Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Acció política i tic analisis accio col-lectiva

299 views

Published on

L'acció col·lectiva seleccionada és tuderechoasaber.es.
Aquesta iniciativa te com a finalitat promoure la transparència i l'accés a la informació pública a Espanya.
És una iniciativa que neix en un moment en el que Espanya és l'únic país europeu de més d'un milió d'habitants, sense llei de transparència que garanteixi l'accés dels ciutadans a la informació pública.

Published in: Technology
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Acció política i tic analisis accio col-lectiva

  1. 1. Acció Política i TIC Anàlisis dun cas dacció col·lectiva tuderehoasaber.es Màster Societat de la Informació i el Coneixement 8 dabril de 2012 Esther Caparrós FriasEsther Caparrós Frias Pàgina 1 de 7
  2. 2. Acció col·lectiva: tuderechoasaber.esLacció col·lectiva seleccionada és la iniciativa tuderechoasaber.es. Aquesta iniciativate com a finalitat promoure la transparència i laccés a la informació pública a Espanya.És una iniciativa que neix en un moment en el que Espanya és lúnic país europeu demés dun milió dhabitants, sense llei de transparència que garanteixi laccés delsciutadans a la informació pública.Per tant, te una finalitat política clara, promoure la transparència de les accions delgoverns i de les dades que estan a disposició de les Administracions públiques i posar-les a labast dels ciutadans per al seu coneixement i ús, així com contribuir a difondrela necessitat de tenir una llei de transparència que reconegui el deure del govern i lesadministracions a aquesta transparència i a publicar la informació pública i quereconegui el dret daccés dels ciutadans a aquesta informació.Aquesta iniciativa és materialitza en una pàgina web: tuderechoasaber.es.Principals característiquesAquesta iniciativa es promoguda per dues organitzacions: Access Info Europe, que ésuna organització de drets humans dedicada a la promoció i protecció del dret daccés ala informació a Europa i Civio, que és una organització sense ànim de lucre que buscafomentar un concepte de ciutadania activa i involucrada, incidint en la transparènciainformativa i lobertura de dades, mitjançant el desenvolupament daplicacionstecnològiques i la generació de contingut periodístic de qualitat. Sha portat a termemitjançant el suport econòmic de 150 ciutadans i / o institucions que han fet petitesaportacions gràcies una campanya de crowfunding que es va dur a terme mitjançant laplataforma Goteo.org, que es una xarxa social per cofinançar i col·laborar en projectescreatius que fomentin el be comú, i que va impulsar aquest projecte.Lobjectiu daquesta iniciativa es facilitar la sol·licitud dinformació pública a qualsevolinstitució pública espanyola, mitjançant un procés transparent i públic que permeti tantal sol·licitant com a la resta de persones que consultin la web seguir la sol·licitud feta iveure el resultat. El funcionament bàsic és el següent: el sol·licitant fa la demanada dinformació mitjançant la web es fa arribar la sol·licitud al responsable de les dades, utilitzant les adreces associades a cada administracióEsther Caparrós Frias Pàgina 2 de 7
  3. 3. en quan hi ha resposta, savisa al sol·licitant si transcorregut un temps (un o tres mesos) no hi ha hagut resposta savisa als sol·licitant per tal que pugui reclamar la respostaA la web hi ha diversos apartats: Informació sobre tuderechoasaber.es: objectius, patrocinadors, ... Informació sobre el procés: com fer una sol·licitud, com reclamar si no tenim informació, recursos disponibles si no ens satisfà la resposta .... Apartat per fe la sol·licitud a les administracions Apartat per cercar sol·licituds fetes mitjançant paraules concretes, per veure el seu estat, afegir comentaris o consultar la resposta obtingudaModel SPINEl model SPIN esmentat per Bennett fa referència a moviments que estan segmentats,són policèntrics, estan integrats i funcionen en xarxa (SPIN: Segmented, Polycentric,Integrated, Networks).Analitzem lacció col·lectiva indicada respecte als quatre principis que defineixenaquest model:SegmentacióAquest principi suposa lexistència dunes fronteres flexibles que distingeixen lesorganitzacions formals, els grups informals i els activistes individuals que es poden uniro separar per portar a terme diferents accions i que queden a lespera per una futuracoordinació.En aquesta acció col·lectiva el principi de segmentació em sembla clar: hi haorganitzacions formals (p.e: Acces Info Europe, Civio, ideas for change), grupsinformals (goteo, pro bono publico,...) i activistes individuals que han actuat tant com apatrocinadors i/o com a voluntaris.Esther Caparrós Frias Pàgina 3 de 7
  4. 4. PolicèntricsAquest principi fa referència a la presència de múltiples centres de coordinació en unaxarxa dorganitzacions segmentades. Inicialment feia referència més aviat al lideratgeformal, a la direcció, i últimament fa més èmfasis al lideratge informal, a les relacionsentre els activistes i la capacitat de parlar en nom de la organització.En aquesta acció col·lectiva es veuen duna banda tres referents diferenciats: untecnològic (David Cabo), un de legal (Victoria Anderica) i un de continguts (MarCabra), que són bàsicament les persones que parlen en nom de la organització.Juntament a ells una sèries de voluntaris que col·laboren amb la seva difusió,organització desdeveniments ... i que entenc que en certa mesura també poden parlaren nom de la organització durant la organització daquestes accions.IntegratsEl principi dintegració ha evolucionat per reflectir lestructura horitzontal de lactivismedistribuït. Inicialment la ideologia tenia un paper primordial en el moviments, peròactualment sembla que la coherència ideològica està perdent importància en elscercles actuals dactivisme global. Per contra, la inclusió, el fet dobrir-se al majornombre de grups i persones, està guanyant terreny, una funció integradora basada enles relacions personals, el reconeixements damenaces comuns, el pragmatisme perassolir i la facilitat de trobar associacions i informació a internet,Els promotors inicials dels projecte Acces Info Europe i Fundació Civio juntament ambla plataforma Goteo utilitzada per la financiació del projecte, crec que si comparteixenuna ideologia pel que fa al be comú i a la necessitat de contribuir a aquest bé comú.No obstant això, crec que els patrocinadors i voluntaris no tenen perquè compartircompletament aquesta visió i que la voluntat de transparència i daccés a la informaciópública es pot voler o rebutjar des de diferents ideologies. Crec que en aquest sentit,pot ser un grup ideològicament divers el que fomenti aqueta iniciativa, sensenecessitat duna coherència ideològica.Esther Caparrós Frias Pàgina 4 de 7
  5. 5. En xarxaLes xarxes resultants, caracteritzades per aquesta forma dorganització segmentada,policèntrica i integrada no tenen limitacions cèntriques o jeràrquiques en el seucreixement o en la capacitat de recombinar-se davant damenaces o ruptures internes.Des de que la xarxa social es desjerarquitzada, lintercanvi dinformació ésrelativament obert i la redundància de connexions en aquest tipus de xarxa permetcontinuar funcionant fins i tot quan organitzacions importants que en formen partdeixen el projecte o canvien els rols.En aquest cas, limportant és la relació que sestableix entre els diferents participants alvoltant del projecte i les múltiples connexions que es poden establir entre ells arrandaquest objectiu comú. En aquest cas, el fet de patrocinar o actuar com a voluntari enaquest projecte, pot fer conèixer altres organitzacions i/o persones que participen, ambles que es poden establir vincles fora daquesta iniciativa (twitter, seguiment en blocs...) que permet establir connexions al marge daquest projecte concret.Un cop revisats els quatres principis indicats, des del meu punt de vista aquestainiciativa respon al model SPIN esmentat per BennettUs de les TIC que fa el col·lectiuEn aquesta iniciativa lús de les TIC es fonamental en tot el procés, des de financiacióde la iniciativa, passant per la construcció / adaptació de la web, la traducció fins abona part de la difusió de la iniciativa. Financiació: mitjançant crowdfunding a traves de la plataforma web goteo.org Construcció / adaptació: la web està basada en Alaveteli, que és un programari lliure que permet fer sol·licituds dinformació pública. El programari està originalment en anglès però es pot traduir fàcilment a qualsevol idioma. Traducció: la traducció al castellà es va fer com a part del projecte dadaptació del programari, però la traducció als altres idiomes oficials de lestat espanyol (català, euskera i gallec) sha fet amb lajuda de voluntaris mitjançant dues eines TIC diferents: o Google docs: per traduir els documents o Transifex.net: per traduir la webEsther Caparrós Frias Pàgina 5 de 7
  6. 6. Difusió: la web goteo i les xarxes socials (sobretot twitter i blogs) van ser principalment el mitjà de difusió daquesta iniciativa, tot i que en aquesta fase també va sortir al El Pais amb larticle "Una web para la transparencia". Un cop engegada la web, altres mitjans es van fer ressó de la iniciativa (La Informació, 324, El Periódico, ....) tal com es relaciona a la pàgina de premsa de la pròpia webNo obstant lús extensiu i bàsic de les TIC en aqueta iniciativa, hi ha altres accions queno shan fet utilitzant les TIC, o no completament utilitzant les TIC, entre aquestsaccions trobem: reunions amb les diferents administracions explicant el projecte(promotors dels projecte), recopilació de les adreces de les diferents administracions(mitjançant voluntaris), presentacions presencials del projecte a les diferents ciutats, ...Possibles efectes de les TICAquesta iniciativa te com a finalitat promoure la transparència i laccés a la informaciópública a Espanya i lobjectiu de facilitar la sol·licitud dinformació pública a qualsevolinstitució pública espanyola. Lús de les TIC permet: fer una sol·licitud de forma ràpida i senzilla fer un seguiment de les sol·licituds fetes i accedir a les respostes obtingudes ja que es troben en un repositori comú i accessible, sense que sigui necessari, per part de les administracions, respondre una i altre vegada a les mateixes preguntes contrastar informació facilitada per diferents administracions en el cas que la resposta obtinguda no estigui en un format obert i reutilitzable, lets TIC permeten la seva adaptació a aquests formats (com es va fer amb la iniciativa adopta un senador o adopta un diputat) arribar al màxim nombre de ciutadans per fer veure la necessitat de la transparència i de laccés a la informació pública (mitjançant els mitjans tradicionals i sobre tot mitjançant les xarxes social), tant difonent la iniciativa com les respostes obtingudes i lús que es amb aquesta informació fer visibles les utilitats que es poden crear a partir de les dades obtingudesAquesta iniciativa, va sorgir al novembre del 2011, quan es va iniciar els seufinançament. Es va posar en marxa el 22 de març i a hores dara ja te més de 309sol·licituds. Des daquesta web, es va seguir el compromís del PP de presentar una lleide transparència en els 100 primers dies de mandat, avantprojecte de llei que, ambEsther Caparrós Frias Pàgina 6 de 7
  7. 7. totes les seves mancances, es va aprovar al Consell de Ministres del dia 23 de març ique des de el dia 26 de març i durant 15 dies està en consulta pública.Diferències i similitudsPer la naturalesa daqueta iniciativa crec que pràcticament no existeixen participants"off-line". Tal com sha indicat en apartats anteriors, les TIC han estat leinaimprescindible per portar a terme aqueta iniciativa i des del meu punt de vista tots elsparticipants han utilitzat les TIC excepte en aquelles accions que shavien de fer off-line. Per tant, en aquest cas crec que són les accions i no els participants, els que són"on-line" o "off-line".Esther Caparrós Frias Pàgina 7 de 7

×