Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Gr.3 science tagalog q1

67,650 views

Published on

Published in: Education

Gr.3 science tagalog q1

 1. 1. 1 Gr. 3 Tagalog Science
 2. 2. 2 YUNIT 1: Matter
 3. 3. 3 Kabanata 1: Ang mga Solid Ang kabanatang ito ay tumutukoy sa mga katangian ng mga solids ayon sa kulay, hugis, sukat at tekstura. Ang mga solids ay may tiyak na katangian na nagpapakita nang iba-ibang katangian o pagkakatulad sa bawat isa. Aralin 1: Katangian ng mga solid Gawain 1: Ano ang mga katangian ng solid? Layunin 1. Nailalarawan ang iba-ibang bagay na nasa hardin ng paaralan. 2. Nauuri ang mga bagay ayon sa katangian Kagamitan Iba-ibang bagay na makikita sa hardin ng paaralan Pamamaraan 1. Bumisita sa hardin ng paaralan. Manguha ng iba- ibang solid. 2. Magtala ng 10 solid na iyong nakuha. 3. Ilarawan ang mga solid ayon sa katangian. 4. Isulat sa tamang hanay ang ngalan ng mga solid na iyong nakuha. Gawin ito sa iyong kuwadeno. maliit malaki magaspang makinis bilog parisukat itim puti Sa inyong kuwaderno o papel, sagutin ang sumusunod:
 4. 4. 4 1. Paano mo ilalarawan ang solids? 2. Ano-ano ang katangian ng solids? 3. Ano ang iba pang katangian ng solids? Aralin 2: Mga Katangian ng solid ayon sa kulay Gawain 2: Paano mailalarawan ang mga solid ayon sa kulay? Layunin Nailalarawan ang solid ayon sa kulay. Kagamitan Mga larawan at hangga`t maaari ay tunay na hinog at hilaw na papaya, hinog na manga, hinog na kamatis, hilaw na kamatis,talong at uling Pamamaraan 1. Pag-aralan ang mga larawan ng solids. 2. Isulat ang kulay ng solid sa talaan. Solid Kulay Hinog na manga Hilaw na kamatis Hinog na kamatis
 5. 5. 5 Hilaw na papaya Hinog na papaya pakwan Talong Uling Sa iyong kuwaderno, sagutin ang sumusunod: 1. Paano mo inilarawan ang mga bagay? 2. Lahat ba ng solid ay may tiyak na kulay? 3. Ano-ano ang kanilang mga kulay? 4. Ang mga solid ba ay may tiyak na kulay? Aralin 3: Katangian ng Solid ayon sa Hugis Gawain 1:Mabuting Pagkakahugis ng mga solid
 6. 6. 6 Layunin Nakikilala ang mga solid ayon sa hugis Kagamitan bola, pambura, kalamansi, plato, bayabas, kuwaderno, tatsulok (instrumento ng Musika) Pamamaraan 1. Kumuha ng 6 na bagay sa kahon. 2. Masdan ang hugis ng mga ito. 3. Isulat ang ngalan ng mga bagay ayon sa tamang hanay. Bilog Parihaba Tatsulok Sa iyong kuwaderno o papel, sagutin ang sumusunod: 1. Paano mo inuri ang mga solid? 2. Ano-ano ang mga hugis ng solid? 3. Ang mga solid ba ay may tiyak na hugis? Aralin 4: Katangian ng mga Solid ayon sa laki o sukat. Gawain: Nakikilala ang mga solid ayon sa laki o sukat. Layunin 1.Nakikilala ang mga solid ayon sa laki o sukat. 2.Nasusukat ang mga solid gamit ang ruler. Kagamitan bag na may lamang solid,ruler Pamamaraan 1. Kunin ang mga solid sa iyong bag.
 7. 7. 7 2. Kilalanin ang mga solid ayon sa kanilang sukat, lagyan ng tsek (/) ang angkop na hanay sa ibaba. 3. Itala ito sa iyong kuwaderno. 1. Sukatin ang solid gamit ang ruler. 2. Itala ang tamang sukat sa kuwaderno. Solid Sukat (tamang sukat) Sagutin ang sumusunod: 1. Paano mo nalaman ang mga sukat ng mga solid? 2. Ano ang iyong ginamit sa pagkuha ng sukat? 3. Nakuha mo ba ang tamang sukat ng solid? Paano? 4. Mayroon bang tiyak/tamang sukat ang mga solid? Aralin 5: Katangian ng mga Solid ayon sa Tekstura Gawain 1: Uriin ang solid ayon sa tekstura Layunin Nauuri ang mga solid ayon sa tekstura Kagamitan Bag o kahon na may lamang bato, bulak, buhangin, saging, karton, papel de liha, rambutan, balat ng langka Pamamaraan 1. Kunin ang laman ng inyong mga bag. Mga Kagamitan/Solid Laki Maliit Malaki
 8. 8. 8 2. Sa iyong kuwaderno, isulat ang ngalan nang mga solid.Uriin ito batay sa tekstura at isulat sa angkop na hanay sa ibaba. Bagay Makinis Magaspang Malambot Matigas Sagutin ang sumusunod: 1. Paano mo pinangkat ang mga solid? 2. Ano ang mga katangian ng solid na nakita mo? 3. Nailarawan mo ba nang wasto ang mga solid ? Bakit? 4. Anong mahahalagang bagay ang natutunan mo sa gawain? 5. Ang mga solid ba ay may tiyak na tekstura? Kabanata 2: Ang mga Liquid Ang kabanatang ito ay tatalakay sa liquids bilang bagay na may bigat o timbang, paraan nang pagdaloy nito, paano nagiging katulad ang hugis nang kanilang pinaglagyan, paraan kung paano sila nakakukuha ng lugar/espasyo sa sisidlan, at kung ito ay may lasa o amoy. Aralin 1: Katangian ng Liquids Gawain 1: Pangalanan ang iba-ibang liquids Layunin Natutukoy ang pangalan ng mga bagay na liquid Kagamitan Liquids na may iba-ibang katangian ng paraan ng pagdaloy, sumusunod sa hugis ng lalagyan,at lasa at amoy
 9. 9. 9 Pamamaraan: 1. Pumunta sa kantina ng paaralan. 2. Itanong sa tauhan ng kantina ang mga liquids na makikita dito. 3. Pangalanan ang bawat liquid. 4. Suriin ang liquid batay sa kung paano ito dumaloy, sa hugis ng pinaglalagyan nito, at sa espasyo na nakukuha ng mga bahagi nito. 5. Tikman ang lasa o amuyin ang mga liquid nang may pag-iingat (Kailangan ng gabay ng guro 6. Itala ang inyong nakita sa iyong kuwaderno. Aralin 2: Paglalarawan ng Pagdaloy ng mga Liquid Gawain 1: Paano dumaloy ang liquids? Layunin Nailalarawan kung papaano dumadaloy ang liquids. Kagamitan Gatas na kondensada, toyo, suka,shampoo,tubig,langis, 2 kutsara, silag na mangkok Pamamaraan 1. Kumuha ng 2 kutsara. 2. Hawakan ng kamay ang bawat kutsara tulad ng nasa larawan. 3. Sumalok ng isang kutsarang tubig at isang kutsarang suka. 4. Hawakan ang bawat kutsara nang kapantay ng siko. 5. Itagilid ang dalawang kamay ng sabay tulad ng makikita sa larawan.
 10. 10. 10 6. Itala ang iyong napansin sa iyong kuwaderno. Alin ang mabilis na dumaloy, tubig o suka? 7. Gawin muli ang pamamaraan mula 2 hanggang 6 gamit ang iba pang liquids na ipapares sa tubig. (Tandaan: Tubig ang magsisilbing pagtutularan ng bilis ng daloy ng likido.) Pangalan ng Liquid Mabagal bang dumaloy? Mabilis bang dumaloy? Napakabilis bang dumaloy? 1. tubig 2.toyo 3. suka 4. shampoo 5. langis 6. gatas na kondensada Tanong 1. Magkasabay bang dumaloy ang liquid? 2. Aling liquid ang mas mabilis dumaloy? 3. Aling liquid ang mabagal dumaloy? Aralin 3: Paglalarawan sa Liquid Ayon sa Uri ng Hugis ng Lalagyan Nito Gawain 1: May hugis ba ang mga liquid? Layunin Nailalarawan kung paano nakukuha ng liquid ang hugis ng lalagyan/sisidlan Kagamitan Lalagyan/sisidlan na may iba-ibang hugis liquid
 11. 11. 11 Pamamaraan 1. Ilarawan ang 3 hugis ng lalagyan/sisidlan. 2. Kumuha ng 3 uri ng liquids. 3. Ilagay ang bawat liquid sa tig-iisang lalagyan/sisidlan. 4. Sa inyong kuwaderno, Itala ang iyong nakita. Pangalan ng liquid Hugis ng liquid na ibinuhos sa lalagyan 1. Ano ang nangyari nang ibuhos ang liquids sa lalagyan? 2. Magkapareho ba ang hugis ng mga liquid? 3. Anong katangian ng liquid ang iyong nakita? 4. Anong kaisipan ang ipinahahayag ng gawaing ito tungkol sa hugis ng liquid? 5.May tiyak na hugis ba ang likido? Aralin 4: Paglalarawan ng Liquid Kung Paano Nakakukuha ng espasyo/lugar ang mga Liquid Gawain 1: Nakakukuha ba ng espasyo ang liquid? Layunin Nailalarawan kung paano nakakukuha ng espasyo/lugar ang liquid Kagamitan Bato, tubig, beaker, basahan Pamamaraan 1. Ihanda ang mga kagamitan. 2. Lagyan ng tubig ang beaker.
 12. 12. 12 3. Dagdagan ng tubig ang beaker. 4.Masdan ang mangyayari habang dinadagdagan ng tubig ang beaker. 5. Lagyan ng bato ang beaker na may tubig. 6. Masdang muli ang mangyayari. 7. Itala/Iguhit ang nakita sa kuwaderno. Sa iyong kuwaderno, sagutin ang sumusunod: 1. Ano ang nangyari sa tubig ng iyong dinagdagan? Bakit? 2. Nang lumubog ang bato, ano ang iyong nakita sa ilalim ng baso? 3. Ano ang nangyari sa tubig? Bakit? 4. Ang tubig ba ay nakakukuha ng lugar/espasyo? Bakit? 5. Totoo ba na ang liquid ay nakakukuha ng espasyo/lugar? Aralin 5: Paglalarawan ng Liquid Batay sa Lasa Gawain 1: May lasa ba ang liquid? Layunin Nailalarawan ang lasa ng mga liquid. Kagamitan Gatas, juice, tubig, suka, hot sauce, softdrinks,ketsup, patis Pamamaraan 1. Tikman ang bawat liquid. 2. Ilarawan ang lasa nito. 3. Lagyan ng tsek ang tsart ayon sa lasa. Liquid Matamis Maalat Maasim Mapait Maanghang Walang lasa
 13. 13. 13 Sa iyong kuwaderno, sagutin ang sumusunod: 1. Paano mo ilalarawan ang lasa ng iba-ibang liquid? 2. Ano ang lasa ng iba-ibang liquid? 3. Magkakapareho ba ang lasa ng lahat ng liquid? 4. Ano ang dapat nating gawin upang maiwasan ang pagkalason kung titikman ang liquid? Aralin 6: Paglalarawan sa Liquids Ayon sa Amoy Nito Gawain 1: May amoy ba ang mga liquid? Layunin Nailalarawan ang amoy ng mga liquid. Kagamitan Patis, pabango, alkohol, ketsup, coke, hand sanitizer, shampoo, liquid na sabon Pamamaraan 1. Ihanda ang mga kagamitan. Kilalanin ang mga liquid. 2. Amuyin ang bawat liquid.Ilarawan ang amoy. ( Paalaala: Mag-ingat sa pag-amoy sa mga liquid. Huwag ilapit sa ilong na mabuti ang mga liquid dahil maaaring makapagdulot ito ng iritasyon.) 3. Itala ang iyong nakita.Gamitin ang talaan sa ibaba. Liquid Mabahong Amoy Mabangong Amoy Sa inyong kuwaderno, sagutin ang sumusunod: 1. Ano-anong katangian ang naaamoy mo sa liquids? 2. Paano mo pinangkat ang mga ito?
 14. 14. 14 3. Magkakapareho ba ang amoy ng lahat ng liquid? 4. Kumunot ba ang iyong noo nang maamoy mo ang mabahong liquid? Bakit? 5. May amoy ba ang mga liquid? Kabanata 3: Ang Mga Gas Ang hangin ay gas. Hindi ito nakikita ng ating mga mata ngunit ito ay ating nadarama dahil ang molecules ng gas ay magkakalayo. Tatalakayin sa kabanatang ito ang mga kaisipan na ang gas ay walang tiyak na hugis ngunit sumusunod sa hugis na lalagyan; nakakukuha ng espasyo, walang lasa at walang amoy. Aralin 1: Paglalarawan sa Paraan ng Pagsunod ng Gas sa Hugis ng Lalagyan Nito Gawain 1: May hugis ba ang mga gas? Layunin Nailalarawan na ang gas ay sumusunod sa hugis ng sisidlan Kagamitan Iba-bang hugis ng lobo (walang hangin), tali Pamamaran 1. Kumuha ng lobong may iba-iba ang hugis. 2. Hipan ito upang magkaroon ng hangin at talian ang bahaging malapit sa butas nito. 3. Ilarawan ang hugis ng hangin sa bawat lobo. 4. Isulat ang iyong nakita. 5. Iguhit ang hugis ng hangin na nasa lobo. Sa inyong kuwaderno, sagutin ang mga tanong:
 15. 15. 15 1. Ano ang nangyayari sa lobo habang hinihipan mo? 2. Umayon ba ang hangin sa hugis ng lobo?Ang hangin ba ay may hugis? 3. Anong katangian ng hangin ang ipinapakita sa gawain? 4. Ano ang hugis ng hangin sa loob ng pinaglalagyan nito? Kailan nagkakaroon ng hugis ang hangin? Aralin 2: Paglalarawan na ang Gas ay Nakakukuha ng Lugar o Espasyo Gawain 2 : Nakakukuha ba ng lugar o espasyo ang gas? Layunin Nailalarawan na ang gas ay nakakukuha ng lugar o espasyo Kagamitan tissue,basong inuman,malaking mangkok na puno ng tubig Pamamaraan 1. Ihanda ang basong inuman. 2. Ilagay ang tissue sa pinakailalim na bahagi sa loob ng basong inuman upang di mahulog kapag binaligtad. 3. Lagyan ng tubig ang malaking mangkok. 4. Hawakan ang baso ng pabaligtad at mabilis na ilubog sa tubig. 5. Bumilang ng 1-10 habang hawak ang baso na nakalubog sa tubig. 6. Dahan-dahang alisin ang baso sa tubig. Siguraduhin na ang baso ay pantay na nakatayo habang inaalis sa tubig. 7. Masdan. Ano ang nangyari sa tissue?
 16. 16. 16 Sa isang kuwaderno, sagutin ang sumusunod: 1. Ano ang nasa loob ng baso? 2. Ano ang nangyari sa tissue? 3. Ano ang ipakikita ng gawain? Aralin 3: Paglalarawan na ang Hangin, isang Uri ng Gas, ay Walang Kulay Gawain 3: Walang Kulay ang Hangin (Gas) Layunin Nakapagbibigay ng hinuha na walang kulay ang gas. Kagamitan Pamaypay na papel,lobo,salamin Pamamaraan 1. Ihanda ang set-up. 2. Hipan ang iyong kamay. Mayroon ka bang naramdaman? 3. Hipan ang lobo. Ilarawan ang hangin nasa loob nito. 4. Kumuha ng kapareha, paypayan ang bawat isa. Ilarawan ang hangin na nagmula sa pamaymay. Panuto 1. Iguhit kung paano mo hinipan ang iyong kamay upang mapatunayan na ang hangin ay walang kulay. 2. Ilarawan ang hangin na lumipat sa loob ng lobo at sa salamin.
 17. 17. 17 3.Sa tatlong pangungusap, ilarawan ang kulay ng hangin na iyong naramdaman habang pinapaypayan ang sarili at ang kapareha. Mga Tanong 1. Ano ang naramdaman mo pagkatapos mong hipan ang iyong kamay? May hangin ka bang nakita na lumabas sa iyong bibig? 2. Nakita mo ba ang hangin sa loob ng lobo? 3. Ano ang iyong naramdaman nang paypayan ka ng iyong kapareha? Nakita mo ba ang kulay ng hangin habang isinasagawa ito? 4. Anong katangian ng gas ang ipinakita sa gawain? Kabanata 4: Ligtas na Paggamit ng Karaniwang Solid, Liquid at Gas sa Tahanan at Paaralan Ang kabanatang ito ay tumatalakay sa solid, liquid at gas na karaniwang matatagpuan sa bahay at paaralan tulad ng solid,liquid at gas. Nararapat na ilagay natin ang mga ito sa tamang lugar at markahan ang mga lalagyan nito ng angkop na pangalan. Aralin 1: Mga Karaniwang Solid, Liquid, at Gas sa Bahay at Paaralan Gawain 1: Talaan ng mga Karaniwang Produkto na Makikita sa Tahanan at Paaralan Layunin 1.Nakakikilala ang karaniwang solid, liquid at gas na makikita sa tahanan at paaralan. 2. Tukuyin ang gamit ng mga karaniwang bagay na makikita sa tahanan Kagamitan Papel, pen,manila paper
 18. 18. 18 Pamamaraan 1. Gumawa ng listahan ng mga karaniwang bagay na makikita sa paaralan at tahanan. Pangkatin ang mga gamit ang talaan sa ibaba. Solid Liquid Gas 2. Pagpangkatin ang mga bagay na nakatala sa Bilang 1 gamitin ang talahanayan sa ibaba. Pagkain Pagluluto Pagpapa- -ganda ng bahay Pagpapa- ganda Paglilinis Ng bahay Paglilinis ng katawan/ sarili Pamatay kulisap/ peste  Ano-ano ang mga karaniwang bagay sa tahanan at paaralan?  Ano – ano ang gamit ng mga bagay na makikita sa tahanan at sa paaralan? Gawain 2: Masasamang Dulot ng mga Karaniwang Bagay na Matatagpuan sa Bahay at Paaralan Layunin Nakikilala ang mga masasamang dulot ng mga bagay na makikita sa tahanan at sa paaralan Kagamitan Pinaglagyan/pinagbalutan na mga bagay ng kagamitan Pamamaraan
 19. 19. 19 1. Basahin ang mga label ng karaniwang produkto/kagamitan na makikita sa tahanan at tingnan ang sumusunod na simbolo. Nagliliyab Toxic Nakalalason Nakasisira Narito ang ilan sa mga halimbawa.
 20. 20. 20 2.Gamit ang talaan sa ibaba, pangkatin ang mga kagamitan ayon sa mga nakapipinsalang epekto nito sa tao, at iba pang may buhay. 3. Isulat ang iyong sagot sa sanayang kuwaderno. Nakalalason Toxic Nagliliyab Nakasisira Gawain 3. Mga Gawain Upang Maging Ligtas sa Paggamit ng mga Mapaminsalang Bagay Layunin Nailalarawan ang wastong paraan ng paghawak at paggamit ng mapaminsalang bagay. Kagamitan Larawan ng wastong paraan ng paghawak at paggamit ng mapaminsalang bagay Pamamaraan 1. Tingnan ang mga larawan. 2. Isulat sa sagutang papel ang letra ng larawan na nagpapakita ng tamang paggamit ng mga nakapipinsalang bagay. a. b. Lagyan ng pangalan ang iba- ibang kemikal at ilagay ang mga ito sa lugar na hindi maaabot ng mga bata Magsuot ng guwantes sa kamay at gas masks kung gagamit ng mga pamatay sa insekto.
 21. 21. 21 c. d. Tanong Susundin mo ba ang mga gawaing pangkaligtasan sa paghawak at paggamit ng mga nakapipinsalang bagay? Bakit? Kabanata 5: Mga Pagbabagong Nagaganap sa mga Solid, Liquid, Gas Ang kabanatang ito ay tumatalakay sa pagbabagong nagaganap sa solids, liquids, gases kapag ginamitan o sinasalang sa init.Tatalakayin din dito ang mga mga pamamaraan sa pagkuha ng temperatura gamit ang laboratory thermometer. Aralin 1: Pagsusukat ng Temperatura ng mga Bagay Gawain 1: Mainit ba o Malamig? Layunin Nasasabi kung ang bagay ay mainit o malamig Kagamitan manila paper, marker/pentel pen Palagiang tingnan ang tangke na ginagamit sa pagluluto. Siguraduhing ito ay nakasara nangmahigpit. Ilagay ang mga bagay na maaring lumiyab malapit sa lutuan
 22. 22. 22 Pamamaraan 1. Tingnan at suriin ang bawat larawan sa ibaba. Tukuyin kung ang larawan ay nagpapakita ng mainit o malamig na bagay. 2. M a g b i g a y n g i b a p a n g h a l i m (1) (2) Gamit/Bagay (3) Mainit ba? (4) Malamig ba? 1 ningas ng kandila 2 sorbetes 3 kumukulong tubig 4 kumukulong sopas 5 iced tea
 23. 23. 23 bawa ng mainit at malamig na bagay. Isulat ang mga ito sa angkop na hanay sa talaan. Mainit na mga bagay Malamig na mga bagay Tanong 1. Kailan mo masasabi na mainit ang bagay? 2. Kailan mo masasabi na malamig ang isang bagay? Gawain 2: Pagsukat sa Temperatura ng Mainit/Maligamgam na Bagay Layunin 1.Nasusukat ang mga temperatura ng tubig galing sa gripo at tubig na mainit/maligamgam gamit ang thermometer. 2.Nababasa nang wasto ang temperatura na nakasaaad sa thermometer. 3.Napaghahambing ang temperatura ng tubig galing sa gripo at tubig na mainit/maligamgam. Kagamitan 2 beakers/magkaparehong babasaging lalagyan tulad ng baso laboratory thermometer magkaparehong dami ng mainit/maligamgam na tubig at tubig galing sa gripo Pamamaraan 1. Pag-aralang mabuti ang laboratory thermometer.
 24. 24. 24 2.Suriin ang mga tanda na makikita sa thermometer. - Ano ang pinakamaliit na bilang sa thermometer? Saang bahagi ito matatagpuan? - Ano ang pinakamataas na bilang sa thermometer? - Saang bahagi ito matatagpuan? - Anong yunit ng panukat ang ginamit? - Anong simbolo ang ginamit upang maipahayag ang sukat ng temperature? 3. Lagyan ng kalahating dami ng tubig ang beaker galing sa gripo. 4. Hawakan ng patayo ang thermometer, siguraduhin na ang bahagi ng bulb nito ang siyang nasa ilalim. Ilubog ang thermometer sa beaker na may galling sa gripo. Ilubog lamang ang bahaging mayroong bulb upang masukat ang temperatura ng tubig. 5. Tuku yin ang sukat ng temperatura ng tubig sa thermometer. Kunin ang tanda na katapat ng lebel ng pulang liquid sa thermometer at itala ito sa Talaan 1. a.Ano ang temperatura ng tubig galing sa gripo? (Ito ay Temperatura ng tubig galing sa gripo na ayon temperature sa loob ng silid-aral) Paalala: Sa pagbasa ng thermometer, sikaping kapantay ng iyong mata ang lebel ng tubig sa thermometer. Paalala: Huwag hawakan ang may kulay na pulang liquid sa loob ng thermometer. At huwag hayaang lumapat sa ilalim ng beaker.
 25. 25. 25 6. Lagyan ng kalahating dami ng mainit /maligamgam na tubig ang beaker. 7. Ilubog naman ang thermometer sa loob ng beaker na may mainit/maligamgam na tubig. 8.Suriin ang nangyayari sa lebel ng pulang liquid sa loob thermometer. 3. Tukuyin ang temperatura ng mainit /maligamgam na tubig pagkalipas ng 5 minuto, isulat ang temperatura sa Talaan 1 sa ibaba. - Ano ang temperatura ng mainit/maligamgam na tubig? Paalala: Maging maingat sa pagsasalin ng mainit/maligamgam na tubig sa lalagyan. Maaaring ikaw ay mapaso o maaksidente. Hingin ang tulong ng guro.
 26. 26. 26 Talaan 1: Temperatura ng tubig galing sa gripo at mainit/maligamgam na tubig Kagamitan Temperatura (0C) Tubig galing sa gripo Mainit/Maligamgam na tubig 1.Paghambingin ang mga temperatura ng tubig na galing sa gripo at tubig na mainit/maligamgam. - Paano mo mapaghahambing ang temperatura ng tubig galing sa gripo at tubig na mainit/maligamgam? 2. Ilarawan ang epekto ng init sa tubig. - Ano ang epekto ng init sa tubig? Tanong Ano ang iyong gagawin kung kailangan mo ng mainit o malamig na tubig sa bahay? Gawain 3: Pagsusukat ng Temperatura ng Malamig na Bagay Layunin 1. Nasusukat ang temperatura ng tubig na galing sa gripo at ng malamig na tubig gamit ang thermometer. 2. Nababasa nang wasto ang temperatura gamit ang thermometer. 3. Napaghahambing ang temperatura ng tubig galing sa gripo at ng malamig na tubig.
 27. 27. 27 Kagamitan 2 beakers/magkaparehong babasaging lalagyan, laboratory thermometer,magkaparehong dami ng tubig na malamig at tubig na galing sa gripo,ice cubes Pamamaraan 1. Lagyan ang beaker ng kalahati ng tubig galing sa gripo. 2. Ilubog ang thermometer sa beaker na may tubig galing sa gripo. Hawakan ito nang patayo. 3. Suriin ang sukat ng tubig sa thermometer. 4. Sukatin ang temperatura ng tubig galing sa gripo. (Basahin ang tanda katapat ng sukat ng pulang likido sa loob ng thermometer). Itala ang temperatura sa Talaan -Ano ang temperatura ng tubig galing sa gripo? Paalala: Huwag hawakan ang bulb ng thermometer. At huwag hayaang lumapat sa ilalim ng lalagyan.
 28. 28. 28 (Temperatura ng tubig galing sa gripo ayon sa temperatura sa silid-aralan) Paalala: Sa pagbabasa ng thermometer, dapat kapantay ng inyong mata ang lebel ng pulang liquid sa thermometer. 5. Lagyan ng kalahating dami ng malamig na tubig ang beaker.(Lagyan ng kaunting maliliit na yelo upang maging malamig ang tubig). 6. Ilubog ang thermometer sa loob ng beaker na may malamig na tubig. 7. Suriing muli ang sukat ng pulang liquid sa thermometer.
 29. 29. 29 8. Basahin ang temperatura ng tubig na malamig. Pagkalipas ng 5 minuto, itala ang temperatura sa Talaan 2 sa ibaba. -Ano ang temperatura ng tubig na malamig? Talaan 2. Temperatura ng tubig galling sa gripo at tubig na malamig Kagamitan Temperatura (0C) Tubig galing sa gripo Tubig na malamig 9. Paghambingin ang mga temperatura ng tubig galing sa gripo at tubig na malamig. - Paano mo paghahambingin ang temperatura ng tubig galing sa gripo sa tubig na malamig? 10. Ilarawan ang epekto ng pag-aalis ng init sa tubig. - Ano ang epekto ng kawalan ng init sa tubig? Aralin 4: Pagbabagong Nagaganap sa mga Bagay Sanhi ng Temperatura Gawain 1: Ano ang Mangyayari Kapag ang Kandila ay Nainitan o Lumamig? Layunin Nailalarawan kung ano ang mangyayari sa kandila kapag ito ay nainitan at lumamig. Kagamitan maliliit na piraso ng kandila,1 kutsara, makapal na tela, platitong seramik , 1 piraso kandila,posporo Pamamaraan
 30. 30. 30 1.Balutin ang hawakan ng kutsara ng makapal na tela. Ilagay ang piraso ng maliit na kandila sa kutsara. Tingnan ang nasa larawan. 2. Nasa anong anyo (solid, liquid, gas) ang maliliit na piraso ng kandila? 3. Itayo ang kandila sa isang platitong seramiks at sindihan tulad ng nasa larawan. 4. Hawakan ang kutsara at ilagay sa tapat ng may sinding kandila. 5. Initin ang kutsara na may lamang maliliit na piraso ng kandila ng limang (5) minuto. Tingnan at pag-aralan ang mangyayari sa kandila. - Ano ang nangyari sa maliliit na piraso ng kandila? - Mayroon bang nagbago sa anyo ng kandila? Anong anyo mayroon ito ngayon? -Ano ang dahilan ng pagbabago ng anyo ng kandila? - Ano ang epekto ng init sa kandila? 6. Alisin ang kutsara sa tapat ng may sinding kandila. 7. Maghintay ng ilang minuto hanggang lumamig ang kandila. Suriin at alamin kung ano ang mangyayari sa kandila. - Anong nangyari sa kandila ng lumamig? - Mayroon bang pagbabago sa anyo ng kandila? Anong pagbabago ang nangyari? Paalala: Ang kutsara ay iinit. Mag-ingat sa paghawak.
 31. 31. 31 - Bakit nangyari ang pagbabago? - Ano ang epekto ng pag-alis ng init sa kandila? - Mayroon bang nagbago nang sindihan ang kandila? Gawain 2: Ano ang Mangyayari Kapag ang Tubig ay Ininit? Layunin Nailalarawan ang mangyayari sa tubig habang tumataas ang temperatura o habang naiinitan ang tubig Kagamitan beaker,tubig,pangguhit/pananda Pamamaraan 1.Lagyan ng 10 ml na tubig ang beaker. Markahan ang beaker ayon sa antas ng dami ng tubig sa loob. 2. Ilagay ang beaker na may tubig sa ilalim ng init ng araw sa loob ng 15 minuto. Tingnan at pag-aralan kung ano ang mangyayari. 3. Markahan muli ang lebel ng tubig sa loob nito. a.May nakita ba kayong pagbabago sa antas ng dami ng tubig?
 32. 32. 32 b. Ano ang ipinakita ng pagsusuri na ito? c. Ano ang epekto ng sikat ng araw sa tubig? d. Nasubukan mo na bang maglagay ng palanggana na may tubig sa ilalim ng init ng araw? Anong nangyayari sa dami ng tubig? Gawain 3: Ano ang Mangyayari sa Water Vapor Kapag Lumalamig? Layunin Nailalarawan ang nangyayari sa water vapor kapag lumamig. Kagamitan ice cubes,kutsara,garapon na may takip, orange juice Pamamaraan 1. Hawakan nang dalawang kamay ang walang laman na garapon. - Ano ang iyong naramdaman? 2. Lagyan ng orange juice ang garapon (lampas ng kalahati nito) katulad ng nasa larawan sa ibaba. 3. Lagyan ng ice cubes. Pagkatapos, mahigpit na ilagay ang takip ng garapon. 4. Aluging mabuti ang garapon nang ilang segundo. 5. Hawakan ang ibabaw ng lalagyan ng ilang minuto. -Ano ang iyong naramdaman? - May hangin bang nakapalibot sa garapon? - Mayroon bang water vapor na nakapalibot sa garapon? - Saan nanggaling ang water vapor ? 6. Ipatong muna ang garapon sa ibabaw ng mesa sa loob ng dalawang minuto.
 33. 33. 33 7. Pagkatapos ng dalawang minuto, tingnan at suriing mabuti ang garapon.Hawakan ang ibabaw ng garapon ng ilang minuto. - Ano ang iyong naramdaman at nakita sa ibabaw ng garapon? - Ano ang kinalabasan nang pagsusuri mong ito? Gawain 4: Ano ang Mangyayari sa Naphtalene Ball Kapag Nainitan? Layunin Nailalarawan ang nangyari sa naphthalene ball kapag nainitan o inilagay sa lugar na may mataas na temperatura. Kagamitan maliit na piraso ng naphthalene ball 2 magkaparehong may kulay na platito, piraso ng bato, piraso ng damit
 34. 34. 34 Pamamaraan 1. Kumuha ng isang piraso ng naphthalene ball. Ilagay ito sa isang kapirasong damit tulad ng nasa larawan. Napthalene ball 2. Ibalot ito sa kapirasong damit. 3. Durugin ang naphthalene ball sa maliliit na bahagi sa pamamagitan ng bato. 4. Hatiin ang durog na naphthalene ball sa dalawang bahagi. 5. Ilagay ang durog na naphthalene ball sa isang platito at ang kalahati ay sa isang platito.
 35. 35. 35 - Nasa anong anyo ang napthtalene ball (solid, liquid, gas)? 6. Ilagak ang isang (1) platito sa loob ng silid. 7. Ang isa naman na platito ay sa labas ng silid na nasisikatan ng araw tulad ng nasa larawan. 8. Pagkalipas nh 10 minuto, tingnan at suriin ang naphthalene ball sa una at ikalawang platito. Ilarawan ang iyong obserbasyon. - Ano ang iyong napansin? - May nakita ka bang pagbabago sa kaanyuan ng naphthalene ball sa dalawang platito? - Ano ang sinasabi ng nakita mo? - Ano ang epekto o dulot ng init sa naphthalene ball? - May kaalaaman ba kayo sa camphor ball? (komersiyal na ngalan ng naphthalene ball) Gawain 5: Ano ang Mangyayari sa Hangin na Nasa Loob ng Bote at Lobo kung Ito ay Mainitn o Palalamigin? Layunin Nailalarawan kung ano ang mangyayari sa hangin sa loob ng bote/lobo kung ito ay paiinitin at palalamigin
 36. 36. 36 Kagamitan babasaging bote (may makipot na bunganga),lobo 2 maliit na palanggana,mainit na tubig,malamig na tubig Pamamaraan 1. Kumuha ng lobo. Banatin ang butas at ipasok sa bibig ng bote tulad ng nasa larawan. - May hangin ba sa loob ng bote? - May hangin ba sa loob ng lobo? 2. Ilagay ang bote sa palanggana na may mainit na tubig. Masdan at suriin ito pagkalipas ng 3 minuto. - Anong nangyari sa lobo? - Ano ang epekto ng mainit na tubig sa hangin sa loob ng bote? 3. Ilipat ang bote sa palanggana na may malamig na tubig. Masdan at suriin itong muli ang gawain pagkalipas ng 3 minuto.
 37. 37. 37 - Anong nangyari sa lobo? - Ano ang epekto ng malamig na tubig sa hangin sa loob ng bote?

×