Examples(2)

423 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
423
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
5
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Examples(2)

 1. 1. ‫ًوًَِ سَاالت زرس هؼواری کاهپيَتز‬ ‫1- هسار ضکل سيز چِ ػولی را اًجام هی زّس؟ زياگزام حالت آى را تزسين ًواييس.‬ ‫‪T‬‬ ‫‪Q‬‬ ‫‪A‬‬ ‫‪T‬‬ ‫‪T‬‬ ‫‪Q‬‬ ‫‪C‬‬‫‪C‬‬ ‫’‪A‬‬ ‫‪Q‬‬ ‫‪Q‬‬ ‫‪MR‬‬ ‫‪T‬‬ ‫‪Q‬‬ ‫‪Q‬‬ ‫‪B‬‬ ‫‪T‬‬ ‫‪T‬‬ ‫‪C‬‬‫‪C‬‬ ‫’‪B‬‬ ‫‪Q‬‬ ‫‪Q‬‬ ‫‪MR‬‬ ‫‪CP‬‬ ‫اس يک ضوارًسُ ًشٍلی تايٌزی سٌکزٍى 4 تيتی را تٌَيسيس.(کَچکتزيي تيت‬ ‫.‪T F.F‬‬ ‫2- هؼازالت ٍرٍزی‬ ‫ضوارًسُ ‪ ٍ QA‬تيت ّای زيگز ‪ QD ٍ QC ٍ QB‬هی تاضس)‬ ‫را‬ ‫)02,21,3(‪f(A,B,C,D,E)=∑(1,4,9,11,13,15,17,19,22,25,27,29,30,31)+ d‬‬ ‫3- ػثارت سازُ ضسُ تزای تاتغ‬ ‫تسست آٍريس.‬ ‫1‪t3>t2>t‬‬ ‫زر هسار ضکل سيز تاذيز گيت ّای 1ٍ2ٍ3 تِ تزتية 1‪ t3 ٍ t2 ٍ t‬هی تاضس. ّوچٌيي‬ ‫4-‬ ‫( ‪Active‬‬ ‫زر سهاى 1‪ x2 ٍ T‬زر سهاى 2‪ x3 ٍ T‬زر سهاى 3‪ T‬فؼال هی گززز‬ ‫ٍرٍزی1‪x‬‬ ‫تَزُ ٍ 2‪ t1= 2t‬است.‬ ‫‪ .)High‬تا فزض 3‪ T1<T2<T‬زياگزام سهاًی هسار (ٍرٍزی ّا ٍ ذزٍجی ّا) را رسن ًواييس.‬ ‫1‪x‬‬ ‫1‬ ‫2‪x‬‬ ‫2‬ ‫‪Z‬‬ ‫1‪x‬‬ ‫3‬ ‫3‪x‬‬ ‫5- هشيت ٍجَز آزرس زّی غيزهستقين چيست؟‬ ‫6- يک ضوارًسُ تا ضزايظ سيز عزاحی ًواييس:‬
 2. 2. ‫الف- چْار حالتِ تاضس.‬ ‫ب- افشايٌسُ ٍ کاٌّسُ تطوارز‬ ‫ج- اس .‪ T F.F‬تزای ساذت آى استفازُ ضَز.‬ ‫7- هٌثغ تغذيِ هسارات ‪ TTL‬چٌس ٍلت است ٍ سغَح هٌغقی آى تا چِ ٍلتاصّايی تؼزيف هی گززز؟‬ ‫8- هشيت هسارات هثتٌی تز ‪ CMOS‬چيست؟‬ ‫9- يک رهشگطای (‪ 3 )Decoder‬تِ 8 تا هسارات ‪ NOR‬تساسيس.‬ ‫01- يک ‪ Shift Register‬زٍ عزفِ تا تارضسى هَاسی عزاحی ًواييس.‬ ‫11- هٌظَر اس ايٌکِ هی گَيين گيت ّای ‪ NAND ٍ NOR‬اس ًظز ػولياتی کاهل است، چيست؟‬ ‫21- يک رهشگطای 3 تِ 8 تا استفازُ اس زٍ رهشگطای 2 تِ 4 عزاحی ًواييس.‬ ‫31- تَاتغ سيز را تا استفازُ اس ‪ Decoder ٍ MUX‬عزاحی ًواييس:‬ ‫’‪F1=xyz+x’y’z+xy’z‬‬ ‫‪F2=xy+xz‬‬ ‫’‪F3=yz+x’y‬‬ ‫1- ٍجَز تافز زر هسارات هٌغقی تزای چيست؟(حساقل زٍ هثال تياٍريس)‬ ‫2- زر ضکل سيز تيت ّای ّز ذظ را زر هحل ذالی تٌَيسيس:‬ ‫3- هزاحل ذَاًسى اس/ ًَضتي زر، ٍاحس حافظِ ضکل قثل را تِ صَرت هجشا هطرص ًواييس.‬ ‫4- چٌس تزاضِ حافظِ 8‪ 2048x‬تزای ساذت حافظِ 23‪ 8192x‬السم است؟‬ ‫5- سز ريشی يا ‪ Overflow‬چيست؟ چگًَِ تطريص زازُ هی ضَز؟‬
 3. 3. ‫6- ػسز زّسّی 487.2316 را تِ ػسز زٍزٍيی ًزهال ضسُ، تثسيل ًواييس.‬ ‫7- تفاٍت ًوايص اػساز تايٌزی ٍ ‪ BCD‬زر چيست؟‬ ‫8- هٌظَر اس تيت تَاسى (‪ )Parity‬فزز يا سٍج چيست؟‬ ‫9- تشرگتزيي ٍ کَچکتزيي ػسز هثثت ٍ غيز صفز، قاتل ًوايص زر قالة ّای سيز را هطرص ًواييس:‬ ‫01- هفاّين سيز را ضزح زّيس:‬ ‫الف- ساسهاى کاهپيَتز (‪)Computer Organization‬‬ ‫ب- هؼواری کاهپيَتز (‪)Computer Architecture‬‬ ‫ج- عزاحی کاهپيَتز (‪)Computer Design‬‬ ‫11- هؼازل ‪ RTL‬ػثارت ّای سيز را تٌَيسيس:‬ ‫)2‪A. If (p=1) then (R1 = R‬‬ ‫))1+2‪B. If (p=1) then ( If (q=1) then (R2=R‬‬ ‫))3‪C. If (p=1) then (R1=R2) else (If (q=1) then (R1=R‬‬ ‫21- گذرگاُ هطتزک تِ چٌس عزيق قاتل ايجاز است؟ تَضيح زّيس.‬ ‫31- تافز سِ حالتِ چيست؟ زليل ٍجَزی آى را تگَييس.‬ ‫41- ريش ػول ّای هَجَز زر کاهپيَتز چٌس زستِ اًس؟ ًام تثزيس.‬ ‫51- کوتزيي تؼساز ريش ػول هوکي، تزای جاتجايی هحتَای زٍ ثثات، تسٍى استفازُ اس حافظِ يا ثثات زيگز را‬ ‫تٌَيسيس.‬ ‫61-جسٍل سيز را تا استفازُ اس ‪ MUX‬عزاحی ًواييس:‬
 4. 4. ‫ذزٍجی ‪MUX‬‬ ‫‪1- A and B‬‬ ‫‪2- A or B‬‬ ‫‪3- A xor B‬‬ ‫’‪4- A‬‬ ‫‪5- A+B‬‬ ‫‪6- A-B‬‬ ‫)‪7- INC(A‬‬ ‫)‪8- INC(B‬‬ ‫71- تفاٍت ضيفت حساتی، ضيفت هٌغقی، ضيفت حساتی ٍ هٌغقی چزذطی را تَضيح زّيس.‬ ‫تؼس اس زٍ ضيفت حساتی تِ راست، يک ضيفت هٌغقی تِ چپ، سِ ضيفت‬ ‫1010101111‬ ‫81- حاصل ػسز‬ ‫حساتی چزذطی تِ راست، ٍ يک ضيفت هٌغقی تِ چپ، را تسست آٍريس.‬ ‫91- ػثارت ّای سيز را تَضيح ٍ ًَع آزرسسّی آًاى را هطرص ًواييس.‬ ‫]]‪A. DR  M[M[AR‬‬ ‫1+‪B. PC  PC‬‬ ‫]‪C. IR  M[AR‬‬ ‫.‪D‬‬ ‫‪T0: AR  PC‬‬ ‫1+‪T1: IR  M[AR] , PC  PC‬‬ ‫02- آزرسسّی ثثاتی، حافظِ ای هستقين ٍ حافظِ ای غيز هستقين را تا هثالی تطزيح ًواييس.‬ ‫12- تلَک زياگزام ػثارت سيز را تِ عَر کاهل رسن ًواييس (ضاهل گيت ّای کٌتزل کٌٌسُ، ضوارًسُ ٍ ...)‬ ‫1+‪xyT0+T1+y’T2: PC  PC‬‬ ‫22- يک هسار تزکيثی ضوارًسُ ًشٍلی 4 تيتی تا 4 هسار توام جوغ کٌٌسُ تساسيس.‬ ‫32- چِ چيشی زر ػثارت ّای ‪ RTL‬سيز صحيح ًيست؟‬ ‫.‪a‬‬ ‫0 ‪xT: AR  AR+1 , AR ‬‬ ‫.‪b‬‬ ‫1+1‪yTT’: R1  R‬‬ ‫.‪c‬‬ ‫3‪yT: R1  R2 , R1  R‬‬ ‫.‪d‬‬ ‫1+‪zT: PC  AR, PC  PC‬‬ ‫42- سيگٌال ّای سهاًثٌسی ٍاحس کٌتزل تزای ػثارت سيز تزسين ًواييس.‬
 5. 5. ‫0 ‪D3T4: SC ‬‬ ‫52- قالة زستَرالؼول زٍزٍيی زر ثثات ‪ IR‬تِ گًَِ سيز است:‬ ‫‪ :I‬تيت آزرسسّی (0: هستقين يا ثثاتی ٍ 1: غيزهستقين يا ٍرٍزی/ذزٍجی)‬ ‫‪ :Op-Code‬کسػول (1111111 هزتَط تِ کسػول ثثاتی يا ٍرٍزی/ذزٍجی)‬ ‫‪ :Address‬آزرس‬ ‫تا فزض ايي کِ حافظِ هَرز استفازُ زارای سلَل ّای 61 تيتی است، تِ سَاالت سيز پاسد زّيس:‬ ‫الف- حساکثز فضای آزرسسّی هستقين ٍ غيزهستقين چيست؟‬ ‫ب- حساکثز ػوليات ثثاتی ٍ حافظِ ای هستقين چيست؟‬ ‫ج- حساکثز ػوليات ثثاتی ٍ حافظِ ای هستقين قاتل تؼزيف چِ تؼساز است؟‬ ‫, 002=‪ ، DR‬پس اس اجزای زستَر ‪( ADD‬زستَر صفز آزرسِ) هقازيز‬ ‫001=‪AR‬‬ ‫ز- فزض کٌيس: 52=‪, AC=15, PC‬‬ ‫جسيس ثثات ّا را هطرص ًواييس.‬ ‫62-زر صَرتی کِ حافظِ اصلی يک کاهپيَتز زارای 6904 کلوِ 61 تيتی تاضس، آًگاُ ثثات ّای ‪ٍ PC ،AR‬‬ ‫‪ DR‬ايي کاهپيَتز حساقل چٌس تيتی تايس تاضس؟‬ ‫ٍ 3‪ R1  R2+R‬تِ چٌس پالس ساػت ًياس است؟‬ ‫2‪R1  R1+R‬‬ ‫72- زر ضکل سيز تزای اًجام ّز يک اس ػوليات‬ ‫آًْا را هطرص ًواييس.‬
 6. 6. ‫1‪R‬‬ ‫2‪R‬‬ ‫3‪R‬‬ ‫4‪R‬‬ ‫‪T‬‬ ‫‪ALU‬‬ ‫82- تِ هٌظَر ساذت يک گذرگاُ هطتزک (‪ )BUS‬کِ تؼساز 23 ثثات 61 تيتی را تِ ّوسيگز هتصل هی کٌس،‬ ‫حساقل تؼساز ٍ ًَع هالتی پلکسزّا را هطرص ًواييس.‬ ‫ٍ 3‪ R1  R2+R‬تِ چٌس پالس ساػت ًياس است؟‬ ‫2‪R1  R1+R‬‬ ‫92- زر ضکل سيز تزای اًجام ّز يک اس ػوليات‬ ‫آًْا را هطرص ًواييس.‬ ‫1‪R‬‬ ‫2‪R‬‬ ‫3‪R‬‬ ‫4‪R‬‬ ‫‪A‬‬ ‫‪B‬‬ ‫‪ALU‬‬ ‫03- هشايا ٍ هؼاية ٍاحس کٌتزل سين تٌسی ضسُ ٍ تزًاهِ ريشی ضسُ را ًام تززُ ٍ تَضيح زّيس.‬ ‫ٍ 3‪ R1  R2+R‬تِ چٌس پالس ساػت ًياس است؟‬ ‫2‪R1  R1+R‬‬ ‫13- زر ضکل سيز تزای اًجام ّز يک اس ػوليات‬ ‫آًْا را هطرص ًواييس.‬
 7. 7. ‫1‪R‬‬ ‫2‪R‬‬ ‫3‪R‬‬ ‫4‪R‬‬ ‫‪A‬‬ ‫‪B‬‬ ‫‪ALU‬‬ ‫23- زر ضکل سيز تؼساز تيت ّای السم تزای ثثات ّای ‪ AR, PC, DR, AC, CAR, SBR‬را هطرص ًواييس.‬ ‫آى را هحاسثِ کٌيس.‬ ‫3‪C‬‬ ‫33- هشيت استفازُ اس ‪ Carry Look Ahead Adder‬را تٌَيسيس. ٍ ػثارت‬ ‫43- زر ‪ Carry Look Ahead Adder‬ػثارت ّای ‪ G ٍ P‬هطرص کٌٌسُ چيست؟‬ ‫53- جسٍل هحاسثِ حاصل ضزب زٍ ػسز (9-) ٍ (61-) را تا استفازُ اس الگَريتن تَت، تزسين ًواييس. ( زر‬ ‫هسار سرت افشاری هضزٍب زر ثثات ‪ ،BR‬هضزٍب فيِ زر ثثات ‪ ،QR‬حاصل ضزب زر ثثات ّای ‪ٍ AC,QR‬‬ ‫تؼساز ارقام اػساز زر ثثات‪ SC‬قزار هی گيزز.)‬
 8. 8. ‫63-زر ضزب آرايِ ای زٍ ػسز 5 رقوی ػثارت ّای هزتَط تِ حاصل ضزب را تٌَيسيس. تؼساز گيت ّای ‪،AND‬‬ ‫‪ Half Adder ٍ Full Adder‬هَرز ًياس را هطرص ًواييس.‬ ‫73- زر ضزب آرايِ ای ٍضؼيت ػالهت حاصل ضزب چگًَِ تسست هی آيس؟‬ ‫83- ضکل سيز را تِ ػٌَاى هثسل جوغ کٌٌسُ تايٌزی تِ ‪ BCD‬تکويل ًواييس.‬ ‫‪X‬‬ ‫‪Y‬‬ ‫4‬ ‫4‬ ‫‪C‬‬ ‫1 ‪Binary Adder‬‬ ‫4‬ ‫4‬ ‫‪C‬‬ ‫2 ‪Binary Adder‬‬ ‫93- کسگذاری ‪ Excess-3 Gray Code‬چيست؟ هشيت آى را تگَييس.‬ ‫ٍ تِ صَرت تيت تَاسى فزز ارسال ضسُ ٍ زر هقصس تِ صَرت‬ ‫010011‬ ‫04- پياهی اس هثساء تا هحتَای‬ ‫زر هقصس زريافت ضسُ است. آيا زر حيي اًتقال ذغايی رخ زازُ است؟ چزا؟‬ ‫0010011‬ ‫14- تفاٍت ّای فلسفِ عزاحی ‪ RISC ٍ CISC‬را ًام تثزيس.‬ ‫24- ػثارت ّای هٌغقی هزتَط تِ تَليس تيت ّای ٍضؼيت ‪ C, Z, S, V‬را تگَييس.‬ ‫34- ٍقفِ چيست؟ آيا هی تَاى ٌّگام سزٍيس زّی تِ يک ٍقفِ، ٍقفِ زيگزی را فؼال ًوَز؟ تَضيح زّيس.‬ ‫44- تا تَجِ تِ ضکل سيز هيٌتزم تاتغ )‪ f(A,B,C‬را هطرص ًواييس.‬
 9. 9. ‫است. سهاى فؼال تَزى ٍ غيز فؼال تَزى ذزٍجی ّای‬ ‫‪Active High‬‬ ‫54- ذزٍجی هسار هقايسِ کٌٌسُ سيز‬ ‫‪ L,B,G‬را هحاسثِ ًواييس.‬ ‫64-هسار سيز چِ ػولی را اًجام هی زّس؟‬ ‫74- زر هسار سيز قثل ٍرٍز سيگٌال ساػت تواهی .‪ّ F.F‬ا تا هحتَای يک پز هی ضَز (‪ )Preset‬تؼس اس ٍرٍز‬ ‫(تيت ارسش سياز)‬ ‫‪C‬‬ ‫ٍ‬ ‫‪B‬‬ ‫(تيت ارسش کن)،‬ ‫‪A‬‬ ‫سيگٌال ساػت زياگزام حالت ايي هسار را تزای تيت ّای‬ ‫تزسين ًواييس.‬ ‫84- زليل استفازُ اس ٍاحس کٌتزل ريش تزًاهِ ًَيسی ضسُ (‪:)Microprogramming‬‬ ‫الف- عزاحی ٍاحس کٌتزل تِ صَرت سيستواتيک است.‬ ‫ب- تسْيل زر رفغ ذغاّای عزاحی است.‬ ‫ج- تغييز سازُ تز زر زستَرات ستاى هاضيي است.‬ ‫ز- سزػت تاالتز‬
 10. 10. ‫ُ- الف، ب ٍ ج‬ ‫ٍ- ّوِ هَارز‬

×