Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Xarxes

401 views

Published on

Published in: Education, Technology, Business
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Xarxes

  1. 1. XARXES Professora: Sandra Maratín Alumnes: Edgar i Sergio Assignatura: Informatica Curs: 4ª
  2. 2. ÌNDEXXarxes informàtiques……………………………………………….. p.1Arquitectura de xarxa………………………………………………. p.2Arquitectura de xarxa……………………………………………….. p.3Arquitectura de xarxa,Parts d’una xarxa……………………………. p.4Transmissió de dades……………………………………………….. p.5Configuracó de xarxes……………………………………………… p.6
  3. 3. XARXES INFORMATIQUESUna xarxa informàtica és un grup interconnectat de computadors. Lafinalitat principal per la creació de una xarxa és compartir els recursos i lainformació en la distancia, assegurar la confiabilitat i la disponibilitat de lainformació, augmentar la velocitat de transmissió de les dades i reduir elcost general daquestes accions.Les xarxes es classifiquen segons el nivell en què es du a terme lacomunicació. Així, per exemple, hi ha xarxes a nivell físic (LAN,Ethernet..), xarxes informàtiques virtuals que corren sobre Internet, etc. Hiha dues grans maneres de classificar els nivells, el model OSI i el modelTCP/IP.El model OSI, estructura cada xarxa en 7 capes amb funcionsconcretes però relacionades entre elles, el model TCP/IP es redueix a 4capes. Altres classificacions, vistes a continuació, són: per escala, perrelació funcional o per topologia. 1
  4. 4. ARQUITECTURA DE LA XARXAL’arquitectura la referència a l’estructura física de la xarxa, un copinterconectats tos els dispositius. En xarxes d’àrea local s’han utlitzatdiversos tipus d’arquitectura: bus,anell,estrella i cel·lular BusEls ordinadors surten d’un punt central 2
  5. 5. AnellEls ordinadors que componen la zarza de formen un anell EstrellaEls ordinadors es conecten a través d’un dispositiu que forma el nucli de lazarza. Són les més utlitzades. 3
  6. 6. Cel·lularLa xarxa es compon d’àrees circulars. Exemple: les xarxes sense fil. PARTS D’UNA XARXA- Adaptador a tarja de xarxa:Dispositiu que permet conectar l’ordinador mitjançant un cable de xarxa - Concentrador (hub) - Connutador (switch) 4
  7. 7. TRANSMISSIÓ DE DADES· El cable de coure parells trenats: Es basa en la tecnología Ethernet, ambconnectors RJ45. És fàcils d’usar, i per això es fa servir en xarxesdomèstiques i en empreses.· El cable coaxial. Té un nucli de coure envoltat per una capa aïllant i unamalla metàl·lica que evita les interferències.· El cable de fibra òptica: La informació es transmet mitjançant petitsimpulsos de llum. És el mitjà més ràpid, però també es el més car.· El mitjà sense fil. La tecnología més utlitzada és la wifi (Gíreles Fidelity)La inforfmacio es transmet per mitjà d’ones de ràdio. 5
  8. 8. CONFIGURACIÓ DE XARXESADREÇA MACPerquè un ordenador es pugui conectar a una xarxa cal que tingui undispositiu que <<tradueixi>> les ordres que s’intercanvien entre l’ordinadori el mitjà: cable, fibra o mitjà sense fil.A cada adaptador de xarxa se li asigna de fàbrica un número, o adreçaMACADREÇA IP:Correspon a l’adreça de l’equip dins la xarxa. Es compon de dues parts:l’adreça de xarxa i l’adreça de host. 6

×