Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Introduktion till E-delegationens vägledning i        nyttorealisering   Seminarium om nya standarder och riktli...
SyftePresentera• E-delegationens vägledning i nyttorealiseringDiskutera• Nyttorealisering i ett sammanhang• Tillämpning (n...
Förslag på agendaUppdrag och bakgrundRamverketNyttorealisering i ett sammanhangTillämpning av nyttorealiseringImplementeri...
Så enkelt som möjligtför så många som möjligt.
Vilka är med i E-delegationen                 16 mest IT-intensiva                myndighe...
Vad gör E-delegationen?•  Vidareutvecklar framtagen strategi och målbild•  Koordinerar utvecklingsprojekt•  Följer upp ...
Vägledningar •  Verksamhetsplanering •  Kanalstrategi •  Riktlinjer för sociala medier •  Webbutveckling •  Automatis...
Förslag till regeringen•  E-legitimation (En ny myndighet för samordning av e-  legitimationer startade den 1 januari 2...
Så enkelt som möjligtVägledning i nyttorealisering för så många som möjligt.
Offentlig sektors utmaningar• Öppenhet och transparens (tillgängliggöra)• Tjänster till medborgare och företag online• Öka...
Problembeskrivning•   Ökade krav på behovsdriven samverkan och utveckling över myndighetsgränser för att leverera   ...
UppdragE-delegationen ska ta fram en modell för att beräkna nyttan av och kostnaden förstrategiska utvecklingsprojekt (e-f...
En strukturerad ansats till nyttorealisering är en förutsättning för  framgångsrik verksamhetsutveckling?•  Forskning h...
Förslag på agendaUppdrag och bakgrundRamverketNyttorealisering i ett sammanhangTillämpning av nyttorealiseringImplementeri...
Vägledning i NyttorealiseringSyfte• Införa ett Ramverk för Nyttorealisering som tillhandahåller ett strukturerat stöd för ...
NEDLADDNINGAR
Deltagare•  Arbetsgrupp         •  Referensgrupp•  Arbetsförmedlingen     •  CSN•  Bolagsverket     ...
Ramverket      STYRANDE PRINCIPER          ROLL & ANSVARSFÖRDELNING      STYRANDE PRINCIPER     ...
En nytta kan definieras som resultatet av en förändring som upplevssom positivt av dess intressenter (Bradley)      ...
Nyttorealiseringsprocessen               Uppdrag, verksamhetsmål och strategier              ...
Nyttorealisering handlar om att realisera de identifierade effekter som liggertill grund för att en satsning i verksamhets...
Processen för nyttorealisering - flödesbeskrivning                 Definiera motiv till          ...
VERKSAMHETS-                                          STRATEGIBegrepp      ...
Förslag på dokumentstruktur                                        Nytto-     ...
Beslutsunderlagets innehåll                  SAMMANFATTNING     (REKOMMENDATION, FÖRSLAG TILL NÄSTA ...
Exempel på aktörsmodell            PORTFÖLJÄGARE            PORTFÖLJLEDARE UTVECKLINGSPORTFÖLJ  ...
Effektkedja för verksamhetsutveckling                          SATSNING         KRÄVER ...
Exempel på effektkedja för ny inköpsprocess               UTVECKLINGS-                   ...
Några styrande principer…• Satsningar måste värderas utifrån vilken nytta de levererar• Nyttorealisering är ett ansvar för...
Förslag på agenda•  Uppdrag och bakgrund•  Ramverket•  Nyttorealisering i ett sammanhang•  Tillämpning av nyttorealise...
Hur integrerar man nyttorealiseringsprocessen med andraverksamheter och processer på ett framgångsrikt sätt?       ...
Processen för nyttorealisering och systemutveckling             LÖSNINGS-     INITIERING  KRAVHANTERING ...
Förslag på agenda•  Uppdrag och bakgrund•  Ramverket•  Nyttorealisering i ett sammanhang•  Tillämpning av nyttorealise...
När ska processen för nyttorealisering tillämpas?•  Desto högre komplexitet och verksamhetspåverkan en satsning har desto...
Nytta måste vägas mot angelägenhet, kostnad och risk1. Angelägenhet                            ...
Olika typer av satsningar – olika typer av nyttor?    STRATEGISKA                EFFEKTIVITETS-    ...
Förslag på agendaUppdrag och bakgrundRamverketNyttorealisering i ett sammanhangTillämpning av nyttorealiseringImplementeri...
Varför?             UTVECKLINGS-MÖJLIGGÖRARE                  FÖRÄNDRINGAR        NYT...
Mognadsmodell för nyttorealisering                                            ...
Implementering av nyttorealisering kräver ett erkänt behov    Krav på bättre    styrning och       Konstatera...
Exempel på övergripande roadmap för införande av nyttorealisering              • TA FRAM   • TA FRAM EN  ...
Kritiska framgångsfaktorer1.  Ledningens direkta, uttalade, och i handling  7.  Transparent redovisning av realiserade ...
Förslag på agendaUppdrag och bakgrundRamverketNyttorealisering i ett sammanhangTillämpning av nyttorealiseringImplementeri...
Färdigställande pågårUppdatering•  Inarbetning av remissynpunkter•  K/N-strukturer•  Samverkan över  organisationsgrä...
Intro Vägledning i Nyttorealisering
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Intro Vägledning i Nyttorealisering

3,230 views

Published on

 • Login to see the comments

Intro Vägledning i Nyttorealisering

 1. 1. Introduktion till E-delegationens vägledning i nyttorealisering Seminarium om nya standarder och riktlinjer i projektverksamhet 6 april Westmanska Palatset, Stockholm Mårten Janerud marten.janerud@enterprise.ministry.se @MJanerud
 2. 2. SyftePresentera• E-delegationens vägledning i nyttorealiseringDiskutera• Nyttorealisering i ett sammanhang• Tillämpning (när?)• Implementering (hur?)
 3. 3. Förslag på agendaUppdrag och bakgrundRamverketNyttorealisering i ett sammanhangTillämpning av nyttorealiseringImplementeringFortsatt arbete
 4. 4. Så enkelt som möjligtför så många som möjligt.
 5. 5. Vilka är med i E-delegationen 16 mest IT-intensiva myndigheterna och SKL
 6. 6. Vad gör E-delegationen?• Vidareutvecklar framtagen strategi och målbild• Koordinerar utvecklingsprojekt• Följer upp effekter• Koordinerar IT-standardiseringsfrågor• Bistår regeringen i internationellt arbete• Öppen data (PSI) och sociala medier – Delrapporter 2 ggr/år – Slutrapport senast den 31 december 2014
 7. 7. Vägledningar • Verksamhetsplanering • Kanalstrategi • Riktlinjer för sociala medier • Webbutveckling • Automatiserad samverkan • Behovsfångst • Terminologi • Nyttorealisering • IPv6, DNSSEC • Vidareutnyttjande av offentlig information • m.m.
 8. 8. Förslag till regeringen• E-legitimation (En ny myndighet för samordning av e- legitimationer startade den 1 januari 2011)• Gemensamma servicecenter (inrättas 2010)• Utvecklingsansvariga myndigheter 1. Bolagsverket Företag och företagande 2. Skatteverket Privatpersoner 3. Lantmäteriet Geografisk information och fastighetsinformation 4. Transportstyrelsen Fordon och förare• Översyn av registerförfattningar och andra viktiga regleringar• Finansieringsförslag
 9. 9. Så enkelt som möjligtVägledning i nyttorealisering för så många som möjligt.
 10. 10. Offentlig sektors utmaningar• Öppenhet och transparens (tillgängliggöra)• Tjänster till medborgare och företag online• Ökad samverkan• Intern effektivisering
 11. 11. Problembeskrivning• Ökade krav på behovsdriven samverkan och utveckling över myndighetsgränser för att leverera förvaltningsgemensamma lösningar höjer kraven på beslutsunderlag som konkret beskriver nyttorna och kostnader samt processer som för nyttorealisering och uppföljning också när flera organisationer samverkar• Erfarenheter från många och kostsamma misslyckade IT-projekt som inte har lyckats leverera förväntade effekter i verksamheten• Om K/N-analyser genomförs idag ligger fokus på interna nyttor med syfte att säkerställa finansiering. Beslutsunderlaget glöms sedan bort• Fokus på att identifiera och värdera nyttor. Realisering och uppföljning är en erkänd utmaning - särskilt när nyttorna finns utanför den egna organisationen (hos andra myndigheter, privatpersoner och företag)• Fokus är på att hålla budget och att leverera i tid (se t.ex. RiR 2011:15)• Bristande ägarstyrning? Ökade krav på offentliga organisationer att ha kunskap, processer och verktyg för att identifiera, specificera, värdera, planera, realisera och följa upp nyttor och kostnader kopplade till olika satsningar
 12. 12. UppdragE-delegationen ska ta fram en modell för att beräkna nyttan av och kostnaden förstrategiska utvecklingsprojekt (e-förvaltningsprojekt) (Direktiv 2009:1,SOU 2009:86 &2010:20): – skapa förutsättningar för tydliga beslut, styrning, finansiering och koordinering av e-förvaltningsprojekt ink. samverkan med tredje part – stödja fokus på både intern nytta (produktivitet och effektivitet) liksom den samlade nyttan för samhället som helhet – en ”whole-of-society approach” (nytta för kommuner, landsting, företagare, ideella organisationer och medborgare) – omfatta metoder /processer för hur planerade besparingar identifierade i myndigheternas e-förvaltningsarbete i högre grad kan realiseras och tas till vara, baserat på avnämarnas behov
 13. 13. En strukturerad ansats till nyttorealisering är en förutsättning för framgångsrik verksamhetsutveckling?• Forskning har visat att de organisationer som erhåller störst nytt av investeringar i IT är de som inför en formell och strukturerad process för nyttorealisering och som säkerställer att process- och verksamhetsutveckling är integrerat med teknikförändringar (”Benefits Management” Ward och Daniel)• ”Det enda sättet att veta säkert att en förändring har lyckats är om vi kan följa upp att den har levererat förväntade nyttor” (UK Cabinet Office)• ”Vi ska aldrig starta ett projekt… – om vi inte kan specificera nyttorna – om vi inte vet hur vi kommer att mäta framgång – om vi inte vet hur nyttorna ska realiseras och vem som är ansvarig för detta” (OGC, Storbritannien)
 14. 14. Förslag på agendaUppdrag och bakgrundRamverketNyttorealisering i ett sammanhangTillämpning av nyttorealiseringImplementeringFortsatt arbete
 15. 15. Vägledning i NyttorealiseringSyfte• Införa ett Ramverk för Nyttorealisering som tillhandahåller ett strukturerat stöd för – beslutsfattande kopplat till verksamhetsutveckling – realisering och uppföljning av eftersträvade nyttorMålgrupp• Att användas av E-delegationens medlemmar och andra offentliga organisationer i deras verksamhetsutveckling Komplement till (och oberoende av) befintliga verktyg och modeller – Komplettera befintliga portfölj-, program- och projektstyrningsmodeller – Organisationer som redan har implementerade verktyg och modeller för att identifiera, värdera och nyttor hittar förhoppningsvis något användbart
 16. 16. NEDLADDNINGAR
 17. 17. Deltagare• Arbetsgrupp • Referensgrupp• Arbetsförmedlingen • CSN• Bolagsverket • ESV• Försäkringskassan • Centrum för e-Hälsa i Samverkan• Jordbruksverket • Transportstyrelsen• Landstinget i Västmanland • Statskontoret• Migrationsverket • Lantmäteriet• Skatteverket • Särskild referensgrupp kommuner• SKL• Sveriges Radio• Trafikverket• Tullverket• Vattenfall
 18. 18. Ramverket STYRANDE PRINCIPER ROLL & ANSVARSFÖRDELNING STYRANDE PRINCIPER ROLL & ANSVARSFÖRDELNING (AVSNITT 4) (BILAGA 2) PROCESSEN FÖR NYTTOREALISERING (AVSNITT 3.4 OCH BILAGA 2) KOSTNADS- OCH EFFEKTKEDJA FÖR GODA EXEMPEL NYTTOSTRUKTURER VERKSAMHETSUTVECKLING (BILAGA 5) (AVSNITT 5) (BILAGA 3) STÖD • BEGREPP (BILAGA 2) • MOGNADSMODELL (BILAGA 4) • CHECKLISTOR (BILAGA 2) • KALKYLFAKTORER OCH • DOKUMENTMALLAR (BILAGA 2) BERÄKNINGSPRINCIPER (BILAGA 4) • PRIORITERINGSMODELL (BILAGA 4)
 19. 19. En nytta kan definieras som resultatet av en förändring som upplevssom positivt av dess intressenter (Bradley) Ekonomisk nytta Kvalitativ nytta • Minskade kostnader • Bättre informationskvalitet • Frigjord arbetstid • Frigjord arbetstid Direkt • Sparade årsarbetskrafter • Bättre informationsdelning • Flexiblare arbetssätt • Undvikta kostnader • Bättre service • Effektivare resursanvändnnig • Nöjdare kunder Indirekt • Minskade ledtider • Ökad tillgänglighet • Ökad insyn • Bättre image Svårvärderad •… nytta OFFENTLIG FÖRETAG & INOM PRIVAT- SEKTOR IDEELLA SAMHÄLLET MYNDIGHETEN PERSONER (PARTNERS) ORGANISATIONER HUR VÄRDERAR VI NYTTAN AV ATT IMPLEMENTERA POLITISKA BESLUT?
 20. 20. Nyttorealiseringsprocessen Uppdrag, verksamhetsmål och strategier • Beskrivna motiv • Önskat börläge Behov & • Identifierade mål problem Identifiera Krav Effektmål och nyttor Specificera Möjligheter lösnings- & Risker förslag • Genomförd nyttoanalys • Verifierad Styrning Följ upp av processen • Färdigställt nyttorealisering nytto- för nytto- beslutsunderlag • Avslutad satsning realisering realisering (Business Case) • Tillvaratagna erfarenheter Planera nytto- realisering Realisera • Levererade nyttor möjliggörare • Reviderad nyttorealiseringsplan • Fastställd och förankrad • Realiserade nyttor nyttorealiseringsplan
 21. 21. Nyttorealisering handlar om att realisera de identifierade effekter som liggertill grund för att en satsning i verksamhetsutveckling genomförs • VÄRDERINGAR • INSTÄLLNING/VILJA FÖRHÅLLNINGSSÄTT • ENGAGEMANG • BEHOV/KRAV • METOD • ROLLER PROCESS • RUTINER/ARBETSFORMER • VERKTYG • KRAV
 22. 22. Processen för nyttorealisering - flödesbeskrivning Definiera motiv till Identifiera mål förändringBehov, Krav, Möjligheter, Beskrivna motiv och Identifierade Besluta om at Problem, Risker, Krav önskat börläge mål fördjupa analys Ta fram Identifiera och värdera beslutsunderlag nyttor Beslut om att (Business Case) Färdigställt Besluta om att etablera Genomförd fördjupa analysen nyttoanalys Beslutsunderlag satsning Ta fram Förbereda nyttorealiserings- verksamheten för plan förändring Framtagen Fastställd och Beslut om att Nyttorealiserings- Besluta om Fastställd förankrad etablera satsning plan genomförande nyttorealiserings- nyttorealiserings- plan plan Realisera Uppdatera Realisera nyttor möjliggörare beslutsunderlag Levererade Realiserade Reviderad Fastställd möjliggörare nyttor Nyttorealiserings- nyttorealiserings- plan plan Följ upp Utvärdera Synliggör nyttan nyttorealisering satsning Progress-Genomförda Budget justerad Besluta om avslut Uppföljt rapportering förändrings- med verifierad av satsning resultat aktiviteter nyttorealisering
 23. 23. VERKSAMHETS- STRATEGIBegrepp UPPDRAG STÄLLER KRAV PÅ VERKSAMHETS- UTVECKLING KONKRETISERAS I BESLUTSUNDERLAG SPECIFICERAR BEHOV EFFEKTMÅL KRAV LINJEARBETE LIGGER TILL DRIVER GRUND FÖR PROGRAM SATSNING FÖRÄNDRING FÖ RU GENOMFÖRS FÖR TS ÄT ÄR ARBETSMODELLER ATT ÅSTADKOMMA TE R MÖJLIGGÖRS ANVÄDNER FÖR ATT GENOMFÖRA EN KRÄVER AV PROJEKT MÖJLIGGÖRARE NYTTOREALISERING FÖRMÅGA SKAPAR PÅVERKAR FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR ATT UTVECKLA LEVERERAR FÖLJS UPP INOM EFFEKTER FÖLJS UPP MED HJÄLP AV BESTÅR AV INDIKATORER KAN VARA KOSTNADER NYTTOR ONYTTOR PENGAR TID KVALITET
 24. 24. Förslag på dokumentstruktur Nytto- realiserings- strategi ger ramar för utformning av ligger till grund för beslut ligger till grund för beslut Idébeskrivning om framtagande av Beslutsunderlag om framtagande av Nytto- (Business Case) realiseringsplan stödjer Nyttoregister
 25. 25. Beslutsunderlagets innehåll SAMMANFATTNING (REKOMMENDATION, FÖRSLAG TILL NÄSTA STEG, FRÅGOR FÖR ÖVERVÄGANDEN) MOTIV TILL SATSNING (BEHOV, PROBLEM, RISKER, KRAV, MÖJLIGHETER) INTRESSENTER & MÅLGRUPPER ANTAGANDEN & AVGRÄNSNINGAR LÖSNINGSFÖRSLAG EKONOMISKA NYTTOR • MYNDIGHETEN (REALISERINGSANSVARIG, • ANDRA OFFENTLIGA INGÅNGSVÄRDE & MÅLVÄRDE, ORGANISATIONER ANSVARIG UPPFÖLJNING) • PRIVATPERSONER KOSTNADER • FÖRETAG & IDEELLA KVALITATIVA NYTTOR ORGANISATIONER (REALISERINGSANSVARIG, • SAMHÄLLET INGÅNGSVÄRDE & MÅLVÄRDE, ANSVARIG UPPFÖLJNING) RISK- OCH FINANSIERING BEROENDEN HINDERANALYSER
 26. 26. Exempel på aktörsmodell PORTFÖLJÄGARE PORTFÖLJLEDARE UTVECKLINGSPORTFÖLJ EFFEKT- PROJEKTKONTOR CONTROLLER SATSNING SPONSOR NYTTOREALISERINGS- PROJEKTLEDARE ANSVARIG
 27. 27. Effektkedja för verksamhetsutveckling SATSNING KRÄVER DRIVER REALISERAR BIDRAR TILL UTVECKLINGS- VERKSAMHETS- MÖJLIGGÖRARE FÖRÄNDRINGAR NYTTOR INSATSER MÅL KRAVSTÄLLER GENERERAR KRÄVER KONKRETISERAS I
 28. 28. Exempel på effektkedja för ny inköpsprocess UTVECKLINGS- VERKSAMHETS- MÖJLIGGÖRARE FÖRÄNDRINGAR NYTTOR INSATSER MÅL Starkare styrning av leverantörers uppfyllande av överenskomna Digital hantering av åtaganden behov, inköpsorder och beställningar Högre processeffektivitet Digital registrering av i inköpsverksamheten Minskad total leveranser med hjälp av statusnivåer inköpskostnad med X% Högre grad av avrop mot Publicering av gällande avtal Upphandla och införa ett inköpsplaner samt Effektivare standardsystem för inköp tillgängliga avtal och inköpsverksamhet (X% inköpsstatistik via portal Högre grad av av samtliga inköp ska gå automatisering i inköps- via inköpssystemet)Integrerat inköpssystem (COTS) Ökad automatisering och upphandlingsarbetet Integration ekonomi- och från inköpsbehov till Bättre efterlevnad av behörighetshanterings- leverans och lagar och regler system fakturabetalning Ökad styrning mot bästa (X% av total avtal och produkter med inköpsvolym ska bestå Ny inköpspolicy lägst totalkostnad Policys och regelverk av avtalade produkter tillgängliga via portal och tjänster ) Utveckla inköpsprocessen Undvika kostnader från (strategiskt, taktiskt och Ett gemensamt ej berättigade inköp Kvalitén på varor och operativt) leverantörsregister tjänster ska motsvara tillgängligt för alla verksamhetens behov berörda användare (Nöjdkundindex) Sänkta inköpspriser genom bättre Elektroniska attester för samordning olika steg i inköpsprocessen och Större förståelse för automatisk kontroll mot verksamhetens gällande förordnanden inköpsbeteende och olika varugruppers karaktär och besparingsmöjligheter
 29. 29. Några styrande principer…• Satsningar måste värderas utifrån vilken nytta de levererar• Nyttorealisering är ett ansvar för verksamhetschefer, inte projektledare• Identifiera realiseringsansvariga samt indikatorer för prioriterade nyttor• Involvera intressenter under hela genomförandet• Nyttorealisering förutsätter en aktiv förändringsledning• Anpassa ramverket till verksamhetens behov• …
 30. 30. Förslag på agenda• Uppdrag och bakgrund• Ramverket• Nyttorealisering i ett sammanhang• Tillämpning av nyttorealisering• Implementering• Fortsatt arbete
 31. 31. Hur integrerar man nyttorealiseringsprocessen med andraverksamheter och processer på ett framgångsrikt sätt? Rapportering Projektledning och Program- och prognostisering portföljstyrning Kravhantering Verksamhets- och system- utvecklings- utveckling processen Upphandling Budget- och och Nyttorealisering leverantörs- verksamhets- planering styrning Investerings- Resultat- processen redovisning Strategisk Verksamhets- Behovs- arkitektur styrning inventering
 32. 32. Processen för nyttorealisering och systemutveckling LÖSNINGS- INITIERING KRAVHANTERING KONSTRUKTION FÖRBERED PRODUKTIONS- DRIFT OCH FÖRSLAG OCH DESIGN OCH TEST PRODUKTIONS- SÄTTNING FÖRVALTNING SÄTTNING IDENTIFIERA(BESKRIV BEHOV, KRAV,MÖJLIGHETER, NYTTOR) SPECIFICERA PLANERA NYTTOREALISERING REALISERA NYTTOR FÖLJ UPP NYTTOREALISERING REVIDERAT LÄGESRAPPORTER BUSINESS CASE 1.0 BUSINESS CASE NYTTOREALISERING
 33. 33. Förslag på agenda• Uppdrag och bakgrund• Ramverket• Nyttorealisering i ett sammanhang• Tillämpning av nyttorealisering• Implementering• Fortsatt arbete
 34. 34. När ska processen för nyttorealisering tillämpas?• Desto högre komplexitet och verksamhetspåverkan en satsning har desto högre krav ställs på att processen för nyttorealisering tillämpas – många timmar – större förändringar – större organisation• Tullverket kriterier för när Tullnytta ska användas: – Mer än 1000 mantimmar – Mer än 1 miljon kronor – Sponsor eller projektledaren har svårt att bedöma nyttoeffekten av projektet – Svårt att beräkna kostnader eller mantimmar för projektet en rin cip p alitets tion äller! por g Pro
 35. 35. Nytta måste vägas mot angelägenhet, kostnad och risk1. Angelägenhet ANGELÄGENHET – politisk angelägenhet/efterlevnad av 5 regelverk 4 – angelägenhet att förändra/byta ut 3 befintliga processer/system RISK 2 NYTTA FÖRVALTNING2. Samhällsnytta 1 0 – privatpersoner – företag och ideella organisationer – ”allmänna nyttigheter” (samhällsnytta)3. Nytta förvaltning KOSTNAD SAMHÄLLSNYTTA – den egna myndigheten/kommunen/landstinget – andra offentliga organisationer4. Kostnad5. Risk
 36. 36. Olika typer av satsningar – olika typer av nyttor? STRATEGISKA EFFEKTIVITETS- REGELSTYRDA KUNDSTYRDA HÖJANDE INFRASTRUKTUR VIDARE- SAMHÄLLS- (TEKNISK) FORSKNING UTVECKLING NYTTA
 37. 37. Förslag på agendaUppdrag och bakgrundRamverketNyttorealisering i ett sammanhangTillämpning av nyttorealiseringImplementeringFortsatt arbete
 38. 38. Varför? UTVECKLINGS-MÖJLIGGÖRARE FÖRÄNDRINGAR NYTTOR EFFEKTMÅL INSATSER Högre lönsamhet från genomförda satsningar Bättre beslutsunderlagVägledningen för (Business Cases) Nyttorealisering Optimerad med tillhörande utvecklingsportfölj Utvecklad process förprocessbeskrivning att följa upp och och verktyg rapportera Införandet av en nyttorealisering Bättre verksamhets- implementerade anpassad process för verksamhets- Öka värdet av våraAndra verktyg för nyttorealisering Övergång till en mer strategier satsningar inyttorealisering och nyttofokuserad verksamhets- verksamhets- kultur Bättre underbyggda utveckling utveckling Utvecklad beslut om intressenthantering Formaliserad och verksamhets- koordinerad utveckling process för att besluta om Stödsystem verksamhets- Färre misslyckade utveckling utvecklings- satsningar Ökad förståelse för konceptet nyttorealisering Ökad transparens av hur offentliga medel används
 39. 39. Mognadsmodell för nyttorealisering NIVÅ 5 NIVÅ 4 NIVÅ 3 OPTIMERAD NIVÅ 2 STYRD • Nyttorealisering NIVÅ 1 DEFINIERAD integrerat med • Ansvariga chefer UPPREPAD säkerställer strategiprocesser • Ledningen engagerar INITIAL sig aktivt nyttorealisering • Ökad medvetenhet • Externa krav• Inget fokus på nyttor • Strategi för omhändertas i • Fokus på kostnads- • Fokus också på hos ledning nyttorealisering finns nyttorealiserings- besparningar kvalitativa nyttor och processen nyttor för partners• Enbart för • Ökad förmåga till vht- införsäljning • Insikt om nödvändig utveckling • Kontinuerlig integration med andra • Gemensam nyttorealiserings- erfarenhetsbaserad• Högst röst vinner processer • Nyttorealisering vidareutveckling process integrerad i• Ad hoc och • Beslutsunderlag verksamheten • Löpande koordinering omfattar kostnader, • Nyttorealisering okoordinerat integreras i operativa av vht-planer nyttor, risker och KFF • Tydliga kopplingar verksamhetsplaner• Mycket prat – mellan en satsnings • Nyttorealisering styr begränsad kunskap • Roll- och ansvars- nyttor, • BU omfattar hur vht-utveckling fördelning börjar verksamhetsmål och etableras nyttor ska realiseras• Hur framgång ska strategier • Nyttorealisering viktig och hinder hanteras mätas och följas upp del i strategiutv. redovisas sällan • Viss utbildning • Kvalitativa nyttor • Hur framgång ska dokumenteras • Nyckelpersoner kan • Erfarenheter• Inget utdelat ansvar mätas definieras visa på framgång redovisas och för nyttorealisering • Systematisk kommuniceras öppet • Utbildning i uppföljning och• Inga gemensamma • Mallar används orgaisationens egna etablerad • Kompetens i verktyg processer ansvarsfördelning • Gemensam nyttorealisering begreppsapparat • Gemensam värdesätts vid • Verktyg och mallar rekrytering växer fram uppsättning mallar obligatoriska och verktyg
 40. 40. Implementering av nyttorealisering kräver ett erkänt behov Krav på bättre styrning och Konstaterat behov resultatredovisning som växt fram Brinnande plattform av verksamhets- underifrån utveckling • Investeringar i • Eldsjälar" har kunnat • Man har tappat kontroll verksamhetsutveckling visa på att enstaka över en verksamhets- levererar inte avsedd satsningar har lyckats kritisk satsning och nytta genom att tillämpa nyttorealisering används • Ökade krav på mer processen för som ett verktyg för att transparanta nyttorealisering försöka styra rätt investeringsprocesser • Befintliga verktyg bedöms som otillräckliga
 41. 41. Exempel på övergripande roadmap för införande av nyttorealisering • TA FRAM • TA FRAM EN • IDENTIFIERA BESLUTSUNDERLAG ANPASSAD OCH • FÖLJ UPP DRIVKRAFTER • IMPLEMENTERA • SÄKERSTÄLL FASINDELAD NYTTOREALISERING• BEDÖM BEREDSKAP LEDNINGENS STÖD INFÖRANDEPLAN • STYRANDE DOKUMENT • STATUSRAPPORTERING • BESKRIVNA MOTIV • PRIORITERADE & MALLAR • GAP-ANALYS • NYTTOREALISERINGS-• ANALYS AV FÖRMÅGA AKTIVITETER • UTBILDNING RAPPORT • PILOTPROJEKT
 42. 42. Kritiska framgångsfaktorer1. Ledningens direkta, uttalade, och i handling 7. Transparent redovisning av realiserade bekräftade stöd nyttor2. God kvalitet i K/N-analyser och annat 8. Incitament finns för att aktivt bedriva underlag som innebär att resultatet används nyttorealisering i verksamhetens beslutsfattande 9. Nyttorealisering integreras och blir en3. En tydlig uppdelning av ansvar och naturlig del av organisationens ordinarie befogenheter med definierade roller processer för budgetering, planering, kopplade till nyttorealisering prognostisering och uppföljning4. Tydliga, kommunicerade och förankrade 10. Tillgång till kompetens kopplat till effektmål och nyttor definierade för de nyttorealisering satsningar som beslutas 11. Tillgång till utbildning, stöd och verktyg och5. Förmåga att uppskatta utveckling- och en gemensam begreppsapparat förvaltningskostnader på ett korrekt sätt 12. Kompetenta projektledare och beprövade6. Förmåga att identifiera, värdera, mäta, metoder för utvecklingsarbete och prognostisera och följa upp nyttor på ett riskhantering ka korrekt och effektivt sätt ån gs mg pp! fra u gt hur öljas tidi och f äm s Best mäta
 43. 43. Förslag på agendaUppdrag och bakgrundRamverketNyttorealisering i ett sammanhangTillämpning av nyttorealiseringImplementeringFortsatt arbete
 44. 44. Färdigställande pågårUppdatering• Inarbetning av remissynpunkter• K/N-strukturer• Samverkan över organisationsgränser där K/N fördelar sig olika Riskperspektiv• Beslutsprocess• Införandeplan (resurser och prioritering)• Kalkylmodeller & mallar• Exempel• Mätetal

×