Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Linkoping 20130123

522 views

Published on

En presentation av regeringens e-förvaltningsstrategi Men medborgaren i centrum och E-delegationens arbete.

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Linkoping 20130123

 1. 1. Välkommen!Linköping den 23 januari 2013
 2. 2. Agenda• Inledning• Om E-delegationen• Med medborgaren i fokus – Regeringens strategi för en digitalt samverkande statsförvaltning• Gemensamma tjänster• Stöd och verktyg för utveckling• Avslutning
 3. 3. E-delegationen Om oss och vårt uppdragEwa Carlsson, E-delegationen
 4. 4. Så enkelt som möjligt för så många som möjligt
 5. 5. Mål• En enklare vardag för medborgare• Öppnare förvaltning som stödjer innovation och delaktighet• Högre kvalitet och effektivitet i verksamheten
 6. 6. Vårt uppdragSamordna och driva den myndighets-övergripande nivån i nära samverkanmed Sveriges Kommuner och Landsting• Utformning av en strategi• Följa upp det samlade arbetet och koordinera strategiska projekt• Koordinering av IT-standardiserings- arbetet• Stöd till regeringen i det internationella samarbetet• Vägledningar
 7. 7. Vad gör ni inom eraorganisationer för att möta de nyautmaningarna?
 8. 8. Vad vi har åstadkommit - hittills• En strategi för myndigheternas arbete med e-förvaltning• Statens servicecenter• E-legitimationsnämnden• Utvecklingsmyndigheterna• Ett antal vägledningar och riktlinjer för sociala medier• Ett antal förstudier/projekt till förvaltningsgemensamma tjänster• Följer upp utvecklingen av myndigheters e-förvaltning• Driver nätverk och flera olika forum på sociala medier• Arrangerar seminarier och konferenser• Förstärkt samordning - Inrättat ett programråd och programkontor
 9. 9. E-förvaltningsstrategin Lena Warstrand, E-delegationen
 10. 10. Samhällsutmaningarnaför offentlig sektor • Klimatet • Demografiska utvecklingen • Konkurrenskraft och nya jobb
 11. 11. Sverige ligger bra till internationelltSofistikerade e-tjänster och hög tillgänglighet enligt EU-kommissionen Digitizing Public Services in Europe: Putting ambition into action 9th Benchmark Measurement | December 2010
 12. 12. Tre mål förstatsförvaltningensdigitala samverkan
 13. 13. Mål: En enklare vardag förmedborgareDelmål:• Digitala tjänster ska utformas efter användarnas behov• Tjänsterna ska vara enkla och säkra att använda• Det ska bli lättare att hitta rätt tjänst
 14. 14. Exempel på hur vardagen kanbli enklareFå myndighetspost via DeklareraMina meddelanden Anmäla vård av barn
 15. 15. Utvecklingsinsatser enklare vardag(förvaltningsgemensamma)• Svensk e-legitimation 1 juli 2013• Mina meddelanden införs• Mina fullmakters visningstjänst• Effektivare informationsförsörjning – med ekonomiskt bistånd som exempel• Utredning om morgondagens digitala bemötande
 16. 16. Mål: Öppnare förvaltning som stödjerinnovation och delaktighetDelmål:• Enklare hitta och använda öppna data• Fler ska kunna tillhandahålla statens digitala tjänster• Möjligheter till insyn och delaktighet ska öka
 17. 17. Exempel på ökad delaktighet och öppenhetPolisen på Facebook Trafiklab.se Öppnadata.se
 18. 18. Utvecklingsinsatser öppnareförvaltning (förvaltningsgemensamma)• Öppna data från offentlig förvaltning – Öppnadata.se finns driftsatt i betaversion – Vägledning har nyligen beslutats – Utredning om bättre förutsättningar för vidareutnyttjande av handlingar från den offentliga förvaltningen• Sveriges åtagande inom Open Government Partnership• Informationshanteringsutredningen• Utredning om ökad transparens i remisshanteringen• Verksamt.se vidareutvecklas med öppet gränssnitt• Utredning om säkra myndighetstjänster med koppling till externa system
 19. 19. Mål: Högre kvalitet och effektivitet iverksamheten• Statsförvaltningens – informationsutbyte ska bygga på gemensamma standarder – informationssäkerhet ska förbättras – verksamhet ska effektiviseras genom ökad digitalisering
 20. 20. Exempel på samverkan för ökad kvalitet och effektivitetMSB - informationssäkerhet E-delegationen Statens servicecenter
 21. 21. Utvecklingsinsatser effektivitet ochkvalitet (förvaltningsgemensamma)• Nationell strategi för interoperabilitet• Strategi för myndigheternas informationssäkerhet• Utredning om ny strategi för samhällets informationssäkerhet• Utredning om basinformation och dess finansiering• E-beställningar införs nu• Förstudie om e-arkiv och e-diarium som tjänst hos Statens servicecenter• Svenskt deltagande i EU-förhandlingar om införande av elektroniska upphandlingar• Utredning om en gemensam avropsplats för molntjänster• Förstudie om rationalisering av statliga myndigheters it-drift
 22. 22. Styrning och uppföljning- av förvaltningsgemensamma utvecklingsprojekt• Förvaltningsgemensamma uppdrag finns redan i viss utsträckning• Utvecklingsmyndigheter – behovsanalys inom sektor• E-delegationen samordnar förvaltningsgemensamt• Riktade uppföljningsuppdrag planeras• Regelverk för samordnad informationshantering• Samverkan med andra aktörer – t.ex. Sveriges Kommuner och Landsting
 23. 23. Hur kan strategin vara ett stöd ier verksamhetsutveckling?
 24. 24. Gemensamma tjänster – varför och hur?Lena Warstrand, E-delegationen
 25. 25. Varför gemensamma tjänster?• kan användas av flera offentliga aktörer• skapar nytta för många• motsvarar målen: enklare, öppnare, effektivare
 26. 26. Hur det hela började… Gemensam Mina Mina inloggning meddelanden kontakter Min Mina Mina kalender ärenden ombud
 27. 27. Mina meddelanden Identifiera Analysera Genomföra Införa Realisera behov lösning utveckling förändring nyttor Mina MeddelandenVad?• En säker e-brevlåda för myndighetspostVarför?• Enkel, trygg, skriftlig elektronisk kommunikation – ökad digitalisering• Ersätta fönsterkuvert• Bidra till samhällets långsiktiga utveckling genom etableringen av en öppen och flexibel infrastruktur• När?• Utrullningsplan under framtagning – mer funktionalitet• Anslutningsplan under framtagning
 28. 28. Min ärendeöversikt Identifiera Analysera Genomföra Införa Realisera behov lösning utveckling förändring nyttor Min ÄrendeöversiktVad?• En vy som visar status för pågående och avslutade ärendenVarför?• Minska frågor till kundtjänst – effektiviserad verksamhet• Kundnytta i form av ökad insyn och överblickNär?• Utveckling inte påbörjad• Beroende av anslutning till Mina Meddelanden
 29. 29. Mina fullmakter Identifiera Analysera Genomföra Införa Realisera behov lösning utveckling förändring nyttor Nationell ställföreträdartjänstVad?• Kunna utföra ärenden åt andraVarför?• Förenkla, effektivisera och öka rättssäkerhetenNär?• Förstudie klar i december 2012
 30. 30. Effektivare informationsförsörjning- ekonomiskt bistånd Identifiera Analysera Genomföra Införa Realisera behov lösning utveckling förändring nyttor EIF – Ekonomiskt biståndVad?• Information för handläggning av ekonomiskt bistånd från 6 st myndigheter och arbetslöshetskassor ska hämtas via direktåtkomstVarför?• Effektivare process - bättre tillgång till korrekt information• Färre frågor i manuella servicekanaler• Högre kvalitet i besluten – färre felaktiga utbetalningarNär?• Pilot under 2013 med 6 st kommuner• Planering för breddinförande under 2013
 31. 31. eArkiv och eDiarium(eARD) Identifiera Analysera Genomföra Införa Realisera behov lösning utveckling förändring nyttor eArkiv och eDiarium (eARD)Vad?• Förvaltningsgemensamma specifikationer till stöd för utveckling och upphandling av arkiv- och diariesystemVarför?• Stöd till effektivare elektronisk arkivering (mellan och slutlagring)• Tydliga funktionella krav för systemleverantörer• Enklare integration mellan verksamhetssystem och arkivsystemNär?• Pågår. Urval av specifikationer finns tillgängliga nu.
 32. 32. Effektiv it-drift Identifiera Analysera Genomföra Införa Realisera behov lösning utveckling förändring nyttor Effektiv it-driftVad?• Effektivisera myndigheternas it-driftVarför?• Effektivare process• Spara skattemedelNär?• Fortsatt utredning
 33. 33. Samordning – men bara när detbehövs• Programråd och programkontor• Nio samordningsområden• Följa upp, stödja, erfarenhetsutbyte
 34. 34. Hur påverkar gemensammatjänster min organisation?• håll er informerade om projekt som pågår,• analysera konsekvenserna,• ta ställning till om ni vill nyttja tjänsten• gör nödvändiga förberedelser för en anslutning,• ha insyn och ge synpunkter
 35. 35. När kommer ni ansluta er till Minameddelanden?
 36. 36. Vägledningar och koncernstöd – Stöd och verktyg för utveckling Patrik Åkesson, E-delegationen
 37. 37. ”En innovativ och samverkandestatsförvaltning…” • Samordna • Samverka • Koordinera • Samarbeta • Utveckla
 38. 38. Vägledningarna syftar till att gestöd och verktyg vid utveckling…Stöd till myndigheter och övrig förvaltning samtsamverkansparter vid till exempel:• Verksamhetsutveckling• Förvaltningsgemensamma utvecklingsinsatser• Utveckling av e-tjänster• Digital samverkan• Webbutveckling
 39. 39. Aktuella vägledningar• Webbutveckling• Behovsdriven utveckling• Nyttorealisering• Sociala medier• Vidareutnyttjande av offentlig information• Digital samverkan• Elektroniska original, kopior och avskrifter• Verksamhetsplanering• Kanalstrategi• IPv6, DNSSEC• Direktåtkomst och utlämnande på medium för automatiserad behandling• Terminologi
 40. 40. Vägledning för webbutvecklingVad?Officiella riktlinjerna för hur man bör arbeta medwebbplatser inom offentlig sektor i Sverige.Varför?Ett av regeringens mål är att tillgängligheten ochanvändbarheten till offentliga webbplatser ska öka.
 41. 41. Vägledning för behovsdrivenutvecklingVad?Stöd och verktyg för myndigheter, kommuner, landstingoch andra organisationer att ta fram tjänster somuppfyller målgruppens behov.Varför?Utveckling av tjänster ska utgå från privatpersoners ochföretags behov, inte organisationens egna behov.
 42. 42. Vägledning för nyttorealiseringVad?Vägledningen i nyttorealisering innehåller verktyg för attrealisera nyttor i verksamhetsutvecklingen.Varför?För att skapa bästa möjliga förutsättningar för att lyckasmed verksamhetsutveckling krävs ett aktivt arbete medatt realisera och följa upp nyttor.
 43. 43. KoncernstödVad?En grupp av erfarna myndighetspersoner som kanhjälpa andra offentliga verksamheter i deras utveckling.Stödet kan till exempel bestå av att:• göra mognadsanalyser av olika organisationers förmåga till nyttorealisering,• informera /göra presentationer• vara bollplank• ge kvalitetsstöd.
 44. 44. Vilket stöd behöver ni?
 45. 45. Kontakta oss!www.edelegationen.se

×