SlideShare a Scribd company logo
Pla de Mobilitat
Urbana de Barcelona
PMU 2019-2024
PACTE PER LA MOBILITAT – SESSIÓ 2
(Presentació Prèvia)
7 de Febrer de 2018
00Contingut
01. Estat actual PMU 2013-2018
02. Proposta eixos PMU 2019-2024
03. Proposta objectius canvi modal PMU 2019-2024
04. Proposta de metodologia de treball per a la redacció del
PMU 2019-2024
05. Calendari previst PMU 2019-2024
06. Temàtiques a tenir en compte en el PMU 2019-2024
01Estat actual PMU 2013-2018
MOBILITAT SEGURA
MOBILITAT SOSTENIBLE
MOBILITAT EQUITATIVA
MOBILITAT EFICIENT
• Reduir l’accidentalitat associada a la mobilitat.
• Facilitar el transvasament modal cap als modes més
sostenibles.
• Reduir la contaminació atmosfèrica derivada del
transport.
• Reduir la contaminació acústica derivada del transport.
• Moderar el consum d’energia en el transport i reduir la
seva contribució al canvi climàtic.
• Augmentar la proporció del consum d’energies
renovables i “netes”.
• Fomentar usos alternatius de la via pública.
• Garantir l’accessibilitat al sistema de mobilitat.
• Incrementar l’eficiència dels sistemes de transport.
• Incorporar les noves tecnologies en la gestió de la
mobilitat.
OBJECTIUS DEL PMU 2013-2018
Direcció de Serveis de Mobilitat
PMU 2019-2024 Pacte per la Mobilitat – Sessió 2 – Presentació prèvia
66 Actuacions:
PMU 2019-2024 Pacte per la Mobilitat – Sessió 2 – Presentació prèvia
Direcció de Serveis de Mobilitat
1 ORGANITZACIÓ DE LA
TRAMA URBANA DE LA CIUTAT
EN SUPERILLES I ALTRES
MESURES DE PACIFICACIÓ
2 IMPLANTACIÓ DE LA NOVA
XARXA ORTOGONAL DE BUS
3 DESENVOLUPAMENT TOTAL
DE LA XARXA DE CARRILS BICI
4 MANTENIR EL NIVELL DE
SERVEI DE TRÀNSIT ACTUAL
BALANÇ PRINCIPALS LÍNIES D’ACTUACIÓ PMU 2013-2018
2016: Poblenou (pilot)
2017-2018: St. Antoni / Horta /
Sants-Hostafrancs / Les Corts
Finalitzarà el 2018 (fase 5.2)
(pendents adaptacions al pas del
tramvia – Fase 6)
Juny 2017: 141 km
2018: 214 km
Adaptació a les diferents mesures
implantades. Necessita reforç.
Assolida No AssolidaParcialment Assolida
PMU 2019-2024 Pacte per la Mobilitat – Sessió 2 – Presentació prèvia
Direcció de Serveis de Mobilitat
5 COMPLIMENT DELS
PARÀMETRES NORMATIUS
LLINDARS DE QUALITAT
AMBIENTAL
6 PROMOCIÓ I MESURES DE
DISCRIMINACIÓ POSITIVA DE
VEHICLES D’ALTA OCUPACIÓ
7 REVISIÓ DE LA REGULACIÓ
DE L’APARCAMENT EN
CALÇADA I FORA DE CALÇADA
8 MILLORA DE L’EFICIÈNCIA
DE LA CÀRREGA I
DESCÀRREGA
No assolit. El 2016, 3 estacions
no compleixen per NO2.
No assolit.
Estudi oferta/demanda
aparcament en curs.
Incorporació de noves
tecnologies. Posada en
funcionament de 3 plataformes
logístiques. Necessita reforç.
BALANÇ PRINCIPALS LÍNIES D’ACTUACIÓ PMU 2013-2018
Assolida No AssolidaParcialment Assolida
PMU 2019-2024 Pacte per la Mobilitat – Sessió 2 – Presentació prèvia
Direcció de Serveis de Mobilitat
Mobilitat
Segura
Mobilitat
Sostenible
Mobilitat
Equitativa
Mobilitat
Eficient
INDICADORS
13 indicadors
4 indicadors
11 indicadors
8 indicadors
Seguretat viària i reducció de
l’accidentalitat
Reducció de les emissions i pacificació de
carrers
Repartiment modal i promoció
de modes més sostenibles
Millores en els serveis de mobilitat que
ofereix la ciutat
+ 3 indicadors de
context
PMU 2019-2024 Pacte per la Mobilitat – Sessió 2 – Presentació prèvia
Direcció de Serveis de Mobilitat
TOTAL INDICADORS – MOBILITAT SEGURA
INDICADORS DE MOBILITAT SEGURA 2012 2016 OBJ-2018
COMPLIMENT 2016
RESPECTE OBJECTIU 2018
1 Morts i ferits greus en accident de trànsit nº morts i ferits greus 279 222 220 97%
2 Víctimes d'accident de trànsit nº víctimes 11.015 12.089 8.534 -39%
3 Morts en accidents de trànsit nº víctimes mortals 30 28 21 22%
4 Ferits greus en accident de trànsit nº ferits greus 249 194 199 110%
5 Víctimes per 1.000 habitants nº víctimes/1.000 hab 7 8 5 -42%
6 Víctimes per milió de desplaçaments nº víctimes/ milió desplaçaments 4 3 3 43%
7 Vianants atropellats nº vianants atropellats 1.183 1.258 851 -25%
8 Vianants atropellats per milió de desplaçaments nº vianants atropellats/ milió desplaçaments 0 0 0 -64%
9 Ciclistes lesionats nº ciclistes lesionats 541 595 355 -40%
10 Ciclistes lesionats per milió de desplaçaments nº ciclistes lesionats /milió desplaçaments 0 _ 0 _
11 Motoristes lesionats nº motoristes lesionats 5.868 6.837 4.591 -66%
12 Motoristes lesionats per milió de desplaçaments nº motoristes lesionats / milió desplaçaments 2 _ 2 _
13 Centres educatius amb camí escolar nº centres amb camí escolar 90 90 100%
PMU 2019-2024 Pacte per la Mobilitat – Sessió 2 – Presentació prèvia
Direcció de Serveis de Mobilitat
PRINCIPALS INDICADORS SEGURA
-30% MORTS
-20% FERITS
GREUS
30 22
31 27 28
21
249 259
251
199
194
199
0
50
100
150
200
250
300
2012 2013 2014 2015 2016 2017 Objectiu 2018
nº víctimes mortals nº ferits greus
Evolució accidentalitat: ferits greus i víctimes mortals
ACCIDENTALITAT. Evolució
PMU 2019-2024 Pacte per la Mobilitat – Sessió 2 – Presentació prèvia
Direcció de Serveis de Mobilitat
11,015 11,379 11,401
11,821 12,089
8,534
1,183 1,134
1,168
1,249
1,258
851
5,868 6,121 6,462 6,582 6,837
4,591
0
2,000
4,000
6,000
8,000
10,000
12,000
14,000
2012 2013 2014 2015 2016 2017 Objectiu 2018
nº víctimes nº vianants atropellats nº motoristes lesionats
PRINCIPALS INDICADORS
Evolució de l’accidentalitat:
víctimes d’accidents de trànsit, vianants atropellats i motoristes lesionats
ACCIDENTALITAT. Evolució
PMU 2019-2024 Pacte per la Mobilitat – Sessió 2 – Presentació prèvia
Direcció de Serveis de Mobilitat
TOTAL INDICADORS – MOBILITAT SOSTENIBLE
INDICADORS DE MOBILITAT SOSTENIBLE 2012 2016 OBJ-2018
COMPLIMENT 2016
RESPECTE OBJECTIU 2018
14
Estacions que superen els valors d'immissió de NO2
permesos
nº estacions >40 µgr/m3 anual o bé nº estacions
amb >18 vegades l'any de superació del valor
límit horari VLh (límit 200 µgr/m3) (manual)
4 3 0 25%
15
Estacions que superen els valors d'immissió de PM10
permesos
nº estacions >40 µgr/m3 anual o bé nº estacions
amb >35 vegades l'any de superació del Valor
límit diari VLd (límit 50 µgr/m3) (manual)
1 0 0 100%
16
Percentatge de població sotmesa a nivells sonors >65
dB(A)
% població (quinquennal) 0,55 _ 0,33 _
17
Carrers pacificats: zones 30, prioritat invertida i
carrers de vianants
Kms zona 30 i carrers de vianants - prioritat
invertida respecte total del viari (%)
41% 42% 60% 3,4%
Longitud de carrers de Z30 Km 420 354,9 624 -32%
Longitud de carrers de vianants i prioritat invertida Km 115 216,9 156 249%
PMU 2019-2024 Pacte per la Mobilitat – Sessió 2 – Presentació prèvia
Direcció de Serveis de Mobilitat
PRINCIPALS INDICADORS
48
44.1 40
39
43
34 32
25 25
29
0
20
40
60
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Objectiu
2018
Evolució contaminació (immissions)
NO2 (µgr/m3) PM10 (µgr/m3) Límit 40 µgr/m3 anual
NO2 i PM10. Evolució
SOSTENIBLE
NO2 + PM10
COMPLIMENT
PARÀMETRES UE:
7 ESTACIONS
COMPLEIXEN
4 ESTACIONS SUPEREN
PER NO2
PMU 2019-2024 Pacte per la Mobilitat – Sessió 2 – Presentació prèvia
Direcció de Serveis de Mobilitat
NO2 i PM10. Evolució
61
56
52
56
61
54 52 54
0
10
20
30
40
50
60
70
2012 2013 2014 2015 2016 2017 Objectiu
2018
Eixample Gràcia - Sant Gervasi Valor límit anual
PRINCIPALS INDICADORS
Estacions amb trànsit intens
4
2 2
4
3
01
0 0 0
0 00
5
10
2012 2013 2014 2015 2016 2017 Objectiu
2018
Estacions que superen els valors UE
NO2 (µgr/m3) PM10 (µgr/m3)
PMU 2019-2024 Pacte per la Mobilitat – Sessió 2 – Presentació prèvia
Direcció de Serveis de Mobilitat
INDICADORS – MOBILITAT EQUITATIVA I EFICIENT (1/3)
INDICADORS DE MOBILITAT EQUITATIVA 2012 2016 OBJ-2018
COMPLIMENT 2016
RESPECTE OBJECTIU 2018
18 Longitud de carrils bici km carril bici 97,0 126,2 308 14%
19 Places d'aparcament de bicicletes a l'espai públic nº places 22.245 26.158 30.000 50%
20 Aparcaments segurs de bicicletes
nº places en aparcaments B:SM i SABA (i nº
aparcaments amb servei)
1.157 1.123 1.500 -10%
nº places en estacions de transport (i nº estacions
amb servei)
0 80 200 40%
nº de places en locals (i nº locals amb servei) 0 100 1.000 10%
21 Pes dels desplaçaments en bicicleta pública % desplaçaments bicing respecte total bicicleta 39,6% 26,5% 30% 136%
22
Repartiment modal del total de desplaçaments
(interns i connexió, %)
Transport públic 39,1% 39,6% 41,3% 22%
Vehicle privat 26,7% 26,1% 21,1% 11%
A peu 32,7% 32,3% 35,1% -14%
Bicicleta 1,6% 2,1% 2,5% 50%
23 Repartiment modal dels desplaçaments interns (%) Transport públic 32,9% 33,3% 35,0% 18%
Vehicle privat 17,8% 17,3% 13,6% 12%
A peu 46,9% 46,4% 47,9% -52%
Bicicleta 2,3% 3,0% 3,5% 55%
24
Repartiment modal dels desplaçaments de connexió
(%)
Transport públic 50,0% 50,7% 55,6% 12%
Vehicle privat 42,5% 41,7% 35,7% 12%
A peu 7,2% 7,2% 8,2% 1,2%
Bicicleta 0,3% 0,4% 0,6% 35%
PMU 2019-2024 Pacte per la Mobilitat – Sessió 2 – Presentació prèvia
Direcció de Serveis de Mobilitat
INDICADORS – MOBILITAT EQUITATIVA I EFICIENT (2/3)
INDICADORS DE MOBILITAT EQUITATIVA 2012 2016 OBJ-2018
COMPLIMENT 2016
RESPECTE OBJECTIU 2018
25 Aparcament fora de calçada TOTAL places fora de calçada 642.903 591.612 659.029 -318%
Per a ús públic 141.902 142.776 145.720 23%
Per a ús privat 501.001 448.836 513.309 -424%
26 Aparcament en calçada, per tipologia TOTAL places calçada 147.147 124.618 141.669 411%
Àrea Blava 10.323 9.056 9.280 121%
Àrea Verda preferent resident 39.841 40.674 36.147 -23%
Àrea Verda exclusiva resident 3.785 3.603 3.461 56%
No regulat 75.446 51.944 74.000 1625%
Càrrega i descàrrega 11.368 10.513 13.000 -52%
Motocicletes 55.076 68.250 80.000 53%
Altres reserves (incl. discapacitats) 6.384 8.828 5.781 -405%
27 Ús de la moto respecte el vehicle privat
% desplaçaments moto respecte total vehicle
privat
25,9% 29,1% 35% 34%
28 Places d'aparcament d'autocars "Zona Bus" nº places en calçada 140 142 180 5%
nº places fora de calçada 63 119 90 207%
PMU 2019-2024 Pacte per la Mobilitat – Sessió 2 – Presentació prèvia
Direcció de Serveis de Mobilitat
* Respecte dades del 2015. La resta, respecte dades del 2016.
INDICADORS – MOBILITAT EQUITATIVA I EFICIENT (3/3)
INDICADORS DE MOBILITAT EFICIENT 2012 2016 OBJ-2018
COMPLIMENT 2016
RESPECTE OBJECTIU 2018
29
Velocitat comercial del transport públic urbà de
superfície
Velocitat mitjana en km/hora
BUS TMB 12,1 12,1 13 0%
TRAMVIA 18,02 17,85 19 -17%
30 % de motocicletes respecte del parc de vehicles
(Parc V2RM/parc vehicles)*100 (motos i
ciclomotors)
30,6% 29,6% 35% -22%
31 Ocupació mitjana dels automòbils *Nombre mitjà d'ocupants per automòbil 1,26 *1,27 1,30 25%
32 Percentatge de trànsit que recull la xarxa bàsica % (veh*km X.B / veh*km total) 89,7% 81,3% 96,2% -129%
33 Nombre de parades Taxi nº parades 186 253 300 59%
34 Nombre de places en parades Taxi nº places 1.265 1.559 1.900 46%
35
Velocitat de circulació en ciutat dels vehicles privats
(automòbils)
km/h 20,9 21,75 21 875%
36 Places de C/D gestionades amb TICs (%) % places smart (sense rellotge cartró) 0% 81% 90% 90%
PMU 2019-2024 Pacte per la Mobilitat – Sessió 2 – Presentació prèvia
Direcció de Serveis de Mobilitat
PRINCIPALS INDICADORS
BICICLETA. Evolució
EQUITATIVA
Augment
longitud carrils
bici.
Total juny 2017:
141 km
Evolució longitud carrils bici
97.0 104.9
116.0 120.0 126.2
141.0
308.0
0
50
100
150
200
250
300
350
2012 2013 2014 2015 2016 juny
2017
Objectiu
2018
Km de carrils bici
0
25,000
50,000
75,000
100,000
125,000
150,000
175,000
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Total desplaçaments
Evolució desplaçaments en bicicleta (2006-2016)
PMU 2019-2024 Pacte per la Mobilitat – Sessió 2 – Presentació prèvia
Direcció de Serveis de Mobilitat
PRINCIPALS INDICADORS
BICICLETA. Evolució
0
20,000
40,000
60,000
80,000
100,000
120,000
140,000
160,000
180,000
2011 2012 2013 2014 2015 2016
Etapes diàries bicicleta
Desplaçaments en "bicing" Bicicleta privada
Places aparcaments de bicicletes al carrer
22,245 22,350 23,559 24,589
25,728
33,834
30,000
0
5,000
10,000
15,000
20,000
25,000
30,000
35,000
40,000
2012 2013 2014 2015 2016 set 2017 Objectiu
2018
Nº places
PMU 2019-2024 Pacte per la Mobilitat – Sessió 2 – Presentació prèvia
Direcció de Serveis de Mobilitat
PRINCIPALS INDICADORS
Evolució % desplaçaments per mode
REPARTIMENT MODAL. Evolució
39.1% 39.3% 39.7%
39.6% 39.6%
41.3%
26.7% 26.5% 26.2%
26.1% 26.1%
21.1%
32.7% 32.6% 32.3%
32.5% 32.3%
35.1%
1.6% 1.7% 1.8%
1.8%
2.1%
2.5%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
2012 2013 2014 2015 2016 2017 Objectiu
2018
Transport públic Vehicle privat A peu Bicicleta
Repartiment modal TOTAL 2016
39.6%
26.1%
32.3%
2.1%
TP VP A PEU BICICLETA
PMU 2019-2024 Pacte per la Mobilitat – Sessió 2 – Presentació prèvia
Direcció de Serveis de Mobilitat
Entra en funcionament Fase 1 de la Xarxa Ortogonal
656,134
649,945
616,588
639,765 637,824
643,531
675,299
600,000
620,000
640,000
660,000
680,000
700,000
720,000
740,000
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Pax/dia feiner
9%
Increment d’un 9% amb la meitat de la xarxa.
PRINCIPALS INDICADORS
TOTAL PASSATGE BUS. Evolució
(Fase 4 Nova Xarxa Bus implantada)
PMU 2019-2024 Pacte per la Mobilitat – Sessió 2 – Presentació prèvia
Direcció de Serveis de Mobilitat
PRINCIPALS INDICADORS
VALIDACIONS TRANSPORT PÚBLIC. Evolució
0
50
100
150
200
250
300
350
400
450
Bus TMB METRO F.G.C. RODALIES RENFE TRAMVIA
Validacions del transport públic, per operador
2012
2013
2014
2015
TAM 2016
PMU 2019-2024 Pacte per la Mobilitat – Sessió 2 – Presentació prèvia
Direcció de Serveis de Mobilitat
TOTAL INDICADORS - CONTEXT
* Dada del 2015. La resta, dades del 2016.
INDICADORS DE CONTEXT 2012 2016 OBJ-2018
COMPLIMENT 2016
RESPECTE OBJECTIU 2018
37 Índex de Motorització de Barcelona Turismes/1000 habitants 361 360,8 350 0,28%
38
Nivell d’autocontenció en els desplaçaments
quotidians
% viatges quotidians intramunicipals 64,1% 67,4% 70% 55,71%
39 Taxa d'atur *taxa específica d'atur (%) 19,0 *17,1 _
_
PMU 2019-2024 Pacte per la Mobilitat – Sessió 2 – Presentació prèvia
Direcció de Serveis de Mobilitat
02Proposta eixos PMU 2019-2024
MOBILITAT SEGURA
MOBILITAT SOSTENIBLE
MOBILITAT INTELIGENT
• Fomentar usos alternatius de la via pública.
• Garantir l’accessibilitat al sistema de mobilitat.
• Garantir una mobilitat equitativa per edat, condició física, gènere,
renda econòmica i barri.
• Millorar les condicions de la mobilitat laboral.
02. Proposta eixos PMU 2019-2024
PMU 2019-2024 Pacte per la Mobilitat – Sessió 2 – Presentació prèvia
MOBILITAT SALUDABLE
• Incrementar l’eficiència dels sistemes de transport.
• Incrementar l’ús dels vehicles d’ús compartit (Sharing).
• Incorporar les noves tecnologies en la gestió de la mobilitat.
• Millorar el servei de mobilitat introduint tecnologies MAAS.
• Reduir l’accidentalitat associada a la mobilitat.
• Facilitar el transvasament modal cap als modes més sostenibles.
• Moderar el consum d’energia en el transport i reduir la seva
contribució al canvi climàtic.
• Augmentar la proporció del consum d’energies renovables i “netes”.
• Fomentar la mobilitat activa.
• Reduir la contaminació atmosfèrica derivada del transport.
• Reduir la contaminació acústica derivada del transport.
MOBILITAT EQUITATIVA
Direcció de Serveis de Mobilitat
03Proposta objectius canvi modal
PMU 2019-2024
03.a Repartiment modal PMU 2013-2018
03.b Proposta Repartiment modal PMU 2019-2024
03. Canvi de model de mobilitat
Situació
actual
Escenari
tendencial
Model de
Mobilitat
desitjat
PMU 2019-2024 Pacte per la Mobilitat – Sessió 2 – Presentació prèvia
Direcció de Serveis de Mobilitat
03Proposta objectius canvi modal
PMU 2019-2024
03.a Repartiment modal PMU 2013-2018
03.b Proposta Repartiment modal PMU 2019-2024
03.a Canvi de model de mobilitat – PMU 2013-2018
Situació
actual
Escenari
tendencial
Model de
Mobilitat
desitjat
40.4%
22.3%
35.0%
2.3%
41.3%
21.1%
35.1%
2.5%
39.6
%
26.1
%
32.3
%
2.1%
20162011 2018
39.9%
26.7%
31.9%
1.5%
PMU 2019-2024 Pacte per la Mobilitat – Sessió 2 – Presentació prèvia
Direcció de Serveis de Mobilitat
03.a Balanç objectius repartiment modal PMU 2013-2018
2011 2016 2018 PMU
31,9% 32,3% 35,1%
1,5% 2,1% 2,5%
39,9% 39,6% 41,3%
26,7% 26,1% 21,1%
2011-
2018 PMU
+10%
+67%
+3,5%
-21%
2011-2016
(+2,6% total)
+3,9%
+40,1%
+1,7%
+0,3%
PMU 2019-2024 Pacte per la Mobilitat – Sessió 2 – Presentació prèvia
Direcció de Serveis de Mobilitat
03Proposta objectius canvi modal
PMU 2019-2024
03.a Repartiment modal PMU 2013-2018
03.b Proposta Repartiment modal PMU 2019-2024
03.b Canvi de model de mobilitat – PMU 2019-2024
Situació
actual
Escenari
tendencial
Model de
Mobilitat
desitjat
2016 2024
39.6%
26.1%
32,3%
2.1%
39.1%
25.7%
32.3%
2.9%
40.7%
20.5%
35.4%
3.4%
PMU 2019-2024 Pacte per la Mobilitat – Sessió 2 – Presentació prèvia
Direcció de Serveis de Mobilitat
PMU 2019-2024 Pacte per la Mobilitat – Sessió 2 – Presentació prèvia
03.b Objectius repartiment modal – PMU 2019-2024
2016 2024 Tendencial 2024 PMU
32,3% 35,4%
2,9% 3,4%
39,1% 40,7%
25,6% 20,5%
2016 - 2024 PMU
+9,4%
+66,1%
+3%
-21,4%
32,3%
2,1%
39,6%
26,1%
Direcció de Serveis de Mobilitat
PMU 2019-2024 Pacte per la Mobilitat – Sessió 2 – Presentació prèvia
PROMOCIÓ MODES NO MOTORITZATS:
A PEU BICICLETA
2,450,000
2,500,000
2,550,000
2,600,000
2,650,000
2,700,000
2,750,000
2,800,000
2,850,000
2,900,000
2010 2012 2014 2016 2018 2020 2022 2024
A PEU. PREVISIONS PMU, TENDENCIAL, I REAL
A PEU PMU A PEU TENDENCIAL A PEU REAL
100,000
120,000
140,000
160,000
180,000
200,000
220,000
240,000
260,000
280,000
300,000
2010 2012 2014 2016 2018 2020 2022 2024
BICICLETA. PREVISIONS PMU, TENDENCIAL, I REAL
BICICLETA PMU BICICLETA TENDENCIAL BICICLETA REAL
PMU
Real
Tendencial
Direcció de Serveis de Mobilitat
03.b Objectius repartiment modal – PMU 2019-2024
PMU 2019-2024 Pacte per la Mobilitat – Sessió 2 – Presentació prèvia
PROMOCIÓ TRANSPORT PÚBLIC I REDUCCIÓ VEHICLE PRIVAT:
TRANSPORT PÚBLIC VEHICLE PRIVAT
3,050,000
3,100,000
3,150,000
3,200,000
3,250,000
3,300,000
2010 2012 2014 2016 2018 2020 2022 2024
TP. PREVISIONS PMU, TENDENCIAL, I REAL
TP PMU TP TENDENCIAL TP REAL
1,500,000
1,600,000
1,700,000
1,800,000
1,900,000
2,000,000
2,100,000
2,200,000
2010 2012 2014 2016 2018 2020 2022 2024
VP. PREVISIONS PMU, TENDENCIAL, I REAL
VP PMU VP TENDENCIAL VP REAL
PMU
Real
Tendencial
Direcció de Serveis de Mobilitat
03.b Objectius repartiment modal – PMU 2019-2024
04Proposta de metodologia de treball
per a la redacció del PMU 2019-2024
PMU 2019-2024 Pacte per la Mobilitat – Sessió 2 – Presentació prèvia
04. Proposta de metodologia de treball per a la redacció del
PMU 2019 - 2024
4 tipus de sessions de treball:
• Reunions especifiques/temàtiques per aspectes concrets.
• Sessions de treball amb els actors clau per a la redacció del PMU 2019-2024.
• Sessions de treball del Pacte per la Mobilitat sobre el PMU 2019-2024.
• Participació oberta a tota la ciutadania sobre les actuacions a incloure en el
PMU 2019-2024.
Direcció de Serveis de Mobilitat
PMU 2019-2024 Pacte per la Mobilitat – Sessió 2 – Presentació prèvia
04. Proposta de metodologia de treball per a la redacció del
PMU 2019 - 2024
• Agència de Salut Pública (ASPB)
• Barcelona Regional
• BSM
• Departament d´Estudis i Programació
• Departament de Transversalitat de gènere
• Direcció d’Energia i Qualitat Ambiental
• Direcció de Model Urbà
• Direcció de Coordinació i Projectes Estratègics
• Direcció de Serveis de Comunicació i Participació
• Direcció de Turisme
• Gerència Municipal
• Guàrdia Urbana (GUB)
• Institut Municipal d’Educació
• Institut Metropolità del Taxi
• Institut Municipal de Persones amb Discapacitat (IMPD)
• Parcs i Jardins
• TMB
Redactor:
• Agència d’Ecologia Urbana
Actors clau:
Direcció de Serveis de Mobilitat
05Calendari PMU 2019 - 2024
PMU 2019-2024 Pacte per la Mobilitat – Sessió 2 – Presentació prèvia
• 20 de Febrer de 2018: Plenari del Pacte per la Mobilitat
Presentació dels eixos del PMU 2019-2024
• Primera setmana de Març de 2018: 2ª Sessió del Pacte per la Mobilitat
Presentació de la proposta d’objectius de canvi modal
• Darrera setmana de Març de 2018: 3ª Sessió del Pacte per la Mobilitat
Validació dels objectius de canvi modal
Presentació de la metodologia del procés participatiu obert a la ciutadania
• Abril 2018 – Juliol 2018: Procés participatiu obert a la ciutadania
05. Calendari previst PMU 2019-2024
Direcció de Serveis de Mobilitat
06Temàtiques a tenir en compte en el
PMU 2019 - 2024
PMU 2019-2024 Pacte per la Mobilitat – Sessió 2 – Presentació prèvia
06. Temàtiques a tenir en compte en el PMU 2019 - 2024
Direcció de Serveis de Mobilitat
Gràcies per la vostra col·laboració!
www.barcelona.cat

More Related Content

Similar to Pla de Mobilitat Urbana

Programa de mesures contra la contaminació de l'aire
Programa de mesures contra la contaminació de l'airePrograma de mesures contra la contaminació de l'aire
Programa de mesures contra la contaminació de l'aire
Ajuntament de Barcelona
 
Pla local de millora de la qualitat de l'aire a Santa Coloma de Gramenet
Pla local de millora de la qualitat de l'aire a Santa Coloma de Gramenet Pla local de millora de la qualitat de l'aire a Santa Coloma de Gramenet
Pla local de millora de la qualitat de l'aire a Santa Coloma de Gramenet
Medi Ambient. Generalitat de Catalunya
 
Pla de Mobilitat Urbana de Barcelona, PMU 2013-2018
Pla de Mobilitat Urbana de Barcelona, PMU 2013-2018Pla de Mobilitat Urbana de Barcelona, PMU 2013-2018
Pla de Mobilitat Urbana de Barcelona, PMU 2013-2018
Medi Ambient. Generalitat de Catalunya
 
Regulació jurídica de les Zones de Baixes Emissions
Regulació jurídica de les Zones de Baixes EmissionsRegulació jurídica de les Zones de Baixes Emissions
Regulació jurídica de les Zones de Baixes Emissions
Medi Ambient. Generalitat de Catalunya
 
L’avaluació ambiental de la mobilitat en el planejament urbanístic
L’avaluació ambiental de la mobilitat en el planejament urbanístic L’avaluació ambiental de la mobilitat en el planejament urbanístic
L’avaluació ambiental de la mobilitat en el planejament urbanístic
Medi Ambient. Generalitat de Catalunya
 
Model barcelona - Presentació Ramon Pruneda
Model barcelona - Presentació Ramon PrunedaModel barcelona - Presentació Ramon Pruneda
Model barcelona - Presentació Ramon Pruneda
Ecotendències Cosmocaixa
 
Serveis de posicionament de la xarxa CatNet per al vehicle autònom
Serveis de posicionament de la xarxa CatNet per al vehicle autònomServeis de posicionament de la xarxa CatNet per al vehicle autònom
Serveis de posicionament de la xarxa CatNet per al vehicle autònom
ICGCat
 
Els PMUS
Els PMUSEls PMUS
Auditories de mobilitat. Senyalització d'orientació a Terres de Ponent (2014)
 Auditories de mobilitat. Senyalització d'orientació a Terres de Ponent (2014) Auditories de mobilitat. Senyalització d'orientació a Terres de Ponent (2014)
Auditories de mobilitat. Senyalització d'orientació a Terres de Ponent (2014)
Gal Ifardeu
 
La Catalunya del futur. Importància de la logística 4.0
La Catalunya del futur. Importància de la logística 4.0La Catalunya del futur. Importància de la logística 4.0
La Catalunya del futur. Importància de la logística 4.0
Ignasi Sayol
 
Com ha afectat la crisi al transport privat?
Com ha afectat la crisi al transport privat?Com ha afectat la crisi al transport privat?
Com ha afectat la crisi al transport privat?
AMTU
 
Peatge urbá a Barcelona
Peatge urbá a BarcelonaPeatge urbá a Barcelona
Peatge urbá a Barcelona
Ecologistas en Accion
 
Regulació de la circulació de Vehicles de Mobilitat Personal i cicles de més ...
Regulació de la circulació de Vehicles de Mobilitat Personal i cicles de més ...Regulació de la circulació de Vehicles de Mobilitat Personal i cicles de més ...
Regulació de la circulació de Vehicles de Mobilitat Personal i cicles de més ...
Ajuntament de Barcelona
 
Carta de serveis de metro 2014
Carta de serveis de metro 2014Carta de serveis de metro 2014
Carta de serveis de metro 2014
TMB
 
Enfocaments i eines per a una mobilitat urbana sostenible
Enfocaments i eines per a una mobilitat urbana sostenibleEnfocaments i eines per a una mobilitat urbana sostenible
Enfocaments i eines per a una mobilitat urbana sostenible
Medi Ambient. Generalitat de Catalunya
 
Sessió de Treball Gerència Municipal
Sessió de Treball Gerència MunicipalSessió de Treball Gerència Municipal
Sessió de Treball Gerència Municipal
Lluís Bages Virgili
 
Distintiu de garantia de qualitat ambiental per a flotes de vehicles
Distintiu de garantia de qualitat ambiental per a flotes de vehiclesDistintiu de garantia de qualitat ambiental per a flotes de vehicles
Distintiu de garantia de qualitat ambiental per a flotes de vehicles
Medi Ambient. Generalitat de Catalunya
 
Presentació de la candidatura al Consell de Mobilitat
Presentació de la candidatura al Consell de MobilitatPresentació de la candidatura al Consell de Mobilitat
Presentació de la candidatura al Consell de Mobilitat
rogermelcior
 

Similar to Pla de Mobilitat Urbana (20)

Programa de mesures contra la contaminació de l'aire
Programa de mesures contra la contaminació de l'airePrograma de mesures contra la contaminació de l'aire
Programa de mesures contra la contaminació de l'aire
 
Pla local de millora de la qualitat de l'aire a Santa Coloma de Gramenet
Pla local de millora de la qualitat de l'aire a Santa Coloma de Gramenet Pla local de millora de la qualitat de l'aire a Santa Coloma de Gramenet
Pla local de millora de la qualitat de l'aire a Santa Coloma de Gramenet
 
Pla de Mobilitat Urbana de Barcelona, PMU 2013-2018
Pla de Mobilitat Urbana de Barcelona, PMU 2013-2018Pla de Mobilitat Urbana de Barcelona, PMU 2013-2018
Pla de Mobilitat Urbana de Barcelona, PMU 2013-2018
 
Regulació jurídica de les Zones de Baixes Emissions
Regulació jurídica de les Zones de Baixes EmissionsRegulació jurídica de les Zones de Baixes Emissions
Regulació jurídica de les Zones de Baixes Emissions
 
L’avaluació ambiental de la mobilitat en el planejament urbanístic
L’avaluació ambiental de la mobilitat en el planejament urbanístic L’avaluació ambiental de la mobilitat en el planejament urbanístic
L’avaluació ambiental de la mobilitat en el planejament urbanístic
 
Model barcelona - Presentació Ramon Pruneda
Model barcelona - Presentació Ramon PrunedaModel barcelona - Presentació Ramon Pruneda
Model barcelona - Presentació Ramon Pruneda
 
Serveis de posicionament de la xarxa CatNet per al vehicle autònom
Serveis de posicionament de la xarxa CatNet per al vehicle autònomServeis de posicionament de la xarxa CatNet per al vehicle autònom
Serveis de posicionament de la xarxa CatNet per al vehicle autònom
 
Els PMUS
Els PMUSEls PMUS
Els PMUS
 
Auditories de mobilitat. Senyalització d'orientació a Terres de Ponent (2014)
 Auditories de mobilitat. Senyalització d'orientació a Terres de Ponent (2014) Auditories de mobilitat. Senyalització d'orientació a Terres de Ponent (2014)
Auditories de mobilitat. Senyalització d'orientació a Terres de Ponent (2014)
 
4 jornada aae-060312_lluis alegre
4 jornada aae-060312_lluis alegre4 jornada aae-060312_lluis alegre
4 jornada aae-060312_lluis alegre
 
La Catalunya del futur. Importància de la logística 4.0
La Catalunya del futur. Importància de la logística 4.0La Catalunya del futur. Importància de la logística 4.0
La Catalunya del futur. Importància de la logística 4.0
 
Com ha afectat la crisi al transport privat?
Com ha afectat la crisi al transport privat?Com ha afectat la crisi al transport privat?
Com ha afectat la crisi al transport privat?
 
Peatge urbá a Barcelona
Peatge urbá a BarcelonaPeatge urbá a Barcelona
Peatge urbá a Barcelona
 
Regulació de la circulació de Vehicles de Mobilitat Personal i cicles de més ...
Regulació de la circulació de Vehicles de Mobilitat Personal i cicles de més ...Regulació de la circulació de Vehicles de Mobilitat Personal i cicles de més ...
Regulació de la circulació de Vehicles de Mobilitat Personal i cicles de més ...
 
Carta de serveis de metro 2014
Carta de serveis de metro 2014Carta de serveis de metro 2014
Carta de serveis de metro 2014
 
Enfocaments i eines per a una mobilitat urbana sostenible
Enfocaments i eines per a una mobilitat urbana sostenibleEnfocaments i eines per a una mobilitat urbana sostenible
Enfocaments i eines per a una mobilitat urbana sostenible
 
Presentacio Paes Igualada
Presentacio Paes IgualadaPresentacio Paes Igualada
Presentacio Paes Igualada
 
Sessió de Treball Gerència Municipal
Sessió de Treball Gerència MunicipalSessió de Treball Gerència Municipal
Sessió de Treball Gerència Municipal
 
Distintiu de garantia de qualitat ambiental per a flotes de vehicles
Distintiu de garantia de qualitat ambiental per a flotes de vehiclesDistintiu de garantia de qualitat ambiental per a flotes de vehicles
Distintiu de garantia de qualitat ambiental per a flotes de vehicles
 
Presentació de la candidatura al Consell de Mobilitat
Presentació de la candidatura al Consell de MobilitatPresentació de la candidatura al Consell de Mobilitat
Presentació de la candidatura al Consell de Mobilitat
 

More from ecologiaurbana

MPGM Àmbit Casc antic d'Horta
MPGM Àmbit Casc antic d'HortaMPGM Àmbit Casc antic d'Horta
MPGM Àmbit Casc antic d'Horta
ecologiaurbana
 
Presentació BCNROC
Presentació BCNROCPresentació BCNROC
Presentació BCNROC
ecologiaurbana
 
Protocol per Situació de Sequera
Protocol per Situació de SequeraProtocol per Situació de Sequera
Protocol per Situació de Sequera
ecologiaurbana
 
Introducció als conceptes bàsics d'Urbanisme
Introducció als conceptes bàsics d'UrbanismeIntroducció als conceptes bàsics d'Urbanisme
Introducció als conceptes bàsics d'Urbanisme
ecologiaurbana
 
Presentació protocol en cas de mort o accident greu
Presentació protocol en cas de mort o accident greuPresentació protocol en cas de mort o accident greu
Presentació protocol en cas de mort o accident greu
ecologiaurbana
 
El canvi climàtic a Barcelona
El canvi climàtic a BarcelonaEl canvi climàtic a Barcelona
El canvi climàtic a Barcelona
ecologiaurbana
 

More from ecologiaurbana (6)

MPGM Àmbit Casc antic d'Horta
MPGM Àmbit Casc antic d'HortaMPGM Àmbit Casc antic d'Horta
MPGM Àmbit Casc antic d'Horta
 
Presentació BCNROC
Presentació BCNROCPresentació BCNROC
Presentació BCNROC
 
Protocol per Situació de Sequera
Protocol per Situació de SequeraProtocol per Situació de Sequera
Protocol per Situació de Sequera
 
Introducció als conceptes bàsics d'Urbanisme
Introducció als conceptes bàsics d'UrbanismeIntroducció als conceptes bàsics d'Urbanisme
Introducció als conceptes bàsics d'Urbanisme
 
Presentació protocol en cas de mort o accident greu
Presentació protocol en cas de mort o accident greuPresentació protocol en cas de mort o accident greu
Presentació protocol en cas de mort o accident greu
 
El canvi climàtic a Barcelona
El canvi climàtic a BarcelonaEl canvi climàtic a Barcelona
El canvi climàtic a Barcelona
 

Pla de Mobilitat Urbana

 • 1. Pla de Mobilitat Urbana de Barcelona PMU 2019-2024 PACTE PER LA MOBILITAT – SESSIÓ 2 (Presentació Prèvia) 7 de Febrer de 2018
 • 2. 00Contingut 01. Estat actual PMU 2013-2018 02. Proposta eixos PMU 2019-2024 03. Proposta objectius canvi modal PMU 2019-2024 04. Proposta de metodologia de treball per a la redacció del PMU 2019-2024 05. Calendari previst PMU 2019-2024 06. Temàtiques a tenir en compte en el PMU 2019-2024
 • 3. 01Estat actual PMU 2013-2018
 • 4. MOBILITAT SEGURA MOBILITAT SOSTENIBLE MOBILITAT EQUITATIVA MOBILITAT EFICIENT • Reduir l’accidentalitat associada a la mobilitat. • Facilitar el transvasament modal cap als modes més sostenibles. • Reduir la contaminació atmosfèrica derivada del transport. • Reduir la contaminació acústica derivada del transport. • Moderar el consum d’energia en el transport i reduir la seva contribució al canvi climàtic. • Augmentar la proporció del consum d’energies renovables i “netes”. • Fomentar usos alternatius de la via pública. • Garantir l’accessibilitat al sistema de mobilitat. • Incrementar l’eficiència dels sistemes de transport. • Incorporar les noves tecnologies en la gestió de la mobilitat. OBJECTIUS DEL PMU 2013-2018 Direcció de Serveis de Mobilitat PMU 2019-2024 Pacte per la Mobilitat – Sessió 2 – Presentació prèvia
 • 5. 66 Actuacions: PMU 2019-2024 Pacte per la Mobilitat – Sessió 2 – Presentació prèvia Direcció de Serveis de Mobilitat
 • 6. 1 ORGANITZACIÓ DE LA TRAMA URBANA DE LA CIUTAT EN SUPERILLES I ALTRES MESURES DE PACIFICACIÓ 2 IMPLANTACIÓ DE LA NOVA XARXA ORTOGONAL DE BUS 3 DESENVOLUPAMENT TOTAL DE LA XARXA DE CARRILS BICI 4 MANTENIR EL NIVELL DE SERVEI DE TRÀNSIT ACTUAL BALANÇ PRINCIPALS LÍNIES D’ACTUACIÓ PMU 2013-2018 2016: Poblenou (pilot) 2017-2018: St. Antoni / Horta / Sants-Hostafrancs / Les Corts Finalitzarà el 2018 (fase 5.2) (pendents adaptacions al pas del tramvia – Fase 6) Juny 2017: 141 km 2018: 214 km Adaptació a les diferents mesures implantades. Necessita reforç. Assolida No AssolidaParcialment Assolida PMU 2019-2024 Pacte per la Mobilitat – Sessió 2 – Presentació prèvia Direcció de Serveis de Mobilitat
 • 7. 5 COMPLIMENT DELS PARÀMETRES NORMATIUS LLINDARS DE QUALITAT AMBIENTAL 6 PROMOCIÓ I MESURES DE DISCRIMINACIÓ POSITIVA DE VEHICLES D’ALTA OCUPACIÓ 7 REVISIÓ DE LA REGULACIÓ DE L’APARCAMENT EN CALÇADA I FORA DE CALÇADA 8 MILLORA DE L’EFICIÈNCIA DE LA CÀRREGA I DESCÀRREGA No assolit. El 2016, 3 estacions no compleixen per NO2. No assolit. Estudi oferta/demanda aparcament en curs. Incorporació de noves tecnologies. Posada en funcionament de 3 plataformes logístiques. Necessita reforç. BALANÇ PRINCIPALS LÍNIES D’ACTUACIÓ PMU 2013-2018 Assolida No AssolidaParcialment Assolida PMU 2019-2024 Pacte per la Mobilitat – Sessió 2 – Presentació prèvia Direcció de Serveis de Mobilitat
 • 8. Mobilitat Segura Mobilitat Sostenible Mobilitat Equitativa Mobilitat Eficient INDICADORS 13 indicadors 4 indicadors 11 indicadors 8 indicadors Seguretat viària i reducció de l’accidentalitat Reducció de les emissions i pacificació de carrers Repartiment modal i promoció de modes més sostenibles Millores en els serveis de mobilitat que ofereix la ciutat + 3 indicadors de context PMU 2019-2024 Pacte per la Mobilitat – Sessió 2 – Presentació prèvia Direcció de Serveis de Mobilitat
 • 9. TOTAL INDICADORS – MOBILITAT SEGURA INDICADORS DE MOBILITAT SEGURA 2012 2016 OBJ-2018 COMPLIMENT 2016 RESPECTE OBJECTIU 2018 1 Morts i ferits greus en accident de trànsit nº morts i ferits greus 279 222 220 97% 2 Víctimes d'accident de trànsit nº víctimes 11.015 12.089 8.534 -39% 3 Morts en accidents de trànsit nº víctimes mortals 30 28 21 22% 4 Ferits greus en accident de trànsit nº ferits greus 249 194 199 110% 5 Víctimes per 1.000 habitants nº víctimes/1.000 hab 7 8 5 -42% 6 Víctimes per milió de desplaçaments nº víctimes/ milió desplaçaments 4 3 3 43% 7 Vianants atropellats nº vianants atropellats 1.183 1.258 851 -25% 8 Vianants atropellats per milió de desplaçaments nº vianants atropellats/ milió desplaçaments 0 0 0 -64% 9 Ciclistes lesionats nº ciclistes lesionats 541 595 355 -40% 10 Ciclistes lesionats per milió de desplaçaments nº ciclistes lesionats /milió desplaçaments 0 _ 0 _ 11 Motoristes lesionats nº motoristes lesionats 5.868 6.837 4.591 -66% 12 Motoristes lesionats per milió de desplaçaments nº motoristes lesionats / milió desplaçaments 2 _ 2 _ 13 Centres educatius amb camí escolar nº centres amb camí escolar 90 90 100% PMU 2019-2024 Pacte per la Mobilitat – Sessió 2 – Presentació prèvia Direcció de Serveis de Mobilitat
 • 10. PRINCIPALS INDICADORS SEGURA -30% MORTS -20% FERITS GREUS 30 22 31 27 28 21 249 259 251 199 194 199 0 50 100 150 200 250 300 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Objectiu 2018 nº víctimes mortals nº ferits greus Evolució accidentalitat: ferits greus i víctimes mortals ACCIDENTALITAT. Evolució PMU 2019-2024 Pacte per la Mobilitat – Sessió 2 – Presentació prèvia Direcció de Serveis de Mobilitat
 • 11. 11,015 11,379 11,401 11,821 12,089 8,534 1,183 1,134 1,168 1,249 1,258 851 5,868 6,121 6,462 6,582 6,837 4,591 0 2,000 4,000 6,000 8,000 10,000 12,000 14,000 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Objectiu 2018 nº víctimes nº vianants atropellats nº motoristes lesionats PRINCIPALS INDICADORS Evolució de l’accidentalitat: víctimes d’accidents de trànsit, vianants atropellats i motoristes lesionats ACCIDENTALITAT. Evolució PMU 2019-2024 Pacte per la Mobilitat – Sessió 2 – Presentació prèvia Direcció de Serveis de Mobilitat
 • 12. TOTAL INDICADORS – MOBILITAT SOSTENIBLE INDICADORS DE MOBILITAT SOSTENIBLE 2012 2016 OBJ-2018 COMPLIMENT 2016 RESPECTE OBJECTIU 2018 14 Estacions que superen els valors d'immissió de NO2 permesos nº estacions >40 µgr/m3 anual o bé nº estacions amb >18 vegades l'any de superació del valor límit horari VLh (límit 200 µgr/m3) (manual) 4 3 0 25% 15 Estacions que superen els valors d'immissió de PM10 permesos nº estacions >40 µgr/m3 anual o bé nº estacions amb >35 vegades l'any de superació del Valor límit diari VLd (límit 50 µgr/m3) (manual) 1 0 0 100% 16 Percentatge de població sotmesa a nivells sonors >65 dB(A) % població (quinquennal) 0,55 _ 0,33 _ 17 Carrers pacificats: zones 30, prioritat invertida i carrers de vianants Kms zona 30 i carrers de vianants - prioritat invertida respecte total del viari (%) 41% 42% 60% 3,4% Longitud de carrers de Z30 Km 420 354,9 624 -32% Longitud de carrers de vianants i prioritat invertida Km 115 216,9 156 249% PMU 2019-2024 Pacte per la Mobilitat – Sessió 2 – Presentació prèvia Direcció de Serveis de Mobilitat
 • 13. PRINCIPALS INDICADORS 48 44.1 40 39 43 34 32 25 25 29 0 20 40 60 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Objectiu 2018 Evolució contaminació (immissions) NO2 (µgr/m3) PM10 (µgr/m3) Límit 40 µgr/m3 anual NO2 i PM10. Evolució SOSTENIBLE NO2 + PM10 COMPLIMENT PARÀMETRES UE: 7 ESTACIONS COMPLEIXEN 4 ESTACIONS SUPEREN PER NO2 PMU 2019-2024 Pacte per la Mobilitat – Sessió 2 – Presentació prèvia Direcció de Serveis de Mobilitat
 • 14. NO2 i PM10. Evolució 61 56 52 56 61 54 52 54 0 10 20 30 40 50 60 70 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Objectiu 2018 Eixample Gràcia - Sant Gervasi Valor límit anual PRINCIPALS INDICADORS Estacions amb trànsit intens 4 2 2 4 3 01 0 0 0 0 00 5 10 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Objectiu 2018 Estacions que superen els valors UE NO2 (µgr/m3) PM10 (µgr/m3) PMU 2019-2024 Pacte per la Mobilitat – Sessió 2 – Presentació prèvia Direcció de Serveis de Mobilitat
 • 15. INDICADORS – MOBILITAT EQUITATIVA I EFICIENT (1/3) INDICADORS DE MOBILITAT EQUITATIVA 2012 2016 OBJ-2018 COMPLIMENT 2016 RESPECTE OBJECTIU 2018 18 Longitud de carrils bici km carril bici 97,0 126,2 308 14% 19 Places d'aparcament de bicicletes a l'espai públic nº places 22.245 26.158 30.000 50% 20 Aparcaments segurs de bicicletes nº places en aparcaments B:SM i SABA (i nº aparcaments amb servei) 1.157 1.123 1.500 -10% nº places en estacions de transport (i nº estacions amb servei) 0 80 200 40% nº de places en locals (i nº locals amb servei) 0 100 1.000 10% 21 Pes dels desplaçaments en bicicleta pública % desplaçaments bicing respecte total bicicleta 39,6% 26,5% 30% 136% 22 Repartiment modal del total de desplaçaments (interns i connexió, %) Transport públic 39,1% 39,6% 41,3% 22% Vehicle privat 26,7% 26,1% 21,1% 11% A peu 32,7% 32,3% 35,1% -14% Bicicleta 1,6% 2,1% 2,5% 50% 23 Repartiment modal dels desplaçaments interns (%) Transport públic 32,9% 33,3% 35,0% 18% Vehicle privat 17,8% 17,3% 13,6% 12% A peu 46,9% 46,4% 47,9% -52% Bicicleta 2,3% 3,0% 3,5% 55% 24 Repartiment modal dels desplaçaments de connexió (%) Transport públic 50,0% 50,7% 55,6% 12% Vehicle privat 42,5% 41,7% 35,7% 12% A peu 7,2% 7,2% 8,2% 1,2% Bicicleta 0,3% 0,4% 0,6% 35% PMU 2019-2024 Pacte per la Mobilitat – Sessió 2 – Presentació prèvia Direcció de Serveis de Mobilitat
 • 16. INDICADORS – MOBILITAT EQUITATIVA I EFICIENT (2/3) INDICADORS DE MOBILITAT EQUITATIVA 2012 2016 OBJ-2018 COMPLIMENT 2016 RESPECTE OBJECTIU 2018 25 Aparcament fora de calçada TOTAL places fora de calçada 642.903 591.612 659.029 -318% Per a ús públic 141.902 142.776 145.720 23% Per a ús privat 501.001 448.836 513.309 -424% 26 Aparcament en calçada, per tipologia TOTAL places calçada 147.147 124.618 141.669 411% Àrea Blava 10.323 9.056 9.280 121% Àrea Verda preferent resident 39.841 40.674 36.147 -23% Àrea Verda exclusiva resident 3.785 3.603 3.461 56% No regulat 75.446 51.944 74.000 1625% Càrrega i descàrrega 11.368 10.513 13.000 -52% Motocicletes 55.076 68.250 80.000 53% Altres reserves (incl. discapacitats) 6.384 8.828 5.781 -405% 27 Ús de la moto respecte el vehicle privat % desplaçaments moto respecte total vehicle privat 25,9% 29,1% 35% 34% 28 Places d'aparcament d'autocars "Zona Bus" nº places en calçada 140 142 180 5% nº places fora de calçada 63 119 90 207% PMU 2019-2024 Pacte per la Mobilitat – Sessió 2 – Presentació prèvia Direcció de Serveis de Mobilitat
 • 17. * Respecte dades del 2015. La resta, respecte dades del 2016. INDICADORS – MOBILITAT EQUITATIVA I EFICIENT (3/3) INDICADORS DE MOBILITAT EFICIENT 2012 2016 OBJ-2018 COMPLIMENT 2016 RESPECTE OBJECTIU 2018 29 Velocitat comercial del transport públic urbà de superfície Velocitat mitjana en km/hora BUS TMB 12,1 12,1 13 0% TRAMVIA 18,02 17,85 19 -17% 30 % de motocicletes respecte del parc de vehicles (Parc V2RM/parc vehicles)*100 (motos i ciclomotors) 30,6% 29,6% 35% -22% 31 Ocupació mitjana dels automòbils *Nombre mitjà d'ocupants per automòbil 1,26 *1,27 1,30 25% 32 Percentatge de trànsit que recull la xarxa bàsica % (veh*km X.B / veh*km total) 89,7% 81,3% 96,2% -129% 33 Nombre de parades Taxi nº parades 186 253 300 59% 34 Nombre de places en parades Taxi nº places 1.265 1.559 1.900 46% 35 Velocitat de circulació en ciutat dels vehicles privats (automòbils) km/h 20,9 21,75 21 875% 36 Places de C/D gestionades amb TICs (%) % places smart (sense rellotge cartró) 0% 81% 90% 90% PMU 2019-2024 Pacte per la Mobilitat – Sessió 2 – Presentació prèvia Direcció de Serveis de Mobilitat
 • 18. PRINCIPALS INDICADORS BICICLETA. Evolució EQUITATIVA Augment longitud carrils bici. Total juny 2017: 141 km Evolució longitud carrils bici 97.0 104.9 116.0 120.0 126.2 141.0 308.0 0 50 100 150 200 250 300 350 2012 2013 2014 2015 2016 juny 2017 Objectiu 2018 Km de carrils bici 0 25,000 50,000 75,000 100,000 125,000 150,000 175,000 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Total desplaçaments Evolució desplaçaments en bicicleta (2006-2016) PMU 2019-2024 Pacte per la Mobilitat – Sessió 2 – Presentació prèvia Direcció de Serveis de Mobilitat
 • 19. PRINCIPALS INDICADORS BICICLETA. Evolució 0 20,000 40,000 60,000 80,000 100,000 120,000 140,000 160,000 180,000 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Etapes diàries bicicleta Desplaçaments en "bicing" Bicicleta privada Places aparcaments de bicicletes al carrer 22,245 22,350 23,559 24,589 25,728 33,834 30,000 0 5,000 10,000 15,000 20,000 25,000 30,000 35,000 40,000 2012 2013 2014 2015 2016 set 2017 Objectiu 2018 Nº places PMU 2019-2024 Pacte per la Mobilitat – Sessió 2 – Presentació prèvia Direcció de Serveis de Mobilitat
 • 20. PRINCIPALS INDICADORS Evolució % desplaçaments per mode REPARTIMENT MODAL. Evolució 39.1% 39.3% 39.7% 39.6% 39.6% 41.3% 26.7% 26.5% 26.2% 26.1% 26.1% 21.1% 32.7% 32.6% 32.3% 32.5% 32.3% 35.1% 1.6% 1.7% 1.8% 1.8% 2.1% 2.5% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Objectiu 2018 Transport públic Vehicle privat A peu Bicicleta Repartiment modal TOTAL 2016 39.6% 26.1% 32.3% 2.1% TP VP A PEU BICICLETA PMU 2019-2024 Pacte per la Mobilitat – Sessió 2 – Presentació prèvia Direcció de Serveis de Mobilitat
 • 21. Entra en funcionament Fase 1 de la Xarxa Ortogonal 656,134 649,945 616,588 639,765 637,824 643,531 675,299 600,000 620,000 640,000 660,000 680,000 700,000 720,000 740,000 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Pax/dia feiner 9% Increment d’un 9% amb la meitat de la xarxa. PRINCIPALS INDICADORS TOTAL PASSATGE BUS. Evolució (Fase 4 Nova Xarxa Bus implantada) PMU 2019-2024 Pacte per la Mobilitat – Sessió 2 – Presentació prèvia Direcció de Serveis de Mobilitat
 • 22. PRINCIPALS INDICADORS VALIDACIONS TRANSPORT PÚBLIC. Evolució 0 50 100 150 200 250 300 350 400 450 Bus TMB METRO F.G.C. RODALIES RENFE TRAMVIA Validacions del transport públic, per operador 2012 2013 2014 2015 TAM 2016 PMU 2019-2024 Pacte per la Mobilitat – Sessió 2 – Presentació prèvia Direcció de Serveis de Mobilitat
 • 23. TOTAL INDICADORS - CONTEXT * Dada del 2015. La resta, dades del 2016. INDICADORS DE CONTEXT 2012 2016 OBJ-2018 COMPLIMENT 2016 RESPECTE OBJECTIU 2018 37 Índex de Motorització de Barcelona Turismes/1000 habitants 361 360,8 350 0,28% 38 Nivell d’autocontenció en els desplaçaments quotidians % viatges quotidians intramunicipals 64,1% 67,4% 70% 55,71% 39 Taxa d'atur *taxa específica d'atur (%) 19,0 *17,1 _ _ PMU 2019-2024 Pacte per la Mobilitat – Sessió 2 – Presentació prèvia Direcció de Serveis de Mobilitat
 • 24. 02Proposta eixos PMU 2019-2024
 • 25. MOBILITAT SEGURA MOBILITAT SOSTENIBLE MOBILITAT INTELIGENT • Fomentar usos alternatius de la via pública. • Garantir l’accessibilitat al sistema de mobilitat. • Garantir una mobilitat equitativa per edat, condició física, gènere, renda econòmica i barri. • Millorar les condicions de la mobilitat laboral. 02. Proposta eixos PMU 2019-2024 PMU 2019-2024 Pacte per la Mobilitat – Sessió 2 – Presentació prèvia MOBILITAT SALUDABLE • Incrementar l’eficiència dels sistemes de transport. • Incrementar l’ús dels vehicles d’ús compartit (Sharing). • Incorporar les noves tecnologies en la gestió de la mobilitat. • Millorar el servei de mobilitat introduint tecnologies MAAS. • Reduir l’accidentalitat associada a la mobilitat. • Facilitar el transvasament modal cap als modes més sostenibles. • Moderar el consum d’energia en el transport i reduir la seva contribució al canvi climàtic. • Augmentar la proporció del consum d’energies renovables i “netes”. • Fomentar la mobilitat activa. • Reduir la contaminació atmosfèrica derivada del transport. • Reduir la contaminació acústica derivada del transport. MOBILITAT EQUITATIVA Direcció de Serveis de Mobilitat
 • 26. 03Proposta objectius canvi modal PMU 2019-2024 03.a Repartiment modal PMU 2013-2018 03.b Proposta Repartiment modal PMU 2019-2024
 • 27. 03. Canvi de model de mobilitat Situació actual Escenari tendencial Model de Mobilitat desitjat PMU 2019-2024 Pacte per la Mobilitat – Sessió 2 – Presentació prèvia Direcció de Serveis de Mobilitat
 • 28. 03Proposta objectius canvi modal PMU 2019-2024 03.a Repartiment modal PMU 2013-2018 03.b Proposta Repartiment modal PMU 2019-2024
 • 29. 03.a Canvi de model de mobilitat – PMU 2013-2018 Situació actual Escenari tendencial Model de Mobilitat desitjat 40.4% 22.3% 35.0% 2.3% 41.3% 21.1% 35.1% 2.5% 39.6 % 26.1 % 32.3 % 2.1% 20162011 2018 39.9% 26.7% 31.9% 1.5% PMU 2019-2024 Pacte per la Mobilitat – Sessió 2 – Presentació prèvia Direcció de Serveis de Mobilitat
 • 30. 03.a Balanç objectius repartiment modal PMU 2013-2018 2011 2016 2018 PMU 31,9% 32,3% 35,1% 1,5% 2,1% 2,5% 39,9% 39,6% 41,3% 26,7% 26,1% 21,1% 2011- 2018 PMU +10% +67% +3,5% -21% 2011-2016 (+2,6% total) +3,9% +40,1% +1,7% +0,3% PMU 2019-2024 Pacte per la Mobilitat – Sessió 2 – Presentació prèvia Direcció de Serveis de Mobilitat
 • 31. 03Proposta objectius canvi modal PMU 2019-2024 03.a Repartiment modal PMU 2013-2018 03.b Proposta Repartiment modal PMU 2019-2024
 • 32. 03.b Canvi de model de mobilitat – PMU 2019-2024 Situació actual Escenari tendencial Model de Mobilitat desitjat 2016 2024 39.6% 26.1% 32,3% 2.1% 39.1% 25.7% 32.3% 2.9% 40.7% 20.5% 35.4% 3.4% PMU 2019-2024 Pacte per la Mobilitat – Sessió 2 – Presentació prèvia Direcció de Serveis de Mobilitat
 • 33. PMU 2019-2024 Pacte per la Mobilitat – Sessió 2 – Presentació prèvia 03.b Objectius repartiment modal – PMU 2019-2024 2016 2024 Tendencial 2024 PMU 32,3% 35,4% 2,9% 3,4% 39,1% 40,7% 25,6% 20,5% 2016 - 2024 PMU +9,4% +66,1% +3% -21,4% 32,3% 2,1% 39,6% 26,1% Direcció de Serveis de Mobilitat
 • 34. PMU 2019-2024 Pacte per la Mobilitat – Sessió 2 – Presentació prèvia PROMOCIÓ MODES NO MOTORITZATS: A PEU BICICLETA 2,450,000 2,500,000 2,550,000 2,600,000 2,650,000 2,700,000 2,750,000 2,800,000 2,850,000 2,900,000 2010 2012 2014 2016 2018 2020 2022 2024 A PEU. PREVISIONS PMU, TENDENCIAL, I REAL A PEU PMU A PEU TENDENCIAL A PEU REAL 100,000 120,000 140,000 160,000 180,000 200,000 220,000 240,000 260,000 280,000 300,000 2010 2012 2014 2016 2018 2020 2022 2024 BICICLETA. PREVISIONS PMU, TENDENCIAL, I REAL BICICLETA PMU BICICLETA TENDENCIAL BICICLETA REAL PMU Real Tendencial Direcció de Serveis de Mobilitat 03.b Objectius repartiment modal – PMU 2019-2024
 • 35. PMU 2019-2024 Pacte per la Mobilitat – Sessió 2 – Presentació prèvia PROMOCIÓ TRANSPORT PÚBLIC I REDUCCIÓ VEHICLE PRIVAT: TRANSPORT PÚBLIC VEHICLE PRIVAT 3,050,000 3,100,000 3,150,000 3,200,000 3,250,000 3,300,000 2010 2012 2014 2016 2018 2020 2022 2024 TP. PREVISIONS PMU, TENDENCIAL, I REAL TP PMU TP TENDENCIAL TP REAL 1,500,000 1,600,000 1,700,000 1,800,000 1,900,000 2,000,000 2,100,000 2,200,000 2010 2012 2014 2016 2018 2020 2022 2024 VP. PREVISIONS PMU, TENDENCIAL, I REAL VP PMU VP TENDENCIAL VP REAL PMU Real Tendencial Direcció de Serveis de Mobilitat 03.b Objectius repartiment modal – PMU 2019-2024
 • 36. 04Proposta de metodologia de treball per a la redacció del PMU 2019-2024
 • 37. PMU 2019-2024 Pacte per la Mobilitat – Sessió 2 – Presentació prèvia 04. Proposta de metodologia de treball per a la redacció del PMU 2019 - 2024 4 tipus de sessions de treball: • Reunions especifiques/temàtiques per aspectes concrets. • Sessions de treball amb els actors clau per a la redacció del PMU 2019-2024. • Sessions de treball del Pacte per la Mobilitat sobre el PMU 2019-2024. • Participació oberta a tota la ciutadania sobre les actuacions a incloure en el PMU 2019-2024. Direcció de Serveis de Mobilitat
 • 38. PMU 2019-2024 Pacte per la Mobilitat – Sessió 2 – Presentació prèvia 04. Proposta de metodologia de treball per a la redacció del PMU 2019 - 2024 • Agència de Salut Pública (ASPB) • Barcelona Regional • BSM • Departament d´Estudis i Programació • Departament de Transversalitat de gènere • Direcció d’Energia i Qualitat Ambiental • Direcció de Model Urbà • Direcció de Coordinació i Projectes Estratègics • Direcció de Serveis de Comunicació i Participació • Direcció de Turisme • Gerència Municipal • Guàrdia Urbana (GUB) • Institut Municipal d’Educació • Institut Metropolità del Taxi • Institut Municipal de Persones amb Discapacitat (IMPD) • Parcs i Jardins • TMB Redactor: • Agència d’Ecologia Urbana Actors clau: Direcció de Serveis de Mobilitat
 • 40. PMU 2019-2024 Pacte per la Mobilitat – Sessió 2 – Presentació prèvia • 20 de Febrer de 2018: Plenari del Pacte per la Mobilitat Presentació dels eixos del PMU 2019-2024 • Primera setmana de Març de 2018: 2ª Sessió del Pacte per la Mobilitat Presentació de la proposta d’objectius de canvi modal • Darrera setmana de Març de 2018: 3ª Sessió del Pacte per la Mobilitat Validació dels objectius de canvi modal Presentació de la metodologia del procés participatiu obert a la ciutadania • Abril 2018 – Juliol 2018: Procés participatiu obert a la ciutadania 05. Calendari previst PMU 2019-2024 Direcció de Serveis de Mobilitat
 • 41. 06Temàtiques a tenir en compte en el PMU 2019 - 2024
 • 42. PMU 2019-2024 Pacte per la Mobilitat – Sessió 2 – Presentació prèvia 06. Temàtiques a tenir en compte en el PMU 2019 - 2024 Direcció de Serveis de Mobilitat
 • 43. Gràcies per la vostra col·laboració! www.barcelona.cat