Descripció i anàlisi de l'us de les TIC per part d'un partit politic

308 views

Published on

Descripció i l’anàlisi de l’ús de les TIC per part d’un partit polític concret com un exemple particular dels efectes que les TIC poden tenir sobre els partits sense que resulti procedent la seva generalització (ja sigui en termes positius o negatius)

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Descripció i anàlisi de l'us de les TIC per part d'un partit politic

  1. 1. Descripció i anàlisi de l’ús de les TIC per part dun partit polític Iniciativa per Catalunya (ICV) Màster Societat de la Informació i el Coneixement 8 dabril de 2012 Esther Caparrós FriasEsther Caparrós Frias Pàgina 1 de 6
  2. 2. Característiques essencials del partit polític seleccionatEl partit polític seleccionat és Iniciativa per Catalunya (ICV) i la web analitzada éshttp://www.iniciativa.catLes característiques essencials dels partit són: País en el qual es circumscriu la seva activitat política: Catalunya, Espanya i Europa Nom i sigles: Iniciativa per Catalunya Verds (ICV) Any de fundació: com a ICV des de lany 1998, tot i que IC va començar al 1987 Nombre de diputats: te diputats al Parlament de Catalunya, a les Corts Generals i al Parlament Europeu o Parlament de Catalunya: te 8 diputats adscrits al Grup Parlamentari dIniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa, juntament amb 2 diputats dEUiA o Congrés del diputats: 2 diputats adscrits al Grup Parlamentari Izquierda Plural o Senat: 1 senador adscrit al Grup Parlamentari Entesa pel Progrés de Catalunya o Parlament Europeu: 1 parlamentari europeu Posició eix ideològic esquerra -dreta: se situa a lesquerra leix ideològic. A lapartat Definició ideològica, podem trobar altres posicions que acaben de definir la seva ideologia: catalanista, republicana, d’esquerres, ecologista, feminista, municipalista,... Nombre de militants: la última dada relativa al nombre de militants que he trobat és de desembre del 2006 i els situa en uns 6.0001 Caràcter de govern / oposició: el caràcter dICV es doposició tot i que en les dues darreres legislatures va formar part del govern de Catalunya juntament amb PSC i ERC. Grau dinstitucionalització dels seus processos decisionals interns: tal com indica a lapartat Com ens organitzem, ICV estructura la seva organització en diferents òrgans que li permeten decidir i executar l’acció política: o Assemblea Nacional: màxim òrgan dICV. Te competència exclusiva en l’aprovació dels Principis, del Manifest-programa i de les Normes de funcionament i en l’elecció del Consell Nacional i de la Comissió Executiva Nacional, d’acord amb les Normes de funcionament. Formada per tots els delegats i presentada pel President dICV. Es convoca cada 4 any. o Consell Nacional: màxim òrgan de direcció política i executiva. Es escollit per lAssemblea Nacional. Format per entre 100 i 250 persones més el President. Es reuneix un mínim de 6 cops/any1 ICV supera els 6.000 afiliats: http://www.iniciativa.cat/mataro/news/11914Esther Caparrós Frias Pàgina 2 de 6
  3. 3. o Comissió Executiva Nacional: és la direcció executiva d’ICV entre les sessions del Consell Nacional. Escollida per l’Assemblea Nacional a proposta del president d’ICV. Formada per un màxim de 55 persones. Pot incloure: vicepresidents (actualment hi ha 4) i un secretari general (actualment nomenat). Hi ha un nucli de coordinació que sencarrega de preparar les reunions del CEN o Addicionalment hi ha dues comissions: Comissió de Garanties i Comissió de Control de Comptes El grau dinstitucionalització dels seus processos decisionals interns és alt.Contingut de la pàgina web del partitTota la web analitzada, excepte la part restringida per usuari i contrasenya ala que no shapogut accedir, és bàsicament un instrument per a la disseminació dinformació partidista.La pàgina principal recull les últimes noticies destacades del partit. Hi ha un menú principal,situat a la part superior, que permet accedir als diferents blocs dinformaciói a la part dreta, una sèrie dimatges, enllaços o informacions que són dreceres a temesconcrets.Des del menú superior es dona accés a la informació organitzats en diferents tipusdagrupadors: per institucions (congres, parlament ...), actualitat, temes (educació, cultura,internacional ...) campanyes (retallades, impost de successions ...) o territori (informació pervegueries). La informació que faciliten són documents, noticies o intervencions dels diferentsmembres del partit (imatges, vídeos o àudio). Les pàgines tenen la possibilitat de compartir-les en les diferents xarxes socials, però no hi h a cap que permeti indicar ni tan solscomentaris.Al menú situat a la part dreta, trobem diferents accessos: Iniciativa Oberta, AturemEuroVegas, Prou de rescatar bancs , Agenda, Blogs dels prinicpals membres del partit,subscripció al butlletí, enllaç a blogsfera ecosocialista ...Entre aquests apartats, per exemple lenllaç "Prou de rescatar bancs" porta en primer termea la convocatòria duna manifestació pel 3 de març (sembla que hi ha poca actualització).A lapartat Iniciativa Oberta, es presenten quatre documents: lalternativa a les retallades.lalternativa a un model neoliberal i antiecològic, lalternativa al nacionalisme conservador,lalternativa a la vella política ... i sha obert la possibilitat de fer comentaris a cada unEsther Caparrós Frias Pàgina 3 de 6
  4. 4. daquests documents, però aquesta és la única participació prevista. Lapartat de "Com potsparticipar? " obre un document PDF al final del qual es fa referència a la web i al 2.0 en elstermes següents: També podràs fer les teves aportacions al debat de lAssemblea a través de la xarxa i de manera no presencial a partir del web que sobrirà específicament per a aquest procés (www.iniciativa.cat/oberta).Tal com sha indicat, les opcions de participació en tota la web són mínimes, pràcticamentinexistents i es redueixen a la possibilitat de fer comentaris en alguns dels documents. En elsdocument indicats a lapartat Iniciativa Oberta, es veuen alguns comentaris, però capresposta per part del partit, per tant, no sha establert cap diàleg ni hi ha constància que algúhagi llegit els comentaris fets.Des del meu punt de vista, lús que es fa de la web està molt lluny de ser un mecanisme pera la generació de recursos humans i/o materials, ja que no hi ha opcions de participació nifomenta la col·laboració. Pel que fa als recursos materials, només hi ha referència a formesde financiació del partit (Campanya de bons electorals dICV), però no hi ha possibilitatdadherir-se per web, sinó per telèfon o per correu-e.L’estratègia comunicativa que es desprèn de la web, és “top-down”. La informació la generael partit, és lemissor, i mitjançant la web fa arribar les noticies, els documents, lesintervencions, els vídeos, les imatges, que el partit vol difondre i es difonen mitjançant laweb i el butlletí al que es poden subscriure. No hi ha oberta la possibilitat de fer comentaris,però si les opcions per compartir, i així difondre, les noticies en les diferents xarxes socials.No es un estratègia “bottom-up” perquè tal com sha indicat no és una web participativa i norecull les inquietuds, ni propostes ni les opinions dels visitants de la web. La informació quees difon no recull els punts de vista dels visitants de la web, ni hi ha cap interacció, nosestableix cap diàleg, no hi ha resposta als comentaris (quan hi ha la possibilitat de fer-ho) nicap mostra de que els comentaris que es fan han estat llegits. No hi ha feed-back amb elspossibles participants i això no incentiva la participació.Impacte de les darreres eleccions nord-americanesEn aquest cas, sembla que no ha tingut cap impacte. No hi ha espai de participació ni decol·laboració que posi en contacte voluntaris que podrien col·laborar amb les diversescampanyes. Tal com sha indicat, ni tan sol les opcions de financiació estan disponibles desde la web.Efectes de la web sobre el públic potencialEsther Caparrós Frias Pàgina 4 de 6
  5. 5. Com sha indicat lestratègia comunicativa és "top-down" i lobjectiu principal sembla que ésla difusió dinformació. Entenc que lefecte de la pàgina web sobre el públic potencial variaràsegons el tipus de públic que accedeixi, sobretot segons la intenció que tingui al accedir.Aquells que accedeixin amb un ànim de participació i col·laboració, buscant un espai onaportar i col·laborar, crec que quedaran decebuts davant duna web "informativa" iunidireccional, per la seva banda, aquells que accedeixen amb la voluntat de conèixer laposició o les accions que estan duent a terme el partit en un tema o qüestió concreta crecque trobaren el que busquen.Valor que el partit atribueix a la pàgina webDes del meu punt de vista, el partit no atribueix molt valor a la seva pàgina web. Crec que estracta dun factor residual de lestratègia política del partit. La pàgina web és senzilla,pàgines estàtiques dinformació, sense interacció i sense utilització deines 2.0. En la sevaestratègia política sembla que intenten un apropament al moviment 15-M o recollir dalgunaforma algunes de les seves reivindicacions, però la web del partit no reflexa lús intensiu deles TIC que sestan fent des dels diferents col·lectius que formen part daquest moviment.Presencia a Internet condicionada per variables de caràcterinstitucionalLactual sistema electoral, que fomenta el bipartidisme i és de llistes tancades condicionadalestratègia política del partit i de retruc lús que fan de la Web. Per exemple, el fet de tenirllistes tancades, fa que la interacció entre votant i representant sigui baixa (el representantlescull el partit amb el seus criteris). Si fossin llistes obertes, la interacció del candidats ambels possibles votants hauria de ser molt més alta i crec que aquesta necessitat fomentarialús de les xarxes socials i les eines 2.0 de participació i col·laboració entorn delsrepresentats.Altres variables de caràcter institucional, com el grau de descentralització territorial del país,crec que condiciona dentrada lestructura de la web, amb agrupacions locals i institucionalsdiferenciades.Impacte de la fractura digitalEs fa difícil valorar limpacte que te la fractura digital en la importància de la web del partit jaque són moltes les variables que crec shaurien de tenir en compte: edat, nivell destudis,nivell dingressos, accés a internet, disponibilitat dordinador, ús dinternet .... però nonomés dels votants sinó també dels membres del partit que han de fer-ne ús. No obstantaixò, tenint en compte només ledat, podem veure que segons les dades del CISEsther Caparrós Frias Pàgina 5 de 6
  6. 6. corresponents al Baròmetre de Gener 20122, el percentatge per franges dedat dintenció devot a IU (ICV a Catalunya), és: Grup dEdat 18-24 25-34 35-44 45-54 55-64 66 endavant % vot respecte al grup 5,9 9,1 6,7 5,7 4,2 3,2 dedat % vot que representa dins 16,95 26,15 19,25 16,38 12,07 9,20 del partitTenint en compte ledat i la capacitat dús, i suposant que la capacitat dús i laccés a lesnoves tecnologies es major quan més jove és la persona (han rebut educació tecnològica),veiem que un 43,10 % del votants són menors de 34 anys i un 37,6% majors de 45,pràcticament en equilibri atenent a aquestes dues variables. Un 43,10% és pràcticament lameitat dels seus possibles votants que segurament faran un ús de les TIC més intensiu delque proposa el partit. La fractura digital atenent a aquetes dues variables i amb lessuposicions fetes, no seria el que impactaria en la importància de la web.2 Baròmetre de Gener 2012 segons edat (Pregunta 25): http://www.cis.es/cis/export/sites/default/-Archivos/Marginales/2920_2939/2927/Cru292700EDAD.htmlEsther Caparrós Frias Pàgina 6 de 6

×