Vad krävs för att lyckas med Nyttorealisering - erfarenheter från E-delegationens koncernstöd

982 views

Published on

Offentilga Rummet, 2012-05-31

Published in: Education

Vad krävs för att lyckas med Nyttorealisering - erfarenheter från E-delegationens koncernstöd

 1. 1. Vad krävs för att lyckas med Nyttorealisering- erfarenheter från E-delegationens koncernstöd Offentliga Rummet 2012-05-31 Mårten Janerud Anna Pegelow
 2. 2. • Implementerade politiska beslut • Social och ekonomisk utveckling • Bättre miljö Samhälle Medborgarna Riksdag Regering • Ökad service Leverantörer Nytta = resultatet av en Företag • Minskat• Ökad delaktighet uppgiftslämnande • Enklare tillgång Intresse- förändring som Privat- • Snabbare besked • Ökad insyn organisationer upplevs som positivt av dess personer och beslut • Ökad insyn intressenter • Ökad tillgänglighet Inom den egna organisationen Andra offentliga organisationer • Ökad rättssäkerhet • Effektivare processer • Frigjorda resurser • Minskade och undvikta kostnader • Bättre informationsdelning • Flexiblare arbetssätt • Minskade ledtider
 3. 3. Sju frågor för era viktigaste projekt Hur ska nytta följas upp? När uppkommer nyttan?
 4. 4. Det handlar inte om IT Lantmäteriet
 5. 5. Behövs nyttorealisering? E-delegationen, november 2011
 6. 6. Syfte med koncernstödet• En vilja att göra praktik av den framtagna vägledningen• (Kostnadsfri ) hjälp för myndigheter, landsting och kommuner att tolka och anpassa innehållet i vägledningen till sin situation och organisation• Ge en ”skjuts” i nyttorealiseringsarbetet Skapa större nytta för ”koncernen Sverige”
 7. 7. Koncernstödet – vad vi gör Mognads- analyser Information / utbildning Mentorstöd / Kvalitetssäkring
 8. 8. ”Mognadstrappa”Mognadsmodellen förnyttorealisering tillhandahåller en NIVÅ 5struktur för att beskriva de fem OPTIMERADmognadsnivåer som en organisation NIVÅ 4kan gå igenom i processen attimplementera och optimera sin STYRDförmåga till nyttorealisering NIVÅ 3 DEFINIERAD NIVÅ 2 UPPREPAD NIVÅ 1 INITIAL 8
 9. 9. Vad vi har sett...Mycket leveransfokus - tid, kostnad, kvalitet Löpande OM nyttofokus, så för uppdatering av projekt - mindre på beslutsunderlag... utveckling i linje Portföljstyrning ...och styrningen på driver mognad dessa brister Svaga på mätning och uppföljning Det är svårt att Och mäter vivärdera och följa upp rätt saker? kvalitativa nyttor Koppling till verksamhetsmål De som har roller för behövs nyttorealisering har kommit längre Få som är insatta – info/utbildning Ledningens engagemang är behövs (som alltid!) avgörande för hur långt man kommit
 10. 10. Nyttorealisering – den röda tråden Uppdrag Strategisk nivå Målstyrning Nytta Strategi Verksamhetsmål ”Göra rätt saker” Effekt Taktisk nivå Program- och portföljstyrning NyttaAngelägenhet Genomförbarhet Kvalitet Operativ nivå ”Göra saker rätt” Nytta Projektstyrning Tid Kostnad Förvaltningsstyrning Linjeverksamhet
 11. 11. Parametrar att beakta risker ekonomisk nytta kompetens kvalitativ nytta resurser intern nytta arkitektur extern nytta tidplan säker nytta tekniska förutsättningar osäker nytta juridiska förutsättningar NYTTA KOSTNADER GENOMFÖRBARHET ANGELÄGENHET måluppfyllnadutvecklingskostnader strategierdriftskostnader politisk angelägenhetförvaltningskostnader teknisk angelägenhet organisatorisk angelägenhet
 12. 12. Hur kommer man vidare? Identifiera Förankra hos Etablera Säkerställ Genomför Tillämpa drivkrafter ledningen ramverk kompetens piloter• Beskrivna motiv • Definierade mål för •Nyttorealiseringsprocess • Etablera kompetenscenter • Kunskapsuppbyggnad• Analys av förmåga införandet av •Begrepp • Utbilda nyckelpersoner • Erfarenhetsöverföring nyttorealisering •Prioriteringsmodell •… • Kvalitetssäkring •Styrande dokument •Mallar •Roll- och ansvarsfördelning •Integrera med befintliga processer och modeller •…
 13. 13. Mer information • Styrande principer • Nyttorealiseringsprocess • Roll- och ansvarsfördelning • Checklistor och mallar • Effektkedja • Kostnads- och nyttostrukturer • Mognadsmodell • Prioriteringsmodell • Goda exempelhttp://www.edelegationen.se/sida/vagledning-i-nyttorealiseringKontakt:Mårten Janerud – marten.janerud@enterprise.ministry.seAnna Pegelow – anna.pegelow@enterprise.ministry.se

×