Uzziņa par savām tiesībām (Advance rulings in Latvia)

3,322 views

Published on

The article deals with advance rulings in Latvia. It explains theoretical background and describes practical aspects of obtaining advance rulings.

0 Comments
1 Like
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
3,322
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
15
Actions
Shares
0
Downloads
48
Comments
0
Likes
1
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Uzziņa par savām tiesībām (Advance rulings in Latvia)

  1. 1. L I K U M D O Š A N A Uzziņa par savām tiesībām: teorija un prakse Visi prot rakstīt vēstules. Arī grā- Tātad 98. panta 1. un 2. daļa nosaka: matveži. Turklāt ne tikai saviem tuvi- niekiem, bet arī Valsts ieņēmu dienes- 98. pants. tam (VID) (lai gan grāmatvedim VID Tiesības uz uzziņu būtu jābūt gandrīz kā tuviniekam). To- par savām tiesībām mēr šīs vēstules bieži nedod vēlamo (1) Privātpersonai ir tiesības saņemt rezultātu. Pieredze liecina, ka atkal un uzziņu par savām tiesībām atkal rodas situācijas, ka grāmatvedī- konkrētajā tiesiskajā situācijā bas departaments slīgst garu garās sa- (turpmāk — uzziņa). rakstēs ar VID vai arī saņem atbildes, (2) Iesniegumu par uzziņu iesniedz kuras VID savu pārbaužu laikā ignorē. iestādē, kuras kompetencē ir jautājuma izšķiršana pēc būtības. Lielā mērā minētā problēma rodas no tā, ka «nejuristu», t.i., grāmatvežu, fi- Konkrētās tiesību normas ir visnotaļ nanšu direktoru utt., uztverē nav pilnībā lakoniskas un nesniedz sīkāku skaidroju- nostiprinājusies izpratne par institūtu, mu par to, ko tad uzziņa īsti nozīmē. kuru sauc par «uzziņu par savām Uzziņas jēdziena sīkākam skaidrojam la- tiesībām». Tas ir mazliet pārsteidzoši, jo bi noder LR Augstākā tiesas Senāta Ad- uzziņa par savām tiesībām eksistē ilgāk ministratīvo lietu departamenta snieg- nekā sešus gadus. tais raksturojums: Latvijas medijos ir sastopami daži rak- sti par «uzziņu par savām Uzziņa ir veids, kā privātpersona var tiesībām», t.sk. Bilances EDGARS uzzināt kompetentās iestādes viedokli 2006. gada oktobra žur- Ja tiek saņemta par tiesību normu piemērošanu KOŠKINS, nāla numurā 20 (140). konkrētā situācijā, pirms ir uzsākta Arī šis raksts daļēji atkār- uzziņa un ja tā publiski tiesisko attiecību dibināšana LL.M., to iepriekšējo autoru atbilst privātper- (administratīvā akta izdošana). advokātu biroja veikumu, jo piemēroja- Caur tiesībām uz uzziņu persona mās tiesību normas kopš sonas interesēm, īsteno savas konstitucionālās tiesības Varul Vilgerts 2006. gada nav piedzīvo- tad privātpersona, zināt savas tiesības, kas ir vērstas Smaliukas jušas būtiskus grozīju- uz tiesiskās noteiktības un tiesiskās mus. Raksta autors ir no- rīkojoties atbilstoši skaidrības nodrošināšanu. Šo tiesību zvērināts advokāts teicis par savu mērķi vie- uzziņā noteiktajam, īstenošanas rezultātā persona var nā rakstā sniegt plašā- plānot savu rīcību, nebaidoties, vai kam lasītāju lokam viegli var būt tikpat kā pati ir pareizi sapratusi tiesību normas. saprotamu teorētisku un droša, ka nekādi arī praktisku ieskatu, t.sk. Tātad uzziņa sniedz privātpersonai tiesu praksi, par «vēstuļu nodokļu riski (fiziskai un juridiskai personai) iespēju rakstīšanu» VID un tam, tai vairs nedraud. saņemt skaidrojumu no kompetentās lai šī sarakste būtu mak- valsts iestādes par konkrētu situāciju un simāli rezultatīva. to, kā konkrētajā situācijā būtu piemēro- jami tiesību akti. Tradicionāli šī kompe- Tiesiskais pamats tentā iestāde ir VID, un privātpersonas interesējošie jautājumi skar peļņas no- Tiesisko pamatu uzziņai par savām tiesībām (uzziņa) dokļus vai pievienotās vērtības nodokli. rada Administratīvā procesa likuma (APL) 98. pants. Šis Šajā brīdī varētu rasties jautājums, apstāklis, iespējams, arī izskaidro to, ka daudzi «nejuris- kas te ir tik īpašs un jauns, kas nav bijis ti» uzziņas jēdzienā orientējas visai nosacīti, jo diez vai ir skaidrs iepriekš, rakstot pieprasījumus daudz tādu, piemēram, grāmatvežu vai finanšu direkto- VID? Turpmāk rakstā tiks detalizētāk iz- ru, kam kaut reizi būtu nācies šķirstīt APL lappuses. skaidrots, ka uzziņas īpašais raksturs ro- 22
  2. 2. das no tā, ka tai ir speciāli noteiktas juri- katrā konkrētajā gadījumā. Autora vie- Pirms apspriest katru no iesnieguma diskās sekas, un arī uzziņas pieprasīšanas doklis ir, ka šāda situācija ir drīzāk teorē- sastāvdaļām, jānorāda uz to, ka prakse un sagatavošanas process iestādē tiek tiska nekā praktiska, jo uzziņas sagata- liecina, ka vismaz atsevišķos gadījumos, speciāli regulēts. Līdz ar to, ja uzziņas sa- vošanas un saskaņošanas ceļš ir visnotaļ kad augstāk minētie kritēriji pēc būtības gatavošanas procesā privātpersona pie- garš un tajā ir iesaistīti gana daudz cilvē- tiek izpildīti, privātpersona saņem atbil- ļauj kļūdas vai tai nav izpratnes par to, ku, lai pēc uzziņas procesa sagatavoša- di, ko pats izdevējs, t.i., VID, par uzziņu kas ir uzziņa, pastāv liela iespējamība sa- nas pabeigšanas būtu nopietns risks tam, nemaz neuzskata. Kā tas var būt? ņemt atbildi, kurā tiek pieprasīta papildu ka izsniegtā uzziņa ir kļūdaina. Piemērs no prakses. Pagājušajā gadā informācija, vai arī atbildi pēc būtības, Tomēr, kā jau norādīju iepriekš, autora rokās bija nonācis ģenerāldirek- kurai VID izpratnē nebūs uzziņas statusa, reizēm privātpersonas saņem no VID at- tora lēmums, kas bija jāpārsūdz Admi- t.sk. pēc tam, kad privātpersona būs bildi, kura formāli nav izgājusi «uzziņas nistratīvajā tiesā. Iepazīstoties ar lietas sniegusi papildu informāciju. ceļu». Līdz ar to, ja vēlāk VID šādas atbil- materiāliem, kļuva skaidrs, ka privātper- des ignorē, tad, turpinot strīdu ar VID sona pirms strīda bija apzinīgi pētījusi Uzziņas pieprasīšanas tiesā, pirmkārt, parādās jautājums par savas darbības PVN sekas un bija iesnie- jēga un juridiskās sekas to, vai saņemtā atbilde tik un tā ir trak- gusi VID iesniegumu, kura mērķis bija tējama kā uzziņa. Ja tiesas sveras par la- noskaidrot PVN piemērošanas režīmu. Faktiski vienīgais praktiskais iemesls bu uzziņas statusam, tad, ja jau šī atbil- VID sniedza atbildi, kurā gan netika mi- tam, kāpēc ir vērts tērēt laiku uzziņas de — «pa pusei uzziņa» vēlāk tika ig- nēts, ka šī atbilde ir uzziņa, bet uz pri- pieprasīšanai, ir tas apstāklis, ka uzziņa norēta, tad acīmredzot tajā tika pieļauta vātpersonas uzdotajiem jautājumiem ir saistoša tās izdevējam: kļūda. Tādējādi iepriekš minētais teorē- bija sniegtas visnotaļ precīzas atbildes. tiskais gadījums par kļūdainu uzziņu var Vēlāk, kad tika prasīta PVN atmaksa, pri- 101. pants. pārvērsties praktiskā situācijā. Līdz ar to vātpersona saņēma atteikumu, un attei- Uzziņas tiesiskās sekas kaut vai tādēļ ir jāturpina lasīt šo rakstu, kuma motivācija pēc būtības bija pret- un apstrīdēšana lai uzzinātu, kad VID izsniegtā atbilde runā ar iepriekš saņemto VID atbildi. Tā- (..) nepārprotami būs uzziņa un nekas cits. lākajā pārsūdzības procesā VID norādīja, (2) Ja uzziņas adresāts ir rīkojies Visbeidzot, kad privātpersona saņem ka sniegtā atbilde nav uzskatāma par atbilstoši viņam izsniegtajai uzziņai, uzziņu un tās saturs neatbilst privātper- uzziņu (atbilde bija sastādīta uz 5 lap- tad iestādes vēlāk izdotais administra- sonas interesēm, tad tā var to ignorēt un pusēm, un tās gatavošanā bija iesaistīti tīvais akts, kas attiecas uz jautājumu, tik un tā rīkoties pēc saviem ieskatiem: 5 VID darbinieki). par kuru šī uzziņa sniegta, nevar Kur tad slēpās problēma? Grūti būt adresātam nelabvēlīgāks 101. pants. viennozīmīgi pateikt. Fakti bija norādīti. arī tad, ja vēlāk iestāde konstatē, Uzziņas tiesiskās sekas Iesniegums visnotaļ precīzi aprakstīja ka uzziņa nav bijusi pareiza. un apstrīdēšana faktiskos apstākļus, un pievienoto do- (1) Uzziņas adresātam uzziņa kumentu apjoms bija desmitiem lap- Piemēram, ir paredzēts darījums un nav saistoša. pušu garumā. Jautājumi bija skaidri no- tā nodokļu sekas nav viennozīmīgi formulēti, un atbildes uz tiem bija at- skaidras, jo kāds no nodokļu likumu Tomēr jāņem vērā, ka VID ir izteicis karīgas no juridiskā vērtējuma. Formāli pantiem šķiet neskaidrs, un arī konsul- savu viedokli, un iespējamās konfrontā- nebija paskaidrojuma, kādēļ šāda uz- tanti rausta plecus, norādot uz teorētis- cijas gadījumā «taisnību» var nākties ziņa nepieciešama. Iespējams, ka tā ir kiem riskiem. Faktiski ir tikai divi veidi, noskaidrot jau tiesā. formāla neatbilstība, bet pēc būtības kā kliedēt šaubas. Neslēgt darījumu vai šāds iesniegums tiek gatavots un ie- arī pieprasīt no VID uzziņu. Ja tiek sa- Uzziņas pieprasīšana un ie- sniegts, lai privātpersona varētu no- ņemta uzziņa un ja tā atbilst privātper- snieguma sastāvdaļas skaidrot PVN piemērošanas nosacīju- sonas interesēm, tad privātpersona, rī- mus saviem darījumiem. kojoties atbilstoši uzziņā noteiktajam, Lai saņemtu uzziņu, ir jāgriežas ar Autora minējums ir, ka patiesā pro- var būt tikpat kā droša, ka nekādi no- rakstisku iesniegumu VID. APL nosaka blēma slēpās tajā apstāklī, ka privātper- dokļu riski tai vairs nedraud. iesnieguma par uzziņu sastāvdaļas, ku- sona iesniegumā nebija norādījusi, ka «Tikpat kā droša» tādēļ, ka LR ras ir šķietami vienkāršas: pieprasa uzziņu. It kā jau tas būtu pats Augstākā tiesa ir norādījusi, ka var būt par sevi saprotams no iesnieguma tek- gadījumi, kad privātpersonas paļaušanās 98. pants. sta, tomēr jāatceras, ka mēs dzīvojam uz uzziņu nav absolūta un neierobežota, Tiesības uz uzziņu Latvijā, kur formalitātes bieži ņem virs- t.i., ja ir izdota kļūdaina uzziņa. No vienas par savām tiesībām roku pār lietu būtību. Tādēļ autors, sa- puses, personai ir tiesiskā paļāvība, ka (..) stādot iesniegumu par uzziņu, vienmēr iestāde rīkosies atbilstoši uzziņai (Privāt- (3) Iesniegumā par uzziņu ietver: sāk ar frāzi: «Ar šo vēstuli saskaņā ar persona: «Kas te notiek! Es taču saņēmu 1) faktu aprakstu; Administratīvā procesa likuma (APL) skaidru atbildi un darīju visa tā, kā bija 2) no minētajiem faktiem izrietošu 98. pantu mēs lūdzam Latvijas Republi- tur rakstīts!»). No otras puses, iestādes konkrētu jautājumu, atbilde uz kuru kas Valsts ieņēmumu dienestu (VID) darbībām jāatbilst tiesību normām, tās ir atkarīga no to juridiska vērtējuma; sniegt uzziņu par mūsu tiesībām (uz- rīcībai jābūt tiesiskai (VID: «Mēs taču ne- 3) paskaidrojumu, kādēļ šāda ziņa) sekojošā situācijā.» Faktiski, lai ie- varam tagad ignorēt likumu tikai tādēļ, uzziņa nepieciešama; sniegums par uzziņu formāli sasniegtu ka pirms tam kaut ko kļūdaini esam uz- 4) pēc iesniedzēja ieskata — arī gaidāmo rezultātu, būtu vēlams rakstījuši!»). Tiesas ieskatā to, kuram arī juridiskus apsvērumus. nepārprotami norādīt, ka tiek pie- principam ir dodama priekšroka, izlemj prasīta uzziņa. 23
  3. 3. L I K U M D O Š A N A Paskaidrojums, kādēļ šāda problemātiska. Par šādu neparastu darī- paša iesniedzēja, VID un to iesniedzēju uzziņa nepieciešama jumu varētu uzskatīt, piemērām, uzņē- laiku, kuri ir kārtīgi sagatavojušies uzzi- muma pārdošanu vai komercdarbības ņas pieprasījumiem. Formāli APL prasa sniegt paskaidro- reorganizāciju, t.i., darījumu, kas nerak- jumu tam, kādēļ šāda uzziņa nepiecieša- sturo tipisku konkrētā nodokļa maksātā- No faktiem izrietošs ma. Šo prasību izpildīt ir visvieglāk, jo tā ja komercdarbības ikdienu. Gramatiski konkrēts jautājums arī šķiet pati par sevi saprotama. Autors tulkojot APL, autors ir nonācis pie slē- šajā paskaidrojumā parasti norāda, ka dziena, ka konkrētu tiesisko situāciju un No nodokļu administrācijas privāt- minētās normatīvo aktu normas ir pret- faktus raksturo darījuma raksturs un ie- persona parasti vēlas uzzināt vienu — runīgas un ka persona vēlas pareizi ap- saistītās puses. Ja kādam no lasītājiem kādas būs nodokļu sekas darījumam, rēķināt un piemērot konkrēto nodokli. šķiet, ka X, Y, Z izpilda augstāk minētos darbības veidam utt. Līdz ar to tipiski kritērijus, autors uzskata, ka var sekot jautājumi ir šādi: vai ienākums no šī da- Faktu apraksts iesniegumā tādai pieejai. Iespējams, ka sliktākajā rījuma ir apliekams ar peļņas nodokli, par uzziņu gadījumā tiks saņemts atteikums par vai šādām pakalpojumam ir piemēroja- uzziņas sniegšanu un būs zaudētas da- ma 0% vai 21% PVN likme utt.? Kad iesniegumā ir skaidri norādīts, žas nedēļas laika. Katrā ziņā autora Faktiski vienīgais, kam ir jāpievērš ka pieprasīta tiek uzziņa un kāpēc tā praksē neviens klients nav satraucies par uzmanība, — vai jautājums ir skaidri no- tiek pieprasīta, ir šādas informācijas atklā- formulēts un vai uz to sniegtā atbilde, ja jāsniedz faktu apraksts šanu. Turklāt nav pārāk tā būs precīza, spēs apmierināt iesnie- (protams, šo secību var Divi mēneši uzziņas loģiski tādu informāciju dzēja — privātpersonas vajadzības. Lieki variēt atkarībā no jūsu mēģināt noslēpt. Piemē- piebilst, ka jautājumam ir jābūt saistī- vajadzībām un rakstīša- saņemšanai ir ram, kad kāds iet uz tie- tam ar iepriekš sniegtajiem lietas faktis- nas stila). Acīmredzot visnotaļ labs un su ar prasību par parāda kajiem apstākļiem. viedokļi dalās par to, cik liela detalizācija ir nepie- saprotams rezultāts, piedziņu, viņš taču ie- sniegtajos dokumentos Juridiski apsvērumi ciešama faktu aprakstā. ņemot vērā, ka neaizstāj parādnieka Autora pieeja faktu iz- vārdu un reģistrācijas Kad iesniegumā par uzziņu esat klāstam ir tāda, ka faktu pašreizējā situācijā numuru ar «X» un «Z»? norādījuši to, ka vēlaties saņemt uzziņu, nevar būt par daudz. VID darbinieku Savukārt, darījumos, un iemeslus tās pieprasīšanai, kad ir uz- Katrā ziņā autors precīzi kuri pastāvīgi atkārtojas, rakstīts detalizēts faktu apraksts un kad norāda visus vārdus, skaits ir samazināts «X, Y, Z» metode, pro- ir noformulēti jautājumi, atliek vien ie- personas kodus, reģis- un uzziņa iziet sa- tams, bieži vien ir pie- likt iesniegumu par uzziņu aploksnē un trācijas numurus utt. Vienīgā informācija, ku- skaņošanas ceļu ar mērojama, jo nav iespē- jams identificēt visus sa- aizsūtīt uz VID. Juridiski apsvērumi nav obligāti. ru autors parasti ne- Finanšu ministriju. darbības partnerus. Šā- Advokāts jebkuru iesniegumu par atklāj, ir darījuma sum- da situācija ir raksturīga uzziņu papildina ar šo «brīvprātīgo» ie- ma. Ja jautājums skar PVN jautājumiem, kad snieguma sastāvdaļu vairāku iemeslu pašu darījuma summas apmēru, tad au- nav īsti saprotams, vai jāpiemēro 0% vai dēļ. Pirmkārt, pie advokātiem negrieztos tors diskrēti izmanto tādus jēdzienus kā 21% likme kādam pakalpojumam, kurš ar lūgumu rakstīt iesniegumus par uz- bilances vērtība, tirgus vērtība utt. Nav veido būtisku komersanta darbības ziņu, ja pieņemtu, ka advokāts uzrakstīs retums, ka uzziņas pieprasījumam tiek sastāvdaļu. tikai faktus un jautājumus. Otrkārt, pa- pievienoti līgumi vai cita nepieciešamā Vēl jāpiebilst, ka uzziņa tiek sniegta stāv profesionāla prezumpcija, ka racio- dokumentācija. Galvenais iemesls faktu par konkrētu situāciju, tāpēc tā arī jā- nāla un juridiski pamatota argumentāci- detalizācijai ir nodrošināties, ka poten- prasa par konkrētām lietām. Dažkārt ja gribot negribot ietekmē uzziņas saga- ciālo strīdu gadījumā (teorētisks risks, klientam ir iecere veikt kādas būtiskas tavotāja atbildi (saprotams, ka sev vēla- bet tomēr risks) nebūtu pamata apgal- izmaiņas savā darbībā (parasti, lai mak- majā gultnē). Vai šādai prezumpcijai ir vot, ka iesniegumā par uzziņu nav biju- sātu mazāk nodokļu), un, labu gribē- pamats? Autors nav viennozīmīgi drošs. si aprakstīta «konkrētā tiesiskā situāci- dams, tas savas ieceres (drīzāk sapņus) Saņemot uzziņas, autoram reizēm šķiet, ja», un tādēļ iestāde nav juridiski saistīta vispārīgā veidā uzliek uz papīra un vaicā ka juridiskie argumenti ir saklausīti un ar uzziņā sniegto vērtējumu. VID, vai tā drīkst darīt. Uz šādiem ab- pat izmantoti, bet citreiz — visi centieni Runājot par informācijas atklāšanu, straktiem pieprasījumiem atnāk ne ma- ir bijuši veltīgi. Visai bieži iesniedzēja ju- DB.LV portālā autoram reiz bija diskusija zāk sapņainas atbildes vēstules (kuras ridiskā argumentācija tie atreferēta, bet ar lasītājiem, kuri izteica viedokli, ka nav uzziņas) ar normatīvo aktu atreferē- sniegtā atbilde necenšas iesniedzēja ar- vārdus, numurus un personas kodus va- jumiem, nevis konkrētu nodokļu seku gumentus atspēkot vai kā citādi piemi- jadzētu vai varētu aizstāt ar X, Y, Z. Ana- konstatāciju. Jāsaprot, ka VID nav audi- nēt atbildes argumentācijā. Jebkurā ga- lizējot šādu iespēju, mēs faktiski saskara- toru firma vai advokātu birojs, kurš do- dījumā juridiskā argumentācija iesnie- mies ar diviem kritērijiem — jēdzieniem mās jūsu vietā, kā taupīt nodokļus. Fak- gumam par uzziņu nekaitē. «konkrēta tiesiskā situācija» un «faktu ti (piemēram, konkrēta darījuma struk- apraksts». Vai, izmantojot «X, Y, Z» tūra) ir jūsu pašu vai konsultantu mājas- Termiņi, rezultāti, pieeju, mēs varam izpildīt šos kritērijus? darbs, kurš «uz šķīvīša ir jāpasniedz» pārsūdzība Vienreizējos, nodokļu maksātājam VID, lai VID bez liekiem jautājumiem sa- neraksturīgos darījumos autors sliecas prastu, ko tieši jūs vēlaties darīt. Pretējā Saskaņā ar APL 64. panta 1. daļu ie- domāt, ka «X, Y, Z» pieeja varētu būt gadījumā šādi «tukšie» iesniegumi kavē sniedzējam uzziņa būtu jāsaņem viena 24
  4. 4. mēneša laikā no iesnieguma saņemša- tīvas atbildes gadījumā, rodas secināms, ka tiesas zālēs tiek apspriestas nas dienas iestādē. Autora prakse gan priekšstats, ka iesniedzēja argumenti nevis pienācīgā kārtā pieprasītas un iz- liecina, ka VID regulāri izmanto APL 64. nav pat apskatīti. sniegtas uzziņas, bet gan tās VID un arī panta 2. daļā paredzētās tiesības mē- Šādos šķietami neveiksmīgos gadīju- citu iestāžu atbildes, kuras pašu iestāžu neša termiņu pagarināt uz laiku, ne mos kā «pēdējais salmiņš» jāpiemin skatījumā nav uzziņas. ilgāku par četriem mēnešiem no iesnie- iespēja apstrīdēt VID uzziņu Finanšu mi- No šādas prakses ir izsecināmas di- guma saņemšanas dienas. Līdz ar to nistrijā (APL 101. pants 4. daļa). Faktiski vas lietas. Pirmkārt, tiesas visnotaļ plaši uzziņas saņemšana parasti prasa vis- autors uzskata, ka šādai apstrīdēšanai skatās uz uzziņas institūtu, kā rezultātā maz divus mēnešus. Sarežģītos gadīju- nav īpaši lielas jēgas, jo uzziņa tās saga- arī tās atbildes, kuras VID neuzskata par mos arī četrus mēnešus. Piemēram, tavošanas procesā tik un tā tiek saska- uzziņu dažādu formālu iemeslu dēļ, tie- pēdējo uzziņu par samērā vienkāršu ņota ar Finanšu ministriju. Kam gan bū- sas atzīst par uzziņām APL izpratnē (ja PVN jautājumu, kuru autors saņēma šā tu jānotiek, lai tā pati iestāde mainītu pēc savas būtības tās ir uzziņas). Piemē- gada maijā, nācās gaidīt aptuveni di- domas? Autoram ir zināms tikai viens ram, vienā lietā Augstākās tiesas Senāts vus mēnešus un desmit dienas. Autora gadījums, kad šāda pārsūdzība beidzās nosaka, ka nav būtiski, vai lūgumā tiešā viedoklis: divi mēneši uzziņas saņem- ar pozitīvu rezultātu. Turklāt arī tajā lie- tekstā lūgts izsniegt uzziņu vai arī tas iz- šanai ir visnotaļ labs un saprotams re- tā subjektīvi šķita, ka sākotnējā uzziņas riet no lūguma satura. Tādēļ manis mi- zultāts, ņemot vērā, ka pašreizējā si- sagatavošanā tika pieļauta attieksme, nētais piemērs sadaļā «Uzziņas pieprasī- tuācijā VID darbinieku skaits ir sama- kura robežojās ar formālisma un neie- šanas jēga un juridiskās sekas» par deta- zināts un uzziņa iziet saskaņošanas dziļināšanās paraugdemonstrējumu, lizēto pieprasījumu un arī VID atbildi, ceļu ar Finanšu ministriju. Interesenti kas faktiski ļāva radīt labvēlīgu augsni kuru vēlāk VID pats neatzīst par uzziņu, var arī iepazīties ar Ministru kabineta pārsūdzībai. visdrīzāk tiesā beigsies labi, jo VID atbil- noteikumiem Nr. 361 «Uzziņas sagata- Uzziņu nevar apstrīdēt tiesā (APL di tiesa atzīs par uzziņu, un tas arī vošanā un saskaņošanā iesaistīto iestā- 101. pants 4. daļa). Neskatoties uz to, ir varētu palīdzēt uzvarēt lietā. žu sadarbības kārtība», kuros sīkāk ap- vismaz viens gadījums, kad iesniedzējs, Tomēr VID kā birokrātiska mašīna ir rakstīts uzziņas saskaņošanas process. 2008. gada vasarā saņēmis no Finanšu bezkaislīga un, vismaz pamatojoties uz Vispārinot iegūtos rezultātus (au- ministrijas acīmredzot negatīvu uzziņu, autora minēto gadījumu, turpina uzstāt tors tieši un netieši ir piedalījies vairāku ir tiesājies par šo jautājumu līdz pat uz savas pozīcijas, ka atbildes, kuras nav uzziņu sagatavošanas procesā), tie ir Augstākās tiesas Senātam. Diemžēl ne- izgājušas formālo «uzziņas ceļu», nav apmierinoši, jo tiek iegūtas konkrētas veiksmīgi. uzziņas. Līdz ar to, neskatoties uz labvē- atbildes, no kurām, vienkārši runājot, ir līgu tiesu praksi, privātpersonai nav pa- saprotams «JĀ» vai «NĒ». Tas noteikti ir Uzziņas un tiesu darbi mata būt pārāk optimistiskai, jo sākot- progress, jo «pirms uzziņu» laikā VID nēja pieprasījuma mērķis jau bija rast lielāko tiesu atreferēja tiesību normas, Kad tiek ieviests kāds jauns tiesību drošu rosinājumu, nevis vairākus gadus nesniedzot konkrētu atbildi. Protams, institūts (t.sk. uzziņa), vienmēr ir intere- tiesāties. Līdz ar to būtu vēlams ievērot kā jau minēju, «juridisko apsvērumu» santi un noderīgi paraudzīties, kā šis in- uzziņas pieprasīšanas formālos aspektus sadaļā uzziņas saturs no juridiskās ar- stitūts iedzīvojas tiesu zālē, jo tad tas at- un paļauties tikai uz to VID viedokli, gumentācijas viedokļa tomēr dažreiz spoguļo praktiskos riskus un problēmas. kurš skaidri un gaiši pasaka: VID sniedz liek vilties, jo subjektīvi, it sevišķi nega- No autoram pieejamās tiesu prakses ir šādu uzziņu. 25

×