Ordin admitere 2012

6,049 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
6,049
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2,570
Actions
Shares
0
Downloads
6
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Ordin admitere 2012

 1. 1. Ordinul 5220/2011 privind organizarea şi desfăşurarea admiterii în învăţământul liceal de stat pentru anul şcolar 2012—2013Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 617din 31 august 2011MINISTERUL EDUCATIEI, CERCETARII,TINERETULUI SI SPORTULUIIn conformitate cu prevederile Legii educatiei nationale nr. 1/2011 si ale Ordinuluiministrului educatiei, cercetarii, tineretului si sportului nr. 3.753/2011 privindaprobarea unor masuri tranzitorii in sistemul national de invatamant, in temeiulHotararii Guvernului nr. 536/2011 privind organizarea si functionarea MinisteruluiEducatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului, ministrul educatiei, cercetarii,tineretului si sportului emite prezentul ordinArt. 1Se aproba Calendarul admiterii in invatamantul liceal de stat pentru anul scolar2012—2013, prevazut in anexa care face parte integranta din prezentul ordin.Art. 21
 2. 2. (1) Admiterea absolventilor clasei a VIII-a in invatamantul liceal de stat pentruanul scolar 2012—2013 se desfasoara in conformitate cu Metodologia deorganizare si desfasurare a admiterii in invatamantul liceal de stat pentru anulscolar 2011—2012, cuprinsa in anexa nr. I la Ordinul ministrului educatiei,cercetarii, tineretului si sportului nr. 4.802/2010 privind organizarea sidesfasurarea admiterii in invatamantul liceal de stat pentru anul scolar 2011—2012, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 657 si 657 bis din 23septembrie 2010.(2) Metodologia mentionata la alin. (1) se va aplica in mod corespunzator, curespectarea Calendarului admiterii in invatamantul liceal de stat pentru anulscolar 2012—2013.(3) Comisia Nationala de Admitere poate elabora instructiuni/proceduri, invederea bunei organizari si desfasurari a admiterii in invatamantul liceal de stat.Art. 3Probele de aptitudini, organizate pentru admiterea in anul scolar 2012—2013 inliceele vocationale se desfasoara in conformitate cu Metodologia de organizare sidesfasurare si structura probelor de aptitudini pentru admiterea in anul scolar2011—2012 in liceele vocationale cuprinse in anexa nr. III la Ordinul ministruluieducatiei, cercetarii, tineretului si sportului nr. 4.802/2010.Art. 4Proba de verificare a cunostintelor de limba moderna pentru admiterea in anulscolar 2012—2013 in clasele a IX-a cu program bilingv de predare a unei limbimoderne de circulatie internationala se organizeaza in conformitate cuMetodologia de organizare si desfasurare si structura probei de verificare acunostintelor de limba moderna pentru admiterea in anul scolar 2011—2012 in2
 3. 3. clasele a IX-a cu program bilingv de predare a unei limbi moderne de circulatieinternationala cuprinse in anexa nr. IV la Ordinul ministrului educatiei, cercetarii,tineretului si sportului nr. 4.802/2010.Art. 5Directia generala educatie si invatare pe tot parcursul vietii, Directia generalainvatamant in limbile minoritatilor, relatia cu Parlamentul si partenerii sociali,Directia generala management, resurse umane si retea scolara, Directiamodernizarea patrimoniului, informatizare si investitii, inspectoratele scolarejudetene si al municipiului Bucuresti si unitatile de invatamant duc la indeplinireprevederile prezentului ordin.Art. 6Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.ANEXA CALENDARUL - admiterii înînvăţământul liceal de stat pentru anulşcolar 2012—20133
 4. 4. 31 ianuarie 2012 Elaborarea planului de masuri judetean/al municipiului Bucurestipentru pregatirea si organizarea admiterii1 martie 2012 Anuntarea de catre inspectoratele scolare a metodologiei deorganizare a probei de verificare a cunostintelor de limba maternaTransmiterea de catre Comisia Nationala de Admitere a modelului fisei deinscriere in clasa a IX-a si a anexei acesteia, pentru elevii care doresc sa participela probele de aptitudini sau la probe de verificare a cunostintelor de limbamoderna ori materna1 mai 2012Afisarea ofertei de scolarizare/ofertei deformare profesionala, concretizata in profiluri, domenii sicalificari profesionale, pentru invatamantul liceal, filieratehnologicaStabilirea codurilor pentru fiecare unitate de invatamant licealsau profesional pe filiere, profiluri, specializari/domenii depregatire, limba de predareCrearea bazei de date la nivelul fiecarei unitati de invatamantgimnazial si la nivel judetean, cuprinzand datele personale aleelevilor de clasa a VIII-a5 mai 2012Transmiterea la unitatile de invatamant gimnazial abrosurilor cuprinzand informatiile legate deadmitereTransmiterea de catre inspectorate la scolile gimnaziale a listei centrelor deinscriere, precum si a scolilor arondate fiecarui centru4
 5. 5. Afisarea in unitatile de invatamant gimnazial a graficului sedintelor de completarea optiunilor de catre absolventii clasei a VIII-a si parintii acestora15 mai 2012 Transmiterea la Ministerul Educatiei, Cercetarii, Tineretului siSportului a brosurilor de admitere ale fiecarui judet, in versiune electronica sitiparita7 mai—1 iunie 2012 Sedinte de instruire cu parintiisi elevii pentru prezentarea procedurilor deadmitere si a planului de scolarizare20 iunie 2012 Transmiterea de catre fiecare unitate de invatamant gimnazial catrecomisia de admitere judeteana/a municipiului Bucuresti a bazei de datecuprinzand mediile generale de absolvire ale absolventilor clasei a VIII-a, precumsi a listei elevilor corigenti, repetenti, cu situatia neincheiata sau exmatriculati22 iunie 2012 Transmiterea de catre comisiile de admitere judetene/amunicipiului Bucuresti catre Comisia Nationala de Admitere a bazei de datecuprinzand mediile generale de absolvire ale absolventilor clasei a VIII-a3 iulie 2012 Transmiterea de catre Comisia Nationala de Admitere catre comisiilejudetene a bazei de date cu mediile de admitere si a ierarhiei judetene4 iulie 2012 Afisarea in fiecare unitate de invatamant gimnazial a listeicandidatilor, in ordinea descrescatoare a mediilor de admitereCompletarea de catre secretariatele scolilor a fiselor de inscriere cu numele/codulunitatii de invatamant gimnazial, cu datele personale ale absolventilor claselor aVIII-a, cu mediile generale de absolvire, cu notele si mediile obtinute la evaluareanationala din clasa a VIII-a, cu mediile de admitereAnuntarea ierarhiei la nivel judetean/al municipiului Bucuresti a absolventilorclaselor a VIII-a5
 6. 6. 5 iulie 2012 Eliberarea fiselor de inscriere pentru candidatii care solicita saparticipe la admitere in alt judetProbele de aptitudini24 mai 2012 Eliberarea anexelor fiselor de inscriere pentru elevii sau absolventiicare doresc sa participe la probe de aptitudini28—30 mai 2012 Inscrierea pentru probele de aptitudini31 mai—2 iunie 2012 Desfasurarea probelor de aptitudini5 iunie 2012 Afisarea rezultatelor la probele de aptitudiniDepunerea contestatiilor la probele de aptitudini, acolo unde metodologiapermite acest lucru6 iunie 2012 Afisarea rezultatelor finale, in urma contestatiilor la probele deaptitudiniTransmiterea, in format electronic si in scris, catre comisia de admiterejudeteana/a municipiului Bucuresti a listei candidatilor declarati admisi la probelede aptitudini22 iunie 2012 Transmiterea de catre comisiile de admitere judetene/amunicipiului Bucuresti catre unitatile de invatamant liceal care au organizat probede aptitudini a listei elevilor corigenti, repetenti, cu situatia neincheiata sauexmatriculati Actualizarea de catre comisiile din unitatile de invatamant licealvocational a listelor candidatilor declarati admisi la probele de aptitudini, prineliminarea candidatilor corigenti, repetenti, amanati sau exmatriculati4 iulie 2012 Transmiterea de catre comisiile de admitere judetene/a municipiuluiBucuresti catre unitatile de invatamant liceal care au organizat probe deaptitudini a bazei de date judetene cuprinzand mediile de admitere6
 7. 7. 5 iulie 2012 Validarea de catre comisia de admitere judeteana/a municipiuluiBucuresti a listei candidatilor admisi la liceele/clasele la care s-au sustinut probede aptitudini si afisarea listei in unitatea de invatamant liceal respectiva6 iulie 2012 Ridicarea de la liceele vocationale a fiselor de inscriere de catrecandidatii care nu au fost admisi la clasele pentru care au sustinut probe deaptitudini Transmiterea, in format electronic, catre Centrul National de Admiterea listei candidatilor declarati admisi, in fiecare judet, la clasele la care s-au sustinutprobe de aptitudiniProbele de verificare a cunostintelor de limbamoderna sau materna24 mai 2012 Eliberarea anexelor fiselor de inscriere pentru elevii sau absolventiicare doresc sa participe la probe de verificare a cunostintelor de limba modernaori materna28—30 mai 2012 Inscrierea candidatilor pentru probele de verificare acunostintelor de limba moderna sau materna31 mai—2 iunie 2012 Desfasurarea probelor de verificare a cunostintelor de limbamoderna sau materna5 iunie 2012 Afisarea rezultatelor la probele de verificare a cunostintelor de limbamoderna sau materna Depunerea contestatiilor la probele de verificare acunostintelor de limba moderna sau materna, acolo unde metodologia permiteacest lucru6 iunie 2012 Afisarea rezultatelor finale, dupa contestatii, la probele de verificarea cunostintelor de limba moderna sau materna Transmiterea catre comisia deadmitere judeteana/a municipiului Bucuresti a listelor cu rezultatele finale laprobele de verificare a cunostintelor de limba moderna sau materna7
 8. 8. 6—7 iunie 2012 Ridicarea anexelor fiselor de inscriere de la unitatile la carecandidatii au sustinut probele de verificare a cunostintelor de limba11 iunie 2012 Depunerea de catre candidatii care au participat la probele deverificare a cunostintelor de limba moderna sau materna a anexelor fiselor deinscriere la unitatile de invatamant gimnazial absolvite13 iunie 2012 Transmiterea de catre comisiile de admitere judetene/amunicipiului Bucuresti, in format electronic, catre Centrul National de Admitere alistei candidatilor care au promovat probele de verificare a cunostintelor de limbamoderna sau materna si a rezultatelor acestora la probeAdmiterea candidatilor pe locurile speciale pentru romi sia candidatilor pentru invatamantul special15 mai 2012 Afisarea locurilor speciale pentru candidatii romi25 iunie 2012 Data-limita pentru primirea cererilor de inscriere a candidatilor pelocurile speciale pentru romi6—8 iulie 2012 Repartizarea candidatilor pe locurile speciale pentru romi9—11 iulie 2012 Inscrierea si repartizarea candidatilor pentru invatamantulspecialPrima etapa de admitere in invatamantul liceal de stat pentru candidatii din seriacurenta, precum si pentru cei din seriile anterioare care nu implinesc varsta de 18ani pana la data inceperii cursurilor anului scolar 2012—20135—8 iulie 2012 Completarea optiunilor in fisele de inscriere de catre absolventiiclasei a VIII-a si de catre parintii acestora, asistati de dirigintii claselor a VIII-a8
 9. 9. Completarea fiselor de inscriere de catre absolventii clasei a VIII-a proveniti dinalte judete la centrul special desemnat din judetul pentru care solicita inscrierea5—8 iulie 2012 Introducerea in baza de date computerizata a datelor din fisele deinscriere6—9 iulie 2012 Verificarea de catre parinti si candidati a fiselor editate decalculator, corectarea greselilor in baza de date computerizata si listarea fiselorcorectate din calculator10 iulie 2012 Termenul-limita pentru transmiterea bazei de date de la centrele deinscriere la centrul judetean de admitere/al municipiului Bucuresti, precum si alistei absolventilor care nu participa la repartizarea computerizataPredarea de catre comisia din centrul de inscriere a fiselor de optiuni originale lacentrul de admitere judetean/al municipiului Bucuresti11 iulie 2012 Transmiterea bazei de date de la centrele de admitere judetene/almunicipiului Bucuresti la Centrul National de Admitere12 iulie 2012 Verificarea si corectarea bazelor de date de catre Comisia Nationalade Admitere si comisiile de admitere judetene/a municipiului Bucuresti sitransmiterea modificarilor la Comisia Nationala de Admitere13 iulie 2012 Corectarea erorilor si confirmarea incheierii modificarilor14 iulie 2012 Repartizarea computerizata in invatamantul liceal de stat aabsolventilor clasei a VIII-acare nu implinesc varsta de 18 ani pana la datainceperii cursurilor anului scolar 2012—201315 iulie 2012 Afisarea in unitatile de invatamant gimnazial a listelor cu absolventiirepartizati proveniti din scolile respective si a listei cu locurile neocupate inunitatile de invatamant liceal de stat din judet/municipiul Bucuresti16 iulie 2012 Afisarea de catre fiecare unitate de invatamant liceal a listeicandidatilor repartizati in acea unitate9
 10. 10. 16 iulie —26 iulie 2012 Depunerea dosarelor de inscriere la scolile la carecandidatii au fost repartizatiA doua etapa de admitere in invatamantul liceal de stat pentru candidatii din seriacurenta, precum si pentru cei din seriile anterioare care nu implinesc varsta de 18ani pana la data inceperii cursurilor anului scolar 2012—201316 iulie 2012 Inscrierea candidatilor la liceele care organizeaza probe de aptitudinisau probe de verificare a cunostintelor de limba moderna ori materna17—18 iulie 2012 Sustinerea probelor de aptitudini sau a probelor de verificare acunostintelor de limba moderna ori materna19 iulie 2012 Afisarea rezultatelor la probele de aptitudini si la probele deverificare a cunostintelor de limba moderna sau materna si rezolvareaeventualelor contestatii16—20 iulie 2012 Completarea fisei de optiuni de catre candidatii care nu auparticipat la prima repartizare, completarea unei noi fise de optiuni de catre ceiramasi nerepartizati dupa prima etapa a admiterii20 iulie 2012 Completarea fisei de optiuni de catre candidatii care au fost respinsila liceele/clasele care organizeaza probe de aptitudiniCompletarea fisei de optiuni de catre candidatii care au sustinut probe deverificare a cunostintelor de limba moderna sau materna16—21 iulie 2012 Introducerea datelor in calculator, verificarea fiselor listate sicorectarea eventualelor erori22 iulie 2012 Transmiterea noilor baze de date la centrul de admitere judetean/almunicipiului Bucuresti si la Centrul National de Admitere10
 11. 11. 23 iulie 2012 Repartizarea computerizata a candidatilor din a doua etapa aadmiterii24 iulie 2012 Afisarea, in unitatile de invatamant gimnazial/in centrul special deinscriere, a listelor cu absolventii proveniti din scolile respective/din alte judete,repartizati in a doua etapa, si a listei cu locurile neocupate in unitatile deinvatamant liceal de statAfisarea de catre fiecare unitate de invatamant liceal de stat a listei candidatilorrepartizati in acea unitate in a doua etapa24—26 iulie 2012 Depunerea dosarelor de inscriere la scolile la care candidatii aufost repartizati26 iulie 2012 Transmiterea de catre unitatile de invatamant liceal de stat asituatiei locurilor ramase libere in urma neinscrierii candidatilor admisi in celedoua etape ale admiterii27—30 iulie 2012 Rezolvarea de catre comisia judeteana de admitere a situatiilorspeciale aparute dupa cele doua etape de repartizare computerizata, a repartizariicandidatilor care nu si-au depus dosarele de inscriere in termen si a candidatilorcare nu au participat la primele doua repartizari computerizateA treia etapa de admitere in invatamantul liceal de stat pentru candidatii din seriacurenta, precum si pentru cei din seriile anterioare care nu implinesc varsta de 18ani pana la data inceperii cursurilor anului scolar 2012—20131 august 2012 Afisarea locului de desfasurare si a graficului probelor de aptitudinisau de verificare a cunostintelor de limba moderna ori materna3 septembrie 2012 Inscrierea candidatilor la liceele care organizeaza probe deaptitudini sau de verificare a cunostintelor de limba moderna ori materna4—5 septembrie 2012 Desfasurarea probelor de aptitudini sau de verificare acunostintelor de limba moderna ori materna11
 12. 12. 6—7 septembrie 2012 Repartizarea absolventilor clasei a VIII-a care nu auparticipat la nicio repartizare ori nu au fost repartizati in etapele anterioare, carenu s-au inscris in perioada prevazuta de metodologie sau care si-au incheiatsituatia scolara ulterior etapelor anterioare10 septembrie 2012 Transmiterea catre Centrul National de Admitere arezultatelor repartizariiAdmiterea candidatilor pentru invatamantul seral si pentru cel cu frecventaredusa1 mai 2012 Anuntarea centrului special de inscriere pentru candidatii din seriileanterioare care implinesc varsta de 18 ani pana la data inceperii cursurilor anuluiscolar 2012—201315 iulie 2012 Anuntarea calendarului admiterii la invatamant seral sau cufrecventa redusa pentru candidatii din seriile anterioare care implinesc varsta de18 ani pana la data inceperii cursurilor anului scolar 2012—201323—24 iulie 2012 Inscrierea la invatamantul seral sau cu frecventa redusa acandidatilor din seriile anterioare care implinesc varsta de 18 ani pana la datainceperii cursurilor anului scolar 2012—2013 24—26 iulie 2012 Repartizareacandidatilor din seriile anterioare care au implinit varsta de 18 ani pana la datainceperii cursurilor anului scolar 2012—2013, pe locurile de la invatamantul seralsi cu frecventa redusa12

×