Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

La usabilitat requeriment principal

296 views

Published on

Published in: Technology
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

La usabilitat requeriment principal

 1. 1. La usabilitat com a requeriment principal Esther Caparrós Frias Gener 2007
 2. 2. Introducció En l’ús d’una aplicació pot existir satisfacció d’ús i frustració La satisfacció de l’usuari final ve condicionada per factors cognitius i afectius Els factors de disseny que hi influeixen poden ser:  Higiènics  impedeixen la insatisfacció: accessibilitat, funcionalitat, capacitat de trobar (“findability”)  Motivadors  provoquen intenció d’ús: utilitat, estètica, credibilitat La usabilitat és un factor higiènic i motivador alhora
 3. 3. Concepte d’usabilitat ISO/IEC 9126: “La usabilitat fa referència a la capacitat d’un software de ser comprès, après, usat i ser atractiu per a l’usuari, en condicions específiques d’ús” ISO/IEC 9241-11: “grau d’eficàcia, eficiència i satisfacció amb què els usuaris específics poden assolir objectius específics, en contextos d’ús específics” Jakob Nielsen: “la usabilitat és un atribut de qualitat que assegura com és de fàcil utilitzar la interfície d’usuari” i es defineix pels atributs següents: facilitat d’aprenentatge, eficiència, capacitat de recordar, errors i satisfacció.
 4. 4. Principis usabilitat Principis generals de disseny  Principis Jakob Nielsen  Ús equiparable  Visibilitat de l’estat del sistema  Ús flexible  Correspondència entre el sistema i el  Simple i intuïtiu món real  Informació perceptible  Control i llibertat per als usuaris  Tolerància a l’error  Consistència i estàndard  Poc esforç físic  Prevenció d’errors  Mida i espai per l’accés i ús  Reconèixer en lloc de recordar  Flexibilitat i eficiència d’ús Hi ha principis de diferents  Disseny estètic i minimalista  Ajudar a l’usuari a reconèixer, autors (Henry Simpson, Jakob diagnosticar i recuperar-se dels Nielsen) o d’empreses (IBM) errors  Ajuda i documentació
 5. 5. Accessibilitat Productes i serveis accessibles al major nombre de persones, indiferentment de les limitacions pròpies de l’individu o de les derivades del context d’ús Possibles limitacions:  Visuals: ceguesa, visió reduïda, problemes de visualització del color  Auditives: menys limitadors en l’accés i ús dels continguts digitals  Motores: no interactuen amb els dispositius d’entrada tradicionals  Cognitives: ús del llenguatge, lectura, percepció, memòria, salut mental
 6. 6. Accessibilitat Normativa Internacional  Normes Uniformes sobre la igualtat d’oportunitats per a les persones amb discapacitat Unió Europea  Resolució del Consell sobre "Accessibilitat electrònica"  Directiva 2004/18/CE del Parlament Europeu i del Consell  Iniciativa e-Europe - Una Societat de la Informació per a tots Espanyola  Llei 51/2003, d’igualtat d’oportunitats, no discriminació i accessibilitat universal de les persones amb discapacitat (LIONDAU)  Llei 34/2002, de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic (LSSICE)
 7. 7. Estàndards Requisit, regla o recomanació basada en principis provats i en la pràctica. Classificació:  segons l’àmbit: locals, nacionals i internacionals  segons l’origen: de iure (organismes reconeguts), de facto (productes de la indústria) Organismes reconeguts per crear estàndards de iure: ISO, IEC, ANSI, IEEE, CEN, W3C
 8. 8. EstàndardsDe Iure Internacionals
 9. 9. Guies d’estil Principis i directives de disseny que permeten assegurar la consistència Classificació:  Comercials / Corporatives WCAG: guia amb les directrius o principis generals per a un disseny que faciliti l’accés:  Punts de verificació de prioritats 1, 2 i 3  Nivells d’adequació “A”, “AA”, “AAA”
 10. 10. Beneficis Usabilitat Increment d’ingressos:  Incrementa l’avantatge competitiu  Millora la imatge de marca i la satisfacció del client  En un lloc web converteix visitants en clients  Incrementa la productivitat de l’usuari Reducció dels costos:  Redueix temps i costos de desenvolupament i formació  Redueix errors de l’usuari  Redueix costos de suport i d’ús
 11. 11. Prototipus Representació limitada del disseny que simula o té implementades parts del sistema final Permeten fer participar a l’usuari en diferents fases del desenvolupament Classificació:  Vertical / Horitzontal  Alta definició / Baixa definició
 12. 12. Prototipus Tipologia Esbós Storyboards Prototipus de paper Maquetes StoryBoard navegacional Vídeos Escenaris Prototipus de software
 13. 13. Mètodes d’avaluació L’avaluació de la usabilitat implica:  Analitzar l’entorn i els usuaris que utilitzaran el producte  Provar un prototipus amb una selecció d’usuaris  Analitzar el disseny amb experts Per dur a terme un disseny centrat en l’usuari cal integrar l’avaluació en el cicle de vida del software. Tipus de mètodes: indagació, inspecció i test
 14. 14. Mètodes d’avaluació Indagació Indagació en el context Estudi etnogràfic / Observacions de camp Entrevistes i grups orientats Enquestes Qüestionaris Sessions Guiades Registre per l’usuari Reunions d’implicats
 15. 15. Mètodes d’avaluació Inspecció Avaluació heurística Recorregut cognitiu Inspeccions formals d’usabilitat Recorregut cognitiu conjunt Inspecció de característiques Inspecció de consistència Inspecció d’estàndards Llistes de comprovació
 16. 16. Mètodes d’avaluació Test Mesura de prestacions Pensament en veu alta Interacció constructiva Test retrospectiu Mètode del conductor
 17. 17. Usabilitat i cicle de vida La usabilitat ha de considerar-se en tot moment, des de l’inici del procés de desenvolupament fins a les últimes accions Per aconseguir un nivell alt d’usabilitat cal adaptar el procés als principis de desenvolupament del disseny centrat en l’usuari
 18. 18. Usabilitat i cicle de vida Esquema Model de Procés de l’Enginyeria de la Usabilitat i l’Accessibilitat (MPEU+A)
 19. 19. Usabilitat i cicle de vida Anàlisi de requeriments Estudi etnogràfic Estudi de l’audiència i de la plataforma Anàlisi d’implicats Definició d’objectius Anàlisi de la competència Establiment de mesures d’èxit Prototipus Avaluació
 20. 20. Usabilitat i cicle de vida Disseny Anàlisi de tasques Models de diàleg com a part del model conceptual Estil. Disseny de la informació  Principis de Gestalt  Metàfores  Colors  Organització dels elements en la interfície Prototipus i avaluació
 21. 21. Usabilitat i cicle de vida Implementació, Llançament i Manteniment Implementació  Codificació: estàndards, guies d’estil i accessibilitat  Prototipus software i avaluació heurística Llançament  Acceptació del producte  Realimentació de l’usuari Manteniment i Seguiment  Opinions dels usuaris  Comportament de l’usuari i ús
 22. 22. Avaluació Pàgines avaluades  Generalitat de Catalunya: Informació, Serveis i Tràmits  Ajuntaments de Barcelona, Girona, Lleida i Tarragona  Casa del libro, Caprabo, La Caixa, UOC Avaluació accessibilitat  Validador eXaminator i altres (TAW, Bobby, Hera) Avaluació heurística de la pàgina d’inici
 23. 23. Avaluació Accessibilitat Text alternatiu per imatges i animacions Contingut alternatiu per “scripts” Mesures absolutes en text i taules Enllaços activats per javascript Noves finestres sense avís Encapçalaments del document Taules: encapçalament, presentació i resum
 24. 24. Avaluació Usabilitat de la pàgina d’inici Temps de descàrrega Longitud Títol de la pàgina Cerca Navegació Mida del text Enllaços visitats / no visitats Imatges i animacions
 25. 25. La usabilitat com a requeriment principal GRÀCIES PER LA VOSTRA ATENCIÓ Esther Caparrós Frias Gener 2007

×