Orientació

304 views

Published on

Unitat Didàctica.
Tema: Orientació.

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Orientació

 1. 1. 1. INTRODUCCIÓ • ORIENTACIÓ EN L'ESPAI I EL TEMPS. •CICLE SUPERIOR •BLOC I: ESQUEMA CORPORAL
 2. 2. 2. OBJECTIUS • Conèixer les referències externes rellevants per a orientar-se amb un plànol. • Saber orientar-se amb un mapa senzill. • Ser capaç de representar la realitat tridimensional en un plànol de manera bidimensional. • Col.laborar amb els companys en les tasques proposades.
 3. 3. 3. COMPETÈNCIA ESPECÍFICA Orientar-se en l'espai físic més proper sabent llegir referents visuals (mapes), a través de situacions motrius reals i complexes.
 4. 4. 4. AVALUACIÓ INICIAL: - Què sabem? Activitats d’avaluació inicial senzilles, en l'espai escolar. FORMATIVA: - Sessions de treball setmanal. - Coneixement de la simbologia bàsica d'un mapa. - Plantejament de situacions experimentals: iniciació a la lectura de mapes. - Activitats d'orientació: al pati de l'escola inicialment i a tot el recinte escolar posteriorment. FINAL: - Activitat d’avaluació final: orientació mitjançant la lectura d'un mapa a l'entorn físic més proper a l'escola, amb la cerca de les plaques amb els noms dels carrers com a objectiu final de l'activitat. - Què hem après? Meta avaluació. - Avaluació final teòrica. - Coavaluació.
 5. 5. 5. CRITERI D’AVALUACIÓ Llegir, entendre i utilitzar mapes per a orientar-se en l'espai físic més proper, tot coneixent la simbologia bàsica utilitzada i portant a terme el treball en equip, atenent especialment a la localització d'elements concrets (plaques dels carrers) situats al seu voltant.
 6. 6. 6. INDICADORS D’ASSOLIMENT 1. Coneix la simbologia elemental dels mapes. 2. És capaç de representar la realitat tridimensional en un mapa bidimensional. 3. Col.labora en el treball de grup per tal de completar les activitats proposades. 4. Sap orientar-se fent servir un mapa.
 7. 7. 7. SITUACIONS D’AVALUACIÓ INDICADORS D’ASSOLIMENT SITUACIONS D’AVALUACIÓ ACTIVITATS Coneix la simbologia elemental dels mapes. Activitat sobre paper. Identificar i definir els elements de simbologia bàsica de mapes. És capaç de representar la realitat tridimensional en un mapa bidimensional. Acitivitat sobre paper. Elaborar un mapa bidimensional, amb la simbologia apresa amb anterioritat, del centre escolar i els seus espais oberts. Col.labora en el treball de grup per tal de completar les activitats proposades. Activitats de tota la unitat didàctica: full de coavaluació. Observació i anotació en full de coavaluació entregat a l'inici de la unitat didàctica. Sap orientar-se fent servir un mapa. Activitat pràctica Cursa d'orientació al poble amb l'objectiu de trobar diverses plaques de carrers concrets.
 8. 8. 8. RÚBRICA INDICADORS Coneix la simbologia elemental dels mapes. És capaç de representar la realitat tridimensional en un mapa bidimensional. Col.labora en el treball de grup per tal de completar les activitats proposades. Sap orientar-se fent servir un mapa. Total puntos GRAU D’ADQUISICIÓ Defineix correctament la totalitat dels elements treballats. Defineix correctament la totalitat dels elements treballats menys un. Defineix correctament la totalitat dels elements treballats menys tres. Defineix correctament cinc elements treballats. Defineix correctament quatre o menys elements treballats. Ho fa correctament, situant tots els elements. Ho fa correctament, oblidant dos elements. Ho fa, oblidant quatre elements. Ho fa oblidant cinc elements. Ho fa oblidant 6 o més elements. En la coavaluació rep una puntuació totalment positiva. En la coavaluació rep una puntuació positiva menys en un cas. En la coavaluació rep una puntuació positiva menys en dos casos. Rep una puntuació positiva i negativa per igual. Rep més puntuació negativa que positiva. Localitza els elments demanats sense errada. Localitza els elements demanats amb una errada. Localitza els elements demanats amb dues errades. Localitza els elements demanats amb tres errades. Localitza els elements demanats amb quatre o més errades. 20 16 12 8 4
 9. 9. 9. QUALIFICACIÓ Qualificació Quantificació Nota final Excel.lent 16 a 20 8,1 a 10 Muy bueno 12 a 16 6,1 a 8 Bueno 8 a 12 4,1 a 6 Satisfactori 4a8 2,1 a 4 Insatisfactori 0a4 0a2 Punts Nota 1 0,5 2 1 3 1,5 4 2 5 2,5 Suma punts Nota final
 10. 10. ALUMNAT NOTA OBSERVACIONS
 11. 11. ALUMNAT NOTA OBSERVACIONS
 12. 12. ALUMNAT NOTA OBSERVACIONS
 13. 13. ALUMNAT NOTA OBSERVACIONS
 14. 14. ALUMNAT NOTA OBSERVACIONS
 15. 15. ALUMNAT NOTA OBSERVACIONS

×