Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Minipresentatie Het groene plein

1,272 views

Published on

In deze minipresentatie komen de doelstellingen van het groene plein aan de orde (hetgroeneplein.nl)

Published in: Education
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Minipresentatie Het groene plein

  1. 1. Uit het Plan van Aanpak
  2. 2. 15 oktober van start
  3. 3. Dit digitale platform biedt de mogelijkheid om gezamenlijk kennis eninformatie te bewaren, delen en ontwikkelen zodat de kwalitatieve enkwantitatieve aansluiting tussen bedrijfsleven en onderwijs wordtverbeterd en de aantrekkingskracht van de groene sector wordt vergrootdoor een verbeterd beroepsperspectief.De doelgroep van dit platform wordt gevormd door zowel werknemers enwerkgevers in het bedrijfsleven en bij intermediaire support- enbelangenorganisaties of kennisinstellingen, docenten als studenten van deverschillende (WO-, HBO-, MBO en VMBO) onderwijsinstellingen alsambtenaren binnen het rijk, provincie en gemeente.
  4. 4. De doelstellingen van de online communityBeide landelijke HCA projectorganisaties wil faciliteren, verbinden, 1stimuleren, inspireren; de regionale organisaties zijn echter deankerpunten. Zij zijn aanjager en trekker van de regionale initiatieven enorganiseren aansluiting tussen bedrijven en studenten/potentiëlewerknemers.De online community weerspiegelt deze uitgangspunten door veelruimte te bieden aan eigen initiatieven van alle deelnemers aan deonline community; we zetten samen in op de kracht vansamenwerking.
  5. 5. De doelstellingen van de online community: 2Op het online platform kan iedereen die betrokken is, of wil zijn, en wilbijdragen aan de doelstellingen van de HCA Agrifood en Tuinbouw &Uitgangsmaterialen kennis en informatie delen over de kansen,doorbraken, besluiten, voorbeelden en voortgang van het verbeterenvan de aansluiting tussen bedrijfsleven en onderwijs of het vergroten vande aantrekkingskracht van de groene sector door het verbeteren van hetberoepsperspectief.Het biedt een platform aan alle deelnemers om kennis teborgen, te delen en te ontwikkelen. We gaan hierbij uit van eenkoploperstrategie: we gaan vooral aan de gang vanuit eenpositieve energie op basis van een actieve participatie(“iedereen in de driver’s seat”)
  6. 6. De doelstellingen van de online communityWerkgevers en werknemers, docenten en studenten van 3onderwijsinstellingen op alle niveaus, ambtenaren van rijk, provincie engemeenten, medewerkers van intermediaire support- enbelangenorganisaties, Centra voor Innovatief Vakmanschap enkennisinstellingen kunnen op het online platform onderling met elkaarcommuniceren en in contact komen.Belangrijk is om van elkaar te leren en het lerend vermogen enhet experimenteren te stimuleren en te verbeteren. De uitkomstmoet zijn dat er een meer integraal onderdeel van leer- ensamenwerkingsprocessen bereikt wordt in bedrijfsleven enonderwijs. We willen een cultuur en structuur creëren waarinleren en delen van en met elkaar centraal staat
  7. 7. Vragen? Meedoen?Mail: Daniëlle Jansen: danielle@digitalants.nlTwitter: @ecrituresLinkedIn: http://nl.linkedin.com/in/daniellejansen

×