Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Programul Operațional Regional 2014-2020

107,772 views

Published on

Programul Operațional Regional-Regio 2014-2020 - prezentare generală: buget, axe prioritare, tipuri de investiții care vor fi finanțate, ghidul general, elementele de noutate.
Regio 2014-2020 este gestionat, ca și predecesorul său, Regio 2007-2013, de Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, prin Autoritatea de Management.
Ghidul solicitantului POR 2014-2020: http://www.inforegio.ro/ro/por-2014-2020/ghid-2014-2020.html.

Programul Operațional Regional 2014-2020

 1. 1. PROGRAMUL OPERA IONAL REGIONALȚ 2014 - 2020 1
 2. 2. Programul Opera ional Regional 2014 - 2020ț  Stadiul negocierilor: finalizat cu DG REGIO  Lansare dezbatere publică ghid general: 5.05.2015  Dată estimată de aprobare: iunie 2015  Dată estimată depunere proiecte: septembrie 2015 2
 3. 3. Noută i POR 2014 – 2020 fa ă de perioada 2007 -2013ț ț 1. Valoarea finan ării totale a POR 2014-2020 este cu 3,584 mld euroț mai mare, comparativ cu alocarea totală a POR 2007-2013, reprezentând o cre tere cu 76,8% a bugetului gestionat în perioadaș 2007-2013 (cu implementare până la sfâr itul anului 2015);ș 2. POR 2014-2020 este structurat pe 12 axe prioritare. Alocare totală (FEDR + Finanțare publică națională) POR 2007 - 2013 4.666 mil Euro POR 2014 - 2020 8.250 mil Euro 3
 4. 4. PROGRAMUL OPERA IONAL REGIONAL 2014-2020Ț Axa prioritară (AP) Activități Buget total (Mil. Euro) Beneficiari AP 1 - Transfer tehnologic crearea, modernizarea, extinderea, dotarea entităților de ITT, 206,51 IMM, APL, ONG AP 2 – Competitivitate IMM construcția/ modernizarea și extinderea spațiului de producție/servicii al IMM-urilor, inclusiv dotare cu active corporale şi necorporale; 877,11 IMM AP 3 – Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon eficiență energetică a clădirilor publice, rezidențiale, inclusiv Investiții în iluminatul public; 1187,28 APL, APC transport urban (căi de rulare/ piste de bicicliști/ achiziție mijloace de transport ecologice/ electrice, etc.) 1187,28 AP 4 – Dezvoltare urbană transport urban (căi de rulare/ piste de bicicliști/ achiziție mijloace de transport ecologice/ electrice, etc.) 1126,41 APL, (reședinte de județ) clădiri pentru activități educative, culturale și recreative; zone verzi de mici dimensiuni, piețe publice, scuaruri, părculețe, etc. străzi urbane și utilități de bază la scară mică. 125,15 revitalizarea zonelor urbane (reconversia și refuncționalizarea terenurilor abandonate, etc.) 58,82 infrastructura de educație (creșe, gradinițe, licee tehnologice, școli profesionale și tehnice). 76,47 AP 5 – Regenerare urbană și patrimoniu cultural restaurarea, protecția și conservarea patrimoniului cultural 326,97 APL, ONG, Unități de cult regenerarea și revitalizarea zonelor urbane (modernizare spații publice, reabilitare terenuri abandonate, etc). 139,53 AP 6 – Infrastructură de transport rutier modernizarea/reabilitarea rețelei de drumuri județene care asigură conectivitatea, directă sau indirectă cu reteaua TEN T 1068,36 APL AP 7 – Valorificarea potențialului turistic dezvoltarea infrastructurii turismului balnear 118,89 APL AP 8 – Infrastructură sanitară și socială reabilitare/ modernizare/ construcție infrastructură de sănătate 638,30 APL, Furnizori de servicii sociale acreditațireabilitare/ modernizare infrastructuriă socială 125,15 AP 9 – Comunități marginalizate (CLLD) Acțiuni integrate prin: investiții în infrastructura de sănătate,educație, servicii sociale, locuințe sociale, activități de economie socială, amenajarea spațiului urban degradat 101,41 APL, IMM, ONG, unități de cult, etc AP 10 – Infrastructura educațională reabilitare/ modernizare/ construcție infrastructura de educație 352,19 APL, Universități AP 11 – Cadastru Integrarea datelor existente și extinderea înregistrării sistematice in zonele rurale ale României; Servicii îmbunătățite de înregistrare cadastrală; 312,89 ANCPI AP 12 – Asistență tehnică Sprijin pentru AM si organisme intermediare (ADR –uri) 221,28 AMPOR, OIPOR Total POR 8.250,03 4
 5. 5. Noută i POR 2014 – 2020 fa ă de perioada 2007 -2013ț ț 3. POR va finan a i tipuri noi de investi ii, cum ar fi:ț ș ț a)Dezvoltare urbană - Bugetul estimat a fi utilizat exclusiv în mediul urban în perioada 2014 – 2020 este de circa 4,8 mld euro, comparativ cu 1,41 mld euro în perioada 2007 - 2013 -Tipuri de activită i:ț - măsuri pentru transport urban (căi de rulare/ piste de bicicli ti/ mijloace de transportș ecologice, etc) - revitalizarea zonelor urbane (reabilitarea i utilizarea terenurilor abandonate, etc.)ș - ac iuni integrate pentru comunită i marginalizateț ț - clădiri pentru activită i educative, culturale i recreative; zone verzi de mici dimensiuni, pie eț ș ț publice, scuaruri, părcule e, etcț - infrastructura de educa ieț (cre e, gradini e, licee tehnologice, coli profesionale i tehnice).ș ț ș ș - eficien ă energetică a clădirilor publice, reziden iale, inclusiv investi ii în iluminatul public;ț ț ț - regenerare economică i socială a comunită ilor defavorizate din mediul urban (CLLD) prinș ț proiecte integrate privind: construirea/reabilitarea/modernizarea locuinţelor sociale, infrastructura de sănătate, educa ie şi servicii sociale; activităţi de economie socială;ț amenajarea spa iului urban degradat.ț Rezultate estimate: • linii de tramvai construite/modernizate • 130.000 mp spa ii urbane create sau reabilitateț • 45.000 beneficiari ai infrastructurii educa ionale îmbunătă iteț ț • îmbunătă irea eficien ei energetice pentru cca. 128.000 gospodăriiț ț 5
 6. 6. Noută i POR 2014 – 2020 fa ă de perioada 2007 -2013ț ț b) Infrastructura de educa ie, inclusiv cre e i grădini eț ș ș ț −Valoare alocată – 352,19 mil euro pentru: − finan area infrastructurii educaţionale: cre e, gradini e i coli cu clasele I-ț ș ț ș ș VIII; − finan area colilor profesionale, liceelor tehnologice, infrastructuriiț ș educaţionale universitare. −Rezultat estimat: − 115.000 persoane care vor beneficia de infrastructura de educa ieț sprijinită. 6
 7. 7. Noută i POR 2014 – 2020 fa ă de perioada 2007 -2013ț ț c) Infrastructura de sănătate − Valoare alocată – 638,30 mil euro pentru − Construirea/ dotarea a 3 spitale regionale (300 mil euro – Craiova, Ia i, Cluj)ș − construc ia / reabilitarea / modernizarea / extinderea dotareaț centrelor comunitare integrate socio-medicale − reabilitarea/modernizarea/extinderea/dotarea infrastructurii ambulatoriilor, infrastructurii de unităţi de primiri urgenţe − Rezultate estimate: − 315 unită i medicale construite/ reabilitate/ modernizate/ extinse/ dotateț − 3 spitale regionale construite − 500.000 persoane beneficiare de infrastructură medicală 7
 8. 8. Noută i POR 2014 – 2020 fa ă de perioada 2007 -2013ț ț d) Cadastru - Extinderea geografică a sistemului de înregistrare a proprietăţilor în cadastru şi cartea funciară − Valoare alocată – 312,89 mil euro − Proiect major elaborat pentru integrarea datelor existente iș extinderea înregistrării sistematice in zonele rurale ale României; − Rezultate a teptate:ș − 793 de comune cu proprietă i imobiliare înregistrate sistematicț − 5.756.387 hectare suprafa ă de teren înregistrată în Sistemul Integrat deț Cadastru i Carte Funciară;ș 8
 9. 9. Extinderea geografică a sistemului de înregistrare a proprietăţilor în cadastru şi cartea funciară • Selectarea celor 793 de comune se va efectua de către o Comisie Interministerială ce va include i reprezentan i ai Comisiei Europene – DGș ț REGIO, cu rol de observatori; – Principalele criterii de selec ie a UAT- urilor incluse în sub-componenta privindț înregistrarea sistematică a proprietăţilor sunt: (a) UAT- uri care fac obiectul dezvoltării proiectelor de infrastructură prevăzute în Master Planul General de Transport al României; (b) UAT- uri care implementează ori sunt incluse în proiecte de dezvoltare a infrastructurii în cadrul altor programe; (c) Zone cu vulnerabilităţi sociale particulare privind accesul informal la proprietate. • Documenta ia pentru proiectul majorț este elaborată cu sprijinul asisten eiț tehnice a Băncii Mondiale i va fi finalizată în septembrie 2015;ș • Procedurile de achizi iiț pentru contractarea serviciilor de măsurători cadastrale vor fi lansate încă din primul an după aprobarea proiectului; • Perioada de realizare a măsurătorilor cadastrale este de maxim 3 ani de la semnarea contractelor; • Proprietarii, posesorii ori al i de inătoriț ț ai imobilelor vor beneficia în mod direct i gratuit de rezultatele înregistrării sistematice, corespunzătoare ac iunilorș ț din program. 9
 10. 10. Noută i POR 2014 – 2020 fa ă de perioada 2007 -2013ț ț e) Centre de transfer tehnologic − Valoare alocată – 206,51 mil euro pentru − crearea, modernizarea şi extinderea entită ilor de transfer tehnologic, inclusivț dotarea cu echipamente a acestora; − Rolul acestor entită i de transfer tehnologic este de a oferi serviciiț suport pentru IMM-uri, pe baza nevoilor identificate din mediul privat: − oportunităţi de afaceri bazate pe tehnologie i inovare i a partenerilor de afaceriș ș potrivi i;ț − noi solu ii de afaceri legate de activită ile de produc ie, distribuire, parteneriat,ț ț ț sub-contractare, transport şi logistică. − activităţi de promovare şi marketing individuale sau comune − Rezultat estimat − 60 de entită i de transfer tehnologic sprijiniteț 10
 11. 11. Continuarea tipurilor de investi ii din perioada 2007 -2013ț f) Turism − Valoare alocată – 118,89 mil euro pentru − dezvoltarea infrastructurii turismului balnear (infrastructură rutieră, re ele de captare iț ș transport, parcuri balneare, modernizare i creare baze de tratament);ș − crearea şi extinderea infrastructurii de agrement, inclusiv a utilităţilor aferente; − amenajarea obiectivelor turistice naturale de utilitate publică, precum i crearea/ș modernizarea infrastructurilor conexe de utilitate publică. − Finan area se va realiza numai înț sta iunile turistice, în specialț cele balneare, precum i peș teritoriul Deltei Dunării; − Proiectele propuse de autorită ile publice localeț trebuie să aibă sus inerea mediului de afaceriț − Se finan ează investi ii în domeniul public, iar investi iile mediuluiț ț ț privat se vor realiza prin axa dedicată sprijinirii mediului de afaceri − Rezultate estimate: − 10100 mp suprafa ă spa ii deschise/clădiri create/ reabilitate în sta iuniț ț ț turistice/Delta Dunării. − Cre terea cu 10.000 a numărului de vizite preconizate la obiectivele sprijinite.ș 11
 12. 12. Continuarea tipurilor de investi ii din perioada 2007 -2013ț g) IMM-uri − Valoare alocată – 877,11 mil euro pentru − construc ia/ modernizarea i extinderea spa iului de produc ie/servicii, inclusiv dotarea iț ș ț ț ș dezvoltarea serviciilor aferente, inclusin în domeniul turismului; − crearea/ modernizarea/ extinderea incubatoarelor/ acceleratoarelor de afaceri, inclusiv dotare i servicii aferente;ș − Prin POR se are în vedere utilizarea următoarelor tipuri de instrumente financiare: − instrument de garantare – acordarea de garan ii (de până la 80%) firmelor care solicită unț credit − credit subven ionat – acordare de credite cu o dobândă mai mică decât dobânda pie ei;ț ț − Bugetul estimat pentru instrumentele financiare este de 200 - 250 mil euro − Rezultat estimat: − 2.500 întreprinderi sprijinite 12
 13. 13. Continuarea tipurilor de investi ii din perioada 2007 -2013ț h) Drumuri jude eneț − Valoare alocată – 1,068 mld euro pentru − Modernizarea/reabilitarea reţelei de drumuri judeţene care asigură conectivitatea, directă sau indirectă cu reteaua TEN T − Rezultate estimate: − 2.100 de km drumuri jude ene modernizate;ț − peste 1 milion de cetă eni cu acces îmbunătă it la coridoare TEN-T.ț ț 13
 14. 14. ITI - investi ie teritorială integratăț • ITI Delta Dunării va fi utilizat, prin contribu ia tuturor Programelor 2014-2020, într-ț un areal format din 38 de unită i administrativ teritoriale din cadrul Rezerva ieiț ț Biosfera Delta Dunării, Jude ul Tulcea i nordul Jude ului Constan a.ț ș ț ț • Alocarea indicativă pentru ITI este de cca 1,3 mld euro, din care POR 411,7 mil euro, pentru proiecte privind: – conservarea biodiversită iiț – transportul intermodal – apă, apă uzată, diguri – acvacultură – agricultură – infrastructură turistică – măsuri destinate IMM-urilor – infrastructura de sănătate, socială, educa ională i rutierăț ș – conservarea, restaurarea patrimoniului cultural – eficien ă energetică în clădiri publice, clădiri reziden iale i iluminat publicț ț ș – măsuri de mobilitate urbană – cercetare dezvoltare 14
 15. 15. SUERD - Strategia DUNĂRII • Principala provocare - transformarea regiunii Dunării într-o regiune competitivă, dinamică şi prosperă precum şi ridicarea standardului de viaţă al comunităţilor locale. • Mai multe dintre judeţele riverane Dunării, din zona de sud a României, sunt unele dintre cele mai slab dezvoltate din punct de vedere economic din cadrul Uniunii Europene şi, de aceea, implicarea autorităţilor locale ar putea contribui la creşterea competitivităţii şi la revitalizarea socio-economică a localităţilor cu potenţial de creştere. • Sus inerea strategiei SUERD se va realiza de către fiecare program, fie prin alocări dedicate,ț fie de acordarea de punctaje suplimentare la evaluarea proiectelor • POR a optat pentru alocarea unui buget dedicat de circa 500 mil euro pentru cele 12 jude eț riverane Dunării; • Investi iile SUERD vizează următoarele domenii:ț – transport – apă, apă uzată – dezvoltare rurală – patrimoniu cultural – infrastructură de turism – revitalizare i mobilitate urbanăș – infrastructura rutieră – eficien ă energetică în clădiri publice, reziden iale i iluminat publicț ț ș 15
 16. 16. GHIDUL GENERAL este un îndrumar pentru completarea corectă a cererilor de finanţare de către to i poten ialii solicitanţi ai POR 2014-2020.ț ț GHIDUL GENERAL se adresează tuturor potenţialilor solicitan i, indiferentț de prioritatea de investi ii, indiferent de apelul de proiecte, la care se adaugăț prevederile ghidurilor specifice apelurilor de proiecte. GHIDUL GENERAL cuprinde: •Informa ii generale sintetizate despre POR 2014-2020, despre sistemul deț management al programului; •Ajutor de stat i instrumente financiare aplicabile;ș •Informa ii despre apelurile de proiecte, inclusiv despre modalitatea deț completare i depunere a cererilor de finan are;ș ț •Criterii de eligibilitate; •Descrierea succintă a etapelor de verificare, evaluare, selec ie, contractareț a proiectelor; Fiecare axă va avea un ghid specific, funcție de activitățile finanțate și criteriile de evaluare. Lansarea apelurilor de proiecte se va realiza după aprobare criteriilor în Comitetul de Monitorizare. CE ESTE GHIDUL GENERAL? 16
 17. 17. ELEMENTELE DE NOUTATE PREVAZUTE DE GHIDUL GENERAL  Uniformizarea tipurilor de apeluri de proiecte pe toate axele lansate în cadrul POR 2014-2020 (apeluri de proiecte cu termen limită pentru majoritatea priorită ilor de investi ie)ț ț  Reducerea numărului documentelor necesare solicitantului la depunerea cererii de finan are;ț  Acordarea unui punctaj suplimentar proiectelor aflate într-o fază avansată a pregătirii precum i pentru complementaritatea cu alte PO/strategii/Priorită i deș ț investi iiț  Încheierea contractelor de finan are în baza SF sau DALI (crearea premiselelorț pentru achizi ionarea la pachet a serviciilor de proiectare i execu ie);ț ș ț  Scăderea perioadei de evaluare i selec ie, prin cumularea/eliminarea unorș ț etape – vizita la fa a locului se va realiza în etapa de evaluare tehnică iț ș financiară – declarea post contractare a etapei de verificare a conformită ii PT;ț – reducerea termenelor procedurale – eliminarea completărilor la cererea de finan areț  Men inerea mecanismului cererilor de plată, introdus în aprilie 2013, cu impactț substanţial asupra creşterii gradului de absorbţie. 17
 18. 18. MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE ŞI ADMINISTRA IEI PUBLICEȚ Autoritatea de Management pentru POR Tel: 0372 111 412, Fax: 0372 111 630 email: info@mdrap.ro 18

×