Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Finantare europeana pentru proiecte de cooperare europeana

1,154 views

Published on

Prezentarea programelor de cooperare teritoriala gestionate de Ministerul dezvoltarii regionale si Turismului:
Programul Operational de Cooperare Transfrontaliera Romania-Bulgaria,
Programul Operational de Cooperare Transfrontaliera Ungaria – Romania,
Programul Operational de Cooperare Transnationala Sud-Estul Europei,
Programul Operational INTERREG IVC,
Programul Operational URBACT II,
Programul IPA de Cooperare Transfrontaliera Romania-Republica Serbia,
Programul Operational Comun Bazinul Marii Negre 2007-2013,
Programul Operational Comun Romania-Ucraina-Republica Moldova,
Programul Operational Comun Ungaria-Slovacia-Romania-Ucraina 2007-2013,
Programul Operational INTERACT 2007-2013,
Programul ESPON 2013.

Published in: News & Politics
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Finantare europeana pentru proiecte de cooperare europeana

 1. 1. FINANŢARE EUROPEANĂ PENTRU PROIECTE DE COOPERARE TERITORIALĂOBIECTIVUL COOPERARE TERITORIALĂ EUROPEANĂ ÎN ROMÂNIA 1
 2. 2. 1. Informaţii generale privind Obiectivul Cooperare Teritorială Europeană În perioada 2007-2013, România este eligibilă pentru Obiectivul Convergenţă şi Obiectivul Cooperare Teritorială Europeană (C.T.E.) al Fondurilor Structurale. Specificul Programelor de Cooperare Teritorială Europeană presupune cooperarea regiunilor din România cu regiuni din statele vecine (în cadrul cooperării transfrontaliere), cu regiunile dintr-un anumit spaţiu geografic (în cadrul cooperării transnaţionale), precum şi cu regiuni din orice stat membru al Uniunii Europene (în cadrul cooperării interregionale), prin intermediul unor proiecte gestionate şi administrate în comun de partenerii din statele participante. M.D.R.T. gestionează/ participă la gestionarea tuturor celor 11 programe de cooperare teritorială la care participă România în perioada 2007-2013, având astfel acces la un buget total de 1,586 miliarde euro. Pentru fiecare dintre programele de cooperare teritorială europeană există un buget unic, constituit din contribuţiile tuturor statelor participante în cadrul acestor programe. În perioada de programare 2007-2013, Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului gestionează participarea României la 11 programe de cooperare teritorialã europeanã:Nr. Denumirea programului Rolul M.D.R.T. Autoritatea de Management (AM) Programe finanţate prin Fondul European de Dezvoltare Regională (F.E.D.R.)1. Programul Operaţional de Autoritate de Cooperare Transfrontalieră Management România-Bulgaria2. Programul Operaţional de Autoritate Naţională Autoritatea de Cooperare Transfrontalieră Management în Ungaria – România Ungaria3. Programul Operaţional de Autoritate Naţională şi Autoritatea de Cooperare Transnaţională Punct Transnaţional de Management în Sud-Estul Europei (SEE) Contact Ungaria4. Programul Operaţional Autoritate Naţională şi Autoritatea de INTERREG IVC Punct Naţional de Management în Franţa Contact5. Programul Operaţional Autoritate Naţională Autoritatea de URBACT II Management în Franţa6. Programul ESPON 2013 – Autoritate Naţională Ministerul Internelor şi Reţeaua europeană de Amenajării Teritoriului observare a dezvoltării şi din Marele Ducat al coeziunii teritoriale Luxembourgului Direcţia de Amenajare a Teritoriului7. Programul Operaţional Autoritate Naţională şi Autoritatea de INTERACT 2007-2013 Persoana Naţională de Management în Contact, Slovacia II. Programe finanţate prin Instrumentului European de Vecinătate şi Parteneriat (ENPI) 2
 3. 3. 8. Programul Operaţional Comun Autoritate Comună de România-Ucraina-Republica Management Moldova9. Programul Operaţional Comun Autoritate Comună de Bazinul Mării Negre 2007- Management 201310. Programul Operaţional Comun Autoritate Naţională Autoritatea Comună de Management se află în Ungaria-Slovacia-România- Ucraina 2007-2013) Ungaria III. Programul de cooperare finanţate în cadrul Instrumentului de Asistenţă pentru Preaderare (IPA) Programul IPA de Cooperare Autoritate de11. Transfrontalieră România- Management Republica Serbia 1.1.Specificul programelor de cooperare teritorială Principiile de implementare ale acestor programe sunt cooperarea între statele participante în programe (toate proiectele trebuie să fie dezvoltate şi implementate în comun), competitivitatea deschisă (în cadrul unor apeluri de propuneri de proiecte comune) şi selecţia proiectelor în cadrul comitetelor de monitorizare/ selecţie (din care fac parte reprezentanţi din toate statele participante la program). Ca regulă generală, co-finanţarea pentru programele finanţate din F.E.D.R. şi I.P.A este 85% din fonduri comunitare şi 15% din fonduri naţionale, iar pentru programele finanţate din E.N.P.I. este 90% din fonduri comunitare şi 10% din fonduri naţionale. Proiectele sunt comune, fiind necesar un număr minim de parteneri care provin din statele participante la program. Fiecare dintre programele de cooperare teritorială are reguli specifice în ceea ce priveşte numărul minim şi maxim de parteneri. Partenerii trebuie să desemneze un lider de proiect, care este responsabil pentru: reprezentarea partenerilor în relaţia cu structurile de gestionare a programului, transferul contribuţiei F.E.D.R. către beneficiarii participanţi la operaţiune şi coordonarea dezvoltării şi implementării proiectului. Domeniile care pot primi finantare in cadrul programelor C.T.E. vizează: dezvoltarea urbană (integrată), transportul, infrastructura de frontieră, I.T., mediu, energie, educaţie, antrepreneuriat, cultură, social, sănătate, cercetare-dezvoltare, resurse umane. Beneficiarii eligibili sunt, în general, autorităţi publice centrale (ex: Ministerul Mediului şi Pădurilor), autorităţi publice locale (ex: Consiliul Judeţean Bihor), organisme de drept public (conform definitiei autoritatii contractante din O.U.G. 34/20061 ex: A.D.R., B.R.C.T., structuri 1 Definiţie conform O.G. nr. 34/2006: organism de drept public = organism cu personalitate juridică, care a fost înfiinţat pentru a satisface nevoi de interes general fără caracter comercial sau industrial şi care se află cel puţin în una dintre următoarele situaţii: - este finanţat, în majoritate, de către o autoritate contractantă, astfel cum este definită la lit. a), sau de către un alt organism de drept public; 3
 4. 4. asociative ale autorităţilor locale, C.N.A.N.D.R., universităţi de stat, institute naţionale decercetare etc.), organisme de drept privat (O.N.G.-uri: camere de comerţ, universităţi şi institutede cercetare), organizaţii internaţionale, organisme de management al euroregiunilor, grupărieuropene de cooperare teritorială din zona de graniţă (pentru programele de cooperare trans-frontalieră) şi de la nivelul întregului teritoriu (pentru programele de cooperare transnaţională şiinterregională). Beneficiarii privaţi (SC) pot participa ca parteneri în proiecte, având acces la fondurile nerambursabile (în cadrul PO Ro-Bg şo PO S.E.E nu s-au lansat încă apelurile de propuneri de proiecte pentru acest tip de beneficiari) sau în calitate de subcontractori ai partenerilor (în managementul şi implementarea proiectului). 1.1. Sprijin financiarPentru sprijinirea beneficiarilor români în participarea la proiectele de cooperareteritorială europeană, M.D.R.T. acordă atât sprijin financiar, suportând, de la bugetul de stat,o parte din co-finanţarea naţională şi acordând avansuri pentru anumite programe, cât şi sprijintehnic pentru dezvoltarea de proiecte şi identificarea de parteneri din statele participante îndiferitele programe. Sprijinul este acordat atât de A.M. şi Secretariatul Tehnic Comun (pentruprogramele în care România este Autoritate de Management), cât şi de Autoritatea Naţională şiPunctul Naţional de Contact/ Infopoint (pentru programele în care România este A.N.). De la bugetul de statPentru programele finanţate din F.E.D.R. (PO România-Bulgaria 2007-2013, PO INTERREGIVC, PO URBACT II se acordă maxim 13% din totalul de cheltuieli declarate eligibile încadrul proiectului, aferente beneficiarului din România. Pentru PO Sud Estul Europei şi POUngaria-România 2007-2013 se acordă 13% din totalul de cheltuieli declarate eligibile încadrul proiectului pentru liderii de proiect/partenerii care sunt instituţii publice/organizaţiineguvernamentale - organisme de drept public din România - şi 15% din totalul cheltuielilordeclarate eligibile în cadrul proiectului pentru liderii de proiect/ partenerii care sunt organizatiineguvernamentale – persoane juridice de drept privat din România. În cazul ProgramuluiESPON 2013 participanţii la proiecte nu contribuie cu finanţare proprie (cheltuielile eligibilesunt rambursate integral din bugetul Programului ESPON 2013).Pentru programele finanţate din E.N.P.I. (PO „România-Ucraina-Republica Moldova 2007-2013”, PO „Marea Neagră 2007-2013”) se acordă maxim 8% din totalul de cheltuieli declarateeligibile în cadrul proiectului pentru liderii de proiect/partenerii care sunt instituţii publice/organizaţii neguvernamentale - organisme de drept public din România.Pentru programele finanţate din I.P.A. (PO România-Republica Serbia) se asigură 15% co-finanţare din cheltuielile eligibile ale acestora, stabilite în contractul de finanţare încheiat cuAutoritatea de Management (pentru beneficiarii din România, 13% de la bugetul de stat şi 2%contribuţia proprie a beneficiarului, pentru beneficiarii din Serbia, 15% contribuţia proprie abeneficiarului). - se află în subordinea sau este supusă controlului unei autorităţi contractante, astfel cum este definită la lit. a), sauunui alt organism de drept public; - mai mult de jumătate din numărul membrilor consiliului de administraţie/ organului de conducere sau desupervizare al acestuia sunt numiţi de către o autoritate contractantă, aşa cum este definită la lit. a), sau de către unalt organism de drept public. 4
 5. 5. Plăţi în avansPentru PO România-Bulgaria 2007-2013 şi PO Ungaria-România 2007-2013 se acordă avanspentru demararea proiectelor, din co-finanţarea de la bugetul de stat pentru fiecare partenerromân.Pentru PO „România-Ucraina-Republica Moldova 2007-2013”, PO România-RepublicaSerbia, „Marea Neagră 2007-2013” şi POC Ungaria-Slovacia-Romania-Ucraina 2007-2013se acordă avans pentru demararea proiectelor, din fonduri nerambursabile.Pentru PO Sud Estul Europei, INTERREG IVC, PO URBACT II şi Programul ESPON2013 nu se acordă avans, având în vedere valoarea redusă a acestor proiecte.Condiţiile de acordare a sprijinului financiar de la bugetul de stat şi a avansurilor suntreglementate de O.G. nr. 46/2007 cu modificările şi completările ulterioare, precum şi denormele metodologice ale acestui act normativ. 1.2. Sprijin tehnic în dezvoltarea de proiecte şi identificarea de parteneriate – contacteProgram Structura Contact (din Romania) Autoritatea Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului (M.D.R.T.) de (www.cbcromaniabulgaria.eu, www.infocooperare.ro, www.mdrl.ro) Management Coordonator: Ana VARNAIOTE (Tel: 0372 111 456; Fax: 0372111431PO Romania- e-mail: ana.varnaiote@mdrt.ro)Bulgaria 2007- Secretariat Biroul Regional pentru Cooperare Transfrontalieră pentru Graniţa Tehnic România-Bulgaria (BRCT Călăraşi)2013 Comun (www.calarasicbc.ro; www.cbcromaniabulgaria.eu) Director BRCT: Aida Catană (Tel: 0242 313 091, Fax: 0242 313 092 e-mail: aida.catana@calarasicbc.ro) Şef Secretariat Tehnic Comun: Bogdan Muşat (Tel: 0242 313 091, Fax: 0242 313 092 e-mail: bogdan.musat@calarasicbc.ro) Autoritate Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului (M.D.R.T.) de (www.romania-serbia.net, www.mdrl.ro, www.infocooperare.ro ) Management fax: +40.372.111.456, Şef serviciu: Oana CristeaPCT -I.P.A. tel: 0372.111.309România- e-mail:oana.cristea@mdrt.roRepublica Serbia Secretariat Biroul Regional pentru Cooperare Transfrontalieră Timişoara (B.R.C.T. Tehnic Timişoara) Comun (www.brct-timisoara.ro) Director executiv: Anca Lolescu e-mail: anca.lolescu@brct-timisoara.ro Tel: 0356 426360 Fax: 0356 426361POC România - Autoritate Ministerul Dezvoltarii Regionale şi Turismului (M.D.R.T.)Ucraina - Comună de (www.ro-ua-md.net , www.infocooperare.ro ) Management Şef serviciu: Daniela PopescuRepublica e-mail: daniela.popescu@mdrt.roMoldova tel:0372.111.309 5
 6. 6. 2007-2013 Secretariat Biroul Regional pentru Cooperare Transfrontalieră Suceava (B.R.C.T. Tehnic Suceava) Comun (www.brctsuceava.ro ) Director Executiv: Marcela Slusarciuc (Tel.: 0230-530 049, Fax: 0230-530055 e-mail: marcela.slusarciuc@brctsuceava.ro) Biroul Regional pentru Cooperare Transfrontalieră Iaşi (B.R.C.T. Iaşi) (www.brctiasi.ro ) Director Executiv: Ion Apostu (Tel.: 0232-270.646, Fax: 232-260.646 e-mail: ion.apostu@brctiasi.ro) Autoritate Ministerul Dezvoltarii Regionale şi Turismului (M.D.R.T.) Comuna de (www.blacksea-cbc.net; www.infocooperare.ro ) Management Sef serviciu: Cristian BULUMAC (Tel:0372.111.309, int 1921 Fax: 0372.111.456POC Bazinul e-mail:cristian.bulumac@mdrt.ro)Mării Negre2007-2013 Autoritatea Ministerul Dezvoltarii Regionale şi Turismului (M.D.R.T.) Nationala (www.huro-cbc.eu, www.infocooperare.ro) Manager de Program: Anamaria Marinescu (Tel: 0749 196 335 Fax: 0372 111 456, tel: 0372 111 369, e-mail: anamaria.marinescu@mdrt.ro)PO Ungaria- Infopoint Biroul Regional de Cooperare Transfrontaliera Oradea (BRECORomânia 2007- Oradea)2013 (www.huro-cbc.eu, www.brecoradea.ro) Persoane de Contact: Graţiana Carp, Daliana Vigu (Tel: 0259 473 174 Fax: 0259 473 175, email: gratiana.carp@brecoradea.ro, daliana.vigu@brecoradea.ro) Autoritatea Ministerul Dezvoltarii Regionale şi Turismului (M.D.R.T.) Naţională (www.southeast-europe.net , www.infocooperare.ro) Manager de Program: Andreea ŢuţuianuPO Sud Estul (Tel: 0372 111 326; 0749 196 341 Fax: 0372 111 456, e-mail: andreea.tutuianu@mdrt.ro )Europei Punct Ministerul Dezvoltarii Regionale şi Turismului (M.D.R.T.) Naţional de (www.southeast-europe.net , www.infocooperare.ro, Contact Punct Naţional de Contact: Simona Arghire tel: 0372 111 326, 0742 196 177 fax: 0372 111 456, e-mail: simona.arghire@mdrt.ro ) Autoritatea Ministerul Dezvoltarii Regionale şi Turismului (M.D.R.T.) Naţională (www.interact-eu.net / www.infocooperare.ro) Manager de Program/PO INTERREG Punct Punct Naţional de Contact: Alina SmărăndescuIV C Naţional de (Tel: 0372 111 333 int. 1826, Fax: 0372 111 456, Contact e-mail: alina.smarandescu@mdrt.ro) Autoritate Ministerul Dezvoltarii Regionale şi Turismului (M.D.R.T.) Naţională www.huskroua-cbc.net Ofiţer de Implementare: Robert Costeţchi (tel: 0372 111 332 ext. 1821, fax: 0372 111 456 e-mail robert.costetchi@mdrt.ro)POC Birou Consiliul Judeţean Satu MareUngaria-Slovacia- Secretariat Piaţa 25 octombrie, nr. 1, 440026 Tehnic Paul DancuRomania-Ucraina Comun tel/fax: 0040-261-7165192007-2013 huskroua@cjsm.ro Autoritate Ministerul Dezvoltarii Regionale şi Turismului (M.D.R.T.) Naţională (www.urbact.eu, www.infocooperare.ro) Manager program: Alina Smărăndescu (Tel: 0372 111 333 - int. 1826, Fax: 0372111456 e-mail: alina.smarandescu@mdrt.ro) 6
 7. 7. URBACT II Punct Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului (M.D.R.T.)Programul pt. Naţional de Direcţia Generală Dezvoltare Teritorială Diseminarereţeaua dedezvoltare urbană Autoritate Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului (M.D.R.T.) Naţională/ (www.interact-eu.net / www.infocooperare.roPO INTERACT Persoana Persoana Naţională de Contact: Simona VASILE2007-2013 Naţională de (Tel: 0372 111 318, Fax: 0372 111 456, Contact e-mail: simona.vasile@mdrt.ro ) Autoritate Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului (M.D.R.T.) Naţională (www.espon.eu; www.mdrl.ro www.infocooperare.ro http://www.mdlpl.ro/_documente/coop_teritoriala/granite_interne/espon/i ndex.htm); Manager de program: Delia Elena POPA,Programul (Tel: 0372 114 524, Mobil: 0749 196 946; Fax: 0372 114 587ESPON 2013 – e-mail: delia.popa@mdrt.ro, espon2013@mdrt.ro)Reţeaua europeană deobservare a dezvoltăriişi coeziunii teritoriale 1.3. Principalele obligaţii ale beneficiarilor Să previzioneze şi să programeze în bugetul anual sumele necesare derulării proiectului(aferente cheltuielilor eligibile, precum şi cele aferente cheltuielilor neeligibile) asigurând, pânăla rambursare, resursele financiare necesare pentru efectuarea cheltuielilor. Să notifice Autoritaţea Naţională din România privind depunerea unui / unor proiecte deCooperare Teritorială Europeană (necesară pentru semnarea contractelor de cofinanţareaferente PO Ungaria-România 2007-2013, PO Ungaria-Slovacia-România-Ucraina 2007-2013,PO Sud Estul Europei, PO URBACT II, PO INTERREG IVC ), respectand conditiile mentionatein art. 5 din Normele metodologice de aplicare a Ordonanţei Guvernului nr. 46/2007 privindmodul de alocare a fondurilor externe nerambursabile şi a contribuţiei publice naţionale, înbugetul instituţiilor implicate în gestionarea şi utilizarea acestora pentru Obiectivul CooperareTeritorială Europeană. Să aplice legislaţia achiziţiilor publice, privind implementarea activităţilor proiectului, dupăcum urmează: Instrument de Beneficiar Procedura aplicabilă finanţare/ProgramF.E.D.R. (PO România- Beneficiari proiecte O.U.G nr. 34/2006, privind atribuirea contractelorBulgaria 2007-2013, PO de achiziţie publică, a contractelor de concesiune deUngaria - România 2007- lucrări publice şi a contractelor de concesiune de2013, PO „Sud Estul servicii, cu modificările şi completările ulterioareEuropei”, PO INTERREGIVC, PO URBACT II,Programul ESPON 2013)I.P.A. (PO România- Beneficiari proiecte PRAG- Practical Guide to Contract Procedures forRepublica Serbia) EC external actions (Procedura de achizitii specifica proiectelor de cooperare la granitele externe UE)E.N.P.I. (PO Bazinul Mării Beneficiari proiecte – O.U.G nr. 34/2006, privind atribuirea contractelorNegre 2007- 2013, Autoritati Contractante de achiziţie publică, a contractelor de concesiune dePO România-Ucraina- lucrări publice şi a contractelor de concesiune deRepublica Moldova 2007- servicii, cu modificările şi completările ulterioare2013, Beneficiari proiecte – care nu PRAG- Practical Guide to Contract Procedures forPO Ungaria- Slovacia sunt Autoritati Contractante EC external actions (Procedura de achizitii specificaRomânia-Ucraina 2007- proiectelor de cooperare la granitele externe UE)2013) 7
 8. 8. Să solicite controlul de prim nivel pentru cheltuielile efectuate in Romania. Controlul de primnivel realizat pentru beneficiarii din România ai programelor de C.T.E. are ca scop asigurareavalidării cheltuielilor, înainte de transmiterea acestora către liderul de proiect şi se exercită asupratotalităţii cheltuielilor efectuate de către beneficiarii din România. Organism de control Coordonator/ Programe de prim nivel Controlor (Contact) PO România- Bulgaria 2007-2013 Unitatea de Control de ADRIAN MELENTE Prim Nivel – BRCT RADU GRIGORE Călăraşi Controlor de prim nivel Călăraşi, Str. 1 Decembrie 1918 nr.1, Cod Postal. 910019 Fax: 004 0242 313 092 Tel: 004 0242 313 091 adrian.melente@calarasicbc.ro radu.grigore@calarasicbc.ro PO România – Republica Serbia Unitatea de Control de ANCA LOLESCU Prim Nivel – BRCT Director executiv Timişoara Timişoara, Str. Proclamaţia de la Timişoara Nr.5 Fax: 0356 426361 Tel: 0356 426360 email:anca.lolescu@brct-timisoara.ro PO Ungaria - România 2007-2013 Unitatea de Control de LIVIA BANU Prim Nivel – BRECO Coordonator BRECO Oradea Oradea Oradea, Str. Parcul I.C. Bratianu, nr. 8 Tel: 0259 473 174; Fax: 0259 473 175, email: livia.banu@brecoradea.ro POC România-Ucraina-Moldova 8 Unităţi Teritoriale MARIETA ENACHE Coordonator MDRL, câte una pentru pentru toate toate Unităţile Teritoriale POC Bazinul Mării Negre 2007-2013 fiecare regiune. Ministerul Dezvoltării Regionale şi Alegerea unităţii teritoriale Turismului PO Ungaria-Slovacia-România- abilitate să efectueze Camera 419 Ucraina controlul se face în funcţie de Tel: 074 919 6175 regiunea în care este localizat Tel. 0372 111 388 PO „Sud Estul Europei” proiectul. Mobil 074 919 6175 PO INTERREG IVC Datele de contact ale celor 8 marieta.enache@mdlpl.ro unitati teritoriale MDRL sunt PO URBACT II disponibile pe www.infocooperare.ro Programul ESPON 2013 8
 9. 9. 9

×