SlideShare a Scribd company logo

Konsep ilmu dalam islam

1 of 11
Download to read offline
Konsep Ilmu dalam Islam* 
Adnin Armas, M.A. 
Direktur Eksekutif INSISTS 

Epistemologi  berasal  dari  bahasa  Yunani  kuno,  έπιστεήε  yang  bermakna 
pengetahuan  dan  λογος  yang  artinya  kata,  logika,  akal,  diskursus,  teori.  Epistemologi 
bermakna  diskursus  ataupun  teori  mengenai  ilmu.  Dengan  perkataan  lain,  materi 
pembahasan  dalam  epistemologi  adalah  ilmu.  Dalam  epistemologi,  akan  dibahas 
misalnya,  mengenai  proses/cara  mendapat  ilmu,  sumber­sumber  ilmu  dan  klasifikasi 
ilmu, teori tentang kebenaran, dan hal­hal lain yang terkait dengan filsafat ilmu. 
Teori  ilmu  yang  berkembang  pada  abad  modern  menunjukkan  telah  terjadi 
perceraian antara ilmu dan agama. Akibatnya, berbagai aliran pemikiran/ideologi muncul 
yang  menentang  agama  Kristen  dan  Yahudi  yang  dominant  di  Barat.  Ajaran  agama 
semakin  terpinggirkan  dan  tidak  bisa  lagi  dikaitkan  dengan  ilmu  pengetahuan 
sebagaimana  yang  terjadi  pada  zaman  pertengahan  Barat.  Makalah  ringkas  ini  akan 
memaparkan  konsep  ilmu  dalam  Islam  dan  mengaitkannya  dengan  persoalan­persoalan 
krisis  epistemologis  sehingga  diperlukan  solusi­solusi  untuk  mengatasi  persoalan­ 
persoalan tersebut. 

Islam dan Konsep Ilmu 
Islam  sangat  menghargai  sekali  ilmu.  Allah  berfirman  dalam  banyak  ayat  al­ 
Qur’an  supaya  kaum  Muslimin  memiliki  ilmu  pengetahuan.  Al­Qur’an,  al­Hadits  dan 
para  sahabat  menyatakan  supaya  mendalami  ilmu  pengetahuan.  Allah  berfirman  yang 
artinya :  “Katakanlah  “Apakah  sama,  orang­orang  yang  mengetahui  dengan  orang  yang 
tidak  mengetahui?”  Hanya  orang­orang  yang  berakal  sajalah  yang  bisa  mengambil 
1 
pelajaran.”  Allah  juga  berfirman  yang  artinya :  « Allah  mengangkat  orang­orang  yang 
2 
beriman daripada kamu dan orang­orang yang diberi ilmu dengan beberapa derajat. » 

* Makalah ini disampaikan dalam Serial Seminar INSISTS yang diadakan di Gedung Gema Insani, Depok, 
pada tanggal 29 September 2007/17 Ramadhan 1428. 
1 
QS. Al­Zumar: 9. 
2 
QS. Al­Mujadalah, 11. Lihat juga ayat­ayat lain seperti al­Nisa 83, 113 ; Toha 114 ; al­Kahfi 65­66 ; Ali 
Imran 18 ; al­Ra‘d 19 ; al­Syura 52 ; Yunus 68 ; al­Maidah 4.
Selain  al­Qur’an,  Rasulullah  saw  juga  memerintahkan  kaum  Muslimin  untuk 
menuntut  ilmu.  Rasulullah  saw  juga  menyatakan  orang  yang  mempelajari  ilmu,  maka 
kedudukannya sama seperti seorang yang sedang berjihad di medan perjuangan. 
Rasulullah saw bersabda: 
‫ ﻣﻦ ﺟﺎء ﻣﺴﺠﺪﻯ ﻫﺬﺍ ﻟﻢ ﻳﺎﺗﻪ ﺇﻻ ﻟﺨﻴﺮ ﻳﺘﻌّﻤﻪ ﺃﻭ ﻳﻌّﻤﻪ ﻓﻬﻮ ﺑﻤﻨﺰﻟﺔ ﺍﻟﻤﺠﺎﻫﺪ ﻓﻲ ﺳﺒﻴﻞ ﺍﷲ ﻭ ﻣﻦ ﺟﺎء ﻟﻐﻴﺮ ﺫﺍﻟﻚ ﻓﻬﻮ‬
‫ﻠ‬
‫ﻠ‬
‫ ﺑﻤﻨﺰﻟﺔ ﺍﻟ ّﺟﻞ ﻳﻨﻈﺮ ﺇﻟﻰ ﻣﺘﺎﻉ ﻏﻴﺮﻩ‬
‫ﺮ‬
“Barangsiapa  yang  mendatangi  masjidku  ini,  yang  dia  tidak  mendatanginya 
kecuali  untuk kebaikan  yang akan dipelajarinya  atau diajarkannya,  maka  kedudukannya 
sama  dengan  mujahid  di  jalan  Allah.  Dan  siapa  yang  datang  untuk  maksud  selain  itu, 
maka kedudukannya sama dengan seseorang yang melihat barang perhiasan orang lain.” 
3 
(HR. Ibnu Majah dari Abu Hurairah). Isnadnya hasan, dan disahihkan oleh Ibnu Hibban. 

Rasulullah saw juga bersabda: 
‫ ﻢ ﻓﻬﻮ ﻓﻰ ﺳﺒﻴﻞ ﺍﷲ ﺣ ّﻰ ﻳﺮﺟﻊ‬
‫ﺘ‬
‫ ﻣﻦ ﺧﺮﺝ ﻓﻰ ﻃﻠﺐ ﺍﻟﻌﻠ‬

“Barangsiapa  yang  pergi  menuntut  ilmu,  maka  dia  berada  di  jalan  Allah  sampai 
4 
dia kembali.” (HR. Timidzi). 

Rasulullah saw juga bersabda: 

‫ ﺎ ﺭﺿﺎ ﻟﻄﻠﺐ ﺍﻟﻌﻠﻢ ﻥ‬
ّ ‫ , ﻭﺇ‬
‫ ﻣﻦ ﺳﻠﻚ ﻃﺮﻳﻘﺎ ﻳﻄﻠﺐ ﻓﻴﻪ ﻋﻠﻤﺎ ﺳﻠﻚ ﺍﷲ ﺑﻪ ﻃﺮﻳﻘﺎ ﻣﻦ ﻃﺮﻕ ﺍﻟﺠﻨ  , ﻭﺇ ّ ﺍﻟﻤﻼﺋﻜﺔ ﻟﺘﻀ َ ﺃﺟﻨﺤﺘﻬ‬
‫ﻊ‬
‫ّﺔ ﻥ‬
‫ ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ ﻟﻴﺴﺘﻐﻔﺮ ﻟﻪ ﻣﻦ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻤﻮﺍﺕ ﻭ ﻣﻦ ﻓﻲ ﺍﻷﺭﺽ ﻭﺍﻟﺤﻴﺘﺎ ُ  ﻓﻲ ﺟﻮﻑ ﺍﻟﻤﺎء ﻭﺇ ّ ﻓﻀﻞ ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﺎﺑﺪ ﻛﻔﻀﻞ‬
‫ﻥ‬
‫ﻥ‬
,  ‫ ﺍﻟﻘﻤﺮ ﻟﻴﻠﺔ ﺍﻟﺒﺪﺭ ﻋﻠﻰ ﺳﺎﺋﺮ ﺍﻟﻜﻮﺍﻛﺐ ﻭﺇﻥ ﺍﻟﻌﻠﻤﺎء ﻭﺭﺛﻪ ﺍﻷﻧﺒﻴﺎء ﻭﺇﻥ ﺍﻷﻧﺒﻴﺎء ﻟﻢ ﻳ َ ّﺛﻮْﺍ ﺩﻳﻨﺎ ًﺍ ﻭﻻ ﺩﺭﻫﻤﺎ  َﺭ ُﻮﺍ‬
‫ﻭ ﱠﺛ  ﺍﻟﻌﻠﻢ‬
‫ﺭ‬
‫ﻮﺭ‬
5 

.  ‫ ﺧﺬ ﺑﺤﻆ‬
‫ّ ﻭﺍﻓﺮ‬
‫ ﻓﻤﻦ ﺃﺧﺬﻩ ﺃ‬

Barangsiapa  melalui  satu  jalan  untuk  mencari  ilmu,  maka  Allah  akan 
memasukkannya  ke  salah  satu  jalan  di  antara  jalan­jaan  surga,  dan  sesungguhnya 
malaikat benar­benar merendahkan sayap­sayapnya karena ridha terhadap penuntut ilmu, 
dan sesungguhnya seorang alim benar­benar akan dimintakan ampun oleh makhluk yang 
ada di langit dan di bumi, bahkan ikan­ikan di dalam air. Dan sesungguhnya keutamaan 
3 

Dikutip dari buku Syaikh Abdul Qadir Abdul Aziz, Keutamaan Ilmu dan Ahli Ilmu, Pen. Abu ‘Abida al­ 
Qudsy (Solo : Pustaka al­Alaq, 2005), 59, selanjutnya disingkat Keutamaan Ilmu. 
4 
Ibid. 
5 
Ibn Qayyim al­Jawzi, ‘Awn al­Ma‘bud, sharh Sunan Abid Daud, Ed. ‘Isam al­Din al­Sababati (Kairo: Dar 
al­Hadist, 2001), jil. 6, hal. 473.
seorang alim atas seorang abid (ahli ibadah) adalah seperti keutamaan bulan purnama atas 
seluruh  bintang­bintang  yang  ada.  Dan  sesungguhnya  ulama  adalah  pewaris  para  Nabi, 
dan  sesungguhnya  para  Nabi  tidak  mewariskan  Dinar  ataupun  dirham,  mereka  hanya 
mewariskan  ilmu.  Maka  barangsiapa  mengambilnya,  maka  hendaklah  dia  mengambil 
bagian yang banyak.” (Hr. Abu Daud). 
Selain  al­Qur’an  dan  al­Hadist,  para  sahabat  juga  menyatakan  bahwa  sangat 
penting bagi kaum Muslimin memiliki ilmu pengetahuan. 
Ali bin Abi Talib ra., misalnya berkata : 
‫ ﺍﻟﻌﻠﻢ  ﺧﻴﺮ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺎﻝ ﻷﻥ ﺍﻟﻤﺎﻝ ﺗﺤﺮﺳﻪ ﻭﺍﻟﻌﻠﻢ ﻳﺤﺮﺳﻚ ﻭﺍﻟﻤﺎﻝ  َﻔ ِِﻴ ُ ﺍﻟﻨﻔﻘﺔ ﻭﺍﻟﻌﻠﻢ ﻳﺰﻛﻮﺍ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﻧﻔﺎﻕ ﻭﺍﻟﻌﻠﻢ‬
‫ﺗﻨﻪ‬
‫ ﺣﺎﻛﻢ ﻭﺍﻟﻤﺎﻝ ﻣﺤﻜﻮﻡ ﻋﻠﻴﻪ ﻣﺎﺕ  ُ ّﺍ ُ ﺍﻟﻤﺎﻝ ﻭﻫﻢ ﺃﺣﻴﺎء ﻭﺍﻟﻌﻠﻤﺎء ﺑﺎﻗﻮﻥ ﻣﺎﺑﻘﻲ ﺍﻟ ّﻫﺮ ﺃﻋﻴﺎﻧﻬﻢ ﻣﻔﻘﻮﺩﺓ ﻭ ﺁﺛﺎﺭﻫﻢ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻠﻮﺏ‬
‫ﺪ‬
‫ﺧﺰ ﻥ‬
‫ﺓ‬
ٌ‫ ﻣﻮﺟﻮﺩ‬
“Ilmu  lebih  baik  daripada  harta,  oleh  karena  harta  itu  kamu  yang  menjaganya, 
sedangkan  ilmu  itu  adalah  yang  menjagamu.  Harta  akan  lenyap  jika  dibelanjakan, 
sementara  ilmu  akan  berkembang  jika  diinfakkan  (diajarkan).  Ilmu  adalah  penguasa, 
sedang  harta  adalah  yang  dikuasai.  Telah  mati  para  penyimpan  harta  padahal  mereka 
masih hidup, sementara ulama tetap hidup sepanjang masa. Jasa­jasa mereka hilang tapi 
pengaruh mereka tetap ada/membekas di dalam hati.” 6 

Mu’az bin Jabal ra. mengatakan: 
‫ ﻋﻠﻴﻜﻢ ﺑ ﻟﻌﻠﻢ ﻓﺈ ّ ﻃﻠﺒﻪ ﷲ ﻋﺒﺎﺩﺓ ﻭﻣﻌﺮﻓﺘﻪ ﺧﺸﻴﺔ ﻭﺍﻟﺒﺤﺚ ﻋﻨﻪ ﺟﻬﺎﺩ ﻭﺗﻌﻠﻴﻤﻪ ﻟﻤﻦ ﻻ ﻳﻌﻠﻤﻪ ﺻﺪﻗﺔ ﻭﻣﺬﺍﻛﺮﺗﻪ‬
‫ﻥ‬
‫ ﺎ‬
‫ ﺗﺴﺒﻴﺢ ﺑﻪِ  ُﻌﺮﻑ ﺍ ُ ﻭ  ُﻌﺒﺪ ﻭﺑﻪ ﻳﻬﺘﺪﻭﻥ ﺑﻬﻢ ﻭ ﻳﻨﺘﻬﻮﻥ ﺇﻟﻰ ﺭﺃْﻳﻬﻢ‬
‫ﷲ ﻳ‬
‫ﻳ‬

“Tuntutlah  ilmu,  sebab  menuntutnya  untuk  mencari  keridhaan  Allah  adalah 
ibadah,  mengetahuinya  adalah  khasyah,  mengkajinya  adalah  jihad,  mengajarkannya 
kepada  orang  yang  tidak  mengetahuinya  adalah  sedekah  dan  mendiskusikannya  adalah 
tasbih.  Dengan  ilmu,  Allah  diketahui  dan  disembah,  dan  dengan  ilmu  pula  Alah 
diagungkan  dan  ditauhidkan.  Allah  mengangkat  (kedudukan)  suatu  kaum  dengan  ilmu, 
dan  menjadikan  mereka  sebagai  pemimpin  dan Imam  bagi  manusia,  manusia  mendapat 
7 
petunjuk melalui perantaraan mereka dan akan merujuk kepada pendapat mereka.” 

6 
7 

Syaikh Abdul Qadir Abdul Aziz, Keutamaan Ilmu, 77. 
Ibid., 78.
Abu al­Aswad al­Duali, murid Ali bin Abi Talib mengatakan: 
‫ ﺍﻟﻤﻠﻮﻙ ﺣ ّﺎﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻟ ّﺎﺱ ﻭﺍﻟﻌﻠﻤﺎء ﺣ ّﺎﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻠﻮﻙ‬
‫ﻜ‬
‫ﻨ‬
‫ﻜ‬
“Para  raja  adalah  penguasa­penguasa  (yang  memerintah)  manusia,  sedangkan 
8 
para ulama adalah penguasa­penguasa (yang memerintah) para raja.” 

Selain pentingnya ilmu, para ulama kita juga memadukan ilmu dengan amal, fikir 
dan  zikir,  akal  dan  hati.  Kondisi  tersebut  tampak  jelas  dalam  contoh  kehidupan  para 
ulama kita, seperti Abu Hanifah, Imam Syafi’i dan Imam Bukhari. Al­Hakam bin Hisyam 
al­Tsaqafi  mengatakan:  “Orang  menceritakan  kepadaku  di  negeri  Syam,  suatu  cerita 
tentang  Abu  Hanifah,  bahwa  beliau  adalah  seorang  manusia  pemegang  amanah  yang 
terbesar. Sultan mau mengangkatnya menjadi pemegang kunci gudang kekayaan Negara 
atau memukulnya kalau  menolak. Maka  Abu Hanifah  memilih  siksaan daripada siksaan 
9 
Allah Ta’ala.”  Al­Rabi mengatakan: “Imam Syafi‘i menghkatamkan al­Qur’an misalnya, 
10 
dalam bulan Ramadhan, enam puluh kali. Semuanya itu dalam shalat. 

Imam Bukhari  menyatakan:  ‫ ﻣﺎ ﻛﺘﺒﺖ ﻓﻰ ﻛﺘﺎﺏ ﺍﻟﺼﺤﻴﺢ ﺣﺪﻳﺜً ﺇﻻ  ﺍﻏﺘﺴﻠﺖ ﻗﺒﻞ ﺫﺍﻟﻚ ﻭ ﺻّﻴﺖ‬
‫ﻠ‬
‫ﺎ‬
‫(  ﻛﻌﺘﻴﻦ‬Aku tidak menulis hadist dalam kitab Sahih kecuali aku telah mandi sebelum itu 
‫ ﺭ‬
11 
dan telah shalat dua rakaat). 

Bukan  saja  dalam  ilmu­ilmu  agama,  ulama  kita  yang  berwibawa  telah 
mewariskan kita berbagai karya yang sehingga kini masih selalu kita rasakan manfaatnya. 
Dalam  bidang  ilmu  pengetahuan  umum  pun,  para  pemikir  Muslim  terdahulu  sangat 
berperan. Al­Khawarizmi, Bapak matematika, misalnya, dengan gagasan aljabarnya telah 
sangat mempengaruhi perkembangan ilmu matematika. Tanpa pemikiran al­Khawarizmi, 
tanpa  sumbangan  angka­angka  Arab,  maka  sistem  penulisan  dalam  matematika 
merupakan  sebuah  kesulitan.  Sebelum  memakai  angka­angka  Arab,  dunia  Barat 
bersandar  kepada  sistem  angka  Romawi.  Bilangan  3838,  misalnya,  jika  ditulis  dengan 
sistem desimal  atau angka Arab, hanya  membutuhkan empat angka. Namun,  jika ditulis 
dengan  angka  Romawi,  maka  dibutuhkan  tiga  belas  angka,  yaitu  MMMDCCCXLVIII. 

8 

Ibid. 
Al­Ghazali, Ihya ‘Ulum al­Din, Pen. Ismail Yakub (Jakarta; C.V. Faizan, 1989), cet. ke­11, hal. 120. 
10 
Ibid., 108. 
11 
Ibn Hajar al­‘Asqalani, Fath al­Bari bi Sharh Sahih al­Bukhari (Kairo: Maktabah Misr, tt), mukaddimah, 
hal. 4.
9 
Demikian  juga  ketika  dalam  bentuk  perkalian.  34  kali  35  akan  lebih  mudah 
12 
mengalikannya jika dibanding dengan XXXIV dan XXXV. 

Terbayang  oleh  kita  betapa  rumit,  dan  bertele­telenya  sistem  penulisan  angka 
Romawi. Dengan penggunaan angka­angka Romawi, maka akan banyak memakan waktu 
dan  tenaga  untuk  mengoperasikan  sistem  hitungan.  Seandainya  dunia  Barat  masih 
berkutat  dengan  menggunakan  angka  Romawi,  tentunya  mereka  masih  mundur. 
Sebabnya, angka Romawi tidak memiliki kesederhanaan. Namun, disebabkan sumbangan 
angka­angka  Arab,  disebabkan  sumbangan  pemikiran  al­Khawarizmi,  maka  pengerjaan 
hitungan yang rumit pun menjadi lebih sederhana dan mudah. Menarik untuk dicermati, 
al­Khawarizmi  menulis  karyanya  dalam  bidang  matematika  karena  didorong  oleh 
13 
motivasi agama untuk menyelesaikan persoalan hukum warisan dan hukum jual­beli. 

Selain  itu,  masih  banyak  lagi  pemikir  Muslim  yang  sangat  berperan  dalam 
mengembangkan  ilmu  pengetahuan.  Salah  seorang  diantaranya  adalah  Ibn  Sina.  Ketika 
baru  berusia  21  tahun,  beliau  telah  menulis  al­Hasil  wa  al­Mahsul  yang  terdiri  dari  20 
jilid. Selain  itu, beliau  juga telah  menulis  al­Shifa (Penyembuhan), 18 jilid; al­Qanun fi 
al­Tibb  (Kaidah­Kaidah  dalam  Kedokteran),  14  jilid;  Al­Insaf  (Pertimbangan),  20  jilid; 
14 
al­Najat (Penyelamatan), 3 jilid; dan Lisan al­’Arab (Bahasa Arab), 10 jilid. 

Karyanya  al­Qanun  fi  al­Tibb  telah  diterjemahkan  ke  dalam  bahasa  Latin  di 
Toledo Spanyol pada abad ke­12. Buku al­Qanun fi al­Tibb dijadikan buku teks rujukan 
15 
utama  di  universitas­universitas  Eropa  sampai  abad  ke­17.  Disebabkan  kehebatan  Ibn 

Sina dalam  bidang kedokteran, maka para sarjana Kristen  mengakui dan kagum dengan 
Ibn Sina. Seorang pendeta Kristen, G.C. Anawati, menyatakan: “Sebelum meninggal, ia 
(Ibnu  Sina)  telah  mengarang  sejumlah  kurang  lebih  276  karya.  Ini  meliputi  berbagai 
subjek  ilmu  pengetahuan  seperti  filsafat,  kedokteran,  geometri,  astronomi,  musik,  syair, 
teologi, politik, matematika, fisika, kimia, sastra, kosmologi dan sebagainya.” 
Disebabkan  kehebatan  kaum  Muslimin  dalam  bidang  ilmu  pengetahuan,  maka 
sebenarnya  pada  zaman  kegemilangan  kaum  Muslimin,  orang­orang  Barat  meniru 
12 

Budi Yuwono, Ilmuwan Islam Pelopor Sains Modern (Jakarta: Pustaka Qalami, 2005), hal. 161. 
Ibid., hal. 166. 
14 
William E. Gohlman, The Life of Ibn Sina: A Critical Edition and Annotated Translation (New York: 
State University of New York Press), 1974, hal. 47. 
15 
W. Montgomery Watt, Islam dan Peradaban Dunia: Pengaruh Islam Atas Eropa Abad Pertengahan 
(Jakarta: Gramedia, 1997), cet. ke­2, hal. 56.
13 
kemajuan  yang  telah  diraih  oleh  orang­orang  Islam.  Jadi,  kegemilangan  Barat  saat  ini 
tidak terlepas daripada sumbangan pemikiran kaum Muslimin pada saat itu. Hal ini telah 
diakui oleh para sarjana Barat. 
Selain  itu,  para  ulama  kita  dahulu  menguasai  beragam  ilmu.  Fakhruddin  al­Razi 
(1149­1210), misalnya, menguasai al­Qur’an, al­Hadith, tafsir, fiqh, usul fiqh, sastra arab, 
perbandingan agama, logika, matematika, fisika, dan kedokteran. Bukan hanya al­Qur’an 
dan al­Hadits yang dihafal, bahkan beberapa buku yang sangat penting dalam bidang usul 
fikih seperti al­Shamil fi Usul al­Din, karya Imam al­Haramain al­Juwayni, al­Mu‘tamad 
karya  Abu  al­Husain  al­Basri  dan  al­Mustasfa  karya  al­Ghazali,  telah  dihafal  oleh 
16 
Fakhruddin al­Razi. 

Dewesternisasi Ilmu Pengetahuan Kontemporer 
Salah satu tantangan pemikiran Islam kontemporer yang dihadapi kaum Muslimin 
saat  ini  adalah  problem  ilmu.  Sebabnya,  peradaban  Barat  yang  mendominasi  peradaban 
dunia  saat  ini telah  menjadikan  ilmu  sebagai problematis. Selain telah  salah­memahami 
makna ilmu, peradaban tersebut telah menghilangkan maksud dan tujuan ilmu. Sekalipun 
peradaban  Barat  modern  telah  menghasilkan  ilmu  yang  bermanfaat,  namun,  tidak  dapat 
dinafikan  bahwa  peradaban  tersebut  juga  telah  menghasilkan  ilmu  yang  telah  merusak 
khususnya kehidupan spiritual manusia. Epistemologi Barat bersumber kepada akal dan 
panca­indera.  Konsekwensinya,  berbagai  aliran  pemikiran  sekular  seperti  rasionalisme, 
empirisme,  skeptisisme,  relatifisme,  ateisme,  agnotisme,  humanisme,  sekularisme, 
eksistensialisme,  materialisme, sosialisme, kapitalisme,  liberalisme  mewarnai peradaban 
Barat modern dan kontemporer. Westernisasi ilmu telah menceraikan hubungan harmonis 
antara manusia dan Tuhan, sekaligus telah melenyapkan Wahyu sebagai sumber ilmu. 
Dalam  pandangan  Syed  Muhammad  Naquib  al­Attas,  Westernisasi  ilmu  adalah 
hasil  dari  kebingungan  dan  skeptisisme.  Westernisasi  ilmu  telah  mengangkat  keraguan 
dan dugaan ke tahap metodologi ‘ilmiah,’ menjadikan keraguan sebagai alat epistemologi 
yang sah dalam keilmuan, menolak Wahyu dan kepercayaan agama dalam ruang lingkup 
keilmuan dan menjadikan spekulasi filosofis yang terkait dengan kehidupan sekular yang 

16 

Adnin Armas, “Fakhruddin al­Razi: Ulama Yang Dokter & filosof Yang Mufassir,” ISLAMIA, April­Juni 
2005, 106­13.

Recommended

Sistm Bukti Asli Hadith
Sistm Bukti Asli HadithSistm Bukti Asli Hadith
Sistm Bukti Asli Hadithdr2200s
 
Sumber ilmu & penerima ilmu
Sumber ilmu & penerima ilmuSumber ilmu & penerima ilmu
Sumber ilmu & penerima ilmuAkmal Cikmat
 
Hadith Daif
Hadith DaifHadith Daif
Hadith Daifdr2200s
 
Kemunculan aliran aliran akidah
Kemunculan aliran aliran akidahKemunculan aliran aliran akidah
Kemunculan aliran aliran akidahakhmal ali
 
Konsep tujuan pendidikan islam
Konsep tujuan pendidikan islamKonsep tujuan pendidikan islam
Konsep tujuan pendidikan islamyulis redmeblack
 
Takhrij al hadith
Takhrij al hadithTakhrij al hadith
Takhrij al hadithwmkfirdaus
 

More Related Content

What's hot

Konsep akhlak-menurut-perspektif-islam
Konsep akhlak-menurut-perspektif-islamKonsep akhlak-menurut-perspektif-islam
Konsep akhlak-menurut-perspektif-islamshah din
 
Sejarah Perundangan Islam :Zaman taklid dan jumud
Sejarah Perundangan Islam :Zaman taklid dan jumudSejarah Perundangan Islam :Zaman taklid dan jumud
Sejarah Perundangan Islam :Zaman taklid dan jumudZafirah Abdullah
 
1 pengertian hadits sunnah khabar_atsar
1 pengertian hadits sunnah khabar_atsar1 pengertian hadits sunnah khabar_atsar
1 pengertian hadits sunnah khabar_atsareza1993
 
'urf, syar'u man qablana
'urf, syar'u man qablana'urf, syar'u man qablana
'urf, syar'u man qablanaMarhamah Saleh
 
KEISTIMEWAAN DAN KEUNGGULAN AKIDAH ISLAM BERBANDING AGAMA DAN IDEOLOGI LAIN
KEISTIMEWAAN DAN KEUNGGULAN AKIDAH ISLAM BERBANDING AGAMA DAN IDEOLOGI LAINKEISTIMEWAAN DAN KEUNGGULAN AKIDAH ISLAM BERBANDING AGAMA DAN IDEOLOGI LAIN
KEISTIMEWAAN DAN KEUNGGULAN AKIDAH ISLAM BERBANDING AGAMA DAN IDEOLOGI LAINWanMohamadZulhilmi1
 
Sejarah Perundangan Islam : Zaman Tadwin
Sejarah Perundangan Islam : Zaman TadwinSejarah Perundangan Islam : Zaman Tadwin
Sejarah Perundangan Islam : Zaman TadwinZafirah Abdullah
 
perkembangan ilmu akidah degree
perkembangan ilmu akidah  degreeperkembangan ilmu akidah  degree
perkembangan ilmu akidah degreeSalam Salleh
 
Assignment mukjizat al quran 3
Assignment mukjizat al quran 3Assignment mukjizat al quran 3
Assignment mukjizat al quran 3Rashidah Abd Wahab
 
HAK ASASI MANUSIA DALAM KONSEP ISLAM
HAK ASASI MANUSIA DALAM KONSEP ISLAMHAK ASASI MANUSIA DALAM KONSEP ISLAM
HAK ASASI MANUSIA DALAM KONSEP ISLAMIndahZe
 
SEJARAH ZAMAN PERUNDANGAN ISLAM
SEJARAH ZAMAN PERUNDANGAN ISLAMSEJARAH ZAMAN PERUNDANGAN ISLAM
SEJARAH ZAMAN PERUNDANGAN ISLAMAina Zambry
 
Karakteristik hukum islam dalam menghadapi perkembagan zaman
Karakteristik hukum islam dalam menghadapi perkembagan zamanKarakteristik hukum islam dalam menghadapi perkembagan zaman
Karakteristik hukum islam dalam menghadapi perkembagan zamanAndi Mutmainnah Salam
 
Pengertian Ilmu Pendidikan Islam
Pengertian Ilmu Pendidikan IslamPengertian Ilmu Pendidikan Islam
Pengertian Ilmu Pendidikan IslamST_Nurlelasari
 
Modul Struktur Keilmuan PAI KB 4 Implementasi PAI Dan Kurikulum
Modul Struktur Keilmuan PAI KB 4 Implementasi PAI Dan KurikulumModul Struktur Keilmuan PAI KB 4 Implementasi PAI Dan Kurikulum
Modul Struktur Keilmuan PAI KB 4 Implementasi PAI Dan KurikulumIstna Zakia Iriana
 
2.8.2012 konsep nasikh mansukh complete
2.8.2012  konsep nasikh mansukh complete2.8.2012  konsep nasikh mansukh complete
2.8.2012 konsep nasikh mansukh completeAngah Rahim
 
PENDIDIK DALAM ISLAM
PENDIDIK DALAM ISLAMPENDIDIK DALAM ISLAM
PENDIDIK DALAM ISLAMguest08635a
 
Peserta Didik Dalam Pendidikan Islam
Peserta Didik Dalam Pendidikan IslamPeserta Didik Dalam Pendidikan Islam
Peserta Didik Dalam Pendidikan IslamRetno Nindia
 

What's hot (20)

Al nubuwwah
Al nubuwwahAl nubuwwah
Al nubuwwah
 
Konsep akhlak-menurut-perspektif-islam
Konsep akhlak-menurut-perspektif-islamKonsep akhlak-menurut-perspektif-islam
Konsep akhlak-menurut-perspektif-islam
 
2) israiliyat
2) israiliyat2) israiliyat
2) israiliyat
 
Sejarah Perundangan Islam :Zaman taklid dan jumud
Sejarah Perundangan Islam :Zaman taklid dan jumudSejarah Perundangan Islam :Zaman taklid dan jumud
Sejarah Perundangan Islam :Zaman taklid dan jumud
 
1 pengertian hadits sunnah khabar_atsar
1 pengertian hadits sunnah khabar_atsar1 pengertian hadits sunnah khabar_atsar
1 pengertian hadits sunnah khabar_atsar
 
'urf, syar'u man qablana
'urf, syar'u man qablana'urf, syar'u man qablana
'urf, syar'u man qablana
 
KEISTIMEWAAN DAN KEUNGGULAN AKIDAH ISLAM BERBANDING AGAMA DAN IDEOLOGI LAIN
KEISTIMEWAAN DAN KEUNGGULAN AKIDAH ISLAM BERBANDING AGAMA DAN IDEOLOGI LAINKEISTIMEWAAN DAN KEUNGGULAN AKIDAH ISLAM BERBANDING AGAMA DAN IDEOLOGI LAIN
KEISTIMEWAAN DAN KEUNGGULAN AKIDAH ISLAM BERBANDING AGAMA DAN IDEOLOGI LAIN
 
Sejarah Perundangan Islam : Zaman Tadwin
Sejarah Perundangan Islam : Zaman TadwinSejarah Perundangan Islam : Zaman Tadwin
Sejarah Perundangan Islam : Zaman Tadwin
 
perkembangan ilmu akidah degree
perkembangan ilmu akidah  degreeperkembangan ilmu akidah  degree
perkembangan ilmu akidah degree
 
Assignment mukjizat al quran 3
Assignment mukjizat al quran 3Assignment mukjizat al quran 3
Assignment mukjizat al quran 3
 
BAB 1: AQIDAH ISLAM
BAB 1: AQIDAH ISLAMBAB 1: AQIDAH ISLAM
BAB 1: AQIDAH ISLAM
 
HAK ASASI MANUSIA DALAM KONSEP ISLAM
HAK ASASI MANUSIA DALAM KONSEP ISLAMHAK ASASI MANUSIA DALAM KONSEP ISLAM
HAK ASASI MANUSIA DALAM KONSEP ISLAM
 
SEJARAH ZAMAN PERUNDANGAN ISLAM
SEJARAH ZAMAN PERUNDANGAN ISLAMSEJARAH ZAMAN PERUNDANGAN ISLAM
SEJARAH ZAMAN PERUNDANGAN ISLAM
 
Karakteristik hukum islam dalam menghadapi perkembagan zaman
Karakteristik hukum islam dalam menghadapi perkembagan zamanKarakteristik hukum islam dalam menghadapi perkembagan zaman
Karakteristik hukum islam dalam menghadapi perkembagan zaman
 
Pengertian Ilmu Pendidikan Islam
Pengertian Ilmu Pendidikan IslamPengertian Ilmu Pendidikan Islam
Pengertian Ilmu Pendidikan Islam
 
Modul Struktur Keilmuan PAI KB 4 Implementasi PAI Dan Kurikulum
Modul Struktur Keilmuan PAI KB 4 Implementasi PAI Dan KurikulumModul Struktur Keilmuan PAI KB 4 Implementasi PAI Dan Kurikulum
Modul Struktur Keilmuan PAI KB 4 Implementasi PAI Dan Kurikulum
 
2.8.2012 konsep nasikh mansukh complete
2.8.2012  konsep nasikh mansukh complete2.8.2012  konsep nasikh mansukh complete
2.8.2012 konsep nasikh mansukh complete
 
Politik dalam islam
Politik dalam islamPolitik dalam islam
Politik dalam islam
 
PENDIDIK DALAM ISLAM
PENDIDIK DALAM ISLAMPENDIDIK DALAM ISLAM
PENDIDIK DALAM ISLAM
 
Peserta Didik Dalam Pendidikan Islam
Peserta Didik Dalam Pendidikan IslamPeserta Didik Dalam Pendidikan Islam
Peserta Didik Dalam Pendidikan Islam
 

Viewers also liked

Konsep Ilmu Dalam Islam
Konsep Ilmu Dalam IslamKonsep Ilmu Dalam Islam
Konsep Ilmu Dalam Islamtaufiqakbar
 
Konsep ilmu
Konsep ilmuKonsep ilmu
Konsep ilmumyfaisal
 
Nota pengajian islam mpw 1143 t4
Nota pengajian islam mpw 1143 t4Nota pengajian islam mpw 1143 t4
Nota pengajian islam mpw 1143 t4Fadhil Ismail
 
Bab 2.tauhid paksi kehidupan
Bab 2.tauhid paksi kehidupanBab 2.tauhid paksi kehidupan
Bab 2.tauhid paksi kehidupanMohamad Sahiedan
 
Islam dan Ilmu Pengetahuan
Islam dan Ilmu PengetahuanIslam dan Ilmu Pengetahuan
Islam dan Ilmu PengetahuanAsri Yunita
 
Pandangan semesta alam
Pandangan semesta alamPandangan semesta alam
Pandangan semesta alamIfwat Arif
 
MPW1143 - Bab 2 pandangan semesta islam (mum)
MPW1143 - Bab 2 pandangan semesta islam (mum)MPW1143 - Bab 2 pandangan semesta islam (mum)
MPW1143 - Bab 2 pandangan semesta islam (mum)Mimi Mokhtar
 
Guarda de informacion iga
Guarda de informacion igaGuarda de informacion iga
Guarda de informacion igapepingo
 
Spiritual Meditative PPT Template
Spiritual Meditative PPT TemplateSpiritual Meditative PPT Template
Spiritual Meditative PPT TemplateThe Weird Box
 
Tableeghi jamaat and wahabis in ahadith
Tableeghi jamaat and wahabis in ahadithTableeghi jamaat and wahabis in ahadith
Tableeghi jamaat and wahabis in ahadithOther
 
Assignment 2 econ report revised with econ brief
Assignment 2 econ report revised with econ briefAssignment 2 econ report revised with econ brief
Assignment 2 econ report revised with econ briefAlwin Ng
 
VisiRelease - Revolution in Residential Mortgage Lien Release
VisiRelease - Revolution in Residential Mortgage Lien ReleaseVisiRelease - Revolution in Residential Mortgage Lien Release
VisiRelease - Revolution in Residential Mortgage Lien ReleaseVisionet Systems, Inc.
 

Viewers also liked (20)

Konsep ilmu
Konsep ilmuKonsep ilmu
Konsep ilmu
 
Konsep Ilmu Dalam Islam
Konsep Ilmu Dalam IslamKonsep Ilmu Dalam Islam
Konsep Ilmu Dalam Islam
 
Konsep ilmu
Konsep ilmuKonsep ilmu
Konsep ilmu
 
Ilmu dalam agama islam
Ilmu dalam agama islamIlmu dalam agama islam
Ilmu dalam agama islam
 
Nota pengajian islam mpw 1143 t4
Nota pengajian islam mpw 1143 t4Nota pengajian islam mpw 1143 t4
Nota pengajian islam mpw 1143 t4
 
Ddpz2613 topic9 java
Ddpz2613 topic9 javaDdpz2613 topic9 java
Ddpz2613 topic9 java
 
Bab 2.tauhid paksi kehidupan
Bab 2.tauhid paksi kehidupanBab 2.tauhid paksi kehidupan
Bab 2.tauhid paksi kehidupan
 
Tasawwur islam (nota)
Tasawwur islam (nota)Tasawwur islam (nota)
Tasawwur islam (nota)
 
Islam dan Ilmu Pengetahuan
Islam dan Ilmu PengetahuanIslam dan Ilmu Pengetahuan
Islam dan Ilmu Pengetahuan
 
Islam dan Ilmu Pengetahuan
Islam dan Ilmu PengetahuanIslam dan Ilmu Pengetahuan
Islam dan Ilmu Pengetahuan
 
Pandangan semesta alam
Pandangan semesta alamPandangan semesta alam
Pandangan semesta alam
 
MPW1143 - Bab 2 pandangan semesta islam (mum)
MPW1143 - Bab 2 pandangan semesta islam (mum)MPW1143 - Bab 2 pandangan semesta islam (mum)
MPW1143 - Bab 2 pandangan semesta islam (mum)
 
Guarda de informacion iga
Guarda de informacion igaGuarda de informacion iga
Guarda de informacion iga
 
Konsep suci
Konsep suciKonsep suci
Konsep suci
 
Spiritual Meditative PPT Template
Spiritual Meditative PPT TemplateSpiritual Meditative PPT Template
Spiritual Meditative PPT Template
 
CV 29-06-2015
CV 29-06-2015CV 29-06-2015
CV 29-06-2015
 
Tableeghi jamaat and wahabis in ahadith
Tableeghi jamaat and wahabis in ahadithTableeghi jamaat and wahabis in ahadith
Tableeghi jamaat and wahabis in ahadith
 
Assignment 2 econ report revised with econ brief
Assignment 2 econ report revised with econ briefAssignment 2 econ report revised with econ brief
Assignment 2 econ report revised with econ brief
 
Beenish
BeenishBeenish
Beenish
 
VisiRelease - Revolution in Residential Mortgage Lien Release
VisiRelease - Revolution in Residential Mortgage Lien ReleaseVisiRelease - Revolution in Residential Mortgage Lien Release
VisiRelease - Revolution in Residential Mortgage Lien Release
 

Similar to Konsep ilmu dalam islam

materi kuliah-agama-etika-islam
materi kuliah-agama-etika-islammateri kuliah-agama-etika-islam
materi kuliah-agama-etika-islamArib Herzi
 
Materi kuliah-agama-etika-islam
Materi kuliah-agama-etika-islamMateri kuliah-agama-etika-islam
Materi kuliah-agama-etika-islamSyarif Utsman
 
PROSES REPRODUKSI WANITA DALAM PERSPEKTIF HADIS NABI
PROSES REPRODUKSI WANITA DALAM PERSPEKTIF HADIS NABIPROSES REPRODUKSI WANITA DALAM PERSPEKTIF HADIS NABI
PROSES REPRODUKSI WANITA DALAM PERSPEKTIF HADIS NABIEpisteme IAIN Tulungagung
 
MATERI_AGAMA_ISLAM_UNRAM_ppt.ppt
MATERI_AGAMA_ISLAM_UNRAM_ppt.pptMATERI_AGAMA_ISLAM_UNRAM_ppt.ppt
MATERI_AGAMA_ISLAM_UNRAM_ppt.pptAliRohma
 
PKU ISID syamun salim (khabar shadiq)
PKU ISID syamun salim (khabar shadiq)PKU ISID syamun salim (khabar shadiq)
PKU ISID syamun salim (khabar shadiq)Edi Awaludin
 
1. ilmu, ijtihad & jihad 2
1. ilmu, ijtihad & jihad 21. ilmu, ijtihad & jihad 2
1. ilmu, ijtihad & jihad 2Abdul Aziz
 
Islam Mendorong Pengembangan Ilmu Pengetahuan
Islam Mendorong Pengembangan Ilmu Pengetahuan Islam Mendorong Pengembangan Ilmu Pengetahuan
Islam Mendorong Pengembangan Ilmu Pengetahuan Muhammad Mauladi
 
Pengertian & ruang lingkup PSI
Pengertian & ruang lingkup PSIPengertian & ruang lingkup PSI
Pengertian & ruang lingkup PSIMarhamah Saleh
 
Studi pemikiran filsafat islam
Studi pemikiran filsafat islamStudi pemikiran filsafat islam
Studi pemikiran filsafat islamApri Kusanto
 
Kritik & solusi syiah di indonesia
Kritik & solusi syiah di indonesiaKritik & solusi syiah di indonesia
Kritik & solusi syiah di indonesiaEdi Awaludin
 
Prinsip kaidah agama
Prinsip kaidah agama Prinsip kaidah agama
Prinsip kaidah agama Pandi Yusup
 
Jurnal. usuluddin.30.2009.09.basri.ilmu.
Jurnal. usuluddin.30.2009.09.basri.ilmu.Jurnal. usuluddin.30.2009.09.basri.ilmu.
Jurnal. usuluddin.30.2009.09.basri.ilmu.Faseha 3
 
Materi hadits menuntut ilmu
Materi hadits menuntut ilmuMateri hadits menuntut ilmu
Materi hadits menuntut ilmuilmupendidikan
 
Kedudukan Dan Pengujian Otensitas Sejarah (Tarikh) Islam
Kedudukan Dan Pengujian Otensitas Sejarah (Tarikh) IslamKedudukan Dan Pengujian Otensitas Sejarah (Tarikh) Islam
Kedudukan Dan Pengujian Otensitas Sejarah (Tarikh) IslamMaulanaFirdaus19
 
Filsafat hukum islam
Filsafat hukum islamFilsafat hukum islam
Filsafat hukum islamAzah Cobra
 

Similar to Konsep ilmu dalam islam (20)

materi kuliah-agama-etika-islam
materi kuliah-agama-etika-islammateri kuliah-agama-etika-islam
materi kuliah-agama-etika-islam
 
Materi kuliah-agama-etika-islam
Materi kuliah-agama-etika-islamMateri kuliah-agama-etika-islam
Materi kuliah-agama-etika-islam
 
PROSES REPRODUKSI WANITA DALAM PERSPEKTIF HADIS NABI
PROSES REPRODUKSI WANITA DALAM PERSPEKTIF HADIS NABIPROSES REPRODUKSI WANITA DALAM PERSPEKTIF HADIS NABI
PROSES REPRODUKSI WANITA DALAM PERSPEKTIF HADIS NABI
 
MATERI_AGAMA_ISLAM_UNRAM_ppt.ppt
MATERI_AGAMA_ISLAM_UNRAM_ppt.pptMATERI_AGAMA_ISLAM_UNRAM_ppt.ppt
MATERI_AGAMA_ISLAM_UNRAM_ppt.ppt
 
Islam dan Ilmu Pengetahuan
Islam dan Ilmu PengetahuanIslam dan Ilmu Pengetahuan
Islam dan Ilmu Pengetahuan
 
PKU ISID syamun salim (khabar shadiq)
PKU ISID syamun salim (khabar shadiq)PKU ISID syamun salim (khabar shadiq)
PKU ISID syamun salim (khabar shadiq)
 
1. ilmu, ijtihad & jihad 2
1. ilmu, ijtihad & jihad 21. ilmu, ijtihad & jihad 2
1. ilmu, ijtihad & jihad 2
 
Islam Mendorong Pengembangan Ilmu Pengetahuan
Islam Mendorong Pengembangan Ilmu Pengetahuan Islam Mendorong Pengembangan Ilmu Pengetahuan
Islam Mendorong Pengembangan Ilmu Pengetahuan
 
Pengertian & ruang lingkup PSI
Pengertian & ruang lingkup PSIPengertian & ruang lingkup PSI
Pengertian & ruang lingkup PSI
 
Studi pemikiran filsafat islam
Studi pemikiran filsafat islamStudi pemikiran filsafat islam
Studi pemikiran filsafat islam
 
Quranik
QuranikQuranik
Quranik
 
Falsafah KTI.docx
Falsafah KTI.docxFalsafah KTI.docx
Falsafah KTI.docx
 
Ebook syiah
Ebook syiahEbook syiah
Ebook syiah
 
Kritik & solusi syiah di indonesia
Kritik & solusi syiah di indonesiaKritik & solusi syiah di indonesia
Kritik & solusi syiah di indonesia
 
Prinsip kaidah agama
Prinsip kaidah agama Prinsip kaidah agama
Prinsip kaidah agama
 
Modul 13 kb 1
Modul 13 kb 1Modul 13 kb 1
Modul 13 kb 1
 
Jurnal. usuluddin.30.2009.09.basri.ilmu.
Jurnal. usuluddin.30.2009.09.basri.ilmu.Jurnal. usuluddin.30.2009.09.basri.ilmu.
Jurnal. usuluddin.30.2009.09.basri.ilmu.
 
Materi hadits menuntut ilmu
Materi hadits menuntut ilmuMateri hadits menuntut ilmu
Materi hadits menuntut ilmu
 
Kedudukan Dan Pengujian Otensitas Sejarah (Tarikh) Islam
Kedudukan Dan Pengujian Otensitas Sejarah (Tarikh) IslamKedudukan Dan Pengujian Otensitas Sejarah (Tarikh) Islam
Kedudukan Dan Pengujian Otensitas Sejarah (Tarikh) Islam
 
Filsafat hukum islam
Filsafat hukum islamFilsafat hukum islam
Filsafat hukum islam
 

More from Edi Awaludin

Diktat rehab hati 2016
Diktat rehab hati 2016Diktat rehab hati 2016
Diktat rehab hati 2016Edi Awaludin
 
Ebook 7-tulisan-terbaik-mardigu-wp
Ebook 7-tulisan-terbaik-mardigu-wpEbook 7-tulisan-terbaik-mardigu-wp
Ebook 7-tulisan-terbaik-mardigu-wpEdi Awaludin
 
Asep sobari (sejarah dan pemikiran khawarij)
Asep sobari (sejarah dan pemikiran khawarij)Asep sobari (sejarah dan pemikiran khawarij)
Asep sobari (sejarah dan pemikiran khawarij)Edi Awaludin
 
Akmal sjafril (perkembangan aktual islam liberal)
Akmal sjafril (perkembangan aktual islam liberal)Akmal sjafril (perkembangan aktual islam liberal)
Akmal sjafril (perkembangan aktual islam liberal)Edi Awaludin
 
Dr. budi handrianto (kritik terhadap sains barat modern perspektif nasr)
Dr. budi handrianto (kritik terhadap sains barat modern perspektif nasr)Dr. budi handrianto (kritik terhadap sains barat modern perspektif nasr)
Dr. budi handrianto (kritik terhadap sains barat modern perspektif nasr)Edi Awaludin
 
M. pizaro novelan (konspirasi zionis syiah)
M. pizaro novelan (konspirasi zionis syiah)M. pizaro novelan (konspirasi zionis syiah)
M. pizaro novelan (konspirasi zionis syiah)Edi Awaludin
 
PKU ISID fuad m. zein (problem teori kedaulatan rakyat dalam demokrasi)
PKU ISID fuad m. zein (problem teori kedaulatan rakyat dalam demokrasi)PKU ISID fuad m. zein (problem teori kedaulatan rakyat dalam demokrasi)
PKU ISID fuad m. zein (problem teori kedaulatan rakyat dalam demokrasi)Edi Awaludin
 
PKU ISID anton ismunanto (tauhid dan ilmu)
PKU ISID anton ismunanto (tauhid dan ilmu)PKU ISID anton ismunanto (tauhid dan ilmu)
PKU ISID anton ismunanto (tauhid dan ilmu)Edi Awaludin
 
Ensiklopedia jual beli dalam islam
Ensiklopedia jual beli dalam islamEnsiklopedia jual beli dalam islam
Ensiklopedia jual beli dalam islamEdi Awaludin
 
Kompilasi dauroh muscat 1=ekonomi islam
Kompilasi dauroh muscat 1=ekonomi islamKompilasi dauroh muscat 1=ekonomi islam
Kompilasi dauroh muscat 1=ekonomi islamEdi Awaludin
 
Ayat ayat ruqyah plus
Ayat ayat ruqyah plusAyat ayat ruqyah plus
Ayat ayat ruqyah plusEdi Awaludin
 
Tutorial ruqyah syariyyah [50 tehnik self healing]
Tutorial ruqyah syariyyah [50 tehnik self healing]Tutorial ruqyah syariyyah [50 tehnik self healing]
Tutorial ruqyah syariyyah [50 tehnik self healing]Edi Awaludin
 
Islamia-idealisme politik islam
Islamia-idealisme politik islamIslamia-idealisme politik islam
Islamia-idealisme politik islamEdi Awaludin
 
Pendidikan islam membangun manusia berkarakter dan beradab
Pendidikan islam membangun manusia berkarakter dan beradabPendidikan islam membangun manusia berkarakter dan beradab
Pendidikan islam membangun manusia berkarakter dan beradabEdi Awaludin
 
Jatuh bangunnya peradaban
Jatuh bangunnya peradabanJatuh bangunnya peradaban
Jatuh bangunnya peradabanEdi Awaludin
 
Demokrasi sejarah makna dan respon muslim
Demokrasi sejarah makna dan respon muslimDemokrasi sejarah makna dan respon muslim
Demokrasi sejarah makna dan respon muslimEdi Awaludin
 
Pendidikan karakter penting tapi tidak cukup
Pendidikan karakter penting tapi tidak cukupPendidikan karakter penting tapi tidak cukup
Pendidikan karakter penting tapi tidak cukupEdi Awaludin
 
Bulletin Islamia 12 20 desember 2012 - Jihad Pembebasan Nusantara
Bulletin Islamia 12 20 desember 2012 - Jihad Pembebasan NusantaraBulletin Islamia 12 20 desember 2012 - Jihad Pembebasan Nusantara
Bulletin Islamia 12 20 desember 2012 - Jihad Pembebasan NusantaraEdi Awaludin
 
Bulletin Islamia 06 20 juni 2013 - Jihad & Pemikiran KH Hasyim Asy'ari
Bulletin Islamia 06 20 juni 2013 - Jihad & Pemikiran KH Hasyim Asy'ariBulletin Islamia 06 20 juni 2013 - Jihad & Pemikiran KH Hasyim Asy'ari
Bulletin Islamia 06 20 juni 2013 - Jihad & Pemikiran KH Hasyim Asy'ariEdi Awaludin
 

More from Edi Awaludin (20)

Diktat rehab hati 2016
Diktat rehab hati 2016Diktat rehab hati 2016
Diktat rehab hati 2016
 
Ebook 7-tulisan-terbaik-mardigu-wp
Ebook 7-tulisan-terbaik-mardigu-wpEbook 7-tulisan-terbaik-mardigu-wp
Ebook 7-tulisan-terbaik-mardigu-wp
 
Asep sobari (sejarah dan pemikiran khawarij)
Asep sobari (sejarah dan pemikiran khawarij)Asep sobari (sejarah dan pemikiran khawarij)
Asep sobari (sejarah dan pemikiran khawarij)
 
Akmal sjafril (perkembangan aktual islam liberal)
Akmal sjafril (perkembangan aktual islam liberal)Akmal sjafril (perkembangan aktual islam liberal)
Akmal sjafril (perkembangan aktual islam liberal)
 
Dr. budi handrianto (kritik terhadap sains barat modern perspektif nasr)
Dr. budi handrianto (kritik terhadap sains barat modern perspektif nasr)Dr. budi handrianto (kritik terhadap sains barat modern perspektif nasr)
Dr. budi handrianto (kritik terhadap sains barat modern perspektif nasr)
 
M. pizaro novelan (konspirasi zionis syiah)
M. pizaro novelan (konspirasi zionis syiah)M. pizaro novelan (konspirasi zionis syiah)
M. pizaro novelan (konspirasi zionis syiah)
 
PKU ISID fuad m. zein (problem teori kedaulatan rakyat dalam demokrasi)
PKU ISID fuad m. zein (problem teori kedaulatan rakyat dalam demokrasi)PKU ISID fuad m. zein (problem teori kedaulatan rakyat dalam demokrasi)
PKU ISID fuad m. zein (problem teori kedaulatan rakyat dalam demokrasi)
 
PKU ISID anton ismunanto (tauhid dan ilmu)
PKU ISID anton ismunanto (tauhid dan ilmu)PKU ISID anton ismunanto (tauhid dan ilmu)
PKU ISID anton ismunanto (tauhid dan ilmu)
 
Ensiklopedia jual beli dalam islam
Ensiklopedia jual beli dalam islamEnsiklopedia jual beli dalam islam
Ensiklopedia jual beli dalam islam
 
Kompilasi dauroh muscat 1=ekonomi islam
Kompilasi dauroh muscat 1=ekonomi islamKompilasi dauroh muscat 1=ekonomi islam
Kompilasi dauroh muscat 1=ekonomi islam
 
Ayat ayat ruqyah plus
Ayat ayat ruqyah plusAyat ayat ruqyah plus
Ayat ayat ruqyah plus
 
Tutorial ruqyah syariyyah [50 tehnik self healing]
Tutorial ruqyah syariyyah [50 tehnik self healing]Tutorial ruqyah syariyyah [50 tehnik self healing]
Tutorial ruqyah syariyyah [50 tehnik self healing]
 
Islamia-idealisme politik islam
Islamia-idealisme politik islamIslamia-idealisme politik islam
Islamia-idealisme politik islam
 
Ayat ayat syifa
Ayat ayat syifaAyat ayat syifa
Ayat ayat syifa
 
Pendidikan islam membangun manusia berkarakter dan beradab
Pendidikan islam membangun manusia berkarakter dan beradabPendidikan islam membangun manusia berkarakter dan beradab
Pendidikan islam membangun manusia berkarakter dan beradab
 
Jatuh bangunnya peradaban
Jatuh bangunnya peradabanJatuh bangunnya peradaban
Jatuh bangunnya peradaban
 
Demokrasi sejarah makna dan respon muslim
Demokrasi sejarah makna dan respon muslimDemokrasi sejarah makna dan respon muslim
Demokrasi sejarah makna dan respon muslim
 
Pendidikan karakter penting tapi tidak cukup
Pendidikan karakter penting tapi tidak cukupPendidikan karakter penting tapi tidak cukup
Pendidikan karakter penting tapi tidak cukup
 
Bulletin Islamia 12 20 desember 2012 - Jihad Pembebasan Nusantara
Bulletin Islamia 12 20 desember 2012 - Jihad Pembebasan NusantaraBulletin Islamia 12 20 desember 2012 - Jihad Pembebasan Nusantara
Bulletin Islamia 12 20 desember 2012 - Jihad Pembebasan Nusantara
 
Bulletin Islamia 06 20 juni 2013 - Jihad & Pemikiran KH Hasyim Asy'ari
Bulletin Islamia 06 20 juni 2013 - Jihad & Pemikiran KH Hasyim Asy'ariBulletin Islamia 06 20 juni 2013 - Jihad & Pemikiran KH Hasyim Asy'ari
Bulletin Islamia 06 20 juni 2013 - Jihad & Pemikiran KH Hasyim Asy'ari
 

Konsep ilmu dalam islam

 • 1. Konsep Ilmu dalam Islam*  Adnin Armas, M.A.  Direktur Eksekutif INSISTS  Epistemologi  berasal  dari  bahasa  Yunani  kuno,  έπιστεήε  yang  bermakna  pengetahuan  dan  λογος  yang  artinya  kata,  logika,  akal,  diskursus,  teori.  Epistemologi  bermakna  diskursus  ataupun  teori  mengenai  ilmu.  Dengan  perkataan  lain,  materi  pembahasan  dalam  epistemologi  adalah  ilmu.  Dalam  epistemologi,  akan  dibahas  misalnya,  mengenai  proses/cara  mendapat  ilmu,  sumber­sumber  ilmu  dan  klasifikasi  ilmu, teori tentang kebenaran, dan hal­hal lain yang terkait dengan filsafat ilmu.  Teori  ilmu  yang  berkembang  pada  abad  modern  menunjukkan  telah  terjadi  perceraian antara ilmu dan agama. Akibatnya, berbagai aliran pemikiran/ideologi muncul  yang  menentang  agama  Kristen  dan  Yahudi  yang  dominant  di  Barat.  Ajaran  agama  semakin  terpinggirkan  dan  tidak  bisa  lagi  dikaitkan  dengan  ilmu  pengetahuan  sebagaimana  yang  terjadi  pada  zaman  pertengahan  Barat.  Makalah  ringkas  ini  akan  memaparkan  konsep  ilmu  dalam  Islam  dan  mengaitkannya  dengan  persoalan­persoalan  krisis  epistemologis  sehingga  diperlukan  solusi­solusi  untuk  mengatasi  persoalan­  persoalan tersebut.  Islam dan Konsep Ilmu  Islam  sangat  menghargai  sekali  ilmu.  Allah  berfirman  dalam  banyak  ayat  al­  Qur’an  supaya  kaum  Muslimin  memiliki  ilmu  pengetahuan.  Al­Qur’an,  al­Hadits  dan  para  sahabat  menyatakan  supaya  mendalami  ilmu  pengetahuan.  Allah  berfirman  yang  artinya :  “Katakanlah  “Apakah  sama,  orang­orang  yang  mengetahui  dengan  orang  yang  tidak  mengetahui?”  Hanya  orang­orang  yang  berakal  sajalah  yang  bisa  mengambil  1  pelajaran.”  Allah  juga  berfirman  yang  artinya :  « Allah  mengangkat  orang­orang  yang  2  beriman daripada kamu dan orang­orang yang diberi ilmu dengan beberapa derajat. »  * Makalah ini disampaikan dalam Serial Seminar INSISTS yang diadakan di Gedung Gema Insani, Depok,  pada tanggal 29 September 2007/17 Ramadhan 1428.  1  QS. Al­Zumar: 9.  2  QS. Al­Mujadalah, 11. Lihat juga ayat­ayat lain seperti al­Nisa 83, 113 ; Toha 114 ; al­Kahfi 65­66 ; Ali  Imran 18 ; al­Ra‘d 19 ; al­Syura 52 ; Yunus 68 ; al­Maidah 4.
 • 2. Selain  al­Qur’an,  Rasulullah  saw  juga  memerintahkan  kaum  Muslimin  untuk  menuntut  ilmu.  Rasulullah  saw  juga  menyatakan  orang  yang  mempelajari  ilmu,  maka  kedudukannya sama seperti seorang yang sedang berjihad di medan perjuangan.  Rasulullah saw bersabda:  ‫ ﻣﻦ ﺟﺎء ﻣﺴﺠﺪﻯ ﻫﺬﺍ ﻟﻢ ﻳﺎﺗﻪ ﺇﻻ ﻟﺨﻴﺮ ﻳﺘﻌّﻤﻪ ﺃﻭ ﻳﻌّﻤﻪ ﻓﻬﻮ ﺑﻤﻨﺰﻟﺔ ﺍﻟﻤﺠﺎﻫﺪ ﻓﻲ ﺳﺒﻴﻞ ﺍﷲ ﻭ ﻣﻦ ﺟﺎء ﻟﻐﻴﺮ ﺫﺍﻟﻚ ﻓﻬﻮ‬ ‫ﻠ‬ ‫ﻠ‬ ‫ ﺑﻤﻨﺰﻟﺔ ﺍﻟ ّﺟﻞ ﻳﻨﻈﺮ ﺇﻟﻰ ﻣﺘﺎﻉ ﻏﻴﺮﻩ‬ ‫ﺮ‬ “Barangsiapa  yang  mendatangi  masjidku  ini,  yang  dia  tidak  mendatanginya  kecuali  untuk kebaikan  yang akan dipelajarinya  atau diajarkannya,  maka  kedudukannya  sama  dengan  mujahid  di  jalan  Allah.  Dan  siapa  yang  datang  untuk  maksud  selain  itu,  maka kedudukannya sama dengan seseorang yang melihat barang perhiasan orang lain.”  3  (HR. Ibnu Majah dari Abu Hurairah). Isnadnya hasan, dan disahihkan oleh Ibnu Hibban.  Rasulullah saw juga bersabda:  ‫ ﻢ ﻓﻬﻮ ﻓﻰ ﺳﺒﻴﻞ ﺍﷲ ﺣ ّﻰ ﻳﺮﺟﻊ‬ ‫ﺘ‬ ‫ ﻣﻦ ﺧﺮﺝ ﻓﻰ ﻃﻠﺐ ﺍﻟﻌﻠ‬ “Barangsiapa  yang  pergi  menuntut  ilmu,  maka  dia  berada  di  jalan  Allah  sampai  4  dia kembali.” (HR. Timidzi).  Rasulullah saw juga bersabda:  ‫ ﺎ ﺭﺿﺎ ﻟﻄﻠﺐ ﺍﻟﻌﻠﻢ ﻥ‬ ّ ‫ , ﻭﺇ‬ ‫ ﻣﻦ ﺳﻠﻚ ﻃﺮﻳﻘﺎ ﻳﻄﻠﺐ ﻓﻴﻪ ﻋﻠﻤﺎ ﺳﻠﻚ ﺍﷲ ﺑﻪ ﻃﺮﻳﻘﺎ ﻣﻦ ﻃﺮﻕ ﺍﻟﺠﻨ  , ﻭﺇ ّ ﺍﻟﻤﻼﺋﻜﺔ ﻟﺘﻀ َ ﺃﺟﻨﺤﺘﻬ‬ ‫ﻊ‬ ‫ّﺔ ﻥ‬ ‫ ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ ﻟﻴﺴﺘﻐﻔﺮ ﻟﻪ ﻣﻦ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻤﻮﺍﺕ ﻭ ﻣﻦ ﻓﻲ ﺍﻷﺭﺽ ﻭﺍﻟﺤﻴﺘﺎ ُ  ﻓﻲ ﺟﻮﻑ ﺍﻟﻤﺎء ﻭﺇ ّ ﻓﻀﻞ ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﺎﺑﺪ ﻛﻔﻀﻞ‬ ‫ﻥ‬ ‫ﻥ‬ ,  ‫ ﺍﻟﻘﻤﺮ ﻟﻴﻠﺔ ﺍﻟﺒﺪﺭ ﻋﻠﻰ ﺳﺎﺋﺮ ﺍﻟﻜﻮﺍﻛﺐ ﻭﺇﻥ ﺍﻟﻌﻠﻤﺎء ﻭﺭﺛﻪ ﺍﻷﻧﺒﻴﺎء ﻭﺇﻥ ﺍﻷﻧﺒﻴﺎء ﻟﻢ ﻳ َ ّﺛﻮْﺍ ﺩﻳﻨﺎ ًﺍ ﻭﻻ ﺩﺭﻫﻤﺎ  َﺭ ُﻮﺍ‬ ‫ﻭ ﱠﺛ  ﺍﻟﻌﻠﻢ‬ ‫ﺭ‬ ‫ﻮﺭ‬ 5  .  ‫ ﺧﺬ ﺑﺤﻆ‬ ‫ّ ﻭﺍﻓﺮ‬ ‫ ﻓﻤﻦ ﺃﺧﺬﻩ ﺃ‬ Barangsiapa  melalui  satu  jalan  untuk  mencari  ilmu,  maka  Allah  akan  memasukkannya  ke  salah  satu  jalan  di  antara  jalan­jaan  surga,  dan  sesungguhnya  malaikat benar­benar merendahkan sayap­sayapnya karena ridha terhadap penuntut ilmu,  dan sesungguhnya seorang alim benar­benar akan dimintakan ampun oleh makhluk yang  ada di langit dan di bumi, bahkan ikan­ikan di dalam air. Dan sesungguhnya keutamaan  3  Dikutip dari buku Syaikh Abdul Qadir Abdul Aziz, Keutamaan Ilmu dan Ahli Ilmu, Pen. Abu ‘Abida al­  Qudsy (Solo : Pustaka al­Alaq, 2005), 59, selanjutnya disingkat Keutamaan Ilmu.  4  Ibid.  5  Ibn Qayyim al­Jawzi, ‘Awn al­Ma‘bud, sharh Sunan Abid Daud, Ed. ‘Isam al­Din al­Sababati (Kairo: Dar  al­Hadist, 2001), jil. 6, hal. 473.
 • 3. seorang alim atas seorang abid (ahli ibadah) adalah seperti keutamaan bulan purnama atas  seluruh  bintang­bintang  yang  ada.  Dan  sesungguhnya  ulama  adalah  pewaris  para  Nabi,  dan  sesungguhnya  para  Nabi  tidak  mewariskan  Dinar  ataupun  dirham,  mereka  hanya  mewariskan  ilmu.  Maka  barangsiapa  mengambilnya,  maka  hendaklah  dia  mengambil  bagian yang banyak.” (Hr. Abu Daud).  Selain  al­Qur’an  dan  al­Hadist,  para  sahabat  juga  menyatakan  bahwa  sangat  penting bagi kaum Muslimin memiliki ilmu pengetahuan.  Ali bin Abi Talib ra., misalnya berkata :  ‫ ﺍﻟﻌﻠﻢ  ﺧﻴﺮ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺎﻝ ﻷﻥ ﺍﻟﻤﺎﻝ ﺗﺤﺮﺳﻪ ﻭﺍﻟﻌﻠﻢ ﻳﺤﺮﺳﻚ ﻭﺍﻟﻤﺎﻝ  َﻔ ِِﻴ ُ ﺍﻟﻨﻔﻘﺔ ﻭﺍﻟﻌﻠﻢ ﻳﺰﻛﻮﺍ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﻧﻔﺎﻕ ﻭﺍﻟﻌﻠﻢ‬ ‫ﺗﻨﻪ‬ ‫ ﺣﺎﻛﻢ ﻭﺍﻟﻤﺎﻝ ﻣﺤﻜﻮﻡ ﻋﻠﻴﻪ ﻣﺎﺕ  ُ ّﺍ ُ ﺍﻟﻤﺎﻝ ﻭﻫﻢ ﺃﺣﻴﺎء ﻭﺍﻟﻌﻠﻤﺎء ﺑﺎﻗﻮﻥ ﻣﺎﺑﻘﻲ ﺍﻟ ّﻫﺮ ﺃﻋﻴﺎﻧﻬﻢ ﻣﻔﻘﻮﺩﺓ ﻭ ﺁﺛﺎﺭﻫﻢ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻠﻮﺏ‬ ‫ﺪ‬ ‫ﺧﺰ ﻥ‬ ‫ﺓ‬ ٌ‫ ﻣﻮﺟﻮﺩ‬ “Ilmu  lebih  baik  daripada  harta,  oleh  karena  harta  itu  kamu  yang  menjaganya,  sedangkan  ilmu  itu  adalah  yang  menjagamu.  Harta  akan  lenyap  jika  dibelanjakan,  sementara  ilmu  akan  berkembang  jika  diinfakkan  (diajarkan).  Ilmu  adalah  penguasa,  sedang  harta  adalah  yang  dikuasai.  Telah  mati  para  penyimpan  harta  padahal  mereka  masih hidup, sementara ulama tetap hidup sepanjang masa. Jasa­jasa mereka hilang tapi  pengaruh mereka tetap ada/membekas di dalam hati.” 6  Mu’az bin Jabal ra. mengatakan:  ‫ ﻋﻠﻴﻜﻢ ﺑ ﻟﻌﻠﻢ ﻓﺈ ّ ﻃﻠﺒﻪ ﷲ ﻋﺒﺎﺩﺓ ﻭﻣﻌﺮﻓﺘﻪ ﺧﺸﻴﺔ ﻭﺍﻟﺒﺤﺚ ﻋﻨﻪ ﺟﻬﺎﺩ ﻭﺗﻌﻠﻴﻤﻪ ﻟﻤﻦ ﻻ ﻳﻌﻠﻤﻪ ﺻﺪﻗﺔ ﻭﻣﺬﺍﻛﺮﺗﻪ‬ ‫ﻥ‬ ‫ ﺎ‬ ‫ ﺗﺴﺒﻴﺢ ﺑﻪِ  ُﻌﺮﻑ ﺍ ُ ﻭ  ُﻌﺒﺪ ﻭﺑﻪ ﻳﻬﺘﺪﻭﻥ ﺑﻬﻢ ﻭ ﻳﻨﺘﻬﻮﻥ ﺇﻟﻰ ﺭﺃْﻳﻬﻢ‬ ‫ﷲ ﻳ‬ ‫ﻳ‬ “Tuntutlah  ilmu,  sebab  menuntutnya  untuk  mencari  keridhaan  Allah  adalah  ibadah,  mengetahuinya  adalah  khasyah,  mengkajinya  adalah  jihad,  mengajarkannya  kepada  orang  yang  tidak  mengetahuinya  adalah  sedekah  dan  mendiskusikannya  adalah  tasbih.  Dengan  ilmu,  Allah  diketahui  dan  disembah,  dan  dengan  ilmu  pula  Alah  diagungkan  dan  ditauhidkan.  Allah  mengangkat  (kedudukan)  suatu  kaum  dengan  ilmu,  dan  menjadikan  mereka  sebagai  pemimpin  dan Imam  bagi  manusia,  manusia  mendapat  7  petunjuk melalui perantaraan mereka dan akan merujuk kepada pendapat mereka.”  6  7  Syaikh Abdul Qadir Abdul Aziz, Keutamaan Ilmu, 77.  Ibid., 78.
 • 4. Abu al­Aswad al­Duali, murid Ali bin Abi Talib mengatakan:  ‫ ﺍﻟﻤﻠﻮﻙ ﺣ ّﺎﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻟ ّﺎﺱ ﻭﺍﻟﻌﻠﻤﺎء ﺣ ّﺎﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻠﻮﻙ‬ ‫ﻜ‬ ‫ﻨ‬ ‫ﻜ‬ “Para  raja  adalah  penguasa­penguasa  (yang  memerintah)  manusia,  sedangkan  8  para ulama adalah penguasa­penguasa (yang memerintah) para raja.”  Selain pentingnya ilmu, para ulama kita juga memadukan ilmu dengan amal, fikir  dan  zikir,  akal  dan  hati.  Kondisi  tersebut  tampak  jelas  dalam  contoh  kehidupan  para  ulama kita, seperti Abu Hanifah, Imam Syafi’i dan Imam Bukhari. Al­Hakam bin Hisyam  al­Tsaqafi  mengatakan:  “Orang  menceritakan  kepadaku  di  negeri  Syam,  suatu  cerita  tentang  Abu  Hanifah,  bahwa  beliau  adalah  seorang  manusia  pemegang  amanah  yang  terbesar. Sultan mau mengangkatnya menjadi pemegang kunci gudang kekayaan Negara  atau memukulnya kalau  menolak. Maka  Abu Hanifah  memilih  siksaan daripada siksaan  9  Allah Ta’ala.”  Al­Rabi mengatakan: “Imam Syafi‘i menghkatamkan al­Qur’an misalnya,  10  dalam bulan Ramadhan, enam puluh kali. Semuanya itu dalam shalat.  Imam Bukhari  menyatakan:  ‫ ﻣﺎ ﻛﺘﺒﺖ ﻓﻰ ﻛﺘﺎﺏ ﺍﻟﺼﺤﻴﺢ ﺣﺪﻳﺜً ﺇﻻ  ﺍﻏﺘﺴﻠﺖ ﻗﺒﻞ ﺫﺍﻟﻚ ﻭ ﺻّﻴﺖ‬ ‫ﻠ‬ ‫ﺎ‬ ‫(  ﻛﻌﺘﻴﻦ‬Aku tidak menulis hadist dalam kitab Sahih kecuali aku telah mandi sebelum itu  ‫ ﺭ‬ 11  dan telah shalat dua rakaat).  Bukan  saja  dalam  ilmu­ilmu  agama,  ulama  kita  yang  berwibawa  telah  mewariskan kita berbagai karya yang sehingga kini masih selalu kita rasakan manfaatnya.  Dalam  bidang  ilmu  pengetahuan  umum  pun,  para  pemikir  Muslim  terdahulu  sangat  berperan. Al­Khawarizmi, Bapak matematika, misalnya, dengan gagasan aljabarnya telah  sangat mempengaruhi perkembangan ilmu matematika. Tanpa pemikiran al­Khawarizmi,  tanpa  sumbangan  angka­angka  Arab,  maka  sistem  penulisan  dalam  matematika  merupakan  sebuah  kesulitan.  Sebelum  memakai  angka­angka  Arab,  dunia  Barat  bersandar  kepada  sistem  angka  Romawi.  Bilangan  3838,  misalnya,  jika  ditulis  dengan  sistem desimal  atau angka Arab, hanya  membutuhkan empat angka. Namun,  jika ditulis  dengan  angka  Romawi,  maka  dibutuhkan  tiga  belas  angka,  yaitu  MMMDCCCXLVIII.  8  Ibid.  Al­Ghazali, Ihya ‘Ulum al­Din, Pen. Ismail Yakub (Jakarta; C.V. Faizan, 1989), cet. ke­11, hal. 120.  10  Ibid., 108.  11  Ibn Hajar al­‘Asqalani, Fath al­Bari bi Sharh Sahih al­Bukhari (Kairo: Maktabah Misr, tt), mukaddimah,  hal. 4. 9 
 • 5. Demikian  juga  ketika  dalam  bentuk  perkalian.  34  kali  35  akan  lebih  mudah  12  mengalikannya jika dibanding dengan XXXIV dan XXXV.  Terbayang  oleh  kita  betapa  rumit,  dan  bertele­telenya  sistem  penulisan  angka  Romawi. Dengan penggunaan angka­angka Romawi, maka akan banyak memakan waktu  dan  tenaga  untuk  mengoperasikan  sistem  hitungan.  Seandainya  dunia  Barat  masih  berkutat  dengan  menggunakan  angka  Romawi,  tentunya  mereka  masih  mundur.  Sebabnya, angka Romawi tidak memiliki kesederhanaan. Namun, disebabkan sumbangan  angka­angka  Arab,  disebabkan  sumbangan  pemikiran  al­Khawarizmi,  maka  pengerjaan  hitungan yang rumit pun menjadi lebih sederhana dan mudah. Menarik untuk dicermati,  al­Khawarizmi  menulis  karyanya  dalam  bidang  matematika  karena  didorong  oleh  13  motivasi agama untuk menyelesaikan persoalan hukum warisan dan hukum jual­beli.  Selain  itu,  masih  banyak  lagi  pemikir  Muslim  yang  sangat  berperan  dalam  mengembangkan  ilmu  pengetahuan.  Salah  seorang  diantaranya  adalah  Ibn  Sina.  Ketika  baru  berusia  21  tahun,  beliau  telah  menulis  al­Hasil  wa  al­Mahsul  yang  terdiri  dari  20  jilid. Selain  itu, beliau  juga telah  menulis  al­Shifa (Penyembuhan), 18 jilid; al­Qanun fi  al­Tibb  (Kaidah­Kaidah  dalam  Kedokteran),  14  jilid;  Al­Insaf  (Pertimbangan),  20  jilid;  14  al­Najat (Penyelamatan), 3 jilid; dan Lisan al­’Arab (Bahasa Arab), 10 jilid.  Karyanya  al­Qanun  fi  al­Tibb  telah  diterjemahkan  ke  dalam  bahasa  Latin  di  Toledo Spanyol pada abad ke­12. Buku al­Qanun fi al­Tibb dijadikan buku teks rujukan  15  utama  di  universitas­universitas  Eropa  sampai  abad  ke­17.  Disebabkan  kehebatan  Ibn  Sina dalam  bidang kedokteran, maka para sarjana Kristen  mengakui dan kagum dengan  Ibn Sina. Seorang pendeta Kristen, G.C. Anawati, menyatakan: “Sebelum meninggal, ia  (Ibnu  Sina)  telah  mengarang  sejumlah  kurang  lebih  276  karya.  Ini  meliputi  berbagai  subjek  ilmu  pengetahuan  seperti  filsafat,  kedokteran,  geometri,  astronomi,  musik,  syair,  teologi, politik, matematika, fisika, kimia, sastra, kosmologi dan sebagainya.”  Disebabkan  kehebatan  kaum  Muslimin  dalam  bidang  ilmu  pengetahuan,  maka  sebenarnya  pada  zaman  kegemilangan  kaum  Muslimin,  orang­orang  Barat  meniru  12  Budi Yuwono, Ilmuwan Islam Pelopor Sains Modern (Jakarta: Pustaka Qalami, 2005), hal. 161.  Ibid., hal. 166.  14  William E. Gohlman, The Life of Ibn Sina: A Critical Edition and Annotated Translation (New York:  State University of New York Press), 1974, hal. 47.  15  W. Montgomery Watt, Islam dan Peradaban Dunia: Pengaruh Islam Atas Eropa Abad Pertengahan  (Jakarta: Gramedia, 1997), cet. ke­2, hal. 56. 13 
 • 6. kemajuan  yang  telah  diraih  oleh  orang­orang  Islam.  Jadi,  kegemilangan  Barat  saat  ini  tidak terlepas daripada sumbangan pemikiran kaum Muslimin pada saat itu. Hal ini telah  diakui oleh para sarjana Barat.  Selain  itu,  para  ulama  kita  dahulu  menguasai  beragam  ilmu.  Fakhruddin  al­Razi  (1149­1210), misalnya, menguasai al­Qur’an, al­Hadith, tafsir, fiqh, usul fiqh, sastra arab,  perbandingan agama, logika, matematika, fisika, dan kedokteran. Bukan hanya al­Qur’an  dan al­Hadits yang dihafal, bahkan beberapa buku yang sangat penting dalam bidang usul  fikih seperti al­Shamil fi Usul al­Din, karya Imam al­Haramain al­Juwayni, al­Mu‘tamad  karya  Abu  al­Husain  al­Basri  dan  al­Mustasfa  karya  al­Ghazali,  telah  dihafal  oleh  16  Fakhruddin al­Razi.  Dewesternisasi Ilmu Pengetahuan Kontemporer  Salah satu tantangan pemikiran Islam kontemporer yang dihadapi kaum Muslimin  saat  ini  adalah  problem  ilmu.  Sebabnya,  peradaban  Barat  yang  mendominasi  peradaban  dunia  saat  ini telah  menjadikan  ilmu  sebagai problematis. Selain telah  salah­memahami  makna ilmu, peradaban tersebut telah menghilangkan maksud dan tujuan ilmu. Sekalipun  peradaban  Barat  modern  telah  menghasilkan  ilmu  yang  bermanfaat,  namun,  tidak  dapat  dinafikan  bahwa  peradaban  tersebut  juga  telah  menghasilkan  ilmu  yang  telah  merusak  khususnya kehidupan spiritual manusia. Epistemologi Barat bersumber kepada akal dan  panca­indera.  Konsekwensinya,  berbagai  aliran  pemikiran  sekular  seperti  rasionalisme,  empirisme,  skeptisisme,  relatifisme,  ateisme,  agnotisme,  humanisme,  sekularisme,  eksistensialisme,  materialisme, sosialisme, kapitalisme,  liberalisme  mewarnai peradaban  Barat modern dan kontemporer. Westernisasi ilmu telah menceraikan hubungan harmonis  antara manusia dan Tuhan, sekaligus telah melenyapkan Wahyu sebagai sumber ilmu.  Dalam  pandangan  Syed  Muhammad  Naquib  al­Attas,  Westernisasi  ilmu  adalah  hasil  dari  kebingungan  dan  skeptisisme.  Westernisasi  ilmu  telah  mengangkat  keraguan  dan dugaan ke tahap metodologi ‘ilmiah,’ menjadikan keraguan sebagai alat epistemologi  yang sah dalam keilmuan, menolak Wahyu dan kepercayaan agama dalam ruang lingkup  keilmuan dan menjadikan spekulasi filosofis yang terkait dengan kehidupan sekular yang  16  Adnin Armas, “Fakhruddin al­Razi: Ulama Yang Dokter & filosof Yang Mufassir,” ISLAMIA, April­Juni  2005, 106­13.
 • 7. memusatkan manusia sebagai makhluk rasional sebagai basis keilmuan. Akibatnya, ilmu  pengetahuan  dan  nilai­nilai  etika  dan  moral,  yang  diatur  oleh  rasio  manusia,  terus  17  menerus  berubah.  Syed  Muhammad  Naquib  al­Attas  menyimpulkan  ilmu  pengetahuan  modern yang dibangun di atas visi intelektual dan psikologis budaya dan peradaban Barat  18  dijiwai  oleh  5  faktor:  (1)  akal  diandalkan  untuk  membimbing  kehidupan  manusia;  (2)  bersikap dualistik terhadap realitas dan kebenaran; (3) menegaskan aspek eksistensi yang  19  memproyeksikan  pandangan  hidup  sekular;  (4)  membela  doktrin  humanisme;  (5)  menjadikan  drama  dan  tragedi  sebagai  unsur­unsur  yang  dominant  dalam  fitrah  dan  20  eksistensi kemanusiaan.  Islamisasi Ilmu Pengetahuan Kontemporer  Ilmu  pengetahuan  modern  yang  saat  ini  dihasilkan  oleh  peradaban  Barat  tidak  serta­merta harus diterapkan di dunia Muslim. Sebabnya, ilmu bukan bebas­nilai (value­  21  free),  tetapi  sarat  nilai  (value  laden).  Ilmu  bisa  dijadikan  alat  yang  sangat  halus  dan  22  tajam bagi menyebarluaskan cara dan pandangan hidup sesuatu kebudayaan.  Syed Muhammad Naquib al­Attas menyadari terdapatnya persamaan antara Islam  dengan  filsafat  dan  sains  modern  menyangkut  sumber  dan  metode  ilmu,  kesatuan  cara  mengetahui  secara  nalar  dan  empiris,  kombinasi  realisme,  idealisme  dan  pragmatisme  sebagai  fondasi  kognitif  bagi  filsafat  sains;  proses  dan  filsafat  sains.  Bagaimanapun,  ia  menegaskan  terdapat  juga  sejumlah  perbedaan  mendasar  dalam  pandangan  hidup  (divergent  worldviews)  mengenai  Realitas  akhir.  Baginya,  dalam  Islam,  Wahyu  merupakan sumber ilmu tentang realitas dan kebenaran akhir berkenaan dengan makhluk  17  Lihat definisi Syed Muhammad Naquib al­Attas mengenai ‘peradaban Barat’ dalam karyanya Islam and  Secularism  (Kuala  Lumpur:  ISTAC,  edisi  kedua,  1993),  hal.  133­35,  selanjutnya  diringkas  Islam  and  Secularism.  18  Ibid., hal. 137.  19  Lihat kritikan S. M. N. al­Attas terhadap sekularisasi dalam karyanya Islam and Secularism, hal. 38­43.  20  S. M. N. al­Attas, Prolegomena to the Metaphysics of Islam: An Exposition of the Fundamental Elements  of  the  Worldview  of  Islam  (Kuala  Lumpur:  ISTAC,  1995),  hal.  88;  99­108,  selanjutnya  disingkat  Prolegomena.  21  Syed Muhammad Naquib al­Attas, Islam and Secularism, hal. 134.  22  Syed Muhammad Naquib al­Attas, Risalah Untuk Kaum Muslimin (Kuala Lumpur: ISTAC, 2001), hal.  49.  Sekalipun  Risalah  diterbitkan  pada  tahun  2001,  namun  sebenarnya  naskah  tersebut  sudah  ada  sejak  tahun 1973. Gagasan yang ada di dalam naskah tersebut dikembangkan menjadi beberapa karya monograf.
 • 8. 23  ciptaan  dan  Pencipta.  Wahyu  merupakan  dasar  kepada  kerangka  metafisis  untuk  mengupas  filsafat  sains  sebagai  sebuah  sistem  yang  menggambarkan  realitas  dan  24  kebenaran dari sudat pandang rasionalisme dan empirisesme.  Tanpa Wahyu, ilmu sains  dianggap  satu­satunya  pengetahuan  yang  otentik  (science  is  the  sole  authentic  25  knowledge).  Tanpa  Wahyu,  ilmu  pengetahuan  ini  hanya  terkait  dengan  fenomena.  Akibatnya,  kesimpulan  kepada  fenomena  akan  selalu  berubah  sesuai  dengan  perkembangan zaman. Tanpa Wahyu, realitas yang dipahami hanya terbatas kepada alam  26  nyata  ini  yang  dianggap  satu­satunya  realitas.  Islam  adalah  agama  sekaligus  27  peradaban.  Islam adalah agama yang mengatasi dan melintasi waktu karena sistem nilai  yang  dikandungnya  adalah  mutlak.  Kebenaran  nilai  Islam  bukan  hanya  untuk  masa  dahulu,  namun  juga sekarang dan akan datang. Nilai­nilai yang  ada dalam Islam adalah  sepanjang  masa.  Jadi,  Islam  memiliki  pandangan­hidup  mutlaknya  sendiri,  merangkumi  persoalan  ketuhanan,  kenabian,  kebenaran,  alam  semesta  dll.  Islam  memiliki  penafsiran  ontologis,  kosmologis  dan  psikologis  tersendiri  terhadap  hakikat.  Islam  menolak  ide  28  dekonsekrasi nilai karena merelatifkan semua sistem akhlak.  Mendiagnosa virus  yang terkandung dalam  Westernisasi  ilmu, Syed  Muhammad  29  Naquib  al­Attas  mengobatinya  dengan  Islamisasi  ilmu.  Alasannya,  tantangan  terbesar  yang  dihadapi  kaum  Muslimin  adalah  ilmu  pengetahuan  modern  yang  tidak  netral  dan  telah  diinfus  ke  dalam  praduga­praduga  agama,  budaya  dan  filosofis,  yang  sebenarnya  23  Sumber dan Metode Ilmu pengetahuan menurut Naquib al­Attas adalah (I) Panca­indera yang meliputi 5  indera  eksternal  seperti  sentuh,  bau,  rasa,  lihat,  dan  dengar,  serta  5  indera  internal  seperti  represntasi,  estimasi,  retensi  (retention),  mengimbas  kembali  (recollection)  dan  khayalan.  (II)  Khabar  yang  benar  didasarkan kepada otoritas (naql): yaitu otoritas absolut yaitu otoritas ketuhanan (al­Qur’an) dan otoritas  kenabian  (rasul)  dan  otoritas  relatif,  yaitu  konsensus  para  ulama  (tawatur)  dan  khabar  dari  orang­orang  yang  terpecaya  secara  umum  dan  (III)  Akal  yang  sehat  dan  intuisi.  Lihat  skema  struktur  epistemologi  Naquib al­Attas dalam Adi Setia, “Philosophy of Science of Syed Muhammad Naquib al­Attas,” Islam &  Science 1 (2003), No. 2., hal. 189.  24  Syed Muhammad Naquib al­Attas, Islam and the Philosophy of Science (Kuala Lumpur: ISTAC, 1989),  hal. 9.  25  Ibid., hal. 4.  26  Ibid., hal. 5.  27  Wan Mohd Nor Wan Daud , The Educational Philosophy,  hal. 298.  28  Syed Muhammad Naquib al­Attas, Islam and Secularism, hal. 30­32.  29  Syed Muhammad Naquib al­Attas telah membahas isu­isu Islamisasi dan Westernisasi pada akhir tahun  60­an dan awal tahun 70­an. Lihat Wan Mohd Nor Wan Daud, The Educational Philosophy and Practice of  Syed Muhammad Naquib al­Attas ­ An Exposition of the Original Concept of Islamization (Kuala Lumpur:  ISTAC, 1998), hal. 237, selanjutnya diringkas The Educational Philosophy.
 • 9. berasal  dari  refleksi  kesadaran  dan  pengalaman  manusia  Barat.  Jadi,  ilmu  pengetahuan  30  modern harus diislamkan.  Mengislamkan ilmu bukanlah pekerjaan mudah seperti labelisasi. Selain itu, tidak  semua  dari  Barat  berarti  ditolak.  Sebabnya,  terdapat  sejumlah  persamaan  antara  Islam  dan filsafat dan sains Barat. Oleh sebab itu, seseorang yang mengislamkan ilmu, ia perlu  memenuhi  pra­syarat,  yaitu  ia  harus  mampu  mengidentifikasi  pandangan­hidup  Islam  31  (the  Islamic  worldview)  sekaligus  mampu  memahami  budaya  dan  peradaban  Barat.  Pandangan­hidup dalam Islam adalah visi mengenai realitas dan kebenaran (the vision of  reality  and  truth).  Realitas  dan  kebenaran  dalam  Islam  bukanlah    semata­mata  fikiran  tentang  alam  fisik  dan  keterlibatan  manusia  dalam  sejarah,  sosial,  politik  dan  budaya  sebagaimana  yang  ada  di  dalam  konsep  Barat  sekular  mengenai  dunia,  yang  dibatasi  kepada  dunia  yang  dapat  dilihat.  Realitas  dan  kebenaran  dimaknai  berdasarkan  kajian  kepada metafisika terhadap dunia yang nampak dan tidak nampak. Jadi, pandangan­hidup  Islam  mencakup  dunia  dan  akhirat,  yang  mana  aspek  dunia  harus  dihubungkan  dengan  cara yang sangat mendalam kepada aspek akhirat, dan aspek akhirat memiliki signifikansi  yang  terakhir  dan  final.  Pandangan–hidup  Islam  tidak  berdasarkan  kepada  metode  dikotomis  seperti  obyektif  dan  subyektif,  historis  dan  normatif.  Namun,  realitas  dan  kebenaran dipahami dengan  metode yang  menyatukan (tawhid). Pandangan­hidup Islam  bersumber kepada wahyu yang didukung oleh akal dan intuisi. Substansi agama seperti:  nama, keimanan dan pengamalannya, ibadahnya, doktrinya serta sistem teologinya telah  ada dalam wahyu dan dijelaskan oleh  Nabi. Islam telah  lengkap, sempurna dan otentik.  Tidak memerlukan progresifitas, perkembangan dan perubahan dalam hal­hal yang sudah  sangat  jelas  (al­ma'lum  min  al­din  bi  al­darurah).  Pandangan­hidup  Islam  terdiri  dari  berbagai konsep  yang saling terkait seperti konsep Tuhan, wahyu, pencipatan, psikologi  manusia, ilmu, agama, kebebasan, nilai dan kebaikan serta kebahagiaan. Konsep­konsep  tersebut yang  menentukan  bentuk perubahan, perkembangan dan kemajuan. Pandangan­  hidup Islam dibangun atas konsep Tuhan yang unik, yang tidak ada pada tradisi filsafat,  32  budaya, peradaban dan agama lain.  30  Ibid., hal. 291.  Ibid., hal. 313­14.  32  Lihat uraian komprehensif Syed Muhammad Naquib al­Attas mengenai pandangan­hidup Islam dalam  Prolegomena, hal. 1­39. 31 
 • 10. Setelah  mengetahui  secara  mendalam  mengenai  pandangan­hidup  Islam  dan  Barat,  maka  proses  Islamisasi  baru  bisa  dilakukan.  Sebabnya,  Islamisasi  ilmu  pengetahuan saat ini (the Islamization of present­day knowledge), melibatkan dua proses  yang saling terkait:  i) mengisoliir unsur­unsur dan konsep­konsep kunci yang membentuk budaya dan  peradaban  Barat  (5  unsur  yang  telah  disebutkan  sebelumnya),  dari  setiap  bidang  ilmu  pengetahuan  modern  saat  ini,  khususnya  dalam  ilmu  pengetahuan  humaniora.  Bagaimanapun,  ilmu­ilmu  alam,  fisika  dan  aplikasi  harus  diislamkan  juga  khususnya  33  dalam penafsiran­penafsiran akan fakta­fakta dan dalam formulasi teori­teori.  Menurut Syed Muhammad Naquib al­Attas, jika tidak sesuai dengan pandangan­  hidup  Islam,  maka  fakta  menjadi  tidak  benar.  34  Selain  itu,  ilmu­ilmu  modern  harus  diperiksa  dengan  teliti.  Ini  mencakup  metode,  konsep,  praduga,  simbol,    dari  ilmu  modern; beserta aspek­aspek empiris dan rasional, dan yang berdampak kepada nilai dan  etika; penafsiran historisitas ilmu tersebut, bangunan teori ilmunya, praduganya berkaitan  dengan  dunia,  dan  rasionalitas  proses­proses  ilmiah,  teori  ilmu  tersebut  tentang  alam  semesta,  klasifikasinya,  batasannya,  hubung  kaitnya  dengan  ilmu­ilmu  lainnya  serta  35  hubungannya dengan sosial harus diperiksa dengan teliti.  ii)  memasukkan  unsur­unsur  Islam  beserta  konsep­konsep  kunci  dalam  setiap  36  bidang dari ilmu pengetahuan saat ini yang relevant.  Jika kedua proses tersebut selesai dilakukan, maka Islamisasi akan membebaskan  manusia  dari  magik,  mitologi,  animisme,  tradisi  budaya  nasional  yang  bertentangan  37  dengan Islam, dan kemudian dari kontrol sekular kepada akal dan bahasanya.  Islamisasi  akan membebaskan akal manusia dari keraguan (shakk), dugaan (zann) dan argumentasi  kosong (mira’) menuju keyakinan akan kebenaran mengenai realitas spiritual, intelligible  38  dan  materi.  Islamisasi  akan  mengeluarkan  penafsiran­penafsiran  ilmu  pengetahuan  33  Wan Mohd Nor Wan Daud, The Educational Philosophy, hal. 313.  Ibid., hal. 313.  35  Syed Muhammad Naquib al­Attas, Prolegomena, hal. 114.  36  Wan Mohd Nor Wan Daud, The Educational Philosophy, hal. 313.  37  Al­Attas menyatakan: “Islamization is the liberation of man first from magical, mythological, animistic,  national­cultural  tradition  opposed  to  Islam,  and  then  from  secular  control  over  his  reason  and  his  language.” Lihat Syed Muhammad Naquib al­Attas, Islam and Secularism, hal. 44.  38  Wan Mohd Nor Wan Daud , The Educational Philosophy, hal. 312. 34 
 • 11. 39  kontemporer dari ideologi, makna dan ungkapan sekular.  Sebagai  kesimpulan,  untuk  menjawab tantangan hegemoni westernisasi ilmu yang sedang melanda peradaban dunia  saat  ini,  kaum  Muslimin  memerlukan  sebuah  “revolusi  epistemologis”  dan  itu  dapat  dilakukan melalui Islamisasi ilmu pengetahuan kontemporer.  39  Syed Muhammad Naquib al­Attas, The Concept of Education in Islam, hal. 43.