Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Nyttorealisering

1,559 views

Published on

Hur realisera nyttor i en samverkande förvaltning?
Om man inte arbetar aktivt med att identifiera och realisera nyttor i verksamhetsutvecklingen är risken stor att man fattar fel beslut och att de nyttor man tänkt inte levereras. Vägledningen i nyttorealisering är ett ramverk och en verktygslåda att utgå ifrån när man vill arbeta mer stukturerat med att realisera nyttan av sina utvecklingsinsatser, i synnerhet när flera olika aktörer ska samverka. En presentation av Anna Pegelow, E-delegationen

Published in: Government & Nonprofit
 • Login to see the comments

Nyttorealisering

 1. 1. Nyttorealisering Anna Pegelow
 2. 2. Vad är egentligen problemet? Projekt som ”misslyckas” ”Det blev inte som vi tänkt oss” ”Det blev dyrare än vi trodde” ”Vi vet inte om vi nådde målet” ”Det tog längre tid än väntat” Otydligt ansvar för att skapa verklig förändring Vad är våra mål? Gör vi rätt saker för att nå våra mål? IT har ofta tagit lead i verksamhetsutvecklingen Samverkan ställer nya krav Varför tar det sån tid?!?!
 3. 3. Så enkelt som möjligt för så många som möjligt. Kan vi fortsätta göra något på samma sätt som vi alltid gjort … …och ändå förvänta oss att vi ska kunna uppnå ett nytt och bättre resultat än tidigare, eller måste vi kanske börja göra saker på ett nytt sätt för att uppnå ett annat resultat…?
 4. 4. Vad är en nytta? Nytta är en mätbar förändring vilken uppfattas som positiv av en eller flera intressenter och som bidrar till ett eller flera verksamhetsmål
 5. 5. Vad är nyttorealisering? Nyttorealisering ett aktivt och systematiskt arbete med att säkerställa och optimera nyttan med de förändringar vi avser genomföra
 6. 6. Nyttorealisering som den röda tråden Uppdrag Vision Strategi Strategisk nivå Förändringsbehov GenomförbarhetAngelägenhet Taktisk nivå Nytta Kvalitet KostnadTid Nytta Operativ nivå Göra rätt saker Program- och portföljstyrning Målstyrning Göra saker rätt Projektstyrning Förvaltningsstyrning Linjeverksamhet UppdragNuläge Omvärld Verksamhetsmål (Nytta) Förmågor
 7. 7. Förändringsperspektivet Utveckling Förvaltning Nytta Genomförandeperiod Realiseringsperiod Kronor (-) (+) Perioden för förändringsinsatsen
 8. 8. Effektkedja Förändringsinsats Konkretiseras i Behöver FörutsätterKräver KräverDriverRealiserarBidrar till Verksamhetsmål Nyttor Förändringar Införande insatser Möjliggörare
 9. 9. Sju frågor för att säkerställa nyttorealisering… 6. Vem ansvarar för uppföljning? 7. Vilka mätetal ska användas? 1. Vad är nyttan? 2. Hur ska nyttan realiseras? 5. Hur ska nyttan följas upp? 3. Vem ska realisera nyttan? 4. När uppkommer nyttan? NYTTOREGISTER
 10. 10. KOSTNADER NYTTA Ekonomisk-/Kvalitativ nytta Intern-/Extern nytta Säker-/Osäker nytta Kompetens och resurser Arkitektur Tidplan Tekniska förutsättningar Juridiska förutsättningar Organisatoriska förutsättningar Måluppfyllnad och strategier Politisk angelägenhet Teknisk angelägenhet Organisatorisk angelägenhet ANGELÄGENHET Investeringskostnader Utredningskostnader Införandekostnader Förvaltningskostnader Beslutsunderlag GENOMFÖRBARHET
 11. 11. Roller Uppdragsledare alt Projektledare SPONSOR / BESTÄLLARE Förändringsledare UTVECKLINGSVERKSAMHET Nyttorealiserings- ansvarig Uppdragsledare alt Projektledare SPONSOR / BESTÄLLARE FörändringsledareUppdragsledare alt Projektledare SPONSOR / BESTÄLLARE FörändringsledareUppdragsledare alt Projektledare SPONSOR / BESTÄLLARE Förändringsledare Program-/projekt- eller Uppdragsledare Beställare/Sponsor Förändringsledare ”Projektet” Verksamhetsledning Portföljledning Utvecklingskontor Controller/Uppföljnings-ansvarig BEFINTLIG VERKSAMHET
 12. 12. Byggstenarna i strukturen Identifiera verksamhetsmål och nyttor Specificera nyttor Planera nytto- realisering Realisera nyttor Följ upp nytto- realisering Styrning av processen för nytto- realisering Behov & problem Krav Möjligheter & Risker Uppdrag, verksamhetsmål, strategier, värderingar Identifiera verksamhetsmål och nyttor Specificera nyttorSpecificera nyttor Planera nytto- realisering PROCESSEN STYRANDE PRINCIPER 183 400 KOSTNAD & NYTTA PER AKTÖR (KSEK) NETTONYTTA PER ÅR (KSEK) KSEK NPV 90 818 1 - 4 TOTAL RISKPOÄNG 7 KOMPLEXITET 3 POLITISK ANGELÄG. Medium ROI Beskrivning av satsningenNamn på satsning KSEK KSEK KSEK 1105% PAYBACK 5,5 år (2015) TOTAL KOSTNAD 16 600 TOTAL NYTTA 200 000 NETTONYTTA -50 000 0 50 000 100 000 150 000 200 000 Nytta Kostnad Nettonytta Ack. nettonytta -50 000 0 50 000 100 000 150 000 200 000 250 000 Riksarkivet Näringsdepartementet Osäker Nytta Säker Nytta Kostnad Uppdatera grafer DOKUMENTMALLAR 3 3 4 2 1 2 0 1 2 3 4 5 Politisk angelägenhet Teknisk angelägenhet Samhällsnytta Nytta förvaltning Kostnad Risk PORTFÖLJSTYRNING NYTTOKATEGORIER MOGNADSMODELL ROLLER OCH ANSVAR … men viktigast är kulturen!
 13. 13. Så enkelt som möjligt för så många som möjligt. Erfarenheter från nyttorealisering i praktiken
 14. 14. Gemensam målbild • Är vi överens om varför vi gör en förändring och vad som behöver göras? - fortsätt fråga VARFÖR • Driv på aktörernas prioritering • ”Håll i” målet!
 15. 15. Engagemang i tidigt skede • Alla berörda aktörer ska ingå i styrgrupp • Påverkan i tidigt skede skapar realism och långsiktigt engagemang • Prata samma språk genom gemensamma metoder och rutiner
 16. 16. Utpekat ansvar • vilka i de berörda verksamheterna måste engageras och hur? • identifiera och engagera nyttorealiseringsansvariga tidigt • förändringsledning!
 17. 17. Bevisa förändringen • prata om "förändringen" istället för "projektet" • mät innan och efter • fokusera på de 2-3 nyttor som är anledningen till den önskade förändringen
 18. 18. Vägledningen som kvalitetsstämpel Leveranser som skapar faktisk förändring Tydligare och snabbare payback Sales pitchen? Verifierade case
 19. 19. Mer information och kontakt anna.pegelow@regeringskansliet.se

×