Successfully reported this slideshow.

Pablo Lechuga

444 views

Published on

Published in: News & Politics, Sports
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Pablo Lechuga

  1. 1. “ Quin és el model de finançament de la ràdio local a Catalunya?” Universitat Pompeu Fabra Grau en Comunicació Audiovisual Estructura i Ecologia dels Mitjans Audiovisuals Curs: 2009-10 Pablo Lechuga Segura (100718)
  2. 2. Estat de la radiofonia catalana <ul><li>“ La ràdio local a Catalunya està en ple procés de definició : l’ecosistema comunicatiu en el que està immersa la ràdio catalana i la normativa que la regula no deixen molt marge de maniobra .” </li></ul><ul><li>“ En ràdio, el terme local sempre s’ha vinculat al mitjà (...) però resulta difícil separar amb contundència i claredat la ràdio que és local de la que no l’és .” </li></ul>[Font: La comunicació local a Catalunya. Informe 2008. ] [Font: Informe de la comunicació a Catalunya 2001-2002 .]
  3. 3. Llibre blanc de la ràdio local pública <ul><li>“ Hi ha una constatació que ja es pot fer d’entrada: sis de cada deu ràdios tenen en la fórmula mixta (pressupostos/publicitat) la seva font de finançament. No hi ha un patró clar i únic .” </li></ul><ul><li>“ (...) previsió del contracte programa com a instrument de garantia d’un finançament estable de durada necessàriament plurianual, la possibilitat del finançament mixt a través del mercat publicitari i la cessió o la venda de drets i, també, la prestació de serveis de valor afegit .” </li></ul><ul><li>[ Es desprèn que n o hi ha un model de finançament fix] </li></ul>
  4. 4. Vies de finançament <ul><li>Pressupostos municipals </li></ul><ul><li>Subvencions de la Generalitat </li></ul><ul><li>Publicitat </li></ul><ul><ul><ul><li>Publicitat institucional  Publicitat puntual no permanent </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Publicitat del comerç local </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Publicitat comercial general </li></ul></ul></ul><ul><li>Programes comunitaris de suport </li></ul><ul><li>Donacions </li></ul><ul><li>Quotes </li></ul><ul><li>Beques </li></ul>[Font: La comunicació local a Catalunya. Informe 2008. ]
  5. 5. Altres vies de finançament <ul><li>Casos aïllats: </li></ul><ul><li>Ràdio Palamós amb el model anomenat ACAR </li></ul><ul><li>(Associació Cultural Amics de la Ràdio) </li></ul><ul><li>Objectiu: sobreposar-se a la normativa actual considerada inservible. </li></ul><ul><li>Decisions: a curt i mitjà termini, que inclouen propostes com la direcció bicèfala i la formació de nous professionals . </li></ul>
  6. 6. Bibliografia <ul><li>Documents electrònics : </li></ul><ul><li>Federació de Ràdios Locals de Catalunya (2008). Llibre blanc de la ràdio local pública. Recuperat 19 octubre 2009, a http://www.radiolocal.cat/pub2/llibre_blanc/Llibre_blanc.pdf </li></ul><ul><li>Corominas, M., i de Moragas, M. (2003). Observatori de la Comunicació Local . Informe de la comunicació a Catalunya 2001-2002 . Recuperat 25 octubre 2009, a http:// www.portalcomunicacion.com/ocl/ESP/pdf/info_cl2002_esp.pdf </li></ul><ul><li>Guimerà i Orts, J.A., Bonet, M., Domingo, D., Vicenç Rabadán, J., Alborch, F. (2008) Observatori de la Comunicació Local. La comunicació local a Catalunya. Informe 2008 . Recuperat 25 octubre 2009, a http://www.portalcomunicacion.com/ocl/down/infome_comloc_2008.pdf </li></ul><ul><li>Llibres : </li></ul><ul><li>Rolduà, E., Lázaro, J., Cerdà, M., Vives, R., Rigau, J.M. (2000). Les ràdios municipals en el llindar del 2000: Congrés de Ràdio Municipal (1ª ed.). Barcelona: Federació d’Organismes i Entitats de Ràdio Local de Catalunya. </li></ul>

×