis puso Integrasyon: Media Literacy III.Pamamaraan: A.Pagganyak: Sinu-sino dito ang nakinigsa balita? Anong balita ang napakinggan ninyo? B.Paglalahad: Suriin ang larawan.Anoang ginagawa ni Tatay? -Iparinig ang kuwentong: “Ang Balita ni Tatay Nato” C..Pagtatalakay: Sagutin ang sumusunodna tanong: a. Ano ang natutuhan mo sa kuwentong iyong nabasa? b. May pagkakataon bang hindi ka naniwala sa balitang iyong narinig sa radyo o nabasa sa pahayagan? Ipaliwanag ang dahilan. c. Paano mo masasabi na ikaw ay nagiging mapanuri sa mga balitang naririnig mo sa radyo o nababasa sa pahayagan? Ipaliwanag. d. Naranasan mo na ba na mali ang iyong pagkakaintindi sa balitang iyong narinig o nabasa?Magbigay ng halimbawa. e. Kung ikaw ang bata sa kuwento, susunodka ba sa paalala ng iyong tatay ukol sa balita niyang napakinggan? Ipaliwanag. 4. Pagpapahalag: Pag-usapan ang kanilang mga kasagutan.Sa bahaging ito ng pagtalakay,maging sensitibosa kanilang mga kasagutan. 5. Paglalapat: Magbigay ng inyong mga karanasan tungkol sa kuwento. IV.Pagtataya: Sagutin ang sumusunodna tanong gamit ang : a. Magagawa ko ito. b. Okay, ngunit kailanganko ng karagdagang pag-eensayo. c. Hindi ko kayang gawin ito sa kasalukuyan. Isulat ang titikng iyong sagot sa mga nakalaang puwang. _______1.Matutukoy mo ba ang hindi tama o hindi sapat na impormasyon? _______2.Matutukoy mo ba ang hindi kompletong impormasyon? _______3.Sinusuri mo bang mabutiang impormasyong natatanggapmo at ibinabahagi mo sa iba?_ ______4.Matutukoymo ba ang mga maling impormasyon? _______5. Agadka bang naniniwala sa mga impormasyong nabasa at narinig? EDUKASYON SA PAGPAPAKATAO IV-Del Pilar 6:00-6:20
 2. 2. 2 Layunin 1. Natutukoy ang iba pang salik (temperatura,dami ng ulan)na may kinalaman sa klima ng bansa II.PaksangAralin Paksa : Mga Salikna may Kinalaman sa Klima ng Bansa Kagamitan : globo, thermometer,malaking mapang pangklima ng Pilipinas (ilagaysa manila paper), at larawan ng takbo ng hangin kapag may bagyo Sanggunian : Learner’s Material,pp.27– 37 K to 12 – AP4AAB-Ie-f-8 III.Pamamaraan A. Panimula 1. Pagbalik-aralan ang nakaraangaralin tungkol sa “Ang Pilipinas ay Bansang Tropikal.” a. Gamit ang globo,ipaturo sa mga bata ang kinalalagyanng Pilipinas. b. Ipasabi sa mga bata ang eksaktong kinalalagyanng Pilipinas sa mundo. c. Sabihin sa mga bata na magbigay ng patunay na ang Pilipinas ay isang bansang tropikal. 2. Maghanda ng na thermometer na ipagagamit sa bawat pangkat. Itanong: a. Ano ang temperatura ng silid-aralan?ng silidna may electricfan?sa labas ng silid- aralan? b. Mataas ba ito o mababa? c. Ano ang nadarama kapag mataas ang temperatura? d. Ano ang nadarama kapag mababa ang temperatura? 3. Magpabalita sa harapan ng klase tungkol sa klima ng bansa.Iugnay ang mga kasagutan ng bata sa aralin. B. Paglinang 1. Paglalahad: Itanong sa mga bata kung ano sa palagay nila ang iba pang salikna may kinalaman sa klima ng bansa. 2.Pagtatalakay: Talakayin at pag-usapan ang mga salik na may kinalaman sa klima ng bansa: a. Temperatura b. Dami ng ulan 3.Paglalahat: Ano ang mga salikna maykinalaman sa klima sa bansa? Ang mga salikna may kinalaman sa klima ng bansa: a. Temperatura b. Dami ng ulan 4.Paglalapat: Paano nagkakaroon ng bagyo sa Pilipinas? IV. Pagtataya: Sagutin ang mga tanong.Isulat sa sagutang papel ang letra ng sagot. 1. Alin ang tamang paglalarawan sa klima ng bansa? A. Napakainit sa Pilipinas. B. Napakalamig sa Pilipinas. C. Malamig at mainit sa Pilipinas. D. Hindi gaanong mainit at malamig sa Pilipinas. 2. Saang lungsodnakapagtala ng pinakamataas na temperatura? Araling P anlipunan IV-Del P ilar 6:20-7:10 IV-Bonifacio 7:10-8:00 IV-Mabini 8:00-8:50 IV-Jacinto 9:40-10:30 IV-Rizal 10:30-11:20
 3. 3. 3 A. Lungsodng Tuguegarao B. Lungsodng Tagaytay C. Lungsodng Baguio D. Metro Manila 3. Saang lalawigan nakapagtala ng pinakamababang temperatura? A. Baguio C.Bukidnon B. Tagaytay D.Atok, Benguet 4. Aling pangungusapang maling paglalarawan tungkol sa temperatura ng isang lugar? A. Kainaman ang temperatura sa Pilipinas. B. Hindi magkakatuladang tindi ng init at lamig sa Pilipinas. C. Malamig ang klima sa mga lugar na mataas ang kinaroroonan. D. May kinalaman ang kinaroroonang latitudng mga lugar sa temperatura. 5. Saan nagmumula ang hanging nagpapaganda sa klima ng bansa? A. Dagat Kanlurang Pilipnas C. Dagat Celebes B. Karagatang Pasipiko D. Dagat Luzon I. LAYUNIN: 1. Naiisa-isa ang matatagumpayna entrepreneursa ating bansa II. PAKSANG ARALIN: Paksa: Matagumpay na mga Entrepreneursa Ating Bansa (LucioTan,Eduardo “Danding” Cojuangco,Lolita Hizon,CecilioPedro, Alfredo Yao) Sanggunian: Batayang Aklat sa Edukasyong Pantahanan at Pangkabuhayan Kagamitan: larawan ng mga entrepreneur sa ating bansa III.PAMAMARAAN: A. PAGGANYAK Magpapakita ang guro ng mga larawan ng mga matatagumpayna entrepreneur. Kilala ba ninyoang mga nasa larawan?Alam ba ninyo kung ano ang kanilang mga negosyo? B. PAGLALAHAD Pangkatin ang mga bata sa apat na grupo.Bawat pangkat ay pipili ng isang entrepreneurna tatalakayin. C.Pagtatalakay: Sinu-sino ang mga matatagumpay na entrepreneurng bansa? Anu-ano ang kanilang mga negosyong itinayo? D. PAGLALAHAT Sinu-sino ang mga matatagumpay na negosyante/entrepreneur ng bansa? Ang ilan sa mga matatagumpay at kilalang negosyante/entrepreneur ng bansa ay sina Lucio Tan,Eduardo “Danding” Cojuangco,Lolita Hizon, CecilioPedro,Alfredo Yao E.Paglalapat: Nais mo na magtayo ng isang negosyo anu-ano ang mga dapat mong tandaan? VI. PAGTATAYA: Ang sumusunoday mga Pilipinongnaging matagumpay sa buhay sa kabila ng kanilang kahirapan.Isulat ang pangalan ng mga Pilipinong nagingmatagumpay sa patlang na inilalarawan sa bawat pangungusap. a.Henry Sy c.Socorro Ramos b.Manny Villar d.Tony Tan Caktiong Edukasyong P antahanan at P angkabuhayan IV-Jacinto 9:00-9:40 IV-Del P ilar 11:20-12:00
 4. 4. 4 e.Lucio Tan _________1.Namatayang ama ni Alfredo Yao nang 12 taon pa lamang siya. Dahil siya ang panganay sa anim na magkakapatid,kailangan niyang tumulong sa ina na isang sidewalkvendor. _______2. Nagmula sa mahirapna pamilya kaya’t nang bata pa lang ay tumutulong-tulongna siya sa kanyang ina at lola para magtinda ng suka,saging, bakya,at iba pa sa palengke ng Sta. Cruz, Laguna.Noong nag-aaralpa siya,kapag bakasyon ay pumapasokdin siya sa iba’t ibang uri ng trabaho.Tony Tan Caktiong _______3.Pinakamayamang negosyanteng Pilipino na nagmamay-aring Asia Brewery, AlliedBank,Philippine Airlines,at Fortune Tobacco.Siya ay galing sa mahirap na pamilya mula sa Amoy,Fujian,China. Siya ay nagtrabaho habang nag-aaral upang masuportahan ang kaniyang pamilya. ______4. May-ari ng Jollibee. TinaguriangBest FilipinoEntrepreneur. Ipinanganaksiya sa Davao.Sa tatay niyang tagalutonatutuhan ang masarapna pagkain at pagiging mapagkumbaba. ______5. Nanggaling sa mahirapna pamilya.Nagtinda sa palengke upang mapag-aral ang sarili.Nagnegosyosa real estate na nagbebenta ng murang bahay para sa mahihirap.Siya ang may-ari ng Camella Homes. V.Takda: Magtala ng iba pang matatagumpay na entrepreneur sa ating bansa.
 5. 5. 5 Tuesday June22,2015 Aralin 4 Magiging Mapanuri Ako! I.Layunin: Nakapagninilay-nilay ng katotohanan mula sa mga balitang napakingganat palatastas na nabasa o narinig. II.Paksa/Pagpapahalaga: Mapanuring Pag-iisip(Critical Thinking) Mga Kagamitan: sagutang papel/malinis na papel, kuwaderno,larawan ng dart board, ginupit na hugis puso Integrasyon: MediaLiteracy III.Pamamaraan: A.Pagganyak: Anu-ano angmga balita na inyong napakingganngayongaraw? B.Paglalahad: Isulat sa mga kahon ang mga balitang iyong napakinggan sa radyo o nabasa sa pahayagan.Ikategorya ito sa Magandang Balita o Mapanghamong Balita.Gawin ito sa iyong kuwaderno. Upang matukoy ng mga mag-aaral kung ano ang kaibahan ng mga balita, ipaliwanag muna sa kanila ang kahulugan ng magandang balita at mapanghamong balita Ang magandang balita ay ulat ng mga positibong pangyayari tungkol sa ginagawa ng tao na inaakalang pananabikano mabatidat mapaglilibangan ng mambabasa,nakikinig o nanonood. Ang mapanghamong balitanaman ay tungkol sa mga pangyayaring may karahasan,droga,seksuwal na hindi angkopsa batang nanonoodo nakikinig. C. Pagtatalakay: Ano ang mga balitang tumatak sa inyong isipan noong nagdaang araw na masasabi ninyongMagandang Balita o Mapanghamong Balita. D.Paglalahat: Ano ang kaibahan ng magandang balita mapanghamon na balita? E.Paglalapat: 1. Ano-ano ang mga balitang tumataksa iyong isipan noong nagdaang araw na masasabi mong MagandangBalita o Mapanghamong Balita? IV.Pagtataya; Lagyan ng tsek(/) ang bilang na tumutugon sa mapanuring pag-iisipbatay sa balitang napakinggan sa radyo o nabasa sa pahayagan at ekis (x)kung hindi mo ito nabigyan ng mapanuringpag-iisip.Gawin ito sa iyong sagutangpapel. ______1.Naipaliliwanag ko nang maayos at may kompletong detalye ang balita ukol sa bagyo. ______2.Nababasa ko ang isang balita tungkol sa kabataan sa Pilipinas. ______3.Naikokompara ko ang tama at mali sa aking nabasa sa pahayagan. ______4.Naiisa-isa ko ang mga tuntunin sa pakikinig ng radyo.______5. Naisasagawa ko ang sunod-sunodna pamantayan sa pagbabasa ng balita. V.Takda; EDUKASYON SA PAGPAPAKATAO IV-Del Pilar 6:00-6:20
 6. 6. 6 Makinig ng balita sa radio Layunin 1. Natutukoy ang iba pang salik (temperatura,dami ng ulan)na may kinalaman sa klima ng bansa 2. Nailalarawan ang klima sa iba’t ibang bahagi ng bansa sa tulong ng mapang pangklima II.Paksang Aralin Mga Salikna may Kinalaman sa Klima ng Bansa Aralin : Mga Uri ng Hanging na may Kinalaman sa Klima ng Bansa Kagamitan : globo, thermometer,malaking mapang pangklima ng Pilipinas (ilagay sa manila paper),at larawan ng takbo ng hangin kapag may bagyo Sanggunian : Learner’s Material, pp. 27–37 K to 12 – AP4AAB-Ie-f-8 III.Pamamaraan A. PanimulangGawain: 1.Balitaan: 2. Pagganyak: Anong uri nag panahon ang nararanasan natin ngayon?Bakit? 3.Balik-aral: 1.Balik-aralan ang nakaraang aralin tungkol sa “Ang Pilipinas ay Bansang Tropikal.” a. Gamit ang globo,ipaturo sa mga bata ang kinalalagyanng Pilipinas. b. Ipasabi sa mga bata ang eksaktong kinalalagyanng Pilipinas sa mundo. c. Sabihin sa mga bata na magbigay ng patunay na ang Pilipinas ay isang bansang tropikal. B.Panlinang na Gawain: 1.Paglalahad Itanong sa mga bata kung ano sa palagay nila ang iba pang salikna may kinalaman sa klima ng bansa. 2. Talakayin at pag-usapan ang mga salik na may kinalaman sa klima ng bansa: a. Temperatura b. Dami ng ulan 3. Ipakita sa mga bata ang malaking mapang pangklima ng Pilipinas. Talakayin ang mga panandangginamit sa mapa. 3.Pangkatang Gawain: Gumawa ng mapang pangklima sa tulong ng pangkulay.Kulayan ng pula ang mga bahaging kabilang sa unang uri. Kulayan ng dilaw ang mga bahaging kabilang sa ikalawang uri.Kulayanng asul ang mga bahaging kabilang sa ikatlonguri. Kulayan ng berde ang bahaging kabilang sa ikaapat na uri. 5.Paglalahat: Ano ang mga salikna may kinalaman sa klima ng bansa? Ang temperatura at dami ng ulan ang mga salikna may kinalaman sa klima ng bansa. • Ang hanging monsoon ay ang paiba- ibang direksiyonng ihipng hangin kung saan mainit o malamig ang lugar. • Ang hanging amihan ay malamigna hangin buhat sa hilagang-silangan. • Ang hanging habagat ay mainit na hangin buhat sa timog-kanluran. Araling Panlipunan IV-Del Pilar 6:20-7:10 IV-Bonifacio 7:10-8:00 IV-Mabini 8:00-8:50 IV-Jacinto 9:40-10:30 IV-Rizal 10:30-11:20
 7. 7. 7 6.Pangkatang Gawain: Gumawa ng mapang pangklima sa tulong ng pangkulay.Kulayan ng pula ang mga bahaging kabilang sa unang uri. Kulayan ng dilaw ang mga bahaging kabilang sa ikalawang uri.Kulayanng asul ang mga bahaging kabilang sa ikatlonguri. Kulayan ng berde ang bahaging kabilang sa ikaapat na uri. IV.Pagtataya: Isulat sa patlang ang tamang sagot. Hanapin ang sagot sa loob ng kahon Climatechange hanging amihan Hanginghabagat hanging monsoon temperatura ____ 1. Hanging mainit buhat sa timog- kanluran. ____2. Ang hindi pangkaraniwang pangyayari sa kalikasan. ____ 3.Malamig na hangin buhat sa hilagang-silangan amihan ____ 4. Paiba-ibang direksiyonng ihipng hangin na nakabatay kung saan ang mas mainit o malamigna lugar ____ 5. Tumutukoy sa nararanasanginit o lamig sa isang lugar. IV.Takda: Magdala ng mapang pangklima ng Pilipinas. I. LAYUNIN: 1. Naiisa-isa ang matatagumpayna entrepreneursa ating bansa II. PAKSANG ARALIN: Paksa: Matagumpay na mga Entrepreneursa Ating Bansa (Socorro Ramos,John Gokongwei Jr., Tony Tan Caktiong,MannyVillar,Henry SY, David Consunji,) Sanggunian: Batayang Aklat sa Edukasyong Pantahanan at Pangkabuhayan Kagamitan: larawan ng mga entrepreneur sa ating bansa III.PAMAMARAAN: A. Balik-aral: Sinu-sino ang mga kilalang entrepreneur n gating bansa na napag-aralan na natin? B.Pagganyak: Kung ikaw ay magtatayo ng isang negosyo ano ang negosyo na nais mong itayo at bakit? B. Paglalahad: Ipakita ang iba pang mga larawan ng mga kilalang entrepreneur ng bansa.Pag- usapan ang mga ito. C.Pagtatalakay: Sinu-sino ang mga matatagumpay na entrepreneurng bansa? Anu-ano ang kanilang mga negosyong itinayo? D. PAGLALAHAT Sinu-sino ang mga matatagumpay na negosyante/entrepreneur ng bansa? Edukasyong P antahanan at P angkabuhayan IV-Jacinto 9:00-9:40 IV-Del P ilar 11:20-12:00
 8. 8. 8 Ang ilan sa mga matatagumpay at kilalang negosyante/entrepreneur ng bansa ay SocorroRamos,John Gokongwei Jr., Tony Tan Caktiong,Manny Villar,Henry SY, DavidConsunji. E.Paglalapat: Mayaman lang ba ang nagtatagumpaysa buhay o sa larangan ng negosyo? Para tayo ay maging matagumpay ano ang dapat nating gawin? VI. PAGTATAYA: A. Isulat sa papel ang titikng wastong sagot. 1. Nagsimula ang National Bookstore sa isang barong-barong,sa pamumuno ni___. a. Henry Sy c.Socorro Ramos b. Andrew Tan d. Lucio Tan 2. Ang negosyongniyang Pampanga’s Best ang nangunguna sa pagbebenta ng tocino at iba pang produktong gawa sa karne. a. Lolita Hizon c. Tony Tan Caktiong b. Alfredo Yao d. Manny Villar 3. Sinasabingisa sa mga matagumpay na negosyantesa Pilipinas.Siya ang nagmamay-aring Hapee toothpaste.Ang kaniyang pagiging malikhain sa paggawa ng panlinis ng ngipin ang naging susi sa kaniyang pagiging maunlad. a. Manny Villar c.Cecilio Pedro b. Tony Tan Caktiong d. SocorroRamos 4. Siya ang punong tagapamahala ng San Miguel Corporation,ang pinakamalaking korporasyon ng pagkain,inuminat iba pang produkto na may mga tanggapan pa sa China,Indonesia,Malaysia,Thailand, at Vietnam. a. David Consunji c. Henry Sy b. Socorro Ramos d. Danding Cojuangco 5. Siya ang nagmamay-aring Philippine Airlines na pangunahingpaliparansa bansa.Siya rin ang nasa likodng Asia Brewery at Fortune Tobacco. a. Danding Cojuangco c.Henry Sy b. Lucio Tan d. Andrew Tan V.Takda:Magtala ng iba pang kilalang entrepreneurng bansa.
 9. 9. 9 Wednesday June23,2015 Aralin 4 Magiging Mapanuri Ako! Aralin 4 Magiging Mapanuri Ako! I.Layunin: Nakapagninilay-nilay ng katotohanan mula sa mga balitang napakingganat palatastas na nabasa o narinig. II.Paksa/Pagpapahalaga: Mapanuring Pag-iisip(Critical Thinking) Mga Kagamitan: sagutang papel/malinis na papel,kuwaderno,larawan ng dart board, ginupit na hugis puso Integrasyon: MediaLiteracy III.Pamamaraan: A.Balik-aral; Ipabasa sa mga mag-aaral ang mga balitang kanilangnapakinggan,ipatukoy kung ito ay magandangbalita o mapanuring balita. B.Pagganyak: Paano mo nasabi na ang isang balita ay magandang balita o kaya ay mapanghamong balita? C.Paglalahad: Pagsasagawa ng mini presscon. Magplanong isang pagtatanghal o palabas para maipakita ang inyongmga natatanging kakayahan tungkol sa simpleng pagbabalita. PagtatanghalIpakita ang inyong napagkasunduang palabas o pagtatanghal at pagkatapos ay sagutin ang mga tanong. D.Pagtatalakay: 1. Ano ang masasabi ninyo tungkolsa pagbabalitang isinagawa sa unahan ng unang pangkat? 2. Naipakita ba ng inyong mga kamag-aral ang lakas ng kanilang loob sa pagtatanghal?Patunayan. 3. Pansinin naman natin ang ikalawang pangkat na sumulat ng balita.Tama ba at nasa ayos ang kanilang isinulat na balita? Patunayan. 4. Paano naman nasuri ng ikatlong pangkat bilang manonoodna ang kanilang nasaksihang balita ay may positibo o negatibongepekto sa mga manonood? Patunayan. E.Paglalahat: Ano ang dapat tandaan sa mga pagsusuri ng isang balita? May mga balita na nagbibigay ng tamang impormasyonupang lalong mapalawigang kaalaman ng mga nagbabasa o nakikinig. Subalit mayroon din naman sa paraang paninirang puri.Ang ganitong klase ng pagkakasulat o paglilimbagay itinuturing na isang libelo. F.Paglalapat: Ngayon alam na ninyo ang pagiging mapanuri sa impormasyong narinig sa radyo at nabasa sa pahayagan.Narito ang dart board,saang numero mo mailalagay ang iyong sarili sa pagiging mapanuri? Lagyan ng puso ang napiling numero. Gamitin ang inihandang larawan ng guro. 1-5 Hindi nasuri nangmaayos ang mga balita na narinig sa radyo o nabasa sa pahayagan EDUKASYON SA PAGPAPAKATAO IV-Del Pilar 6:00-6:20
 10. 10. 10 6-10 Medyonasuriang mga balita na narinig sa radyo o nabasa sa pahayagan 11-15Nasuri ang mga balitana narinigsa radyo o nabasa sa pahayagan 16-20Nasuri nang buong puso at pag-iisip ang mga balita na narinig sa radyo at nabasa sa pahayagan I.Layunin 1. Natutukoy ang iba pang salik (temperatura,dami ng ulan)na may kinalaman sa klima ng bansa 2. Nailalarawan ang klima sa iba’t ibang bahagi ng bansa sa tulong ng mapang pangklima II.Paksang Aralin Mga Salikna may Kinalaman sa Klima ng Bansa Aralin : Mga Uri ng Ulan na may Kinalaman sa Klima ng Bansa Kagamitan : globo, thermometer,malaking mapang pangklima ng Pilipinas (ilagay sa manila paper),at larawan ng takbo ng hangin kapag may bagyo Sanggunian : Learner’s Material, pp. 27–37 K to 12 – AP4AAB-Ie-f-8 III.Pamamaraan A. PanimulangGawain: 1.Balitaan: 2. Pagganyak: Anong uri nag panahon ang nararanasan natin ngayon?Bakit? 3.Balik-aral: Anu-ano ang iba’t-ibanguri ng hanging na nagiging sanhi ng pabago-bagongklima? B.Panlinang na Gawain: 1.Paglalahad: Ipakita ang mapang pangklima ng bansa. Pag-aralan at pag-usapan ang mapang pangklima ng Pilipinas. 2.Pagtatalakay: Ano ang isa pang salikna may kinalaman sa klima ng bansa? Anu-ano ang apat na uri ng ulan na nararanasan sa bansa? Anu-anong mga lalawigan ang nakakaranas ng unang uri ng pag-ulan, kalahating taon ng tag-araw at tag-ulan? 3. Paglalahat? Ano ang apat na uri ng ulan ang nararanasan sa bansa? May apat na uri ang klima sa Pilipinas ayon sa dami ng ulan. Unang Uri kalahating taon ng tag-araw at tag- ulan Ikalawang Uri umuulan sabuong taon Ikatlong Uri nmaulan at may maikling panahon ng tag-araw Ikaapat na uri-pantay pantay ang dami at pagkakabahagi ng ulan sa buong taon. 4. Paglalapat; Bakit may mga lalawigan sa bansa na nakararanas ng maulang klima sa buong taon?Nais mo bang manirahan sa lugar na ito?Bakit? IV.Pagtataya; Isulat sa patlang kung anong uri ng klima ang nararanasan ayon sa dami ng ulan. _________1. – may anim na buwan ng tag-araw at anim na buwan ng tag-ulan _________2. – umuulansa buong taon _________3. – maulan at may maikling panahon ng tag-araw _________4 pantay-pantay ang dami at pagkakabahagi ng ulan sa buong taon. Araling Panlipunan IV-Del Pilar 6:20-7:10 IV-Bonifacio 7:10-8:00 IV-Mabini 8:00-8:50 IV-Jacinto 9:40-10:30 IV-Rizal 10:30-11:20
 11. 11. 11 _________5.Saankadalasan nagsisimula ang mga bagyong nararanasan sa Pilipinas? I. LAYUNIN: 1. Naiisa-isa ang matatagumpayna entrepreneursa ating bansa II. PAKSANG ARALIN: Paksa: Matagumpay na mga Entrepreneursa Ating Bansa Sanggunian: Batayang Aklat sa Edukasyong Pantahanan at Pangkabuhayan Kagamitan: larawan ng mga entrepreneur sa ating bansa III.Pamamaraan: A.PanimulangGawain: A. Balik-aral: Balik-aralan ang mga matagumpay entrepreneurng bansa. B.Paglalahad: Pag-usapang muli ang mga naging matagumpay na entrepreneurng bansa. C.Pagtatalakay: Sinu-sino ang mga matatagumpay na entrepreneurng bansa? Anu-ano ang mga ginawa nila upangsila ay maging matagumpay? D.Paglalahat? IV.Pagtapat-tapatin: Paghambingin ang Hanay A at Hanay B. Isulat ang titik ng tamang sagot sa kuwaderno. HanayA Hanay B 1. Danding Cojuangco A.Aklatan 2. Socorro Ramos B. Konstruksiyonat power plant 3. Lucio Tan C. Sa pananalapi, kemikal na galing sa petrolyo 4. Henry Sy D. Panlinis ng ngipin 5. David Consunji E.Pinakanangungunang bangko sa bansa 6. Tony Tan Caktiong F. Juice 7. Alfredo Yao G.Kainan hango sa Bee 8. Cecilio Pedro H. Produkto gawa sa karne 9. John Gokongwei Jr. I. Pinakamalaking korporasyon ng pagkain 10. Lolita Hizon J.Pinakaunang kompanya ng eroplano Edukasyong P antahanan at P angkabuhayan IV-Jacinto 9:00-9:40 IV-Del P ilar 11:20-12:00
 12. 12. 12 Thursday June24,2015 Aralin 4 Magiging Mapanuri Ako! I.Layunin: Nakapagninilay-nilay ng katotohanan mula sa mga balitang napakingganat palatastas na nabasa o narinig. II.Paksa/Pagpapahalaga: Mapanuring Pag-iisip(Critical Thinking) Mga Kagamitan: sagutang papel/malinis na papel, kuwaderno,larawan ng dart board, ginupit na hugis puso Integrasyon: Media Literacy III.Pamamaraan: A.Pagganyak: Ano ang maaring mangyari sa iyo kung ikaw ay magkakalat ng mapanirangbalita? B.Paglalahad: -Ipaliwanag ng guro ang nilalaman ng Artikulo 353ng Binagong KodigoPenal ng Pilipinas. -Artikulo 353ng Binagong KodigoPenal ng Pilipinas,ang mga elementong libelo ay ang: 1. pagbibintangng isang kahiya-hiyang gawa o kalagayan sa iba; 2. paglalathala ng mga bintang; 3. pagkakakilanlan ng taongdating tanyag na nalaos; at 4. pagkakaroon ng masamanghangarin. C.Pagtatalakay: Anu-ano ang nilalaman ng Artikulo 353 ng Binagong Kodigo Penalng Pilipinas? D.Paglalahat: Ano ang maaring mangyari sa mga taong nagsusulat,naglalathala naglalalathala, nag eeksibit ng mga mapanirangbalita? Ang sinumang tao na magsulat, maglathala,mag-eksibit,o maging sanhi ng anumang paninira ay magigingresponsable. E.Paglalapat: May narinig ka na isang mabalita agadmo ba itong paniniwalaan?Bakit? IV.Pagtataya: Lagyan ng tsek(P) ang bilang na tumutugon sa mapanuring pag-iisipbatay sa balitang napakinggan sa radyo o nabasa sa pahayagan at ekis (û) kung hindi mo ito nabigyan ng mapanuringpag-iisip.Gawin ito sa iyong sagutangpapel. ______1.Agadkong pinaniniwalaan ang mga balitang aking naririnig..______ 2.Hindi na ako nakikinig sa mga balita dahil lahat naman ay walang katotohanan. ______3.Naikokompara ko ang tama at mali sa aking nabasa sa pahayagan. ______4.Agadkong ipinagkakalat ang isang balita na aking narinigkahit wala akong sapat na basehan kung ito nga ba ay totoo o hindi ______5.Hindi ko naisasagawa ang sunod-sunodna pamantayan sa pagbabasa ng balita. V.Takda: Humanda sa isang maikling pagsusulit I. LAYUNIN: EDUKASYON SA PAGPAPAKATAO IV-Del Pilar 6:00-6:20 Edukasyong P antahanan at P angkabuhayan IV-Jacinto 9:00-9:40 IV-Del P ilar 11:20-12:00
 13. 13. 13 1. Naiisa-isa ang matatagumpayna entrepreneursa ating bansa II. PAKSANG ARALIN: Paksa: Matagumpay na mga Entrepreneursa Ating Bansa (Socorro Ramos,John Gokongwei Jr., Tony Tan Caktiong,MannyVillar,Henry SY, David Consunji,) Sanggunian: Batayang Aklat sa Edukasyong Pantahanan at Pangkabuhayan Kagamitan: larawan ng mga entrepreneur sa ating bansa III.PAMAMARAAN: A. Balik-aral: Sinu-sino ang mga kilalang entrepreneur n gating bansa na napag-aralan na natin? B.Pagganyak: Kung ikaw ay magtatayo ng isang negosyo ano ang negosyo na nais mong itayo at bakit? B. Paglalahad: Ipakita ang iba pang mga larawan ng mga kilalang entrepreneur ng bansa.Pag- usapan ang mga ito. C.Pagtatalakay: Sinu-sino ang mga matatagumpay na entrepreneurng bansa? Anu-ano ang kanilang mga negosyong itinayo? D. PAGLALAHAT Sinu-sino ang mga matatagumpay na negosyante/entrepreneur ng bansa? Ang ilan sa mga matatagumpay at kilalang negosyante/entrepreneur ng bansa ay SocorroRamos,John Gokongwei Jr., Tony Tan Caktiong,Manny Villar,Henry SY, DavidConsunji. E.Paglalapat: Mayaman lang ba ang nagtatagumpaysa buhay o sa larangan ng negosyo? Para tayo ay maging matagumpay ano ang dapat nating gawin? VI. PAGTATAYA: A. Isulat sa papel ang titikng wastong sagot. 1. Nagsimula ang National Bookstore sa isang barong-barong,sa pamumuno ni___. a. Henry Sy c.Socorro Ramos b. Andrew Tan d. Lucio Tan 2. Ang negosyongniyang Pampanga’s Best ang nangunguna sa pagbebenta ng tocino at iba pang produktong gawa sa karne. a. Lolita Hizon c. Tony Tan Caktiong b. Alfredo Yao d. Manny Villar 3. Sinasabingisa sa mga matagumpay na negosyantesa Pilipinas.Siya ang nagmamay-aring Hapee toothpaste.Ang kaniyang pagiging malikhain sa paggawa ng panlinis ng ngipin ang naging susi sa kaniyang pagiging maunlad. a. Manny Villar c.Cecilio Pedro b. Tony Tan Caktiong d. SocorroRamos 4. Siya ang punong tagapamahala ng San Miguel Corporation,ang pinakamalaking korporasyon ng pagkain,inuminat iba pang produkto na may mga tanggapan pa sa China,Indonesia,Malaysia,Thailand, at Vietnam. a. David Consunji c. Henry Sy b. Socorro Ramos d. Danding Cojuangco 5. Siya ang nagmamay-aring Philippine Airlines na pangunahingpaliparansa bansa.Siya rin ang nasa likodng Asia Brewery at Fortune Tobacco. a. Danding Cojuangco c.Henry Sy b. Lucio Tan d. Andrew Tan V.Takda:Magtala ng iba pang kilalang entrepreneurng bansa.
 14. 14. 14 Friday June25,2015 Aralin 4 Magiging Mapanuri Ako! I.Layunin: Nakapagninilay-nilay ng katotohanan mula sa mga balitang napakingganat palatastas na nabasa o narinig. II.Paksa/Pagpapahalaga: Mapanuring Pag-iisip(Critical Thinking) Mga Kagamitan: sagutang papel/malinis na papel, kuwaderno,larawan ng dart board, ginupit na hugis puso Integrasyon: MediaLiteracy III.Pamamaraan: A.Pagganyak: Dapat ba ang balitana naririnigay agad- agadna pinaniniwalaan?Bakit? B.Paglalahad: Bigkasin nang may lakas,sigla,at damdamin ang tula sa ibaba. Mapanuri Ako Mapanuri ako sa aking pinakikinggan Balita man o sabi-sabi lamang O anumang pinag-uusapan Dapat kong suriin at pahalagahan. Hindi ikinakalat ang anumang usapan Na walang patunay o ebidensiya man ‘Wag nang ihatid sa iba para di- makasuhan Upang maayos ang tunay na balitaan. Ang mabuting pagninilay sa katotohanan Hatid ay saya at di demanda ang patutunguhan Kaya dapat lamang na mapanuri sa napakinggan Tamang impormasyon ilabas nang tuluyan. Pagkatao mo’y babantayogsa katotohanan Kung tamang impormasyon ang iyong ipahayag Mapanuri ako sa bawat minuto at oras Dahil iyan ang salamin ng pusong busilak. C.Pagtatalakay; Pag-usapan ang nais ipahiwatig ng tula. D.Paglalahat: Ang pagiging mapagmatyag at mapanuri sa balita ay tumutulongsa atin para makuha, malaman,at maunawaan natin ang tamang impormasyon. E.Paglalapat: Bumuo ng pangako tungkol sa pagiging mapanuri sa narinig na balita sa radyo o nabasa sa pahayagan.Isulat ito sa isang malinis na papel. Halimbawa: Ako,si _______________________ ay nangangako at naniniwalang mahalagang pag-iisipan kong mabutiat susuriin muna ang balitang akingnarinig o nabasa bago ko ito paniwalaan upang hindi magdulot ng kalituhan.Dahil dito ay magigingmapagmatyag ako sa katotohanan para sa pagkakaaroon ng maayos na pamayanan.Magigingmodelo ako ng tamang pagsusuri ng balita,para sa totoo at walang pinapanigan kundi ang katotohanan lamang.Gabayannawa ako ng Poong Lumikha. EDUKASYON SA PAGPAPAKATAO IV-Del Pilar 6:00-6:20
 15. 15. 15 ________________ Lagda ng Mag-aaral V.Takda: Humanda sa isang maikling pagsusulit I. LAYUNIN: 1. Naiisa-isa ang matatagumpayna entrepreneursa ating bansa II. PAKSANG ARALIN: Paksa: Mga Elemento ng Tagumpay Sanggunian: Batayang Aklat sa Edukasyong Pantahanan at Pangkabuhayan Kagamitan: larawan ng mga entrepreneur sa ating bansa III.Pamamaraan: A.PanimulangGawain: A. Balik-aral: Ipatukoy muli ang mga matagumpay na mga Entrepreneursa ating bansa B.Pagganyak: Nais mo na magtayo ng isang negosyo, paano mo ito sisimulan?Anu-anoang mga dapat mong gawin upang ikaw ay magtagumpay? C.Paglalahad: Ipabasa ang mga sumusunod. Ayon kay Dr. Stephen Krauss,dapat nating tandaan ang limang elemento ng tagumpay. 1. VISION– marapat na ating tukuyin kung ano ang gusto nating maratingsa buhay. 2. ESTRATEHIYA – upang matupad natin ang ating pangarapsa buhay ay dapat na mayroon tayong malinawna plano at tutunguhin sa ating pangarap. 3. PAGTITIWALASA SARILI – kailangan natingmagkaroon ng paniniwala sa sarili nating kakayahan.Dapat nating alamin ang magaganda nating katangian na tutulong sa atin upang makamit natin ang ating pangarapsa buhay. 4. PAGTITIYAGA – “Kung may tiyaga, may nilaga.” Ito ang kasabihan na dapat nating tandaan.Ang mga kasawian natin sa buhay ay dapat na hindi maging dahilan upang panghinaan ng loob.Ipagpatuloy natin ang pagtitiyaga dahil ito ay susi sa tagumpay. 5. PAGTUTUWIDSA PAGKAKAMALI – Kailangang matuto sa mga naging maling hakbang at isagawa ang mga pagtatama sa pagkakamali. D.Pagtatalakay: Anu-ano ang mga elementona dapat nating tandaan upang tayo ay magtagumpay sa laranmgan ng negosyo na nais nating itayo? E.Paglalahat: Ano ang dapat nating tandaan upang tayo ay maging matagumpaykahit tayo ay mahiraplamang? Hindi sagabal ang kahirapan upang maging matagumpay sa buhay.Maaaring indibidwal o sama-samang pagkilos ang susi sa tagumpay.Ang tagumpay ay hindi batay sa suwerte kundi sa ilang hakbang na maaaring gawin ng indibidwal o grupo. F.Paglalapat: May mga maidaragdag ka bang elemento na iyong natutuhansa mga kuwentong iyong nabasa?Magbigay ng tatlo: 1._____________________________ 2._____________________________ 3._____________________________ IV.Pagtataya:A Edukasyong P antahanan at P angkabuhayan IV-Jacinto 9:00-9:40 IV-Del P ilar 11:20-12:00
 16. 16. 16 . Isulat ang titik ng wastong sagot sa malinis na papel. 1. Ito ay tumutukoy sa pagtupad ng ating gustong marating sa buhay. a. Estratehiya c. Vision b. Pagtitiwala sa Sarili d. Pagtitiyaga 2. Ito ang kasabihan na dapat nating tandaan. Ang mga kasawian natin sa buhay ay dapat na hindi maging dahilan upang panghinaan ng loob. Ipagpatuloy natin ang pagtitiyaga dahil ito ay susi sa tagumpay. a. Pagtitiyaga c. Pagtitiwala sa Sarili b. Vision d. Pagtuwid sa Pagkakamali 3. Isang katangiang maganda na tutulong sa atin upang makamit natin ang ating pangarap sa buhay. a. Vision c. Pagtitiwala sa Sarili b. Estratehiya d. Pagtitiyaga 4. Ito ay pagkatuto sa mga maling hakbang at maisasagawa ang mga pagtatama sa pagkakamali. a. Pagtitiyaga c. Pagtitiwala sa Sarili b. Vision d. Pagtutuwid sa Pagkakamali 5. Kailangan nating magkaroon ng paniniwala sa sarili nating kakayahan. Dapat nating alamin ang magaganda nating katangian na tutulong sa atin upang makamit ang ating pangarap sa buhay. a. Pagtitiyaga c. Pagtitiwala sa Sarili b. Vision d. Pagtuwid sa Pagkakamali V.Takda: Humanda sa isang maikling pagsusulit
 17. 17. 17 Friday July 3,2015 I.Layunin: Nasasgutan nang wasto at matapat ang maikling pagsusulit II.Paksang Aralin: Lagumang Pagsusulit Kagamitan: test notebook III.Pamamaraan; 1.Pagbasa ng Panuto 2.Pagbibigay ng pamantayan 3.Pagsusulit 4.Pagwawasto I.Layunin: Nasasgutan nang wasto at matapat ang maikling pagsusulit II.Paksang Aralin: Lagumang Pagsusulit Kagamitan: test notebook III.Pamamaraan; 1.Pagbasa ng Panuto 2.Pagbibigay ng pamantayan 3.Pagsusulit 4.Pagwawasto I.Layunin: Nasasgutan nang wasto at matapat ang maikling pagsusulit II.Paksang Aralin: Lagumang Pagsusulit Kagamitan: test notebook III.Pamamaraan; 1.Pagbasa ng Panuto 2.Pagbibigay ng pamantayan 3.Pagsusulit 4.Pagwawasto EDUKASYON SA PAGPAPAKATAO IV-Del Pilar 6:00-6:20 Edukasyong P antahanan at P angkabuhayan IV-Jacinto 9:00-9:40 IV-Del P ilar 11:20-12:00 Araling Panlipunan IV-Del Pilar 6:20-7:10 IV-Bonifacio 7:10-8:00 IV-Mabini 8:00-8:50 IV-Jacinto 9:40-10:30 IV-Rizal 10:30-11:20

Lp ko ngayong june 22 26,2015

Views

Total views

6,921

On Slideshare

0

From embeds

0

Number of embeds

4

Actions

Downloads

25

Shares

0

Comments

0

Likes

0

×