Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

1 2 Fyshko

1,726 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

1 2 Fyshko

 1. 1. Нова державна регіональна політика для України: система планування регіонального розвитку Євген Фишко, Директор департаменту регіональної політики Мінрегіонбуду 1 жовтня 2009 року, Львівський міжнародний економічний форум
 2. 2. Що робити?  Запровадити нову державну регіональну політику, здатну стати адекватною відповіддю України на глобальні зовнішні та внутрішні виклики.  Змінити філософію діяльності органів державної влади на національному рівні та розуміння своєї місії органами місцевого самоврядування. 2
 3. 3. Логіка реалізації державної регіональної політики (ДРП)  Аналіз викликів – ідентифікація проблем – визначення пріоритетів – вироблення інструментів політики;  Розробка стратегій, програм, проектів, заходів – втілення їх на рівні держави та регіонів ;  Моніторинг виконання заходів, одержання результатів та досягнення впливу – розробка на цій основі державного реагування;  Впровадження заходів державного реагування. 3
 4. 4. Що ми маємо отримати від реалізації нової ДРП? Мета нової державної регіональної політики: Забезпечення високого рівня якості життя людини незалежно від місця її проживання, зміцнення соціальної згуртованості та економічної єдності держави. 4
 5. 5. проект Закону України “Про засади державної регіональної політики”
 6. 6. Для чого?  Для реалізації Концепції державної регіональної політики(КДРП).  Для наповнення реальним змістом низки інструментів, напрацьованих під час роботи на проектом КДРП. 6
 7. 7. “Універсальний” закон  Рамковий – встановлює загальні підходи щодо законодавчого закріплення реалізації державної регіональної політики, які будуть розкриті у спеціальних законах.  Прямої дії – частина норм є нормами прямої дії і підлягають застосуванню від часу введення в дію. 7
 8. 8. Мета через цілі  Цілі державної регіональної політики:  створення умов для збалансованого розвитку регіонів;  інтеграції регіонів в єдиному політичному, правовому, економічному, інформаційному та культурному просторі;  ефективного використання потенціалу регіонів з урахуванням природних, економічних, історичних, культурних, соціальних та інших особливостей;  підвищення конкурентоспроможності регіонів. 8
 9. 9. Принципи державної регіональної політики  Конституційності та законності – відповідності Конституції та законам України, актам Верховної Ради України, Президента України та Кабінету Міністрів України;  Координації – просторового узгодження секторальних політик, цілей, пріоритетів та дій центральних і місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування;  Єдності – неодмінності забезпечення просторової, політичної, економічної, інформаційної, соціальної, гуманітарної цілісності України;  Децентралізації – збалансованого розподілу владних повноважень з управління розвитком територій між центральними і місцевими органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування з передачею відповідних ресурсів;  Деконцентрації – перерозподілу владних повноважень у межах системи органів виконавчої влади – від центральних до місцевих; 9
 10. 10. Принципи державної регіональної політики (продовження)  Субсидіарності – прийняття рішень та надання публічних послуг на найближчому до громадянина рівні, відповідні повноваження можуть передаватись на вищий рівень управління лише із міркувань ефективності та економії;  Партнерства – узгодження цілей, пріоритетів і дій органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування з іншими суб'єктами регіонального розвитку, забезпечення тісного співробітництва, кооперації та солідарності між ними в процесі формування та реалізації державної регіональної політики;  Відкритості – прозорості, прогнозованості, передбачуваності діяльності органів державної влади та органів місцевого самоврядування у сфері формування та реалізації державної регіональної політики;  Сталого розвитку – розвитку суспільства, що дозволяє задовольняти потреби нинішнього покоління з урахуванням інтересів майбутніх поколінь;  Історичної спадкоємності – врахування та збереження позитивних надбань попереднього розвитку регіонів. 10
 11. 11. Система документів державної регіональної політики  Формування державної регіональної політики здійснюється через її закріплення у системі програмних документів:  Довгострокових:  Державна стратегія регіонального розвитку;  стратегії розвитку регіонів;  Середньострокових:  План реалізації Державної стратегії регіонального розвитку;  плани реалізації стратегій розвитку регіонів.  Міжнародне співробітництво у сфері регіональної політики здійснюється згідно з законодавством України та міжнародними договорами України. 11
 12. 12. Система документів державної регіональної політики(продовження)  Державна стратегія регіонального розвитку та стратегії регіонального розвитку розробляються на строк сім років, з синхронізацією цього строку із відповідними семирічними бюджетними періодами Європейського Союзу та визначає:  пріоритети, основні цілі та напрями регіонального розвитку;  пріоритети міжрегіонального та транскордонного співробітництва;  заходи з підвищення конкурентоспроможності;  механізми її реалізації;  систему моніторингу її реалізації.  Реалізація Державної стратегії регіонального розвитку та стратегій регіонального розвитку здійснюється шляхом розроблення та виконання планів їх реалізації, що містять конкретні програми та проекти. 12
 13. 13. Інституційні інструменти реалізації державної регіональної політики  Національна та координаційні ради регіонального розвитку в регіонах, які на своєму рівні є найвищими спеціалізованими керуючими органами у сфері державної регіональної політики;  Спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади з питань регіонального розвитку;  Агенції регіонального розвитку, які забезпечують неупереджене виконання заходів з формування та реалізації державної регіональної. 13
 14. 14. Національна та координаційні ради регіонального розвитку в регіонах  Мета створення:  забезпечення врахування регіональних аспектів у діяльності органів державної влади, узгодження інтересів заінтересованих сторін у ході розроблення та реалізації державної регіональної політики.  До складу входять представники:  органів державної влади;  місцевого самоврядування;  громадських, ділових асоціацій, об'єднань, тощо;  наукових кіл тощо.  Повноваження:  затвердження (погодження) програмних документів державної регіональної політики;  контроль їх реалізації;  погодження рішень органів державної влади у сфері регіональної політики тощо. 14
 15. 15. Агенція регіонального розвитку  Агенція регіонального розвитку є неприбутковою установою, що створюється на засадах партнерства між державним, приватним та неурядовим секторами та:  розробляє за власною ініціативою або за дорученням Стратегії розвитку регіону та плану її реалізації;  здійснює попередній відбір програм і проектів регіонального розвитку;  забезпечує реалізацію програм і проектів регіонального розвитку, зокрема тих, що підтримуються Державним фондом регіонального розвитку;  організовує заходи з залучення інвестицій в економіку регіону;  організовує навчання та надає консультаційну допомогу з питань регіонального розвитку тощо.  У кожному регіоні може бути створена і функціонувати лише одна Агенція регіонального розвитку у розумінні цього Закону. 15
 16. 16. Фінансові інструменти реалізації державної регіональної політики  Бюджетне вирівнювання;  Міжбюджетні трансферти з державного бюджету місцевим бюджетам;  Об’єднання на договірній основі фінансових ресурсів суб’єктів регіонального розвитку, міжнародних інституцій;  Цільові державні інвестиції;  Фінансування державних та регіональних цільових програм, у тому числі програм подолання депресивності територій;  Угоди щодо регіонального розвитку;  Фінансування програм та проектів регіонального розвитку через Державний фонд регіонального розвитку, який є концентрованим, орієнтованим на Державну стратегію регіонального розвитку механізмом. 16
 17. 17. Державний фонд регіонального розвитку: Чому?  Проблема впровадження “справедливого” розподілу податків між регіонами.  Державні субвенції не мають концентрованого характеру, “розмащуються” по всіх регіонах.  Угоди регіонального розвитку не мають чітких параметрів зростання спроможності регіону та гарантованого фінансування.  Бюджетне фінансування, розраховане на рік, що не прийнятно для довготривалих проектів тощо. 17
 18. 18. Державний фонд регіонального розвитку: Функціонування  Формування коштів за рахунок:  п'яти відсотків від податку на прибуток підприємств за винятком підприємств комунальної власності, що надходить до Державного бюджету України;  міжнародної допомоги та інших договорів;  благодійних внесків та добровільних пожертвувань;  коштів позик;  повернених коштів та отриманих доходів тощо.  Фінансування на принципах:  відповідності системі документів державної регіональної політики;  конкурсного відбору з урахуванням рівня соціально-економічного розвитку адміністративно-територіальних одиниць;  ефективності використання залучених ресурсів;  майбутньої самодостатності об’єктів та суб’єктів, на фінансування яких залучаються кошти Державного фонду регіонального розвитку;  адекватної фінансової та іншої участі органів місцевого самоврядування. 18
 19. 19. Засади моніторингу реалізації державної регіональної політики  Моніторинг реалізації державної регіональної політики здійснюється шляхом встановлення відповідних індикаторів, виконання заходів з відстеження, підготовки та оприлюднення результатів моніторингу;  Конкретний перелік індикаторів визначається Методикою проведення моніторингу, що затверджується Кабінетом Міністрів України;  З метою забезпечення моніторингу кожний нормативно-правовий акт у сфері регіональної політики повинен містити відповідні показники досягнення цілей, які можна оцінити. 19
 20. 20. Результат–покращення конкурентоспроможності територій  Впровадження положень цього законопроекту дозволить:  забезпечити підвищення якості надання суспільних послуг;  створити інституційну та нормативно правову основу співпраці публічного та приватного секторів;  забезпечити фінансову, інформаційну, кадрову та організаційну підтримку інноваційному підприємництву та розвитку кластерів. 20
 21. 21. Дякую за увагу Пропозиції подавати на адресу: mrb@minregionbud.gov.ua

×