Unidade 2 Ingles

2,072 views

Published on

Published in: Education
1 Comment
2 Likes
Statistics
Notes
No Downloads
Views
Total views
2,072
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
4
Actions
Shares
0
Downloads
31
Comments
1
Likes
2
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Unidade 2 Ingles

 1. 1. Educación secundaria para persoas adultas Ámbito da comunicación: lingua inglesa Unidade didáctica 2 Ready to go? 1
 2. 2. Índice 1. Programación da unidade..............................................................3 1.1 Encadramento da unidade no ámbito da comunicación .............................. 3 1.2 Descrición da unidade didáctica .................................................................. 3 1.3 Obxectivos didácticos .................................................................................. 4 1.4 Contidos da unidade .................................................................................... 5 1.5 Recursos materiais ...................................................................................... 9 1.6 Avaliación..................................................................................................... 9 2. Secuencia de actividades ............................................................10 3. Language Review .........................................................................23 4. Portfolio.........................................................................................25 2
 3. 3. 1. Programación da unidade 1.1 Encadramento da unidade no ámbito da comunicación Unidade 1: Hello?... Hi? Bloque 1 Unidade 2: Ready to go? MÓDULO 1 Unidade 3: English online Bloque 2 Unidade 4: Let’s learn more (surfing the net) Unidade 5: Let me tell you about Bloque 1 Unidade 6: English in mind MÓDULO 2 Unidade 7: Let’s read Bloque 2 Unidade 8: The way we live Unidade 9: The media Bloque 1 Unidade 10: Publicity MÓDULO 3 Unidade 11: Audiovisual technology Bloque 2 Unidade 12: English alive Unidade 13: Getting to know you Bloque 1 Unidade 14: Professional English MÓDULO 4 Unidade 15: Let’s learn Bloque 2 Unidade 16: Learn more 1.2 Descrición da unidade didáctica Esta unidade inclúese no bloque “Somos iguais, somos diferentes” e denomínase “READY TO GO?”. As aprendizaxes prodúcense con maior facilidade cando o proceso de ensinanza por parte do profesorado crea as condicións adecuadas para que estas se produzan. O docente debe propor tarefas e experiencias de aprendizaxe significativas que estimulen o interese na utilización da lingua dentro e fóra da aula, e a sensibilidade cara ás culturas asociadas ao idioma. O deseño adecuado das tarefas será esencial pois tamén deben contribuír a fomentar a confianza en si mesmos, a motivación para aprender e a capacidade para planificar, autoavaliar e aprender de xeito autónomo e independente. A unidade didáctica desenvolverase en oito períodos lectivos, distribuídos en catro semanas, e terá como finalidade traballar as distintas competencias partindo dun nivel básico e 3
 4. 4. elemental do uso da lingua. O obxectivo final é que o alumno controle a lingua de aula, dispoña dos recursos para traballar con autonomía e sexa quen de analizar os materias de uso no proceso da súa aprendizaxe: libros de texto, TIC, biblioteca, etc. Achéganse propostas de actividades das oito sesións que se poderán seleccionar tendo en conta o desenvolvemento das mesmas. 1.3 Obxectivos didácticos 1 Comprender fórmulas básicas de contacto social, como saúdos e despedidas, presentacións, dirixirse a alguén, agradecer, felicitar e desculparse, identificando a intención de comunicación e a relación de formalidade entre os interlocutores falantes. 2 Comprender mensaxes breves e sinxelas escritas que conteñan instrucións, indicacións, descricións e narracións breves, mensaxes, cuestionarios, etc. e información básica referida a necesidades inmediatas, de estrutura moi sinxela, especialmente se contan con apoio visual. 3 Predicir e facer hipóteses do contido de textos prestando atención aos puntos centrais; deducir do contexto palabras descoñecidas, baseándose nos seus coñecementos do tema e das expectativas predicibles na situación de comunicación, deducindo o significado probable das palabras ou frases que descoñece coa axuda dos coñecementos doutras linguas, de trazos contextuais 4 Participar en conversacións e en simulacións sobre temas coñecidos ou traballados na aula: saúdos, despedidas, presentacións, felicitacións. 5 Coñecer trazos importantes dos países onde se fala a lingua estranxeira, obtendo a información a través de diferentes medios: biblioteca, internet , etc. 6 Buscar e localizar en internet e na biblioteca informacións relevantes sobre os contidos da unidade. 7 Comprender a importancia de establecer procesos estratéxicos como base para o desenvolvemento da competencia comunicativa e para que o alumnado poida dirixir a súa aprendizaxe. 4
 5. 5. 1.4 Contidos da unidade Uso de estratexias básicas de comprensión das mensaxes orais: anticipación do contido COMUNICACIÓN xeral do que se escoita con axuda de elementos verbais e non verbais e uso dos ORAL coñecementos previos sobre a situación. Produción de mensaxes orais curtas, con estrutura lóxica e con pronunciación que non impida a comunicación (saúdo, despedida, presentacións, felicitación ás persoas da aula nos seus aniversarios,etc.). Comprensión de instrucións básicas para a resolución de actividades presentadas por COMUNICACIÓN escrito. ESCRITA Identificación da grafía, pronunciación, fonema e significado, a partir de modelos escritos, de imaxes, con palabras coñecidas e relacionadas con temas próximos ao alumnado, en situacións contextualizadas empregando diferentes recursos visuais e informáticos. Sons vocálicos: /a:/ /e/ e ditongos. Na lingua estranxeira, identificación de elementos morfolóxicos básicos e habituais no seu COÑECEMENTO uso, como o substantivo, verbo, adxectivo (he is a nice man, his name is Frank), adverbio DA LINGUA (now,here, there, too) ou preposición (on Monday, in April) e conectores básicos de adición, enumeración e ordenación. Uso de estruturas e funcións básicas relacionadas coas situacións cotiás máis predicibles na lingua estranxeira: saúdos e despedidas, presentacións, dirixirse a alguén, pedir desculpas, agradecer, felicitar. Revisión e ampliación das da unidade anterior. Gramática e estruturas: presente simple. Presente continuo (non con referencias ao futuro) Can (peticións, permisos e capacidade); Have (got) para posesión. There is/are. Imperativos: read and write, say that again. Léxico: Happy Birthday, How old are you? I am..., Merry Christmas, well done, congratulations. When is your birthday? What’s your surname? Where are you from?. I’m from... Países e nacionalidades: Scotland , Scottish; Europe, European. Números ordinais. Días (on) e meses (in). Datas. Excuse me, How do you do?. Formas máis informales: me too, just call me... See you on Monday. Special days: retirement, wedding, party, new baby. Classroom vocabulary: how do you say “...” in English?/Spanish?. What’s that for ... ? Close the door, Please listen to this,.Can you say that more slowly please?, Can you repeat, please?. Pencil, ruler, chair, desk, etc. Contidos fonolóxicos: acento dentro das palabras: as sílabas. Uso de fórmulas de cortesía axeitadas na lingua estranxeira nos intercambios sociais. LINGUA E Coñecemento dalgúns dos trazos máis importantes dos países onde se fala a lingua SOCIEDADE estranxeira, obtendo a información por diferentes medios, entre eles a biblioteca, a internet e outras tecnoloxías da información e da comunicación. 5
 6. 6. 1.5 Actividades e temporalización Abreviaturas utilizadas nesta táboa: CO = Comprensión Oral; CL = Comprensión Lectora; EO = Expresión Oral; EE = Expresión Escrita; VB/PN = Vocabulario e pronunciación MÓDULO 1 BLOQUE 1 UNIDADE 2 SESIÓN DESTREZA/S ACTIVIDADES DESCRICIÓN Presentación Presentación do curso e da unidade. VB/PN A1 Classroom Presentación de instrucións, que son un dos contidos principais desta unidade. O profesorado deberá instructions facer fincapé en que se empregarán estas instrucións na aula ao longo de todo o curso. VB/PN A2 Classroom O profesorado poderá facer actividades de elaboración de carteis para a aula coa linguaxe de aula que Language se presenta na actividade 2. Este exercicio será unha maneira lúdica de favorecer o uso desta linguaxe. 1 Ao final da listaxe de frases, farase un exercicio curto que trata expresións de interacción do alumnado e o profesorado. Non se deberá esixir que o alumnado o aprenda, senón que servirá de referencia ou pequeno glosario. CO A3 Where are you Actividade de CO en forma de diálogo na que se traballa fundamentalmente o verbo be nas súas formas from? negativas, preguntas e respostas curtas. Quick Review/Warmer Como comezo da sesión, antes de seguir coa actividade A2, sería recomendable repasar oralmente algúns dos adxectivos de nacionalidades e de países máis comúns, co alumnado. VB/PN A3 How many Presentación do vocabulario relacionado cos países, nacionalidades e idiomas. O alumnado completará a countries can you táboa de países, nacionalidades e linguas, a través de traballo en grupo e consultando co profesor, con name? dicionarios ou a través de internet, se é posible. Se non fose posible, o alumnado remataría a actividade 2 fóra da aula. O profesorado fará fincapé naquelas nacionalidades que, por proximidade ou importancia, sexan máis relevantes. Os demais adxectivos servirán simplemente de referencia. A última parte da actividade é unha revisión global das formas do verbo be e dos adxectivos estudados. O profesorado deberá explicar a importancia da acentuación dentro das palabras. Este exercicio é unha clara oportunidade de presentar a importancia de manexar a fonética para a comunicación. VB A4 Day by Day É un compendio de actividades que tratan fundamentalmente do vocabulario relacionado cos días da semana, meses e expresións de tempo, xunto coas preposicións máis empregadas para expresar tempo (on, in) e a presentación dos números ordinais para indicar datas. 3 As actividades combinan vocabulario presentado a través de exercicios de comprensión oral e escrita. Nesta sesión presentaranse os días da semana, os meses e os números ordinais. VB A4 Writing & saying Táboa. O profesor debe explicar a diferenza entre como se escribe unha data e como se di. O alumnado dates debería poder completar a táboa, só con seguir o modelo. 6
 7. 7. MÓDULO 1 BLOQUE 1 UNIDADE 2 SESIÓN DESTREZA/S ACTIVIDADES DESCRICIÓN Quick Review/Warmer What’s the date today?, Vocabulario relacionado cos meses, días, etc. Gramática A4 prepositions on/in Preposicións at/from/to/on/in co tempo e datas. O alumnado aprende as diferenzas no uso das preposicións a través de exercicios variados, incluídos diálogos curtos. Preséntanse varios exercicios para practicar, para que os alumnos interioricen o uso das preposicións a través da repetición. VB A4 Time phrases Continuando co tema da sesión 2, preséntanse algunhas expresións de tempo. 4 CO A5 Here’s to you! A continuación trátase o vocabulario ou expresións que se utilizan en relación con certos días sinalados, como o aniversario, aninovo, etc. Amósanse as frases que se utilizan en ocasións especiais. EO A6 How old are they? En parellas, ponse en práctica o input presentado. O profesor debe facer fincapé no uso correcto da forma do verbo “to be” e as preposicións de tempo axeitada. O alumnado, mediante esta actividade de EO, tomará confianza no seu uso da lingua estranxeira. Quick Review/Warmer Antes de seguir coa seguinte actividade cómpre revisar e facer un exercicio oral sobre datas. EE A7 What about you? Formulario con datos persoais. Para rematar, e a modo de resumo dos temas anteriores, o alumnado cobre un formulario de datos persoais que pide a nacionalidade e a idade do interesado. CL A8 Festival Trivia É pertinente que o alumando teña todas as referencias socioculturais necesarias para que comprenda que a lingua é preciso situala nun marco sociocultural concreto. Esta actividade céntrase nas orixes/celebracións relacionados co Reino Unido e EE.UU e que nalgún caso se estenden a outros países. Esta actividade pode facerse en grupo ou individualmente, dentro ou 5 fóra da aula, pero en todo caso deberá corrixirse dentro da aula. SOLUCIÓNS: 1. Columbus Day 2. Christmas 3. Halloween 4. Thanksgiving 5. Guy Fawkes’ Night 6. Christmas 7. Halloween 8. Notting Hill Carnival 9. Columbus Day 10. New Year’s Eve 11. Valentine’s Day 12. Thanksgiving 13. Easter 14. New Year’s Eve 15. Easter 16. Guy Fawkes’ Night 17. Independence Day 18. Independence Day 19. Valentine’s Day 20. Notting Hill Carnival Gramática A9 Presente simple Presentación do presente simple. O profesor deterase a explicar o tempo verbal nas formas afirmativas, e negativas, destacando o uso das terceiras persoas. Contrapoñerao co presente progresivo. 6 Quick ReviewWarmer Exercicio oral ou escrito que se centrará en preguntas e respostas breves, en estruturas xa aprendidas. PR A10 sonidos vogais e Novamente é preciso explicar o feito de que se utiliza o abecedario IPA (International Phonetics Association) e presentar o enderezo web desta asociación: http://www.arts.gla.ac.uk/ipa/ipa.html ditongos Pódese amosar como referencia, a páxina do New English File, onde se resumen os sons dos fonemas ingleses. Por último, sería interesante, sempre que sexa posible, visitar a seguinte páxina: Phonetics Flash Animation Project: http://www.uiowa.edu/~acadtech/phonetics/#, un proxecto estupendo onde os alumnos poderán ver con todo detalle como se pronuncian os fonemas no inglés americano (e outras linguas). Se non se dispón de acceso a Internet, é importante animar ao alumnado a visitala e, cando menos amosarlle o aspecto da web. Tamén e interesante visitar as páxinas que a BBC online dedica á fonética (http://www.bbc.co.uk/learning/). Neste exercicio debe destacarse que, fronte aos 5 ou 7 sons vocálicos da lingua propia, na lingua inglesa haberá 12. Estas páxinas web deberán ser unha ferramenta de consulta do alumno ao longo de todo o curso, dentro e fóra da aula. 7
 8. 8. MÓDULO 1 BLOQUE 1 UNIDADE 2 SESIÓN DESTREZA/S ACTIVIDADES DESCRICIÓN CO A11 Town & Country Parts I and II. A actividade comeza cun exercicio de CO sobre Chester. Como tema central de uso da My Town lingua, there is/there are. A audición está dividida en dúas partes para facilitar a comprensión, que contesta a preguntas sobre cada unha delas. Gramática A11 There is/there are A explicación gramatical vai seguida de exercicios de práctica na aula ou fóra dela. EO A11 There is/there are Nun texto sobre Chester, o alumnado completa información sobre a cidade. Posteriormente fará preguntas con there is/are e interactúa co resto do alumnado. Quick ReviewWarmer Revisión do vocabulario aprendido ao longo da unidade como o uso das preposicións on/in. EO A12 My favourite A través desta actividade oral de intervención cos compañeiros, pénsase e descríbese un lugar preferido place para que se acerte. CO/CL A13 Dear Rob, Exercicio que contén información sobre unha persoa e lugar. Primeiro o alumnado escoita sen ver o texto; nunha segunda vez escóitao ao tempo que o le. Trátase de detectar os erros que contén o texto escrito, a través da CO. 7 EE A13 Dear ..., Relacionado co exercicio anterior. O alumnado escribe unha carta a un amigo, que inclúa datos persoais e sobre a súa cidade e costumes. Necesariamente deberá usar cinco expresións de vocabulario referido a lugares preferidos. CO A14 Canción “Saturday in the Park” de Chicago. As cancións pódense escoitar na aula por lecer ou como tarefa de fóra da aula. Por exemplo, que sexan quen de recoñecer tres expresións de tempo, que nos conta a canción, etc. Revisión xeneral da O “language review” debe entenderse como actividades illadas de reforzo e de coñecemento de lingua, unidade necesarias para interiorizar os compoñentes lingüísticos e, ser capaz por último de comprender e producir actividades comunicativas. O profesor, dada a temporalización das actividades da unidade, pode 8 pedirlle ao alumnado que faga “o language review” fóra de aula para logo ser corrixido nesta. Portfolio self- Exercicio onde o alumnado reflexiona e autoavalía o seu progreso na aprendizaxe da lingua inglesa. assessment. 8
 9. 9. 1.6 Recursos materiais Textos da unidade. Internet. Bibliotecas do contorno 1.7 Avaliación Ao comezo da unidade deberá facerse unha breve revisión da unidade anterior. As tarefas deseñadas serán esencialmente comunicativas, para lle ofrecer ao alumnado a oportunidade de utilizar o idioma tal e como o faría en situacións reais de comunicación; de aí a importancia de que os materiais empregados nas devanditas tarefas sexan preferentemente auténticos, de xeito que o alumnado perciba a lingua no seu contexto real, como instrumento de comunicación. Para levar a cabo eficazmente as tarefas correspondentes, o alumnado debe ser orientado no uso de estratexias de planificación, execución, control e reparación, como obxectivo da unidade. A avaliación é parte integrante do proceso.Os aspectos procedementais avaliaranse a través da observación e da valoración das distintas tarefas propostas nas actividades. Valorarase especialmente a participación nas actividades en grupo e individuais a través da observación e dos resultados dos distintos traballos propostos. En cada unha das sesións programadas inicialmente haberá actividades que poden servir de revisión, reforzo e/ou ampliación, dependendo das necesidades do alumnado. Farase unha proba final de progreso co fin de comprobar que o alumnado adquiriu os obxectivos e aspectos conceptuais establecidos para a unidade. 9
 10. 10. 2. Secuencia de actividades CLASSROOM INSTRUCTIONS A1 Look at page ten. Listen and practise. Open your book. Close your book. Read the article. Don’t write. Write the correct word. Ask your partner. Answer the question. Circle the right answer. Complete the sentences. Fill in the gaps. Check your answers. Cover the picture. Underline the stress. Repeat, repeat, repeat, repeat… Match the words to the pictures. Repeat the words your hear. Swap roles with your partner. Tick the correct statements. SOURCES: English File I http://www.cambridge.org/us/esl/letstalk/support/language.htm http://arabnokia.net/showthread.php?t=471403 10
 11. 11. CLASSROOM LANGUAGE A2 I don't understand. Excuse me, please. I don't know. I’m sorry. I'm not sure. Sorry I’m late. I can't remember. Can I go out for a moment, please? Can I go to the toilet/restroom, please? Sorry? / Pardon? Can I borrow some paper/a pencil? Yes you can./OK./All right. Do you have a pen, please? What page? What page are we on? Here you are. Where did we leave off yesterday? Thanks. Where did we stop in the last class? You're welcome. Please take out a piece of paper/a pencil/your For homework, do exercise 6 on page 15. notebooks. Can you help me hand out/distribute these worksheets? Please stand/sit in a circle. Can I have a copy, please? What’s “lápiz” in English?/How do you say “lápiz” in English? Work alone. How do you spell it? Work in pairs/in groups. pronounce it? Where’s the stress? Choose a partner (to work with). Listen closely./Listen carefully. What does quot;stationquot; mean? Open the door/window. Look it up in the dictionary. Turn on/off the lights. See you! Is this right/wrong? See you tomorrow./See you on Monday. Have a good/nice weekend! Can you say that again, please?/Can you repeat that, please? I can’t see the board. Complete the sentences. Listen to your teacher and check. ________ (libro) in English? I _______ know. ________ do you spell it? I _______ understand. ________ ‘s the stress? I _______ not sure. ________ you repeat it? ________ page? 11
 12. 12. A3 Listening Listen to the dialogues. A Are you from London? 1 B No, I’m not. I’m from Chester. 2 A Where are you from? B We’re from New York. A Are you on holiday? B No, we aren’t. We’re on business. 3 A Where’s he from? Is he British? B No, he isn’t. He’s Spanish. He’s from Santiago. 4 A Estrella Galicia. Is it Portuguese? B No, it isn’t. It’s Spanish. Grammar verb be negative, yes/no questions and short answers. Fill in the gaps with ‘m, aren’t and isn’t. 1. I’ _______ not an writer. 2. You/We/They ________ from the U.S.A. 3. He/She/It ________ Canadian. Complete the short answers. 1. Are you from India? Yes, I am. / No, I ________ not. 2. _________ she an actress? Yes, she _________ / No, she isn’t. 3. Are you from Vigo? Yes, we _________ / No, we aren’t. 12
 13. 13. Vocabulary countries and nationalities Complete the table of countries, nationalities and languages. Underline the stress. Country Nationality Language Australia Belgian Flemish, French Brazil Portuguese Canada Chinese Danish Egypt English English France Germany Great Britain English Greek Dutch Ireland Italian Italian Japan Japanese Mexican Spanish Switzerland Portugal Portuguese Scotland Spain Spanish Spanish Swedish American Welsh Complete the sentences. He’s from France. He’s _____________. He speaks ___________. She’s from Egypt. She’s ____________. She speaks __________. They’re from ____________. They’re American. They speak __________. We’re from _________ . We’re Greek. We speak ___________. 13
 14. 14. Now complete the sentences. 1. Is J.K. Rowling Australian? No, she isn't. She's English. She's from England. 2. Is Bon Jovi German? _______________________________________________________ _______________________________________________________ 3. Is Maradona Brazilian? _______________________________________________________ _______________________________________________________ 4. Is Madonna Italian? _______________________________________________________ _______________________________________________________ 5. Is Saramago Russian? _______________________________________________________ _______________________________________________________ 6. Are Angelina Jolie and Brad Pitt French? _______________________________________________________ _______________________________________________________ What about you? 7. Are you Spanish? _______________________________________________________ Where are you from? _______________________________________________________ Speaking Ask your partner Are you Egyptian? No, I’m not. I’m German. Is Penelope Cruz Italian? No, she isn’t. She’s Spanish. 14
 15. 15. A4 Day by day Vocabulary days of the week and months of the year Listen and put the days of the week in the correct order. Saturday Friday Thursday Tuesday Sunday Monday Wednesday Sunday Listen and practise saying the months. January February March April May June July August September October November December Match the ordinal numbers with the words. Listen and practise. 1st 13th fifth twentieth 2nd 20th third twenty-third 3rd 22nd first thirty-first 4th 23rd second twenty-second 5th 31st fourth thirteenth Writing Dates. Complete the table. We write We say 25 December the twenty-fifth of December 1 July the eighth of March 20 September the fifth of June 23 February the sixteenth of August 31 May the thirtieth of January 9 October the second of April 12 November 15
 16. 16. Grammar prepositions of time at, from, to, on + time Look at the sentences in the table. I have breakfast at 7 o’clock. I get up early in the morning. Shops are open from 9 am to 5 pm We get home in the evening. Museums are closed on Monday. He works at night. School starts in September. I go out at the weekend. Now complete the phrases with prepositions in, on or at. 1. _______ 8:45. 7. _______ night 2. _______ Friday. 8. _______ 10 am _______ 8 pm 3. _______ March 9. _______ the weekend 4. _______ Sunday 6 June 10. ______ 1945 5. _______ the evening 11. ______ April 1984 6. _______ December 25 12. ______ my birthday Vocabulary Time phrases Put the words and phrases in the correct shape. Some words/phrases can go in more than one circle. Saturday the morning night two o’clock Thursday the evening month the week half past four Tuesdays Sunday mornings week the weekend Saturday afternoon morning midnight in on every at A5 What’s a special days for you? Match the expressions with the phrases. It’s a girl! Happy New Year! 25 years! Happy Birthday! On your special day Happy anniversary! Please come! Congratulations! Here are more special occasions. What do we say? wedding retirement graduation 16
 17. 17. A6 Speaking Work with a partner. Look at the example and make sentences with the words. Bob/17. September. Monday 15th September. th Bob’s 17. His birthday is in September. It’s on Monday 15 September. 1. Alan/33. April. Saturday 5th April. 2. Suzie/13. September. 7th September. 3. Jack and Ann/20. January and May. 3rd January/10th May. th st 4. Vera and Carlos/19. February and July. Friday 28 February/Thursday 31 July. How old are you? How old are they? Complete the information. Bob is 17 years old./He’s 17. I’m 25 years old. And you? I’m 24. Alan is 33 years old./He’s 33. Suzie is 13 years old./She’s 13 Jack and Ann ____________________________________. Vera and Carlos __________________________________. A7 Writing forms Please fill out the following form for the reallynosyparker agency. First name Surname Maiden name Title Mr / Mrs / Miss / Ms / Other Date of birth Address Post Code (Zip) Day Telephone Mobile Telephone Nationality Age (in words) 17
 18. 18. A8 Reading How much do you know about British and American festivities? Write the name of the special day next to each sentence. Halloween Thanksgiving Columbus Day Christmas New Year’s Eve Valentine’s Day Easter Guy Fawkes’ Night Notting Hill Carnival Independence Day 1. This festivity celebrates the discovery of America. 2. A tree is a symbol of this festivity. 3. It takes place on October 31. 4. Americans celebrate this holiday on the last Thursday of November. 5. During this celebration, British people make Guy figures with old clothes and burn them. 6. This holiday is in the month of December. 7. The Celtics (and Gallicians) called this celebration Samhain /saun/. 8. This London festival is in January, when it is cold. 9. This special day is on October 12th. 10. In New York City, people celebrate this occasion at Times Square. 11. Sweethearts celebrate this day with presents and cards. 12. Everyone eats turkey on this day. 13. This is a Christian festivity that takes place on a Sunday, after the March full moon. 14. Young people celebrate this night at home, discos or balls. 15. People decorate eggs on this day. 16. This special day takes place on November fifth. 17. This day takes place on the 4th of July in America. 18. On this day people use fireworks and have barbecues (BBQs) with hamburgers and hotdogs. 19. This day is on 14 February. 20. This is the biggest street festival in the world. A9 Grammar present simple Look at these sentences from the quiz. Then compete the rules. Everyone eats turkey on this day. 18
 19. 19. This festivity celebrates the discovery of America. People decorate eggs on this day. In positive sentences with I/you/we/they, we use the infinitive. In positive sentences with he/she/it, we add _____ or _____ to the infinitive. This festivity doesn’t celebrate the discovery of America. People don’t decorate eggs on this day. In negative sentences with he/she/it, we use _____ + infinitive. In negative sentences with I/you/we/they, we use _____ + infinitive. A10 Pronunciation vowel sounds: dipthongs Listen and practise the sounds. right phone bike owl boy ear chair tourist 19
 20. 20. A11 Vocabulary Tick ( ) the words you know a square a park a market a bus station a station a lake a beach the sea a river mountains a water fall a hiking route a museum a road an airport a café a bar a pub a shop a house a flat (AmE an apartment) a hotel a bed and breakfast Listening My town Part I Read and listen to part I of the interview with Peter. Which picture is he talking about? A Where are you from, Peter? B I’m from a town in England called Chester. My parents live there, but I live in Santiago. A Is it big? B Yes, it’s quite big. There are many people living there. It’s got an important industry. A Did you like living there? B Yes, it’s very nice. It’s by the sea and there are many roads. A It sounds exciting. Are there many hotels? B Yes, there are. And there are lots of restaurants too. A What about shops? B There are all kinds of small shops, and also big department stores, but I hate shopping. A Where in England is it? B Oh, it’s near Liverpool. A What is it famous for? B It’s famous for it’s Roman monuments. Listen again. Answer the questions. 1. Where does Peter live? 2. Where do his parents live? 3. Why is the town famous? Part II Now listen to part II of the interview. Don’t read the text. Tick the correct answer. 1. Peter’s parents live in a __________. a. flat b. house 2. Chester is a/an ___________ place to live. a. boring b. exciting 20
 21. 21. 3. There ____________museums in the city. a. are b. aren’t any 4. At weekends you can ____________. a. go hiking in the mountains b. go walking in the parks Grammar there is/there are Fill in the gaps in the tables with ‘s, is, are, isn’t or aren’t. singular positive There ______ a beautiful lake negative There ______ a park near our flat. questions ________ There a hotel? short answers Yes, there _________ /No, there ________ . plural positive There _______ lots of things to do. Look at the sentences about Chester. negative There _______ any restaurants. questions ________ There any cheap places to stay? Fill in the gaps with ‘s, is, are, isn’t or aren’t. short answers Yes, there ________ ./No, there _________ 1. There are lots of small shops. 2. There isn’t a lake. Remember! Use any in negatives and questions with there are. 3. There ______ any five-star hotels. Check the answers with your teacher. 4. There ______ many people. 5. There ______ an airport near the town. 6. There ______ lovely parks. Speaking 1. Listen to your teacher and practise saying the sentences about Chester. 2. Complete the questions in the table. Use Is there or Are there. my home town me my partner ___________ a park? ___________ any shops? ___________ any good restaurants? ___________ a station? ___________ a market? ___________ any nice hotels? 21
 22. 22. 3. Think about where you live. What places are near your home? Put (yes) or (no) in the me column. Then work with your partner. Take turns to ask and answer the questions. A place I love is… There is/are… nice parks good markets an airport good roads a beach mountains a river a lake museums beautiful squares famous streets nice people a university good hotels excellent shops cheap/expensive restaurants nice cafés lots of pubs great places to go at night big hotels a station My favourite place is… Can you guess? A12 Speaking & Writing Look at the words/expressions in the table. How many do you know? Choose a favourite town, city or village in your country or a holiday place you know. Tick ( ) or cross ( ) the things there are or aren’t in this place. Work in groups of three or four. Tell your partners about this place, but don’t say the name. They should try to guess. For homework write 5 sentences about your favourite town, city or village. A13 Reading & Grammar Dear Rob, Read the letter and correct it. Dear Rob, Hi! My name’s Paula. I’m 24 years old and i’m from Valencia. It’s a city on the east coast of spain. This is a picture of me and my best friend Cecile. She’s french. We’re are secretaries and we work in an office. I love films and my favourite film director is Pedro Almodovar. He’s great! I love Football, too. My favourite team is Real Madrid. What about You? Please write soon and tell me everything! Love, Paula Writing Now write a similar letter to your pen pal. A14 Listening song “Saturday in the Park” by Chicago 22
 23. 23. 3. Language Review Fill in the following form about yourself or a friend. R1 Surname: First name: Age (in words): Nationality: Address: Mobile phone: Home telephone number: Email address: Read the following email and rewrite it again. Add full stops and capital letters. R2 Hello!, my name’s beatrice i´m french but i live in london with my family. I speak english and a little italian. Answer Beatrice’ email with your information. Use these words to help you: name, age, nationality, favourite city, married, job, languages spoken. 23
 24. 24. Fill in the gaps in the following sentences using classroom language. R3 listen open repeat answer work 1. Sorry, could you ............... that again! 2. ............... your books on page twenty. 3. ............... the questions on page 30. 4. ............... with your partner. 5. ............... to the song. Correct the following answers with a/an if necessary. R4 1. My husband is ............... civil servant. 2. Her sister is ............... engineer. 3. Jane and Helen are ............... doctors. 4. They are ............... divorced couple. 5. Is Rome ............... big city? Fill in the gaps with have/has or haven’t/ hasn’t R5 1. ............... you got a DVD player? Yes, I ............... 2. ............... he ............... a computer? No, he ............... 3. My dad ............... a pda, but I ............... 4. ............... Helen ............... a plasma TV set? Yes, she ............... 5. ............... they ............... any cheap MP3 player? No, they ............... Now fill in the gaps with there is/are or there isn’t/ aren’t 1. ............... there a laptop in your office? Yes, there ............... 2. There ............... many coins in my purse. It is full. 3. There ............... a ruler in my desk. I need one. 4. ............... there many books in your classroom? Yes there ............... 5. There ............... many webpages to learn English. R6 Complete the sentences. Write the words in brackets in ordinal number. 1. This is my ......................... (4) visit to Germany. 2. The restaurant is on the ......................... (2) floor. 3. Today is the ......................... (1) day of school. 4. The building is from the ......................... (9) century. 5. Tomorrow will be Lucy’s ......................... (21) Birthday. 24
 25. 25. 4. Portfolio With a lot of With some I CAN DO (TICK= ) On my own Very easily help help I can understand classroom instructions I can use English in the classroom I can say dates and my age I can understand the names of days of the week, months and common objects in the classroom I can say the names of countries and nationalities I can ask and answer questions about my nationality. 25

×