Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

New media - Foucault

2,841 views

Published on

University of Amsterdam, december 2007

Published in: Travel, Business
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

New media - Foucault

 1. 1. <ul><li>Analyse en methode nieuwe media II </li></ul><ul><li>Presentatie Foucault </li></ul><ul><ul><li>door Jesse Zuurmond en Edial Dekker </li></ul></ul><ul><ul><li>Michel Foucault (1979), Discipline and Punish: The Birth of the Prison, trans. Alan Sheridan, New York: Vintage, 135-228. </li></ul></ul>
 2. 2. Michel Foucault 1926-1984 <ul><li>Helder gestructureerde argumentatie met scherpe voorbeelden. </li></ul><ul><li>Structuralisme </li></ul><ul><ul><li>Post-Structuralisme </li></ul></ul><ul><li>Veel werken o.a. </li></ul><ul><ul><li>The Order of Things, Discipline and Punish, The Birth of the Clinic </li></ul></ul><ul><li>Foucault: Franse gediplomeerd filosoof en psycholoog. </li></ul><ul><li>Invalshoek dan ook: filosofisch/psychologish. </li></ul><ul><li>Methode: historiografisch. </li></ul>
 3. 3. Opzet <ul><li>Samenvatting tot ‘panopticism’. </li></ul><ul><ul><li>Inleiding </li></ul></ul><ul><ul><li>Docile body </li></ul></ul><ul><ul><li>Karakteristieken individualiteit </li></ul></ul><ul><ul><li>The means of correct training </li></ul></ul><ul><li>Invalshoek </li></ul><ul><li>Kritiek </li></ul><ul><li>Beantwoording responsievragen </li></ul>
 4. 4. Inleiding <ul><li>Kernbegrip: disciplinary régime. </li></ul><ul><li>Puur historiografische beschrijving 17 de en 18 de eeuw. </li></ul><ul><li>Onderzoeksobjecten: </li></ul><ul><ul><li>Scholen </li></ul></ul><ul><ul><li>Ziekenhuizen </li></ul></ul><ul><ul><li>Fabrieken </li></ul></ul><ul><ul><li>Militaire opleidingen </li></ul></ul>
 5. 5. Docile Body <ul><li>Het lichaam dat iets geleerd kan worden. </li></ul><ul><li>Nieuwe technieken, kenmerkend voor discipline : </li></ul><ul><ul><li>Gericht op het individu in plaats van en masse. </li></ul></ul><ul><ul><li>Meer gericht op lichaamsbewegingen en interne organisatie in plaats van gedrag. </li></ul></ul><ul><ul><li>Constante aandacht voor activiteit in plaats van resultaat. </li></ul></ul><ul><ul><li>Meer aandacht voor detail. </li></ul></ul>
 6. 6. Karakteristieken individualiteit <ul><li>4 karakteristieke kenmerken individualiteit door discipline: </li></ul><ul><ul><li>The art of distribution: </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Cells, places en ranks. </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Het begrip space: letterlijk gebruik (fabriekszaal, schoolklas)‏ </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>The control of activity: </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Time tables, ritme, eenheid met object, regelmatige oefening. </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>The organisation of genenes: </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Waarde, structuur en betekenis geven aan tijd. </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>The composition of forces: </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Individu onderdeel ‘machine’, ook de bovengenoemde activity en genenes zijn hier onderdeel van, duidelijke leiding. </li></ul></ul></ul>
 7. 7. Nieuwe media voorbeeld: wow guilds <ul><li>Individuen opgedeeld in afzonderlijke groepen naar verschillende niveaus (guilds). </li></ul><ul><li>Activiteiten zijn opgebroken in afgesproken blokken ( raids). </li></ul><ul><li>Individuen moeten in een groep werken met een leiding die signalen afgeeft ( guildmasters). </li></ul>
 8. 8. The means of correct training <ul><li>Hierarchical observation </li></ul><ul><ul><li>Surveillance = disciplinary gaze. </li></ul></ul><ul><ul><li>Specialisme (opzichters in fabriek). </li></ul></ul><ul><ul><li>Piramidestructuur surveillance ideaal: </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Indiscreet: altijd aanwezig bij elk individu. </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Discreet: het systeem werkt in ‘stilte’. </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Denk aan: vliegveld met camerasystemen, douane, enzovoorts. Niet alleen passagiers, ook werknemers. </li></ul></ul></ul><ul><li>Normalizing judgement </li></ul><ul><ul><li>Corrective, gratification-punishment, ranking. </li></ul></ul><ul><li>The examination </li></ul><ul><ul><li>Maakt individueel gedocumenteerde case. </li></ul></ul><ul><ul><li>Combinatie van hierarchical observation en normalizing judgemnt. </li></ul></ul>
 9. 9. Kritiek <ul><li>Gaat Foucault niet teveel uit van een universele body? </li></ul><ul><li>Uitgangspunt van een universele body die vormbaar en trainbaar is. </li></ul><ul><ul><li>Zoals kantiaans universeel kenvermogen. </li></ul></ul>
 10. 10. Beantwoording Responsievragen: 1 <ul><li>Aanleiding vraag: </li></ul><ul><li>‘ Foucault stelt dat het ‘individu’ eigenlijk een fictieve ‘atoom’  van een ideologische representatie van de maatschappij is.’ (p. 194) ( d.w.z. dat iemands individualiteit of identiteit wordt geconstitueerd door de ideologie(ën) die er in de maatschappij voorhanden zijn)‏ </li></ul><ul><ul><li>Vraag: Dit lijkt me goed toepasbaar op de nieuwe media, zouden de ‘enforcers’ van een ideologie via nieuwe media hun greep kunnen versterken?  </li></ul></ul><ul><ul><li>Antwoord: </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Vraag weinig van toepassing op tekst. </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Foucault beschrijft juist een ideologie-onafhankelijke disciplinering van de body of het individu: ‘but he is also a reality fabricated by the specific technology that I have called 'discipline'. </li></ul></ul></ul>
 11. 11. Beantwoording Responsievragen: 2 <ul><li>Aanleiding vraag: </li></ul><ul><li>Foucault stelt dat normalisatie (door bv. Scholing en examinering) zorgt voor homogeniteit in groepen zorgt, maar dat dit tegelijkertijd ook weer zorgt voor het ontstaan van individualiteit doordat het de verschillen tussen individuen blootlegt en die tegelijkertijd ook weer nuanceert. (p. 184)‏ </li></ul><ul><ul><li>Vraag 1: Op welke manieren doet het internet dit (bijvoorbeeld via Hyves)? </li></ul></ul><ul><ul><li>Antwoord: </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>De internetfora, zie voorbeeld in presentatie. </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>Vraag 2: Zou je dit idee kunnen toepassen op ‘ranking boards’ in online videogames? </li></ul></ul><ul><ul><li>Antwoord: </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Gedeeltelijk: ranking is vorm van normalisatie (gratification-punishment). </li></ul></ul></ul>
 12. 12. Het Panopticon (Jeremy Bentham)‏ <ul><li>Het Panopticon (v.b. Gevangenis)‏ </li></ul><ul><ul><li>Geld voor veel instituten ( school, fabriek,ziekenhuis, familie, en gevangenis dus)‏ </li></ul></ul><ul><li>Closed spaces van Foucault </li></ul><ul><ul><li>Deleuze: non-closed spaces </li></ul></ul>Jeremy Bentham 1748-1832
 13. 13. Panopticon (Michel Foucault)‏ <ul><li>De plaag </li></ul><ul><ul><li>Opdeling van stad/dorp, verlaat huis niet, politie-agenten, permanente registratie etc. </li></ul></ul><ul><li>“ De alziende” </li></ul><ul><li>Verschil met kerker (3)‏ </li></ul><ul><ul><li>(1) Opgesloten , (2) donker (niet zichtbaar) en (3) verborgen </li></ul></ul><ul><li>Lichaam en geest </li></ul><ul><ul><li>De geest moet zich aanpassen, en er ontstaat een machtsrelatie </li></ul></ul>
 14. 14. Technical program <ul><li>Society is surveillance </li></ul><ul><ul><li>Disciplinary society gaan samen met enkele historische processen (3): </li></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>(1) lowest possible cost: </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><ul><li>economisch, politiek </li></ul></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><ul><li>to bring the effects of this social power to their maximum intensity </li></ul></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><ul><li>to link this 'economic' growth of power with the output of the apparatuses (educational, military, industrial or medical), to increase both the docility and the utility of all the elements of the system </li></ul></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>(2) juridico-political: </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><ul><li>discipline acts as a “counter-law” and, through the “minute disciplines, the panopticisms of every day ” works it subtle magic against the more obvious mechanisms of the juridico-political </li></ul></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>(3) scientific: </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><ul><li>techniek heeft lange historie maar nieuw hierbij is belangrijk dat kennis en 'increase of power' in eenzelfde proces komen. Omgevingen worden nu een apparaat en instrument </li></ul></ul></ul></ul></ul>
 15. 15. Responsie (1)‏ <ul><li>“ Discipline is een technologie, die door instituten gebruikt wordt. (p. 215)” </li></ul><ul><ul><li>CCTV (Closed Circuit Television)‏ </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>“ The technology can be a solution for such problems as vandalism, drug use, drunkenness, racial harassment, sexual harassment, loitering and disorderly behavior.” - http://www.privacyinternational.org/ </li></ul></ul></ul>
 16. 16. Responsie (2)‏ <ul><li>“ Het panoptische schema is toepasbaar op diverse situaties waarin individuen aan een taak of gewenst gedrag onderworpen worden. (p.205)” </li></ul><ul><ul><li>Blackboard? </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Geen 'trolling', op tijd dingen inleveren, digital dropbox, de digitale omgeving is totaal onder controle van docent </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>Fora </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>distribution of (digital) bodies met ranking, straffen en beloningen </li></ul></ul></ul>
 17. 17. Responsie (3)‏ <ul><li>“ Is het verrassend dat gevangenissen op fabrieken, scholen en ziekenhuizen lijken, die op hun beurt allemaal op gevangenissen lijken? (p. 228)” </li></ul><ul><ul><li>Foucault: wanneer meerdere individuen een taak moeten uitvoeren of een bepaald gedrag moeten naleven </li></ul></ul><ul><ul><li>Niet alleen gevangenissen , maar ook educatie etc. etc. </li></ul></ul>

×