Yearbook2007

4,659 views

Published on

Published in: Business
0 Comments
2 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
4,659
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
261
Actions
Shares
0
Downloads
50
Comments
0
Likes
2
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Yearbook2007

 1. 1. ªÌÍªÕ ¯Ã Ìîíãîë Óëñûí ýäèéí çàñàã, íèéãìèéí ¿íäñýí ¿ç¿¿ëýëòèéã ºìíºõ îíóóäûíõòàéçýðýãö¿¿ëýí õàðóóëñàí ñòàòèñòèêèéí æèëèéí ýìõòãýëèéã ¯íäýñíèé ñòàòèñòèêèéí õîðîî1960 îíîîñ õîéø æèë á¿ð ãàðãàæ áàéãàà þì. Òóñ óëñûí ýäèéí çàñàã, íèéãìèéí õºãæèëòýéóÿëäàí ýíýõ¿¿ ýìõòãýëèéí ¿ç¿¿ëýëòèéí õ¿ðýý ºðãºæèí áàÿæñààð áàéãàà áèëýý. Ñòàòèñòèêèéí ¿ç¿¿ëýëò, àðãà÷ëàëûã îëîí óëñûí íèéòëýã ñòàíäàðò, õýì õýìæýýíäíèéö¿¿ëýõ àæëûã òîäîðõîé ¿å øàòòàéãààð ã¿éöýòãýæ áàéíà. Ñòàòèñòèêèéí ýìõòãýëèéã õýðýãëýã÷äýä îéëãîìæòîé, õ¿ðòýýìæòýé áîëãîõ çîðèëãîîð¿íäñýí ãîë ¿ç¿¿ëýëòèéí àðãà÷ëàë, íýð òîìú¸îíû òàéëáàðûã òóõàéí á¿ëýã á¿ðèéí ºìíºîðóóëæ, çàðèì íýìýëò òîäîòãîë òàéëáàð õèéñýí áîëíî. Ñòàòèñòèêèéí 2007 îíû ýìõòãýëä õ¿íèé õºãæëèéí èíäåêñ, õ¿¿õýä õºãæèë, àæèëýðõëýëòèéí ñóäàëãààíû ¿ç¿¿ëýëò, 2005 îíû ã¿éöýòãýëýýð áàéãóóëñàí ñàëáàð õîîðîíäûíòýíöýë, íººö àøèãëàëòûí õ¿ñíýãò, ñàíõ¿¿ãèéí çàõ çýýëèéí çàðèì ¿ç¿¿ëýëòèéã øèíýýðíýìæ îðóóëëàà. Õýðýãëýã÷äýä çîðèóëàí æèë á¿ðèéí ñòàòèñòèêèéí ýìõòãýëýýñ ãàäíà, Ìîíãîë Óëñçàõ çýýëä ñòàòèñòèêèéí ýìõòãýë 1998-2002 îí, Ìîíãîë Óëñûí õ¿í àì XX çóóíä, ýäèéíçàñàã, íèéãìèéí áàéäëûí òàëààðõ ñàð á¿ðèéí áþëëåòåíü, òàíèëöóóëãà áîëîí àæèëëàõõ¿÷èí, õ¿¿õäèéí õºäºëìºð, ºðõèéí îðëîãî, çàðëàãà, àìüæèðãààíû ò¿âøíèé ò¿¿âýðñóäàëãààíû íýãäñýí òàéëàí /2002-2003 îí/, õºãæëèéí áýðõøýýëòýé èðãýäèéí íýã óäààãèéíá¿ðòãýë, ò¿¿âýð ñóäàëãàà /2004 îí/, íºõºí ¿ðæèõ¿éí ýð¿¿ë ìýíäèéí ñóäàëãàà /2003 îí/,îðîëöîîíû àðãààð ÿäóóðëûí áàéäàëä õèéñýí ä¿í øèíæèëãýý ñýäýâò ò¿¿âýð ñóäàëãàà, àæàõóéí íýãæ, áàéãóóëëàãûí òîîëëîãûí òàéëàí 2006, õ¿¿õýä õºãæèë ñóäàëãààíû òàéëàí 2005,Ìîíãîë Óëñûí õ¿í àìûí äîòîîä øèëæèõ õºäºë㺺íèé òàéëàí 2007 çýðýã òºðºëæñºíñóäàëãààíû òàéëàíã ýìõòãýí ãàðãàñàí áîëíî. Ìîíãîë Óëñûí ýäèéí çàñãèéí ¿íäñýí ãîë ñàëáàðûí íýã áîëîõ ìàë àæ àõóéí¿éëäâýðëýëèéí öàð õ¿ðýýã òîäîðõîéëîõ ¿íäýñ áîëñîí ìàë òîîëëîãûí ¿ð ä¿íã òóñãàé íîìáîëãîí õýâëýí ãàðãàñàí. ̺í ñàð á¿ðèéí áþëëåòåíü, æèëèéí ýìõòãýë, ýäèéí çàñãèéí áóñàäãîë ¿ç¿¿ëýëòèéã áàãòààñàí âåá õóóäñûã àøèãëàí, àëü ÷ õýðýãëýã÷ ìàíàéä õàíäàí ñîíèðõñîíìýäýýëëýý àâàõ áîëîìæòîé ãýäãèéã äóðäàõàä òààòàé áàéíà. Ìîíãîë Óëñûí ¯íäýñíèé ñòàòèñòèêèéí õîðîîíîîñ õýâëýí ãàðãàæ áàéãààñòàòèñòèêèéí æèëèéí ýìõòãýëèéí òàëààð áîëîí ò¿¿íòýé õîëáîãäñîí ñóäàëãàà, òîîí¿ç¿¿ëýëòèéí òóõàé äýëãýðýíã¿é ìýäýýëëèéã ñîíèðõñîí õýí áîëîâ÷ ººðèéí ñàíàë, õ¿ñýëòýýìàíàé õàÿãààð èð¿¿ëáýë áèä äóðòàéÿà õ¿ëýýí àâ÷ õàìòðàí àæèëëàõàä áýëýí áàéíà. ÌÎÍÃÎË ÓËÑÛÍ ¯ÍÄÝÑÍÈÉ ÑÒÀÒÈÑÒÈÊÈÉÍ ÕÎÐÎÎÍÛ ÄÀÐÃÀ Ï.ÁßÌÁÀÖÝÐÝÍ 3
 2. 2. PREFACE The National Statistical Office has been producing Statistical Yearbook of Mongolia,showing social and economic indicators of Mongolia along with their respective time series,since 1960. Due to the development of the socio-economic situation of Mongolia, the frameworkof indicators for the yearbook has been expanded. Steps to harmonize statistical indicators and methodologies with international commonstandards are being undertaken. In order to make the yearbook accessible and available to the users, there areexplanations of methodologies and technical terms on core indicators for each section. In addition,some additional notes are included in the yearbook. Human development indexes, some new indicators from child development survey andemployment survey, Input and Output Table and Supply and Use Table complied for 2005, andon financial market are also included in the yearbook of 2007. Apart from the Statistical Yearbook, a number of statistical publications and reports ofspecialized surveys, namely Mongolia in the Market Economy for 1998-2002, Population ofMongolia in the 20th century, Monthly Bulletins and Statistical Reviews on Mongolian Socialand Economic situation, 2002-2003 Reports on Labour Force Survey and Child Labour Survey,Household Income and Expenditure Survey, and Living Standard Measurement Survey, 2004Disability Registration – a sample survey, 2003 Reproductive Health Survey, 2006 ParticipatoryPoverty Assessment in Mongolia, 2006 Report on Establishment Census, 2005 ChildDevelopment Survey, and 2007 Report on Internal Migration of Mongolia have been published. There is a publication published by using results and findings from the livestock census,the core source for identifying scope of production of livestock which is one of major economicindustries of Mongolia. Moreover, it is pleasant to mention that all users are provided access totheir interested information through monthly bulletins and statistical yearbooks, and our websitecontaining other main indicators of the economics. We would welcome any comments and recommendations regarding the statisticalyearbook and any requests for detailed information of interest on relevant statistical surveysand data. P.BYAMBATSEREN CHAIRMAN OF THE NATIONAL STATISTICAL OFFICE OF MONGOLIA4
 3. 3. ÃÀÐ×Èêìíºõ ¿ã 3Ãàð÷èã 6Òîâ÷ òàíèëöóóëãà 22¯ÍÄÑÝÍ ¯Ç¯¯ËÝËÒ 70Á¯ËÝà 1. ÇÀÑÀà ÇÀÕÈÐÃÀÀÍÛ ÍÝÃÆ, ÍÓÒÀà ÄÝÂÑÃÝÐ 711.1 Ìîíãîë óëñûí çàñàã çàõèðãààíû íýãæ, á¿ñ, àéìàã, íèéñëýëýýð, 2007 731.2 Õîò õîîðîíäûí çàìûí óðò, êì 741.3 Òîìîîõîí óóëñ 751.4 Òîìîîõîí ãîë 751.5 Òîìîîõîí íóóð 75Á¯ËÝà 2. ÑÎÍÃÓÓËÜ 762.1 Ìîíãîë óëñûí åðºíõèéëºã÷èéí ñîíãóóëèéí ä¿í 782.2 ÓÈÕ, îðîí íóòãèéí èðãýäèéí õóðëûí ñîíãóóëü 792.3 Ìîíãîë Óëñûí Èõ Õóðëûí ãèø¿¿ä, íàñíû á¿ëãýýð 802.4 Ìîíãîë Óëñûí Èõ Õóðëûí ãèø¿¿ä, ìýðãýæëýýð 802.5 Ñîíãîã÷äûí îðîëöîî 80Á¯ËÝà 3. Õ¯Í ÀÌ 813.1 Ñóóðèí õ¿í àìûí òîî, õ¿éñ, õîò, õºäººãººð, îíû ýöýñò 853.2 Ñóóðèí õ¿í àìûí òîî, íàñíû á¿ëýã, õ¿éñýýð, îíû ýöýñò 853.3 Ñóóðèí õ¿í àìûí òîî, á¿ñ, àéìàã, íèéñëýëýýð, îíû ýöýñò 863.4 Õîò, õºäººãèéí õ¿í àìûí ñóóðèí õ¿í àìä ýçëýõ õóâü, á¿ñ, àéìàã, íèéñëýëýýð, îíû ýöýñò 873.5 ªðõèéí òîî, á¿ñ, àéìàã íèéñëýëýýð, îíû ýöýñò 883.6 ªðõèéí òîî, á¿ñ, àéìàã, íèéñëýë, õîò, õºäººãººð, îíû ýöýñò 893.7 Á¿òýí ºí÷èí õ¿¿õäèéí òîî, á¿ñ, àéìàã, íèéñëýëýýð, îíû ýöýñò 903.8 Õàãàñ ºí÷èí õ¿¿õäèéí òîî, á¿ñ, àéìàã, íèéñëýëýýð, îíû ýöýñò 913.9 16 õ¿ðòýëõ íàñíû 4 áà ò¿¿íýýñ äýýø õ¿¿õýäòýé ºðõèéí òîî, á¿ñ, àéìàã, íèéñëýëýýð, îíû ýöýñò 923.10 Ýìýãòýé òýðã¿¿ëýã÷òýé, ºðõèéí òîî, á¿ñ, àéìàã, íèéñëýëýýð, îíû ýöýñò 933.11 16 õ¿ðòýëõ íàñíû õ¿¿õýäòýé, ãýð á¿ëã¿é ýìýãòýé÷¿¿ä, á¿ñ, àéìàã, íèéñëýëýýð, îíû ýöýñò 943.12 Òºðñºí, íàñ áàðñàí, ãýðëýñýí, ãýðëýëòýý öóöëóóëñàí õ¿íèé òîî, îíû ýöýñò 943.13 1000 õ¿íä íîãäîõ òºðºëò, íàñ áàðàëò, ãýðëýëò, öóöëàëò, îíû ýöýñò 953.14 Òºðºëòèéí êîýôôèöèåíò¿¿ä, íàñíû á¿ëãýýð, îíû ýöýñò 953.15 Òºðñºí, íàñ áàðñàí, ãýðëýñýí, ãýð á¿ë öóöàëñàí õ¿íèé òîî, ¿ð÷ëýãäñýí õ¿¿õäèéí òîî, á¿ñ, àéìàã, 96íèéñëýëýýð, 2007 îíä3.16 1000 õ¿íä íîãäîõ òºðºëò, íàñ áàðàëò, ãýðëýëò, öóöëàëò, ¿ð÷ëýëò, á¿ñ, àéìàã, íèéñëýëýýð, 2007 îíä 973.17 Õ¿í àìûí äóíäàæ íàñëàëò, á¿ñ, àéìàã, íèéñëýëýýð, îíû ýöýñò 983.18 Õ¿í àìûí äóíäàæ íàñëàëò, õ¿éñýýð, îíû ýöýñò 983.19 Òºðñºí õ¿¿õäèéí òîî, õ¿éñýýð, á¿ñ, àéìàã, íèéñëýë, õîò, õºäººãººð, 2007 îíä 993.20 Òºðñºí õ¿¿õäèéí òîî, ýõíèé íàñíû á¿ëãýýð, îíû ýöýñò 993.21 Òºðñºí ýõ÷¿¿äèéí òîî, á¿ñ, àéìàã, íèéñëýëýýð, îíû ýöýñò 1003.22 Òºðñºí ýõ÷¿¿ä, áîëîâñðîëûí ò¿âøèíãýýð, îíû ýöýñò 1003.23 Òºðñºí ýõ÷¿¿äèéí òîî, ãýðëýëòèéí áàéäàë, á¿ñ, àéìàã, íèéñëýë, õîò, õºäººãººð, 2007 îíä 1013.24 1000 õ¿íä íîãäîõ õ¿í àìûí òºðºëò, á¿ñ, àéìàã, íèéñëýëýýð, îíû ýöýñò 1023.25 Íàñ áàðñàí õ¿íèé òîî, áîëîâñðîëûí ò¿âøèíãýýð, îíû ýöýñò 1023.26 Íàñ áàðñàí õ¿íèé òîî, íàñíû á¿ëãýýð, îíû ýöýñò 1033.27 Íàñ áàðñàí õ¿íèé òîî, õ¿éñýýð, á¿ñ, àéìàã, íèéñëýë, õîò, õºäººãººð, 2007 îíä 1043.28 1000 õ¿íä íîãäîõ íàñ áàðàëò, á¿ñ, àéìàã, íèéñëýëýýð 1056
 4. 4. 3.29 Íàñíû á¿ëýã äýõü íàñ áàðàëòûí êîýôôèöèåíò, îíû ýöýñò 1063.30 Á¿ðòã¿¿ëñýí ãýð á¿ë, õ¿éñýýð, íàñíû á¿ëãýýð, îíû ýöýñò 1063.31 Öóöëàëò, ãýð á¿ë áàéñàí õóãàöààãààð, îíû ýöýñò 1073.32 ¯ð÷ë¿¿ëñýí õ¿¿õäèéí òîî, íàñíû á¿ëãýýð, îíû ýöýñò 107Á¯ËÝà 4. ÀÆÈËËÀÕ Õ¯× 1104.1 Õ¿í àìûí àæèë ýðõëýëòèéí ¿ç¿¿ëýëò, îíû ýöýñò 1124.2 Ýäèéí çàñãèéí èäýâõòýé õ¿í àìûí òîî, á¿ñ, àéìàã, íèéñëýëýýð, îíû ýöýñò 1134.3 Àæèëëàã÷äûí òîî, ñàëáàðààð, îíû ýöýñò 1144.4 Àæèëëàã÷äûí òîî, á¿ñ, àéìàã, íèéñëýëýýð, îíû ýöýñò 1154.5 Á¿ðòãýëòýé àæèëã¿é÷¿¿äèéí òîî, õ¿éñ, áîëîâñðîëûí ò¿âøèí, á¿ñ, àéìàã, íèéñëýëýýð, îíû ýöýñò 1164.6 Àæèëã¿éäëèéí ò¿âøèí, á¿ñ, àéìàã, íèéñëýëýýð 1224.7 15 áà ò¿¿íýýñ äýýø íàñíû õ¿í àìûí àæèë ýðõëýëò 1244.8 15 áà ò¿¿íýýñ äýýø íàñíû õ¿í àìûí àæèë ýðõëýëò,çàðèì ¿ç¿¿ëýëò¿¿äýýð 1244.9 Ìîíãîë óëñûí òºðèéí àëáàí õààã÷äûí òîî, òºðèéí àëáàíû àíãèëàëààð, æèë á¿ðèéí 1 ä¿ãýýð ñàðûí 1-íèé 125áàéäëààð4.10 Ìîíãîë óëñûí òºðèéí àëáàí õààã÷äûí òîî, á¿ñ, àéìàã, íèéñëýëýýð, æèë á¿ðèéí 1 ä¿ãýýð ñàðûí 1-íèé 125áàéäëààð4.11 Ìîíãîë óëñûí òºðèéí çàõèðãààíû àëáàí õààã÷äûí òîî, àëáàí òóøààëûí àíãèëàëààð, æèë á¿ðèéí 1 126ä¿ãýýð ñàðûí 1-íèé áàéäëààð4.12 Àæ àõóéí íýãæ áàéãóóëëàãûí àæèëëàã÷äûí ñàðûí äóíäàæ öàëèí, ñàëáàðààð 1274.13 Àæ àõóéí íýãæ áàéãóóëëàãûí àæèëëàã÷äûí ñàðûí äóíäàæ öàëèí, õàðèóöëàãûí õýëáýðýýð 1284.14 Àæ àõóéí íýãæ áàéãóóëëàãûí àæèëëàã÷äûí ñàðûí äóíäàæ öàëèí, àæèë ìýðãýæëèéí àíãèëàëààð 1284.15 Àæ àõóéí íýãæ áàéãóóëëàãûí àæèëëàã÷äûí ñàðûí äóíäàæ öàëèí, ºì÷èéí õýëáýðýýð 129Á¯ËÝà 5. ÄÎÒÎÎÄÛÍ ÍÈÉÒ Á¯ÒÝÝÃÄÝÕ¯¯Í 1305.1 Äîòîîäûí íèéò á¿òýýãäýõ¿¿í(ÄÍÁ), ñàëáàðààð, îíû ¿íýýð 1345.2 Äîòîîäûí íèéò á¿òýýãäýõ¿¿í, ñàëáàðààð, 2005 îíû çýðýãö¿¿ëýõ ¿íýýð 1355.3 ¯íäýñíèé íèéò îðëîãî 1365.4 Äîòîîäûí íèéò á¿òýýãäýõ¿¿íèé æèëèéí öýâýð ºñºëò, áóóðàëò, ñàëáàðààð 1365.5 Äîòîîäûí íèéò á¿òýýãäýõ¿¿íèé ñàëáàðûí á¿òýö, îíû ¿íýýð 1375.6. Õóâèéí õýâøëèéí äîòîîäûí íèéò á¿òýýãäýõ¿¿íä ýçëýõ õóâü, ñàëáàðààð, îíû ¿íýýð 1385.7 Äîòîîäûí íèéò á¿òýýãäýõ¿¿íèé îðëîãûí á¿òýö, îíû ¿íýýð 1385.8 Äîòîîäûí íèéò á¿òýýãäýõ¿¿íèé ýöñèéí àøèãëàëòûí á¿òýö, îíû ¿íýýð 1395.9 Äîòîîäûí íèéò á¿òýýãäýõ¿¿í, á¿ñ, àéìàã, íèéñëýëýýð, ñàëáàðààð, îíû ¿íýýð 1405.10 Äîòîîäûí íèéò á¿òýýãäýõ¿¿í, óëèðëààð, ñàëáàðààð, 2005 îíû çýðýãö¿¿ëýõ ¿íýýð 1415.11 Ñàëáàð õîîðîíäûí 2005 îíû òýíöýë, ¿íäñýí ¿íýýð (14õ14 ñàëáàðààð) 1425.12 ͺºöèéí õ¿ñíýãò, 2005, ¿íäñýí ¿íýýð (14õ14 ñàëáàðààð) 1445.13 Àøèãëàëòûí õ¿ñíýãò, 2005, ¿íäñýí ¿íýýð (14õ14 ñàëáàðààð) 146Á¯ËÝà 6. ÕÝÐÝÃËÝÝÍÈÉ ¯ÍÈÉÍ ÈÍÄÅÊÑ 1486.1 Õýðýãëýýíèé áàðàà, ¿éë÷èëãýýíèé ¿íèéí èíäåêñ 1506.2 Èíôëÿöèéí æèëèéí äóíäàæ ò¿âøèí, 2001-2007 1506.3 Õýðýãëýýíèé áàðàà, ¿éë÷èëãýýíèé ¿íèéí èíäåêñ, áàðààíû á¿ëãýýð 1516.4 Õýðýãëýýíèé áàðàà, ¿éë÷èëãýýíèé ¿íèéí èíäåêñ, ñàðûí ººð÷ëºëò, áàðààíû á¿ëãýýð 1526.5 Óëààíáààòàð õîòûí çàðèì áàðàà, ¿éë÷èëãýýíèé æèëèéí äóíäàæ ¿íý 1536.6 Õýðýãëýýíèé áàðàà, ¿éë÷èëãýýíèé ¿íèéí èíäåêñ, á¿ëãýýð, àéìãààð 1556.7 Ãîë íýðèéí çàðèì áàðààíû äóíäàæ ¿íý, àéìãààð 157Á¯ËÝà 7. ̪Íê, ÑÀÍÕ¯¯ 1597.1 ̺íãºíèé íèéë¿¿ëýëò 1637.2 Ãàäààä âàëþòûí öýâýð àëáàí íººö 1637.3 Çýýëèéí ºðèéí ¿ëäýãäýë 1637.4 Õàäãàëàìæ, çýýëèéí õ¿¿ 1647.5 Çýýëèéí ºðèéí ¿ëäýãäýë, á¿ñ, àéìàã, íèéñëýëýýð 165 7
 5. 5. 7.6 Èðãýäèéí õàäãàëàìæèéí ¿ëäýãäýë, á¿ñ, àéìàã, íèéñëýëýýð 1667.7 ×àíàðã¿é çýýëèéí ºðèéí ¿ëäýãäýë, á¿ñ, àéìàã, íèéñëýëýýð 1677.8 Ãàäààä âàëþòûí õàíø 1687.9 ¯íýò öààñíû çàõ çýýëèéí ¿íäñýí ¿ç¿¿ëýëò 1697.10 Çàõ çýýëèéí ¿íýëãýý õàìãèéí ºíäºðòýé áàéñàí 30 êîìïàíè, 2007 1707.11 ¯íýò öààñ íü èäýâõòýé àðèëæèãäñàí 30 êîìïàíè, 2007 1717.12 Õóâüöààíû àðèëæààíû ¿ç¿¿ëýëò 1717.13 Çàñãèéí ãàçðûí áîíäûí àðèëæàà 1727.14 Êîìïàíèé áîíäûí àðèëæàà 1727.15 Äààòãàëûí áàéãóóëëàãûí ¿íäñýí ¿ç¿¿ëýëò 1737.16 Áàíê áóñ ñàíõ¿¿ãèéí áàéãóóëëàãûí ¿íäñýí ¿ç¿¿ëýëò 1737.17 Õàäãàëàìæ çýýëèéí õîðøîîäûí ¿íäñýí ¿ç¿¿ëýëò 173Á¯ËÝà 8. ÓËÑÛÍ ÍÝÃÄÑÝÍ ÒªÑªÂ 1748.1 Ìîíãîë óëñûí íýãäñýí òºñâèéí îðëîãî, íýð òºðëèéí àíãèëëààð, îíû ¿íýýð 1768.2 Ìîíãîë óëñûí òºñâèéí îðëîãî, íýð òºðëèéí àíãèëàëààð, îíû ¿íýýð 1778.3 Îðîí íóòãèéí òºñâèéí îðëîãî, íýð òºðëèéí àíãèëàëààð, îíû ¿íýýð 1788.4 Ìîíãîë óëñûí íýãäñýí òºñâèéí çàðëàãà, íýð òºðëèéí àíãèëàëààð, îíû ¿íýýð 1798.5 Ìîíãîë óëñûí òºñâèéí çàðëàãà, íýð òºðëèéí àíãèëàëààð, îíû ¿íýýð 1808.6 Îðîí íóòãèéí òºñâèéí çàðëàãà, íýð òºðëèéí àíãèëàëààð, îíû ¿íýýð 1818.7 Îðîí íóòãèéí òºñâèéí îðëîãî, á¿ñ, àéìàã, íèéñëýëýýð, îíû ¿íýýð 1828.8 Îðîí íóòãèéí òºñâèéí çàðëàãà, á¿ñ, àéìàã, íèéñëýëýýð, îíû ¿íýýð 1838.9 Óëñûí òºñ⺺ñ îðîí íóòãèéí òºñºâò îëãîñîí ñàíõ¿¿ãèéí äýìæëýã, á¿ñ, àéìàã, íèéñëýëýýð, îíû ¿íýýð 1848.10 Îðîí íóòãèéí òºñ⺺ñ óëñûí òºñºâò òºâëºð¿¿ëñýí îðëîãî, àéìàã, íèéñëýëýýð, îíû ¿íýýð 1848.11 Óëñûí íýãäñýí òºñâèéí çàðëàãà, òºñâèéí åðºíõèéëºí çàõèðàã÷ààð, îíû ¿íýýð 185Á¯ËÝà 9. ժЪÍê ÎÐÓÓËÀËÒ, ÁÀÐÈËÃÀ 1879.1 Õºðºí㺠îðóóëàëò, òåõíîëîãèéí á¿òýö, ñàíõ¿¿æèëòèéí ýõ ¿¿ñâýðýýð, îíû ¿íýýð 1899.2 Áàðèëãà óãñðàëò, èõ çàñâàðûí àæèë, îíû ¿íýýð 1899.3 Áàðèëãà óãñðàëò, èõ çàñâàðûí àæëûí á¿òýö, òºð뺺ð 1909.4 Àøèãëàëòàíä îðóóëñàí ¿íäñýí õºðºí㺠1909.5 Äîòîîäûí áàðèëãûí áàéãóóëëàãûí ã¿éöýòãýñýí áàðèëãà óãñðàëò, èõ çàñâàðûí àæèë, á¿ñ, àéìàã, 191íèéñëýëýýð, îíû ¿íýýð9.6 Áàðèëãûí áàéãóóëëàãûí á¿ëýãëýëò 1919.7 Áàðèëãûí ãîë íýðèéí ìàòåðèàëûí ¿íý, óëñààð, óëèðàë, æèëèéí äóíäàæ ¿íýýð 192Á¯ËÝà 10. ժĪª ÀÆ ÀÕÓÉ 19310.1 պ人 àæ àõóéí íèéò á¿òýýãäýõ¿¿íèé ¿éëäâýðëýëò 19710.2 պ人 àæ àõóéí ãîë íýð òºðëèéí á¿òýýãäýõ¿¿íèé ¿éëäâýðëýëò 19710.3 Íýã õ¿íä íîãäîõ õºäºº àæ àõóéí ãîë íýðèéí á¿òýýãäýõ¿¿í 19810.4 Ìàë, òýæýýâýð àìüòäûí òîî 19810.5 Ìàëûí òîî, á¿ñ, àéìàã, íèéñëýë, òºð뺺ð, îíû ýöýñò 19910.6 Õýýëòýã÷ ìàëûí òîî, á¿ñ, àéìàã, íèéñëýë, òºð뺺ð 20610.7 Ìàëûí òîî òîëãîéí äýýä õýìæýý, òºð뺺ð, îíîîð 20710.8 Öýâýð, ýðëèéç, íóòãèéí øèëäýã îìãèéí áîëîí ñàéæðóóëñàí íóòãèéí ¿¿ëäðèéí ìàëûí òîî, òºð뺺ð 20710.9 Òºë áîéæèëò, òºð뺺ð 20810.10 Ç¿é áóñààð õîðîãäñîí òîì ìàëûí òîî, òºð뺺ð 20810.11 Õ¿íñýíä õýðýãëýñýí ìàëûí òîî, òºð뺺ð 20910.12 Ìàëûí òîîãîîð, òºð뺺ð 2007 îíä ýõíèé òàâàí áàéðò îðñîí àéìàã, ñóì, ìàëûí òºð뺺ð 21010.13 Ìàë÷èí ºðõèéí òîî, á¿ñ, àéìàã, íèéñëýëýýð 21210.14 Ìàë÷äûí òîî, á¿ñ, àéìàã, íèéñëýëýýð 21310.15 Ìàë÷äûí íàñíû á¿òýö 21310.16 Õóâèéí ìàëòàé ºðõèéí á¿ëýãëýëò, ìàëûí òîîãîîð 21410.17 Ìàë÷èí ºðõèéí á¿ëýãëýò, ìàëûí òîîãîîð, 2007 21410.18 Ìàë÷èí ºðõèéí çàðèì ¿ç¿¿ëýëò 21510.19 Ìàë÷èí ºðõèéí çàðèì ¿ç¿¿ëýëò, á¿ñ, àéìàã, íèéñëýëýýð, 2007 21510.20 պ人 àæ àõóéí ìýðãýæèëòíèé òîî, ìýðãýæëèéí òºð뺺ð 21610.21 պ人 àæ àõóéí òåõíèêèéí òîî, òºð뺺ð 21610.22 Ìàëûí õàøààíû òîî, áàãòààìæ, òºð뺺ð 2168
 6. 6. 10.23 Óñò öýãèéí òîî, òºð뺺ð 21610.24 Ìàëûí õàëäâàðò ºâ÷íººñ óðüä÷èëàí ñýðãèéëýõ àðãà õýìæýýíä õàìðàãäñàí ìàëûí òîî, çàðäàë 21710.25 Õàëäâàðò ºâ÷èí, ïàðàçèòòàõ ºâ÷íººð ºâ÷èëñºí, ýäãýðñýí ìàëûí òîî 21710.26 պ人 àæ àõóéí ýäýëáýð ãàçàð 21810.27 Òàðèàëñàí òàëáàé, á¿ñ, àéìàã, íèéñëýë, óðãàìëûí òºð뺺ð 21810.28 Õóðààñàí íèéò óðãàö, óðãàìëûí òºð뺺ð 22310.29 Íýã ãà òàëáàéãààñ õóðààñàí óðãàö, óðãàìëûí òºð뺺ð 22310.30 Õóðààñàí óðãàö, á¿ñ, àéìàã, íèéñëýë, óðãàìëûí òºð뺺ð 22410.31 Íýã ãà òàëáàéãààñ õóðààñàí ¿ð òàðèà, òºìñ, á¿ñ, àéìàã, íèéñëýëýýð 22810.32 Áàéãàëèéí õàäëàí, áýëòãýñýí òýæýýë, òºð뺺ð 23010.33 Ìàëûí òýæýýë, á¿ñ, àéìàã, íèéñëýëýýð, òýæýýëèéí íýãæýýð 23010.34 Ìàëûí òýæýýë, á¿ñ, àéìàã, íèéñëýë, òºð뺺ð 231Á¯ËÝà 11. ÀÆ ¯ÉËÄÂÝÐ 23611.1 Àæ ¿éëäâýðèéí íèéò ¿éëäâýðëýëò, ñàëáàð, äýä ñàëáàðààð, îíû ¿íýýð 23811.2 Àæ ¿éëäâýðèéí íèéò ¿éëäâýðëýëòèéí ñàëáàðûí á¿òýö, ñàëáàð, äýä ñàëáàðààð 23911.3 Àæ ¿éëäâýðèéí íèéò ¿éëäâýðëýëò, àæèëëàã÷äûí òîîíû á¿ëãýýð, îíû ¿íýýð 24011.4 Àæ ¿éëäâýðèéí íèéò ¿éëäâýðëýëò, ñàëáàð, äýä ñàëáàðààð, 2005 îíû çýðýãö¿¿ëýõ ¿íýýð 24011.5 Àæ ¿éëäâýðèéí á¿òýýãäýõ¿¿íèé áîðëóóëàëò, àéìàã, íèéñëýëýýð, îíû ¿íýýð 24111.6 Àæ ¿éëäâýðèéí ãîë íýðèéí á¿òýýãäýõ¿¿íèé ¿éëäâýðëýëò 24211.7 Íýã õ¿íä íîãäîõ àæ ¿éëâýðèéí çàðèì íýðèéí á¿òýýãäýõ¿¿íèé ¿éëäâýðëýëò 24511.8 Àæ ¿éëäâýðèéí ñàëáàðûí íýã àæèëëàã÷èä íîãäîõ íýìýãäñýí ºðòºã (õºäºëìºðèéí á¿òýýìæ), ñàëáàð, äýä 246ñàëáàðààð, 2005 îíû çýðýãö¿¿ëýõ ¿íýýð11.9 Öàõèëãààí ýð÷èì õ¿÷íèé áàëàíñ 24711.10 Í¿¿ðñíèé áàëàíñ 24811.11 Äóëààíû áàëàíñ 249Á¯ËÝà 12. ÒÝÝÂÝÐ 25012.1 Á¿õ òºðëèéí òýýâðèéí ¿íäñýí ¿ç¿¿ëýëò, òºð뺺ð 25212.2 Àâòî ìàøèíû òîî, òºð뺺ð 25212.3 Àâòî ìàøèíû òîî, á¿ñ, àéìàã, íèéñëýëýýð 25312.4 Òºìºð çàìûí òýýâðèéí ¿íäñýí ¿ç¿¿ëýëò 25412.5 Àâòî òýýâðèéí ¿íäñýí ¿ç¿¿ëýëò 25412.6 Èðãýíèé àãààðûí òýýâðèéí ¿íäñýí ¿ç¿¿ëýëò 25512.7 Ñàéæðóóëñàí àâòî çàìûí óðò, êì 255Á¯ËÝà 13. ÕÀÐÈËÖÀÀ ÕÎËÁÎÎ 25613.1 Õàðèëöàà õîëáîîíû ñàëáàðûí ¿íäñýí ¿ç¿¿ëýëò 25813.2 Õîëáîî, øóóäàíãèéí ¿éë÷èëãýýíèé ¿ç¿¿ëýëò, íýð òºð뺺ð 25913.3 Ñóóðèí òåëåôîí öýãèéí òîî, á¿ñ, àéìàã, íèéñëýëýýð 259Á¯ËÝà 14. ÃÀÄÀÀÄ ÕÓÄÀËÄÀÀ 26014.1 Íèéò ýðãýëò, óëñààð, îíû ¿íýýð 26514.2 Ýêñïîðò, óëñààð, îíû ¿íýýð 26614.3 Èìïîðò, óëñààð, îíû ¿íýýð 26714.4 Ýêñïîðò, èìïîðò, á¿ñýýð, îíû ¿íýýð 26814.5 Ýêñïîðòûí ãîë íýðèéí áàðàà 26914.6 Èìïîðòûí ãîë íýðèéí áàðàà 27014.7 Ýêñïîðòûí á¿òýö, áàðààíû á¿ëãýýð 27414.8 Èìïîðòûí á¿òýö, áàðààíû á¿ëãýýð 27514.9 Ãàäààä õóäàëäààíû ¿íèéí èíäåêñ, áàðààíû ãîë á¿ëãýýð 27614.10 Ãàäààä õóäàëäààíû èíäåêñ, õóäàëäààíû íºõöëèéí èíäåêñ 27614.11 Ãàäààä õóäàëäààíû áèåò õýìæýýíèé èíäåêñ, áàðààíû ãîë á¿ëãýýð 27714.12 Ýêñïîðò, èìïîðò, áàðààíû á¿ëãýýð, îëîí óëñûí õóäàëäààíû ñòàíäàðò àíãèëàëààð 27714.13 Òºëáºðèéí òýíöýë 279 9
 7. 7. Á¯ËÝà 15. ÕÓÄÀËÄÀÀ, ÍÈÉÒÈÉÍ ÕÎÎË, ÇÎ×ÈÄ ÁÓÓÄÀË 28015.1 Õóäàëäààíû ñàëáàðûí íèéò áîðëóóëàëò,¿éëäâýðëýëò, îíû ¿íýýð 28215.2 Íýã õóäàëäààíû öýãò íîãäîõ õ¿íèé òîî, á¿ñ, àéìàã, íèéñëýëýýð, îíû ýöýñò 28215.3 Íèéòèéí õîîë, Çî÷èä áóóäëûí ñàëáàðûí íèéò ¿éëäâýðëýëò, îíû ¿íýýð 28315.4 Íèéòèéí õîîë, çî÷èä áóóäëûí ñàëáàðûí íèéò àæèëëàã÷äûí òîî, îíû ýöýñò 283Á¯ËÝà 16. ÎÐÎÍ ÑÓÓÖ, ÍÈÉÒÈÉÍ ÀÆ ÀÕÓÉ 28416.1 Îðîí ñóóö 28616.2 Õîò, íèéòèéí àæ àõóéí ¿éë÷èëãýýíèé öýãèéí òîî, á¿ñ, àéìàã, íèéñëýëýýð 287Á¯ËÝà 17. ÀßËÀË ÆÓÓË×ËÀË 28917.1 Óëñûí õèëýýð íýâòýðñýí ãàäààä, äîòîîäûí çîð÷èã÷äûí òîî, áîîìòîîð 29117.2 Óëñûí õèëýýð îðñîí ãàäààä, äîòîîäûí çîð÷èã÷äûí òîî, àÿëàëûí çîðèëãîîð, 2007 29217.3 Óëñûí õèëýýð îðñîí æóóë÷äûí òîî, óëñààð 29217.4 Óëñûí õèëýýð íýâòýðñýí ãàäààäûí çîð÷èã÷äûí òîî, óëñààð 29317.5 Óëñûí õèëýýð íýâòýðñýí ãàäààäûí çîð÷èã÷äûí á¿òýö, àÿëàëûí çîðèëãî, á¿ñ íóòãààð, 2007 29317.6 Óëñûí õèëýýð ãàðñàí äîòîîäûí çîð÷èã÷äûí òîî, áîîìò, àÿëàëûí çîðèëãîîð, 2007 29417.7 Àÿëàë æóóë÷ëàëûí ¿éë àæìëëàãàà ýðõýëæ áóé àæ àõóéí íýãæ, áàéãóóëëàãà, àæèëëàã÷äûí òîî, îíû 294ýöýñòÁ¯ËÝà 18. ªÐÕÈÉÍ ÎÐËÎÃÎ, ÇÀÐËÀÃÀ, Õ¯Í ÀÌÛÍ ÀÌÜÆÈÐÃÀÀÍÛ ÄÎÎÄ Ò¯ÂØÈÍ 29518.1 Íýã ºðõèéí ñàðûí äóíäàæ îðëîãî, õîò õºäººãººð, îíû ¿íýýð 29918.2 Íýã ºðõèéí ñàðûí äóíäàæ îðëîãûí á¿òýö 29918.3 Íýã ºðõèéí ñàðûí äóíäàæ çàðëàãà, õîò õºäººãººð, îíû ¿íýýð 30018.4 Íýã ºðõèéí ñàðûí äóíäàæ çàðëàãûí á¿òýö 30018.5 Íýã õ¿íä ñàðä íîãäîõ õ¿íñíèé çàðèì á¿òýýãäýõ¿¿íèé óëñûí äóíäàæ õýðýãëýý, æèøñýí õ¿íýýð, õîòõºäººãººð 30118.6 Íýã õ¿íèé õîíîãò õýðýãëýñýí õ¿íñíèé á¿òýýãäýõ¿¿íèé èë÷ëýã, íàéðëàãà, æèøñýí õ¿íýýð, õîò 301õºäººãººð18.7 Õ¿í àìûí àìüæèðãààíû äîîä ò¿âøèí, íýã õ¿íä ñàðä íîãäîõîîð, á¿ñ íóòãààð 30218.8 ßäóóðëûí ¿íäñýí ¿ç¿¿ëýëò, õîò, õºäººãººð , ÀÒÒÑ, ªÎÇÑ 30218.9 ßäóóðëûí ¿íäñýí ¿ç¿¿ëýëò, á¿ñ, õîò, õºäºº, ñóóðüøëààð, ªÎÇÑ, 2006 30218.10 "Òîãòâîðòîé àìüæèðãàà" òºñëèéí õ¿ðýýíä ýð¿¿ë ìýíä, áîëîâñðîë, äýä á¿òöèéã ñàéæðóóëàõ 304÷èãëýëýýð õèéñýí õºðºí㺠îðóóëàëò, á¿ñ, àéìàã, íèéñëýëýýð18.11 "Òîãòâîðòîé àìüæèðãàà" òºñ뺺ñ áýë÷ýýðèéí ìàë àæ àõóéí ýðñäëèéã áóóðóóëàõ ÷èãëýëýýð 308õèéãäñýí õºðºí㺠îðóóëàëò , àéìãààð18.12 "Òîãòâîðòîé àìüæèðãàà" òºñëèéí õ¿ðýýíä áè÷èë ñàíõ¿¿ãèéí õºãæëèéí ñàíãààñ îëãîñîí çýýë, á¿ñ, 310àéìàã, íèéñëýëýýðÁ¯ËÝà 19. ÁÎËÎÂÑÐÎË, ØÈÍÆËÝÕ ÓÕÀÀÍ, ÑΨË, ÓÐËÀà 31119.1 Á¿õ øàòíû ñóðãàëòûí áàéãóóëëàãûí òîî, õè÷ýýëèéí æèëèéí ýõíèé áàéäëààð 31319.2 Á¿õ øàòíû ñóðãàëòûí áàéãóóëëàãàä ñóðàëöàã÷äûí òîî, õè÷ýýëèéí æèëèéí ýõíèé áàéäëààð 31319.3 Á¿õ øàòíû áîëîâñðîëûí ñóðãàëòûí áàéãóóëëàãûã òºãñºã÷èä, õè÷ýýëèéí æèëèéí ýõíèé áàéäëààð 31419.4 Á¿õ øàòíû ñóðãàëòûí áàéãóóëëàãûí áàãø íàðûí òîî, õè÷ýýëèéí æèëèéí ýõíèé áàéäëààð 31419.5 Åðºíõèé áîëîâñðîëûí ñóðãóóëèéí çàðèì ¿ç¿¿ëýëò¿¿ä 31519.6 Äîòîîäûí èõ, äýýä ñóðãóóëü, êîëëåæèä ñóðàëöàã÷èä, òºãñºã÷èä, ìýðãýæëèéí ÷èãëýëýýð 31619.7 Åðºíõèé áîëîâñðîëûí ñóðãóóëèéí òîî, á¿ñ, àéìàã, íèéñëýëýýð 31719.8 Åðºíõèé áîëîâñðîëûí ñóðãóóëüä ºäðººð ñóðàëöàã÷èä, á¿ñ, àéìàã, íèéñëýëýýð 31819.9 Åðºíõèé áîëîâñðîëûí ñóðãóóëèéí íýã áàãøèä íîãäîõ ñóðàã÷èä, á¿ñ, àéìàã, íèéñëýëýýð 31919.10 Åðºíõèé áîëîâñðîëûí ñóðãóóëèéí áàãø íàðûí òîî, á¿ñ, àéìàã, íèéñëýëýýð 32019.11 Åðºíõèé áîëîâñðîëûí ñóðãóóëèéã ºäðººð òºãñºã÷èä, á¿ñ, àéìàã, íèéñëýëýýð 32119.12 Åðºíõèé áîëîâñðîëûí ñóðãóóëèéí 1-ð àíãèä ýëñýã÷èä, á¿ñ, àéìàã, íèéñëýëýýð 32219.13 Åðºíõèé áîëîâñðîëûí ñóðãóóëèéí äîòóóð áàéðàíä àìüäàðäàã ñóðàëöàã÷èä, á¿ñ, àéìàã, 323íèéñëýëýýð19.14 Ñóðãóóëèéí ºìíºõ íàñíû õ¿¿õäèéí áàéãóóëëàãà, õ¿¿õäèéí òîî, õè÷ýýëèéí æèëèéí ýõíèé áàéäëààð 32410
 8. 8. 19.15 Á¿õ øàòíû ñóðãóóëüä ñóðàëöàã÷èä, 1000 õ¿íä íîãäîõ 32419.16 Õàìðàí ñóðãàëòûí áîõèð æèí, õóâèàð, á¿ñ, àéìàã, íèéñëýëýýð, 2007-2008 îíû õè÷ýýëèéí æèëä 32519.17 Öýöýðëýã, áàãø íàðûí òîî, á¿ñ, àéìàã, íèéñëýëýýð 32619. Öýöýðëýã, ßñëèéí õ¿¿õäèéí òîî, á¿ñ, àéìàã, íèéñëýëýýð 32719.19 Áîëîâñðîëûí ñàëáàðûí çàðäàë, îíû ¿íýýð 32719.20 Øèíæëýõ óõààíû ñàëáàðûí ¿íäñýí ¿ç¿¿ëýëò 32819.21 Ýðäìèéí çýðýã öîëòîé ¿íäñýí àæèëëàã÷èä, îíû ýöýñò 32819.22 Óëñûí òºñ⺺ñ ñàíõ¿¿æèãäñýí ýðäýì øèíæèëãýýíèé àæëûí òîî 32819.23 Íèéòèéí íîìûí ñàí 32819.24 Íèéòèéí íîìûí ñàíãèéí òîî, á¿ñ, àéìàã, íèéñëýëýýð 32919.25 Óëñûí ñî¸ë, óðëàãèéí áàéãóóëëàãûí àæèëëàã÷äûí òîî, òºð뺺ð 32919.26 Íèéòèéí íîìûí ñàíãèéí ñóóäëûí òîî, á¿ñ, àéìàã, íèéñëýëýýð 33019.27 Íèéòèéí íîìûí ñàíãèéí áàéíãûí óíøèã÷äûí òîî, á¿ñ, àéìàã, íèéñëýëýýð 33119.28 Ìýðãýæëèéí óðëàãèéí áàéãóóëëàãûí òîãëîëò, ¿çýã÷äèéí òîî, á¿ñ, àéìàã, íèéñëýëýýð 33219.29 Ìóçåéí ¿çâýð, ¿çýã÷èä, á¿ñ, àéìàã, íèéñëýëýýð 33319.30 Ñî¸ëûí òºâèéí òîî, á¿ñ, àéìàã, íèéñëýëýýð 33419.31 Ñî¸ëûí òºâèéí ñóóäëûí òîî, á¿ñ, àéìàã, íèéñëýëýýð 33519.32 Ñ¿ì õèéäèéí òîî, øàøíû òºð뺺ð, á¿ñ, àéìàã, íèéñëýëýýð, îíû ýöýñò 33619.33 Àæèëëàãñäûí òîî, øàøíû òºð뺺ð, á¿ñ, àéìàã, íèéñëýëýýð, îíû ýöýñò 33719.34 Õóðëûí ëàì íàðûí òîî, øàøíû òºð뺺ð, á¿ñ, àéìàã, íèéñëýëýýð, îíû ýöýñò 33819.35 Øàøíû ñóðãóóëüä ñóðàëöàã÷äûí òîî, øàøíû òºð뺺ð, á¿ñ, àéìàã, íèéñëýëýýð, îíû ýöýñò 33919.36 Ãýðýýð íîì çààëãàäàã õ¿¿õäèéí òîî, øàøíû òºð뺺ð, á¿ñ, àéìàã, íèéñëýëýýð, îíû ýöýñò 34019.37 Øàøíû ñóðãóóëü äàöàíä ñóðàëöàã÷èä áîëîí ãýðýýð íîì çààëãàäàã õ¿¿õäèéí òîî, íàñíû 340àíãèëëààð, îíû ýöýñòÁ¯ËÝà 20. Õ¯Í ÀÌÛÍ ÝЯ¯Ë ÌÝÍÄ, ÍÈÉÃÌÈÉÍ ÄÀÀÒÃÀË, ÕÀËÀÌÆ 34120.1 Ýð¿¿ë ìýíäèéí áàéãóóëëàãûí òîî 34520.2 Ýìíýëãèéí îðíû òîî, òºð뺺ð, îíû ýöýñò 34520.3 Ýð¿¿ë ìýíäèéí áàéãóóëëàãûí àæèëëàã÷äûí òîî, ìýðãýæëèéí ÷èãëýëýýð 34620.4 Èõ ýì÷èéí òîî, á¿ñ, àéìàã, íèéñëýëýýð 34720.5 Ýì ç¿é÷äèéí òîî, á¿ñ, àéìàã, íèéñëýëýýð 34820.6 Ýìíýëãèéí äóíä ìýðãýæèëòíèé òîî, ìýðãýæëýýð 34920.7 Íýã èõ ýì÷èä íîãäîõ õ¿íèé òîî, á¿ñ, àéìàã, íèéñëýëýýð 34920.8 Íýã ñóâèëàã÷èä íîãäîõ õ¿íèé òîî, á¿ñ, àéìàã íèéñëýëýýð 35020.9 Ýìíýëýãò õýâòýæ ýì÷ë¿¿ëñýí ºâ÷òºíèé òîî, á¿ñ, àéìàã, íèéñëýëýýð 35120.10 Á¿ðòãýãäñýí õàëäâàðò ºâ÷èí, ºâ÷íèé àíãèëàëààð, á¿ñ, àéìàã, íèéñëýëýýð 35220.11 Àìüä òºðñºí õ¿¿õäèéí òîî, õ¿éñ, òºðºõ ¿åèéí æèí, á¿ñ, àéìàã, íèéñëýëýýð, îíû ýöýñò 35320.12 Íàñ áàðñàí õ¿íèé òîî, ºâ÷íèé àíãèëàëààð, õ¿éñýýð, îíû ýöýñò 35520.13 Íÿëõñûí ýíäýãäýë (àìüä òºðñºí 1000 õ¿¿õýä òóòàìä íîãäîõ), á¿ñ, àéìàã, íèéñëýëýýð 35620.14 Òºðºõèéí óëìààñ ýíäñýí ýõèéí òîî, á¿ñ, àéìàã, íèéñëýëýýð 35720.15 ¯ð õºíäºëòèéí òîî, á¿ñ, àéìàã, íèéñëýëýýð 35820.16 Ýð¿¿ë ìýíäèéí ñàëáàðûí çàðäàë, îíû ýöýñò 35820.17 Ýìíýëýãò õýâòýí ýì÷ë¿¿ëýã÷äèéí ºâ÷ëºë (10000 õ¿í àìä íîãäîõ), ºâ÷ëºëèéí çîíõèëîõ 10 359øàëòãààíààð20.18 Õîðò õàâäðààð ºâ÷ëºëò, íàñ áàðàëòûí òîî (10000 õ¿í àìä íîãäîõ), õîðò õàâäðûí òºð뺺ð 35920.19 Õîðò õàâäðààð ºâ÷ëºëòèéí òîî,(10000 õ¿í àìä íîãäîõ), íàñíû àíãèëëààð 35920.20 Õîðò õàâäðààð ºâ÷ëºëò, íàñ áàðàëò,(10000 õ¿í àìä íîãäîõ) àéìàã íèéñëýëýýð 36020.21 Æèðýìñíèé ýìýãòýé÷¿¿äèéí ýìíýëãèéí õÿíàëòàíä õàìðàãäñàí õóâü,á¿ñ, àéìàã, íèéñëýëýýð 36120.22 Íýã õ¿ðòýëõ íàñíû õ¿¿õäèéí ºðãºí äàðõëààæóóëàëòûí õàìðàëò, äàðõëààæóóëàëòûí òºð뺺ð 36220.23 Íèéãìèéí õàëàìæèéí ¿éë÷èëãýýíèé îðëîãî, çàðëàãà 36320.24 Íèéãìèéí õàëàìæèéí òýòãýìæ àâñàí õ¿íèé òîî, òýòãýìæèéí òºð뺺ð 36420.25 Íèéãìèéí äààòãàëûí ñàíãààñ òýòãýâýð àâàã÷äûí òîî, òýòãýâýðèéí òºðºëººð 364 11
 9. 9. 20.26 Íèéãìèéí äààòãàëûí ñàíãèéí îðëîãî, äààòãóóëàã÷äûí òîî 364 20.27 Õ¿¿õäèéí õîîë òýæýýëèéí äóòàë, õ¿éñ, áàéðøèë, íàñíû á¿ëãýýð, 2000, 2005 365 20.28 Èîäæóóëñàí äàâñ õýðýãëýäýã ºðõ, õîò, õºäºº, áàéðøèë, ºðõèéí òýðã¿¿ëýã÷èéí áîëîâñðîëûí 365 ò¿âøèíãýýð, 2000, 2005 20.29  ªíäºð òóíò "À" àìèíäýìèéí áýëäìýë óóñàí 6-59 ñàðòàé õ¿¿õýä, õ¿éñ, áàéðøèë, íàñíû 366 á¿ëãýýð, 2000, 2005 îíû áàéäëààð 20.30 Õ¿¿õýä òºð¿¿ëñíèé äàðàà ºíäºð òóíò "À" àìèí äýìèéí áýëäìýë óóñàí ýõ÷¿¿ä, õîò, õºäºº, 366 áàéðøèë, áîëîâñðîëûí ò¿âøèíãýýð, 2000, 2005 îíû áàéäëààð 20.31 ÕÄÕÂ-èéí õàëäâàðààñ ñýðãèéëýõ ìýäëýã, õîò õºäºº, áàéðøèë, íàñ, áîëîâñðîëûí ò¿âøèíãýýð, 367 2000, 2005 îíû áàéäëààð 20.32 ÕÄÕÂ/ÄÎÕ-ûí òàëààðõ òàøàà îéëãîëòóóäûã òîäîðõîéëæ ÷àäñàí 15-49 íàñíû ýìýãòýé÷¿¿ä, õîò 367 õºäºº, áàéðøèë, íàñ, áîëîâñðîëûí ò¿âøèíãýýð, 2000 áà 2005 îíû áàéäëààð 20.33 ÕÄÕÂ/ÄÎÕ-ûí õàëäâàðûí òàëààð öîãö ìýäëýãòýé ýìýãòýé÷¿¿ä, õîò õºäºº, áàéðøèë, íàñ, 368 áîëîâñðîëûí ò¿âøèíãýýð, 2000 áà 2005 îíû áàéäëààð 20.34  ÕÄÕÂ-èéí õàëäâàð ýõýýñ õ¿¿õäýä õàëäàõ îéëãîëòûí òàëààðõ ìýäëýã, õîò õºäºº, áàéðøèë, 368 íàñ, áîëîâñðîëûí ò¿âøèíãýýð, 2000 áà 2005 îíû áàéäëààð 20.35  ÕÄÕÂ/ÄÎÕ-ûí õàëäâàð àâñàí õ¿íä õàíäàõ õàíäëàãà, õîò õºäºº, áàéðøèë, íàñ, áîëîâñðîëûí 369 ò¿âøèíãýýð, 2000 áà 2005 îíû áàéäëààð 20.36  ÕÄÕÂ-èéí õàëäâàð èëð¿¿ëýõ øèíæèëãýýíèé òàëààðõ ìýäëýã, á¿ñ, õîò õºäºº, áàéðøèë, íàñ, 369 áîëîâñðîëûí ò¿âøèíãýýð, 2000 áà 2005 îíû áàéäëààð Á¯ËÝà 21. ÃÝÌÒ ÕÝÐÝà 370 21.1 Á¿ðòãýãäñýí ãýìò õýðãèéí òîî, õýðãèéí òºð뺺ð 372 21.2 Ø¿¿õýýð ÿë øèéòã¿¿ëñýí õ¿íèé òîî 372 21.3 Õ¿íèé àìü áèå, ýð¿¿ë ìýíäèéí ýñðýã ãýìò õýðãèéí òîî,á¿ñ, àéìàã, íèéñëýëýýð 373 374 21.4 Õ¿¿õýä, ãýð á¿ë, íèéãìèéí ¸ñ ñóðòàõóóíû ýñðýã ãýìò õýðãèéí òîî, á¿ñ, àéìàã, íèéñëýëýýð 21.5 Íèéãìèéí àþóëã¿é áàéäëûí ýñðýã ãýìò õýðãèéí òîî, á¿ñ, àéìàã, íèéñëýëýýð 375 21.6 Òýýâðéèí õýðýãñëèéí õºäºë㺺íèé àþóëã¿é áàéäàë, àøèãëàëòûí æóðìûí ýñðýã ãýìò õýðãèéí òîî, 376 á¿ñ, àéìàã, íèéñëýëýýð 21.7 Àæ àõóéí ýñðýã ãýìò õýðãèéí òîî, á¿ñ, àéìàã, íèéñëýëýýð 377 21.8 ªì÷ëºõ ýðõèéí ýñðýã ãýìò õýðãèéí òîî, á¿ñ, àéìàã, íèéñëýëýýð 378 21.9 Ìàëûí õóëãàéí ãýìò õýðãèéí òîî, á¿ñ, àéìàã, íèéñëýëýýð 379 21.10 Á¿ðòãýãäñýí ãýìò õýðãèéí òîî, á¿ñ, àéìàã, íèéñëýëýýð 380 22.11 Ø¿¿õýýð ÿë øèéòã¿¿ëñýí õ¿íèé òîî, á¿ñ, àéìàã, íèéñëýëýýð 381 22.12 Ø¿¿õýýð ÿë øèéòã¿¿ëñýí õ¿íèé òîî, áîëîâñðîëûí ò¿âøèíãýýð 381 22.13 Ø¿¿õýýð ÿë øèéòã¿¿ëñýí õ¿íèé òîî, íàñíû á¿ëýãýýð 381 22.14 18-ààñ äýýø íàñíû 10000 õ¿íä íîãäîõ á¿ðòãýãäñýí ãýìò õýðãèéí òîî 382 22.15 Ãýìò õýðýãò õîëáîãäñîí ñýæèãòýí, ÿëëàãäàã÷èéí òîî, á¿ñ, àéìàã, íèéñëýëýýð 383 22.16 Ãýìò õýðãèéí óëìààñ ó÷èðñàí õîõèðîë, òýðáóì òºãðºã 383 Á¯ËÝà 22. ÁÀÉÃÀËÜ ÎÐ×ÈÍ 385 22.1 Àãààðûí òåìïåðàòóðûí æèëèéí äóíäàæ õýì, àéìãèéí òºâ, íèéñëýëýýð 387 22.2 Ìîíãîë óëñûí ãàçðûí íýãäìýë ñàí, òºð뺺ð 387 22.3 Óðãàìëûí àìüäðàëûí õýëáýð, 1989 îí 387 22.4 Ìîíãîë îðíû äýýä, äîîä óðãàìëûí ç¿éëèéí á¿ðýëäýõ¿¿í, 1998 îí 388 22.5 Õóð òóíàäàñíû íèéëáýð, õóð òóíàäàñòàé ºäðèéí òîî, àéìãèéí òºâ, íèéñëýëýýð 388 22.6 Öàã óóðûí îëîí æèëèéí äóíäàæ ¿ç¿¿ëýëò, àéìàã, íèéñëýëýýð 389 22.7 Îéí ò¿éìðèéí òîî, ò¿éìýðò ºðòñºí óäààãààð, á¿ñ, àéìàã, íèéñëýëýýð 390 22.8 Îéãîîñ áýëòãýñýí ìîäíû õýìæýý, á¿ñ, àéìàã, íèéñëýëýýð 391 391 22.9 Áàéãàëèéí áàÿëãèéã õàìãààëàõ, íºõºí ñýðãýýõ àðãà õýìæýýíä çàðöóóëñàí õºðºíãèéí õýìæýý 22.10 Àõóéí çîðèóëàëòààð 2008 îíä àãíàõ, áàðèõ, àãíóóðûí àìüòíû òîî õýìæýýíèé äýýä õÿçãààð, 392 á¿ñ, àéìàã, àíãèéí íýðýýð 22.11 Õîõèðîë ó÷èðñàí ãàçàð 393 22.12 Ìîíãîë îðíû ãàäàðãûí óñíû òîî, á¿ñ, àéìàã, íèéñëýëýýð, òîîëëîãî ÿâàãäñàí îíîîð 393 22.13 Àãààð äàõü áîõèðäóóëàã÷ áîäèñûí æèëèéí äóíäàæ àãóóëàìæ, àéìãèéí òºâ, íèéñëýëýýð, 2007 394 îíä 22.14 Óëààíáààòàð õîòûí àãààð äàõü áîõèðäóóëàã÷ áîäèñûí æèëèéí äóíäàæ àãóóëàìæ, íèéñëýëèéí 395 õàðóóëààð, 200712
 10. 10. 22.15 Àãààð äàõü áîõèðäóóëàã÷ áîäèñûí àãóóëàìæèéí çºâøººðºãäºõ õýìæýý 39522.16 Òîõèîëäñîí ãàìøèãò ¿çýãäýë, ó÷èðñàí õîõèðîë 395Á¯ËÝà 23. Á¯ÒÝÝÌÆ 39723.1 Íèéò á¿òýýìæ, ñàëáàðààð, îíû ¿íýýð 39923.2 ¯íäñýí õ¿÷èí ç¿éëñèéí á¿òýýìæ, ñàëáàðààð, îíû ¿íýýð 39923.3 Õºäºëìºðèéí á¿òýýìæ, ñàëáàðààð, 2005 îíû çýðýãö¿¿ëýõ ¿íýýð 34023.4 Êàïèòàëûí á¿òýýìæ, ñàëáàðààð, îíû ¿íýýð 34023.5 ¯íäñýí ò¿¿õèé ýä ìàòåðèàëûí á¿òýýìæ, ñàëáàðààð, îíû ¿íýýð 40123.6 Ýð÷èì õ¿÷íèé á¿òýýìæ, ñàëáàðààð, îíû ¿íýýð 401Á¯ËÝà 24. ÁÈÇÍÅÑ ÐÅÃÈÑÒÐÈÉÍ ÑÀÍ 40224.1 Ðåãèñòðèéí ñàíä á¿ðòãýëòýé àæ àõóéí íýãæ, áàéãóóëëàãûí òîî, àéìàã, íèéñëýëýýð, æèë á¿ðèéí 404ýöýñò 40524.2 Àæ àõóéí íýãæ, áàéãóóëëàãûí òîî, ýäèéí çàñãèéí ¿éë àæèëëàãààíû ñàëáàðààð, æèë á¿ðèéí ýöýñò24.3 Àæ àõóéí íýãæ, áàéãóóëëàãûí òîî, àæèëëàã÷äûí òîîíû á¿ëãýýð, æèë á¿ðèéí ýöýñò 40624.4 Àæ àõóéí íýãæ, áàéãóóëëàãûí òîî, òºð뺺ð, æèë á¿ðèéí ýöýñò 40624.5 ¯éë àæèëëàãàà ÿâóóëæ áàéãàà àæ àõóéí íýãæ, áàéãóóëëàãûí òîî, àéìàã, íèéñëýëýýð, æèë á¿ðèéí 407ýöýñò24.6 ¯éë àæèëëàãàà ÿâóóëæ áàéãàà àæ àõóéí íýãæ, áàéãóóëëàãûí òîî, ýäèéí çàñãèéí ¿éë 408àæèëëàãààíû ñàëáàðààð, æèë á¿ðèéí ýöýñò24.7 ¯éë àæèëëàãàà ÿâóóëæ áàéãàà àæ àõóéí íýãæ, áàéãóóëëàãûí òîî, àæèëëàã÷äûí òîîíû á¿ëãýýð, 408æèë á¿ðèéí ýöýñò24.8 Íèéñëýëä á¿ðòãýëòýé àæ àõóéí íýãæ, áàéãóóëëàãûí òîî, ä¿¿ðãýýð, æèë á¿ðèéí ýöýñò* 409Á¯ËÝà 25. Õ¯ÍÈÉ ÕªÃÆËÈÉÍ ÇÀÐÈÌ ¯Ç¯¯ËÝËÒ 41025.1 Õ¿íèé õºãæëèéí èíäåêñ, á¿ñ, àéìàã, íèéñëýëýýð 41225.2 Æåíäýðèéí õºãæëèéí èíäåêñ, á¿ñ, àéìàã, íèéñëýëýýð 41325.3 Æåíäýðèéí ýðõ ìýäëèéí õýìæ¿¿ð, á¿ñ, àéìàã, íèéñëýëýýð 414Á¯ËÝà 26. ÌßÍÃÀÍÛ ÕªÃÆËÈÉÍ ÇÎÐÈËÒ 41526.1 Ìÿíãàíû õºãæëèéí çîðèëòóóäûí ¿ç¿¿ëýëò 417Á¯ËÝà 27. ÄÝËÕÈÉÍ ÕªÃÆËÈÉÍ ¯Ç¯¯ËÝËÒ¯¯Ä 42227.1 Ýäèéí çàñãèéí öàð õ¿ðýý, 2005 îíû áàéäëààð 42227.2 Äýëõèéí ýäèéí çàñàã äàõü îðîëöîî, ÄÍÁ-ä ýçëýõ õóâèàð 42627.3 Õºãæëèéí òóñëàëöààíû õîðîîíû ãèø¿¿í îðíóóäààñ 2005 îíä õóâààðèëñàí öýâýð òóñëàìæ, 427á¿ñýýð 42827.4 Õºãæëèéí àëáàí ¸ñíû òóñëàëöààíààñ õàìààðàëòàé áàéäàë, á¿ñ íóòãèéí çàðèì óëñ îðíîîð27.5 ÄÍÁ-èé ñàëáàðûí á¿òýö, á¿ñ íóòãèéí çàðèì îðíóóäààð 42927.6 ÄÍÁ-èé ýöñèéí àøèãëàëòûí á¿òýö, á¿ñ íóòãèéí çàðèì îðíóóäààð 43027.7 Ãàäààä õóäàëäàà, á¿ñ íóòãèéí çàðèì îðíóóäààð 43127.8 Ìÿíãàíû õºãæëèéí çîðèëòûí õýðýãæèëò, á¿ñ íóòãèéí çàðèì óëñ îðíóóäààð 432 13
 11. 11. CONTENTSPreface 3Contents 6Overview 47MAIN INDICATORS 72SECTION 1. ADMINISTRATIVE UNITS AND TERRITORY 721.1 Administrative units, by regions, aimags and the Capital 731.2 Distance between the cities, km 741.3 Mountains 751.4 Rivers 751.5 Lakes 75SECTION 2. ELECTION 772.1 Popular vote cast Mongolian president 782.2 Election of state great hural and local citizens hural 792.3 Members of state great hural, by age group 802.4 Members of state great hural, by professions 802.5 Voters participation 80SECTION 3. POPULATION 833.1 Resident population, by sex, urban and rural, at the end of the year 853.2 Resident population, by age group and sex, at the end of the year 853.3 Resident population, by regions, aimags and the Capital, at the end of the year 863.4 Urban and rural population percentage of resident population, by regions, aimags and the Capital, at 87the end of the year 883.5 Number of households, by regions, aimags and the Capital, at the end of the year 893.6 Number of households, by regions, aimags and the Capital, urban and rural, at the end of the year 903.7 Number of orphan children, by regions, aimags and the Capital, at the end of the year 913.8 Number of half-orphan, by regions, aimags and the Capital, at the end of the year 923.9 Number of households with 4 and more children aged below 16, by regions, aimags and the Capital, 93at the end of the year3.10 Number of female-headed households, by regions, aimags and the Capital, at the end of the year 943.11 Single woman, with children aged below 16, by regions, aimags and the Capital, at the end of the 94year3.12 Births, deaths, marriages and divorces, at the end of the year 953.13 Births, deaths, marriages, divorces per 1000 population, at the end of the year 953.14 Birth rates, by age group, at the end of the year 963.15 Births, deaths, marriages, divorces and adoption, by regions, aimags and the Capital, in 2007 973.16 Births, deaths, marriages, divorces and adoptions, per 1000 population, by regions, aimags and the 98Capital, in 20073.17 Life expectancy at birth, by regions, aimags and the Capital, at the end of the year 983.18 Life expectancy at birth, by sex, at the end of the year 993.19 Number of births, by sex, regions, aimags and the Capital, urban and rural, in 2007 993.20 Number of live births, by mothers age group, at the end of the year 1003.21 Number of women who give births, by regions, aimags and the Capital, at the end of the year 1003.22 Women who give births, by educational level, at the end of the year 1013.23 Number of women who give births, by marital status, regions, aimags and the Capital, urban and 102rural, in 20073.24 Crude birth rate, by regions, aimags and the Capital 1023.25 Number of people died, by educational level, at the end of the year 1033.26 Number of people died, by age group, at the end of the year 1043.27 Number of people died, by sex, regions, aimag and the Capital, urban and rural, in 2007 10514
 12. 12. 3.28 Crude death rate,by regions, aimag and the Capital 1063.29 Age specific death rate, at the end of the year 1063.30 Registered marriages, by sex and age group, at the end of the year 1073.31 Divorce, by duration of marriage, at the end of the year 1073.32 Adoption, by child age group, at the end of the yearSECTION 4. LABOUR FORCE 1114.1 Employment, at the end of the year 1124.2 Economically active population, by region, aimags and the Capital, at the end of the year 1134.3 Employees, by divisions, at the end of the year 1144.4 Employees, by region, aimags and the Capital, at the end of the year 1154.5 Unemployment, by sex, educational level, regions, aimags and the Capital, at the end of the year 1164.6 Unemployment rate, by regions, aimags and the Capital 1224.7 Labour force status of the population aged 15 years and over 1244.8 Employment of the population aged 15 years and above8 by some indicators 1244.9 Number of Government employees of Mongolia, by classificattion of government service, 1 st of 125January of selected years4.10 Number of Government employees of Mongolia*, by regions, aimags and the Capital, 1 st of 125January of selected years4.11 Number of public administration Government employees of Mongolia*, by classification of officers, 1261 st of January of selected years4.12 Monthly average wages and salaries, by divisions 1274.13 Monthly average wages and salaries, by type of legal status 1284.14 Monthly average wages and salaries, by classification of occupation 1284.15 Monthly average wages and salaries, by type ownership 129SECTION 5. GROSS DOMESTIC PRODUCT 1325.1 Gross domestic product, by divisions, at current prices 1345.2 Gross domestic product, by divisions, at 2005 constant prices 1355.3 Gross National Income 1365.4 Annual change of gross domestic product, by divisions 1365.5 Industrial composition of gross domestic product, at current prices 1375.6 Private sector share in GDP, by divisions, at current prices 1385.7 Composition of gross domestic product, by income approach, at current prices 1385.8 Composition of GDP, by expenditure approach, at current prices 1395.9 Gross domestic product, by region, aimags and the Capytal, by divisions, at current prices 1405.10 Gross domestic product, by quarter, by divisions, at 2005 constant prices 1415.11 Input-Output table, 2005, at basic prices (14x14 industries) 1425.12 Supply table, 2005, at basic prices (14x14 industries) 1445.13 Use table, 2005, at basic prices (14x14 industries) 146SECTION 6. CONSUMER PRICE INDEX 1496.1 Consumer price index of goods and service 1506.2 Inflation rate, annual average, 2001-2007 1506.3 Consumer price index of certain goods and services, by groups 1516.4 Consumer price index of certain goods and services, monthly changes, by groups 1526.5 Annual average prices of main goods and services, in Ulaanbaatar 1536.6 Consumer price index goods and services, by groups, by aimags 1556.7 Average price of main selected goods, by aimags 157SECTION 7. MONEY, CREDIT, STOCK 1617.1 Money supply 1637.2 Foreign net reserves 1637.3 Loans oustanding 1637.4 Interest rate 1647.5 Loans oustanding, by regions, aimags and the Capital city 1657.6 Individial deposits outstanding, by regions, aimags and the Capital city 1667.7 Non-performing loans outstanding, by regions aimags and the Capital, at the end of the year 1677.8 Exchange rates 1687.9 Main indicators of Stock market summary 1697.10 30 leading companies in market capitalization in 2007 170 15
 13. 13. 7.11 30 companies with the most active traded stocks in 2007 171 7.12 Indicators of Trading stock 171 7.13 Trading of Government bond 172 7.14 Trading of company bond 172 7.15 Main indicators of insurance intitutions 173 7.16 Main indicators of insurance institutions 173 7.17 Main indicators of saving and credit cooperative 173 SECTION 8. BUDGET 175 8.1 Mongolian general government revenue, by classification of revenue, at current prices 176 8.2 Revenue of central government, by classification of revenue, at current prices 177 8.3 Local government revenue, by classification of revenue, at current prices 178 8.4 Mongolian general government expenditure, by classification of expenditure, at current prices 179 8.5 Expenditure of central government, by classification of expenditure, at current prices 180 8.6 Local government expenditure, by classification of expenditure, at current prices 181 8.7 Revenue of local government, by region, aimag and the Capital, at current prices 182 8.8 Expenditure of local government, by region, aimag and the Capital, at current prices 183 8.9 Grants from central government to local government, by region, aimag and the Capital city, at current 184 prices 8.10 Grants from local government to central government, by aimag and the Capital city, at current prices 184 8.11 Expenditure of general government, by portfolio of Ministers, at current prices 185 SECTION 9. INVESTMENT AND CONSTRUCTION 188 9.1 Investment, by technological composition, financial resources, at current prices 189 9.2 Total amount of construction and capital repair, maintenance, at current price 189 9.3 Structure of construction and capital repair, maintenance, by types 190 9.4 Given for exploitation buildings basic fund 190 9.5 Total amount of construction and capital repair done by domestic construction units, by regions, 191 aimag and the Capital, at current prices 9.6 Grouping of construction units 191 9.7 Price of building materials, by countries, quarterly average, annual average 192 SECTION 10. AGRICULTURE 195 10.1 Gross agricultural output 197 10.2 Output of main agricultural products 197 10.3 Main agricultural production per capita 198 10.4 Number of livestock & household animals 198 10.5 Number of livestock, by regions, aimags and the Capital and by type 199 10.6 Number of breeding stock, by regions, aimags and the Capital and by type 206 10.7 Highest number of livestock, by type of livestock and years 207 10.8 Number of freshbred, crossbred, thoroughbred and improved breed, livestock, by type 207 10.9 Rearing of young animals, by type 208 10.10 Losses of adult animals, by type 208 10.11 Total livestock for consumption, by type 209 10.12 Rank of first five aimags and soums by number of livestock, in 2007, by type oflivestock 210 10.13 Number of herder households, by regions, aimags and the Capital 212 10.14 Number of herdsmen, by regions, aimags and the Capital 213 10.15 Age composition of herdsmen 213 10.16 Grouping of households with households, by size of herd 214 10.17 Grouping of herder households, by size of herd, in 2007 214 10.18 Selected indicators of herdsmen households 215 10.19 Selected indicators of herdsmen households, by regions, aimags and the Capital, in 2007 215 10.20 Number of agricultural specialist, by type of profession 216 10.21 Number of agricultural machineries, by type 216 10.22 Number of livestock fence, capacity, by type 216 10.23 Number of wells, by type 216 10.24 Number of livestock covered by precaution activities from infectious diseases and expenditure 217 10.25 Number of livestock suffered from infectious and diseases and survived 217 10.26 Agricultural areas 218 10.27 Sown areas, by regions, aimags and the Capital, by type of plants 218 10.28 Total crops, by type of plants 22316
 14. 14. 10.29 Yields of staple agricultural crops per hectar, by type of plants 22310.30 Total crops, by regions, aimags and the Capital, by type of plants 22410.31 Yields of cereals, potatoes per hectar, by regions, aimags and the Capital 22810.32 Gross hay harvest and laying-in of fodder, by type 23010.33 Fodder, by regions, aimags and the Capital, in terms of fodder unit 23010.34 Fodder, by regions, aimags and the Capital, by type 231SECTION 11. INDUSTRY 23711.1 Gross industrial output, by divisions and subdivisions, at current prices 23811.2 Composition of gross industrial output, by divisions and subdivisions 23911.3 Gross industrial output, by employment size class, at current prices 24011.4 Gross industrial output, by divisions and subdivisions, at constant prices of 2000 24011.5 Sales of industrial products, by aimags and the Capital, at current prices 24111.6 Output of selected industrial commodities 24211.7 Some industrial production per capita 24511.8 Value added per employee in industry, (Labour productivity), by divisions and subdivisions, at 2005 246prices11.9 Balance sheet of electricity 24711.9 Balance sheet of coal 24811.10 Balance of thermal energy 249SECTION 12. TRANSPORTATION 25112.1 Main indicators of transport, by types 25212.2 Number of vehicles, by types 25212.3 Number of vehicles, by region, aimags and the Capital 25312.4 Main indicators of railway transportation 25412.5 Main indicators of road transpotation 25412.6 Main indicators of civil air transportation 25512.7 Improved auto road, km 255SECTION 13. COMMUNICATION 25713.1 Main indicators of communication division 25813.2 Communication and postal service indicators, by kind 25913.3 Number of telephones lines, by regions, aimags and the Capital 259SECTION 14. FOREIGN TRADE 26314.1 Total turnover, by countries, at current prices 26514.2 Exports, by countries, at current prices 26614.3 Imports, by countries, at current prices 26714.4 Exports and imports, by region, at current prices 26814.5 Main export commodities 26914.6 Main import commodities 27014.7 Composition of Export, by groups of commodities 27414.8 Composition of Import, by groups of commodities 27514.9 Price indexes of Foreign Trade, by main groups of commodities 27614.10 Indexes of Foreign Trade and terms of trade 27614.11 Volume indexes of Foreign Trade, by main groups of commodities 27714.12 Export and import, by some group of commodities, by SITC 27714.13 Balance of payments 279SECTION 15. TRADE, RESTAURANT AND HOTELS 28115.1 Total sales and output of trade sector, at current price 28215.2 Number of population per commercial unit, by regions, aimags and the Capital, at the end of the 28215.3 Total output of restaurant and hotel sector, at current price 28315.4 Total number of employees of hotel and restaurant sector, end of the year 283SECTION 16. HOUSING, COMMUNITY SERVICE 28516.1 Housing 28616.2 Numbers of facilities for community services, by region, aimags and the Capital 287 17
 15. 15. SECTION 17. TOURISM 290 17.1 Number of inbound and outbound passengers, by immigration post 291 17.2 Number of inbound passengers, by purpose of visit, as of 2007 292 17.3 Number of inbound tourists through the border of mongolia, by country 292 17.4 Number of inbound and outbound foreign passengers through the border of Mongolia, by country 293 17.5 Arrivals of foreign passengers from abroad , by purpose of visit, geographical region, as of 2007 293 17.6 Outbound domestic passengers, by immigration posts, purpose of visit, as of 2007 294 17.7 Number of enterprises of tourism activity and employees, end of the year 294 SECTION 18. HOUSEHOLD INCOME AND EXPENDITURE AND LIVING STANDARD 297 18.1 Monthly average total and monetary income per household, at the current price 299 18.2 Composition of monthly average total and monetary income per household 299 18.3 Monthly average total expenditure per household, by urban and rural, at current price 300 18.4 Composition of monthly average expenditure per household 300 18.5 Monthly foodstuff consumption per adult equivalent, by urban and rural 301 18.6 Calorie and composition of daily foodstuff consumption per adult equivalent, by urban and rural 301 18.7 Minimum subsistance level of population, per capita a month, by regions 302 18.8 Poverty measures, by urban and rural, LSMS, HIES 302 18.9 Poverty measures, by urban, rural, location and region, HIES, 2006 302 18.10 Investments for the improvement of the health, education and infrastructure in rural areas in the 304 framework of "Sustainable livelihoods project", by regions and aimags 18.11 Investments for the pastural risk management the framework of "Sustainable livelihoods project", 308 by aimags 18.12 Loans provided by the micro finance development fund, with in framework of "Sustainable 310 livelihoods project", by regions and aimags SECTION 19. EDUCATION, SCIENCE, CULTURE AND ARTS 312 19.1 Number of educational institutions, at the beginning of the academic year 313 19.2 Number of pupils and students in educational institutions, at the beginning of the academic year 313 19.3 Number of graduates in educational institutions, at the beginning of the academic year 314 19.4 Number of teachers in educational institutions, at the beginning of the academic year 314 19.5 Some indicators of general educational schools 315 19.6 Students and graduates of domestic higher educational institutions, by fields of education 316 19.7 Number of general educational schools, by regions, aimags and the Capital 317 19.8 Number of pupils in general educational schools, by regions, aimags and the Capital 318 19.9 Proportion of teachers in general educational schools, by regions, aimags and the Capital 319 19.10 Number of teachers in general educational schools, by regions, aimags and the Capital 320 19.11 Number of graduates of general educational schools, by regions, aimags and the Capital 321 19.12 Number of pupils enrolled in 1st grade of general educational schools, by regions, aimags and the 322 Capital 19.13 Number of dormitory pupils of general educational schools, by regions, aimags and the Capital 323 19.14 Number of pre-school institutions and children, at the beginning of the academic year 324 19.15 Number of pupils and students in educational institutions, per 1000 population 324 19.16 Gross enrolment ratio, by regions, aimags and the Capital , at the 2004-2005 academic year 325 19.17 Number of kindergartens and teacher in kindergartens, by regions, aimags and the Capital 326 19.18 Number of children in creches and kindergartens, by regions, aimags and the Capital 327 19.19 Expenditure of educational sector, at current prices 327 19.20 Main indicators of science and research sector 328 19.21 Full-time employees wnith scientific degree, at the end of the year 328 19.22 Number of research works, funded from central budget 328 19.23 Public libraries 328 19.24 Public libraries number, by regions, aimags and the Capital 329 19.25 Number of employees of state art and culture intitutions, by type, at the end of the year 329 19.26 Total seat number of public libraries, by regions, aimags and the Capital 330 19.27 Total number of ppermanent readars of public library, by regions, aimags and the Capital 331 19.28 Performance of professional arts organization, by regions, aimags and the Capital 332 19.29 Exhibit of museum, number of visitors, by regions, aimags and the Capital 333 19.30 Number of cultural centres, by regions, aimags and the Capital 33418

×