SlideShare a Scribd company logo
1 of 126
Download to read offline
|


     OSHO                 OSHO
 Vui vẻ                   Joy
 Hạnh phúc tới           The Happiness That
 từ bên trong            Come from Within


Sự sáng suốt về cách sống mới    Insights for a New Way of Living
    HÀ NỘI 5/2007
                |
|
                                      Mục lục

Vui vẻ: Hạnh phúc tới từ bên trong

                     Lời nói đầu ..................................................................... 1
                     Hạnh phúc là gì?.......................................................... 13
                      Điều đó tuỳ ở bạn ..................................................... 13
Xuất bản lần thứ nhất: 2009
                      Từ bề mặt tới trung tâm ........................................... 19
                      Bàn tay trống rỗng .................................................... 32
                     Theo đuổi ..................................................................... 39
                      Nhị nguyên nền tảng ................................................ 39
                      Không tính cách mà tâm thức .................................. 46
                      Săn cầu vồng ........................................................... 50
                      Gốc rễ của khổ ......................................................... 64
                     Từ cực khổ tới cực lạc ................................................ 73
                      Hiểu biết là chìa khoá ............................................... 73
                      Bánh mì và xiếc ........................................................ 75
                      Cực lạc mang tính nổi dậy ....................................... 78
                      Thực hay tượng trưng .............................................. 88
                      Hiện hữu và trở thành .............................................. 93
                     Hiểu gốc rễ của khổ ................................................... 103
                      Đáp lại câu hỏi ........................................................ 103
                     Hãy sống trong vui vẻ ................................................ 223
                     Về Osho ..................................................................... 241
                   |
|

                                        thoải mái thêm một chút, có vậy thôi. Nhiều nhất chúng
         Lời nói đầu                          ta có thể giảm bớt bất hạnh đi một chút, có vậy thôi,
                                        nhưng hạnh phúc sao? Con người không thể hạnh phúc
                                        được.
                                          Điều này có vẻ rất bi quan... nhưng nếu bạn nhìn
                                        vào nhân loại, điều đó dường như đích xác đang xảy ra
                                        đấy; điều đó dường như là sự kiện. Chỉ con người mới
                                        bất hạnh. Cái gì đó sâu bên dưới đã đi sai.
                                           Tôi nói điều này với bạn theo thẩm quyền riêng của
  Trước hết để tôi kể cho bạn một giai thoại nhỏ:               tôi: Con người có thể hạnh phúc, hạnh phúc còn nhiều
                                        hơn chim chóc, hạnh phúc nhiều hơn cây cối, hạnh
                                        phúc nhiều hơn các vì sao - bởi vì con người có cái gì
   "Bác sĩ của tôi nói mãi rằng tôi phải tới gặp               đó mà không cây cối, không chim chóc, không vì sao
   ông," bệnh nhân nói với nhà tâm thần. "Trời biết             nào có được. Con người có ý thức.
   tại sao - tôi có gia đình hạnh phúc, an ninh trong                            Nhưng khi bạn có ý
   nghề nghiệp, nhiều bạn bè, chẳng lo âu gì..."                             thức, hai phương án
   "Hừm," nhà tâm thần nói, lần giở cuốn sổ của                             thành có thể: Hoặc là bạn
   mình, "thế bao lâu ông đã như thế này rồi?"                              có thể trở nên hạnh phúc
                                           Con người có thể    hoặc bạn có thể trở nên
                                          cực kì hạnh phúc và   bất hạnh. Thế thì đấy là
                                          cực kì bất hạnh - và
  Hạnh phúc là điều không thể nào tin được. Dường                             chọn lựa của bạn. Cây
                                          họ được tự do chọn
như là con người không thể nào hạnh phúc được. Nếu                  lựa. Tự do này là   cối đơn giản hạnh phúc
bạn nói về suy nhược, buồn rầu, khổ sở của mình, mọi                nguy cơ; tự do này là  bởi vì chúng không thể
người đều tin điều đó; điều đó dường như là tự nhiên.                rất nguy hiểm bởi vì  nào bất hạnh được. Hạnh
Nếu bạn nói về hạnh phúc của mình, chẳng ai tin bạn -               bạn trở nên có trách   phúc của chúng không
điều đó dường như phi tự nhiên.                               nhiệm.     phải là tự do của chúng;
                                                      chúng phải hạnh phúc
  Sigmund Freud, sau bốn mươi năm nghiên cứu về
                                        thôi. Chúng không biết cách bất hạnh; không có
tâm trí con người - làm việc với hàng nghìn người,
                                        phương án nào cho chúng cả. Chim chóc líu lo trong
quan sát hàng nghìn tâm trí rối loạn - đã đi tới kết luận
                                        cây cối và hạnh phúc không phải bởi vì chúng đã chọn
hạnh phúc là hư huyễn: Con người không thể nào hạnh
                                        hạnh phúc - chúng đơn giản hạnh phúc bởi vì chúng
phúc được. Nhiều nhất, chúng ta có thể làm mọi thứ
                                  |
              1                28/02/2010 - 1/ 1               2
|

không biết cách nào khác để hiện hữu. Hạnh phúc của                 Hạnh phúc xảy ra khi bạn khớp với cuộc sống của
chúng là vô ý thức; nó đơn giản tự nhiên.                    mình, khi bạn khớp, hài hoà tới mức bất kì cái gì bạn
                                        đang làm cũng đều là vui vẻ của bạn. Thế thì bỗng
  Con người có thể cực kì hạnh phúc và cực kì bất
                                        nhiên bạn sẽ đi tới biết rằng thiền đi theo bạn. Nếu bạn
hạnh - và họ được tự do chọn lựa. Tự do này là nguy
                                        yêu công việc bạn đang làm, nếu bạn yêu cách bạn
cơ; tự do này là rất nguy hiểm bởi vì bạn trở nên có
                                        đang sống, thế thì bạn mang tính thiền rồi. Thế thì
trách nhiệm. Và cái gì đó đã xảy ra với tự do này, cái gì
đó đã đi sai. Con người bằng cách nào đó đứng lộn đầu.             chẳng cái gì làm sao lãng bạn được. Khi mọi sự làm sao
                                        lãng bạn, điều đó đơn giản chỉ ra rằng bạn không thực
  Mọi người đang tìm                             sự quan tâm tới những điều đó.
kiếm thiền. Thiền được cần                             Thầy giáo nói mãi với lũ trẻ, "Chú ý vào thầy! Chú
tới chỉ bởi vì bạn đã không
                 Người hạnh phúc                ý!" Chúng đang chú ý đấy, nhưng chúng đang chú ý
chọn là hạnh phúc. Nếu bạn     không cần tôn                vào cái gì đó khác. Con chim đang hót với tất cả tấm
chọn là hạnh phúc, không     giáo; người hạnh               lòng của nó bên ngoài trường và đứa trẻ đang chú ý tới
cần thiền gì cả. Thiền là     phúc không cần                con chim này. Không ai có thể nói nó không chú ý,
thuốc: Nếu bạn ốm thế thì     đền chùa, không
                                        không ai có thể nói nó không mang tính thiền, không ai
thuốc được cần tới. Một khi    cần nhà thờ - bởi
                                        có thể nói nó không trong tập trung sâu sắc - nó đang
bạn đã bắt đầu chọn hạnh     vì với người hạnh
                 phúc toàn thể vũ               thế đấy! Thực tế, nó hoàn toàn quên mất thầy giáo và
phúc, một khi bạn đã quyết
định rằng bạn sẽ là hạnh     trụ là đền chùa rồi,              phép toán số học mà thầy đang làm trên bảng. Đứa trẻ
phúc; thế thì chẳng cần thiền.  toàn thể sự tồn tại              này hoàn toàn quên lãng tất cả những điều đó, nó hoàn
                  là nhà thờ rồi.               toàn bị cuốn hút bởi con chim và tiếng hót của chim.
Thế thì thiền bắt đầu xảy ra
                                        Nhưng thầy giáo nói, "Chú ý! Con đang làm gì đấy?
theo cách riêng của nó.
                                        Đừng bị sao lãng!"
  Có nhiều tôn giáo thế bởi vì nhiều người thế đang
                                           Thực tế, thầy giáo đang làm sao lãng đứa trẻ! Đứa
bất hạnh. Người hạnh phúc không cần tôn giáo; người
                                        trẻ đang chú ý - điều đó xảy ra tự nhiên. Nghe con chim
hạnh phúc không cần đền chùa, không cần nhà thờ - bởi
                                        này, nó hạnh phúc. Thầy giáo đang làm sao lãng nó,
vì với người hạnh phúc toàn thể vũ trụ là đền chùa rồi,
                                        thầy giáo nói, "Con không chú ý" - thầy giáo đơn giản
toàn thể sự tồn tại là nhà thờ rồi. Người hạnh phúc
                                        nói dối! Đứa trẻ đã chú ý đấy chứ. Con chim hấp dẫn
không theo đuổi hoạt động tôn giáo bởi vì cả đời người
                                        nó nhiều hơn, cho nên nó thể làm gì được? Thầy giáo
đó mang tính tôn giáo rồi. Bất kì điều gì bạn làm với
                                        không được hấp dẫn thế, số học chẳng có hấp dẫn nào.
hạnh phúc đều là lời cầu nguyện - công việc của bạn trở
thành tôn thờ; chính việc thở của bạn có huy hoàng                 Chúng ta không được đưa tới đây trên thế gian này
mãnh liệt cho nó, có duyên dáng.                        để là nhà toán học. Có vài đứa trẻ không quan tâm tới
                                  |
              3                28/02/2010 - 1/ 2               4
|

chim chóc; tiếng hót của chim có thể cứ ngày một to                 Một đứa bé thích thú theo dõi cảnh tượng này.
hơn và chúng sẽ chú ý lên bảng đen. Thế thì số học là                Khi người này đang vật lộn để thoát ra khỏi
dành cho chúng. Thế thì chúng có việc thiền, trạng thái               nước, nó quay sang phía cha nó và hỏi, "Bố ơi,
thiền tự nhiên, khi đi tới toán học.                         người kia bắt cá hay là con cá kia bắt người
  Chúng ta đã bị sao lãng vào những bận tâm phi tự                 ấy?"
nhiên: tiền bạc, danh vọng, quyền lực. Nghe chim hót
sẽ không cho bạn tiền bạc. Nghe chim hót sẽ không cho                            Con người đã hoàn toàn đi
bạn quyền lực, danh vọng. Nhìn bướm bay sẽ không                            lộn ngược. Cá đang bắt bạn và
giúp gì bạn về mặt kinh tế, chính trị, xã hội. Những thứ
này không sinh lời - nhưng những thứ này làm cho bạn
                                                    lôi bạn đi; bạn không bắt cá.
                                                    Bất kì khi nào bạn thấy tiền,
hạnh phúc.                                     Cho dù bạn có
                                         được cả thế giới    bạn không còn là bản thân
  Con người thực lấy dũng cảm để đi với những cái               dưới chân mình     mình nữa. Bất kì khi nào bạn
làm cho mình hạnh phúc. Nếu người đó nghèo, người                 nhưng bạn đã     thấy quyền, danh, bạn không
đó vẫn còn nghèo; người đó không phàn nàn về điều                đánh mất bản thân    còn là bản thân mình nữa. Bất
đó, người đó không hằn học. Người đó nói, "Tôi đã                mình, cho dù bạn    kì khi nào bạn thấy kính
chọn cách thức của tôi - tôi đã chọn chim và bướm và              đã chiếm được tất    trọng, bạn không còn là bản
hoa. Tôi không thể giàu, được thôi! Tôi giàu bởi vì tôi             cả mọi của cải của   thân mình nữa. Lập tức bạn
hạnh phúc." Nhưng con người đã trở thành lộn ngược.                thế giới nhưng    quên hết mọi thứ - bạn quên
                                         bạn đã đánh mất    những giá trị cố hữu của cuộc
  Tôi đã đọc                                  đi kho báu bên    sống của mình, hạnh phúc của
                                         trong của riêng
                                                    mình, vui vẻ của mình, niềm
                                         mình, bạn sẽ làm
   Ông Ted già đã ngồi câu hàng giờ bên sông mà               gì với của cải của   thích thú của mình. Bạn bao
   chẳng con cá nào cắn câu. Tác dụng tổ hợp của                 bạn đây?      giờ cũng chọn cái gì đó từ bên
   nhiều chai bia và mặt trời nóng bức làm cho ông                          ngoài, và bạn trả giá cho nó
   ấy ngủ gà ngủ gật, và ông ấy hoàn toàn không                           bằng cái gì đó từ bên trong.
   được chuẩn bị khi một con cá linh động bị mắc              Bạn thu lấy cái bên ngoài và bạn làm mất cái bên trong.
   câu, giật mạnh cần câu của ông ấy và đánh thức                Nhưng bạn đang làm gì vậy? Cho dù bạn có được
   ông ấy dậy. Ông ấy bị mất thăng bằng và, trước              cả thế giới dưới chân mình nhưng bạn đã đánh mất bản
   khi ông ấy hoàn hồn, đã thấy mình ở trong dòng              thân mình, cho dù bạn đã chiếm được tất cả mọi của cải
   sông rồi.                                của thế giới nhưng bạn đã đánh mất đi kho báu bên


                                  |
              5                28/02/2010 - 1/ 3               6
|

trong của riêng mình, bạn sẽ làm gì với của cải của bạn            hàng. Và những người này nói họ bất hạnh: "Cho chúng
đây? Đấy là khổ.                               tôi việc thiền nào đó để làm." Tôi có thể cho điều đó -
                                       nhưng thiền đó sẽ đạt tới cái gì? Nó được dự định làm
   Nếu bạn có thể học một điều thôi, một điều đó phải
                                       gì? Họ sẽ vẫn còn là cùng những người ấy, vẫn tích luỹ
là tỉnh táo, nhận biết, về động cơ bên trong riêng của
                                       tiền bạc, cạnh tranh nơi bãi chợ. Thiền có thể giúp làm
bạn, về định mệnh bên trong riêng của bạn. Đừng bao
                                       cho họ thảnh thơi hơn chút ít, để cho họ có thể làm điều
giờ đánh mất cái nhìn về nó, bằng không bạn sẽ bất
                                       vô nghĩa này thậm chí còn tốt hơn sao.
hạnh. Và khi bạn bất hạnh, mọi người sẽ nói: "Thiền đi
và bạn sẽ trở nên hạnh phúc." Họ nói: "Cầu nguyện đi               Bạn có thể lặp lại mật chú, bạn có thể làm việc
và bạn sẽ trở nên hạnh phúc; đi tới đền chùa, mang tính            thiền nào đó; điều đó có thể giúp bạn chút ít đây đó -
tôn giáo, là người Ki tô giáo hay người Hindu giáo và             nhưng nó chỉ có thể giúp bạn vẫn còn là bất kì cái gì
bạn sẽ hạnh phúc." Đây toàn là những điều vô nghĩa.              bạn đang là. Đó không phải là biến đổi.
Hạnh phúc, và thiền sẽ theo sau. Hạnh phúc và tính tôn              Do đó, cách tiếp cận của tôi là dành cho những
giáo sẽ theo sau. Hạnh phúc là điều kiện căn bản.               người thực sự bạo dạn, cho những người liều lĩnh,
  Nhưng mọi người trở                            người sẵn sàng thay đổi chính hình mẫu của cuộc sống,
nên tôn giáo chỉ khi họ bất                          người sẵn sàng đánh cược mọi thứ - bởi vì thực tế bạn
hạnh - thế thì tôn giáo của họ                        chẳng có gì để đánh cược cả; chỉ có mỗi bất hạnh của
                 Bạn chẳng có gì
là giả. Cố hiểu tại sao bạn bất để đánh cược cả;               bạn, khổ sở của bạn thôi. Nhưng mọi người níu bám
hạnh đi. Nhiều người tới tôi   chỉ có mỗi bất               ngay cả điều đó.
và họ nói họ bất hạnh và họ   hạnh của bạn, khổ                 Tôi đã nghe
muốn tôi cho họ việc thiền    sở của bạn thôi.
nào đó. Tôi nói, trước hết,   Nhưng mọi người
điều căn bản là hiểu tại sao   níu bám ngay cả                 Trong một trại huấn luyện ở xa, một tổ lính tân
bạn bất hạnh. Nếu bạn không     điều đó.
                                       binh mới trở về chỗ đóng quân sau cuộc hành quân cả
loại bỏ những nguyên nhân                           ngày dưới trời đổ lửa.
căn bản của bất hạnh của
mình, bạn có thể thiền nhưng điều đó sẽ không giúp gì               "Mẹ kiếp!" một lính mới nói. "Đi hàng dặm đường
mấy - bởi vì nguyên nhân căn bản sẽ vẫn còn đó.                từ tận đẩu tận đâu, một trung sĩ cho mình là Attila the
                                       Hin, không đàn bà, không rượu say, không nghỉ phép -
  Ai đó có thể đã là vũ công giỏi và cô ấy đang ngồi            trên trốc tất cả những cái đó, đôi giầy của tôi lại quá
trong văn phòng, chồng chất hồ sơ. Không có khả năng             nhỏ hai cỡ."
nào cho nhảy múa. Ai đó có thể đã tận hưởng nhảy múa
dưới sao, nhưng anh ấy đơn giản tích luỹ số dư ngân
                                 |
              7               28/02/2010 - 1/ 4               8
|

  "Cậu không muốn đi cái đó à, anh bạn," anh lính              khác biệt của nhấn mạnh này. Bạn không sai, chỉ hình
bên cạnh nói. "Sao cậu không đi đôi khác?"                   mẫu của bạn sai thôi; cách bạn đã học để sống là sai.
                                        Động cơ mà bạn đã học và đã chấp nhận là của bạn thì
  "Không thể được," câu trả lời đưa tới. "Bỏ chúng ra
                                        không phải là của bạn đâu - chúng không hoàn thành
là sướng duy nhất tớ có được đấy!"
                                        định mệnh của bạn. Chúng đi ngược lại khuynh hướng
                                        của bạn, chúng đi ngược lại yếu tố của bạn.
  Bạn phải đặt cược cái gì khác nữa? Chỉ mỗi khổ                 Nhớ điều đó: Không ai khác có thể quyết định cho
của bạn. Sướng duy nhất bạn có là nói về nó. Nhìn mọi             bạn được. Tất cả những lời răn của họ, tất cả những
người đang nói về khổ của họ, họ trở nên hạnh phúc               mệnh lệnh của họ, tất cả những đạo đức của họ, đều
làm sao! Họ trả tiền cho điều đó; họ đi tới các nhà phân            phục vụ việc làm què quặt bạn. Bạn phải quyết định
tâm để nói về khổ của mình - họ trả tiền cho điều đó!             cho bản thân mình, bạn phải nắm cuộc sống của mình
Ai đó nghe một cách chăm chú, và họ rất hạnh phúc.               trong tay mình. Bằng không, cuộc sống cứ gõ vào cửa
  Mọi người nói về khổ của mình lặp đi lặp lại mãi.             bạn và bạn chẳng bao giờ ở đó - bạn bao giờ cũng ở đâu
Họ thậm chí còn phóng đại lên, họ tô son điểm phấn nó,             đó khác.
họ làm cho nó có vẻ lớn hơn. Họ làm cho nó có vẻ lớn                Nếu bạn định trở thành vũ công, cuộc sống tới từ
hơn việc thực. Tại sao? Bạn chẳng có gì ngoài khổ của             cánh cửa đó bởi vì cuộc sống nghĩ bạn phải là vũ công
mình đang bị lâm nguy, nhưng mọi người níu bám lấy               bây giờ. Nó gõ vào cánh cửa đó, nhưng bạn không có
cái đã biết, cái quen thuộc. Khổ là tất cả những điều họ            đó - bạn là chủ ngân hàng. Làm sao cuộc sống được
đã biết; đó là cuộc sống của họ. Chẳng có gì để mất cả,            trông đợi để biết rằng bạn sẽ trở thành chủ ngân hàng?
nhưng lại sợ mất nó thế.                            Cuộc sống tới với bạn theo cách bản tính của bạn muốn
  Như tôi thấy nó, hạnh phúc tới trước hết, vui vẻ tới            bạn là vậy; nó chỉ biết địa chỉ đó - nhưng bạn chẳng
trước hết. Thái độ mở hội tới trước hết. Triết lí khẳng            bao giờ được tìm thấy ở đó, bạn ở đâu đó khác, ẩn kín
định cuộc sống tới trước hết. Tận hưởng đi! Nếu bạn              đằng sau mặt nạ của ai đó khác, trong quần áo của ai đó
không thể tận hưởng công việc của mình, đổi việc.               khác, dưới cái tên của ai đó khác. Sự tồn tại đi tìm bạn
Đừng chờ đợi! Bởi vì tất cả mọi lúc bạn chờ đợi bạn              hoài. Nó biết tên bạn, nhưng bạn đã quên mất cái tên
đang đợi Godot và Godot chẳng bao giờ đi tới cả.                đó. Nó biết địa chỉ bạn, nhưng bạn chưa bao giờ sống ở
Người ta đơn giản đợi và phí hoài cuộc sống của mình.             địa chỉ đó. Bạn đã cho phép thế giới làm sao lãng bạn.
Bạn đợi vì ai, vì cái gì?
  Nếu bạn thấy ra vấn đề, rằng bạn khổ trong hình                "Tớ mơ tớ là đứa trẻ đêm qua," Joe nói với Al, "và
mẫu cuộc sống nào đó; thế thì tất cả các truyền thống             tớ có giấy vào tự do cưỡi tất cả các con vật ở
cổ đều nói bạn sai - tôi muốn nói hình mẫu sai. Cố hiểu            Disneyland. Anh bạn, tớ có thời gian tuyệt vời làm sao!
                                  |
              9                28/02/2010 - 1/ 5               10
|

Tớ đã không phải chọn cưỡi lên con nào - tớ cưỡi tất cả               Đó là cách đi vòng khác: Thiền tới khi bạn hạnh
chúng."                                     phúc. Nhưng là hạnh phúc thì khó mà học thiền lại dễ.
                                        Có hạnh phúc nghĩa là thay đổi triệt để trong cách sống
  "Thú vị đấy," anh bạn bình luận. "Tớ đã có giấc mơ
                                        của bạn - thay đổi đột ngột, bởi vì không có thời gian
sinh động đêm qua. Tớ mơ thấy một cô gái tóc vàng
                                        để mất. Thay đổi bất thần, không liên tục, gián đoạn với
tuyệt đẹp gõ cửa phòng tớ và làm tràn ngập tớ bởi ham
                                        quá khứ. Tia sét bất thần và bạn chết đi cái cũ và bạn
muốn của cô ấy. Thế rồi ngay khi chúng tớ sắp sửa bắt
                                        bắt đầu tươi mới từ ABC. Bạn lại bắt đầu cuộc sống của
đầu, thì một vị khách khác, một cô ngăm ngăm đen
                                        mình như bạn đã làm nếu như không có hình mẫu bị ép
ngực căng phồng đẹp lộng lẫy, bước vào và cũng muốn
                                        buộc bởi cha mẹ bạn, bởi xã hội bạn, bởi quốc gia; như
tớ nữa!"
                                        bạn đã làm, phải đã làm, nếu như không có ai làm sao
  "Úi trời," Joe ngắt lời. "Anh bạn, tớ cũng muốn ở              lãng bạn. Nhưng bạn đã bị làm sao lãng rồi.
đó! Sao cậu không gọi điện cho tớ?"
                                          Bạn phải vứt bỏ tất cả những hình mẫu đó mà đã bị
  "Tớ có gọi chứ," Al đáp. "Và mẹ cậu bảo tớ cậu                ép buộc lên bạn, và bạn phải tìm ra ngọn lửa bên trong
đang ở Disneyland."                               của riêng mình.


  Định mệnh của bạn có thể tìm thấy bạn chỉ theo
một cách thôi, và đó là việc nở hoa bên trong của bạn,
như sự tồn tại muốn bạn là vậy. Chừng nào bạn còn
chưa tìm thấy tự phát của mình, chừng nào bạn còn
chưa tìm thấy yếu tố của mình, bạn không thể hạnh
phúc được. Và nếu bạn không thể hạnh phúc, bạn
không thể mang tính thiền được.
  Tại sao ý tưởng này nảy sinh trong tâm trí mọi
người rằng thiền đem tới hạnh phúc? Thực tế, bất kì
chỗ nào họ thấy người hạnh phúc họ bao giờ cũng thấy
tâm trí mang tính thiền - hai điều này trở thành có liên
hệ. Bất kì khi nào họ thấy một chỗ có tính thiền, cái đẹp
bao quanh một người, họ bao giờ cũng thấy rằng người
đó cực kì hạnh phúc - rung động với phúc lạc, rạng
ngời. Những điều đó trở nên được liên hệ. Mọi người
nghĩ hạnh phúc tới khi bạn mang tính thiền.
                                  |
              11                28/02/2010 - 1/ 6               12
|

                                       đó qua thân thể cái mà không thể nào đạt được qua thân
      Hạnh phúc là gì?                          thể - ép buộc thân thể đạt tới cái gì đó mà nó không có
                                       khả năng đạt tới. Mọi người đều cố gắng, theo đủ mọi
                                       cách, để đạt tới hạnh phúc qua thân thể.
                                          Thân thể có thể cho bạn chỉ cái sướng nhất thời, và
                                       mỗi sướng được cân bằng bởi đau theo cùng lượng, tới
                                       cùng mức độ. Từng sướng đều có theo sau cái đối lập
                                       của nó bởi vì thân thể tồn tại trong thế giới nhị nguyên.
   Hạnh phúc chẳng liên quan gì tới thành công,              Cũng như ngày được tiếp nối bởi đêm và chết được tiếp
   hạnh phúc chẳng liên quan gì tới tham vọng,               nối bởi sống và sống được tiếp nối bởi chết; đó là cái
   hạnh phúc chẳng liên quan gì tới tiền bạc, quyền            vòng luẩn quẩn. Sướng của bạn sẽ được tiếp nối bởi
   lực, danh vọng. Hạnh phúc có cái gì đó liên               đau, đau của bạn sẽ được tiếp nối bởi sướng. Nhưng
   quan tới tâm thức của bạn, không với cá tính của            bạn sẽ không bao giờ thoải mái. Khi bạn trong trạng
   bạn.                                  thái sướng bạn sẽ sợ rằng bạn đang sắp làm mất nó, và
                                       nỗi sợ đó sẽ đầu độc nó. Và khi bạn bị mất hút vào
                                       trong đau, tất nhiên, bạn sẽ trong đau khổ và bạn sẽ làm
                                       mọi nỗ lực có thể được để thoát ra khỏi nó - chỉ để rơi
        Điều đó tuỳ ở bạn                       lại vào trong nó lần nữa.
                                         Phật gọi điều này là bánh xe sinh và tử. Chúng ta
                                       cứ đi cùng bánh xe này, bám lấy bánh xe này... và bánh
  Hạnh phúc là gì? Điều đó tuỳ ở bạn, ở trạng thái             xe này quay mãi. Đôi khi sướng tới và đôi khi đau tới,
của bạn có ý thức hay vô ý thức, liệu bạn đang ngủ hay            nhưng chúng ta bị nghiền nát giữa hai tảng đá này.
thức. Có một câu châm ngôn nổi tiếng của Murphy.
Ông ấy nói có hai loại người: người bao giờ cũng chia               Nhưng người ngủ chẳng biết gì khác. Người đó chỉ
nhân loại thành hai kiểu, và loại kia, người không phân            biết vài cảm giác của thân thể - thức ăn, dục; đây là thế
chia nhân loại chút nào. Tôi thuộc vào loại thứ nhất:             giới của người đó. Người đó cứ di chuyển giữa hai điều
Nhân loại có thể được chia thành hai loại, người ngủ và            này. Đây là hai đầu của thân thể người đó: thức ăn và
người thức - và, tất nhiên, một nhóm nhỏ ở giữa.               dục. Nếu người đó kìm nén dục người đó trở nên
                                       nghiện thức ăn; nếu người đó kìm nén thức ăn người đó
  Hạnh phúc sẽ phụ thuộc vào nơi bạn đang ở trong ý             trở nên nghiện dục. Năng lượng cứ chuyển động tựa
thức của mình. Nếu bạn ngủ, thế thì sướng là hạnh               như con lắc. Và bất kì cái gì bạn gọi là sướng, nhiều
phúc. Sướng nghĩa là cảm giác, cố gắng đạt tới cái gì             nhất, nó chỉ là giảm nhẹ khỏi trạng thái căng thẳng.
                                 |
             13               28/02/2010 - 1/ 7               14
|

   Năng lượng dục tụ tập, tích luỹ; bạn trở nên căng              Thất vọng quá anh ta hỏi thẳng cô ấy có muốn tới
thẳng và nặng nề và bạn muốn xả nó ra. Với người                 căn hộ của anh ta để làm tình một đêm không. Anh
đang ngủ, hoạt động dục không là gì ngoài việc làm                ta thật sự ngạc nhiên cô ấy sung sướng đồng ý, hôn
giảm nhẹ, tựa như việc hắt hơi tốt. Nó không cho người              anh ta một cách đắm đuối, và nói, "Anh thấy đấy,
đó cái gì ngoài giảm nhẹ nào đó - căng thẳng có đó, bây              anh chẳng cần những thứ khác để có sướng!"
giờ nó không còn có đó. Nhưng nó sẽ tích luỹ lại. Thức
ăn cho bạn chỉ chút ít vị trên lưỡi; để sống không cần
nhiều mấy. Nhưng nhiều người đang sống chỉ để ăn; có               Cái chúng ta gọi là "hạnh phúc" tuỳ thuộc vào từng
rất ít người ăn để sống.                           người. Với người ngủ, cảm giác là hạnh phúc. Người
                                       ngủ sống từ sướng này sang sướng khác. Người đó
                                       chạy xô từ cảm giác này sang cảm giác khác. Người đó
  Câu chuyện về Colombus rất nổi tiếng. Đó là cuộc              sống vì những xúc động nhỏ bé; cuộc sống của người
  hành trình dài. Trong ba tháng họ chẳng thấy gì              đó rất nông cạn. Nó không có chiều sâu, nó không có
  ngoài nước. Thế rồi một hôm Columbus nhìn ra                phẩm chất. Người đó sống trong thế giới của số lượng.
  chân trời và thấy cây. Và nếu bạn nghĩ Columbus                 Thế rồi có những người sống ở giữa, người không
  hạnh phúc khi thấy cây, bạn phải đã thấy con chó              ngủ cũng không thức, người đang trong quên lãng, chút
  của ông ấy!                                ít ngủ, chút ít thức. Bạn đôi khi cũng có kinh nghiệm đó
                                       vào sáng sớm - vẫn ngủ đấy, nhưng bạn không thể nói
                                       bạn đang ngủ được vì bạn có thể nghe thấy tiếng động
  Đây là thế giới của sướng. Chó có thể được tha thứ,
nhưng bạn không thể được tha thứ.                       trong nhà, bạn tình của bạn đang pha trà, tiếng động
                                       của ấm đun nước hay trẻ con đang sửa soạn tới trường.
                                       Bạn có thể nghe thấy những thứ này, nhưng dầu vậy
  Trong ngày đầu tiên của họ, anh thanh niên, tìm              bạn vẫn không thức. Mơ hồ, lơ mơ, những tiếng động
  cách sướng, đã mời một cô thanh niên xem cô có               đó vọng tới bạn, cứ dường như có khoảng cách xa xăm
  thích đi chơi bowling không. Cô ấy đáp rằng cô ấy             giữa bạn và tất cả những điều đang xảy ra quanh bạn.
  chẳng quan tâm tới chơi bowling. Thế là anh ta gợi             Có cảm giác dường như nó vẫn là một phần của giấc
  ý đi xem phim, nhưng cô ấy trả lời rằng cho ấy               mơ. Nó không phải là một phần của giấc mơ, nhưng
  cũng chẳng quan tâm tới phim. Cố gắng nghĩ tới cái             bạn đang trong trạng thái lưng chừng.
  gì đó khác anh ta mời cô ấy thuốc lá, cô ấy từ chối.             Cùng điều đó xảy ra khi bạn bắt đầu thiền. Người
  Thế rồi anh ta lại hỏi cô ấy có muốn đi nhảy, đi              không thiền ngủ, mơ; thiền nhân bắt đầu đi xa khỏi giấc
  uống ở câu lạc bộ khiêu vũ không. Cô ấy lại từ chối            ngủ hướng tới thức tỉnh, là trong trạng thái chuyển đổi.
  nói rằng cô ấy chẳng quan tâm tới những thứ đó.              Thế thì hạnh phúc có nghĩa hoàn toàn khác: Nó trở
                                 |
             15               28/02/2010 - 1/ 8               16
|

thành nhiều phẩm hơn, ít lượng đi; nó mang tính tâm lí            bạn tràn đầy ánh sáng, khi không còn bóng tối bên
nhiều hơn, ít tính vật lí. Thiền nhân tận hưởng âm nhạc            trong bạn. Mọi bóng tối đều đã biến mất và với bóng tối
nhiều hơn, tận hưởng thơ ca nhiều hơn, tận hưởng việc             đó, bản ngã cũng mất. Mọi căng thẳng đều biến mất,
tạo ra cái gì đó. Những người này tận hưởng tự nhiên,             mọi khổ sở, mọi lo âu. Bạn ở trong trạng thái của mãn
cái đẹp của nó. Họ tận hưởng im lặng, họ tận hưởng              nguyện toàn bộ. Bạn sống trong hiện tại; không quá
điều họ chưa bao giờ tận hưởng trước đây, và điều này             khứ, không tương lai nào thêm nữa. Bạn hoàn toàn ở
kéo dài lâu hơn nhiều. Cho dù âm nhạc có dừng lại, cái            đây bây giờ. Khoảnh khắc này là tất cả. Bây giờ là thời
gì đó vẫn còn lửng lơ trong bạn.                       gian duy nhất và ở đây là không gian duy nhất. Và thế
  Và nó không phải là giảm nhẹ. Khác biệt giữa               rồi bỗng nhiên toàn thể bầu trời rơi vào trong bạn. Đây
                                       là phúc lạc. Đây là hạnh phúc thực.
sướng và phẩm chất này của hạnh phúc là ở chỗ nó
không phải là giảm nhẹ, nó là việc làm giàu có thêm.                Tìm phúc lạc đi; nó là quyền tập ấn của bạn. Đừng
Bạn trở nên tràn đầy hơn, bạn bắt đầu tuôn chảy. Trong            vẫn còn bị mất hút trong rừng sướng; vươn lên cao hơn
khi bạn nghe nhạc hay, cái gì                         một chút. Đạt tới hạnh phúc và thế rồi tới phúc lạc.
đó được nảy ra trong bản thể                         Sướng mang tính con vật, hạnh phúc mang tính con
bạn, hài hoà nảy sinh trong
                                       người, phúc lạc mang tính thiêng liêng. Sướng trói buộc
bạn - bạn trở thành âm nhạc.    Bây giờ là thời              bạn, nó là tù túng, nó xiềng xích bạn. Hạnh phúc cho
Hay nhảy múa, bỗng nhiên    gian duy nhất và ở              bạn cái áo rộng hơn chút ít, tự do hơn chút ít, nhưng chỉ
bạn quên mất thân thể mình;   đây là không gian              chút ít thôi. Phúc lạc là tự do tuyệt đối. Bạn bắt đầu đi
thân thể bạn trở thành vô     duy nhất. Và thế              lên; nó cho bạn đôi cánh. Bạn không còn là một phần
trọng lượng. Việc bám của     rồi bỗng nhiên               của đất thô; bạn trở thành một phần của bầu trời. Bạn
                 toàn thể bầu trời
sức hút lên bạn bị mất đi.                          trở thành ánh sáng, bạn trở thành vui vẻ.
                 rơi vào trong bạn.
Bỗng nhiên bạn ở trong       Đây là phúc lạc.                Sướng phụ thuộc vào người khác. Hạnh phúc
không gian khác: Bản ngã     Đây là hạnh phúc               không phụ thuộc vào người khác đến thế, nhưng dầu
không còn rắn chắc thế, vũ       thực.                 vậy nó vẫn tách rời khỏi bạn. Phúc lạc không phụ
công tan chảy và hội nhập
                                       thuộc, nó cũng không tách rời; nó là chính bản thể bạn,
vào điệu vũ.
                                       nó là chính bản tính của bạn.
  Điều này còn cao hơn nhiều, sâu hơn nhiều so với
sướng bạn có được từ thức ăn hay dục. Điều này có
chiều sâu. Nhưng đây cũng không phải là điều tối
thượng. Điều tối thượng xảy ra chỉ khi bạn thức tỉnh
đầy đủ, khi bạn là vị phật, khi mọi giấc ngủ đều đã qua
và tất cả mọi việc mơ đều đã qua - khi toàn thể bản thể
                                 |
             17               28/02/2010 - 1/ 9               18
|

      Từ bề mặt tới trung tâm                       anh ấy - thế thì bạn đã tạo ra tù túng cho bản thân mình
                                        mình rồi. Bạn đã tạo ra nhà tù, bạn không còn trong tự
                                        do nữa. Nếu bạn là người tìm kiếm tiền bạc và quyền
  Phật Gautam đã nói:                             lực, thế thì bạn sẽ bị phụ thuộc vào tiền bạc và quyền
                                        lực. Người tích luỹ tiền bạc, nếu đấy là sướng của
   Có sướng và có phúc lạc
                                        người đó để có ngày một nhiều tiền hơn, sẽ ngày càng
   Quên cái thứ nhất để có được cái thứ hai
                                        trở nên khổ hơn - bởi vì người đó càng có nhiều, người
  Suy tư về điều đó sâu sắc nhất có thể được, bởi vì             đó càng muốn nhiều, và người càng có nhiều, người đó
nó chứa một trong những chân lí nền tảng nhất. Bốn từ              càng sợ mất nó hơn.
này sẽ phải được hiểu, được nghiền ngẫm: thứ nhất là                Đó là lưỡi kiếm hai cạnh: muốn nhiều hơn là cạnh
sướng; thứ hai là hạnh phúc, thứ ba là vui vẻ; và thứ tư            thứ nhất của lưỡi kiếm. Bạn càng đòi hỏi, bạn càng ham
là phúc lạc.                                  muốn, bạn càng cảm thấy bản thân mình thiếu cái gì đó
   Sướng mang tính vật lí, sinh lí. Sướng là thứ nông             - bạn dường như là hổng hoác, trống rỗng với bản thân
cạn nhất trong cuộc sống; nó là kích động. Nó có thể              mình. Và cạnh kia của lưỡi kiếm là ở chỗ bạn càng có
mang tính dục, nó có thể là của giác quan khác, nó có              nhiều, bạn càng sợ nó có thể bị lấy đi. Nó có thể bị
thể trở thành ám ảnh với thức ăn, nhưng nó bắt rễ trong             đánh cắp. Ngân hàng có thể sụp đổ, tình huống chính trị
thân thể. Thân thể là ngoại vi của bạn, chu vi của bạn;             trong nước có thể thay đổi, đất nước có thể đổi chế độ...
nó không phải là trung tâm của bạn. Và sống ở chu vi là             có cả nghìn lẻ một điều mà tiền của bạn lệ thuộc vào.
sống phó mặc cho đủ mọi loại điều cứ xảy ra xung                Tiền của bạn không làm cho bạn thành người chủ, nó
quanh bạn. Người tìm kiếm sướng vẫn còn phó mặc                 làm cho bạn thành nô lệ.
cho điều ngẫu nhiên. Điều đó cũng giống như sóng                  Sướng là ở ngoại vi; do đó nó nhất định phụ thuộc
trong đại dương; chúng phó mặc cho gió. Khi gió mạnh              vào hoàn cảnh bên ngoài. Và nó chỉ là kích động. Nếu
tới, sóng có đó; khi gió biến mất, sóng biến mất. Chúng             thức ăn là sướng, thực tế cái gì được hưởng thú? Chỉ là
không có sự tồn tại độc lập, chúng bị phụ thuộc - và bất            vị giác - trong một khoảnh khắc, khi thức ăn đi qua gai
kì cái gì phụ thuộc vào cái gì đó bên ngoài bản thân nó             vị giác trên lưỡi bạn, bạn cảm thấy một cảm giác mà
đều đem tới tù túng.                              bạn diễn giải như sướng. Đấy là diễn giải của bạn. Hôm
  Sướng bị phụ thuộc vào người khác. Nếu bạn yêu               nay nó có thể giống như sướng và ngày mai nó có thể
người đàn bà, nếu đó là sướng của bạn, thế thì người              không giống như sướng; nếu bạn cứ ăn cùng một thức
đàn bà đó trở thành chủ của bạn. Nếu bạn yêu người               ăn mọi ngày, gai vị giác của bạn sẽ trở thành không đáp
đàn ông - nếu điều đó là sướng của bạn và bạn cảm                ứng với nó. Chẳng mấy chốc bạn sẽ phát ngán với nó.
thấy bất hạnh, trong thất vọng, buồn bã, khi không có

                                  |
              19               28/02/2010 - 1/ 10               20
|

  Đó là cách mọi người trở nên chán ngán - ngày này               Sướng giữ bạn trong trạng thái thần kinh, bất ổn,
bạn đuổi theo người đàn ông hay người đàn bà và ngày              bao giờ cũng trong rối loạn. Biết bao nhiêu ham muốn,
nọ bạn đang cố gắng để tìm cớ để gạt bỏ cùng con                và mọi ham muốn đều không thể nén được, cứ la hét
người đó. Cùng con người này - chẳng cái gì đã thay              đòi sự chú ý. Bạn vẫn còn là nạn nhân của đám đông
đổi! Trong khi đó điều gì đã xảy ra? Bạn chán với               những ham muốn không lành mạnh - không lành mạnh
người khác, bởi vì toàn thể sướng đã đi vào việc thám             bởi vì chúng là không thể nào đáp ứng được - và chúng
hiểm cái mới. Bây giờ người khác không còn mới nữa;              cứ lôi bạn đi theo những hướng khác nhau. Bạn trở nên
bạn đã quen với lãnh thổ của họ. Bạn đã quen với thân             mâu thuẫn. Ham muốn này lôi bạn sang bên trái, ham
thể của người khác, những đường cong thân thể, cảm               muốn khác lôi bạn sang phải, và đồng thời bạn nuôi
giác về thân thể. Bây giờ tâm trí đang khao khát cái gì            dưỡng cả hai ham muốn này. Và thế rồi bạn cảm thấy
đó mới.                                    bị chia chẻ, thế rồi bạn cảm thấy bị phân chia, bạn cảm
                                        thấy bị xé ra. Thế rồi bạn cảm thấy dường như bạn
  Tâm trí bao giờ cũng
                                        đang rã thành từng mảnh. Chẳng ai khác chịu trách
khao khát cái gì đó mới. Đó
                                       nhiệm đâu; chính cái ngu si của ham muốn sướng tạo ra
là cách tâm trí giữ bạn bao
                                        tình huống này.
giờ cũng bị buộc vào đâu đó    Tâm trí bao giờ
ở tương lai. Nó giữ cho bạn    cũng khao khát                  Và nó là hiện tượng phức tạp. Bạn không chỉ là
hi vọng, nhưng nó chưa bao    cái gì đó mới. Đó               người đang tìm kiếm sướng; hàng triệu người giống
giờ chuyển giao hàng hoá cả   là cách tâm trí giữ              bạn đang tìm kiếm cùng sướng đó. Do đó có tranh đấu
- nó không thể làm thế được.  bạn bao giờ cũng                lớn lao, cạnh tranh, bạo hành, chiến tranh. Tất cả đều
Nó chỉ có thể tạo ra hi vọng   bị buộc vào đâu                trở thành kẻ thù của nhau bởi vì họ tất cả đang tìm kiếm
mới, ham muốn mới.       đó ở tương lai. Nó               cùng một cái đích - và không phải tất cả họ đều có thể
                 giữ cho bạn hi                có được nó. Do đó cuộc đấu tranh phải là toàn bộ, bạn
  Cũng như lá mọc ra trên   vọng, nhưng nó                phải mạo hiểm tất cả - và chẳng vì cái gì, bởi vì khi bạn
cây, ham muốn và hi vọng      chưa bao giờ
                                        được, bạn được cái không. Toàn thể cuộc sống của bạn
mọc ra trong tâm trí. Bạn    chuyển giao hàng
                                        bị phí hoài trong cuộc đấu tranh này. Cuộc sống đáng
muốn ngôi nhà mới và bây       hoá cả.
                                        có thể là lễ hội lại trở thành cuộc đấu tranh lâu dài, mòn
giờ bạn có nó - và sướng đâu
                                        mỏi, không cần thiết.
mất rồi? Mới một khoảnh khắc nó có đó, khi bạn còn
đang đi tới mục đích của mình. Một khi bạn đã đạt                 Khi bạn bị bao bọc trong việc tìm kiếm sướng, bạn
được mục đích của mình, tâm trí bạn không còn quan               không thể yêu được, bởi vì người tìm kiếm sướng dùng
tâm tới nó; nó đã bắt đầu chăng mạng ham muốn mới.               người khác như phương tiện. Và dùng người khác như
Nó đã bắt đầu nghĩ về ngôi nhà khác, lớn hơn. Và điều             phương tiện là một trong nhưng hành động vô đạo đức
này là vậy với mọi thứ.                            nhất có thể được, bởi vì từng con người đều là mục
                                 |
             21               28/02/2010 - 1/ 11                22
|

đích cho chính mình, bạn không thể dùng người khác                  Cho nên sướng không phải và không thể là mục
như phương tiện được. Nhưng trong tìm kiếm sướng                 đích của cuộc sống được.
bạn phải dùng người khác như phương tiện. Bạn trở                   Từ thứ hai cần được hiểu là hạnh phúc. Sướng
thành tinh ranh bởi vì nó là cuộc đấu tranh thế. Nếu bạn             mang tính sinh lí, hạnh phúc mang tính tâm lí. Hạnh
không tinh ranh bạn sẽ bị lừa, và trước khi người khác              phúc có tốt hơn chút ít, tinh tế hơn chút ít, cao hơn chút
lừa bạn, bạn phải lừa họ.                            ít... nhưng cũng không khác mấy so với sướng. Bạn có
  Machiavelli đã khuyên người tìm kiếm sướng rằng               thể nói rằng sướng là loại hạnh phúc bậc thấp còn hạnh
cách tốt nhất để phòng ngự là tấn công. Đừng bao giờ               phúc là loại sướng bậc cao - hai mặt của cùng một đồng
đợi người khác tấn công bạn; điều đó có thể quá muộn.              tiền. Sướng có chút ít nguyên thuỷ, con vật; hạnh phúc
Trước khi người khác tấn công bạn, bạn tấn công người              có chút ít văn hoá hơn, chút ít con người hơn - nhưng
đó! Đó là cách phòng ngự tốt nhất. Và điều này được               nó là cùng một trò chơi được chơi trong thế giới của
tuân theo, dù mọi người có biết Machiavelli hay không.              tâm trí. Bạn không quan tâm mấy tới cảm giác sinh lí,
  Đây là điều gì đó rất kì                           bạn quan tâm nhiều tới cảm giác tâm lí. Nhưng về căn
                                         bản chúng không khác nhau.
lạ: Những người biết về          
Christ, về Phật, về Mô ha                                           Từ thứ ba là vui vẻ - vui
mét, về Krishna, và chẳng ai    Mọi người không                            vẻ có tính tâm linh. Nó là
                   biết nhiều về                    
theo họ cả. Mọi người không                                        khác, hoàn toàn khác với
                    Machiavelli,                Vui vẻ có tính tâm
biết nhiều về Machiavelli,                                         sướng hay hạnh phúc. Nó
                   nhưng họ theo                 linh. Nó là khác,
nhưng họ theo ông ấy - cứ     ông ấy - cứ dường                            chẳng liên quan gì tới cái bên
dường như Machiavelli rất                              hoàn toàn khác     ngoài, với người khác; nó là
                   như Machiavelli                với sướng hay
gần với trái tim họ. Bạn      rất gần với trái tim               hạnh phúc. Nó
                                                      hiện tượng bên trong. Vui vẻ
không cần đọc ông ấy, bạn     họ. Bạn không cần                chẳng liên quan gì    không phụ thuộc vào hoàn
đã theo ông ấy rồi. Toàn thể     đọc ông ấy, bạn               tới cái bên ngoài,    cảnh; nó là của riêng bạn. Nó
xã hội của bạn đều dựa trên    đã theo ông ấy rồi               với người khác;     không phải là kích động được
các   nguyên   tắc   của                           nó là hiện tượng    tạo ra bởi sự vật; nó là trạng
Machiavelli; đó là điều toàn                              bên trong      thái của an bình, của im lặng -
thể trò chơi chính trị tất cả là gì. Trước khi ai đó giật                         trạng thái thiền. Nó mang tính
mất cái gì từ bạn, hãy giật nó từ họ; bao giờ cũng cảnh                          tâm linh.
giác. Một cách tự nhiên, nếu bạn bao giờ cũng cảnh                 Nhưng Phật đã không nói về vui vẻ, bởi vì vẫn còn
giác bạn sẽ căng thẳng, lo âu, lo nghĩ. Mọi người đều              một điều đi ra ngoài vui vẻ. Ông ấy gọi nó là phúc lạc.
chống lại bạn và bạn chống lại mọi người khác.
                                         Phúc lạc có tính toàn bộ. Nó không phải là sinh lí
                                  |
              23                28/02/2010 - 1/ 12                24
|

không tâm lí không tâm linh. Nó không biết tới phân                Đây là khổ duy nhất của con người: rằng con người
chia, nó là không phân chia. Nó là toàn bộ theo một              cứ nhìn ra ngoài, tìm và kiếm. Và bạn không thể tìm
nghĩa nào đó và siêu việt theo nghĩa khác. Phật dùng              thấy nó ở bên ngoài được bởi vì nó không có đó.
mỗi hai từ trong lời nói này. Từ thứ nhất là sướng; nó               Một buổi tối, Rabiya - bà ấy là nhà huyền môn Sufi
bao gồm cả hạnh phúc. Từ thứ hai là phúc lạc; nó bao              nổi tiếng - đang tìm cái gì đó trên phố ngay trước chiếc
hàm cả vui vẻ.                                 lều nhỏ của bà ấy. Mặt trời đang lặn; dần dần bóng tối
  Phúc lạc nghĩa là bạn đã đạt tới chính cốt lõi bên             choàng xuống. Vài người tụ tập lại. Họ hỏi bà ấy, "Bà
trong nhất của bản thể mình. Nó thuộc vào chiều sâu tối            làm gì vậy? Bà đánh mất cái gì thế? Bà đang tìm cái
thượng của bản thể bạn, nơi ngay cả bản ngã cũng                gì?"
không còn, nơi chỉ im lặng thịnh hành; bạn đã biến mất.              Bà ấy nói, "Ta đánh mất chiếc kim."
Trong vui vẻ bạn tồn tại một chút ít, nhưng trong phúc
lạc bạn không có. Bản ngã đã tan biến; nó là trạng thái               Mọi người nói, "Bây giờ mặt trời lặn rồi và rất khó
của không hiện hữu.                              tìm chiếc kim, nhưng chúng tôi sẽ giúp bà. Nó rơi đích
                                        xác ở chỗ nào? Bởi vì con đường thì lớn mà chiếc kim
  Phật gọi nó là "niết bàn". Niết bàn nghĩa là bạn đã            lại nhỏ thế. Nếu chúng tôi biết đích xác chỗ của nó thì
dừng hiện hữu; bạn chỉ là cái trống rỗng vô hạn như              sẽ dễ tìm thấy nó."
bầu trời. Và khoảnh khắc bạn là cái vô hạn đó, bạn trở
thành đầy các vì sao, và một cuộc sống hoàn toàn mới                Rabiya nói, "Tốt hơn cả là đừng hỏi ta câu hỏi đó -
bắt đầu. Bạn được sinh ra.                           bởi vì thực tế nó không rơi trên đường chút nào, nó đã
                                        rơi vào bên trong nhà ta."
   Sướng là tạm thời, nó thuộc vào thời gian, nó là
"dành cho thời đang diễn ra"; phúc lạc là vô thời gian,              Mọi người bắt đầu cười và họ nói, "Chúng tôi vẫn
không thời gian. Sướng bắt đầu và kết thúc; phúc lạc              cho rằng bà có chút ít không lành mạnh! Nếu kim đã
còn lại mãi mãi. Sướng tới rồi đi; phúc lạc không hề              rơi bên trong nhà, thế sao bà lại tìm trên đường?"
tới, không hề đi - nó đã có đó trong cốt lõi bên trong               Rabiya nói, "Bởi lí do logic, đơn giản: trong nhà
nhất của bản thể bạn. Sướng phải được giành lấy từ               không có ánh sáng nhưng bên ngoài vẫn còn chút ít ánh
người khác; bạn hoặc trở thành kẻ ăn mày hoặc kẻ ăn              sáng đó."
cắp. Phúc lạc làm bạn thành người chủ.
                                          Mọi người cười và bắt đầu giải tán. Rabiya gọi họ
  Phúc lạc không phải là cái gì đó bạn phát minh ra             lại và nói, "Nghe đây! Điều đó đích xác là điều các ông
mà là cái gì đó bạn khám phá ra. Phúc lạc là bản tính             đang làm đấy; ta chỉ theo gương các ông thôi. Các ông
bên trong nhất của bạn. Nó đã có đó từ chính lúc bắt              cứ tìm kiếm phúc lạc ở thế giới bên ngoài mà không hỏi
đầu, bạn chỉ không nhìn vào nó thôi. Bạn đã coi nó như             câu hỏi đầu tiên và chính yếu: Các ông đã đánh mất nó
đương nhiên có. Bạn không nhìn vào trong.
                                 |
             25               28/02/2010 - 1/ 13               26
|

ở đâu? Và ta bảo các ông, các ông đã đánh mất nó ở                một năng lượng được diễn đạt theo ba cách, một năng
bên trong. Các ông đang tìm nó ở bên ngoài bởi lí do               lượng với ba khuôn mặt. Do đó ở phương Đông chúng
đơn giản, logic là giác quan của các ông hướng ra ngoài             ta nói Thượng đế là trimurti - Thượng đế có ba khuôn
- có thêm chút ít ánh sáng. Mắt các ông nhìn ra ngoài,              mặt. Đây là những khuôn mặt thực - không phải
tai các ông nghe ra bên ngoài, tay các ông thò ra bên              Brahma, Vishnu và Mahesh đâu, những điều đó dành
ngoài; đó là lí do tại sao các ông đang tìm bên ngoài.              cho trẻ con, cho những người còn chưa trưởng thành về
Bằng không, ta bảo các ông, các ông không đánh mất                tâm linh, siêu hình. Brahma, Vishnu và Mahesh; Cha,
nó ở đó đâu cả - và ta bảo các ông theo thẩm quyền                con, Thánh thần linh thiêng - những cái tên đó là cho
riêng của ta. Ta cũng đã tìm kiếm ở bên ngoài trong               người mới bắt đầu.
nhiều, nhiều kiếp rồi, và cái ngày ta nhìn vào trong, ta               Chân lí, tâm thức, phúc lạc - đây là chân lí tối
ngạc nhiên. Chẳng cần phải tìm và kiếm; nó bao giờ                thượng. Trước hết hãy tới chân lí. Khi bạn đi vào, bạn
cũng ở bên trong rồi."                              trở nên nhận biết về thực tại vĩnh hằng của mình - sat,
  Phúc lạc là cốt lõi bên trong nhất của bạn. Sướng              chân lí. Khi bạn đi sâu hơn vào trong thực tại của mình,
bạn phải cầu xin từ người khác; một cách tự nhiên bạn              vào trong chân lí của mình, bạn trở nên nhận biết về
trở nên phụ thuộc. Phúc lạc làm cho bạn thành người               tâm thức, tâm thức vô cùng. Tất cả đều là ánh sáng,
chủ. Phúc lạc không phải là cái gì đó xảy ra; nó đã có              không cái gì tối cả. Tất cả đều là nhận biết, không cái gì
trong hoàn cảnh rồi.                               là không nhận biết. Bạn chính là ngọn lửa của tâm thức,
                                         thậm chí không có cái bóng nào của vô ý thức ở đâu cả.
  Phật nói: Có sướng và có phúc lạc. Quên cái thứ
                                         Và khi bạn đi vào sâu hơn nữa, thế thì cái lõi tối thượng
nhất để có được cái thứ hai. Dừng việc nhìn ra ngoài.
                                         là phúc lạc - anand.
Nhìn vào trong, quay vào trong. Bắt đầu tìm và kiếm
trong lãnh thổ riêng của bạn, tính chủ thể riêng của bạn.              Phật nói: Quên mọi thứ mà ông đã từng cho là có
Phúc lạc không phải là đối thể được tìm thấy ở đâu                nghĩa, có ý nghĩa mãi cho tới nay. Hi sinh mọi thứ vì
khác; nó là tâm thức của bạn.                          điều tối thượng này bởi vì đây là điều duy nhất sẽ làm
                                         cho bạn mãn nguyện, điều sẽ làm cho bạn được hoàn
   Ở phương Đông chúng ta bao giờ cũng định nghĩa
                                         thành, điều sẽ đem mùa xuân tới cho bản thể bạn... và
chân lí tối thượng là Sat-Chit-Anand. Sat nghĩa là chân
                                         bạn sẽ nở hoa trong nghìn lẻ một bông hoa.
lí, chit nghĩa là tâm thức, anand nghĩa là phúc lạc.
Chúng là ba khuôn mặt của cùng một thực tại. Đây mới                 Sướng sẽ giữ bạn như mẩu gỗ trôi dạt. Sướng sẽ
thực là ba ngôi, không phải là Thượng đế Cha, Con,                làm cho bạn ngày một tinh ranh hơn; nó sẽ không cho
Jesus Christ, và Thánh thần linh thiêng; đó không phải              bạn trí huệ. Nó sẽ làm cho bạn ngày một nô lệ hơn; nó
là ba ngôi thực. Ba ngôi thực là chân lí, tâm thức, phúc             sẽ không cho bạn vương quốc của bản thể bạn. Nó sẽ
lạc. Và chúng không phải là hiện tượng tách rời, mà là              làm cho bạn ngày một tính toán hơn, nó sẽ làm cho bạn
                                  |
              27                28/02/2010 - 1/ 14                28
|

ngày một mang tính khai thác hơn. Nó sẽ làm cho bạn                Anh giải thích, "hai nghìn đô cho lao động, và hai
ngày một chính trị hơn, ngoại giao hơn. Bạn sẽ bắt đầu              nghìn đô cho chi phí và lợi nhuận nhỏ."
dùng người khác như phương tiện; đó là điều mọi                    Ở Israel, viên đại diện Lockheed vẩn vơ giữa
người đang làm.                                  lối đi đằng sau để vào một cửa hiệu nhỏ và gặp một
  Chồng nói với vợ, "Anh yêu em," nhưng thực tế                 ông già người đã đệ trình chào thầu chín nghìn đô
anh ta đơn giản dùng cô ấy. Vợ nói cô ấy yêu chồng,                la. "Sao ông lại đòi nhiều thế?" ông ta hỏi.
nhưng cô ấy đơn giản dùng anh ấy. Chồng có thể dùng                  "Thế này," ông già Do Thái nói, "ba nghìn đô
cô ấy như một đối tượng dục và vợ có thể dùng anh ấy               cho ông, ba nghìn đô cho tôi, và ba nghìn đô cho kẻ
như an ninh tài chính. Sướng làm cho mọi người tinh                khờ ở Ba Lan!"
ranh, mang tính lừa dối. Và là tinh ranh tức là bỏ lỡ
phúc lạc của việc là hồn nhiên, là bỏ lỡ phúc lạc của
việc là đứa trẻ.                                 Tiền bạc, quyền lực, danh vọng - chúng tất cả đều
                                       làm cho bạn thành tinh ranh. Tìm sướng và bạn sẽ đánh
                                       mất hồn nhiên của mình, và đánh mất hồn nhiên của
    Tại công ti Lockheed, một bộ phận được cần               mình là đánh mất tất cả. Jesus nói: Hãy như trẻ nhỏ, chỉ
  tới cho chiếc máy bay mới và một quảng cáo được              thế thì ông mới có thể đi vào Vương quốc của Thượng
  gửi đi khắp thế giới để chào thầu rẻ nhất. Từ Ba              đế. Và ông ấy là đúng. Nhưng người tìm kiếm sướng
  Lan gửi tới chào giá ba nghìn đô la. Nước Anh               không thể là người hồn nhiên như đứa trẻ được. Người
  chào giá xây dựng bộ phận này là sáu nghìn đô la.             đó phải rất láu lỉnh, rất tinh ranh, rất chính trị; chỉ thế
  Chào giá từ Israel là chín nghìn đô la. Richardson,            thì người đó mới có thể thành công trong cạnh tranh
  kĩ sư chịu trách nhiệm xây dựng máy bay mới,                khốc liệt vẫn tồn tại khắp nơi. Mọi người đều chẹn
  quyết định phải đi thăm từng nước để tìm hiểu lí do            họng ai đó khác, bạn không sống giữa bạn bè. Thế giới
  đằng sau sự chênh lệch giá thầu.                      không thể thân hữu được chừng nào chúng ta còn chưa
   Ở Ba Lan, nhà chế tạo giải thích, "Cần một               vứt bỏ ý tưởng này về tính cạnh tranh.
  nghìn đô cho vật tư, một nghìn đô cho lao động và                Nhưng từ ngay ban đầu chúng ta bắt đầu làm biến
  một nghìn đô cho phí quản lí và tí ti lợi nhuận."             chất mọi đứa trẻ bằng chất độc cạnh tranh này. Vào lúc
    Ở Anh, Richardson giám định bộ phận này và               nó ra khỏi đại học nó sẽ hoàn toàn bị đầu độc. Chúng ta
  thấy nó cũng tốt ngang ngửa như cái được chế tạo              đã thôi miên nó bằng ý tưởng rằng nó phải tranh đấu
  tại Ba Lan. "Sao các ông lại đòi sáu nghìn đô?"              với người khác, rằng cuộc sống là sự sống còn của kẻ
  viên kĩ sư hỏi. "Hai nghìn đô cho vật tư," người              xứng đáng nhất. Thế thì cuộc sống không bao giờ có
                                       thể là lễ hội được.

                                 |
             29               28/02/2010 - 1/ 15                30
|

   Nếu bạn hạnh phúc với việc trả giá bằng hạnh phúc                Chúng ta tới với đôi bàn tay trống rỗng và chúng ta
của người khác... và đó là cách bạn có thể hạnh phúc              sẽ đi với đôi bàn tay trống rỗng, cho nên phỏng có ích
được; thế thì không có cách khác. Nếu bạn tìm người               gì mà đòi hỏi nhiều thế trong khi chờ đợi? Nhưng đây
đàn bà đẹp và bằng cách nào đó xoay xở để sở hữu cô               là điều chúng ta biết, điều thế giới bảo chúng ta: sở
ấy, bạn đã giằng cô ấy khỏi tay của người khác. Chúng              hữu, chi phối, có nhiều hơn người khác có. Nó có thể là
ta cố gắng làm mọi thứ có vẻ đẹp nhất có thể được,               tiền bạc hay nó có thể là đức hạnh; không thành vấn đề
nhưng nó chỉ là trên bề mặt. Bây giờ người khác, người             bạn buôn bán theo loại đồng tiền nào - chúng có thể của
đã mất trong trò chơi này sẽ giận dữ, trong cơn rồ dại.             thế giới này, chúng có thể của thế giới khác. Nhưng cứ
Họ sẽ đợi cơ hội của mình                            rất láu lỉnh đi, bằng không bạn sẽ bị khai thác. Khai
để trả thù, và chẳng chóng                           thác và đừng bị khai thác - đó là thông điệp tinh vi
thì chầy khoảnh khắc đó sẽ
                                        được trao cho bạn qua sữa mẹ bạn. Và mọi trường phổ
tới.              Hãy dùng bất kì                 thông, cao đẳng, đại học, đều được bắt rễ vào ý tưởng
                cái gì xảy ra cùng               này: ganh đua.
   Bất kì điều gì bạn sở    với bạn trong
hữu trong thế giới này bạn    khoảnh khắc,                   Nền giáo dục thực sự sẽ không dạy bạn ganh đua;
đều sở hữu bằng việc trả      nhưng đừng                  nó sẽ dạy bạn hợp tác. Nó sẽ không dạy bạn tranh đấu
giá của ai đó khác, với cái    mang tính sở                 và đối đầu. Nó sẽ dạy bạn sáng tạo, đáng yêu, phúc lạc,
giá sướng của ai đó khác.     hữu. Đừng cố                 không so sánh với người khác. Nó sẽ không dạy bạn
Không có cách khác. Nếu      gắng tuyên bố                 rằng bạn chỉ có thể hạnh phúc khi bạn là người thứ
bạn thực sự muốn không      rằng nó là của                nhất. Điều đó cực kì vô nghĩa. Bạn không thể hạnh
thù địch với bất kì ai trên   bạn. Chẳng cái gì                phúc chỉ bởi là người thứ nhất. Và trong cố gắng là
thế giới này, bạn phải vứt   là của bạn cả, tất               người thứ nhất bạn trải qua khổ tới mức đến lúc bạn trở
bỏ ý tưởng về sở hữu.      cả đều thuộc về                thành quen với khổ trước khi bạn là người thứ nhất.
                  sự tồn tại
Dùng bất kì cái gì xảy ra                              Đến lúc bạn trở thành tổng thống hay thủ tướng của
cùng với bạn trong khoảnh                            một nước, bạn đã trải qua khổ nhiều tới mức bây giờ
khắc, nhưng đừng mang tính sở hữu. Đừng cố gắng                 khổ là bản tính thứ hai của bạn. Bây giờ bạn không biết
tuyên bố rằng nó là của bạn. Chẳng cái gì là của bạn cả,            cách nào khác để tồn tại; bạn vẫn còn khổ. Căng thẳng
tất cả đều thuộc về sự tồn tại.                         đã trở thành thâm căn cố đế; lo âu đã trở thành cách
                                        sống của bạn. Bạn không biết cách nào khác; đây chính
                                        là phong cách sống của bạn. Cho nên cho dù bạn đã trở
                                        thành người thứ nhất, bạn vẫn còn thận trọng, lo âu, sợ
        Bàn tay trống rỗng                       sệt. Nó không thay đổi phẩm chất bên trong của bạn
                                        chút nào.
                                  |
              31               28/02/2010 - 1/ 16               32
|

  Nền giáo dục thực sự sẽ không dạy bạn là người                               Bản ngã không thể đem
thứ nhất. Nó sẽ bảo bạn hãy tận hưởng bất kì cái gì bạn                          được cái gì phi thường vào thế
đang làm, không vì kết quả, mà vì bản thân hành động.                           giới này; cái phi thường tới
Cũng giống như hoạ sĩ hay vũ công hay nhạc sĩ...                  Bản ngã không     chỉ qua vô ngã. Và đấy cũng
                                         thể đem được cái     là trường hợp với nhạc sĩ và
  Bạn có thể vẽ theo hai cách. Bạn có thể vẽ để ganh
                                         gì phi thường vào    nhà thơ và vũ công. Cho nên
đua với hoạ sĩ khác; bạn muốn là hoạ sĩ vĩ đại nhất trên              thế giới này; cái    đây là trường hợp xảy ra cho
thế giới, bạn muốn là một Picasso hay một Van Gogh.                phi thường tới chỉ    mọi người.
Thế thì tranh của bạn sẽ là loại hai, bởi vì tâm trí bạn              qua vô bản ngã.
không quan tâm tới bản thân việc vẽ; nó quan tâm tới                              Trong Bhagavad Gita,
việc là người thứ nhất, hoạ sĩ vĩ đại nhất trên thế giới.                         Krishna nói: Đừng mảy may
Bạn sẽ không đi sâu vào nghệ thuật vẽ. Bạn không tận               nghĩ tới kết quả. Đó là thông điệp của cái đẹp và ý
hưởng nó.                                    nghĩa và chân lí vô cùng. Đừng mảy may nghĩ tới kết
                                         quả. Làm điều bạn đang làm với tính toàn bộ của bạn.
  Và vấn đề là ở chỗ để thực sự là hoạ sĩ, bản ngã
                                         Mất hút vào trong nó đi. Làm mất đi người làm trong
phải bị vứt bỏ hoàn toàn. Để thực sự là hoạ sĩ, bản ngã
                                         việc làm. Đừng có đấy - để năng lượng sáng tạo của
phải bị gạt sang bên. Chỉ thế thì sự tồn tại mới có thể
                                         bạn tuôn chảy không bị cản trở. Đó là lí do tại sao ông
tuôn chảy qua bạn. Chỉ thế thì ngài mới dùng bàn tay
                                         ấy nói với Arjuna: "Đừng trốn khỏi chiến tranh... bởi vì
của bạn và ngón tay của bạn và chổi vẽ của bạn. Chỉ thế
                                         ta có thể thấy việc này chỉ là trò bản ngã, việc trốn chạy
thì cái gì đó của cái đẹp siêu phàm mới có thể được
                                         này. Cách ông đang nói đơn giản chỉ ra rằng ông đang
sinh ra.
                                         tính toán: rằng ông đang suy nghĩ là bằng cách trốn
  Nó không bao giờ được tạo ra bởi bạn mà chỉ thông               chạy khỏi chiến tranh ông sẽ trở thành mahatma lớn.
qua bạn. Sự tồn tại tuôn chảy; bạn trở thành mỗi lối               Thay vì buông xuôi theo Thượng đế, theo cái toàn thể,
chuyển. Bạn cho phép nó xảy ra, có vậy thôi; bạn                 ông đang coi bản thân mình là quá nghiêm chỉnh: cứ
không cản trở nó, có vậy thôi.                          dường như sẽ không có chiến tranh nếu ông không có
  Nhưng nếu bạn quá bận tâm tới kết quả, kết quả tối              đó."
thượng - rằng bạn phải trở nên nổi tiếng, rằng bạn phải               Krishna nói với Arjuna, "Nghe ta đi. Ở trong trạng
là hoạ sĩ giỏi nhất trên thế giới, rằng bạn phải đánh bại            thái buông bỏ. Nói với Thượng đế, 'Cứ dùng con theo
mọi hoạ sĩ khác cho tới giờ - thế thì mối quan tâm của              bất kì cách nào ngài muốn dùng con. Con sẵn có, sẵn có
bạn không ở trong việc vẽ; việc vẽ là phụ. Và tất nhiên,             vô điều kiện.' Thế thì bất kì điều gì xảy ra qua ông sẽ có
với mối quan tâm phụ vào việc vẽ bạn không thể vẽ                đích thực lớn lao về nó. Nó sẽ mãnh liệt, nó sẽ có chiều
được cái gì độc đáo; nó sẽ bình thường.                     sâu. Nó sẽ có tác động của cái vĩnh hằng lên nó."

                                  |
              33                28/02/2010 - 1/ 17                34
|

   Jesus nói: Nhớ lấy, những người là người đầu tiên               nguyện, và ông ta đang nói với Thượng đế, "Con là
trong thế giới này sẽ là người cuối cùng trong vương                không ai cả, người hầu của người hầu của ngài."
quốc của Thượng đế, và những người cuối cùng sẽ là                   Nhà vua nói với tu sĩ, "Trông kẻ ăn mày này!
người đầu tiên. Ông ấy đã cho bạn luật nền tảng - ông                Ông ta là kẻ ăn mày và nói với Thượng đế rằng
ấy đã cho bạn luật vĩnh hằng, vô tận: Đừng cố gắng là                'Con là không ai cả!' Chấm dứt điều vô nghĩa này
người đầu tiên. Nhưng nhớ một điều, điều rất có thể,                đi! Ông là ai mà nói ông là không ai cả trước ta? Ta
bởi vì tâm trí tinh ranh thế, nó có thể bóp méo mọi chân              mới là không ai cả, và không ai khác có thể tranh
lí. Bạn có thể bắt đầu cố gắng là người cuối cùng -                 giành được điều này. Ta là người hầu của người
nhưng thế thì bạn bỏ lỡ toàn thể vấn đề. Thế thì cạnh
                                          hầu của ngài - ông là ai mà nói rằng ông là người
tranh khác bắt đầu: rằng mình là người cuối cùng, và                hầu của người hầu của ngài?"
nếu ai đó khác nói, "Tôi là người cuối cùng," thế thì lại
có vật lộn, thế thì lại có xung đột.                         Bây giờ bạn thấy đấy, cạnh tranh vẫn có đó, cùng
                                         việc cạnh tranh ấy, cùng cái ngu xuẩn ấy. Chẳng cái gì
  Tôi đã nghe một chuyện ngụ ngôn Sufi:                    đã thay đổi. Cùng tính toán ấy: "Ta phải là người cuối
                                         cùng. Không ai khác có thể được phép là người cuối
                                         cùng." Tâm trí có thể cứ chơi trò chơi như thế lên bạn
     Một hoàng đế vĩ đại, Nadirshah, đang cầu
  nguyện. Lúc đó là sáng sớm; mặt trời còn chưa lên,              nếu bạn không rất hiểu biết, nếu bạn không rất thông
                                         minh.
  trời vẫn còn tối. Nadirshah vừa mới bắt đầu ngày
  hôm đó cuộc chinh phục mới với một nước mới.                   Đừng bao giờ cố gắng hạnh phúc với việc trả giá
  Tất nhiên ông ấy cầu nguyện Thượng đế ban phước               bằng hạnh phúc của người khác. Điều đó là xấu, vô
  lành cho ông ấy, để được thắng lợi. Ông ấy nói với              nhân. Đó là bạo hành theo đúng nghĩa. Nếu bạn là
  Thượng đế, "Con là không ai cả, con chỉ là người               thánh nhân bằng việc kết án người khác là tội đồ, tính
  hầu - người hầu của người hầu của ngài. Xin ban ân              thánh nhân của bạn chẳng là gì ngoài trò bản ngã mới.
  huệ cho con. Con đang làm việc cho ngài, đây là               Nếu bạn linh thiêng bởi vì bạn đang cố gắng chứng tỏ
  thắng lợi của ngài. Và con là không ai cả, xin ngài             người khác là không linh thiêng… Đó là điều những
  nhớ cho. Con chỉ là người hầu của người hầu của               người linh thiêng của bạn đang làm đấy. Họ cứ ba hoa
  ngài."                                    về tính linh thiêng của mình, tính thánh nhân của họ.
                                         Tới các cái gọi là thánh nhân của bạn và nhìn vào mắt
    Một tu sĩ cũng ở bên cạnh ông ấy, giúp ông ấy
                                         họ mà xem. Họ kết án bạn thế! Họ đang nói rằng bạn
  trong lời cầu nguyện, hoạt động như một trung gian
                                         nhất định xuống địa ngục; họ kết án mọi người. Nghe
  giữa ông ấy và Thượng đế. Và thế rồi bỗng nhiên
                                         thuyết giảng của họ mà xem; tất cả các thuyết giảng của
  họ nghe thấy một giọng nói khác trong bóng tối.
                                         họ đều mang tính kết án. Và tất nhiên bạn nghe một
  Một người ăn mày của thành phố cũng đang cầu
                                  |
              35                28/02/2010 - 1/ 18               36
Sống vui vẻ
Sống vui vẻ
Sống vui vẻ
Sống vui vẻ
Sống vui vẻ
Sống vui vẻ
Sống vui vẻ
Sống vui vẻ
Sống vui vẻ
Sống vui vẻ
Sống vui vẻ
Sống vui vẻ
Sống vui vẻ
Sống vui vẻ
Sống vui vẻ
Sống vui vẻ
Sống vui vẻ
Sống vui vẻ
Sống vui vẻ
Sống vui vẻ
Sống vui vẻ
Sống vui vẻ
Sống vui vẻ
Sống vui vẻ
Sống vui vẻ
Sống vui vẻ
Sống vui vẻ
Sống vui vẻ
Sống vui vẻ
Sống vui vẻ
Sống vui vẻ
Sống vui vẻ
Sống vui vẻ
Sống vui vẻ
Sống vui vẻ
Sống vui vẻ
Sống vui vẻ
Sống vui vẻ
Sống vui vẻ
Sống vui vẻ
Sống vui vẻ
Sống vui vẻ
Sống vui vẻ
Sống vui vẻ
Sống vui vẻ
Sống vui vẻ
Sống vui vẻ
Sống vui vẻ
Sống vui vẻ
Sống vui vẻ
Sống vui vẻ
Sống vui vẻ
Sống vui vẻ
Sống vui vẻ
Sống vui vẻ
Sống vui vẻ
Sống vui vẻ
Sống vui vẻ
Sống vui vẻ
Sống vui vẻ
Sống vui vẻ
Sống vui vẻ
Sống vui vẻ
Sống vui vẻ
Sống vui vẻ
Sống vui vẻ
Sống vui vẻ
Sống vui vẻ
Sống vui vẻ
Sống vui vẻ
Sống vui vẻ
Sống vui vẻ
Sống vui vẻ
Sống vui vẻ
Sống vui vẻ
Sống vui vẻ
Sống vui vẻ
Sống vui vẻ
Sống vui vẻ
Sống vui vẻ
Sống vui vẻ
Sống vui vẻ
Sống vui vẻ
Sống vui vẻ
Sống vui vẻ
Sống vui vẻ
Sống vui vẻ
Sống vui vẻ
Sống vui vẻ
Sống vui vẻ
Sống vui vẻ
Sống vui vẻ
Sống vui vẻ
Sống vui vẻ
Sống vui vẻ
Sống vui vẻ
Sống vui vẻ
Sống vui vẻ
Sống vui vẻ
Sống vui vẻ
Sống vui vẻ
Sống vui vẻ
Sống vui vẻ
Sống vui vẻ
Sống vui vẻ
Sống vui vẻ

More Related Content

Viewers also liked

Asteriks pbx hakkında
Asteriks pbx hakkındaAsteriks pbx hakkında
Asteriks pbx hakkında
Soner ALAT
 

Viewers also liked (19)

Fall 2008 newsletter
Fall 2008 newsletterFall 2008 newsletter
Fall 2008 newsletter
 
Mebel miasto
Mebel miastoMebel miasto
Mebel miasto
 
Asteriks Hakkında Temel Bilgiler
Asteriks Hakkında Temel BilgilerAsteriks Hakkında Temel Bilgiler
Asteriks Hakkında Temel Bilgiler
 
TC HK presentation
TC HK presentationTC HK presentation
TC HK presentation
 
Summer2005
Summer2005Summer2005
Summer2005
 
Data center -_james_lindauer_v2
Data center -_james_lindauer_v2Data center -_james_lindauer_v2
Data center -_james_lindauer_v2
 
Mis Autos
Mis AutosMis Autos
Mis Autos
 
Team Cool Design Brief
Team Cool Design BriefTeam Cool Design Brief
Team Cool Design Brief
 
Sometimes stutter
Sometimes stutterSometimes stutter
Sometimes stutter
 
Çağrı merkezi kavramına giriş
Çağrı merkezi kavramına girişÇağrı merkezi kavramına giriş
Çağrı merkezi kavramına giriş
 
Asteriks pbx hakkında
Asteriks pbx hakkındaAsteriks pbx hakkında
Asteriks pbx hakkında
 
Winter2005
Winter2005Winter2005
Winter2005
 
Co Dig Gov Perf Mgmt 08
Co Dig Gov Perf Mgmt 08Co Dig Gov Perf Mgmt 08
Co Dig Gov Perf Mgmt 08
 
Itsummit06 Mar18
Itsummit06 Mar18Itsummit06 Mar18
Itsummit06 Mar18
 
Co Dig Gov Ecm 08
Co Dig Gov Ecm 08Co Dig Gov Ecm 08
Co Dig Gov Ecm 08
 
Internal service fund overview r3
Internal service fund overview r3Internal service fund overview r3
Internal service fund overview r3
 
Phương pháp chữa nói lắp toàn diện
Phương pháp chữa nói lắp toàn diệnPhương pháp chữa nói lắp toàn diện
Phương pháp chữa nói lắp toàn diện
 
Thôi miên 02
Thôi miên 02Thôi miên 02
Thôi miên 02
 
Summer newsletter 2010_online(2)
Summer newsletter 2010_online(2)Summer newsletter 2010_online(2)
Summer newsletter 2010_online(2)
 

Similar to Sống vui vẻ

Cuoc song tinh yeu tieng cuoi tech24.vn
Cuoc song tinh yeu tieng cuoi tech24.vnCuoc song tinh yeu tieng cuoi tech24.vn
Cuoc song tinh yeu tieng cuoi tech24.vn
Jenny Nguyen
 
Dũng cảm Vui sống hiểm nguy-Courage The Joy of Living Dangerously
Dũng cảm Vui sống hiểm nguy-Courage The Joy of Living DangerouslyDũng cảm Vui sống hiểm nguy-Courage The Joy of Living Dangerously
Dũng cảm Vui sống hiểm nguy-Courage The Joy of Living Dangerously
Chiến Thắng Bản Thân
 
Phut Nhin Lai Minh 6009 63332155
Phut Nhin Lai Minh 6009 63332155Phut Nhin Lai Minh 6009 63332155
Phut Nhin Lai Minh 6009 63332155
Tam Tha'nh
 
Hanh phuc tai_tam_4994
Hanh phuc tai_tam_4994Hanh phuc tai_tam_4994
Hanh phuc tai_tam_4994
Dong Nguyen
 

Similar to Sống vui vẻ (20)

An lạc từng bước chân
An lạc từng bước chânAn lạc từng bước chân
An lạc từng bước chân
 
An Lac Tung Buoc Chan.pdf
An Lac Tung Buoc Chan.pdfAn Lac Tung Buoc Chan.pdf
An Lac Tung Buoc Chan.pdf
 
Vui ve - Osho.pdf
Vui ve - Osho.pdfVui ve - Osho.pdf
Vui ve - Osho.pdf
 
Vui vẻ - Hạnh Phúc Tới Từ Bên Trong (Osho)
Vui vẻ - Hạnh Phúc Tới Từ Bên Trong (Osho)Vui vẻ - Hạnh Phúc Tới Từ Bên Trong (Osho)
Vui vẻ - Hạnh Phúc Tới Từ Bên Trong (Osho)
 
Cuoc song tinh yeu tieng cuoi tech24.vn
Cuoc song tinh yeu tieng cuoi tech24.vnCuoc song tinh yeu tieng cuoi tech24.vn
Cuoc song tinh yeu tieng cuoi tech24.vn
 
Quyen nang cua bay gio
Quyen nang cua bay gioQuyen nang cua bay gio
Quyen nang cua bay gio
 
Dũng cảm Vui sống hiểm nguy-Courage The Joy of Living Dangerously
Dũng cảm Vui sống hiểm nguy-Courage The Joy of Living DangerouslyDũng cảm Vui sống hiểm nguy-Courage The Joy of Living Dangerously
Dũng cảm Vui sống hiểm nguy-Courage The Joy of Living Dangerously
 
NGƯỜI VIỆT NAM HỒN VIỆT NAM
NGƯỜI VIỆT NAM HỒN VIỆT NAM NGƯỜI VIỆT NAM HỒN VIỆT NAM
NGƯỜI VIỆT NAM HỒN VIỆT NAM
 
Hanh phuc b
Hanh phuc bHanh phuc b
Hanh phuc b
 
Cân Bằng Thân Tâm (Osho)
Cân Bằng Thân Tâm (Osho)Cân Bằng Thân Tâm (Osho)
Cân Bằng Thân Tâm (Osho)
 
Hạnh phúc tại Tâm
Hạnh phúc tại TâmHạnh phúc tại Tâm
Hạnh phúc tại Tâm
 
Phut Nhin Lai Minh 6009 63332155
Phut Nhin Lai Minh 6009 63332155Phut Nhin Lai Minh 6009 63332155
Phut Nhin Lai Minh 6009 63332155
 
Hanh phuc tai tam
Hanh phuc tai tamHanh phuc tai tam
Hanh phuc tai tam
 
Hanh phuc tai tam
Hanh phuc tai tamHanh phuc tai tam
Hanh phuc tai tam
 
Hanh phuc tai tam
Hanh phuc tai tamHanh phuc tai tam
Hanh phuc tai tam
 
Hanh phuc tai tam
 Hanh phuc tai tam Hanh phuc tai tam
Hanh phuc tai tam
 
Ebook Hạnh phúc tại tâm [doantronghieu.com]
Ebook Hạnh phúc tại tâm [doantronghieu.com]Ebook Hạnh phúc tại tâm [doantronghieu.com]
Ebook Hạnh phúc tại tâm [doantronghieu.com]
 
Hanh phuc tai_tam_4994
Hanh phuc tai_tam_4994Hanh phuc tai_tam_4994
Hanh phuc tai_tam_4994
 
Hanh phuc tai tam
Hanh phuc tai tamHanh phuc tai tam
Hanh phuc tai tam
 
Hanh phuc tai tam
Hanh phuc tai tamHanh phuc tai tam
Hanh phuc tai tam
 

More from Echo Viet Nam - Cộng đồng người nói lắp Việt Nam

More from Echo Viet Nam - Cộng đồng người nói lắp Việt Nam (20)

Thiền
ThiềnThiền
Thiền
 
Thôi miên 01
Thôi miên 01Thôi miên 01
Thôi miên 01
 
Winter2009newsletter
Winter2009newsletterWinter2009newsletter
Winter2009newsletter
 
Winter newsletter jan10
Winter newsletter jan10Winter newsletter jan10
Winter newsletter jan10
 
Winter newsletter 2006
Winter newsletter 2006Winter newsletter 2006
Winter newsletter 2006
 
Summer2009newsletterweb
Summer2009newsletterwebSummer2009newsletterweb
Summer2009newsletterweb
 
Summer2006newsletter
Summer2006newsletterSummer2006newsletter
Summer2006newsletter
 
Summer2004
Summer2004Summer2004
Summer2004
 
Summer 2008 newsletter
Summer 2008 newsletterSummer 2008 newsletter
Summer 2008 newsletter
 
Newsletter fall2007
Newsletter fall2007Newsletter fall2007
Newsletter fall2007
 
Fall2006newsletter
Fall2006newsletterFall2006newsletter
Fall2006newsletter
 
Fall2004news
Fall2004newsFall2004news
Fall2004news
 
En stutter no-more
En stutter no-moreEn stutter no-more
En stutter no-more
 
Fall 2009newsletter
Fall 2009newsletterFall 2009newsletter
Fall 2009newsletter
 
stutter no more
stutter no morestutter no more
stutter no more
 
The childwhostuttertopediatrician
The childwhostuttertopediatricianThe childwhostuttertopediatrician
The childwhostuttertopediatrician
 
Stuttering its natureandmanagement
Stuttering its natureandmanagementStuttering its natureandmanagement
Stuttering its natureandmanagement
 
Self therapyforthestutters tenth_ed
Self therapyforthestutters tenth_edSelf therapyforthestutters tenth_ed
Self therapyforthestutters tenth_ed
 
Stuttering straighttalkforteacher 2008
Stuttering straighttalkforteacher 2008Stuttering straighttalkforteacher 2008
Stuttering straighttalkforteacher 2008
 
Phương pháp tự điều trị nói lắp
Phương pháp tự điều trị nói lắpPhương pháp tự điều trị nói lắp
Phương pháp tự điều trị nói lắp
 

Recently uploaded

Everybody Up 1 - Unit 5 - worksheet grade 1
Everybody Up 1 - Unit 5 - worksheet grade 1Everybody Up 1 - Unit 5 - worksheet grade 1
Everybody Up 1 - Unit 5 - worksheet grade 1
mskellyworkmail
 
Tẩy trắng răng - dental bleaching slideshare
Tẩy trắng răng - dental bleaching slideshareTẩy trắng răng - dental bleaching slideshare
Tẩy trắng răng - dental bleaching slideshare
HuyBo25
 

Recently uploaded (20)

XÂY DỰNG KẾ HOẠCH KINH DOANH CHO CÔNG TY KHÁCH SẠN SÀI GÒN CENTER ĐẾN NĂM 2025
XÂY DỰNG KẾ HOẠCH KINH DOANH CHO CÔNG TY KHÁCH SẠN SÀI GÒN CENTER ĐẾN NĂM 2025XÂY DỰNG KẾ HOẠCH KINH DOANH CHO CÔNG TY KHÁCH SẠN SÀI GÒN CENTER ĐẾN NĂM 2025
XÂY DỰNG KẾ HOẠCH KINH DOANH CHO CÔNG TY KHÁCH SẠN SÀI GÒN CENTER ĐẾN NĂM 2025
 
30 ĐỀ PHÁT TRIỂN THEO CẤU TRÚC ĐỀ MINH HỌA BGD NGÀY 22-3-2024 KỲ THI TỐT NGHI...
30 ĐỀ PHÁT TRIỂN THEO CẤU TRÚC ĐỀ MINH HỌA BGD NGÀY 22-3-2024 KỲ THI TỐT NGHI...30 ĐỀ PHÁT TRIỂN THEO CẤU TRÚC ĐỀ MINH HỌA BGD NGÀY 22-3-2024 KỲ THI TỐT NGHI...
30 ĐỀ PHÁT TRIỂN THEO CẤU TRÚC ĐỀ MINH HỌA BGD NGÀY 22-3-2024 KỲ THI TỐT NGHI...
 
TỔNG HỢP HƠN 100 ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT TIẾNG ANH 2024 - TỪ CÁC TRƯỜNG, ...
TỔNG HỢP HƠN 100 ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT TIẾNG ANH 2024 - TỪ CÁC TRƯỜNG, ...TỔNG HỢP HƠN 100 ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT TIẾNG ANH 2024 - TỪ CÁC TRƯỜNG, ...
TỔNG HỢP HƠN 100 ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT TIẾNG ANH 2024 - TỪ CÁC TRƯỜNG, ...
 
40 ĐỀ LUYỆN THI ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI NĂM 2024 (ĐỀ 1-20) ...
40 ĐỀ LUYỆN THI ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI NĂM 2024 (ĐỀ 1-20) ...40 ĐỀ LUYỆN THI ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI NĂM 2024 (ĐỀ 1-20) ...
40 ĐỀ LUYỆN THI ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI NĂM 2024 (ĐỀ 1-20) ...
 
ĐỀ KIỂM TRA CUỐI KÌ 2 BIÊN SOẠN THEO ĐỊNH HƯỚNG ĐỀ BGD 2025 MÔN TOÁN 11 - CÁN...
ĐỀ KIỂM TRA CUỐI KÌ 2 BIÊN SOẠN THEO ĐỊNH HƯỚNG ĐỀ BGD 2025 MÔN TOÁN 11 - CÁN...ĐỀ KIỂM TRA CUỐI KÌ 2 BIÊN SOẠN THEO ĐỊNH HƯỚNG ĐỀ BGD 2025 MÔN TOÁN 11 - CÁN...
ĐỀ KIỂM TRA CUỐI KÌ 2 BIÊN SOẠN THEO ĐỊNH HƯỚNG ĐỀ BGD 2025 MÔN TOÁN 11 - CÁN...
 
Everybody Up 1 - Unit 5 - worksheet grade 1
Everybody Up 1 - Unit 5 - worksheet grade 1Everybody Up 1 - Unit 5 - worksheet grade 1
Everybody Up 1 - Unit 5 - worksheet grade 1
 
Tẩy trắng răng - dental bleaching slideshare
Tẩy trắng răng - dental bleaching slideshareTẩy trắng răng - dental bleaching slideshare
Tẩy trắng răng - dental bleaching slideshare
 
Trích dẫn theo Harvard với Microsoft Word
Trích dẫn theo Harvard với Microsoft WordTrích dẫn theo Harvard với Microsoft Word
Trích dẫn theo Harvard với Microsoft Word
 
Mở rộng hoạt động cho vay tiêu dùng tại Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam (Mar...
Mở rộng hoạt động cho vay tiêu dùng tại Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam (Mar...Mở rộng hoạt động cho vay tiêu dùng tại Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam (Mar...
Mở rộng hoạt động cho vay tiêu dùng tại Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam (Mar...
 
NHKTS SLIDE B2 KHAI NIEM FINTECH VA YEU TO CUNG CAU DOI MOI TRONG CN_GV HANG ...
NHKTS SLIDE B2 KHAI NIEM FINTECH VA YEU TO CUNG CAU DOI MOI TRONG CN_GV HANG ...NHKTS SLIDE B2 KHAI NIEM FINTECH VA YEU TO CUNG CAU DOI MOI TRONG CN_GV HANG ...
NHKTS SLIDE B2 KHAI NIEM FINTECH VA YEU TO CUNG CAU DOI MOI TRONG CN_GV HANG ...
 
Báo cáo bài tập Quản trị Marketing Kế hoạch marketing cho ống hút cỏ của Gree...
Báo cáo bài tập Quản trị Marketing Kế hoạch marketing cho ống hút cỏ của Gree...Báo cáo bài tập Quản trị Marketing Kế hoạch marketing cho ống hút cỏ của Gree...
Báo cáo bài tập Quản trị Marketing Kế hoạch marketing cho ống hút cỏ của Gree...
 
Luận văn 2024 Thực trạng và giải pháp nâng cao hiệu quả công tác quản lý hành...
Luận văn 2024 Thực trạng và giải pháp nâng cao hiệu quả công tác quản lý hành...Luận văn 2024 Thực trạng và giải pháp nâng cao hiệu quả công tác quản lý hành...
Luận văn 2024 Thực trạng và giải pháp nâng cao hiệu quả công tác quản lý hành...
 
TIỂU LUẬN MÔN PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU KHOA HỌC
TIỂU LUẬN MÔN PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU KHOA HỌCTIỂU LUẬN MÔN PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU KHOA HỌC
TIỂU LUẬN MÔN PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU KHOA HỌC
 
35 ĐỀ LUYỆN THI ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC ĐẠI HỌC QUỐC GIA THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH NĂM ...
35 ĐỀ LUYỆN THI ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC ĐẠI HỌC QUỐC GIA THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH NĂM ...35 ĐỀ LUYỆN THI ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC ĐẠI HỌC QUỐC GIA THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH NĂM ...
35 ĐỀ LUYỆN THI ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC ĐẠI HỌC QUỐC GIA THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH NĂM ...
 
Quản trị cơ sở Giáo dục nghề nghiệp
Quản trị cơ sở Giáo dục nghề nghiệpQuản trị cơ sở Giáo dục nghề nghiệp
Quản trị cơ sở Giáo dục nghề nghiệp
 
QUẢN LÝ TRUNG TÂM GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP – GIÁO DỤC THƯỜNG XUYÊN HUYỆN LẬP THẠC...
QUẢN LÝ TRUNG TÂM GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP – GIÁO DỤC THƯỜNG XUYÊN HUYỆN LẬP THẠC...QUẢN LÝ TRUNG TÂM GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP – GIÁO DỤC THƯỜNG XUYÊN HUYỆN LẬP THẠC...
QUẢN LÝ TRUNG TÂM GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP – GIÁO DỤC THƯỜNG XUYÊN HUYỆN LẬP THẠC...
 
30 ĐỀ PHÁT TRIỂN THEO CẤU TRÚC ĐỀ MINH HỌA BGD NGÀY 22-3-2024 KỲ THI TỐT NGHI...
30 ĐỀ PHÁT TRIỂN THEO CẤU TRÚC ĐỀ MINH HỌA BGD NGÀY 22-3-2024 KỲ THI TỐT NGHI...30 ĐỀ PHÁT TRIỂN THEO CẤU TRÚC ĐỀ MINH HỌA BGD NGÀY 22-3-2024 KỲ THI TỐT NGHI...
30 ĐỀ PHÁT TRIỂN THEO CẤU TRÚC ĐỀ MINH HỌA BGD NGÀY 22-3-2024 KỲ THI TỐT NGHI...
 
40 ĐỀ LUYỆN THI ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI NĂM 2024 (ĐỀ 31-39)...
40 ĐỀ LUYỆN THI ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI NĂM 2024 (ĐỀ 31-39)...40 ĐỀ LUYỆN THI ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI NĂM 2024 (ĐỀ 31-39)...
40 ĐỀ LUYỆN THI ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI NĂM 2024 (ĐỀ 31-39)...
 
30 ĐỀ PHÁT TRIỂN THEO CẤU TRÚC ĐỀ MINH HỌA BGD NGÀY 22-3-2024 KỲ THI TỐT NGHI...
30 ĐỀ PHÁT TRIỂN THEO CẤU TRÚC ĐỀ MINH HỌA BGD NGÀY 22-3-2024 KỲ THI TỐT NGHI...30 ĐỀ PHÁT TRIỂN THEO CẤU TRÚC ĐỀ MINH HỌA BGD NGÀY 22-3-2024 KỲ THI TỐT NGHI...
30 ĐỀ PHÁT TRIỂN THEO CẤU TRÚC ĐỀ MINH HỌA BGD NGÀY 22-3-2024 KỲ THI TỐT NGHI...
 
20 ĐỀ DỰ ĐOÁN - PHÁT TRIỂN ĐỀ MINH HỌA BGD KỲ THI TỐT NGHIỆP THPT NĂM 2024 MÔ...
20 ĐỀ DỰ ĐOÁN - PHÁT TRIỂN ĐỀ MINH HỌA BGD KỲ THI TỐT NGHIỆP THPT NĂM 2024 MÔ...20 ĐỀ DỰ ĐOÁN - PHÁT TRIỂN ĐỀ MINH HỌA BGD KỲ THI TỐT NGHIỆP THPT NĂM 2024 MÔ...
20 ĐỀ DỰ ĐOÁN - PHÁT TRIỂN ĐỀ MINH HỌA BGD KỲ THI TỐT NGHIỆP THPT NĂM 2024 MÔ...
 

Sống vui vẻ

 • 1. | OSHO OSHO Vui vẻ Joy Hạnh phúc tới The Happiness That từ bên trong Come from Within Sự sáng suốt về cách sống mới Insights for a New Way of Living HÀ NỘI 5/2007 |
 • 2. | Mục lục Vui vẻ: Hạnh phúc tới từ bên trong Lời nói đầu ..................................................................... 1 Hạnh phúc là gì?.......................................................... 13 Điều đó tuỳ ở bạn ..................................................... 13 Xuất bản lần thứ nhất: 2009 Từ bề mặt tới trung tâm ........................................... 19 Bàn tay trống rỗng .................................................... 32 Theo đuổi ..................................................................... 39 Nhị nguyên nền tảng ................................................ 39 Không tính cách mà tâm thức .................................. 46 Săn cầu vồng ........................................................... 50 Gốc rễ của khổ ......................................................... 64 Từ cực khổ tới cực lạc ................................................ 73 Hiểu biết là chìa khoá ............................................... 73 Bánh mì và xiếc ........................................................ 75 Cực lạc mang tính nổi dậy ....................................... 78 Thực hay tượng trưng .............................................. 88 Hiện hữu và trở thành .............................................. 93 Hiểu gốc rễ của khổ ................................................... 103 Đáp lại câu hỏi ........................................................ 103 Hãy sống trong vui vẻ ................................................ 223 Về Osho ..................................................................... 241 |
 • 3. | thoải mái thêm một chút, có vậy thôi. Nhiều nhất chúng Lời nói đầu ta có thể giảm bớt bất hạnh đi một chút, có vậy thôi, nhưng hạnh phúc sao? Con người không thể hạnh phúc được. Điều này có vẻ rất bi quan... nhưng nếu bạn nhìn vào nhân loại, điều đó dường như đích xác đang xảy ra đấy; điều đó dường như là sự kiện. Chỉ con người mới bất hạnh. Cái gì đó sâu bên dưới đã đi sai. Tôi nói điều này với bạn theo thẩm quyền riêng của Trước hết để tôi kể cho bạn một giai thoại nhỏ: tôi: Con người có thể hạnh phúc, hạnh phúc còn nhiều hơn chim chóc, hạnh phúc nhiều hơn cây cối, hạnh phúc nhiều hơn các vì sao - bởi vì con người có cái gì "Bác sĩ của tôi nói mãi rằng tôi phải tới gặp đó mà không cây cối, không chim chóc, không vì sao ông," bệnh nhân nói với nhà tâm thần. "Trời biết nào có được. Con người có ý thức. tại sao - tôi có gia đình hạnh phúc, an ninh trong Nhưng khi bạn có ý nghề nghiệp, nhiều bạn bè, chẳng lo âu gì..." thức, hai phương án "Hừm," nhà tâm thần nói, lần giở cuốn sổ của  thành có thể: Hoặc là bạn mình, "thế bao lâu ông đã như thế này rồi?" có thể trở nên hạnh phúc Con người có thể hoặc bạn có thể trở nên cực kì hạnh phúc và bất hạnh. Thế thì đấy là cực kì bất hạnh - và Hạnh phúc là điều không thể nào tin được. Dường chọn lựa của bạn. Cây họ được tự do chọn như là con người không thể nào hạnh phúc được. Nếu lựa. Tự do này là cối đơn giản hạnh phúc bạn nói về suy nhược, buồn rầu, khổ sở của mình, mọi nguy cơ; tự do này là bởi vì chúng không thể người đều tin điều đó; điều đó dường như là tự nhiên. rất nguy hiểm bởi vì nào bất hạnh được. Hạnh Nếu bạn nói về hạnh phúc của mình, chẳng ai tin bạn - bạn trở nên có trách phúc của chúng không điều đó dường như phi tự nhiên. nhiệm. phải là tự do của chúng; chúng phải hạnh phúc Sigmund Freud, sau bốn mươi năm nghiên cứu về thôi. Chúng không biết cách bất hạnh; không có tâm trí con người - làm việc với hàng nghìn người, phương án nào cho chúng cả. Chim chóc líu lo trong quan sát hàng nghìn tâm trí rối loạn - đã đi tới kết luận cây cối và hạnh phúc không phải bởi vì chúng đã chọn hạnh phúc là hư huyễn: Con người không thể nào hạnh hạnh phúc - chúng đơn giản hạnh phúc bởi vì chúng phúc được. Nhiều nhất, chúng ta có thể làm mọi thứ | 1 28/02/2010 - 1/ 1 2
 • 4. | không biết cách nào khác để hiện hữu. Hạnh phúc của Hạnh phúc xảy ra khi bạn khớp với cuộc sống của chúng là vô ý thức; nó đơn giản tự nhiên. mình, khi bạn khớp, hài hoà tới mức bất kì cái gì bạn đang làm cũng đều là vui vẻ của bạn. Thế thì bỗng Con người có thể cực kì hạnh phúc và cực kì bất nhiên bạn sẽ đi tới biết rằng thiền đi theo bạn. Nếu bạn hạnh - và họ được tự do chọn lựa. Tự do này là nguy yêu công việc bạn đang làm, nếu bạn yêu cách bạn cơ; tự do này là rất nguy hiểm bởi vì bạn trở nên có đang sống, thế thì bạn mang tính thiền rồi. Thế thì trách nhiệm. Và cái gì đó đã xảy ra với tự do này, cái gì đó đã đi sai. Con người bằng cách nào đó đứng lộn đầu. chẳng cái gì làm sao lãng bạn được. Khi mọi sự làm sao lãng bạn, điều đó đơn giản chỉ ra rằng bạn không thực Mọi người đang tìm sự quan tâm tới những điều đó. kiếm thiền. Thiền được cần  Thầy giáo nói mãi với lũ trẻ, "Chú ý vào thầy! Chú tới chỉ bởi vì bạn đã không Người hạnh phúc ý!" Chúng đang chú ý đấy, nhưng chúng đang chú ý chọn là hạnh phúc. Nếu bạn không cần tôn vào cái gì đó khác. Con chim đang hót với tất cả tấm chọn là hạnh phúc, không giáo; người hạnh lòng của nó bên ngoài trường và đứa trẻ đang chú ý tới cần thiền gì cả. Thiền là phúc không cần con chim này. Không ai có thể nói nó không chú ý, thuốc: Nếu bạn ốm thế thì đền chùa, không không ai có thể nói nó không mang tính thiền, không ai thuốc được cần tới. Một khi cần nhà thờ - bởi có thể nói nó không trong tập trung sâu sắc - nó đang bạn đã bắt đầu chọn hạnh vì với người hạnh phúc toàn thể vũ thế đấy! Thực tế, nó hoàn toàn quên mất thầy giáo và phúc, một khi bạn đã quyết định rằng bạn sẽ là hạnh trụ là đền chùa rồi, phép toán số học mà thầy đang làm trên bảng. Đứa trẻ phúc; thế thì chẳng cần thiền. toàn thể sự tồn tại này hoàn toàn quên lãng tất cả những điều đó, nó hoàn là nhà thờ rồi. toàn bị cuốn hút bởi con chim và tiếng hót của chim. Thế thì thiền bắt đầu xảy ra Nhưng thầy giáo nói, "Chú ý! Con đang làm gì đấy? theo cách riêng của nó. Đừng bị sao lãng!" Có nhiều tôn giáo thế bởi vì nhiều người thế đang Thực tế, thầy giáo đang làm sao lãng đứa trẻ! Đứa bất hạnh. Người hạnh phúc không cần tôn giáo; người trẻ đang chú ý - điều đó xảy ra tự nhiên. Nghe con chim hạnh phúc không cần đền chùa, không cần nhà thờ - bởi này, nó hạnh phúc. Thầy giáo đang làm sao lãng nó, vì với người hạnh phúc toàn thể vũ trụ là đền chùa rồi, thầy giáo nói, "Con không chú ý" - thầy giáo đơn giản toàn thể sự tồn tại là nhà thờ rồi. Người hạnh phúc nói dối! Đứa trẻ đã chú ý đấy chứ. Con chim hấp dẫn không theo đuổi hoạt động tôn giáo bởi vì cả đời người nó nhiều hơn, cho nên nó thể làm gì được? Thầy giáo đó mang tính tôn giáo rồi. Bất kì điều gì bạn làm với không được hấp dẫn thế, số học chẳng có hấp dẫn nào. hạnh phúc đều là lời cầu nguyện - công việc của bạn trở thành tôn thờ; chính việc thở của bạn có huy hoàng Chúng ta không được đưa tới đây trên thế gian này mãnh liệt cho nó, có duyên dáng. để là nhà toán học. Có vài đứa trẻ không quan tâm tới | 3 28/02/2010 - 1/ 2 4
 • 5. | chim chóc; tiếng hót của chim có thể cứ ngày một to Một đứa bé thích thú theo dõi cảnh tượng này. hơn và chúng sẽ chú ý lên bảng đen. Thế thì số học là Khi người này đang vật lộn để thoát ra khỏi dành cho chúng. Thế thì chúng có việc thiền, trạng thái nước, nó quay sang phía cha nó và hỏi, "Bố ơi, thiền tự nhiên, khi đi tới toán học. người kia bắt cá hay là con cá kia bắt người Chúng ta đã bị sao lãng vào những bận tâm phi tự ấy?" nhiên: tiền bạc, danh vọng, quyền lực. Nghe chim hót sẽ không cho bạn tiền bạc. Nghe chim hót sẽ không cho Con người đã hoàn toàn đi bạn quyền lực, danh vọng. Nhìn bướm bay sẽ không lộn ngược. Cá đang bắt bạn và giúp gì bạn về mặt kinh tế, chính trị, xã hội. Những thứ này không sinh lời - nhưng những thứ này làm cho bạn  lôi bạn đi; bạn không bắt cá. Bất kì khi nào bạn thấy tiền, hạnh phúc. Cho dù bạn có được cả thế giới bạn không còn là bản thân Con người thực lấy dũng cảm để đi với những cái dưới chân mình mình nữa. Bất kì khi nào bạn làm cho mình hạnh phúc. Nếu người đó nghèo, người nhưng bạn đã thấy quyền, danh, bạn không đó vẫn còn nghèo; người đó không phàn nàn về điều đánh mất bản thân còn là bản thân mình nữa. Bất đó, người đó không hằn học. Người đó nói, "Tôi đã mình, cho dù bạn kì khi nào bạn thấy kính chọn cách thức của tôi - tôi đã chọn chim và bướm và đã chiếm được tất trọng, bạn không còn là bản hoa. Tôi không thể giàu, được thôi! Tôi giàu bởi vì tôi cả mọi của cải của thân mình nữa. Lập tức bạn hạnh phúc." Nhưng con người đã trở thành lộn ngược. thế giới nhưng quên hết mọi thứ - bạn quên bạn đã đánh mất những giá trị cố hữu của cuộc Tôi đã đọc đi kho báu bên sống của mình, hạnh phúc của trong của riêng mình, vui vẻ của mình, niềm mình, bạn sẽ làm Ông Ted già đã ngồi câu hàng giờ bên sông mà gì với của cải của thích thú của mình. Bạn bao chẳng con cá nào cắn câu. Tác dụng tổ hợp của bạn đây? giờ cũng chọn cái gì đó từ bên nhiều chai bia và mặt trời nóng bức làm cho ông ngoài, và bạn trả giá cho nó ấy ngủ gà ngủ gật, và ông ấy hoàn toàn không bằng cái gì đó từ bên trong. được chuẩn bị khi một con cá linh động bị mắc Bạn thu lấy cái bên ngoài và bạn làm mất cái bên trong. câu, giật mạnh cần câu của ông ấy và đánh thức Nhưng bạn đang làm gì vậy? Cho dù bạn có được ông ấy dậy. Ông ấy bị mất thăng bằng và, trước cả thế giới dưới chân mình nhưng bạn đã đánh mất bản khi ông ấy hoàn hồn, đã thấy mình ở trong dòng thân mình, cho dù bạn đã chiếm được tất cả mọi của cải sông rồi. của thế giới nhưng bạn đã đánh mất đi kho báu bên | 5 28/02/2010 - 1/ 3 6
 • 6. | trong của riêng mình, bạn sẽ làm gì với của cải của bạn hàng. Và những người này nói họ bất hạnh: "Cho chúng đây? Đấy là khổ. tôi việc thiền nào đó để làm." Tôi có thể cho điều đó - nhưng thiền đó sẽ đạt tới cái gì? Nó được dự định làm Nếu bạn có thể học một điều thôi, một điều đó phải gì? Họ sẽ vẫn còn là cùng những người ấy, vẫn tích luỹ là tỉnh táo, nhận biết, về động cơ bên trong riêng của tiền bạc, cạnh tranh nơi bãi chợ. Thiền có thể giúp làm bạn, về định mệnh bên trong riêng của bạn. Đừng bao cho họ thảnh thơi hơn chút ít, để cho họ có thể làm điều giờ đánh mất cái nhìn về nó, bằng không bạn sẽ bất vô nghĩa này thậm chí còn tốt hơn sao. hạnh. Và khi bạn bất hạnh, mọi người sẽ nói: "Thiền đi và bạn sẽ trở nên hạnh phúc." Họ nói: "Cầu nguyện đi Bạn có thể lặp lại mật chú, bạn có thể làm việc và bạn sẽ trở nên hạnh phúc; đi tới đền chùa, mang tính thiền nào đó; điều đó có thể giúp bạn chút ít đây đó - tôn giáo, là người Ki tô giáo hay người Hindu giáo và nhưng nó chỉ có thể giúp bạn vẫn còn là bất kì cái gì bạn sẽ hạnh phúc." Đây toàn là những điều vô nghĩa. bạn đang là. Đó không phải là biến đổi. Hạnh phúc, và thiền sẽ theo sau. Hạnh phúc và tính tôn Do đó, cách tiếp cận của tôi là dành cho những giáo sẽ theo sau. Hạnh phúc là điều kiện căn bản. người thực sự bạo dạn, cho những người liều lĩnh, Nhưng mọi người trở người sẵn sàng thay đổi chính hình mẫu của cuộc sống, nên tôn giáo chỉ khi họ bất  người sẵn sàng đánh cược mọi thứ - bởi vì thực tế bạn hạnh - thế thì tôn giáo của họ chẳng có gì để đánh cược cả; chỉ có mỗi bất hạnh của Bạn chẳng có gì là giả. Cố hiểu tại sao bạn bất để đánh cược cả; bạn, khổ sở của bạn thôi. Nhưng mọi người níu bám hạnh đi. Nhiều người tới tôi chỉ có mỗi bất ngay cả điều đó. và họ nói họ bất hạnh và họ hạnh của bạn, khổ Tôi đã nghe muốn tôi cho họ việc thiền sở của bạn thôi. nào đó. Tôi nói, trước hết, Nhưng mọi người điều căn bản là hiểu tại sao níu bám ngay cả Trong một trại huấn luyện ở xa, một tổ lính tân bạn bất hạnh. Nếu bạn không điều đó. binh mới trở về chỗ đóng quân sau cuộc hành quân cả loại bỏ những nguyên nhân ngày dưới trời đổ lửa. căn bản của bất hạnh của mình, bạn có thể thiền nhưng điều đó sẽ không giúp gì "Mẹ kiếp!" một lính mới nói. "Đi hàng dặm đường mấy - bởi vì nguyên nhân căn bản sẽ vẫn còn đó. từ tận đẩu tận đâu, một trung sĩ cho mình là Attila the Hin, không đàn bà, không rượu say, không nghỉ phép - Ai đó có thể đã là vũ công giỏi và cô ấy đang ngồi trên trốc tất cả những cái đó, đôi giầy của tôi lại quá trong văn phòng, chồng chất hồ sơ. Không có khả năng nhỏ hai cỡ." nào cho nhảy múa. Ai đó có thể đã tận hưởng nhảy múa dưới sao, nhưng anh ấy đơn giản tích luỹ số dư ngân | 7 28/02/2010 - 1/ 4 8
 • 7. | "Cậu không muốn đi cái đó à, anh bạn," anh lính khác biệt của nhấn mạnh này. Bạn không sai, chỉ hình bên cạnh nói. "Sao cậu không đi đôi khác?" mẫu của bạn sai thôi; cách bạn đã học để sống là sai. Động cơ mà bạn đã học và đã chấp nhận là của bạn thì "Không thể được," câu trả lời đưa tới. "Bỏ chúng ra không phải là của bạn đâu - chúng không hoàn thành là sướng duy nhất tớ có được đấy!" định mệnh của bạn. Chúng đi ngược lại khuynh hướng của bạn, chúng đi ngược lại yếu tố của bạn. Bạn phải đặt cược cái gì khác nữa? Chỉ mỗi khổ Nhớ điều đó: Không ai khác có thể quyết định cho của bạn. Sướng duy nhất bạn có là nói về nó. Nhìn mọi bạn được. Tất cả những lời răn của họ, tất cả những người đang nói về khổ của họ, họ trở nên hạnh phúc mệnh lệnh của họ, tất cả những đạo đức của họ, đều làm sao! Họ trả tiền cho điều đó; họ đi tới các nhà phân phục vụ việc làm què quặt bạn. Bạn phải quyết định tâm để nói về khổ của mình - họ trả tiền cho điều đó! cho bản thân mình, bạn phải nắm cuộc sống của mình Ai đó nghe một cách chăm chú, và họ rất hạnh phúc. trong tay mình. Bằng không, cuộc sống cứ gõ vào cửa Mọi người nói về khổ của mình lặp đi lặp lại mãi. bạn và bạn chẳng bao giờ ở đó - bạn bao giờ cũng ở đâu Họ thậm chí còn phóng đại lên, họ tô son điểm phấn nó, đó khác. họ làm cho nó có vẻ lớn hơn. Họ làm cho nó có vẻ lớn Nếu bạn định trở thành vũ công, cuộc sống tới từ hơn việc thực. Tại sao? Bạn chẳng có gì ngoài khổ của cánh cửa đó bởi vì cuộc sống nghĩ bạn phải là vũ công mình đang bị lâm nguy, nhưng mọi người níu bám lấy bây giờ. Nó gõ vào cánh cửa đó, nhưng bạn không có cái đã biết, cái quen thuộc. Khổ là tất cả những điều họ đó - bạn là chủ ngân hàng. Làm sao cuộc sống được đã biết; đó là cuộc sống của họ. Chẳng có gì để mất cả, trông đợi để biết rằng bạn sẽ trở thành chủ ngân hàng? nhưng lại sợ mất nó thế. Cuộc sống tới với bạn theo cách bản tính của bạn muốn Như tôi thấy nó, hạnh phúc tới trước hết, vui vẻ tới bạn là vậy; nó chỉ biết địa chỉ đó - nhưng bạn chẳng trước hết. Thái độ mở hội tới trước hết. Triết lí khẳng bao giờ được tìm thấy ở đó, bạn ở đâu đó khác, ẩn kín định cuộc sống tới trước hết. Tận hưởng đi! Nếu bạn đằng sau mặt nạ của ai đó khác, trong quần áo của ai đó không thể tận hưởng công việc của mình, đổi việc. khác, dưới cái tên của ai đó khác. Sự tồn tại đi tìm bạn Đừng chờ đợi! Bởi vì tất cả mọi lúc bạn chờ đợi bạn hoài. Nó biết tên bạn, nhưng bạn đã quên mất cái tên đang đợi Godot và Godot chẳng bao giờ đi tới cả. đó. Nó biết địa chỉ bạn, nhưng bạn chưa bao giờ sống ở Người ta đơn giản đợi và phí hoài cuộc sống của mình. địa chỉ đó. Bạn đã cho phép thế giới làm sao lãng bạn. Bạn đợi vì ai, vì cái gì? Nếu bạn thấy ra vấn đề, rằng bạn khổ trong hình "Tớ mơ tớ là đứa trẻ đêm qua," Joe nói với Al, "và mẫu cuộc sống nào đó; thế thì tất cả các truyền thống tớ có giấy vào tự do cưỡi tất cả các con vật ở cổ đều nói bạn sai - tôi muốn nói hình mẫu sai. Cố hiểu Disneyland. Anh bạn, tớ có thời gian tuyệt vời làm sao! | 9 28/02/2010 - 1/ 5 10
 • 8. | Tớ đã không phải chọn cưỡi lên con nào - tớ cưỡi tất cả Đó là cách đi vòng khác: Thiền tới khi bạn hạnh chúng." phúc. Nhưng là hạnh phúc thì khó mà học thiền lại dễ. Có hạnh phúc nghĩa là thay đổi triệt để trong cách sống "Thú vị đấy," anh bạn bình luận. "Tớ đã có giấc mơ của bạn - thay đổi đột ngột, bởi vì không có thời gian sinh động đêm qua. Tớ mơ thấy một cô gái tóc vàng để mất. Thay đổi bất thần, không liên tục, gián đoạn với tuyệt đẹp gõ cửa phòng tớ và làm tràn ngập tớ bởi ham quá khứ. Tia sét bất thần và bạn chết đi cái cũ và bạn muốn của cô ấy. Thế rồi ngay khi chúng tớ sắp sửa bắt bắt đầu tươi mới từ ABC. Bạn lại bắt đầu cuộc sống của đầu, thì một vị khách khác, một cô ngăm ngăm đen mình như bạn đã làm nếu như không có hình mẫu bị ép ngực căng phồng đẹp lộng lẫy, bước vào và cũng muốn buộc bởi cha mẹ bạn, bởi xã hội bạn, bởi quốc gia; như tớ nữa!" bạn đã làm, phải đã làm, nếu như không có ai làm sao "Úi trời," Joe ngắt lời. "Anh bạn, tớ cũng muốn ở lãng bạn. Nhưng bạn đã bị làm sao lãng rồi. đó! Sao cậu không gọi điện cho tớ?" Bạn phải vứt bỏ tất cả những hình mẫu đó mà đã bị "Tớ có gọi chứ," Al đáp. "Và mẹ cậu bảo tớ cậu ép buộc lên bạn, và bạn phải tìm ra ngọn lửa bên trong đang ở Disneyland." của riêng mình. Định mệnh của bạn có thể tìm thấy bạn chỉ theo một cách thôi, và đó là việc nở hoa bên trong của bạn, như sự tồn tại muốn bạn là vậy. Chừng nào bạn còn chưa tìm thấy tự phát của mình, chừng nào bạn còn chưa tìm thấy yếu tố của mình, bạn không thể hạnh phúc được. Và nếu bạn không thể hạnh phúc, bạn không thể mang tính thiền được. Tại sao ý tưởng này nảy sinh trong tâm trí mọi người rằng thiền đem tới hạnh phúc? Thực tế, bất kì chỗ nào họ thấy người hạnh phúc họ bao giờ cũng thấy tâm trí mang tính thiền - hai điều này trở thành có liên hệ. Bất kì khi nào họ thấy một chỗ có tính thiền, cái đẹp bao quanh một người, họ bao giờ cũng thấy rằng người đó cực kì hạnh phúc - rung động với phúc lạc, rạng ngời. Những điều đó trở nên được liên hệ. Mọi người nghĩ hạnh phúc tới khi bạn mang tính thiền. | 11 28/02/2010 - 1/ 6 12
 • 9. | đó qua thân thể cái mà không thể nào đạt được qua thân Hạnh phúc là gì? thể - ép buộc thân thể đạt tới cái gì đó mà nó không có khả năng đạt tới. Mọi người đều cố gắng, theo đủ mọi cách, để đạt tới hạnh phúc qua thân thể. Thân thể có thể cho bạn chỉ cái sướng nhất thời, và mỗi sướng được cân bằng bởi đau theo cùng lượng, tới cùng mức độ. Từng sướng đều có theo sau cái đối lập của nó bởi vì thân thể tồn tại trong thế giới nhị nguyên. Hạnh phúc chẳng liên quan gì tới thành công, Cũng như ngày được tiếp nối bởi đêm và chết được tiếp hạnh phúc chẳng liên quan gì tới tham vọng, nối bởi sống và sống được tiếp nối bởi chết; đó là cái hạnh phúc chẳng liên quan gì tới tiền bạc, quyền vòng luẩn quẩn. Sướng của bạn sẽ được tiếp nối bởi lực, danh vọng. Hạnh phúc có cái gì đó liên đau, đau của bạn sẽ được tiếp nối bởi sướng. Nhưng quan tới tâm thức của bạn, không với cá tính của bạn sẽ không bao giờ thoải mái. Khi bạn trong trạng bạn. thái sướng bạn sẽ sợ rằng bạn đang sắp làm mất nó, và nỗi sợ đó sẽ đầu độc nó. Và khi bạn bị mất hút vào trong đau, tất nhiên, bạn sẽ trong đau khổ và bạn sẽ làm mọi nỗ lực có thể được để thoát ra khỏi nó - chỉ để rơi Điều đó tuỳ ở bạn lại vào trong nó lần nữa. Phật gọi điều này là bánh xe sinh và tử. Chúng ta cứ đi cùng bánh xe này, bám lấy bánh xe này... và bánh Hạnh phúc là gì? Điều đó tuỳ ở bạn, ở trạng thái xe này quay mãi. Đôi khi sướng tới và đôi khi đau tới, của bạn có ý thức hay vô ý thức, liệu bạn đang ngủ hay nhưng chúng ta bị nghiền nát giữa hai tảng đá này. thức. Có một câu châm ngôn nổi tiếng của Murphy. Ông ấy nói có hai loại người: người bao giờ cũng chia Nhưng người ngủ chẳng biết gì khác. Người đó chỉ nhân loại thành hai kiểu, và loại kia, người không phân biết vài cảm giác của thân thể - thức ăn, dục; đây là thế chia nhân loại chút nào. Tôi thuộc vào loại thứ nhất: giới của người đó. Người đó cứ di chuyển giữa hai điều Nhân loại có thể được chia thành hai loại, người ngủ và này. Đây là hai đầu của thân thể người đó: thức ăn và người thức - và, tất nhiên, một nhóm nhỏ ở giữa. dục. Nếu người đó kìm nén dục người đó trở nên nghiện thức ăn; nếu người đó kìm nén thức ăn người đó Hạnh phúc sẽ phụ thuộc vào nơi bạn đang ở trong ý trở nên nghiện dục. Năng lượng cứ chuyển động tựa thức của mình. Nếu bạn ngủ, thế thì sướng là hạnh như con lắc. Và bất kì cái gì bạn gọi là sướng, nhiều phúc. Sướng nghĩa là cảm giác, cố gắng đạt tới cái gì nhất, nó chỉ là giảm nhẹ khỏi trạng thái căng thẳng. | 13 28/02/2010 - 1/ 7 14
 • 10. | Năng lượng dục tụ tập, tích luỹ; bạn trở nên căng Thất vọng quá anh ta hỏi thẳng cô ấy có muốn tới thẳng và nặng nề và bạn muốn xả nó ra. Với người căn hộ của anh ta để làm tình một đêm không. Anh đang ngủ, hoạt động dục không là gì ngoài việc làm ta thật sự ngạc nhiên cô ấy sung sướng đồng ý, hôn giảm nhẹ, tựa như việc hắt hơi tốt. Nó không cho người anh ta một cách đắm đuối, và nói, "Anh thấy đấy, đó cái gì ngoài giảm nhẹ nào đó - căng thẳng có đó, bây anh chẳng cần những thứ khác để có sướng!" giờ nó không còn có đó. Nhưng nó sẽ tích luỹ lại. Thức ăn cho bạn chỉ chút ít vị trên lưỡi; để sống không cần nhiều mấy. Nhưng nhiều người đang sống chỉ để ăn; có Cái chúng ta gọi là "hạnh phúc" tuỳ thuộc vào từng rất ít người ăn để sống. người. Với người ngủ, cảm giác là hạnh phúc. Người ngủ sống từ sướng này sang sướng khác. Người đó chạy xô từ cảm giác này sang cảm giác khác. Người đó Câu chuyện về Colombus rất nổi tiếng. Đó là cuộc sống vì những xúc động nhỏ bé; cuộc sống của người hành trình dài. Trong ba tháng họ chẳng thấy gì đó rất nông cạn. Nó không có chiều sâu, nó không có ngoài nước. Thế rồi một hôm Columbus nhìn ra phẩm chất. Người đó sống trong thế giới của số lượng. chân trời và thấy cây. Và nếu bạn nghĩ Columbus Thế rồi có những người sống ở giữa, người không hạnh phúc khi thấy cây, bạn phải đã thấy con chó ngủ cũng không thức, người đang trong quên lãng, chút của ông ấy! ít ngủ, chút ít thức. Bạn đôi khi cũng có kinh nghiệm đó vào sáng sớm - vẫn ngủ đấy, nhưng bạn không thể nói bạn đang ngủ được vì bạn có thể nghe thấy tiếng động Đây là thế giới của sướng. Chó có thể được tha thứ, nhưng bạn không thể được tha thứ. trong nhà, bạn tình của bạn đang pha trà, tiếng động của ấm đun nước hay trẻ con đang sửa soạn tới trường. Bạn có thể nghe thấy những thứ này, nhưng dầu vậy Trong ngày đầu tiên của họ, anh thanh niên, tìm bạn vẫn không thức. Mơ hồ, lơ mơ, những tiếng động cách sướng, đã mời một cô thanh niên xem cô có đó vọng tới bạn, cứ dường như có khoảng cách xa xăm thích đi chơi bowling không. Cô ấy đáp rằng cô ấy giữa bạn và tất cả những điều đang xảy ra quanh bạn. chẳng quan tâm tới chơi bowling. Thế là anh ta gợi Có cảm giác dường như nó vẫn là một phần của giấc ý đi xem phim, nhưng cô ấy trả lời rằng cho ấy mơ. Nó không phải là một phần của giấc mơ, nhưng cũng chẳng quan tâm tới phim. Cố gắng nghĩ tới cái bạn đang trong trạng thái lưng chừng. gì đó khác anh ta mời cô ấy thuốc lá, cô ấy từ chối. Cùng điều đó xảy ra khi bạn bắt đầu thiền. Người Thế rồi anh ta lại hỏi cô ấy có muốn đi nhảy, đi không thiền ngủ, mơ; thiền nhân bắt đầu đi xa khỏi giấc uống ở câu lạc bộ khiêu vũ không. Cô ấy lại từ chối ngủ hướng tới thức tỉnh, là trong trạng thái chuyển đổi. nói rằng cô ấy chẳng quan tâm tới những thứ đó. Thế thì hạnh phúc có nghĩa hoàn toàn khác: Nó trở | 15 28/02/2010 - 1/ 8 16
 • 11. | thành nhiều phẩm hơn, ít lượng đi; nó mang tính tâm lí bạn tràn đầy ánh sáng, khi không còn bóng tối bên nhiều hơn, ít tính vật lí. Thiền nhân tận hưởng âm nhạc trong bạn. Mọi bóng tối đều đã biến mất và với bóng tối nhiều hơn, tận hưởng thơ ca nhiều hơn, tận hưởng việc đó, bản ngã cũng mất. Mọi căng thẳng đều biến mất, tạo ra cái gì đó. Những người này tận hưởng tự nhiên, mọi khổ sở, mọi lo âu. Bạn ở trong trạng thái của mãn cái đẹp của nó. Họ tận hưởng im lặng, họ tận hưởng nguyện toàn bộ. Bạn sống trong hiện tại; không quá điều họ chưa bao giờ tận hưởng trước đây, và điều này khứ, không tương lai nào thêm nữa. Bạn hoàn toàn ở kéo dài lâu hơn nhiều. Cho dù âm nhạc có dừng lại, cái đây bây giờ. Khoảnh khắc này là tất cả. Bây giờ là thời gì đó vẫn còn lửng lơ trong bạn. gian duy nhất và ở đây là không gian duy nhất. Và thế Và nó không phải là giảm nhẹ. Khác biệt giữa rồi bỗng nhiên toàn thể bầu trời rơi vào trong bạn. Đây là phúc lạc. Đây là hạnh phúc thực. sướng và phẩm chất này của hạnh phúc là ở chỗ nó không phải là giảm nhẹ, nó là việc làm giàu có thêm. Tìm phúc lạc đi; nó là quyền tập ấn của bạn. Đừng Bạn trở nên tràn đầy hơn, bạn bắt đầu tuôn chảy. Trong vẫn còn bị mất hút trong rừng sướng; vươn lên cao hơn khi bạn nghe nhạc hay, cái gì một chút. Đạt tới hạnh phúc và thế rồi tới phúc lạc. đó được nảy ra trong bản thể Sướng mang tính con vật, hạnh phúc mang tính con bạn, hài hoà nảy sinh trong  người, phúc lạc mang tính thiêng liêng. Sướng trói buộc bạn - bạn trở thành âm nhạc. Bây giờ là thời bạn, nó là tù túng, nó xiềng xích bạn. Hạnh phúc cho Hay nhảy múa, bỗng nhiên gian duy nhất và ở bạn cái áo rộng hơn chút ít, tự do hơn chút ít, nhưng chỉ bạn quên mất thân thể mình; đây là không gian chút ít thôi. Phúc lạc là tự do tuyệt đối. Bạn bắt đầu đi thân thể bạn trở thành vô duy nhất. Và thế lên; nó cho bạn đôi cánh. Bạn không còn là một phần trọng lượng. Việc bám của rồi bỗng nhiên của đất thô; bạn trở thành một phần của bầu trời. Bạn toàn thể bầu trời sức hút lên bạn bị mất đi. trở thành ánh sáng, bạn trở thành vui vẻ. rơi vào trong bạn. Bỗng nhiên bạn ở trong Đây là phúc lạc. Sướng phụ thuộc vào người khác. Hạnh phúc không gian khác: Bản ngã Đây là hạnh phúc không phụ thuộc vào người khác đến thế, nhưng dầu không còn rắn chắc thế, vũ thực. vậy nó vẫn tách rời khỏi bạn. Phúc lạc không phụ công tan chảy và hội nhập thuộc, nó cũng không tách rời; nó là chính bản thể bạn, vào điệu vũ. nó là chính bản tính của bạn. Điều này còn cao hơn nhiều, sâu hơn nhiều so với sướng bạn có được từ thức ăn hay dục. Điều này có chiều sâu. Nhưng đây cũng không phải là điều tối thượng. Điều tối thượng xảy ra chỉ khi bạn thức tỉnh đầy đủ, khi bạn là vị phật, khi mọi giấc ngủ đều đã qua và tất cả mọi việc mơ đều đã qua - khi toàn thể bản thể | 17 28/02/2010 - 1/ 9 18
 • 12. | Từ bề mặt tới trung tâm anh ấy - thế thì bạn đã tạo ra tù túng cho bản thân mình mình rồi. Bạn đã tạo ra nhà tù, bạn không còn trong tự do nữa. Nếu bạn là người tìm kiếm tiền bạc và quyền Phật Gautam đã nói: lực, thế thì bạn sẽ bị phụ thuộc vào tiền bạc và quyền lực. Người tích luỹ tiền bạc, nếu đấy là sướng của Có sướng và có phúc lạc người đó để có ngày một nhiều tiền hơn, sẽ ngày càng Quên cái thứ nhất để có được cái thứ hai trở nên khổ hơn - bởi vì người đó càng có nhiều, người Suy tư về điều đó sâu sắc nhất có thể được, bởi vì đó càng muốn nhiều, và người càng có nhiều, người đó nó chứa một trong những chân lí nền tảng nhất. Bốn từ càng sợ mất nó hơn. này sẽ phải được hiểu, được nghiền ngẫm: thứ nhất là Đó là lưỡi kiếm hai cạnh: muốn nhiều hơn là cạnh sướng; thứ hai là hạnh phúc, thứ ba là vui vẻ; và thứ tư thứ nhất của lưỡi kiếm. Bạn càng đòi hỏi, bạn càng ham là phúc lạc. muốn, bạn càng cảm thấy bản thân mình thiếu cái gì đó Sướng mang tính vật lí, sinh lí. Sướng là thứ nông - bạn dường như là hổng hoác, trống rỗng với bản thân cạn nhất trong cuộc sống; nó là kích động. Nó có thể mình. Và cạnh kia của lưỡi kiếm là ở chỗ bạn càng có mang tính dục, nó có thể là của giác quan khác, nó có nhiều, bạn càng sợ nó có thể bị lấy đi. Nó có thể bị thể trở thành ám ảnh với thức ăn, nhưng nó bắt rễ trong đánh cắp. Ngân hàng có thể sụp đổ, tình huống chính trị thân thể. Thân thể là ngoại vi của bạn, chu vi của bạn; trong nước có thể thay đổi, đất nước có thể đổi chế độ... nó không phải là trung tâm của bạn. Và sống ở chu vi là có cả nghìn lẻ một điều mà tiền của bạn lệ thuộc vào. sống phó mặc cho đủ mọi loại điều cứ xảy ra xung Tiền của bạn không làm cho bạn thành người chủ, nó quanh bạn. Người tìm kiếm sướng vẫn còn phó mặc làm cho bạn thành nô lệ. cho điều ngẫu nhiên. Điều đó cũng giống như sóng Sướng là ở ngoại vi; do đó nó nhất định phụ thuộc trong đại dương; chúng phó mặc cho gió. Khi gió mạnh vào hoàn cảnh bên ngoài. Và nó chỉ là kích động. Nếu tới, sóng có đó; khi gió biến mất, sóng biến mất. Chúng thức ăn là sướng, thực tế cái gì được hưởng thú? Chỉ là không có sự tồn tại độc lập, chúng bị phụ thuộc - và bất vị giác - trong một khoảnh khắc, khi thức ăn đi qua gai kì cái gì phụ thuộc vào cái gì đó bên ngoài bản thân nó vị giác trên lưỡi bạn, bạn cảm thấy một cảm giác mà đều đem tới tù túng. bạn diễn giải như sướng. Đấy là diễn giải của bạn. Hôm Sướng bị phụ thuộc vào người khác. Nếu bạn yêu nay nó có thể giống như sướng và ngày mai nó có thể người đàn bà, nếu đó là sướng của bạn, thế thì người không giống như sướng; nếu bạn cứ ăn cùng một thức đàn bà đó trở thành chủ của bạn. Nếu bạn yêu người ăn mọi ngày, gai vị giác của bạn sẽ trở thành không đáp đàn ông - nếu điều đó là sướng của bạn và bạn cảm ứng với nó. Chẳng mấy chốc bạn sẽ phát ngán với nó. thấy bất hạnh, trong thất vọng, buồn bã, khi không có | 19 28/02/2010 - 1/ 10 20
 • 13. | Đó là cách mọi người trở nên chán ngán - ngày này Sướng giữ bạn trong trạng thái thần kinh, bất ổn, bạn đuổi theo người đàn ông hay người đàn bà và ngày bao giờ cũng trong rối loạn. Biết bao nhiêu ham muốn, nọ bạn đang cố gắng để tìm cớ để gạt bỏ cùng con và mọi ham muốn đều không thể nén được, cứ la hét người đó. Cùng con người này - chẳng cái gì đã thay đòi sự chú ý. Bạn vẫn còn là nạn nhân của đám đông đổi! Trong khi đó điều gì đã xảy ra? Bạn chán với những ham muốn không lành mạnh - không lành mạnh người khác, bởi vì toàn thể sướng đã đi vào việc thám bởi vì chúng là không thể nào đáp ứng được - và chúng hiểm cái mới. Bây giờ người khác không còn mới nữa; cứ lôi bạn đi theo những hướng khác nhau. Bạn trở nên bạn đã quen với lãnh thổ của họ. Bạn đã quen với thân mâu thuẫn. Ham muốn này lôi bạn sang bên trái, ham thể của người khác, những đường cong thân thể, cảm muốn khác lôi bạn sang phải, và đồng thời bạn nuôi giác về thân thể. Bây giờ tâm trí đang khao khát cái gì dưỡng cả hai ham muốn này. Và thế rồi bạn cảm thấy đó mới. bị chia chẻ, thế rồi bạn cảm thấy bị phân chia, bạn cảm thấy bị xé ra. Thế rồi bạn cảm thấy dường như bạn Tâm trí bao giờ cũng đang rã thành từng mảnh. Chẳng ai khác chịu trách khao khát cái gì đó mới. Đó  nhiệm đâu; chính cái ngu si của ham muốn sướng tạo ra là cách tâm trí giữ bạn bao tình huống này. giờ cũng bị buộc vào đâu đó Tâm trí bao giờ ở tương lai. Nó giữ cho bạn cũng khao khát Và nó là hiện tượng phức tạp. Bạn không chỉ là hi vọng, nhưng nó chưa bao cái gì đó mới. Đó người đang tìm kiếm sướng; hàng triệu người giống giờ chuyển giao hàng hoá cả là cách tâm trí giữ bạn đang tìm kiếm cùng sướng đó. Do đó có tranh đấu - nó không thể làm thế được. bạn bao giờ cũng lớn lao, cạnh tranh, bạo hành, chiến tranh. Tất cả đều Nó chỉ có thể tạo ra hi vọng bị buộc vào đâu trở thành kẻ thù của nhau bởi vì họ tất cả đang tìm kiếm mới, ham muốn mới. đó ở tương lai. Nó cùng một cái đích - và không phải tất cả họ đều có thể giữ cho bạn hi có được nó. Do đó cuộc đấu tranh phải là toàn bộ, bạn Cũng như lá mọc ra trên vọng, nhưng nó phải mạo hiểm tất cả - và chẳng vì cái gì, bởi vì khi bạn cây, ham muốn và hi vọng chưa bao giờ được, bạn được cái không. Toàn thể cuộc sống của bạn mọc ra trong tâm trí. Bạn chuyển giao hàng bị phí hoài trong cuộc đấu tranh này. Cuộc sống đáng muốn ngôi nhà mới và bây hoá cả. có thể là lễ hội lại trở thành cuộc đấu tranh lâu dài, mòn giờ bạn có nó - và sướng đâu mỏi, không cần thiết. mất rồi? Mới một khoảnh khắc nó có đó, khi bạn còn đang đi tới mục đích của mình. Một khi bạn đã đạt Khi bạn bị bao bọc trong việc tìm kiếm sướng, bạn được mục đích của mình, tâm trí bạn không còn quan không thể yêu được, bởi vì người tìm kiếm sướng dùng tâm tới nó; nó đã bắt đầu chăng mạng ham muốn mới. người khác như phương tiện. Và dùng người khác như Nó đã bắt đầu nghĩ về ngôi nhà khác, lớn hơn. Và điều phương tiện là một trong nhưng hành động vô đạo đức này là vậy với mọi thứ. nhất có thể được, bởi vì từng con người đều là mục | 21 28/02/2010 - 1/ 11 22
 • 14. | đích cho chính mình, bạn không thể dùng người khác Cho nên sướng không phải và không thể là mục như phương tiện được. Nhưng trong tìm kiếm sướng đích của cuộc sống được. bạn phải dùng người khác như phương tiện. Bạn trở Từ thứ hai cần được hiểu là hạnh phúc. Sướng thành tinh ranh bởi vì nó là cuộc đấu tranh thế. Nếu bạn mang tính sinh lí, hạnh phúc mang tính tâm lí. Hạnh không tinh ranh bạn sẽ bị lừa, và trước khi người khác phúc có tốt hơn chút ít, tinh tế hơn chút ít, cao hơn chút lừa bạn, bạn phải lừa họ. ít... nhưng cũng không khác mấy so với sướng. Bạn có Machiavelli đã khuyên người tìm kiếm sướng rằng thể nói rằng sướng là loại hạnh phúc bậc thấp còn hạnh cách tốt nhất để phòng ngự là tấn công. Đừng bao giờ phúc là loại sướng bậc cao - hai mặt của cùng một đồng đợi người khác tấn công bạn; điều đó có thể quá muộn. tiền. Sướng có chút ít nguyên thuỷ, con vật; hạnh phúc Trước khi người khác tấn công bạn, bạn tấn công người có chút ít văn hoá hơn, chút ít con người hơn - nhưng đó! Đó là cách phòng ngự tốt nhất. Và điều này được nó là cùng một trò chơi được chơi trong thế giới của tuân theo, dù mọi người có biết Machiavelli hay không. tâm trí. Bạn không quan tâm mấy tới cảm giác sinh lí, Đây là điều gì đó rất kì bạn quan tâm nhiều tới cảm giác tâm lí. Nhưng về căn bản chúng không khác nhau. lạ: Những người biết về  Christ, về Phật, về Mô ha Từ thứ ba là vui vẻ - vui mét, về Krishna, và chẳng ai Mọi người không vẻ có tính tâm linh. Nó là biết nhiều về  theo họ cả. Mọi người không khác, hoàn toàn khác với Machiavelli, Vui vẻ có tính tâm biết nhiều về Machiavelli, sướng hay hạnh phúc. Nó nhưng họ theo linh. Nó là khác, nhưng họ theo ông ấy - cứ ông ấy - cứ dường chẳng liên quan gì tới cái bên dường như Machiavelli rất hoàn toàn khác ngoài, với người khác; nó là như Machiavelli với sướng hay gần với trái tim họ. Bạn rất gần với trái tim hạnh phúc. Nó hiện tượng bên trong. Vui vẻ không cần đọc ông ấy, bạn họ. Bạn không cần chẳng liên quan gì không phụ thuộc vào hoàn đã theo ông ấy rồi. Toàn thể đọc ông ấy, bạn tới cái bên ngoài, cảnh; nó là của riêng bạn. Nó xã hội của bạn đều dựa trên đã theo ông ấy rồi với người khác; không phải là kích động được các nguyên tắc của nó là hiện tượng tạo ra bởi sự vật; nó là trạng Machiavelli; đó là điều toàn bên trong thái của an bình, của im lặng - thể trò chơi chính trị tất cả là gì. Trước khi ai đó giật trạng thái thiền. Nó mang tính mất cái gì từ bạn, hãy giật nó từ họ; bao giờ cũng cảnh tâm linh. giác. Một cách tự nhiên, nếu bạn bao giờ cũng cảnh Nhưng Phật đã không nói về vui vẻ, bởi vì vẫn còn giác bạn sẽ căng thẳng, lo âu, lo nghĩ. Mọi người đều một điều đi ra ngoài vui vẻ. Ông ấy gọi nó là phúc lạc. chống lại bạn và bạn chống lại mọi người khác. Phúc lạc có tính toàn bộ. Nó không phải là sinh lí | 23 28/02/2010 - 1/ 12 24
 • 15. | không tâm lí không tâm linh. Nó không biết tới phân Đây là khổ duy nhất của con người: rằng con người chia, nó là không phân chia. Nó là toàn bộ theo một cứ nhìn ra ngoài, tìm và kiếm. Và bạn không thể tìm nghĩa nào đó và siêu việt theo nghĩa khác. Phật dùng thấy nó ở bên ngoài được bởi vì nó không có đó. mỗi hai từ trong lời nói này. Từ thứ nhất là sướng; nó Một buổi tối, Rabiya - bà ấy là nhà huyền môn Sufi bao gồm cả hạnh phúc. Từ thứ hai là phúc lạc; nó bao nổi tiếng - đang tìm cái gì đó trên phố ngay trước chiếc hàm cả vui vẻ. lều nhỏ của bà ấy. Mặt trời đang lặn; dần dần bóng tối Phúc lạc nghĩa là bạn đã đạt tới chính cốt lõi bên choàng xuống. Vài người tụ tập lại. Họ hỏi bà ấy, "Bà trong nhất của bản thể mình. Nó thuộc vào chiều sâu tối làm gì vậy? Bà đánh mất cái gì thế? Bà đang tìm cái thượng của bản thể bạn, nơi ngay cả bản ngã cũng gì?" không còn, nơi chỉ im lặng thịnh hành; bạn đã biến mất. Bà ấy nói, "Ta đánh mất chiếc kim." Trong vui vẻ bạn tồn tại một chút ít, nhưng trong phúc lạc bạn không có. Bản ngã đã tan biến; nó là trạng thái Mọi người nói, "Bây giờ mặt trời lặn rồi và rất khó của không hiện hữu. tìm chiếc kim, nhưng chúng tôi sẽ giúp bà. Nó rơi đích xác ở chỗ nào? Bởi vì con đường thì lớn mà chiếc kim Phật gọi nó là "niết bàn". Niết bàn nghĩa là bạn đã lại nhỏ thế. Nếu chúng tôi biết đích xác chỗ của nó thì dừng hiện hữu; bạn chỉ là cái trống rỗng vô hạn như sẽ dễ tìm thấy nó." bầu trời. Và khoảnh khắc bạn là cái vô hạn đó, bạn trở thành đầy các vì sao, và một cuộc sống hoàn toàn mới Rabiya nói, "Tốt hơn cả là đừng hỏi ta câu hỏi đó - bắt đầu. Bạn được sinh ra. bởi vì thực tế nó không rơi trên đường chút nào, nó đã rơi vào bên trong nhà ta." Sướng là tạm thời, nó thuộc vào thời gian, nó là "dành cho thời đang diễn ra"; phúc lạc là vô thời gian, Mọi người bắt đầu cười và họ nói, "Chúng tôi vẫn không thời gian. Sướng bắt đầu và kết thúc; phúc lạc cho rằng bà có chút ít không lành mạnh! Nếu kim đã còn lại mãi mãi. Sướng tới rồi đi; phúc lạc không hề rơi bên trong nhà, thế sao bà lại tìm trên đường?" tới, không hề đi - nó đã có đó trong cốt lõi bên trong Rabiya nói, "Bởi lí do logic, đơn giản: trong nhà nhất của bản thể bạn. Sướng phải được giành lấy từ không có ánh sáng nhưng bên ngoài vẫn còn chút ít ánh người khác; bạn hoặc trở thành kẻ ăn mày hoặc kẻ ăn sáng đó." cắp. Phúc lạc làm bạn thành người chủ. Mọi người cười và bắt đầu giải tán. Rabiya gọi họ Phúc lạc không phải là cái gì đó bạn phát minh ra lại và nói, "Nghe đây! Điều đó đích xác là điều các ông mà là cái gì đó bạn khám phá ra. Phúc lạc là bản tính đang làm đấy; ta chỉ theo gương các ông thôi. Các ông bên trong nhất của bạn. Nó đã có đó từ chính lúc bắt cứ tìm kiếm phúc lạc ở thế giới bên ngoài mà không hỏi đầu, bạn chỉ không nhìn vào nó thôi. Bạn đã coi nó như câu hỏi đầu tiên và chính yếu: Các ông đã đánh mất nó đương nhiên có. Bạn không nhìn vào trong. | 25 28/02/2010 - 1/ 13 26
 • 16. | ở đâu? Và ta bảo các ông, các ông đã đánh mất nó ở một năng lượng được diễn đạt theo ba cách, một năng bên trong. Các ông đang tìm nó ở bên ngoài bởi lí do lượng với ba khuôn mặt. Do đó ở phương Đông chúng đơn giản, logic là giác quan của các ông hướng ra ngoài ta nói Thượng đế là trimurti - Thượng đế có ba khuôn - có thêm chút ít ánh sáng. Mắt các ông nhìn ra ngoài, mặt. Đây là những khuôn mặt thực - không phải tai các ông nghe ra bên ngoài, tay các ông thò ra bên Brahma, Vishnu và Mahesh đâu, những điều đó dành ngoài; đó là lí do tại sao các ông đang tìm bên ngoài. cho trẻ con, cho những người còn chưa trưởng thành về Bằng không, ta bảo các ông, các ông không đánh mất tâm linh, siêu hình. Brahma, Vishnu và Mahesh; Cha, nó ở đó đâu cả - và ta bảo các ông theo thẩm quyền con, Thánh thần linh thiêng - những cái tên đó là cho riêng của ta. Ta cũng đã tìm kiếm ở bên ngoài trong người mới bắt đầu. nhiều, nhiều kiếp rồi, và cái ngày ta nhìn vào trong, ta Chân lí, tâm thức, phúc lạc - đây là chân lí tối ngạc nhiên. Chẳng cần phải tìm và kiếm; nó bao giờ thượng. Trước hết hãy tới chân lí. Khi bạn đi vào, bạn cũng ở bên trong rồi." trở nên nhận biết về thực tại vĩnh hằng của mình - sat, Phúc lạc là cốt lõi bên trong nhất của bạn. Sướng chân lí. Khi bạn đi sâu hơn vào trong thực tại của mình, bạn phải cầu xin từ người khác; một cách tự nhiên bạn vào trong chân lí của mình, bạn trở nên nhận biết về trở nên phụ thuộc. Phúc lạc làm cho bạn thành người tâm thức, tâm thức vô cùng. Tất cả đều là ánh sáng, chủ. Phúc lạc không phải là cái gì đó xảy ra; nó đã có không cái gì tối cả. Tất cả đều là nhận biết, không cái gì trong hoàn cảnh rồi. là không nhận biết. Bạn chính là ngọn lửa của tâm thức, thậm chí không có cái bóng nào của vô ý thức ở đâu cả. Phật nói: Có sướng và có phúc lạc. Quên cái thứ Và khi bạn đi vào sâu hơn nữa, thế thì cái lõi tối thượng nhất để có được cái thứ hai. Dừng việc nhìn ra ngoài. là phúc lạc - anand. Nhìn vào trong, quay vào trong. Bắt đầu tìm và kiếm trong lãnh thổ riêng của bạn, tính chủ thể riêng của bạn. Phật nói: Quên mọi thứ mà ông đã từng cho là có Phúc lạc không phải là đối thể được tìm thấy ở đâu nghĩa, có ý nghĩa mãi cho tới nay. Hi sinh mọi thứ vì khác; nó là tâm thức của bạn. điều tối thượng này bởi vì đây là điều duy nhất sẽ làm cho bạn mãn nguyện, điều sẽ làm cho bạn được hoàn Ở phương Đông chúng ta bao giờ cũng định nghĩa thành, điều sẽ đem mùa xuân tới cho bản thể bạn... và chân lí tối thượng là Sat-Chit-Anand. Sat nghĩa là chân bạn sẽ nở hoa trong nghìn lẻ một bông hoa. lí, chit nghĩa là tâm thức, anand nghĩa là phúc lạc. Chúng là ba khuôn mặt của cùng một thực tại. Đây mới Sướng sẽ giữ bạn như mẩu gỗ trôi dạt. Sướng sẽ thực là ba ngôi, không phải là Thượng đế Cha, Con, làm cho bạn ngày một tinh ranh hơn; nó sẽ không cho Jesus Christ, và Thánh thần linh thiêng; đó không phải bạn trí huệ. Nó sẽ làm cho bạn ngày một nô lệ hơn; nó là ba ngôi thực. Ba ngôi thực là chân lí, tâm thức, phúc sẽ không cho bạn vương quốc của bản thể bạn. Nó sẽ lạc. Và chúng không phải là hiện tượng tách rời, mà là làm cho bạn ngày một tính toán hơn, nó sẽ làm cho bạn | 27 28/02/2010 - 1/ 14 28
 • 17. | ngày một mang tính khai thác hơn. Nó sẽ làm cho bạn Anh giải thích, "hai nghìn đô cho lao động, và hai ngày một chính trị hơn, ngoại giao hơn. Bạn sẽ bắt đầu nghìn đô cho chi phí và lợi nhuận nhỏ." dùng người khác như phương tiện; đó là điều mọi Ở Israel, viên đại diện Lockheed vẩn vơ giữa người đang làm. lối đi đằng sau để vào một cửa hiệu nhỏ và gặp một Chồng nói với vợ, "Anh yêu em," nhưng thực tế ông già người đã đệ trình chào thầu chín nghìn đô anh ta đơn giản dùng cô ấy. Vợ nói cô ấy yêu chồng, la. "Sao ông lại đòi nhiều thế?" ông ta hỏi. nhưng cô ấy đơn giản dùng anh ấy. Chồng có thể dùng "Thế này," ông già Do Thái nói, "ba nghìn đô cô ấy như một đối tượng dục và vợ có thể dùng anh ấy cho ông, ba nghìn đô cho tôi, và ba nghìn đô cho kẻ như an ninh tài chính. Sướng làm cho mọi người tinh khờ ở Ba Lan!" ranh, mang tính lừa dối. Và là tinh ranh tức là bỏ lỡ phúc lạc của việc là hồn nhiên, là bỏ lỡ phúc lạc của việc là đứa trẻ. Tiền bạc, quyền lực, danh vọng - chúng tất cả đều làm cho bạn thành tinh ranh. Tìm sướng và bạn sẽ đánh mất hồn nhiên của mình, và đánh mất hồn nhiên của Tại công ti Lockheed, một bộ phận được cần mình là đánh mất tất cả. Jesus nói: Hãy như trẻ nhỏ, chỉ tới cho chiếc máy bay mới và một quảng cáo được thế thì ông mới có thể đi vào Vương quốc của Thượng gửi đi khắp thế giới để chào thầu rẻ nhất. Từ Ba đế. Và ông ấy là đúng. Nhưng người tìm kiếm sướng Lan gửi tới chào giá ba nghìn đô la. Nước Anh không thể là người hồn nhiên như đứa trẻ được. Người chào giá xây dựng bộ phận này là sáu nghìn đô la. đó phải rất láu lỉnh, rất tinh ranh, rất chính trị; chỉ thế Chào giá từ Israel là chín nghìn đô la. Richardson, thì người đó mới có thể thành công trong cạnh tranh kĩ sư chịu trách nhiệm xây dựng máy bay mới, khốc liệt vẫn tồn tại khắp nơi. Mọi người đều chẹn quyết định phải đi thăm từng nước để tìm hiểu lí do họng ai đó khác, bạn không sống giữa bạn bè. Thế giới đằng sau sự chênh lệch giá thầu. không thể thân hữu được chừng nào chúng ta còn chưa Ở Ba Lan, nhà chế tạo giải thích, "Cần một vứt bỏ ý tưởng này về tính cạnh tranh. nghìn đô cho vật tư, một nghìn đô cho lao động và Nhưng từ ngay ban đầu chúng ta bắt đầu làm biến một nghìn đô cho phí quản lí và tí ti lợi nhuận." chất mọi đứa trẻ bằng chất độc cạnh tranh này. Vào lúc Ở Anh, Richardson giám định bộ phận này và nó ra khỏi đại học nó sẽ hoàn toàn bị đầu độc. Chúng ta thấy nó cũng tốt ngang ngửa như cái được chế tạo đã thôi miên nó bằng ý tưởng rằng nó phải tranh đấu tại Ba Lan. "Sao các ông lại đòi sáu nghìn đô?" với người khác, rằng cuộc sống là sự sống còn của kẻ viên kĩ sư hỏi. "Hai nghìn đô cho vật tư," người xứng đáng nhất. Thế thì cuộc sống không bao giờ có thể là lễ hội được. | 29 28/02/2010 - 1/ 15 30
 • 18. | Nếu bạn hạnh phúc với việc trả giá bằng hạnh phúc Chúng ta tới với đôi bàn tay trống rỗng và chúng ta của người khác... và đó là cách bạn có thể hạnh phúc sẽ đi với đôi bàn tay trống rỗng, cho nên phỏng có ích được; thế thì không có cách khác. Nếu bạn tìm người gì mà đòi hỏi nhiều thế trong khi chờ đợi? Nhưng đây đàn bà đẹp và bằng cách nào đó xoay xở để sở hữu cô là điều chúng ta biết, điều thế giới bảo chúng ta: sở ấy, bạn đã giằng cô ấy khỏi tay của người khác. Chúng hữu, chi phối, có nhiều hơn người khác có. Nó có thể là ta cố gắng làm mọi thứ có vẻ đẹp nhất có thể được, tiền bạc hay nó có thể là đức hạnh; không thành vấn đề nhưng nó chỉ là trên bề mặt. Bây giờ người khác, người bạn buôn bán theo loại đồng tiền nào - chúng có thể của đã mất trong trò chơi này sẽ giận dữ, trong cơn rồ dại. thế giới này, chúng có thể của thế giới khác. Nhưng cứ Họ sẽ đợi cơ hội của mình rất láu lỉnh đi, bằng không bạn sẽ bị khai thác. Khai để trả thù, và chẳng chóng thác và đừng bị khai thác - đó là thông điệp tinh vi thì chầy khoảnh khắc đó sẽ  được trao cho bạn qua sữa mẹ bạn. Và mọi trường phổ tới. Hãy dùng bất kì thông, cao đẳng, đại học, đều được bắt rễ vào ý tưởng cái gì xảy ra cùng này: ganh đua. Bất kì điều gì bạn sở với bạn trong hữu trong thế giới này bạn khoảnh khắc, Nền giáo dục thực sự sẽ không dạy bạn ganh đua; đều sở hữu bằng việc trả nhưng đừng nó sẽ dạy bạn hợp tác. Nó sẽ không dạy bạn tranh đấu giá của ai đó khác, với cái mang tính sở và đối đầu. Nó sẽ dạy bạn sáng tạo, đáng yêu, phúc lạc, giá sướng của ai đó khác. hữu. Đừng cố không so sánh với người khác. Nó sẽ không dạy bạn Không có cách khác. Nếu gắng tuyên bố rằng bạn chỉ có thể hạnh phúc khi bạn là người thứ bạn thực sự muốn không rằng nó là của nhất. Điều đó cực kì vô nghĩa. Bạn không thể hạnh thù địch với bất kì ai trên bạn. Chẳng cái gì phúc chỉ bởi là người thứ nhất. Và trong cố gắng là thế giới này, bạn phải vứt là của bạn cả, tất người thứ nhất bạn trải qua khổ tới mức đến lúc bạn trở bỏ ý tưởng về sở hữu. cả đều thuộc về thành quen với khổ trước khi bạn là người thứ nhất. sự tồn tại Dùng bất kì cái gì xảy ra Đến lúc bạn trở thành tổng thống hay thủ tướng của cùng với bạn trong khoảnh một nước, bạn đã trải qua khổ nhiều tới mức bây giờ khắc, nhưng đừng mang tính sở hữu. Đừng cố gắng khổ là bản tính thứ hai của bạn. Bây giờ bạn không biết tuyên bố rằng nó là của bạn. Chẳng cái gì là của bạn cả, cách nào khác để tồn tại; bạn vẫn còn khổ. Căng thẳng tất cả đều thuộc về sự tồn tại. đã trở thành thâm căn cố đế; lo âu đã trở thành cách sống của bạn. Bạn không biết cách nào khác; đây chính là phong cách sống của bạn. Cho nên cho dù bạn đã trở thành người thứ nhất, bạn vẫn còn thận trọng, lo âu, sợ Bàn tay trống rỗng sệt. Nó không thay đổi phẩm chất bên trong của bạn chút nào. | 31 28/02/2010 - 1/ 16 32
 • 19. | Nền giáo dục thực sự sẽ không dạy bạn là người Bản ngã không thể đem thứ nhất. Nó sẽ bảo bạn hãy tận hưởng bất kì cái gì bạn được cái gì phi thường vào thế đang làm, không vì kết quả, mà vì bản thân hành động.  giới này; cái phi thường tới Cũng giống như hoạ sĩ hay vũ công hay nhạc sĩ... Bản ngã không chỉ qua vô ngã. Và đấy cũng thể đem được cái là trường hợp với nhạc sĩ và Bạn có thể vẽ theo hai cách. Bạn có thể vẽ để ganh gì phi thường vào nhà thơ và vũ công. Cho nên đua với hoạ sĩ khác; bạn muốn là hoạ sĩ vĩ đại nhất trên thế giới này; cái đây là trường hợp xảy ra cho thế giới, bạn muốn là một Picasso hay một Van Gogh. phi thường tới chỉ mọi người. Thế thì tranh của bạn sẽ là loại hai, bởi vì tâm trí bạn qua vô bản ngã. không quan tâm tới bản thân việc vẽ; nó quan tâm tới Trong Bhagavad Gita, việc là người thứ nhất, hoạ sĩ vĩ đại nhất trên thế giới. Krishna nói: Đừng mảy may Bạn sẽ không đi sâu vào nghệ thuật vẽ. Bạn không tận nghĩ tới kết quả. Đó là thông điệp của cái đẹp và ý hưởng nó. nghĩa và chân lí vô cùng. Đừng mảy may nghĩ tới kết quả. Làm điều bạn đang làm với tính toàn bộ của bạn. Và vấn đề là ở chỗ để thực sự là hoạ sĩ, bản ngã Mất hút vào trong nó đi. Làm mất đi người làm trong phải bị vứt bỏ hoàn toàn. Để thực sự là hoạ sĩ, bản ngã việc làm. Đừng có đấy - để năng lượng sáng tạo của phải bị gạt sang bên. Chỉ thế thì sự tồn tại mới có thể bạn tuôn chảy không bị cản trở. Đó là lí do tại sao ông tuôn chảy qua bạn. Chỉ thế thì ngài mới dùng bàn tay ấy nói với Arjuna: "Đừng trốn khỏi chiến tranh... bởi vì của bạn và ngón tay của bạn và chổi vẽ của bạn. Chỉ thế ta có thể thấy việc này chỉ là trò bản ngã, việc trốn chạy thì cái gì đó của cái đẹp siêu phàm mới có thể được này. Cách ông đang nói đơn giản chỉ ra rằng ông đang sinh ra. tính toán: rằng ông đang suy nghĩ là bằng cách trốn Nó không bao giờ được tạo ra bởi bạn mà chỉ thông chạy khỏi chiến tranh ông sẽ trở thành mahatma lớn. qua bạn. Sự tồn tại tuôn chảy; bạn trở thành mỗi lối Thay vì buông xuôi theo Thượng đế, theo cái toàn thể, chuyển. Bạn cho phép nó xảy ra, có vậy thôi; bạn ông đang coi bản thân mình là quá nghiêm chỉnh: cứ không cản trở nó, có vậy thôi. dường như sẽ không có chiến tranh nếu ông không có Nhưng nếu bạn quá bận tâm tới kết quả, kết quả tối đó." thượng - rằng bạn phải trở nên nổi tiếng, rằng bạn phải Krishna nói với Arjuna, "Nghe ta đi. Ở trong trạng là hoạ sĩ giỏi nhất trên thế giới, rằng bạn phải đánh bại thái buông bỏ. Nói với Thượng đế, 'Cứ dùng con theo mọi hoạ sĩ khác cho tới giờ - thế thì mối quan tâm của bất kì cách nào ngài muốn dùng con. Con sẵn có, sẵn có bạn không ở trong việc vẽ; việc vẽ là phụ. Và tất nhiên, vô điều kiện.' Thế thì bất kì điều gì xảy ra qua ông sẽ có với mối quan tâm phụ vào việc vẽ bạn không thể vẽ đích thực lớn lao về nó. Nó sẽ mãnh liệt, nó sẽ có chiều được cái gì độc đáo; nó sẽ bình thường. sâu. Nó sẽ có tác động của cái vĩnh hằng lên nó." | 33 28/02/2010 - 1/ 17 34
 • 20. | Jesus nói: Nhớ lấy, những người là người đầu tiên nguyện, và ông ta đang nói với Thượng đế, "Con là trong thế giới này sẽ là người cuối cùng trong vương không ai cả, người hầu của người hầu của ngài." quốc của Thượng đế, và những người cuối cùng sẽ là Nhà vua nói với tu sĩ, "Trông kẻ ăn mày này! người đầu tiên. Ông ấy đã cho bạn luật nền tảng - ông Ông ta là kẻ ăn mày và nói với Thượng đế rằng ấy đã cho bạn luật vĩnh hằng, vô tận: Đừng cố gắng là 'Con là không ai cả!' Chấm dứt điều vô nghĩa này người đầu tiên. Nhưng nhớ một điều, điều rất có thể, đi! Ông là ai mà nói ông là không ai cả trước ta? Ta bởi vì tâm trí tinh ranh thế, nó có thể bóp méo mọi chân mới là không ai cả, và không ai khác có thể tranh lí. Bạn có thể bắt đầu cố gắng là người cuối cùng - giành được điều này. Ta là người hầu của người nhưng thế thì bạn bỏ lỡ toàn thể vấn đề. Thế thì cạnh hầu của ngài - ông là ai mà nói rằng ông là người tranh khác bắt đầu: rằng mình là người cuối cùng, và hầu của người hầu của ngài?" nếu ai đó khác nói, "Tôi là người cuối cùng," thế thì lại có vật lộn, thế thì lại có xung đột. Bây giờ bạn thấy đấy, cạnh tranh vẫn có đó, cùng việc cạnh tranh ấy, cùng cái ngu xuẩn ấy. Chẳng cái gì Tôi đã nghe một chuyện ngụ ngôn Sufi: đã thay đổi. Cùng tính toán ấy: "Ta phải là người cuối cùng. Không ai khác có thể được phép là người cuối cùng." Tâm trí có thể cứ chơi trò chơi như thế lên bạn Một hoàng đế vĩ đại, Nadirshah, đang cầu nguyện. Lúc đó là sáng sớm; mặt trời còn chưa lên, nếu bạn không rất hiểu biết, nếu bạn không rất thông minh. trời vẫn còn tối. Nadirshah vừa mới bắt đầu ngày hôm đó cuộc chinh phục mới với một nước mới. Đừng bao giờ cố gắng hạnh phúc với việc trả giá Tất nhiên ông ấy cầu nguyện Thượng đế ban phước bằng hạnh phúc của người khác. Điều đó là xấu, vô lành cho ông ấy, để được thắng lợi. Ông ấy nói với nhân. Đó là bạo hành theo đúng nghĩa. Nếu bạn là Thượng đế, "Con là không ai cả, con chỉ là người thánh nhân bằng việc kết án người khác là tội đồ, tính hầu - người hầu của người hầu của ngài. Xin ban ân thánh nhân của bạn chẳng là gì ngoài trò bản ngã mới. huệ cho con. Con đang làm việc cho ngài, đây là Nếu bạn linh thiêng bởi vì bạn đang cố gắng chứng tỏ thắng lợi của ngài. Và con là không ai cả, xin ngài người khác là không linh thiêng… Đó là điều những nhớ cho. Con chỉ là người hầu của người hầu của người linh thiêng của bạn đang làm đấy. Họ cứ ba hoa ngài." về tính linh thiêng của mình, tính thánh nhân của họ. Tới các cái gọi là thánh nhân của bạn và nhìn vào mắt Một tu sĩ cũng ở bên cạnh ông ấy, giúp ông ấy họ mà xem. Họ kết án bạn thế! Họ đang nói rằng bạn trong lời cầu nguyện, hoạt động như một trung gian nhất định xuống địa ngục; họ kết án mọi người. Nghe giữa ông ấy và Thượng đế. Và thế rồi bỗng nhiên thuyết giảng của họ mà xem; tất cả các thuyết giảng của họ nghe thấy một giọng nói khác trong bóng tối. họ đều mang tính kết án. Và tất nhiên bạn nghe một Một người ăn mày của thành phố cũng đang cầu | 35 28/02/2010 - 1/ 18 36