Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Belenchu

552 views

Published on

A LOE

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Belenchu

 1. 1. Lei Orgánica 2/2006 de 3 de maio, de Educación LOE
 2. 2. Dirección Xeral de Ordenación e Innovación Educativa
 3. 3. Principios fundamentais <ul><li>Educación de calidade para todos e todas. </li></ul><ul><li>Conciliar calidade con equidade. </li></ul><ul><li>Colaboración entre todos os compoñentes da comunidade educativa: </li></ul><ul><li>Con esforzo compartido. </li></ul><ul><li>Dobre rede. </li></ul><ul><li>Escolarización sen exclusións. </li></ul><ul><li>Converxencia con Europa. </li></ul>
 4. 4. Elementos precisos <ul><li>A formación ao longo da vida. </li></ul><ul><li>Flexibilidade: con sistemas de ida e volta. </li></ul><ul><ul><li>Conexións entre distintos tipos de ensino. </li></ul></ul><ul><li>Autonomía dos centros: normas comúns con espazos de autonomía </li></ul><ul><li>Simplificación e clarificación da normativa: </li></ul><ul><ul><li>Normativa básica común. </li></ul></ul><ul><ul><li>Normativa autonómica. </li></ul></ul><ul><ul><li>Mecanismos de colaboración. </li></ul></ul>
 5. 5. ETAPAS EDUCATIVAS <ul><li>Educación Infantil </li></ul><ul><li> Unha proposta pedagóxica desde o primeiro ciclo . </li></ul><ul><li>Educación Primaria </li></ul><ul><li> A atención á diversidade é prioritaria: previr, detectar, actuar. </li></ul><ul><li>Educación Secundaria </li></ul><ul><li> Base común con atención á diversidade </li></ul>
 6. 6. Educación Infantil (0-6 anos) <ul><li>Etapa única con carácter voluntario dividida en dous ciclos (0-3 e 3-6).Proposta pedagóxica común dende o primeiro ciclo. </li></ul><ul><li>O segundo ciclo será gratuíto. </li></ul><ul><li>No 2º ciclo fomentarase unha primeira aproximación á lingua estranxeira, á lectura e escritura, ás habilidades numéricas básicas, ás TIC e á expresión visual e musical. </li></ul><ul><li>Impartida por profesionais que posúan o título de Mestre especialista en educación infantil. No 1º ciclo contarán coa colaboración doutro persoal coa debida titulación para atención ás nenas e nenos desta idade. </li></ul>
 7. 7. Educación primaria (6-12 anos) I <ul><li>Etapa dividida en tres ciclos. A súa finalidade é: </li></ul><ul><li>Que as nenas e os nenos afiancen o seu desenvolvemento persoal e o seu benestar, </li></ul><ul><li>Que adquiran as habilidades básicas relativas á expresión e comprensión oral, á lectura, á escritura e ao cálculo así como </li></ul><ul><li>Que desenvolvan as habilidades sociais, os hábitos de traballo e estudio, o sentido artístico, a creatividade e a afectividade. </li></ul>
 8. 8. Educación primaria (6-12 anos)II <ul><li>Lingua estranxeira dende os 6 anos.1º curso. </li></ul><ul><li>Edu c ación para a cidadanía e os dereitos humanos,no 3º Ciclo, 6º curso. </li></ul><ul><li>As áreas que teñan carácter instrumental para a adquisición doutros coñecementos recibirán especial consideración. </li></ul><ul><li>Coa finalidade de fomentar o hábito da lectura dedicarase un tempo diario a esta. </li></ul><ul><li>Poderán impartirse materias en Lingua estranxeira. </li></ul>
 9. 9. Educación primaria (6-12 anos) III <ul><li>Porase especial énfase na atención á diversidade. </li></ul><ul><li>Prevención das dificultades de aprendizaxe e posta en práctica de mecanismos de reforzo tan pronto como se detecten estas dificultades. </li></ul><ul><li>Reforzo da acción titorial e a Orientación. </li></ul><ul><li>Só se poderá repetir unha vez en toda a Primaria. Nese caso, haberá un plan específico de reforzo das competencias básicas. </li></ul>
 10. 10. Educación primaria (6-12 anos) IV Avaliación de diagnóstico <ul><li>Ao finalizar o 2º ciclo da educación primaria todos os centros realizarán unha avaliación de diagnóstico censal das competencias básicas alcanzadas polo seu alumn ad o. </li></ul><ul><li>Terá carácter formativo e orientador para os centros e informativo para as familias e para o conxunto da comunidade educativa. </li></ul>
 11. 11. HORARIO E. PRIMARIA 1 CICLO 2 CICLO 3 CICLO 1º 2º 3º 4º 5º 6º L. e Lit. galega 4 4 4 4 4 3 L. E L castelá 4 4 4 4 4 3 L. estranxeira 2 2 3 3 3 3 E. Artística 2 2 2 2 2 2 E. Física 2 2 2 2 2 2 Matemáticas 5 5 4 4 4 4 C. Medio 5 4 5 4 5 4 Relixión 1 2 1 2 1 2 E. Cidadanía - - - - - 2 TOTAIS 25 25 25 25 25 25
 12. 12. Educación secundaria obrigatoria (12-16 anos) I <ul><li>Organizada cunha base común e atención á diversidade do alumnado. </li></ul><ul><li>Reforzo dos equipos de Orientación </li></ul><ul><li>Nos dous primeiros cursos o alumnado cursará, como máximo, dúas materias máis ca no último ciclo de educación primaria. </li></ul><ul><li>A segunda Lingua estranxeira será materia común para todo o alumnado nos dous primeiros cursos. </li></ul><ul><li>No primeiro curso introdúcese un proxecto interdisciplinar con, polo menos, dúas materias, aparte das Linguas e as TIC. </li></ul><ul><li>En 2º curso cursarán educación para a cidadanía e os dereitos humanos. </li></ul>
 13. 13. Educación secundaria obrigatoria (12-16 anos)I I Atención á diversidade <ul><li>Entre outras medidas: Adaptacións do currículo. </li></ul><ul><li>Integración de materias en ámbitos. </li></ul><ul><li>Agrupamentos flexibles. Desdobres. </li></ul><ul><li>Programas de reforzo e </li></ul><ul><li>Programas de tratamento personalizado para o alumnado con necesidade específica de apoio educativo. </li></ul>
 14. 14. Educación secundaria obrigatoria (12-16 anos) III Avaluación e promoción do alumnado <ul><li>Promoción de curso cando superen os obxectivos ou teñan avaliación negativa en dúas materias como máximo. Excepcionalmente, poderá autorizarse a promoción do alumnado con avaliación negativa en tres materias . </li></ul><ul><li>As decisións sobre a promoción dun curso a outro e sobre a obtención do título ao final da etapa, serán adoptadas de forma colexiada polo conxunto de profesorado do alumno ou da alumna . </li></ul>
 15. 15. Educación secundaria obrigatoria (12-16 anos) IV Avaliación de diagnóstico <ul><li>Ao finalizar o 2º curso da educación secundaria obrigatoria todos os centros realizarán unha avaliación de diagnóstico das competencias básicas acadadas polo seu alumnado. </li></ul><ul><li>Terá carácter formativo e orientador para os centros e informativo para as familias e para o conxunto da comunidade educativa. </li></ul>
 16. 16. PROGRAMAS DE DIVERSIFICACIÓN CURRICULAR <ul><li>Programas de un ou dous anos. </li></ul><ul><li>Posibilidade de permanencia dun ano máis </li></ul><ul><li>Liñas metodolóxicas diferentes ás ordinarias. </li></ul><ul><li>Distinta presentación dos contidos: ámbitos. </li></ul><ul><li>O referente: Competencias Básicas e Obxectivos xerais para a Etapa. </li></ul><ul><li>A. Lingüístico-social. A. Científico-tecnolóxico e tres materias do curso correspondiente. </li></ul><ul><li>Acceso dende 3º curso ou 2º ,con repeticións previas, sen condicións para a promoción. </li></ul><ul><li>Grupos reducidos: 10 alumnas ou alumnos. </li></ul>
 17. 17. Programas de cualificación profesional inicial <ul><li>Para o alumnado maior de dezaseis anos que non obtivera o título de Graduado en educación secundaria obrigatoria. </li></ul><ul><li>Excepcionalmente, poderá reducirse a quince anos (co compromiso de facer os tres tipos de módulos). </li></ul><ul><li>Módulos de formación general das competencias básicas. </li></ul><ul><li>Módulos específicos de Cualificación profesional, nivel I. </li></ul><ul><li>Módulos para a obtención do título.( de c arácter voluntario ). </li></ul>
 18. 18. HORARIO E. SECUNDARIA MATERIAS CURSOS 1º 2º 3º 4º Bioloxía e xeoloxía - - 2 3* Ciencias da natureza 4 3 - - Ciencias sociais, xeografía e historia 3 3 3 3 Educación física 2 2 2 2 Educación para a cidadanía e dereitos humanos - 2 - - Educación Ético- cívica - - - 1 Educación plástica e visual 2 - 2 3* Física e Química - - 2 3* Informática - - - 3* Latín - - - 3* Lingua galega e literatura 4 3 3 3 Lingua castelá e literatura 4 3 3 3 Primeira Lingua estranxeira 3 3 3 3 Segunda lingua estranxeira 2 2 2* 3* Matemáticas 4 4 4 3 Música - 2 2 3* Tecnoloxía - - - 3* Tecnoloxías - 3 2 - Relixión 2 1 1 1 Proxecto interdisciplinar 1 - - - Titoría 1 1 1 1 Optativa - - 2 * 3* TOTAL 32 32 32 32
 19. 19. Competencias básicas.I <ul><li>Inclúense por 1ª vez nos currículos. </li></ul><ul><li>“ Capacidade de poñer en práctica, de forma integrada e en contextos e situacións variadas,os coñecementos e as actitudes persoais adquiridas”. </li></ul><ul><li>Permiten poñer o acento sobre as aprendizaxes que se consideran imprescindibles dende unha formulación integradora. </li></ul><ul><li>Son un elemento organizador que inflúe non só nos contidos e a avaliación senón tamén na metodoloxía. </li></ul>
 20. 20. Competencias básicas. II <ul><li>Dentro do marco asumido pola U. Europea, son: </li></ul><ul><li>1- C. en comunicación lingüística. </li></ul><ul><li>2-C. Matemática. </li></ul><ul><li>3- C. No coñecemento e interacción co mundo físico. </li></ul><ul><li>4- Tratamento da información e competencia dixital. </li></ul><ul><li>5- C. Social e cidadá. </li></ul><ul><li>6- C. Cultural e artística. </li></ul><ul><li>7- C. Para aprender a aprender. </li></ul><ul><li>8- Autonomía e iniciativa persoal. </li></ul>
 21. 21. Outros elementos <ul><li>Proxecto lector de centro </li></ul><ul><li>Plan TIC </li></ul>
 22. 22. Plan de Convivencia <ul><li>Contextualizado na realidade de cada centro escolar: análise de situación e accións para a mellora. </li></ul><ul><li>Centrado en aspectos preventivos. </li></ul><ul><li>Protocolos de actuación. </li></ul><ul><li>Intervención a diferentes niveis: alumnado, profesorado, familias, comunidade. </li></ul><ul><li>Avaliable: avaliación anual con propostas de mellora. </li></ul><ul><li>Progresivo: a avaliación serve para artellar o seguinte. </li></ul>
 23. 23. Nova lexislación relacionada co desenvolvemento da LOE <ul><li>Selección e nomeamento das direccións dos centros. Decreto 29/2007, do 8 de marzo. DOG 12 de marzo. </li></ul><ul><li>Ad misión do alumnado n os Centros docentes . Decreto 30/2007, do 15 de marzo. DOG do 16 de marzo. </li></ul>
 24. 24. Decreto de Normalización lingüística. <ul><li>Artigo 3 da Constitución española: establece a cooficialidade do galego xunto co castelán. </li></ul><ul><li>Artigo 5 do Estatuto de Autonomía: define o galego como lingua propia. </li></ul><ul><li>A Lei 3/1983 de normalización lingüística:garante a igualdade do galego e do castelán como linguas oficiais de Galicia. </li></ul><ul><li>Novo Decreto que desenvolve a Lei: Documentos administrativos, estarán en galego. Haberá Plan de formación. Impartirase o mesmo número de horas nas dúas linguas. </li></ul>
 25. 25. Bacharelato <ul><li>Tres modalidades: </li></ul><ul><li>Artes: con dúas vías:Artes plásticas e Artes escénicas. </li></ul><ul><li>Ciencias e Tecnoloxía . </li></ul><ul><li>Humanidades e Ciencias Sociais. </li></ul><ul><li>Entre as materias comúns : Ciencias para o mundo contemporáneo, Filosofía e cidadanía. </li></ul>

×